Алексеєнко Людмила Михайлівна

alekseenkoКафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри обліку та фінансів ІФННІМ, професор кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : дис. ... доктора екон. наук : 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 429 с.
 2. Алексеєнко, Людмила Михайлівна Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Людмила Михайлівна Алексеєнко. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Алексеєнко, Л. Вплив державного регулювання економіки на становлення інституту ринку / Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 29-33.
 2. Алексеєнко, Л. М. Інституціональні засади стабілізації економічної системи України в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2009. – № 3, т. І. – С. 304-309.
 3. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку: реалії та пріоритетні напрями гарантування національної безпеки [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Н. В. Савчук // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 7-11.
 4. Алексеєнко, Л. Передумови і пріоритети інтеграції ринку фінансового капіталу України у світову фінансову систему / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 113-118.
 5. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний конспект та закономірності / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 89-92.
 6. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 92-95.
 7. Алексеєнко, Л. М. Пріоритетні напрями задіяння фінансово-кредитних важелів в систему регіонального управління економікою [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, Л. В. Кузнєцова, Я. М. Фаріон // Наука й економіка. – 2006. – № 4. – С. 5-6.
 8. Алексеєнко, Л. Ринок корпоративних фінансових і страхових послуг в умовах інтеграційних процесів / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 146-152.
 9. Алексеєнко, Л. М. Розвиток депозитарного забезпечення ринку цінних паперів як каталізатор залучення іноземного капіталу [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Наука й економіка. – 2010. – № 2. – С. 7-10.
 10. Алексеєнко, Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Людмила Алексеєнко, Наталія Савчук // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 189-195.
 11. Алексеєнко, Л. Світові економічні кризи і Україна: заходи антикризового управління з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу / Л. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 181-188.
 12. Алексеєнко, Л. Теоретичні та інституціональні засади функціонування ринку фінансового капіталу / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 95-102.
 13. Алексеєнко, Л. Теорія і практика фінансів, грошового обігу і кредиту: реалії та перспективи / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2004. – № 7. – С. 93-95.
 14. Алексеєнко, Л. М. Розвиток ринку фінансових послуг як запорука економічного зростання / Л. М. Алексеєнко // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 152-156.
 15. Алексеєнко, Л. М. Суперечності взаємодії елементів програмно-цільового методу в процесі бюджетування сфери соціально-культурних послуг / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 190-197.
 16. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий капітал в економічній системі держави / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 7-12.
 17. Алексеєнко, М. Д. Формування статутного капіталу банку / М. Д. Алексеєнко, Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109-115.
 18. Лютий, І. Традиційно усталені та новітні засади діяльності фінансових посередників у конкурентному середовищі / Ігор Лютий, Максим Алексеєнко, Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 211-218.
 19. Лютий, І. О. Стратегічні перспективи ринку фінансового капіталу в контексті інтеграційних процесів / І. О. Лютий, Л. М. Алексеєнко // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 109-117.
 20. Юрій, С. Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі / С. Юрій, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 94-95.
 21. Юрій, С. Фінансова освіта в Російській Федерації: витоки, сучасність та перспективи / Сергій Юрій, Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2009. –№ 1. – С. 164-167.
 22. Алексеєнко, Л. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи / Л. Алексеєнко, Н. Радова, Є. Соколовський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 27-32.
 23. Алексеєнко, Л. Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки / Людмила Алексеєнко, Микола Стецько // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 10-12.
 24. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інституціїї та перспективи їх діяльності в Україні / Л. М. Алексеєнко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 31-33.
 25. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інновації в умовах інституціональних перетворень соціально-економічних систем / Л. М. Алексеєнко // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 180-182.
 26. Лютий, І. Фінансова система та її вплив на макроекономічні процеси в Україні / І. Лютий, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 92-95.
 27. Алексеєнко, Л. Тенденції і напрями підвищення ефективності функціонування фінансового капіталу в реальному секторі економіки / Людмила Алексеєнко, Людмила Кузнецова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип.16. – С. 139-141.
 28. Алексеєнко, Л. М. Формування і розвиток системи оподаткування фінансових інститутів в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. – Вип. 22. – С. 11-18.
 29. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансових послуг: нові реалії та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [12-13 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 104-105.
 30. Алексеєнко, Л. М. Фінансові інвестиції: сутнісно-теоретичний аспект / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 92-96.
 31. Алексеєнко, Л. М. Формування банківського капіталу в ринковій економіці / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 41-43.
 32. Алексеєнко, Л. М. Теоретичні засади фінансового планування та бюджетування на підприємстві /Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 75-79.
 33. Алексеєнко, Л. М. Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 321-324.
 34. Алексеєнко, Л. М. Еволюція сутності капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко // Актуальні проблеми сучасної економічної науки : зб. наук. тез. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 251-254.
 35. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2012. – С. 14-19.
 36. Алексеєнко, Л. М. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процесі відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Н. В. Радова // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. Економіка. – Острог, 2012. – Вип. 19. – С. 291-294.
 37. Алексеєнко, Л. М. Технології фінансового маркетингу у діяльності інституційних інвесторів / Л. М. Алексеєнко // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – Ч. 2. – С. 5-9.
 38. Алексеєнко, Л. М. Сучасний ринок фінансових послуг в умовах системних перетворень / Л. М. Алексеєнко // Фінансова система України: становленні та розвиток : зб. тез доп. Х Ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 трав. 2012 р.]. – Острог, 2012. – С. 9-10.
 39. Алексеєнко, Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку в системі економічної безпеки / Л. М. Алексеєнко // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль, 2012. – С. 219-222.
 40. Алексеєнко, Л. Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища / Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 91-95.
 41. Алексеєнко, Л. Роль науки в адаптації національного ринку фінансового капіталу в умовах європейського вибору / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 102-106.
 42. Стасик, О. Аналіз динаміки фінансових інновацій у процесі поглиблення фінансової інтеграції / Олександр Стасик, Людмила Алексєєнко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 225-227.
 43. Алексеєнко, Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 69-77.
 44. Алексеєнко, Л. Пріоритетні напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів / Л. М. Алексеєнко, М. А. Акімова // Наука й економіка. – 2011. – №1 (21). – С. 7-9.
 45. Алексеєнко, Л. Споживче кредитування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Л. М. Алексеєнко, С. В. Гурняк // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 7-10.
 46. Алексеєнко, Л. Управління структурою капіталу підприємства / Л. М. Алексеєнко, Д. М. Любінецький // Наука й економіка . – № 2 (22). – С. 132-136.
 47. Алексеєнко, Л. Фінансові аспекти довірчого управління акціями підприємства / Л. Алексеєнко // Вісник Тернольської академії народного господарства . – Вип. 9. – . 199-204.
 48. Алексеєнко, Л. Концептуальні передумови становлення ринку фінансового капіталу в Україні / Л. Алексеєнко [Електронний ресурс] / Л. Алексеєнко.
 49. Алексеєнко, Л. Проблеми сумісного інвестування у процесі приватизації підприємств / Л. Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11 . – С. 22-29.
 50. Алексеєнко, Л. Фінансова стратегія виходу підприємства на ринок цінних пеперів / Л. М. Алексеєнко // Фінанси України. – 2001. – № 1. – С. 131-136.
 51. Алексеєнко, Л. Фінансовий потенціал злиттів і поглинань у процесах реструктуризації корпоративних структур /Л. Алексеєнко, О. Стасик // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – 2013. – № 4(145). – С. 25-27
 52. Алексеєнко, Л. Перспективи становлення ринку цінних паперів в Україні / Людмила Алексеєнко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 13-18.
 53. Алексеєнко, Л. М. Удосконалення функціональних елементів бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Сталий розвиток економіки . - 2013. - № 2. - С. 336-341.
 54. Алексеєнко, Л. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л. Алексеєнко, Б. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. - С. 7-12.
 55. Алексеєнко, Л. Питання ролі фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, страхових компаній і інститутів спільного інвестування в розвитку бізнес-процесів / Людмила Алексеєнко, Максим Алексеєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 27-35.
 56. Алексеєнко, Л. М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л. М. Алексеєнко, Б. С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96-105.
 57. Алексеєнко, Л. Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій / Л. Алексеєнко, Є. Соколовський // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 63-71.
 58. Алексеєнко, Л. Реформування системи фінансово-кредитного стимулювання розвитку реального сектора економіки / Людмила Алексеєнко, Алла Двігун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 125-129.
 59. Алексеєнко, Л. Фінансування трудових ресурсів в умовах кризової циклічності / Л. Алексеєнко, О. Ціжма // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 2. – С. 140-151.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Алексеєнко, Л. М. Ринок фінансового капіталу : становлення, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Алексеєнко. – К. : Максимум, 2004. – 424 с.
 2. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінанси : підручник / за ред. С. І, Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – 687 с. – Із змісту : Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 4. Алексеєнко, Л. М. Економічний словник : банківська справа, фондовий ринок [Текст] : Українсько-англійсько-російський тлумачний словник / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич, О. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – К. : Максимум, 2000. – 592 с.
 5. Алексеєнко, Л. М. Економічний тлумачний словник : власність, приватизація, ринок цінних паперів (українсько-англійський-російський) [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко. – Тернопіль : Астон, 2003. – 672 с.
 6. Андросюк, В. Педагогічний менеджмент і психодидактика [Текст] : навч. посіб. / В. Андросюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 214 с.
 7. Алексеенко, Л. Фондовый рынок и реальный сектор экономики [Текст] / Л. Алексеенко // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 25-30.
 8. Алексеєнко, Л. М. Фінансовий ринок [Текст] / Л. М. Алексеєнко // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 424-446.
 9. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 10. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 11. Алексеєнко, Л. М. Туристичні формальності [Текст] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 327-358.
 12. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с.
 13.  
 

Апостолюк Оксана Зіновіївна

апостолюк

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Апостолюк, Оксана Зіновіївна Механізм формування та підтримки конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Зіновіївна Апостолюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 253 с.
 2. Апостолюк, Оксана Зіновіївна Механізм формування та підтримки конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Оксана Зіновіївна Апостолюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Апостолюк, О. Формування конкурентної політики в Україні / О. Апостолюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005 – № 18. – С. 70-73.
 2. Апостолюк, О. До питання конкурентоспроможності муніципальних утворень / О. Апостол юк // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. –Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 50-53.
 3. Апостолюк, О. Механізм удосконалення контролю за рівнем конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Галицький економічний вісник. – 2010. - № 3. – С. 81-86.
 4. Апостолюк, О. Основні тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Апостолюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 16. – С. 10-18.
 5. Апостолюк, О. Суть механізму захисту та підтримки конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг і його інституційна база [Електронний ресурс] / О. Апостолюк.
 6. Апостолюк, О. Оцінка потенціалу та стану розвитку ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 3-13.
 7. Апостолюк, О. Удосконалення механізму підтримки підприємництва у сфері житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 23-29.
 8. Апостолюк, О. Економіко-правові аспекти туристичної діяльності в Україні / Оксана Апостолюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 37-40.
 9. Апостолюк, О. Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Апостолюк // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 3(46). – С.53-60.
 10. Апостолюк, О. Особливості розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг [Електронний ресурс] / О. Апостолюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 19. – С. 18-22.
 11. Апостолюк, О. Модернізація інституційного забезпечення управління житлово-комунальним господарством в контексті децентралізації влади / О. Апостолюк // Вісник Сумського національного аграрного  університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – № 8 (65) – С. 209-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 338 с.
 3. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 4. Апостолюк, О. З. Регіональний ринок комунальних послуг : формування конкурентного середовища [Текст] / О. З. Апостолюк // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 141-158.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 

Августин Руслан Ростиславович

августин

Кафедра комп'ютерних наук, кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Августин, Руслан Ростиславович Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг [Текст] : дис... канд. екон. наук / Августин Руслан Ростиславович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006.. - 197 c.
 2. Августин, Руслан Ростиславович Трансформація регіонального комплексу соціально-комунальних послуг [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Августин Руслан Ростиславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж.. - Л., 2006.. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Августин, Р. Інструментарій управління муніципальною нерухомістю в умовах становлення ринкових відносин / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 208-210.
 2. Августин, Р. Основні підходи до вибору механізмів управління комунальною нерухомістю / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – № 14. – С. 144-150.
 3. Августин, Р. Світовий та вітчизняний досвід управління комунальною власністю міста / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 57 ­– 60.
 4. Августин, Р. Шляхи вдосконалення механізмів управління об'єктами комунальної власності міста / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 181-185.
 5. Августин, Р. Напрямки удосконалення організаційного та інформаційного забезпечення контролю за використанням комунального майна / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 250-253.
 6. Августин, Р. Інформаційне забезпечення контролю за використанням комунального майна / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 192-194.
 7. Августин, Р. Поняття і зміст права комунальної власності: проблемні моменти / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка, 2006. – № 20. – С. 40-42.
 8. Августин, Р. Конкурентоспроможність та основні поняття, що її характерезують / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 39-44.
 9. Августин, Р. Використання інструментарію територіального маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування / Р. Августин // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, – 2007. – № 7. – С. 11-13.
 10. Августин, Р. Зовнішньоекономічна діяльність в сучасних умовах: проблеми та загрози / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 41-44.
 11. Августин, Р. Цінова політика та її формування в умовах ринку / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 126-129.
 12. Августин, Р. Проблематика вартості житла в Тернополі / Р. Августин // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 143-148.
 13. Бабій, В. М. Митні органи України та їх роль у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності / В. М. Бабій, Р. Августин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 230-233.
 14. Бабій, В. М. Облік основних засобів і нематеріальних активів / В. М. Бабій, Р. Августин, О. Дмитришин // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 1999. – Вип. 3. – С. 64-68.
 15. Бабій, В. М. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / В. М. Бабій, Р. Августин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 8. – С. 54-63.
 16. Августин, Р. Тенденції формування регіонального комплексу соціально-комунальних послуг / Р. Августин // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 52-57.
 17. Августин, Р. Р. Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та метод [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 109-114.
 18. Августин, Р. Р. Особливості організації фінансових відносин природного монополіста в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 119-125.
 19. Августин, Р. Р. Природні монополії: економічна сутність та об’єктивна потреба їх виникнення [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип.20.4. – С. 167-172.
 20. Августин, Р. Теоретичні основи управління комунальною власністю міста / Р. Августин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 85-90.
 21. Августин, Р. Комунальна власність – основа економічного розвитку територіальних громад [Електронний ресурс] / Р. Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 22. Августин, Р. Особливості формування корпоративного управління комунальною власністю в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Р. Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 23. Савчук, Л. Комунальна власність в системі ринкових відносин [Електронний ресурс] / Леонід Савчук, Роман Августин // Наукові записки. Сер. Економіка.
 24. Августин, Р. Р. Фактори впливу на фінансові результати діяльності природних монополістичних структур [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк.
 25. Августин, Р. Р. Теоретико-методологічні основи діяльності природних монополістичних структур [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер. Економічна. – 2010.  – Вип. 33. – С. 180-185.
 26. Августин, Р. Р. Західноукраїнський досвід втілення ідей економічного персоналізму у міжвоєнну добу [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин.
 27. Августин, Р. Р. Ідентифікація системних характеристик та структурних напрямів тінізації економіки як передумова її детінізації / Р. Р. Августин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 246-250.
 28. Августин, Р. Р. Формування інституціонального механізму регулювання тіньового сектора та економічного зростання держави [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Економічна. – 2014. – № 3. – С. 178-187.
 29. Августин, Р. Р. Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24(1). – С.192-197.
 30. Августин, Р. Р. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2014. –№ 1(76).– С. 4-9.
 31. Августин, Р. Р. Етиміологія тінізації економічних відносин [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23(15).– С. 159-163.
 32. Августин, Р. Р. Механізм формування прибутку природного монополіста [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2010. – Вип. 11. – С.124-128.
 33. Августин, Р. Р. Основні підходи до визначення показників результативності функціонування природного монополіста / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 259, т. VI. – С. 1475-1481.
 34. Августин, Р. Р. Залучення інституційного аналізу до історії економіки / Р. Р. Августин // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2012. – № 23. – С. 165-173.
 35. Августин, Р. Р. Концепція економічного персоналізму та її економіко-історичне підґрунтя [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.15. – C. 201-209.
 36. Августин, Р. Р. Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій  в  умовах динамічного зовнішнього середовища / Р. Р. Августин, Ю. А. Богач // Наука молода. – 2012. – Вип. 18. – С. 9-13.
 37. Августин, Р. Р. Концептуальні характеристики взаємозв’язків тіньової економіки та соціально-економічного розвитку держави / Р. Р. Августин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : екон.-правовий, наук.-практ. журнал. – 2013. – № 4 (55). – С. 164-169.
 38. Августин, Р. Р. Моделювання процесів тінізації економічних відносин в теорії економічного зростання [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип. 38. – С. 462-468.
 39. Августин, Р. Р. Моделювання впливу тінізації економіки на соціально-економічний розвиток / Р. Р. Августин, Р. Л. Лупак // Проблемы развития внешне-экономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Т. 1. – С. 209-212.
 40. Августин, Р. Р. Індентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 3. – С. 37-41.
 41. Августин, Р. Р. Обліково-статистичні підходи до оцінювання обсягу та рівня тіньової економічної діяльності / Р. Р. Августин. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 125-129.
 42. Августин, Р. Р. Напрями детінізації економічних відносин та активізації процесів імпортозаміщення в системі заходів з підвищення ефективності транскордонного співробітництва західних регіонів України [Електронний ресурс] / Р. Л. Лупак, Р. Р. Августин, М. В. Цап // Суспільно-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі: історія, сучасність, майбутнє : зб. наук. пр. – Львів, 2014. – Вип. 2 (106). – С. 208-217.
 43. Августин, Р. Р. Оцінювання рівня тінізaції ринку прaці України як передумова формування державної політики його детінізації [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 8. – С. 144-149.
 44. Августин, Р. Р. Стaн і проблеми підвищення ефективності держaвної політики детінізaції економічних відносин [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6, т. 1. – С. 235-238.
 45. Августин, Р. Р. Регіонaльні хaрaктеристики тіньового сектору економіки України [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т.19, вип. 3/3. – С. 62-66.
 46. Августин, Р. Р. Нaслідки експaнсії глобaльної тіньової економіки у систему вітчизняного внутрішньоекономічного розвитку [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – Вип. 8 (4). – 2014. – С. 27-34.
 47. Августин, Р. Р. Моделювання взаємовпливів розвитку соціально-економічного середовища та тіньового сектора економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. IV (56). – С. 6-13.
 48. Августин, Р. Р. Оцінювання рівня тіньової економіки України обліково-статистичними методами [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, В. Г. Васильців // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 1. – С. 28-31.
 49. Августин, Р. Р. Ідентифікація структури та формування державної політики запобігання тінізації регіональної економіки [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – Вип. № 7. – С. 554-559.

МОНОГРАФІЇ:

 1.  Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 338 с.
 3. Августин, Р. Р. Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні [Електронний ресурс] : монографія / Р. Р. Августин. - Тернопіль : Крок, 2017. - 309 с.
 4. Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2020. - 560 с.
 5. Августин, Р. Р. Тіньовий сектор та його вплив на збалансований розвиток національної економіки [Текст] / Р. Р. Августин // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 101-119.

ПІДРУЧНИКИ і ПОСІБНИКИ:

 1.  Августин, Р.Р. Управління інформаційними зв’язками [Текст]: навч. посіб. / Р.Р. Августин, Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с.
 

Алілуйко Андрій Миколайович

aliluyko

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент кафедри економіко-математичних методів

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Алілуйко, Андрій Миколайович Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем : дис ... канд. фіз.- мат. наук : 01.02.01 / Андрій Миколайович Алілуйко; НАН України. Ін-т математики.– К. : 2007.– 123 с.
 2. Алілуйко, Андрій Миколайович Аналіз стійкості, стабілізація та порівняння динамічних систем: автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.01 / А. М. Алілуйко ; НАН України. Ін-т математики. — К., 2007. — 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси та стійкість багатозв'язних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Проблеми динаміки та стійкості багатови-мірних систем : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2005. – № 1, т. 2. – С. 28–45.
 2. Алілуйко, А. М. Стійкість та стабілізація диференціальних систем другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Проблеми динаміки та стійкості багатови-мірних систем : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2006. – № 1, т. 3. – С. 7–24.
 3. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси та стійкість лінійних динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Український математичний журнал. – 2006. – № 11, т. 58. – С. 1446–1461.
 4. Алілуйко, А. М. Інваріантні множини та порівняння динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, О. Г. Мазко // Нелінійні коливання. – 2007. – № 2, т. 10. – С. 163–176.
 5. Алілуйко, А. М. Алгебраїчні умови стійкості диференціальних систем другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко // Динамические системы. – 2007. – Вып. 22. – С. 96–108.
 6. Алілуйко, А. М. Стійкість диференціальних систем другого порядку з нелінійною невизначеністю [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко // Проблеми аналітичної механіки : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2008. – № 1, т. 5. – С. 10-19.
 7. Єрьоменко, В. Періодичні розв’язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку [Електронний ресурс] / В. Єрьоменко, А. Алілуйко // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4, т. 14. – С. 181-187.
 8. Єрьоменко, В. О. Квазіперіодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / В. О. Єрьоменко, А. М. Алулійко // Український математичний журнал. – 2010. – № 6, т. 62. – С. 773-783.
 9. Єрьоменко, В. О. Періодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / В. Єрьоменко, А. Алулійко [Електронний ресурс] // Нелінійні коливання. – 2010. - № 3, т. 13. – С. 336-345.
 10. Алілуйко, А. М. Синтез робастного керування для диференціальних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Алулійко, В. О. Єрьоменко // Проблеми аналітичної механіки : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2010. – № 1, т. 5. – С. 5-14.
 11. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск штампа, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Технічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. - С. 155-171.
 12. Алілуйко, А. М. Інваріантні конуси динамічних систем [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, В. О. Єрьоменко.
 13. Алілуйко, А. М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв'язку / А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 221-226.
 14. Aliluiko, А. М. Invariant cones and stability of linear dynamical systems [Еlectronic resource] / А. М. Aliluiko, О. Н. Mazko // Ukrainian Mathematical Journal. – 2006. – № 11, v. 58. – P. 1635-1655.
 15. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № ¼ (67). – С. 10-17.
 16. Aliluiko, А. М. Invariant sets and comparison of dynamical systems [Еlectronic resource] / А. М. Aliluiko, О. Н. Mazko // Nonlinear Oscillations. – 2007. – № 2, v. 10. – P.155-168.
 17. Алілуйко, А. Стійкість та позитивність лінійних динамічних систем відносно світлового конуса [Електронний ресурс] / А. Алулійко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. –№ 4, т. 68. – С.202-208.
 18. Руська, Р. В. Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці [Електронний ресурс] / Р. В. Руська , А. М. Алілуйко // Інноваційна економіка.– 2016.– № 3-4(62).– С. 155-162.
 19. Алілуйко, А. М. Дослідження динаміки взаємодії підприємств з використанням конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №1/3 (61). – С. 25-29.
 20. Алілуйко, А. Синтез керування для сім’ї псевдолінійних диференціальних систем [Електронний ресурс] / А. Алілуйко, І. Новосад // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1 (77). – С. 266-275.
 21. Алілуйко, А. М. Застосування методу аналізу ієрархій в управлінській діяльності сфери соціального влаштування дітей / А. М. Алілуйко, С. М. Миколюк, Н. А. Стефурак // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3-4. – C. 125-132.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економетрія (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. - 116 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 3. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с.
 2. Математика [Електронний ресурс] : метод. розроб. / уклад. А. М. Алілуйко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 124 с.
 3. Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 65 с.
 4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 5. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. - 91 с.
 

Page 1 of 5