Щербяк Юрій Адамович

shcerbyak

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Щербяк, Юрій Адамович. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ - ХХ ст.) [Текст] : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Щербяк Юрій Адамович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2009. - 507 с.
 2. Щербяк, Юрій Адамович. Освітня доктрина української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ-ХХ століття) [Текст] : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Щербяк Юрій Адамович ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2009. - 38 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Щербяк, Ю. Діяльність ЛКСМУ в системі атеїстичного виховання населення в УРСР [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 2. Щербяк, Ю. Греко-католицька періодика як чинник морально-релігійного виховання молоді [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 3. Щербяк, Ю. А. Християнське виховання в українській сім’ї: педагогічний досвід Української Греко-Католицької Церкви [Електронний ресурс] / Юрій Адамович Щербяк.
 4. Щербяк, Ю. А. Ідея патріархату УГКЦ у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Юрій Адамович Щербяк.
 5. Щербяк, Ю. Католицька Акція як чинник релігійно-морального виховання української молоді [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 6. Щербяк, Ю. Освітньо-культурна діяльність Української Католицької Церкви в Канаді [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 7. Щербяк, Ю. Культурно-просвітницька діяльність української Церкви в Польщі (друга половина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 8. Щербяк, Ю. Культурно-освітня діяльність Ставропігійського інституту в другій половині ХIХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 9. Щербяк, Ю. Методика та практика навчально-виховного процесу учнівської молоді в Марійських дружинах у першій третині ХХ ст. [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 10. Щербяк, Ю. Мойсей українського народу / Юрій Щербяк // Свобода. - 2010. - 6 серп. (№ 62). - С. 4.
 11. Щербяк, Ю. Науково-видавнича діяльність Української Греко-Католицької Церкви (середина ХІХ-перша третина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 12. Щербяк, Ю. Науково-педагогічна діяльність патріарха Йосифа Сліпого [Електронний ресурс] / Юрій Щербяк.
 13. Szczerbiak, J. Obecny stan badań nad dysleksją u dzieci z Ukrainy [Електронний ресурс] / Jerzy Szczerbiak.
 14. Щербяк, Ю. Організаційно-педагогічні умови розвитку системи релігієзнавчої освіти в незалежній Україні (1991-2000 рр.) [Електронний каталог] / Юрій Щербяк.
 15. Щербяк, Ю. А. Особливості полікультурної діяльності Української Греко-Католицької Церкви в Польщі в другій половині ХХ ст. (історико-педагогічний аспект) [Електронний ресурс] / Ю. А. Щербяк.
 16. Щербяк, Ю. Освітньо-виховна діяльність митрополита А. Шептицького [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 17. Щербяк, Ю. А. Педагогічна діяльність греко-католицьких священиків у період Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. А. Щербяк.
 18. Щербяк, Ю. Педагогіка релігії: від минулого до сьогодення [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 19. Щербяк, Ю. Проблема патріархального статусу Української Греко-Католицької Церкви: соціально-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 20. Щербяк, Ю. Практика просвітницької діяльності греко-католицьких монастирів у період десталінізації (1954-1964 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 21. Щербяк, Ю. Провідна роль Українського Католицького Університету в освітньо-виховній діяльності Церкви (друга пол. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 22. Щербяк, Ю. Розвиток богословської освіти і шкільництва в Галичині у період Другої світової війни (1939-1946 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 23. Щербяк, Ю. Соціально-політичні передумови виникнення та теоретичні основи атеїстичної ідеології [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 24. Щербяк, Ю. Специфіка навчально-виховного процесу на уроках релігії в школах Галичини (перша половина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 25. Щербяк, Ю. Специфіка релігійно-церковного життя української діаспори на латиноамериканському континенті (друга половина ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 26. Щербяк, Ю. Сучасний стан вивчення дислексії у дітей на Україні [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 27. Szczerbiak, J. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie ukraińskiej: doświadczenie pedagogiczne ukraińskiego kościoła greckokatolickiego [Електронний ресурс] / Jerzy Szczerbiak.
 28. Щербяк, Ю. Українська еміграція: причини, проблеми і перспективи збереження національної ідентичності [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 29. Щербяк, Ю. Значення української богословської школи в науково-педагогічній діяльності духовенства в Галичині (перша пол. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Щербяк.
 30. Щербяк, Ю. Просвітительська діяльність митрополита Андрея Шептицького / Ю. Щербяк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.264-270.
 31. Щербяк, Ю. Релігійний світогляд Тараса Шевченка: соціокультурний вимір / Юрій Щербяк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 39-43.
 32. Щербяк, Ю. А. Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи / Ю. А. Щербяк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім. Г. Сковороди». – К. : Gnosis, 2014. – Додат. 4 до вип.31, т. ІІ (10) : темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С. 329-337.
 33. Щербяк, Ю. А. Опікунська діяльність греко-католицької церкви кінця XIX ст. – 1939 рр. / Ю. А. Щербяк // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон, 2014. – Вип. 21. – С. 253-261. 
 34. Щербяк, Ю. А. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в Україні (на прикладі ТНЕУ) / Ю. А. Щербяк // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон, 2015. – Вип. 25. – С. 136-144.
 35. Щербяк, Юрій Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української Греко-Католицької церкви першої третини ХХ ст. / Юрій Щербяк // Педагогічні науки. – 2012. – Вип. 54. – С. 87-94. 
 36. Щербяк, Ю. А. Соціокультурний формат світогляду Тараса Шевченка / Ю. А. Щербяк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 76-78.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Щербяк, Ю. А. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Ю. А. Щербяк. –Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкіцька, І. Ю. Вимоги до виконання КПІЗ із методики викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 36 с.
 2. Шкіцька, І. Ю. Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : метод. вказівки / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 28 с.