Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

65.9(4Укр)262.5я73

Б23

   Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, І. В. Вишнякова, І. М. Савчук, І. Г. Сокоринська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 326 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/bankivsky_operatsii_kovalchuk.pdf.

 

     Містить основні теми програми дисципліни, наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни.

 

2

68.69(4Укр)я73

Б40

   Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожень, В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов [та ін.]. – Житомир : ЦУЛ, 2013. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/bzd_halmuratov.pdf.

 

     У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків.

 

3

28.5я73

Н40

Неведосмька, Є. О.

   Ботаніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. О. Неведосмька, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. – К. : ЦУЛ, 2013. – 217 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/botanika.pdf.

 

     Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей.

 

4

65.052.9(4Укр)2я73

Б94

   Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, Т. В. Гладких [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 292 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/buh_obl_slovnyk.pdf.

 

     Дане видання - є однією із складових якісної підготовки європейського рівня фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту, що повністю відповідає вимогам Болонської конвенції.

 

5

65.052.9(4Укр)232-218я73

Б94

   Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Електронний ресурс] : підручник / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Buh_obl_agro_koop_Plaksiyenko.pdf.

 

     У підручнику відображені загальні засади орієнтації фінансового обліку та формування облікової політики сільськогосподарських кооперативів.

 

6

65.052.9(4Укр)2-12я73

К40

Кім, Ю. Г.

   Бухгалтерський та податковий облік : первинні документи та порядок їх заповнення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Г. Кім. – К. : ЦУЛ, 2014. – 600 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Buh_podatoviy_oblik_Kim.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуті основні поняття первинних документів господарської діяльності підприємств, наведені їхні форми і порядок заповнення відповідно до нормативних актів України.

 

7

338.45:69:336.764.1

Ш24

Шаповал, Галина Миколаївна

   Вартісно-орієнтоване управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Миколаївна Шаповал. – Х. : ХНЕУ МГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 21 с.

 

     Робота присвячена актуальним проблемам управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі. Розроблено систему вартісно-орієнтованого управління оборотними активами корпоративних будівельних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

8

87я73

Л83

Лузан, А. О.

   Вступ до філософії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : ЦУЛ, 2012. – 136 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/vstup_do_filos_Luzan.pdf.

 

     Навчальний посібник має на меті показати світоглядну складову філософських систем різних епох.

 

9

65.9(4Укр)26я73

Р98

Рябинина, Л. Н.

   Деньги и кредит [Електронний ресурс] : учебник / Л. Н. Рябинина. – К. : ЦУЛ, 2014. – 608 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Dengi_i_kredit.pdf.

 

     В учебнике излагаются общетеоретические фундаментальные вопросы денег.

 

10

67.9(4Укр)303.5я73

Д36

   Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лаврик, Г. В. Терела, Т. О. Харченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Derzh_standarty_osvity.pdf.

 

     У навчальному посібнику згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладені основні положення правових засад національної системи освіти.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 7, Абонемент. – 20)

 

11

67.9(4Укр)307.1я73

Е40

   Екологічне право України. Особлива частина [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 432 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekologichne_pravo_osobl_chast_shumilo.pdf.

 

     Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій.

 

12

65.9(4Укр)49я73

Е40

   Економіка туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : ЦУЛ, 2014. – 539 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ekonomika_turizmu.pdf.

 

     Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

13

67.303.2я73

С21

Сафонов, Ю. М.

   Економіко-правові основи капітального будівництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Сафонов, В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : ЦУЛ, 2014. – 243 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekon_prav_osnovy_budiv.pdf.

 

     У навчальному посібнику систематизовано теоретичні та практично-прикладні аспекти управління господарським механізмом капітального будівництва у сучасних умовах.

 

14

65.053я73

К82

Кривов'язюк, І. В.

   Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – К. : ЦУЛ, 2013. – 456 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekonomich_diagnostyka_ktyvovayzuk.pdf.

 

     Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грунтовна характеристика її визначальних складових - діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 16)

 

15

65.01я73

С40

Сірко, А. В.

   Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сірко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 416 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ekonom_teoriya_Sirko.pdf.

 

     У посібнику послідовно і логічно струнко викладено політико-економічні аспекти сучасної економічної теорії, виходячи із досягнень економічної науки, апробованих господарською практикою світової цивілізації, а також враховуючи реалії трансформаційної економіки України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 5)

 

16

69:658.14/.17

К56

Коваленко, Євген Сергійович

   Економічний механізм управління фінансовими ресурсами будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євген Сергійович Коваленко. – К. : КНУБА, 2015. – 22 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню науково-прикладних засад вдосконалення економічного механізму управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

17

30.609я73

Н19

Назаренко, Л. О.

   Експертиза товарів (експертиза продовольчих товарів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/eksp_prod_tovariv_Nazarenko.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи експертизи продовольчих товарів, особливості проведення експертизи продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.

 

18

30.609я73

Н19

Назаренко, Л. О.

   Експертиза товарів : слайд курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Expertiza_tovariv.pdf.

 

     Навчальний посібник присвячений вивченню основ, правил, технології проведення експертизи та правилам проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.

 

19

87.7я73

В64

Вознюк, Н. М.

   Етика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Вознюк. – К. : ЦУЛ, 2013. – 299 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/etyka_voznuk.pdf.

 

     У першій частині посібника розміщено аналітичні задачі та вправи для розвитку культури етичного мислення студента. У другій частині наведено стрижневі теми із проблеми моральної саморегуляції людини.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

 

20

87.7я73+87.8я73

Е90

   Етика. Естетика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Нападиста, Т. Г. Аболіна, О. В. Шинкаренко [та ін.] ; за ред. В. І. Панченка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 432 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Etika_Estetika_Panchenko.pdf.

 

     Навчальний посібник передбачає засвоєння основних понять та закономірностей становлення та функціонування ціннісних і світоглядних чинників у сфері моралі, мистецтва і культури в цілому.

 

21

65.9(4Укр)829я73

Т98

Тюріна, Н. М.

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – К. : ЦУЛ, 2013. – 408 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zed_Turina.pdf.

 

     Тематичний зміст навчального посібника дає можливість отримати системні знання щодо розуміння сутності та видів зовнішньоекономічної діяльності; оцінювання сучасного стану ЗЕД України; особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності; форм виходу підприємств на зовнішній ринок.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 17)

 

22

36я73

Н19

Назаренко, Л. О.

   Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : слайд-курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 248 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/indef_ta_falsyfik_prod_tovar_nazar.pdf.

 

     Навчальний посібник присвячений вивченню основ, правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів.

 

23

67.9(4Укр)304.3я73

І-73

Ходаківський, Є. І.

   Інтелектуальна власність : економіко-правові аспекти [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : ЦУЛ, 2014. – 275 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/intel_vlasnist.pdf.

 

     Посібник містить тестові та практичні завдання для самостійної робота, термінологічний словник.

 

24

65.298-21я73

С14

Сазонець, О. М.

   Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Сазонець. – К. : ЦУЛ, 2014. – 256 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Inform_sistem_ZED_Sazonec_myaka.pdf.

 

     Висвітлено роль і властивості інформації у сучасному світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, зокрема у великих компаніях, та обгрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці.

 

25

40я73

Т26

Тверезовська, Н. Т.

   Інформаційні технології в агрономії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 282 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Inform_teh_v_agronomii.pdf.

 

     Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника.

 

26

383.8:621.396.96:621.396.6

А73

Ануфрієва, Наталія Павлівна

   Інформаційні технології зменшення впливу артефактів на процес тривимірної реконструкції локальних пошкоджень поверхонь металів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Павлівна Ануфрієва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій усунення артефактів, які впливають на 3D реконструкцію металографічних дефектів, із застосуванням диференціального апарату, а також моделі відбиття світла та її параметричних видозмін.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

27

383.8:621.396.96:621.396.6

А73

Ануфрієва, Наталія Павлівна

   Інформаційні технології зменшення впливу артефактів на процес тривимірної реконструкції локальних пошкоджень поверхонь металів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Наталія Павлівна Ануфрієва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 179 с.

 

     Дисертацію присвячено розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій усунення артефактів, які впливають на 3D реконструкцію металографічних дефектів, із застосуванням диференціального апарату, а також моделі відбиття світла та її параметричних видозмін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

28

67.9(4Укр)2я73

Д21

Дахно, І. І.

   Історія держави і права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2013. – 657 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/isn_derzh_prava_Dahno.pdf.

 

     Навчальний посібник містить матеріали, мало відомі вітчизняному читачеві, що стосуються історії правових систем та їх вітчизняних пам'яток, вчених, державних діячів.

 

29

65.02я73

К78

Краус, Н. М.

   Історія економіки та економічної думки : структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Istoria_Economiki.pdf.

 

     Навчальний посібник з історії економіки та економічної думки закладає основи економічної освіти, професійного погляду на явища, процеси і закономірності розвитку економічного життя суспільства протягом всього існування людства.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

30

65.02я73

І-90

   Історія економічних вчень [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Білоцерківець, В. В. Волошенюк, О. М. Зухба [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича, Ю. Є. Петруні. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ist_econ_vchen_Tarasevich.pdf.

 

     У підручнику розглянуто історичну еволюцію і сучасні напрямки світової й української економічної думки в контексті динаміки економічної, соціальної, духовної та політичної сфер суспільства.

 

31

86.23я73

І-90

   Історія релігій світу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Лубський, В. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 536 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoria_religiy_svitu_lub.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються особливості предмету історії релігій світу.

 

32

63.3(0)я73

К49

Клименко, В. А.

   Історія сучасного світу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. А. Клименко, Н. В. Чубур. – К. : ЦУЛ, 2013. – 93 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Istoria_suchasnogo_svitu.pdf.

 

     Навчально-методичний посібник призначений студентам з метою надання їм допомоги у підготовці до поточних навчальних занять, модульного контролю та підсумкового іспиту чи заліку з історії сучасного світу.

 

33

91

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2013 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. – (Видання науковців ТНЕУ). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/bibl_pokaz/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%202013.pdf.

 

     У каталозі вміщено анотації підручників, навчальних посібників, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2013 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 96)

 

34

67.9(4Укр)61я73

С12

Сабадаш, В. П.

   Криміналістика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 228 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kriminalistika_Sabadash.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із проведенням знань з криміналістики.

 

35

67.9(4Укр)308я73

С13

Савченко, А. В.

   Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. – К. : ЦУЛ, 2014. – 156 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krim_pravo_Ukr_Zag_chastina_Savchenko.pdf.

 

     У посібнику у вигляді схематичних діаграм викладені положення Загальної частини кримінального права України.

 

36

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальний процес [Електронний ресурс] : підручник / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний [та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : ЦУЛ, 2013. – 544 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krim_proces_Udalova_new.pdf.

 

     У підручнику написаному на основі Конституії України, Кримінального процесуального кодексу України, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного Суду України розглянуті : поняття  кримінального процесу, його завдання, джерела кримінального процесуального права.

 

37

65.01я73

М16

   Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Макаренка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 216 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Makroekonomika_Makarenko.pdf.

 

     Навчальний посібник містить основні теми курсу макроекономіки, ключові категорії і поняття, тестові та ситуаційні завдання, задачі та вправи.

 

38

65.9(4Укр)29-181я73

Б77

Бойчук, І. В.

   Маркетинг промислового підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів. – К. : ЦУЛ, 2014. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/marketyng_promys_pid.pdf.

 

     У посібнику в доступній для всіх формі розглянуто сутність, завдання та особливості розвитку маркетингу промислового підприємства як сучасної стратегії управління виробництвом і збутом промислової продукції.

 

39

65.9(4Укр)321-21я73

Г71

Горьовий, В. П.

   Менеджмент фермерських господарств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; за ред В. П. Горьового. – К. : ЦУЛ, 2014. – 365 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Menegm_ferm_gospod.pdf.

 

     Матеріал посібнику поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство.

 

40

74.26я73

М54

   Методика навчання риторики в школі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад. В. А. Нищета. – К. : ЦУЛ, 2014. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/metodyka_navch_rytorik.pdf.

 

     Навчальний посібник містить навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, яка входить до складу професійно орієнтованих і є частиною лінгво дидактичної та лінгво методичної підготовки студентів філологічних спеціальностей педагогічних університетів.

 

41

72я73

Б64

Бірта, Г. О.

   Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2014. – 142 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Metodol_i_org_nauk_dosl.pdf.

 

     У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна інформація, пов'язана з виконанням будь-яких наукових робіт. Викладено проблеми, що виникають при написанні, - від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання.

                               40 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 36)

 

42

74вя73

Т26

Тверезовська, Н. Т.

   Методологія педагогічного дослідження [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 440 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Metodol_pedagog_dosl.pdf.

 

     У посібнику розкрито роль, функції і сутність науки і наукової діяльності в житті суспільства, їх взаємозв'язок із практичною діяльністю людини.

 

43

65.5я73

М58

   Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 384 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhn_ekon_gronk.pdf.

 

     У навчальному посібнику проблеми теорії міжнародної економіки - міжнародної торгівлі, міжнародної політики, руху факторів виробництва, валютного курсу і валютної політики.

 

44

65.58я73

А61

Амеліна, І. В.

   Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : ЦУЛ, 2013. – 256 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhn_econ_vidn_Amelina.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

 

45

65.526я73

Б91

Бурковська, А. В.

   Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhn_kredyto_roz_burkovcka.pdf.

 

     Висвітлено основні аспекти теорії та практики розвитку міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій в сучасних умовах відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази.

 

46

004.491.42

К82

Крищук, Андрій Федорович

   Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп'ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Федорович Крищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної наукової задачі - створенню мультиагентної інформаційної технології для підвищення достовірності виявлення та локалізації бот-мереж, в корпоративних мережах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

47

004.491.42

К82

Крищук, Андрій Федорович

   Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп'ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Федорович Крищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.

 

     Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі - створенню мультиагентної інформаційної технології для підвищення достовірності виявлення та локалізації бот-мереж, в корпоративних мережах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

48

65.052.9(4Укр)261.4я73

М19

Малишкін, О. І.

   Облік і аудит податків в Україні : теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. / О. І. Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/oblik_podatkiv_Malyshkin.pdf.

 

     У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та організаційні аспекти податкового обліку і незалежного аудиту податків в Україні як цілісної інформаційної системи в сучасних умовах господарювання.

 

49

65.291.215я73

К20

Капінос, Г. І.

   Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/oper_management_Kapinos.pdf.

 

     У навчальному посібнику системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат.

 

50

65.01я73

У68

Уразов, А. У.

   Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчу. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2013. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_ekon_teorii_Urazov.pdf.

 

     В навчальному посібнику викладені теоретичні основи та механізм функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу.

 

51

67.9(4Укр)2я73

О-54

Олійник, А. Ю.

   Основи історії і теорії держави та права [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Олійник. – К. : ЦУЛ, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Osnovy teorii i istorii_Olyjnyk.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто основи теорії і історії держави та права як юридичної науки і навчальної дисципліни, закономірності виникнення держави і права, основи держави, основи права, основи правової поведінки і юридичної відповідальності, основи законності і правопорядку, основи правового регулювання та його механізму

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 9)

 

52

65.9(4Укр)29я73

М48

Мельников, А. В.

   Основи організації бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк ; під заг. ред. А. М. Мельникова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_org_biznesu_Melnikov.pdf.

 

     Навчальний посібник призначений для вивчення теоретичних засад організації бізнесу, набуття загальнонаукових вмінь, якими повинен володіти студент.

 

53

74.1я73

П35

Пихтіна, Н. П.

   Основи педагогічної техніки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна. – К. : ЦУЛ, 2013. – 316 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_ped_tehn_Pihtina.pdf.

 

     У навчальному посібнику представлені лекції, практикум, робоча програма, опорні схеми з дисципліни.

 

54

40я73

Б64

Бірта, Г. О.

   Основи рослинництва і тваринництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2014. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_rosl_i_tvar.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються основні сільськогосподарські культури, їх значення, історія і поширення, ботанічні та біологічні особливості, закономірності росту і розвитку.

 

55

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 5 (109) / редкол. : В. С. Кравців, І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2014. – 578 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 5 (109).pdf.

 

     У збірнику розглянуто і обгрунтовано механізм регулювання регіонального розвитку, визначено вихідні умови, перспективи та основні завдання його функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

56

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні : сучасний стан та шляхи активізації [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 (107) / редкол. : В. С. Кравців, І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2014. – 572 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 3 (107).pdf.

 

     У збірнику розглянуто особливості та напрями сучасної державної регіональної політики України, розкрито зміст викликів сьогодення та підходів до її реформування в умовах складної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації на національному і глобальному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

57

338.2:631.1:657.3:658.511

Ф46

Фецович, Тетяна Романівна

   Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Романівна Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено дослідження теоретичних і методичних підходів до здійснення стратегічного аналізу та запропоновано його авторське визначення. Вдосконалено інформаційно-аналітичну систему шляхом її систематизації та групування за факторами впливу внутрішнього і зовнішнього середовищ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

58

338.2:631.1:657.3:658.511

Ф46

Фецович, Тетяна Романівна

   Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Романівна Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.

 

     У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних і методичних підходів до здійснення стратегічного аналізу та запропоновано його авторське визначення. Вдосконалено інформаційно-аналітичну систему шляхом її систематизації та групування за факторами впливу внутрішнього і зовнішнього середовищ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

59

(658:339.138):334.012.64

К78

Краус, Катерина Миколаївна

   Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Миколаївна Краус. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці науково-теоретичних засад, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління маркетингом малих торговельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)