Статті

Загородна Ольга Михайлівна

zagorodnaКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галушка, Ольга Михайлівна Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств галузі пивоварства в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Ольга Михайлівна Галушка. - Тернопіль : ТАНГ, 1994. - 208 с.
 2. Галушка, Ольга Михайлівна Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств галузі пивоварства в Україні [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Ольга Михайлівна Галушка. - Тернопіль : ТАНГ, 1994. - 13 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Загородна, О. Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестицій підприємств / Ольга Загородна, Віра Серединська, Ірина Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 161-167.
 2. Загородна, О. Використання евристичних методів в аналізі та аудиті / Ольга Загородна, Серединська Віра // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 14-17.
 3. Загородна, О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонуваня підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 262-264.
 4. Загородна, О. Облік та аналіз відхилень у системі управління витратами підприємства / Ольга Загородна, Павло Іванечко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 194-199.
 5. Загородна, О. Оцінка потенційної кредитоздатності суб'єктів господарювання / Ольга Загородна, Віра Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 240-243.
 6. Кравчук, Н. Оцінка впливу стану оборотних активів на фінансовий стан підприємства / Наталія Кравчук, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 249-252.
 7. Серединська, В. Шляхи вдосконалення контролю і аналізу загальновиробничих витрат [Електронний ресурс] / В. Серединська, О. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. - Вип. 3. - С. 317-320.
 8. Загородна, О. Аналіз і маркетингова діяльність підприємства / О. Загородна // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1994. – Вип. 2.
 9. Загородна, О. Аналіз факторів формування ставки роялті на ринку технологічних знань / О. Загородна, В. М. Серединська // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва, Інститут обліку і аудиту ; під ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 1997.
 10. Загородна, О. Аналіз фінансової стійкості фірми / О. Загородна, Р. В. Федорович // Контроль і економічний аналіз в ринковій економіці – ефективність і раціональність : тези доп. наук.-практ. конф. – Свіштов, 1995.
 11. Загородна, О. Аналіз ціноутворюючих факторів на ринку технологічних знань / О. Загородна, В. М. Серединська // Формування економічних відносин в умовах ринку: зб.наук. праць. / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва, Інститут обліку і аудиту ; під ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 1997.
 12. Загородна, О. Аналіз якості продукції / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп.-ва. – Тернопіль, 2003. – Вип. 12.
 13. Загородна, О. Аналітичне обгрунтування схеми формування виробничої програми підприємства / О. Загородна // Регіональнальні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998.
 14. Загородна, О. Аналітичні аспекти дослідження прибутку в сучасних умовах / О. Загородна // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993.
 15. Серединська, В. М. Використання евристичних методів в оцінці і відборі оптимального варіанту рекламної діяльності / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 201-216.
 16. Загородна, О. Вплив коригування ціни на фінансовий результат діяльності броварних підприємств / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1994.
 17. Загородна, О. Деякі аспекти аналізу в управлінні позиченими коштами / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль.
 18. Загородна, О. Деякі аспекти аналізу конкурентоздатності виробництва / О. Загородна // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996.
 19. Загородна, О. Деякі питання аналізу попиту на продукцію / О. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. - С. 40-44.
 20. Загородна, О. Деякі питання аудиту фінансового стану підприємства / О. Загородна // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україн : матеріали наук.- практ. конф. – Львів, 1995.
 21. Загородна, О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв’язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. ─ 2005. ─ № 14. ─ С. 41-47.
 22. Загородна, О. Деякі питання формування собівартості продукції / О. Загородна, Н. М. Підлужна // Проблеми аналізу, обліку і контролю в умовах ринкової економіки : тези доп. респуб. наук.-практ. конф. – К., 1991.
 23. Загородна, О. Загальна характеристика евристичних методів економічного аналізу / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. - С. 46-49.
 24. Загородна, О. Методи прогнозування коньюнктури ринку / О. Загородна, В. М. Серединська // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997.
 25. Загородна, О. Оперативний аналіз збуту та реалізації продукції, робіт, послуг / О. Загородна, В. М. Серединська // Міжнародна науково-практична конференція. – Тернопіль, 1995.
 26. Загородна, О. Оперативний облік витрат на виробництво в умовах ринку / О. Загородна, Р. В. Федорович // Основні напрямки розвитку народного господарства в період переходу до ринкової економіки : тези доп. обл. наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 1991.
 27. Загородна, О. Оцінка конкурентоздатності продукції / О. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996.
 28. Загородна, О. Проблеми застосування попереднього оперативного аналізу в умовах ринку / О. Загородна // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – Вип. 1.
 29. Загородна, О. Прогнозне моделювання виробництва і реалізації броварних підприємств / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1993.
 30. Загородна, О. Роль оперативного управління підприємством в умовах ринку / О. Загородна // Основні напрямки розвитку народного господарства в період переходу до ринкової економіки : тези доп. наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 1991.
 31. Загородна, О. Ставка роялті. Аналіз факторів формування / О. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997.
 32. Загородна, О. Стратегічний аналіз і його практичне використання / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 11, ч. 1. - С. 55-58.
 33. Загородна, О. Стратегічний аналіз та його практичне використання / О. Загородна // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : зб. праць наук.-практ. конф. [23-24 жовт. 2003 р.]. – 2003.
 34. Загородна, О. Теоретичні підходи до ведення облікової політики підприємства / О. Загородна, В. М. Серединська // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997.
 35. Загородна, О. М. Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль, 2004. – Вип. 13, ч. 1. - С. 111-116.
 36. Загородна, О. Проблемы анализа экономического риска / О. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1995.
 37. Серединська, В. Оцінка інноваційних альтернатив розвитку підприємства / Віра Серединська, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 308-314.
 38. Спільник, І. Аналітичне забезпечення управління власним капіталом / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 371-379.
 39. Загородна, О. М. Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 111-116.
 40. Загородна, О. Аналітичний процес і напрями його удосконалення / Ольга Загородна, Віра Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 51-53.
 41. Загородна, О. Оперативне управління грошовими потоками підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 100-104.
 42. Загородна, О. Аналітичне забезпечення політики фінансування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 229-234.
 43. Загородна, О. Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-143.
 44. Спільник, І. Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 79-92.
 45. Спільник, І. В. Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспрожності підприємства / Ірина Володимирівна Спільник, Ольга Михайлівна Загородна // Економічний аналіз : зб. наук праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 106-120.
 46. Загородна, О. М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Загородна, В. М. Серединська  // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахов. вид. – 2016. – Вип. 9. – С. 781-786.
 47. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві  / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз. – 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 48. Загородна, О. М. Деякі аспекти аналізу в управлінні позиченими коштами / О. М. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – С. 74-77.  виправ
 49. Загородна, О. М.  Аналіз стимулювання збуту продукції / О. М. Загородна, В. М. Серединська, М. І. Сапачов // Наукові записки : зб. наук. праць викл.і асп. каф. екон. аналізу – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – С. 47-57.
 50. Загородна, О. М. Факторинг в управлінні дебіторською заборгованістю / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13. – С. 111-116.
 51. Загородна, О. М. Деякі питання використання евристичних методів в економічному аналізі / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 41-47.
 52. Загородна, О. М. Роль та завдання консультування на фінансовому ринку / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 127-135.
 53. Загородна, О. М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14,  №2. – С. 78.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний аналіз : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, О. С. Білоус, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2007. – 414 с.
 2. Загородна, О. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. / О. Загородна, В. Серединська, Р. Федорович. – Тернопіль, 2001.
 3. Загородна, О. М. Теоретичні основи економічного аналізу : навч.- метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – Тернопіль, 2000.
 4. Загородна, О. Теорія економічного аналізу : підруч. / О. Загородна, Р. В. Федорович, В. М. Серединська. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 321 с.
 5. Загородна, О. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В Федорович. – Тернопіль, 2001.
 6. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 7. Теорія економічного аналізу : підруч. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович; за ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2006. – 368 с.
 8. Федорович, Р. В. Фінансовий аналіз / Р. В. Федорович, О. М. Загородна, В. М. Серединська. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 149 с.
 9. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – вид. 2-ге переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2010. – 592 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Загородна, О. Курс лекцій з дисципліни «Фінансові інвестиційні інструменти: оцінка і аналіз» / О. Загородна. – Тернопіль, 2004. – 176 с.
 2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 3. Спільник, І. В. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. компл. дисц. / І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 432 с.