Статті

Гуцул Інна Анатоліївна

ГуцулКафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 207 с.
 2. Гуцул, Інна Анатоліївна Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуцул, І. А. Теоретичні засади зовнішньоекономічної діяльності / І. А. Гуцул // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 67-71.
 2. Гуцул, І. А. Особливості боротьби з митними правопорушеннями в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24 (ІІ). – С. 15-21.
 3. Ткачик, Ф. П. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 132-136.
 4. Гуцул, І. А. Митні режими як засіб регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / І. А. Гуцул // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 111-119.
 5. Крисоватий, А. Фіскальна ефективність ПДВ із ввезених на митну територію України товарів / Андрій Крисоватий, Інна Гуцул // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 7-9.
 6. Гуцул, І. А. Податкове стимулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації економіки / І. А. Гуцул / Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 150-155.
 7. Гуцул, І. А. Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 124-127.
 8. Гуцул. І. А. Сучасний стан та тенденції надходження митних платежів до бюджету України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К. : ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 181, ч. 3. – С. 84-89.
 9. Гуцул, І. А. Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Луцик // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Т. 19, вип. 2/5. – С. 182-185.
 10. Гуцул, І. А. Прагматизм зовнішньоекономічних відносин Великобританії та України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Економіст. – 2014 – № 6. – С. 39-41.
 11. Гуцул, І. А. Диверсифікація векторів підготовки фахівців для митно-податкової сфери [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, А. І. Крисоватий // Економіст. – 2015. – № 7 (345). – С. 19-22.
 12. Гуцул, І. А. Митна політика у фіскальному просторі України [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 10. – С. 232-234.
 13. Гуцул, И. А. Особенности классификации товаров как элемента таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности / И. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 312-316.
 14. Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 67-74.
 15. Гуцул, І. Фіскальні ефекти та цінові наслідки справляння мита / Інна Гуцул // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 108-117.
 16. Сидорович, О. Кінологічне забезпечення діяльності митних органів України / О. Сидорович, І. Гуцул, В. Кривіцький // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 66-77.
 17. Ткачик, Ф. Особливості адміністрування і аудиту акцизного податку з пива солодового / Федір Ткачик, Інна Гуцул, Анастасія Зінкевич // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 3. – C. 69-79.
 18. Гуцул, І. Прагматизм митного регулювання споживчого ринку України / Інна Гуцул, Катерина Крисовата // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 237–248.
 19. Teremetskyi, V. Challenges for local authorities: the politics and practice of financial management in the way for substainable development / Vladyslav Teremetskyi, Valeriy Velychko, Oleksii Lialiuk // Journal of legal, ethical and regulatory issues / – 2021. – Vol. 24, special iss. 1. – P. 1–7.

МОНОГРАФІЇ:

 

 1. Гуцул, І. А.  Зарубіжний досвід оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 353-370.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 6. Гуцул, І. А. Моніторинг фіскального потенціалу бюджетоутворюючих податків в Україні [Текст] / І. А. Гуцул // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 174-188.
 7. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцул, І. А. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / І. А. Гуцул // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 77-100.
 2. Гуцул, І. А. Митна політика зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. А. Гуцул. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 198 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – До 50-річчя ТНЕУ.