Нові надходження ЛЮТИЙ 2015

Категорія: Нові надходження

1

78.34(4Пол)

Bibl

   Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczace [Текст] : III Ogolnopolska Konferencja Naukowa [Bialystok, 18-20 maja 2011] / pod red. J. Kudrawiec. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2012. – 378 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczace.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

 

2

78.34(4Пол)

Mark

   Marketing wewnetrzny i zarzadzanie zasobami ludzkimi w bibliotece [Текст] : II Ogolnopolska Konferencja Naukowa [Bialystok, 24-26 czerwca 2009] / pod red. H. Brzezinskiej-Stec, J. Kudrawiec. – Bialystok : Bialymstoku, 2010. – 434 s. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Marketing wewnetrzny i zarzadzanie zasobami ludzkimi w bibliotece.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

 

3

65.9(4Укр)321

А25

   Аграрний вісник Причорномор'я [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : М. Я. Дем'яненко, Ю. О. Лупенко, Г. Г. Кірейцев [та ін.]. – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2012. – 201 с. – (Економічні науки ; Вип. 65). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літа/Аграрний вісник Причорномор'я.pdf.

 

     У збірнику розглядаються проблеми розвитку виробництва, оптимізації та удосконалення галузевої структури аграрних підприємств, вплив основних організаційних та економічних чинників на забезпечення стабільного та рентабельного виробництва продукції в підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

4

65.9(4Укр)262.5я73

Ч-74

Чмутова, І. М.

   Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 308 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літа/Аналіз банківської діяльності. Чмутова І. М..pdf.

 

     Викладено сутність і напрями аналізу банківської діяльності. Узагальнено сучасні підходи до аналізу основних банківських операцій та фінансового стану. Розглянуто аналітичні показники та їх вплив на структурну побудову аналізу та його відповідальність вимогам менеджменту і маркетингу банку.

                               1 прим. (Бібліот. ФББ. – 1)

 

5

66.2(4Укр)

А64

   Аналітична доповідь національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки" [Текст] / редкол. : В. П. Горбулін, О. С. Власюк, О. В. Литвиненко ; відп. за вип. В. М. Сизонтов. – К. : НІСД, 2014. – 148 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літа/Аналітична доповідь.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

6

69.003:658.157:330.33.01

С82

Сторожук, Наталія Василівна

   Аналітичний інструментарій превентивного антикризового управління підприємствами підрядного будівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і уравління підприємствами підрядного будівництва / Наталія Василівна Сторожук. – К. : КНУБА, 2015. – 22 с.

 

     В авторефераті дисертації вирішено актуальну науково-прикладну задачу розробки нового системного інструментарію антикризового управління підрядними підприємствами як виконавцями будівельних робіт та послуг, з наступним впровадженням розробленого інструментарію в економічне середовище реалізації будівельних інвестиційних проектів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

7

65.9(4Укр)261.3

Б98

   Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Молдован, С. О. Біла, О. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Бюджетна політика в Україні.pdf.

 

     Досліджено особливості розвитку системи державних фінансів та оцінено загрози для її стабільності, установлено пріоритети бюджетної та податкової політики на 2013 р. і запропоновано пакет фіскальних заходів на випадок актуалізації деструктивних тенденцій в економіці, сформульовано основні завдання щодо вдосконалення взаємовідносин державного й місцевого бюджетів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

8

65.9(4Укр)262.10я73

Л33

Лебідь, О. В.

   Бюджетування у банках [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лебідь. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Бюджетування у банках.pdf.

 

     Розкрито теоретичні - сутність, функції, принципи, методики, підходи - і практичні - методи складання, аналізу контролю бюджетів,сформовані регламенти - основи бюджетування банківської діяльності. Бюджетування розглянуто як технологію управління, що незрозривно пов'язана зі стратегічним управлінням банку та є основою його тактики й оперативного управління.

                               1 прим. (Бібліот. ФББ. – 1)

 

9

338.242:658.14

В27

Величко, Катерина Юріївна

   Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм інтеграції будівельних підприємств в процесі реорганізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Юріївна Величко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо процесу реорганізації підприємств. Проаналізовано основні етапи еволюції, поняття, мотиви, принципи здійснення злиттів та поглинань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

10

65.9(4Укр)

Ч-96

Чухно, А. А.

   Вибрані праці [Текст] : у 2-х т. Т. 1 / А. А. Чухно. – К. : ДННУ АФУ, 2012. – 560 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Вибрані праці. Т. 1.pdf.

 

     У видані відображено новаторський підхід до системного дослідження питань наукової методології (історія предмета, методи пізнання економіки, парадигмальні зміни, синтез ключових теорій, функції економічної теорії та ін.), формування нової інституціонально-еволюційної парадигми економічної науки.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

11

63.3(4Укр-4)

М70

Мицик, В. Ф.

   Виднокрай. Історія Тальнівщини в людях, подіях та експонатах музею [Текст] : краєзнавчий нарис / В. Ф. Мицик. – К. : КВІЦ, 2010. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Виднокрай.pdf.

 

     Скільки не дивишся, скільки не йдеш до виднокраю, а його видно. Отак в цьому краєзнавчому нарисі відкриваються для читача нові сторінки історії рідного краю.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

12

32.973.2-018я73

Т19

Тарасов, О. В.

   Використання мови SQL для роботи з сучасними системами керування базами даних. Практикум [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. В. Тарасов, М. Ю. Лосєв, В. В. Федько. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 348 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Використання мови.pdf.

 

     Наведено приклади вирішення задач спілкування користувачів із сучасними системами керування базами даних - Access, MS SQL Server, Oracle та DB2 - з використанням мови структурованих запитів SQL.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

13

63.5(4Укр)

Б89

Брюховецький, В.

   Віктор Петров : верхи долі - верхи і долі [Текст] : збірник / В. Брюховецький. – К. : Темпора, 2013. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Віктор Петров.pdf.

 

     Збірник складався у процесі роботи над тритомником вибраних статей Віктора Платоновича "Розвідки" (видавництво "Темпора" 2013).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

14

65.9(4Укр)306.1

П57

Попадинець, Н. М.

   Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України : проблеми та напрями розвитку [Текст] : монографія / Н. М. Попадинець. – Львів : ІРД НАН України, 2014. – 182 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України.pdf.

 

     У монографії висвітлено основні проблеми та визначено напрями розвитку внутрішнього ринку продукції лісової промисловості України.

Досліджено етапи формування та напрями розвитку теорії внутрішнього ринку, відповідно до системи інститутів описано класифікацію категорії "ринок", визначено типи ринків і їх взаємодію, розкрито функції та види внутрішнього ринку, а також проаналізовано історичний досвід його становлення. Визначено та обгрунтовано роль і місце лісової промисловості у структурі внутрішнього ринку України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

15

65.9(4Укр)421

В60

   Внутрішня торгівля України : проблеми і перспективи розвитку [Текст] : монографія / Я. М. Антонюк, В. В. Апопій, М. П. Балабан [та ін.] ; за ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана. – Львів : Новий Світ - 2000, 2014. – 565 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Внутрішня торгівля України.pdf.

 

     Досліджено ключові проблеми внутрішньої торгівлі України з позицій її розвитку як соціально-економічної системи. Проаналізовано глибинні процеси, які відбуваються у вітчизняній торгівлі, виявлені протиріччя, диспропорції і деформації, а також нові тенденції і вектори розвитку під впливом ендогенних та екзогенних чинників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

16

22.11я73

А94

Афанасьева, Л. М.

   Высшая и прикладная математика [Текст] : учеб. пособ. Ч. 1 / Л. М. Афанасьева, Л. А. Норик. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 411 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Высшая и прикладная математика.pdf.

 

     Представлен теоретический и практический материал в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины для формирования у студентов целосной системы знаний математического аппарата, умений и навыков его применения к решению экономических задач.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

17

65.9(4Укр)26

А92

Атаманюк, Ю. А.

   Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи [Текст] : монографія / Ю. А. Атаманюк. – К. : Новий друк, 2010. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Геоекономічний вимір.pdf.

 

     У монографії комплексно розкриваються позитивні та негативні наслідки фінансової лібералізації, обгрунтовані чинники валютно-фінансового потенціалу європейської інтеграції України, а також розглянуті грошово-кредитні засади зовнішньоекономічної стратегії української держави в умовах господарського зближення з Європейським Союзом.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

18

65.9(4Укр)-94

Г46

   Гідний рівень та якість життя населення в контексті формування соціального потенціалу сталого розвитку [Текст] : наук. доп. / В. П. Антонюк, С. М. Гріневська, Л. Г. Мельцер [та ін.] ; наук. ред. В. П. Антонюк. – Донецьк : НАНУ ІЕП, 2012. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Гідний рівень та якість життя населення.pdf.

 

     Поглиблено теоретико-методологічні підходи до визначення категорій "гідний рівень життя" і "якість життя", чинників їх формування та ролі в системі забезпечення сталого розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

19

65.9(4Укр)305.4

Ж71

Жикаляк, Н. В.

   Государственное регулирование рентных отношений в горной промышленности Украины [Текст] : монография / Н. В. Жикаляк. – Донецк : НАНУ ИЭП, 2013. – 548 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Государственное  регулирование рентых отношений.pdf.

 

     В монографии рассмотрены теоретические проблемы организации, государственного регулирования и специального рентного налогообложения горной промышленности Украины. Разработан ряд положений экономической теории горной ренты, имеющих новизну. Проведен анализ действующей в Украине  системы государственного регулирования и специального рентного налогообложения горной промышленности и виявлены их основные недостатки. Обоснованы комплексные предложения по совершенствованию организации геологоразведки, горного законодательства и системы специального рентного налогообложения горной промышленности Украины.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

20

65.291.217

Г75

   Гражданское общество : инструкция по применению. Где и как искать поддержку [Текст] / С. Дворжакова, И. Фризлова, К. Глоушкова, В. Штербова ; под ред. К. Глоушковой. – Х. : ФЛП Павленко А. Г., 2011. – 84 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Гражданское общество.pdf.

 

     Вы держите в руках книгу, которая должна быть полезной , конкретной и иметь для вас практическое значение. Книга претендует на роль некой "повареной книги", должна послужить своеобразным вдохновением и вызвать у читателя желание начать разработку своих собственных проектов.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

21

65.9(4Укр)262.6

Д36

   Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів [Текст] : монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт, І. В. Гончарук [та ін.] ; за заг. ред. П. О. Куцика. – Львів : Растр-7, 2014. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Державне регулювання інвестиційного процесу.pdf.

 

     Досліджено становлення та розвиток інвестиційного процесу в контексті функціонування ринку цінних паперів; проведено наукові узагальнення щодо ринкової моделі організації інвестиційного процесу, запропоновано методи державного регулювання організаційного ринку цінних паперів і розширення впливу на неорганізований ринок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

22

336.774:338.242

М82

Москвічова, Олена Сергіївна

   Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Сергіївна Москвічова. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито економічну сутність та методологію дослідження державного регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

23

336.274.3(477):336.143.(477,)

К55

Коблик, Ігор Ігорович

   Державні запозичення у системі методів акумуляції бюджетних коштів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ігор Ігорович Коблик. – К. : ПВНЗ "ЄУ", 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних та практичних засад державних запозичень у системі методів акумуляції бюджетних коштів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

24

65.9(4Укр)26я73

Д40

   Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / В. Мамонова, Н. Балдич, Н. Гринчук [та ін.]. – К. : Центр громадської експертизи, 2013. – 173 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Джерела та механізми фінансування.pdf.

 

     Видання адресоване державним службовцям, посадовим особам та службовцям місцевого самоврядування, науковцям і експертам у сферах місцевого економічного розвитку, інвестиційної діяльності та місцевих бюджетів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

 

25

63.3(4)

Д46

   Дім - століття змін [Текст] = Home - century of change / М. Білян, Г. Біндер, А. Бондаренко [et al.] ; пер.П. Грицак, Ю. Павлишин, Н. Римська [та ін.]. – Львів : Центр міської історії Центрально-Східної Європи, 2012. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Дімhome.pdf.

 

     Публікація підсумовує концепцію виставки "Дім - століття змін", що експонувалася у виставковій залі Центру міської історії Центрально-Східної Європи. Розкривається розуміння того, як упродовж ХХ століття змінювалася функціональність і естетика нашого домашнього простору.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

26

67.9(4Укр)307.1

К21

Карамушка, В. І.

   Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) [Текст] = Environmental sustainability of strategic initiatives and projects : практ. посіб. / В. І. Карамушка ; за ред. В. Кучинського. – К. : К.І.С., 2012. – 138 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Екологічна збалансованість.pdf.

 

     Посібник висвітлює сутність та практичні аспекти різних форм екологічного оцінювання планової та поточної діяльності (таких як екологічна експертиза, оцінка впливу на павколишнє середовище, стратегічна екологічна оцінка) та пропонує алгоритми їх практичного застосування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

27

65.01я73

Г12

Гавриш, В. П.

   Економіка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Гавриш, Л. Г. Гулько. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 366 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економіка. Гавриш В. П..pdf.

 

     У навчальному посібнику поданий систематизований виклад основних проблем та теорій економіки в комплексі з основними напрямками економічної політики держави та державного регулювання економіки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

28

65.9(4Укр)29я73

О-82

Отенко, І. П.

   Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економічна безпека підприємства.pdf.

 

     Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Розроблено та запропоновано методи діагностики загроз  й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

29

65.9(4Укр)321-801

Б48

Березівський, П. С.

   Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях [Текст] : монографія / П. С. Березівський, Г. В. Брик. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економічна ефективність виробництва.pdf.

 

     В монографії розглядаються теоретичні і методичні основи економічної ефективності виробництва в аграрних формуваннях. Досліджено сучасний стан ресурсного забезпечення аграрних формувань та проведено комплексну оцінку економічної ефективності галузей рослинництва і тваринництва. Здійснено факторний аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств з врахуванням їх розмірів, форми господарювання, спеціалізації і концентрації виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

30

65.03(0)я73

Е40

   Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Ус, Т. Є. Калашник, І. Ф. Лісна [та ін.]. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економічна історія. Ус Т. В..pdf.

 

     У посібнику розглянуто економічні процеси, що відбуваються на рівні народного господарства окремих країн та світової економіки. Подано матеріал стосовно закріплення знань, що допоможе майбутнім економістам краще усвідомлювати й аналізувати сучасні ситуації в економіці України та країн світу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

31

339.13.017:634.1.076

С16

Сало, Інна Анатоліївна

   Економічні засади функціонування та розвитку ринку плодів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Анатоліївна Сало. – К. : ІАЕ, 2014. – 39 с.

 

     Узагальнено теоретичні засади еволюції вітчизняного ринку плодів в різні економіко-організаційні періоди, розкрито його суть і будову. Обгрунтовано пропозиції по вдосконаленню та систематизації державного регулювання ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

32

65.9(4Укр)240.5

Ч-50

Черчик, Л. М.

   Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу : методологія оцінки та стратегія забезпечення [Текст] : монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала. – Луцьк : Терен, 2013. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Ефективна зайнятість.pdf.

 

     У монографії викладено авторський підхід до удосконалення теоретико-методологічних підходів та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення у системі соціально-трудових відносин.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

33

338.242.2

І-19

Іваницька, Тетяна Євгенівна

   Забезпечення ефективності управління ресурсами будівельних підприємств з використанням логістичних критеріїв [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Євгенівна Іваницька. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню та обгрунтуванню низки теоретичних положень і методичних рекомендацій з удосконалення забезпечення ефективності управління ресурсами будівельного підприємства, які дозволяють приймати найбільш обгрунтовані управлінські рішення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

34

91.9:65

З-36

   Заслужений професор Сумського державного університету Олег Федорович Балацький [Текст] : бібліогр. покажч. наук. пр. за 1970-2011 р. / уклад. І. Є. Булига. – Суми : СДУ, 2012. – 110 с. – (Бібліографія вчених університету ; Вип. 6). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літз/Заслужений професор.pdf. – До 75-річчя від дня народження.

 

     У бібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність одного із засновників вітчизняної школи економіки природокористування та засновника економічної науки у Сумській області, заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого професора Сумського державного університету Олега Федоровича Балацького.

                               1 прим. (Бібліографічний відділ. – 1)

 

35

63.3(4Укр)-27

З-38

   Західньоканадський збірник [Текст] = Сollected Papers on Ukrainian Life in Western Canada. Т. ХLVII. Ч. 7 / за ред. В. Полковського, М. Сороки ; редкол. : Я. Балан, Б. Клід, С. Ціпко [та ін.]. – Едмонтон-Острог : Вид-во Національного ун-ту Острозька академія, 2014. – 524 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літз/Західньоканадський збірник.pdf.

 

     Приурочений до двохсотріччя з дня народження Тараса Шевченка, сьомий том "Західньоканадського збірника" продовжує висвічувати різні сторони суспільно-культурного життя українців Канади, служити джерельною базою діаспорної україніки та сприяти активному діалогу між Україною й українським зарубіжжям.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

36

658:338.984

П16

Панаріна, Юлія Володимирівна

   Збалансоване управління цілепокладанням на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Володимирівна Панаріна. – Х. : УІПА, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального наукового завдання щодо розробки теоретичного і методичного забезпечення вдосконалення механізму збалансованого управління цілепокладанням на машинобудівних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

37

79.1(4Укр-4)

З-41

   Збірник праць [Текст] = Scientific collection : The museums of Ternopil region. Т. 8 : Музеї Тернопільщини / редкол. : Б. Андрушків, У. Безпалько, Н. Білик [та ін.] ; відп. ред. М. Андрейчин. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 545 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літз/Збірник праць.pdf.

 

     Збірник містить 44 наукові статті, в яких наведено важливу інформацію про державні та громадські музеї Тернопільської області. Чільне місце відведено історії їх становлення і розвитку, характеристиці основних фондів та експонатів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

38

65.9(4Укр)30-55

І-66

   Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – (Економіка ; Вип. 15). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інноваційний розвиток промисловості.pdf.

 

     Проаналізовано сучасний стан і можливості ефективного використання інноваційного потенціалу промисловості, розкрито інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку, визначено напрями державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів, а також пріоритетні напрями та інструменти інноваційного розвитку у стратегії модернізації промисловості України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

39

338.439

Ч-75

Чорна, Неля Петрівна

   Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування в умовах імперативу продовольчої безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Неля Петрівна Чорна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 40 с.

 

     У роботі обгрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

40

69.003:658:338.242.2

М42

Медяник, Олена Іванівна

   Інноваційні основи регулювання економічної поведінки та конкурентоспроможності будівельних підрядних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Іванівна Медяник. – К. : КНУБА, 2014. – 20 с.

 

     В роботі вирішено низку науково-практичних завдань, пов'язаних зі створенням та впровадженням інноваційного інструментарію оцінки конкурентоспроможності будівельного підрядного підприємства (БПП).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

41

65.9(4Укр)-98

І-66

   Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем [Текст] : монографія / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, Г. О. Обиход [та ін.] ; за наук. ред. М. А. Хвесика. – К. : Наукова думка, 2013. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека.pdf.

 

     У монографії висвітлюються фундаментальні та прикладні аспекти питань інноваційної, інвестиційної і технологічної безпеки, системи загроз і викликів, пов'язаних з ними, а також базові параметри трансформації регіональних систем у контексті інноваційних змін.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

42

65.58я73

Р88

Русак, Д. М.

   Інституції міжнародної економічної політики [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Русак. – К. : ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інституції міжнародної економічної політики.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються інституції глобального, регіонального та галузевого характеру, що формують міжнародну економічну політику. Висвітлюються напрями і форми впливу регіональних та глобальних інституцій на взаємозв'язки між державами.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

43

32.973я73

Ш59

Шило, С. Г.

   Інформаційні системи та технології [Текст] : навч. посіб. / С. Г. Шило, Г. В. Щербак, К. В. Огурцова. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 220 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інформаційні системи та технології.pdf.

 

     Подано теоретичні основи економічної інформатики. Підприємство та інформаційні системи управління його діяльністю розглянуто із застосуванням сучасних підходів до розроблення й упровадження інформаційних систем в економіці. Наведено огляд систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, а також комп'ютерних тренінгових систем в економіці, менеджменті та навчанні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

44

63.3(5)

К59

Козерод, О. В.

   Історіографічні проблеми європейської історії і філософії [Текст] : монографія / О. В. Козерод. – К. : Радуга, 2014. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Історіографічні проблеми.pdf.

 

     Пропонована наукова праця містить аналіз актуальних історіограцічних проблем європейської історії філософії. Основну увагу автор приділяє питанню історіографії  європейської історії України в період 20-х років ХХ ст. та сучасного періоду, а також розвитку світової історіографії проблем європейської ідентичності, філософії, історії і культури.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

45

22.31

О-57

Омельянчук, А. Н.

   Квантовые когерентные явления в джозефсоновских кубитах [Текст] : монография / А. Н. Омельянчук, Е. В. Ильичев, С. Н. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2013. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Квантовые когерентные явления.pdf.

 

     Монография посвящена актуальным проблемам физики сверхпроводниковых джозефсоновских кубитов - макроскопических квантовых структур, перспективных элементов квантовых компьютеров.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

46

65.052.9(4Укр)2

К70

Корягін, М. В.

   Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. – Львів : ЛКА, 2015. – 235 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Концептуальний розвиток.pdf.

 

     У монографії досліджено існуючі підходи до побудови методології бухгалтерського обліку та представлено якісно новий погляд на її структуру, склад і напрями розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

47

65.9(4Укр)441

К78

   Кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України [Текст] / Н. Ходько, Л. Чорній, О. Романюк, М. Борода ; наук. ред. Л. Чорній. – К. : Центр громадської експертизи, 2011. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Кращі практики щодо енергозбереження.pdf.

 

     Дане видання підготовлене за результатами проекту "Кращі практики енергозбереження на місцевому рівні", в межах якого було зібрано інформацію про наявні на місцевому рівні проекти та кращі практики щодо впровадження енергозбереження і підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

48

336.77:338.43

С34

Сидор, Галина Вікторівна

   Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Вікторівна Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад кредитного забезпечення сільського господарства та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення системи кредитного забезпечення з метою активізації банківського та небанківського фінансування в аграрний сектор економіки України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

49

336.77:338.43

С34

Сидор, Галина Вікторівна

   Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галина Вікторівна Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 247 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню теоретико-методичних засад кредитного забезпечення сільського господарства та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення системи кредитного забезпечення з метою активізації банківського та небанківського фінансування в аграрний сектор економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

50

67.9(4Укр)308

Д53

Дмитрук, М. М.

   Кримінальний проступок : правова природа та ознаки [Текст] : монографія / М. М. Дмитрук. – Одеса : Юридична література, 2014. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Кримінальний проступок.pdf.

 

     Монографія підготовлена у результаті виконання другого етапу науково-дослідницької роботи за фундаментальною науковою темою "Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків в кримінальному праві України".

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

51

63.3(4Пол)

К83

   Кров українська, кров польська ... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938-1948 у спогадах [Текст] / упоряд. М. Іваник. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 392 с. – (Спогади). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Кров українська, кров польська.pdf.

 

     Десятиліття 1938-1948 було найтрагічнішим у тисячолітній історії Холмської землі. За цей короткий відрізок часу Холмщина і Підляшшя пережили варварські руйнування православних церков довоєнною польською владою, жорстокості німецької окупації, терор радянських диверсійних відділів парашутистів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

52

32.973я73

С79

Степанов, В. П.

   Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформатика ІІ" [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Степанов, В. П. Бурдаєв, С. В. Кузьменко. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літл/Лабораторний практикум.pdf.

 

     Подано лабораторні роботи, метою яких є практичне освоєння студентами технології роботи із системами штучного інтелекту, а також набуття практичних навичок у конструюванні баз знань.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

53

65.052.9(4Укр)2-218я73

К70

Корягіна, С. В.

   Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – К. : ЦУЛ, 2014. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Маркетинговий аудит.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та методики маркетингового аудиту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

54

004.72

К68

Короткий, Євген Васильович

   Методи агрегації каналів та параметричного налаштування в wormhole мережах-на-кристалі з топологією двовимірної решітки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Євген Васильович Короткий. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 22 с.

 

     Роботу присвячено розв'язанню задачі підвищення ефективності wormhole мереж-на-кристалі (МнК) з топологією двовимірної решітки як відношення пропускної здатності до апаратурних витрат.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

55

621.391

К93

Курінь, Ксенія Олександрівна

   Методи вдосконалення технології стиснення зображень на базі інваріантно-просторового представлення даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Ксенія Олександрівна Курінь. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено проведенню аналізу технологій обробки та передачі даних в ІТКС. Обгрунтовано доцільність розробки нової технології стиснення зображень з метою вирішення прикладної задачі скорочення часу доставки даних в ІТКС. Розроблений метод кодування двійкових послідовностей, інваріантний до статистичних методів кодування - метод ІПК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

56

338.48:005.51

К67

Корнілова, Наталія Вікторівна

   Механізм управління життєвим циклом туристичного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Вікторівна Корнілова. – К. : ПВНЗ "Європейський університет", 2015. – 20 с.

 

     У роботі узагальнено теоретичні засади та практичний досвід у сфері циклічного розвитку вітчизняних та зарубіжних підприємств для уточнення поняття життєвого циклу підприємства, стадій життєвого циклу підприємства, механізму управління життєвим циклом туристичного підприємства, удосконалено класифікацію факторів впливу на життєвий цикл розвитку туристичного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

57

65.9(4Укр)-180

М55

   Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, О. І. Кілієвич, Д. В. Ляпін [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 80 с. – (Економіка ; Вип. 11). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Механізми поліпшення підприємницького клімату.pdf.

 

     Досліджено трансформаційні зміни в економіці України з погляду інституційних перетворень у національному господарстві після кризи. Розставлено науково-прикладні акценти на таких категоріях, як посткризова інформаційна асиметрія економіки вади ринку й держави у розвитку бізнес-середовища, стан конкуренції національних товарних ринків.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

58

67.51я73

С32

Сергієнко, В. В.

   Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сергієнко, К. О. Жирнова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 259 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Міжнародне економічне право. Сергієнко В. В..pdf.

 

     У посібнику наведено загальну характеристику поняття та природи міжнародного економічного права, його загальної та спеціальної частин. Розглянуто такі важливі аспекти, як правовий статус держави та міжнародних організацій, підгалузі міжнародного економічного права, серед яких міжнародне торгівельне право, міжнародне митне право, міжнародне валютне право, та основні види міжнародного співробітництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

59

65.58я73

М58

   Міжнародні економічні відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шнирков, Р. О. Заблоцька, З. О. Луцишин [та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова. – Черкаси : Ю. А.Чабаненко, 2013. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Міжнародні економічні відносини. Практикум.pdf.

 

     У практикумі систематизовано перелік літератури, термінів, контрольних питань, тестових завдань та задач з історії, теорії та основних форм розвитку, регулювання міжнародних економічних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

60

65.9(4Укр)261.34я73

М65

   Місцеві фінанси [Текст] : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Місцеві фінанси..pdf.

 

     Збірник тестів і задач "Місцеві фінанси" для самостійної роботи студентів включає програму з курсу, тести, задачі, термінологічний словник, рекомендовану літературу та додатки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

61

65.02(0)

М37

Мачтакова, О. Г.

   Мотивація : від Античності до Постмодерну [Текст] : монографія / О. Г. Мачтакова. – Одеса : Атлант, 2013. – 211 с.

 

     Дана монографія є цікавою для науковців : викладачів, аспірантів, для практиків менеджменту, студентів магістерських програм гуманітарних ВНЗ а також для всіх, хто хоче зрозуміти проблематику людської мотивації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

62

65.9(4Укр)24-55

Я85

Ястремська, О. М.

   Мотивація креативності новаторів [Текст] : монографія / О. М. Ястремська, О. І. Бардадим. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 211 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Мотивація креативності новаторів.pdf.

 

     У монографії подано результати теоретичних і практичних аспектів мотивації креативності новаторів-розробників продуктивних і технологічних нововведень - з точки зору менеджменту інноваційно активного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

63

65.052.9(4Укр)2я73

Н15

   Навчальна бухгалтерія [Текст] : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, О. В. Фартушняк [та ін.] ; за заг. ред. П. С. Тютюнника. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 275 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Навчальна бухгалтерія.pdf.

 

     Викладено загальні методичні рекомендації щодо виконання практичного завдання з бухгалтерського розвитку в умовах комп'ютерної програми "1С:бугалтерія" та складання форм фінансової звітності в обсязі за рік.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

64

60.73(4Укр)

Н31

   Населення Тернопільської області 2012 [Текст] / за ред. Н. С. Дідуник ; відп. за вип. О. Є. Порплиця. – Тернопіль : ДССУ ГУСТО, 2013. – 196 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Населення Тернопільської області.pdf.

 

     У статистичному збірнику вміщено дані про чисельність населення, його розміщення на території області, шлюби, розлучення, народжуваність, захворюваність, смертність, міграційні потоки населення за 2012 рік та попередні роки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

65

60.73(4Укр)

Н31

   Населення України : імперативи демографічного старіння [Текст] : монографія. – К. : Адеф-Україна, 2014. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Населення України.pdf.

 

     Монографія присвячена висвітленню низки актуальних питань, що стосуються глобального процесу демографічного старіння: еволюції уявлень про феномен старіння, новітніх особливостей перебігу цього процесу та його перспектив, специфіки способу життя та соціально-економічного становища літніх осіб, викликів для соціального й економічного розвитку, що їх зумовлює демографічне старіння.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

66

72

Н34

   Наука : теорія та практика [Текст] : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. [Черкаси 16-18 жовт. 2014 р.] / за заг. ред. І. П. Мігус. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 291 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Наука теорія та практика.pdf.

 

     Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми сучасної науки у сфері економічних, педагогічних наук, психології, національної безпеки та охорони праці.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

67

73(4Укр)

К64

Конах, В. К.

   Національний інформаційний простір України : проблеми формування та державного регулювання [Текст] : аналіт. доп. / В. К. Конах. – К. : НІСД, 2014. – 76 с. – (Інформаційні стратегії ; Вип. 2). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Національний інформаційний простір.pdf.

 

     Розглянуто проблеми державного регулювання розвитку національного інформаційного простору України в концептуальному, нормативно-правовому та інституційному полях. Запропоновано напрями їх розв'язання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

68

63.3(4Укр)-2

Р83

Руденко, Р. Г.

   Новітня історія України : соціально-історичний аспект (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / Р. Г. Руденко. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Новітня історія України.pdf.

 

     Узагальнено історичний досвід соціального розвитку українського суспільства у другій половині ХХ - початку ХХІ ст. У порівняльно-історичному плані подано  об'єктивну характеристику стану суспільства в різних історичних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

69

66.3(4Укр)

Г17

Гальчинський, А. С.

   Нотатки радника президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою [Текст] / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2013. – 584 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Нотатки радника президента.pdf.

 

     Книга відомого українського вченого-економіста є спробою підбити підсумки розвиткові нашої країни в дуже складний для неї історичний період - 1994-2004 рр., розкрито основні засади внутрішньої й зовнішньої політики Президента України Л. Кучми, роль окремих керівників владних інституцій у її реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

70

60.73(4Укр)

О-16

   Обласна служба зайнятості на ринку праці Тернопільщини у 2014 році [Текст] : брошура / П. Р. Химейчук, О. З. Островська, С. С. Ваврикович [та ін.]. – Тернопіль : ТОЦЗ, 2015. – 12 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Обласна служба зайнятості.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

71

65.052.9(4Укр)243я73

М13

Мазуренко, В. І.

   Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : ДКС центр, 2012. – 253 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облік зовнішньоекономічної діяльності підриємст. Мазуренко.pdf.

 

     Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми курсу " Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародний бізнес".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

72

65.052.9(4Укр)226.13я73

О-17

   Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : консп. лекцій / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля, С. І. Ковач, В. В. Янчев. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 329 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облік і звітність в оподаткуванні.pdf.

 

     Конспект лекцій побудовано за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

73

657:336.225.621.11

К48

Клепар, Галина Іванівна

   Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Галина Іванівна Клепар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено  методи бухгалтерського обліку податку на прибуток, а також систематизовано практичні підходи до ведення  податкових розрахунків з податку на прибуток, що дозволило виокремити три варіанти ведення податкових розрахунків.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

74

657:336.225.621.11

К48

Клепар, Галина Іванівна

   Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галина Іванівна Клепар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 294 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено методи бухгалтерського обліку податку на прибуток, а також систематизовано практичні підходи до ведення  податкових розрахунків з податку на прибуток, що дозволило виокремити три варіанти ведення податкових розрахунків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

75

657:421.27.10.0

Р43

Реслер, Марина Василівна

   Обліково-аналітичне забезпечення операційної компоненти фінансового менеджмунту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марина Василівна Реслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на комплексне вирішення теоретичних та практичних проблем обліково-аналітичного забезпечення операційної компоненти фінансового менеджменту на основі використання системного підходу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

76

657:421.27.10.0

Р43

Реслер, Марина Василівна

   Обліково-аналітичне забезпечення операційної компоненти фінансового менеджмунту [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Марина Василівна Реслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 425 с.

 

     Дисертаційна робота спрямована на комплексне вирішення теоретичних та практичних проблем обліково-аналітичного забезпечення операційної компоненти фінансового менеджменту на основі використання системного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

77

657.2+657.4

П48

Покиньчереда, Віталій Володимирович

   Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами на підприємствах олійно-жирової галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Віталій Володимирович Покиньчереда. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики обліково-аналітичного забезпечення управління трудовими ресурсами підприємств. В роботі уточнено понятійний апарат, що дало змогу ідентифікувати права на використання трудових активів як об'єктів бухгалтерського обліку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

78

336.221:339.9

Г97

Гуцул, Інна Анатоліївна

   Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено концептуалізацію оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, досліджено типологізацію інструментарію оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічного простору та обгрунтовано фіскально-регулюючі аспекти узгодження інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

79

336.221:339.9

Г97

Гуцул, Інна Анатоліївна

   Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Інна Анатоліївна Гуцул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 207 с.

 

     У дисертації здійснено концептуалізацію оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, досліджено типологізацію інструментарію оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічного простору та обгрунтовано фіскально-регулюючі аспекти узгодження інтересів учасників зовнішньоекономічної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

80

65.053.9(4Укр)я73

П31

Петряева, З. Ф.

   Организация и методика экономического анализа [Текст] : учеб. пособ. / З. Ф. Петряева, Г. Г. Хмеленко. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Организация и методика экономического анализа.pdf.

 

     Освещены важнейшие проблемы организации современного экономического анализа, раскрыта методика определения хозяйственных резервов.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

81

65.02.34:629.73(043.3)

Ю16

Юденко, Євген Володимирович

   Організаційно-економічна взаємодія підприємств в експрес-доставці вантажів за участю авіаційного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євген Володимирович Юденко. – К. : НАУ, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо організації ефективної взаємодії підприємств в ланцюгах експрес-доставки вантажів за участю авіаційного транспорту з метою зменшення сукупних витрат та забезпечення високої надійності їх доставки точно в термін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

82

[005.96:658](477.54)

Ч-49

Черняєва, Анна Олександрівна

   Організаційно-економічне забезпечення формування та розвитку робітничих кадрів підприємства (на прикладі Харківської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анна Олександрівна Черняєва. – Х. : УІПА, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних положень, розробці методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо організаційно-економічного забезпечення формування та розвитку робітничих кадрів підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

83

[338.24:331.2.024.012.23](477)

Т39

Тибінка, Галина Ігорівна

   Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Ігорівна Тибінка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено сутність, принципи, функції та структуру заробітньої плати з позиції теоретико-економічного аналізу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

84

567.432:332.8

Б83

Боровик, Олександр Анатолійович

   Організаційно-економічні засади управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Анатолійович Боровик. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо формування напрямів управління заборгованістю на підприємствах ЖКК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

85

69.003:658.155.012.7:330.332.16

І-19

Іщенко, Тетяна Михайлівна

   Організація бюджетного контролю цивільного будівництва в проектах державно-приватного партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Іщенко. – К. : КНУБА, 2015. – 24 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних аспектів організації бюджетного контролю (БК) на підприємствах цивільного будівництва, що є учасниками інвестиційних проектів ДПП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

86

67.300я2

Б82

Бориславська, О. М.

   Організація державної влади в сучасному світі [Текст] : конституційно-правова енцикл. / О. М. Бориславська, С. В. Різник. – Львів : ПАІС, 2013. – 455 с.

 

     Конституційно-правова енциклопедія "Організація державної влади в сучасному світі" є довідково-енциклопедичним виданням, що містить концентрований виклад основних аспектів організації державної влади у всіх сучасних державах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

87

061.66:606.001.76:631.1

Л64

Литовченко, Андрій Миколайович

   Організація інформаційно-консультативного забезпечення поширення інновацій у рослинництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Миколайович Литовченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертація присвячена поглибленню теоретично-методичних засад, узагальненню господарської практики і обгрунтуванню практичних рекомендацій з організації інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інновацій у рослинництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

88

32.973.2-018я73

Ф35

Федько, В. В.

   Основи інформаційних технологій. Електронні таблиці MS EXCEL 2010 [Текст] : навч. посіб. / В. В. Федько, В. І. Плоткін. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 287 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи інформаційних технологій.pdf.

 

     Розглянуто засоби побудови електронних таблиць, діаграм, баз даних і аналізу даних одного з найпоширеніших застосувань - електронних таблиць MS EXCEL 2010.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

89

65.9(4Укр)272

К75

Кочемировська, О. О.

   Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська, О. М. Пищуліна. – К. : НІСД, 2012. – 88 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основні напрями оптимізації.pdf.

 

     Визначено пріоритети державної стратегії соціального захисту як системи управління соціальними ризиками, ширшої за політику фінансової підтримки окремих груп населення України, та спрямованої на підвищення ролі трудових доходів як чинник подолання бідності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

90

65.049(4Укр7)

О-75

   Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях [Текст] : материалы пятой всеукраинской науч. web-конф. молодых ученых [г. Симферополь 3 марта 2014 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2014. – 258 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Особенности развития регионов Украины.pdf.

 

     Материалы конференфии представлены в виде разделов, характеризующих современные тенденции развития предпринимательства в Крыму, особенности развития регионального маркетинга, развитие Полтавской области как социально-экономического комплекса.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

91

66.4(4Рос)

Є36

Єжеєв, М. Ф.

   Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації [Текст] : аналіт. доп. / М. Ф. Єжеєв, В. В. Орлик, Н. І. Мхитарян ; за заг. ред. А. З. Гончарука. – К. : НІСД, 2013. – 72 с. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Особливості формування сучасної зовнішньої політики.pdf.

 

     В аналітичній доповіді проаналізовано актуальні питання зовнішньої політики України, її взаємовідносини із Росією та країнами співдружності Незалежних Держав.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

92

336.722.8(477)

Т19

Тарасова, Ольга Валеріївна

   Оцінка вартості публічних акціонерних компаній на ринку злиття-поглинання в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Валеріївна Тарасова. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації з'ясована економічна сутність на основі характеристики процесів злиття-поглинання та дана узагальнена класифікація угод злиттів-поглинань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

93

67.9(4Укр)301.01

О-93

   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку [Текст] : практ. посіб. / М. Колодій, О. Моргун, О. Сорокопуд [та ін.] ; за ред. І. Санжаровського. – К. : К.І.С., 2012. – 79 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Оцінювання соціально-гендерного впливу.pdf.

 

     Посібник буде корисним для посадовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників бізнесу та неурядових організацій, ініціативних груп і агенцій регіоанального розвитку, експертів, які розроблячють програмні документи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

94

65.052.9(4Укр)2-111

П37

   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування [Текст] : практ. посіб. : станом на 10 верес. 2013 р. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2013. – 150 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/План рахунків..pdf.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

95

336.221.26/.4+336.225.62

К64

Кондратенко, Мирослава Борисівна

   Податкове навантаження та шляхи його оптимізації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Борисівна Кондратенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено та поглиблено наукові розробки з теоретичних засад оптимізації податкового навантаження, обгрунтовано практичні рекомендації щодо оптимального розподілу податкового навантаження в Україні. У роботі розкрито зміст поняття "оптимальне податкове навантаження" та обгрунтовано критерії його оптимальності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

96

67.9(4Укр)302.21я73

Н20

Найденко, О. Є.

   Податковий контроль [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Найденко. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Податковий контроль. Найденко О. Є..pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні основи податкового контролю як складової державного податкового менеджменту. Досліджено теоретичні та практичні аспекти здійснення контрольно-перевірочної роботи податкових органів у контексті окремих податків і зборів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

97

32.973.2-018я73

С79

Степанов, В. П.

   Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office [Текст] : учеб.-практ. пособ. / В. П. Степанов, С. Г. Шило, Т. В. Донченко. – Х. : ХНЭУ, 2012. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Практикум по работе и решению типовых задач.pdf.

 

     Представлено подробное описание практических занятий с современными программными продуктами фирмы Microsoft: операционной системой Windows XP Professional, текстовым процессором Word  2003, табличным процессором Excel 2003, а также программой подготовки презентаций Power Point 2003.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

98

81.2Укр-4

К21

Караванський, С.

   Практичний словник синонімів української мови [Текст] : Близько 20 000 синонімічних рядів / С. Караванський. – 4-те вид., опрац. і доповн. – Львів : БаК, 2012. – 524 с.

 

     Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльності, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіантних форм. Крім загальновизнаних лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

99

28.08(4Укр)

Г20

Гаркушенко, О. М.

   Принципи екологічної політики та їх вплив на екологічне оподаткування [Текст] : наук. доп. / О. М. Гаркушенко. – Донецьк : НАНУ ІЕП, 2012. – 68 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Принципи екологічної політики.pdf.

 

     Наукову доповідь підготовлено в рамках планових досліджень ІЕП НАН України підтеми "є" "Формування і реалізація податкової політики у сфері управління розвитком промисловості" бюджетної теми "Управління розвитком промисловості в умовах системних дисбалансів".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

100

67.9(4Укр)300

П78

   Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні [Текст] : матеріали ХІХ звітної наук.-практ. конф. [7-8 лют. 2013 р.] / редкол. : А. М. Бойко, В. О. Семків, П. М. Рабінович [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 380 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Проблеми державотворення.pdf.

 

     У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на ХІХ звітну науково-практичну конференцію "Проблеми державотворення і захист прав людини в Україні", яка буде проводитись на базі Львівського національного університету ім. І. Франка 7-8 лютого 2013 року.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

101

65.9(4Укр)262.10

П78

   Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України [Текст] : зб. тез доп. ; ІІІ наук.-практ. конф. [24 трав. 2013 р.] / редкол. : А. Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко, О. Д. Вовчак [та ін.]. – К. : УБС НБУ, 2013. – 279 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Проблеми забезпечення ефективного функціонування.pdf. – До дня банківського працівника.

 

     Тези доповідей учасників ІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених містять результати пошукових досліджень у галузі банківської справи, фінансів, бухгалтерського обліку, фінансового моніторингу, економіко-математичних методів та ІТ-технологій.

                               1 прим. (Бібліот. ФББ. – 1)

 

102

65.052.9(4Укр)2

С50

Сметанко, О. В.

   Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України [Текст] : монографія / О. В. Сметанко. – К. : КНЕУ, 2014. – 462 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Проблеми і перспективи розвитку.pdf.

 

     У монографії автор досліджує історичні передумови виникнення та розвитку внутрішнього аудиту.

Досліджуються дискусійні питання з визначення і розкриття  концептуальних основ теорії, методології та практики внутрішнього аудиту, орієнтованого на ризик.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

103

65.9(4Укр)-180

Б48

Бережний, Я. В.

   Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні [Текст] : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 80 с. – (Економіка ; Вип. 13). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища.pdf.

 

     Розглянуто передумови здійснення економічних реформ у післякризовий період, зокрема зосереджено увагу на особливостях і вадах інституційного середовища національної економіки, що виявилися під час реалізації реформ в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

104

65.9(4Укр)32-07

Р44

   Ресурсний потенціал аграрної сфери : проблеми та завдання ефективного використання [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, В. М. Русан, А. Д. Юрченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 76 с. – (Економіка ; Вип. 10). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Ресурсний потенціал аграрної сфери.pdf.

 

     У доповіді проаналізовано сучасний стан і проблеми ресурсного забезпечення аграрної сфери в Україні, зокрема, питання використання земель сільськогосподарського призначення, формування і застосування трудового потенціалу сільськогосподарських територій, техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

105

65.9(4Укр)301

Р45

   Рефлексные процессы в экономике : концепции, модели, методы [Текст] : монография / Р. М. Лепа, О. Е. Кузьмин, Н. В. Касьянова [и др.] ; под .ред. Р. Н. Лепы. – Донецьк : НАНУ ИЭП, 2012. – 224 с. – (Жизнеспособные системы в экономике ; Вып. 3). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Рефлексивные процессы в экономике.pdf.

 

     Монография посвящена результатам исследования теоретико-методологических аспектов применения рефлексных процессов в экономике, постановке и разрешению проблем экономико-математического моделирования и практического использования рефлексивного подхода в экономических взаимодействиях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

106

339.9(510)

О-68

Орнат, Михайло Романович

   Реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Михайло Романович Орнат. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації науково обгрунтовано теоретико-концептуальні засади реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності. Подано сутнісну характеристику глобальної нестабільності, визначено основні причини та чинники.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

107

339.9(510)

О-68

Орнат, Михайло Романович

   Реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Михайло Романович Орнат. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 264 с.

 

     У дисертації науково обгрунтовано теоретико-концептуальні засади реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності. Подано сутнісну характеристику глобальної нестабільності, визначено основні причини та чинники.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

108

65.9(4Укр)29-640я73

М26

Маркова, Н. С.

   Розвиток персоналу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Маркова. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Розвиток персоналу.pdf.

 

     У посібнику розглянуто різноманітні аспекти розвитку персоналу на підприємстві. Висвітлено питання розробки проекту розвитку персоналу, формування персоналу знаннєбазованої організації, здійснення маркетингу освітніх послуг, системи середньої, професійно-технічної та вищої освіти в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

109

336.761/.763:658.14(477)

Т21

Тарсюк, Данило Святославович

   Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Данило Святославович Тарсюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації розкрито підходи до тлумачення сіті фінансового ринку та його складової - ринку корпоративних цінних паперів. Виділено основні функції ринку корпоративних цінних паперів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

110

65.9(4Укр)

Т76

Трофимова, В. В.

   Самодостатня Україна : закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції [Текст] : монографія / В. В. Трофимова. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Самодостатня Україна.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

111

338.2:330.46(477)

О-76

Остапчук, Дмитро Олексійович

   Синергетичні механізми формування системи економічної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 - економічна безпека держави / Дмитро Олексійович Остапчук. – К. : НІСД, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено проблемам застосування системно-синергетичного підходу до дослідження економічної безпеки держави; аналізу спеціальних індикаторів, що відображають складність взаємозв'язків у системі економічної безпеки держави; наукового обгрунтування синергетичних механізмів формування системи економічної безпеки держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

112

72(4Укр)

С42

   Скарби науки і творчості Лідії Шевело (Худаш Л. С.) і Михайла Худаша [Текст] : монографія / упоряд. В. Тарчинець. – Львів : Бона, 2014. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Скарби науки і творчості.pdf.

 

     У цій книзі надруковані статті з інтернету про місто Дубровицю Рівенської області, її уроженицю Лідію Шевело (Худаш Л. С.), яка проживає у Львові.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

113

65.9(4Укр)261.8я2

В32

Верига, Ю. А.

   Словник нормативних термінів з фінансового контролю [Текст] / Ю. А. Верига, Г. О. Соболь. – К. : ЦУЛ, 2014. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Словник нормативних термінів.pdf.

 

     У словнику в алфавітному порядку наведено визначення найуживаніших сучасних термінів з фінансового контролю із зазначенням нормативно-правового документа, що регламентує це визначення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

114

60.561.2я73

С69

   Соціальна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, Є. Б. Ніколаєв, А. В. Келічавий [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2014. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціальна економіка.pdf.

 

     У навчальному посібнику досліджуються сутність і форми прояву соціальної економіки, демонструється об'єктивна необхідність соціалізації економіки та її соціально-економічного потенціалу, розкриваються основні риси і моделі.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

 

115

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 (100) / редкол. : В. С. Кравців, С. О. Іщук, М. А. Козоріз [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2013. – 331 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 2 (100).pdf.

 

     У збірнику висвітлено особливості ідентифікації та делімітації розвитку метрополійних функцій на прикладі обласних центрів Західного регіону України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

116

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 (102) / редкол. : В. С. Кравців, С. О. Іщук, М. А. Козоріз [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2013. – 449 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 4 (102).pdf.

 

     Збірник містить результати теоретичних і прикладних досліджень із широкого кола питань взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

117

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Основний капітал регіону та ефективність його використання [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 5 (103) / редкол. : В. С. Кравців, С. О. Іщук, М. А. Козоріз [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2013. – 237 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 5 (103).pdf.

 

     У збірнику розміщено статті, які охоплюють широкий спектр проблем, пов'язаних із відтворенням основного капіталу та його інвестиційним забезпеченням у сучасних економічних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

118

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 (105) / редкол. : В. С. Кравців, С. О. Іщук, М. А. Козоріз [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2014. – 654 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 1 (105).pdf.

 

     Збірник містить результати теоретичних і прикладних досліджень із широкого кола питань розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

119

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 (94) / редкол. : В. С. Кравців, С. О. Іщук, М. А. Козоріз [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2012. – 648 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 2 (94).pdf.

 

     Збірник містить результати теоретичних і прикладних досліджень із широкого кола питань розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

120

65.9(4Укр)826

К61

Колосова, В. П.

   Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка [Текст] : монографія / В. П. Колосова. – К. : ДННУ АФУ, 2013. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Співробітництво України.pdf.

 

     У монографії розкриваються головні питання співробітництва України з провідними міжнародними установами, зокрема Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, стосовно залучення та використання фінансових ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

121

65.050.9(4Укр)1

Д27

Дейч, М. Є.

   Становлення та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності : управлінський аспект [Текст] : монографія / М. Є. Дейч. – Донецьк : НАНУ ІЕП, 2014. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Становлення та розвиток багаторівневої системи.pdf.

 

     У монографії висвітлено результати наукових досліджень щодо проблем соціальної відповідальності, яка системно визначає рівні та функції в національній економіці. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади наукової концепції соціальної відповідальності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

122

20.1(4Укр)я73

М29

Марушевський, Г. Б.

   Стратегічна екологічна оцінка [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Марушевський. – К. : К.І.С., 2014. – 88 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Стратегічна екологічна оцінка.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи стратегічної екологічної оцінки, можливості та переваги СЕО порівняно з ОВНС, вигоди та витрати від застосування СЕО, принципи застосування СЕО, зв'язок СЕО зі стратегічним плануванням, методологією проведення СЕО та основні методи СЕО.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

 

123

330.142.26:005.21:621(043.3)

Ш35

Швець, Юлія Олександрівна

   Стратегічне управління оборотними коштами підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Швець. – Запоріжжя : ДВНЗ ЗНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню теоретичних , методичних та організаційних питань стратегічного управління оборотними коштами підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

124

65.9(4Укр)-98

С83

   Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки : макро та мікро вимір [Текст] : кол. монографія / за ред. О. В. Черевка. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 442 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Стратегічні пріоритети детінізації.pdf.

 

     У монографії рокривається сутність тіньової економіки, досліджено теоретичні та методологічні підходи до аналізу негативних проявів тінізації на безпеку держави, фінансові установи та суб'єктів господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

125

65.9(4Укр)30

С83

   Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : О. І. Амоша, І. П. Булєєв, С. В. Богачов [та ін.]. – Донецьк : ІЕП, 2012. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку.pdf.

 

     Подано результати наукових досліджень, проведених в ІЕП НАН України та інших академічних інститутах, а також вищих навчальних закладах, із найважливіших проблем розвитку промисловості та підприємств України на сучасному етапі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

126

67.9(4Укр)301.0

А48

Алексєєв, В. М.

   Структури публічного управління в Україні : громадівські ради [Текст] / В. М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 76 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Структури публічного управління в Україні.pdf.

 

     Розкрито особливості функціонування структур публічного управління - громадівських рад, створених членами територіальних громад для здійснення безпосередньої управлінської діяльності та нагородження управлінських взаємовідносин з державою.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

127

31.2(4Укр)

С89

   Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України [Текст] : аналіт. доп. / О. М. Суходоля, А. А. Сидоренко, С. В. Бєгун, А. А. Білуха ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – К. : НІСД, 2014. – 112 с. – (Національна безпека ; Вип. 8). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.pdf.

 

     У виданні досліджено потенціал і пріоритети розвитку гідроенергетики України, проблеми функціонування гідроенергетичних потужностей у єдиній електроенергетичній системі України, стан і механізми реалізації державної політики в цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

128

74.58(4Укр)

Т16

   Талант, огранений долею [Текст] / упоряд. В. І. Шпак ; редкол. : С. І. Табачніков, І. І. Дейнега, О. О. Біляєва [та ін.]. – К. : ВПК Експрес-Поліграф, 2012. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Талант огранений долею.pdf. – До 80-річчя Дня народження Миколи Дубини.

 

     У виданні розповідається про відомого українського науковця, викладача, громадянина Миколу Івановича Дубину з нагоди його 80-річчя. Вміщено вітання-спогади рідних, друзів та колег, вибрані твори, світлини з життя та діяльності ювіляра.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

129

30.61

Н73

Новіков, Ф. В.

   Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей [Текст] : монографія / Ф. В. Новіков, І. О. Рябенков. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 351 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теоретичні основи механічної обробки.pdf.

 

     Розглянуто сучасні технології виготовлення високоточних деталей. Обгрунтовано їх можливості та перспективи розвитку. Наведено математичну теорію процесів фінішної механічної обробки конкретної деталі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

130

26.891(4Укр)

К89

Кузик, С.

   Теоретичні проблеми туризму : суспільно-географічний підхід [Текст] : монографія / С. Кузик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 254 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теоретичні проблеми туризму.pdf.

 

     У монографії досліджено теоретичні основи географії туризму - чинники розвитку туризму, формування туристичних проблем, класифікацію туристичної діяльності, новітні теорії та концепції вивчення географії туризму, основи формування туристичної привабливості території.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

131

30.61

Н73

Новіков, Ф. В.

   Теорія високоякісної обробки деталей машин [Текст] : монографія / Ф. В. Новіков. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теорія високоякісної обробки деталей машин.pdf.

 

     У монографії розглянуто прогресивні технології механічної обробки відповідальних деталей машин, виготовлених із матеріалів з підвищеними фізико-механічними властивостями.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

132

65в6

П56

Пономаренко, В. С.

   Теорія та практика моделювання бізнес-процесів [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теорія та практика.pdf.

 

     Розглянуто методологічні та методичні питання управління процесно-орієнтованим підприємством в умовах застосування процесного підходу. Розрорблено моделі наскрізних бізнес-процесів промислового підприємства для етапів наскрізного бізнес-процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

133

65.9(4)

Т38

   Технологічна модернізація в європейській економіці [Текст] : монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук'яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2013. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Технологічна модернізація.pdf.

 

     В монографії досліджено особливості сучасної природи і вияви міжнародного лідерства в технологічній сфері. Визначено передумови та динаміку світового технологічного прогресу.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЦЄС. – 1)

 

134

004.67:378.147

Т76

Трояновська, Тетяна Іванівна

   Технологія підтримки інформаційних процесів доставки контенту у системі комп'ютеризованої підготовки спеціалістів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Іванівна Трояновська. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню інформаційних процесів підвищення якості доставки контенту у системах комп'ютеризованої підготовки спеціалістів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

135

65.9(4Укр)

А64

Ангелко, І. В.

   Тіньова діяльність у господарській системі України [Текст] : монографія / І. В. Ангелко. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Тіньова діяльність у господарській системі України.pdf.

 

     У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання, яке полягає у розробленні теоретико-методологічних засад і практичній реалізації шляхів та способів детінізації економіки у сучасних умовах господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

136

65.9(4)

С53

Снігир, О. В.

   Трансформація Європейського Союзу під впливом кризи єврозони. Висновки для України [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Снігир, С. А. Гуцал ; за ред. А. З. Гончарука. – К. : НІСД, 2012. – 64 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Трансформація Європейського Союзу.pdf.

 

     Розглянуто основні тенденції інституційної трансформації  Європейського Союзу під впливом сучасної кризи єврозони. При цьому взято до уваги особливості прийняття політичних рішень у процесі економічної інтеграції ЄС, визначено головні виклики соціально-економічної моделі ЄС під час пошуку виходу із кризи з бажаною умовою збереження інтеграційної цілесності ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

137

72(4Укр)

У45

   Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : щорічник : у 2-х ч. Вип. 19 ; Ч. 2 / за ред. М. В. Лазаровича ; редкол. : С. В. Адамович, В. Я. Брич, О. Є. Гомотюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 278 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Українська наука. Вип. 19, Ч. 2.pdf.

 

     Збірник наукових праць містить статті, в яких досліджено актуальні проблеми економіки, історії та політології. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

138

72(4Укр)

У45

   Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : щорічник : у 2-х ч. Вип. 19 ; Ч. 1 / за ред. М. В. Лазаровича ; редкол. : С. В. Адамович, В. Я. Брич, О. Є. Гомотюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 364 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Українська наука. Вип. 19, Ч. 1.pdf.

 

     Збірник наукових праць містить статті, в яких досліджено актуальні проблеми економіки, історії та політології. Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

139

83.3(4Укр)6

О-13

Обертас, О.

   Український самвидав : літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) [Текст] : монографія / О. Обертас. – К. : Смолоскип, 2010. – 300 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Український самвидав.pdf.

 

     У книзі досліджуються місце і роль, історія розвитку та побутування українського самвидаву як альтернативної складової літературного процесу, як головної організуючої форми Руху Опору 1960-х - початку 1970-х років. Увага звертається на характеристику позацензурної публіцистики та літературної критики у контексті культурно-громадського життя в Україні 60-х років ХХ століття.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

140

74.58(4Укр)

П59

Порев, С. М.

   Університет і наука. Епістемологія, методологія і педагогіка виробництва знань [Текст] : монографія / С. М. Порев. – К. : Хімджест, 2012. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Університет і наука.pdf.

 

     Монографію присвячено проблемам розвитку в університетах науки та інших виробництв знань. Проаналізовано місце і роль науки у відомих і нових моделях університетів, показано, що значна частина проблем успішного функціонування цих закладів тісно пов'язана зі станом та динамікою науки у них.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

141

338.242:334.02

Т58

Топільницька, Ярина Орестівна

   Управління інтелектуальним капіталом акціонерних товариств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ярина Орестівна Топільницька. – Львів : ЛДФА, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації наведено авторське вирішення науково-практичного завдання щодо теоретичних і методологічних основ розробки організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом акціонерних товариств на основі системного підходу формування його елементів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

142

65.9(4Укр)421-181

К78

Краус, К. М.

   Управління маркетингом малого торговельного бізнесу : концепції, організація, домінанти розвитку [Текст] : монографія / К. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 163 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління маркетингом малого торговельного бізнесу.pdf.

 

     У монографії здійснено дослідження еволюції управлінських концепцій маркетингу та економічної сутності. Розглянуто стимули і перешкоди на шляху впровадження інноваційних концепцій маркетингу українськими суб'єктами господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

143

65.9(4Укр)305.851

Ч-74

Чмутова, І. М.

   Управління процесами відтворення у виробничій та фінансовій сферах [Текст] : монографія / І. М. Чмутова, Ю. С. Тисячна. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 415 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління процесами відтворення.pdf.

 

     Розроблено теоретико-методичний інструментарій і практичні рекомендації щодо управління відтворювальними процесами виробничих та банківських структур.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

144

658.589:621(477)

Н13

Набатова, Юлія Олександрівна

   Управління ресурсозбереженням підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Набатова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 20 с.

 

     Робота присвячена вирішенню теоретичних, методичних та організаційних питань управління ресурсозбереженням підприємств машинобудування. Запропоновано авторське трактування понять "ресурсозбереження" і "управління ресу"

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

145

658.78-047.64:164

Б19

Бакута, Алла Валеріївна

   Управління складською діяльністю з використанням інструментів логістики на підприємствах машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Валеріївна Бакута. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретичних положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації логістичних витрат, складської діяльності машинобудівних підприємств з використанням інструментів логістики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

146

65.050.9(4Укр)1

У67

   Управління соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез доп. студ. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 25 берез. 2014 р.] / редкол. : Г. І. Ляхович, Л. І. Михайлишин, І. В. Пилипів [та ін.] ; відп. за вип. Г. І. Ляхович. – Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2014. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління соціально-економічним розвитком.pdf. – Дні науки ІФННІМ ТНЕУ.

 

     До збірника увійшли матеріали науково-практичної конференції "Дні науки ІФННІМ ТНЕУ", яка відбулася 25.03.2014 року в Івано-Франківському навчально-науковому інституті менеджменту ТНЕУ.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

147

65.9(4Укр)421-21

У67

   Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства [Текст] : монографія / В. Г. Щербак, Г. О. Холодний, О. В. Птащенко, О. М. Бихова. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління торговою маркою.pdf.

 

     У монографії розглянуто проблему процесу комплексного управління торговою маркою, товарною політикою і підприємством з метою створення довгострокових позитивних взаємовідносин зі споживачем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

148

65.9(4Укр)49

З-14

Загорський, В. С.

   Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20фінансів/Лободіна%20З/book/управління%20фінансовими%20ресурсами%20закладів%20охорони.pdf.

 

     Досліджено економічний зміст дефініції "управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я " та з'ясовано організаційні й нормативно-правові засади управління фінансовими ресурсами зазначених медичних інституцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

149

67.9(4Укр)301.01

Т51

Токар-Остапенко, О. В.

   Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі : можливості застосування європейського досвіду в Україні [Текст] : аналіт. доп. / О. В. Токар-Остапенко. – К. : НІСД, 2013. – 48 с. – (Політика ; Вип. 3). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Урегулювання конфлікту.pdf.

 

     Розглянуто особливості врегулювання конфлікту інтересів на державній службі в зарубіжних країнах. Проаналізовано вітчизняний досвід урегулювання ситуацій довкола конфлікту інтересів, визначено основні проблеми у цій сфері, які перешкоджають реальній адаптації до умов Європейського співтовариства та потребують вирішення, надано практичні рекомендації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

150

63.3(4Пол)я2

Д83

Дунай, В. А.

   Усе про Карту поляка та вищу освіту в Польщі [Текст] : довідник / В. А. Дунай. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Усе про карту поляка.pdf.

 

     У довіднику вперше зібрано й висвітлено основні факти з історії, географії та культури Польщі (польською та українською мовами). На доступному рівні описано систему вищої освіти Польщі. Подано вичерпну інформацію, як стати студентом польського ВНЗ і отримати диплом європейського зразка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

151

65.9(4Укр)29-93

Ф59

   Фінанси підприємств : проблеми і перспективи [Текст] : монографія : у 3-х т. Т. 1 : Розвиток фінансів підприємств в умовах ринку / М. Д. Білик, О. С. Бадзим, Т. О. Білик [та ін.] ; за ред. М. Д. Білик. – К. : ПанТот, 2012. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінанси підприємств. Т. І.pdf.

 

     У монографії представлені дослідження проблемних питань фінансів підприємств реального сектора економіки, фінансових потоків підприємств, їх фінансових результатів та оборотного капіталу, кредитоспроможності підприємств-позичальників та кредитної політики банку, сучасного стану підприємств державного сектора України як особливого суб'єкта господарювання, фінансового планування на підприємстві та напрямів його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

152

65.9(4Укр)29-93

Ф59

   Фінанси підприємств : проблеми і перспективи [Текст] : монографія : у 3-х т. Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / М. Д. Білик, Н. А. Бевзюк, С. В. Захарін [та ін.] ; за ред. М. Д. Білик. – К. : ПанТот, 2012. – 277 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінанси підприємств. Т. ІІ.pdf.

 

     У монографії представлені результати досліджень стратегій підприємств, їх інвестиційно-інноваційної діяльності та напрямів її активізації, фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

153

336.143:332.02

Ж85

Жук, Інна Іванівна

   Фінансове забезпечення регіональної політики (на матеріалах Карпатського регіону) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Іванівна Жук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність та засади фінансового забезпечення регіональної політики, систематизовано структуру бюджетних механізмів реалізації регіональної політики, обгрунтовано необхідність активізації небюджетних механізмів фінансового забезпечення регіонального розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

154

336.012.23:[330.322+330.341:1]

Д53

Дмитрів, Володимир Ігорович

   Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Володимир Ігорович Дмитрів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 198 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено економічну сутність фінансового регулювання та його вплив на інвестиційно-інноваційні процеси в Україні. Розглянуто та охарактеризовано інвестиційно-інноваційну діяльність і нормативно-правові основи забезпечення її фінансового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

155

336.012.23:[330.322+330.341:1]

Д53

Дмитрів, Володимир Ігорович

   Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Ігорович Дмитрів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено економічну сутність фінансового регулювання та його вплив на інвестиційно-інноваційні процеси в Україні. Розглянуто та охарактеризовано інвестиційно-інноваційну діяльність і нормативно-правові основи забезпечення її фінансового регулювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

156

339.137.2:658.511

М12

Магас, Наталія Василівна

   Фінансово-економічний механізм збагачення конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Василівна Магас. – Ужгород : УНУ, 2014. – 22 с.

 

     У авторефераті дисертації розглянуто сукупність питань обгрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів управління фінансово-економічним механізмом забезпечення конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

157

621:656.078.8(477)

П84

Проценко, Валентина Миколаївна

   Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентина Миколаївна Проценко. – Х. : УІПА, 2015. – 23 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню базисних положень формування конкурентної стратегії підприємств і теоретико-методичного підходу до обгрунтування методу оцінки конкурентного стану за умови доцільності інноваційно-спрямованого інвестування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

158

65.052.9(4Укр)2

Л12

Лабунська, С. В.

   Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства [Текст] : монографія / С. В. Лабунська, Н. В. Курган. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 247 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Формування обліково-аналітичного забезпечення.pdf.

 

     Розглянуто питання, пов'язані з розробкою теоретичних положень, практичних рекомендацій та організаційних засад стратегічного управлінського обліку для підвищення ефективності інформаційного забезпечення інноваційного розвитку виробничого підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

159

338.34:658.14

Б53

Бесараб, Денис Андрійов

   Формування системи вартісно-орієнтованого управління матеріальними запасами підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис Андрійов Бесараб. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено актуальним проблемам управління матеріальними запасами з метою підвищення вартості підприємств. Розроблено методичний підхід до управління матеріальними запасами будівельного підприємства за вартісно-орієнтованою моделлю, реалізація якого передбачає проходження чотирьох послідовних етапів в межах двох змістових складових - фінансової та логістичної.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

160

69.003:658:331.101.38

М19

Малихіна, Оксана Михайлівна

   Формування системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Михайлівна Малихіна. – К. : КНУБА, 2014. – 18 с.

 

     Робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних аспектів мотивації людського капіталу та обгрунтуванню основних положень формування системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

161

339.564:005.21

Б64

Бірюк, Олександр Сергійович

   Формування стратегії експортоорієнтованої компанії в глобальному бізнесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Сергійович Бірюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 19 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено еволюцію концепцій стратегічного менеджменту компаній, визначено місце експортоорієнтованості в системі його чинників. Уточнено зміст поняття "експортоорієнтована компанія" з виявленням мікро- і макрорівневих умов діяльності, обгрунтовано кількісні й якісні критерії її ідентифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

162

005.21:005.93:621(477)(043)

П24

Пекшин, Сергій Володимирович

   Формування стратегії ресурсозбереження на підприємствах машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Володимирович Пекшин. – Запоріжжя : ДВНЗ ЗНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню існуючих, а також розробці нових підходів щодо формування стратегії ресурсозбереження на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

163

330.3:338.516.4:633.34(477)

Б77

Бойко, Олена Олександрівна

   Формування та розвиток ринку сої в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Олександрівна Бойко. – К. : ІАЕ, 2014. – 19 с.

 

     Робота присвячена обгрунтуванню теоретичних і методичних аспектів та розробці практичних рекомендацій щодо створення сприятливих передумов подальшого розвитку ринку сої в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

164

640.41:332.146

Г74

Готько, Наталія Михайлівна

   Функціонування сільських територій в системі національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Михайлівна Готько. – Ужгород : УНУ, 2014. – 20 с.

 

     Робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів функціонування і розвитку сільських територій у системі національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

165

65.9(4Укр)321

С35

Сікора, О. А.

   Функціонування сільськогосподарських підприємств та формування людського потенціалу села [Текст] : монографія / О. А. Сікора. – Львів : Ліга-Пресс, 2012. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Функціонування сільськогосподарських підприємств.pdf.

 

     У монографії з урахуванням наукових розробок зарубіжних та вітчизняних вчених обгрунтовано теоретичні та методичні засади функціонування сільськогосподарських підприємств та використання людського потенціалу села.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

166

65.9(4Укр)29я73

М48

Мельник, В. И.

   Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособ. / В. И. Мельник, А. Н. Шумская. – Х. : ХНЭУ, 2013. – 404 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літє/Экономика предприятия.pdf.

 

     Раскрыты основные проблемы, возникающие в сфере экономики предприятия. Существенное внимание уделено достижению синтеза теории и практики, что способствует приобритению студентами определенных профессиональных компетентностей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)