Нові надходження СІЧЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

65.9(4Укр)-98

Г94

Гуменюк, А. М.

   Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону : теоретичні основи та прикладні аспекти [Текст] : монографія / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Безпека структурно-інституціональної.pdf.

 

     У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти системи економічної безпеки регіону та держави. Систематизовано й узагальнено теоретичні положення еволюції економічної безпеки, конкретизовано її системні характеристики , досліджено регіональні детермінанти зміцнення економічної безпеки держави та інституціональні загрози безпеці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

2

65.052.9(4Укр)2я73

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 444 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Бухгалтерський облік. Бруханський.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У навчальному посібнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладені теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов'язань на підприємствах агропромислового виробництва різних форм власності і видів господарської діяльності.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 56)

 

3

66.3(4Укр)

П14

Паламарчук, М. О.

   Виклики модернізації в Україні : політичні аспекти [Текст] : монографія / М. О. Паламарчук ; за ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Виклики модернізації.pdf.

 

     У монографії досліджено політичний складник процесів суспільних перетворень, необхідних для забезпечення виходу України на траєкторію стабільного розвитку. Розглянуто напрями побудови основних дієздатних публічних інститутів, які створять точку опори для конкурентної економічної діяльності і сприятимуть зростанню рівня публічності політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

4

65.9(4Укр)262-18

Г89

   Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Грошово-кредитне регулювання.pdf.

 

     У монографії розглядаються основні проблеми реалізації грошово-кредитного регулювання та механізм забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 26)

 

5

65.9(4Укр)23

К89

Кузьменко, Р. В.

   Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних систем [Текст] : монографія / Р. В. Кузьменко. – Донецьк : НАНУ ІЕП, 2012. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Дворівнева модель кластерізації в межах регіональних.pdf.

 

     Монографія присвячено дослідженню проблем державного регулювання в умовах посилення конкуренції на національних і регіональних ринках із використанням кластерного підходу. Розглянуто теоретичні основи державного регулювання як необхідної умови ефективної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

6

74.58(4Укр)

С79

Стеблюк, Н. Ф.

   Державне регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України [Текст] : монографія / Н. Ф. Стеблюк. – Донецьк : ІЕП, 2013. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Державне регулювання підготовки фахівців.pdf.

 

     Монографію присвячено вирішенню актуального завдання підвищення ефективності державного регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України та прогнозуванню тенденцій розвитку організацій вищої освіти, що сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності та якості освітніх послуг.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

7

74.58(4Укр)

Т47

Тищенко, В. Ф.

   Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів [Текст] : монографія / В. Ф. Тищенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економіка знань.pdf.

 

     Досліджено теоретико-концептуальні засади й розроблено методологічний інструментарій формування економіки знань в Україні. При цьому враховано досвід сучасної практики становлення та розвитку економіки знань у світі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

8

65.9(4Укр)-55я73

К90

Куліков, П. М.

   Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / П. М. Куліков, Д. О. Тишенко, Н. В. Кулєшова. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 247 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економіка та організація інноваційної діяльності.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи, сутність понять, процесів, законів і закономірностей у галузі економіки та організації інноваціної діяльності. Наведено велику кількість практичних завдань, а також приклади з практики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

9

65в641я73

Л33

Лебедєва, І. Л.

   Економіко-математичні методи та моделі : лабораторний практикум [Текст] : навч.-практ. посіб. / І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 215 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економіко-математичні методи і моделі.pdf.

 

     Наведено лабораторні роботи, перелік яких повністю охоплює програму даної навчальної дисципліни. Розглянуто основні принципи й концепції побудови математичних моделей широкого кола економічних задач до розвязання яких можуть бути застосовані методи математичного програмування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

10

31.2я73

Е65

   Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Енергетичний менеджмент.pdf. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.

 

     У підручнику розглядаються проблеми енергозбереження через створення системи енергетичного менеджменту. Значну увагу приділено методиці проведення енергоаудиту. З метою глибокого засвоєння теоретичного матеріалу запропоновано низку ситуаційних і розрахункових задач а також питань для самостійного вивчення курсу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

11

330.341.1:338.49

П12

Пайманова, Вікторія Анатоліївна

   Інституційний дизайн ринку капіталів в умовах ринкової трансформації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Вікторія Анатоліївна Пайманова. – Х. : ХНУ ім. В.Каразіна, 2014. – 17 с.

 

     Автореферат дисертації виявляє сутність інституційного дизайну економічної системи як процесу цілеспрямованого формування інституційного устрою економіки для створення ефективного інституційного середовища

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

12

69.003:65.016:330.3

А72

Антропов, Юрій Володимирович

   Інструментарій оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Володимирович Антропов. – К. : КНУБА, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню завдання з удосконалення інструментарію оцінки економічної стійкості малого будівельного підприємства. Розглянуті теоретико-методологічні підходи до оцінювання економічної стійкості  підприємства та забезпечення її у майбутньому, досліджено фактори, що впливають на стійкість будівельних підприємств України, проаналізовано можливі методи її оцінювання та прогнозування

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

13

67.9(4Укр)301.01я73

І-70

   Інструменти регіонального розвитку в Україні [Текст] = Regional development tools in Ukraine : навч. посіб. / О. В. Берданова, Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко [та ін.] ; за ред. В. М. Вакуленка, О. В. Берданової. – К. : НАДУ, 2013. – 286 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інструменти регіонального розвитку.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти, нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні. Визначено широкий спектр питань її інституційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

14

65.9(4Укр)29-640

І-73

   Інтелектуальний капітал підприємства як об'єкт оцінки [Текст] : монографія / К. Г. Сердюков, Н. Л. Гавкалова, М. П. Хохлов [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інтелектуальний капітал.pdf.

 

     Досліджено теоретичні і практичні питання оцінки інтелектуального капіталу підприємства. Розглянуто теоретичні основи формування інтелектуального капіталу підприємства та підходи до його оцінювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

15

65.052.9(4Укр)2-211.853

Б39

Безверхий, К. В.

   Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [Текст] : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – К. : ЦУЛ, 2014. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інформаційний комплекс.pdf.

 

     У монографії присвячено увагу актуалізації обліково-аналітичного забезпечення системи управління та організації інформаційного комплексу облікової системи на базі нових форм та концепцій обліку для забезпечення інформаційних інтересів різних груп користувачів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

16

65.27я73

Ф95

Фурман, А. В.

   Історія соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20Юридичний/Каф%20соц%20роб/Фурман%20А.В/book/історія%20соціальної%20роботи.pdf.

 

     Навчальний посібник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від стародавніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, Росії, а також у країнах Європи і США, описує головні події та роль історичних осіб в універсумі принципів, норм і цінностей соціальних порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 7)

 

17

63.3(4Укр)-7я73

П14

Пальм, Н. Д.

   Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Історія української культури. Пальм.pdf.

 

     Подано відомості про фундаментальні досягнення вітчизняної культури як невідємного процесу світового культкрного простору. Розкрито єдність і різноманітність української та світової культур, роль і значення культури в житті, творчості та самовдосконаленні особистості, в гуманізації суспільних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

18

60.823.3

Ш35

Швець, І. Б.

   Комплексна оцінка якості управління персоналом [Текст] : монографія / І. Б. Швець, Т. В. Коваленко. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2013. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Комплексна оцінка якості управління.pdf.

 

     Досліджено теоретичні та методичні засади оцінки якості управління персоналом.Запропоновано систематизацію принципів управління якістю, що реалізуються в системі управління персоналом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

19

20.1(4Укр)

К82

   Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного комплексу Кривбасу [Текст] / С. О. Довгий, В. В. Іванченко, М. М. Коржнев [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки.pdf.

 

     Абсолютна більшість відходів на території України - це відходи гірничодобувної і переробної галузей промисловості. Переважна кількість техногенних родовищ утворена у гірничо-металургійному комплексі. У роботі надана характеристика впливу відходів на довкілля, методологічні підходи щодо їх геолого-економічної оцінки, досліджені їх мінеральний склад та технологічні можливості збагачення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

20

65.052.9(4Укр)226-15

М54

   Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку : щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2013. – 75 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

21

65.052.0

М58

   Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Міжнародні стандарти фінансової звітності.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

22

65.052.9(4Укр)226-15

Н83

   Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності [Текст] : монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець [та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської. – К. : ДННУ АФУ, 2013. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Нормативно-методичне забезпечення.pdf.

 

     У монографії викладено концептуальні підходи до розроблення та вдосконалення нормативно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), проведено аналіз міжнародного досвіду застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств; визначено роль та значення первинної документації та Плану рахунків бухгалтерського обліку при застосуванні МСФЗ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

23

65.052.9(4Укр)243я73

М13

Мазуренко, В. І.

   Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : підручник / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов. – К. : ДКС центр, 2013. – 348 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облік зовнішньоекономічної діяльності підриємст.pdf.

 

     Підручник відповідає структурі і змісту програми курсу " Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів, що навчаються за спеціальностями "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародний бізнес".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

24

65.052.0я73

О-17

   Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облік і звітність за міжнародними.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, головних бухгалтерів, фінансових аналітиків та керівників служби контролінгу та аудиту.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 26)

 

25

65.052.9(4Укр)226.13я73

О-17

   Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облікове забезпечення.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У навчальному посібнику наводиться комплексне практичне індивідуальне завдання, яке охоплює найбільш важливі теми, передбачені програмою курсу "Облік і звітність в оподаткуванні", від складання первинних документів, аналітичних реєстрів до податкових декларацій включно.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 26)

 

26

88.5я73

Л48

Лепейко, Т. І.

   Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, С. В. Лукашев, О. М. Миронова. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 155 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Організаційна поведінка. Лепейко Т. І..pdf.

 

     Подано основи теорії управління поведінкою організації. Детально розглянуто теорію основи побудови ефективної організаційної культури в організації, аспекти управління організаційною поведінкою на основі врахування індивідуальних особливостей поведінки кожного члена колективу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

27

72я73

О-75

   Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, (Чолач) Т. В. Гончарук, М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи наукових досліджень. Навч. посіб..pdf. – До 50-ти річчя ТНЕУ.

 

     У навчальному посібнику подано лекційний курс, який висвітлює суть та роль науки у сучасному світі, теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності. особливості наукового тексту, види класифікаційних робіт студентів та вимоги й основні правила їх написання.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

 

28

64.03:640.432

Ч-26

Чатченко, Ольга Євгенівна

   Оцінка попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Євгенівна Чатченко. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні засади та розроблено практичний інструментарій оцінки попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства. Виявлено наявність та трансформацію різних підходів до визначення попиту, відповідно до яких, систематизовано основні характеристики попиту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

29

65.9(4Укр)

П27

   Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності [Текст] : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Перспективи економіки України.pdf.

 

     Проаналізовано особливості економічних процесів, які відбуваються в Україні в період посилення глобальної нестабільності 2012 року, а також зроблено спробу сформулювати основні стратегічні пріоритети, які випливають із прогнозованих ризиків та викликів і завдань забезпечення позитивних структурних зрушень  в економічній та соціальній сферах України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

30

65.9(4Укр)261.4я73

С31

Сенченко, В. Б.

   Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Податкова система. Сенченко.pdf.

 

     У запропонованому навчальному посібнику автор намагається викласти питання податкової системи в методологічному та практичному аспектах. Посібник містить завдання для практичних занять та завдання з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

31

336.221:336.71

К59

Козак, Ганна Олександрівна

   Податкове навантаження в системі управління банком [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Олександрівна Козак. – Донецьк : ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення управління податковим навантаженням банку. Розглянуто сутність та сучасний стан управління в банках, досліджено теоретичні основи податкового навантаження.

 

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

32

65.9(4)261.4

К82

Крисоватий, А. І.

   Податкові трансформації в ЄС та податкова політика України в контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, В. М. Мельник, Т. В. Кощук ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Податкові трансформації в ЄС.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Монографія присвячена дослідженню європейського оподаткування і податкової політики України в контексті стратегії інтеграції до ЄС. Розкрито теоретико-методологічні засади трансформації оподаткування у країнах ЄС та Україні в умовах європейської економічної інтеграції, проаналізовано сучасні тенденції та особливості розвитку податкових механізмів у країнах ЄС.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 26)

 

33

65.9(4Укр)261.4

П64

   Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні [Текст] : монографія / А. М. Соколовська, Л. М. Уніговський, В. Й. Башко [та ін.]. – К. : ДННУ АФУ, 2013. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Потенціал рентних платежів.pdf.

 

     Монографія присвячена комплексному аналізу оподаткування рентних доходів як важливого джерела формування фінансових ресурсів держави. Визначено економічний зміст природної ренти, що створюється від видобутку корисних копалин, та форми її вилучення до бюджету держави; вивчено світовий досвід оподаткування видобутку корисних копалин та можливості його використання в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

34

67.302.2

Г12

Гаврилюк, Р. О.

   Природа податкового права : антропосоціокультурний підхід [Текст] : монографія / Р. О. Гаврилюк. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – 636 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Природа податкого права.pdf.

 

     У монографії на основі евристичного інструментарію доктрини природного права за допомогою антропосоціокультурного підходу комплексне осмислюється феномен природи податкового права. Запропоновано та обгрунтовано антропосоціокультурну концепцію природи податкового права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

35

65.9(4Укр)305.651

С69

   Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України [Текст] : монографія / О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, В. П. Антонюк [та ін.]. – Донецьк : ІЕП, 2013. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей.pdf.

 

     Визначено соціальні проблеми сучасного розвитку вугільної та металургійної галузей України, особливості соціальних процесів, які відбувалися внаслідок інституціональних перетворень та кризових явищ.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

36

65.9(4Укр)30-645

Ф51

Філатов, В. М.

   Соціально-економічні засади мотивації управлінського потенціалу [Текст] : монографія / В. М. Філатов, Т. С. Черкашина. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 219 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу.pdf.

 

     Розглянуто актуальні питання мотивації управлінського персоналу: економічну сутність і структуру поняття "мотивація розвитку управлінського персоналу промислових підприємств", стан мотивації керівників і спеціалістів сучасних промислових підприємств, методи підвищення зацікавленості управлінських кадрів у результатах своєї роботи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

37

336.5.02:658.87

К78

Красноусов, Андрій Володимирович

   Стратегічне управління витратами підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Володимирович Красноусов. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено науково-методичний інструментарій стратегічного управління витратами підприємств роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

38

87.5

Ф95

Фурман, А. В.

   Сутність гри як учинення [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20Юридичний/Каф%20соц%20роб/Фурман%20А.В/book/сутність%20гри%20як%20учинення.pdf.

 

     У роботі здійснений критичний огляд філософсько-гуманітарних досліджень на предмет з'ясування природи, сутності, генези, основних функцій, онтології, феноменології гри. Основна увага зосереджена на методологічному аналізі гри як онтофеноменальної данності, де її смисл - охопити у собі весь світ людської життєактивності.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

 

39

31.2я73

Т33

   Теоретичні основи електротехніки [Текст] : зб. задач. Ч. 2 / М. В. Говикович, А. Ю. Воробкевич, Н. П. Мусихіна [та ін.] ; за ред. П. Г. Стахіва. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 404 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теоретичні основи електротехніки.pdf.

 

     У збірнику подано задачі з перехідних процесів у лінійних колах зі зосередженими та розподіленими параметрами, усталених режимів кіл із розподіленими параметрами, теорії багатополюсників, усталених режимів нелінійних електричних та магнітних кіл постійного та змінного струму.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

40

69.056.53:69.059.622

Т81

Тугай, Ярослав Богданович

   Технологія демонтажу крупнопанельних житлових будівель перших масових серій при реконструкції щільної міської забудови [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва / Ярослав Богданович Тугай. – К. : КНУБА, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації демонструє розв'язок актуальної науково-прикладної задачі, ціллю якої є удосконалення, розробка та обгрунтування раціональної технології та формування ефективних методів механізації для демонтажу крупнопанельних будівель перших масових серій при реконструкції щільної міської забудови.

                               1 прим. ()

 

41

330.13:331.5.061

Г55

Глушач, Анна Володимирівна

   Трансакційні витрати суб'єктів ринку праці в трансформаційній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Анна Володимирівна Глушач. – Х. : ХНУ ім. В. Каразіна, 2014. – 17 с.

 

     На базі існуючих та нововведених критеріїв, що враховують особливості ринку праці, в авторефераті удосконалено класифікації трансакцій та трансакційних витрат ринку; розкриті інституціональні проблеми ринку праці та визначено їх вплив на формування трансакційних витрат; виявлено світові тенденції щодо динаміки трансакційних витрат ринку праці в європейських країнах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

42

[005.21:330.13]:658(043.3)

Л67

Лісніченко, Олена Олександрівна

   Управління вартістю підприємства : оцінка та формування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Олександрівна Лісніченко. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації розкрито двоїстий характер підприємства як об'єкта управління його вартістю. Доведено, що для забезпечення ефективного управління підприємством на основі його вартості доцільною є зміна пріоритетності концепції ринкової вартості, яка розкриває форму прояву вартості економічного блага, що формується під впливом ціноутворюючих факторів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

43

65.9(4Укр)29-640

Г12

Гавкалова, Н. Л.

   Управління витратами на персонал - основа ефективності менеджменту персоналу [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, А. С. Криворучко. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 231 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління витратами на персонал.pdf.

 

     У монографії подано комплексні науково-методичні та практичні дослідження з проблем управління витратами на персонал, що є основою ефективності менеджменту персоналу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

44

65.9(4Укр)240-21я73

У67

   Управління діловою кар'єрою [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина, О. Ю. Мішин. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 295 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління діловою кар'єрою.pdf.

 

     Подано основні теми навчальної дисципліни, тестові та практичні завдання, контрольні запитання, які забезпечать знання понятійно-категоріального апарату  дисципліни та практичні вміння щодо управління діловою кар'єрою.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

45

65.9(4Укр)262.10

Г51

Гірняк, В. В.

   Управління процесами оптимізації структури капіталу банку [Текст] : монографія / В. В. Гірняк, Н. В. Дунас. – Львів : ЛІБС УБС НБУ, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління процесами оптимізації структури.pdf.

 

     У монографії проведено комплексне дослідження управління процесами оптимізації структури капіталу банку в умовах розвитку банківської системи в Україні. Основну увагу приділено розробленню методичного підходу до аналізу формування використання та нарощування капіталу банків, практичних методів та інструментів управління ними та їх вдосконаленню за результатами  чинної практики в Україні та зарубіжного досвіду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

46

65.052.9(4Укр)232

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 452 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансово-облікова проблематика відтворення.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У монографії розкрито сутність фінансово-облікової проблематики відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств. На основі критичного осмислення наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених та аналізу процесів відтворення потенціалу як сільськогосподарських підприємств загалом, так і окремих, обраних як об'єкти поглибленого дослідження, обгрунтовані авторські умовиводи, спрямовані на удосконалення формування необхідних для цього фінансових ресурсів.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 26)

 

47

005.73:339.17

Г52

Гладкий, Микита Олександрович

   Формування організаційної культури в системі управління торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микита Олександрович Гладкий. – Донецьк : ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальних теоретичних проблем, дослідженню методичних та практичних аспектів формування організаційної культури в системі торговельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

48

65.9(4Укр)24я73

Ш96

Шумская, А. Н.

   Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст] : учеб. пособ. / А. Н. Шумская. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 267 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літє/Экономика труда.pdf.

 

     В учебном пособии раскрыты основные проблемы, возникающие в сфере социально-трудовых отношений. Существенное внимание уделено достижению синтеза теории и практики, что способствует приобритению студентами определенных профессиональных компетентностей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)