Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна

Заклекта

Кафедра: податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заклекта-Берестовенко, О. С. Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Святославівна Заклекта-Берестовенко.– К.: КНУ, 2008.
 2. Заклекта-Берестовенко, Олена Святославівна Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Святославівна Заклекта-Берестовенко. – К. : КНУ, 2008. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Заклекта, О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / Ольга Заклекта, Олена Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 144-149.
 2. Заклекта, О. Інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах / Олена Заклепа // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 176-185.
 3. Заклекта, О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу / Ольга Заклекта, Олена Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 119-126.
 4. Заклекта, О. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / Олена Заклекта // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 137-140.
 5. Заклекта-Барестовенко, О. Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління / Олена Заклекта-Барестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 77-84.
 6. Заклекта-Берестовенко, О. Державна підтримка розвитку персоналу вітчизняних підприємств / О. Заклекта-Берестовенко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль, 2010. – № 15. – С. 110-112.
 7. Заклекта-Берестовенко, О. Людський фактор у впровадженні бюджетного планування на вітчизняних підприємствах / О. Заклекта-Берестовенко, П. Федик, О. Демчишин // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 5. – С. 47-51.
 8. Заклекта-Берестовенко, О. Методи оцінки ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов : в 3 т. – Донецк, 2006. – Т. 3 – С. 234-240.
 9. Заклекта-Берестовенко, О. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2010. – № 4. – С. 85-87.
 10. Заклекта-Берестовенко, О. Причини ухилення від оподаткування та шляхи їх усунення / О. Заклекта-Берестовенко, Т. Стаднік, // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – 2011. – Вип. 15. – С. 169-173.
 11. Заклекта-Берестовенко, О. Соціальна політика на етапі реформування суспільства / О. Заклекта-Берестовенко, В. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – № 4. – С. 5-10.
 12. Заклекта-Берестовенко, О. Суть та класифікація інвестицій у розвиток персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Теоретичні та практичні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, проф. А. В. Шегди. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Вип. 14. – С. 232-237.
 13. Заклекта-Берестовенко, О. Удосконалення методів мотивації персоналу в трансформаційній економіці України / О. Заклекта-Берестовенко, О. Грішнова // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 2(6). – С. 21-26.
 14. Заклекта-Берестовенко, О. Управління проектами навчання персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Теоретичні та практичні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, проф. А. В. Шегди. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 7 – С. 272-277.
 15. Заклекта-Берестовенко, О. Чинники та показники ефективності інвестицій у заходи з розвитку персоналу підприємств / О. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1, ч. 1. – С. 280-286.
 16. Заклекта-Берестовенко, О. С. Податкова політика держави як фактор стратегічного управління розвитком персоналу підприємства / О. С. Заклекта-Берестовенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 35-38.
 17. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / Е. С. Заклекта-Берестовенко, О. Б. Демянюк, Л. В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 378-384.
 18. Заклекта-Берестовенко, Олена Шляхи підвищення ефективності розподілу фінансових ресурсів міста / Олена Заклекта-Берестовенко // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 59-60.
 19. Заклекта-Берестовенко, О. С. Теоретико-прагматичні ознаки справляння податку на додану вартість в Україні / О. С. Заклекта-Берестовенко, Т. Я. Маршалок // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 120-133.
 20. Заклекта-Берестовенко, О. Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці / Олена Заклекта-Берестовенко, Анна Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 74-83.
 21. Гуцул, І. А. Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 124-127.
 22. Гуцул, И. А. Особенности классификации товаров как элемента таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности / И. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 312-316.
 23. Заклекта, О. Сучасний стан інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах / О. Заклекта // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 1 (10). – С. 176-185.
 24. Заклекта-Берестовенко, О. С. Податкова політика в системі економічної політики держави [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 25. Заклекта-Берестовенко, О. С. Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. Я. Кізима // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 1. – С. 175-179.
 26. Маршалок, Т. Я. Фінансова деструктивність добробуту громадян в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок, О. С. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 144-147.
 27. Заклекта-Берестовенко, О. С. Децентралізація бюджетних повноважень: переваги та недоліки / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. М. Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4.
 28. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Влияние налогового и таможенного законодательства на стимулирование инвестиционно-инновационной деятельности в Украине / Е. С. Заклекта-Берестовенко, В. И. Дмытрив // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 10 (57), ч. 1. – С. 180-184.
 29. Заклекта-Берестовенко, О. Превентивні заходи недопущення виникнення та зростання обсягів податкового боргу в Україні / Олена Заклекта-Берестовенко, Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 100-112.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 5. Заклекта, О. С. Зарубіжна практика розширення бази оподаткування [Текст] / О. С. Заклекта // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 29-42.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 2. Заклекта-Берестовенко, О. С. Митні режими в Україні : характристика та порядок застосування [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 169-194.
 3. Заклекта-Берестовенко, О. С. Зарубіжний досвід реалізації митної справи [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 503-524.
 4. Заклекта-Берестовенко, О. С. Особливості класифікації та кодування товарів в Україні [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 159-168.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Заклекта-Берестовенко, О. Основи наукових досліджень : метод. вказівки та завдання до проведення практ. занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студ. ф-ту фінансів денної форми навч., спец. «Оподаткування» та «Фінанси в системі митних органів» / О. Заклекта-Берестовенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 34 с.
 2. Заклекта-Берестовенко, О. Податкова система : метод. вказівки та завдання до проведення практ. занять з курсу «Податкова система» для студ. ф-ту аграр. екон. і менедж. денної форми навч., напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування», фахового спрямування «Менеджмент технічного сервісу» та «Менеджмент і правове забезпечення підприємств АПВ» / О. Заклекта-Берестовенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 46 с.