Нові надходження КВІТЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

65.8-56я73

Havr

Havryshkiv, I. R.

   International Investments [Текст] : methodological tips and tasks for studying / I. R. Havryshkiv. – Ternopil : Vector, 2015. – 24 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

2

60.842я73

П76

Примак, Т. О.

   PR для менеджерів і маркетологів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 202 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/PR_dlay_manager.pdf.

 

     Книга стане помічником у налагоджуванні PR-діяльності у сфері бізнесу, адресована керівникам підприємств, менеджерам, працівникам відділу маркетингу.

 

3

65.9(4Укр)49-180я73

Tour

   Tourism 2 [Текст] : тестові завдання / уклад. Л. М. Штохман, В. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 35 с.

 

     Тестові завдання,  запропоновані у навчально-методичній розробці, призначені для перевірки опрацювання студентами 3 і 4 курсів спеціальностей "Менеджмент туристичного та готельного бізнесу" лексичного матеріалу за розділами підручника "Tourism 2" та як додаткові для роботи на заняттях.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

4

60.88я73

А25

   Аграрний консалтинг [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. А. Горлачук, О. А. Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Методичні вказівки містять повну характеристику тематичного плану навчальної дисципліни із зазначенням плану семінарських занять та питань для самоопрацювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

5

65.298-32я73

А43

   Актуальні проблеми міжнародного маркетингу [Текст] : консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

6

65.291.931я73

А72

   Антикризове управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 95 с.

 

     Навчальний комплекс доцільно використовувати для проведення семінарських, практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Антикризовий менеджмент".

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 30)

 

7

65.291.931я73

А72

   Антикризове управління [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 96 с.

 

     Опорник конспект розроблений на основі програми з дисципліни "Антикризове управління" для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування".

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 30)

 

8

336.717.18

К89

Кузьмак, Олена Миколаївна

   Банківський ризик-менеджмент : теорія, методологія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08..00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Миколаївна Кузьмак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 36 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження теоретико-методологічних засад банківського ризик-менеджменту та окреслено напрямки його удосконалення у діяльності банків України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

9

336.717.18

К89

Кузьмак, Олена Миколаївна

   Банківський ризик-менеджмент : теорія, методологія і практика [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08..00.08 / Олена Миколаївна Кузьмак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 470 с.

 

     У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретико-методологічних засад банківського ризик-менеджменту та окреслено напрямки його удосконалення у діяльності банків України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

10

(005.44+339.92):553.98](043.3)

Ш35

Швидкий, Олег Анатолійович

   Глобальна модифікація корпоративних структур нафтогазового бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олег Анатолійович Швидкий. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

 

     Робота присвячена теоретичному узагальненню процесів глобальної модифікації корпоративних структур у нафтогазовому бізнесі та обгрунтуванню напрямів і форм транснаціоналізації енергетичного сектору української економіки з урахуванням критеріїв енергоефективності та безпечності розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

11

338.33:631.11

Ч-90

Чумак, Роман Миколайович

   Диверсифікація виробничої діяльності аграрних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Миколайович Чумак. – Біла Церква : БНАУ, 2014. – 19 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено науково-методологічні та практичні засади формування процесу диверсифікації діяльності аграрних підприємств на основі існуючих теорій, які широко відображені у вітчизняній і зарубіжній літературі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

12

32.973я73

Д70

   Дослідження мережевих операційних систем [Текст] : метод. вказівки / уклад. Г. М. Мельник, С. І. Возняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 42 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

13

65.29я73

Е40

   Економіка підприємства [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. А. Горлачук, О. А. Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 34 с.

 

     Методичні вказівки містять повну характеристику тематичного плану навчальної дисципліни із зазначенням плану семінарських занять та питань для само опрацювання, вміщено практичні завдання для закріплення теоретичного матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

14

65.291.21я73

Е40

   Економічне управління підприємством [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. А. Горлачук, О. А. Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Методичні вказівки містять повну характеристику тематичного плану навчальної дисципліни із зазначенням плану семінарських занять, питань для самоопрацювання, вміщено практичні завдання для закріплення теоретичного матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

15

338.43.01:332.122

С71

Спаський, Габрієл Васильович

   Економічні засади інвестиційної діяльності аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного співробітництва з країнами ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Габрієл Васильович Спаський. – К. : ІАЕ, 2015. – 36 с.

 

     Сформовано теоретичну базу інвестиційного забезпечення економічного зростання та розвитку, обгрунтовано концептуально-методологічні засади інвестиційної діяльності в розвитку сільського господарства та визначені методичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій в сільське господарство держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

16

330.12.334.726

М29

Марущак, Наталія Вікторівна

   Ефективність соціальної відповідальності ТНК [Текст] / Наталія Вікторівна Марущак ; автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи  здійснено аналіз історичних та теоретико-методологічних засад розвитку корпоративної соціальної відповідальності ТНК.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

17

81.2Англ-9

Ш92

Штохман, Л. М.

   Завдання для самостійної та індивідуальної роботи [Текст] : навч.-метод. розроб. для студ. напрямів підготовки "Міжнародна зовнішньоекономічна діяльність" та "Менеджмент туристичного та готельного бізнесу", окр "бакалавр" / Л. М. Штохман. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 25 с.

 

     Запропонована навчально-методична розробка сприяє закріпленню та поглибленню знань лексичного, граматичного матеріалу та навичок ведення письмового ділового мовлення англійською мовою з навчальної дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням".

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

18

65.291.551я73

І-66

   Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. П. П. Микитюк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 95 с.

 

     Навчально-методичний комплекс доцільно використовувати для проведення семінарських, практичних занять, індивідуаної та самостійної роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства".

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 30)

 

19

65.291.551я73

І-66

   Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. П. Чорна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 24 с.

 

     Методичні вказівки містять навчальні матеріали, необхідні для засвоєння студентами знань про інноваційний розвиток підприємства, форми і джерела фінансування, напрями державної підтримки, методики оцінювання інноваційної діяльності, розкриття сутності управління інноваційними процесами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

20

81.2я73

І-67

   Іноземна мова [Текст] : завдання для самостійної роботи ; навч.-метод. розроб. / уклад. І. І. Стецько, Л. М. Штохман, Л. В. Білогорка [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 64 с.

 

     Завдання для самостійної роботи з дисципліни "Іноземна мова" призначені для студентів коледжу, вищих навчальних закладів, викладачів, учителів.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

21

65.291.573я73

І-19

   Інтелектуальний бізнес [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. П. Чорна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.

 

     Методичні вказівки містять повну характеристику навчальної дисципліни "Інтелектуальний бізнес": мету і завдання вивчення, перелік тем лекційних та практичних занять.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

22

32.973я73

К63

   Комп'ютерна графіка [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Березький, С. О. Вербовий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 114 с.

 

     Методичні вказівки містять основні теоретичні відомості щодо засобів опрацювання растрових, векторних та фрактальних зображень, інструкції до виконання лабораторних робіт та вимоги до оформлення звітів про їх виконання.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

 

23

339.138:061.2-027.563(043.3)

К88

Кудирко, Ольга Василівна

   Маркетинг дослідницьких організацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Василівна Кудирко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних, методичних і прикладних засад маркетингової діяльності дослідницьких організацій на ринку маркетингових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

24

67.9(4Укр)301я73

М54

   Методичні вказівки до написання міждисциплінарної курсової роботи [Текст] : для слухачів магістратури за спец. 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" / уклад. А. Ф. Мельник, С. С. Велещук. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

25

67.9(4Укр)301.01я73

М54

   Методичні вказівки з підготовки та захисту дипломних робіт [Текст] : для магістрів галузі знань "Державне управління" за спец. "Державна служба" / уклад. А. Ф. Мельник, Т. М. Попович, О. П. Дудкіна [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 51 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

26

74.58я73

М54

   Методичні вказівки з підготовки та захисту дипломних робіт [Текст] : для магістрів галузі знань "Специфічні категорії" за спец. "Адміністративний менеджмент" / уклад. А. Ф. Мельник, Т. М. Попович, О. П. Дудкіна [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 47 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

27

65.052.9(4Укр)2-14я73

М58

   Міжпредметний практикум в інвестиційній сфері [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Я. Омецінська, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 43 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

28

368.914

К59

Козак, Галя Іванівна

   Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галя Іванівна Козак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю і розвитку теоретичних та практичних засад діяльності недержавних пенсійних фондів як окремої складової пенсійної системи в умовах її реформування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

29

368.914

К59

Козак, Галя Іванівна

   Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галя Іванівна Козак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 225 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розкриттю і розвитку теоретичних та практичних засад діяльності недержавних пенсійних фондів як окремої складової пенсійної системи в умовах її реформування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

30

65.052.9(4Укр)2-14я73

О-16

   Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : метод. рек. / уклад. Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 63 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

31

65.052.0я73

О-17

   Облік міжнародних операцій [Текст] : метод. рек. / уклад. Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 50 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

32

657.471:331.45

Р71

Ронська, Ольга Григорівна

   Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ольга Григорівна Ронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 226 с.

 

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних і методичних положень обліку та аналізу витрат на охорону праці і техніку безпеки на вугледобувних підприємствах та розробці практичних рекомендацій з їхнього покращення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

33

657.471:331.45

Р71

Ронська, Ольга Григорівна

   Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ольга Григорівна Ронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і методичних положень обліку та аналізу витрат на охорону праці і техніку безпеки на вугледобувних підприємствах та розробці практичних рекомендацій з їхнього покращення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

34

74.58в

Ф95

Фурман, А. В.

   Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет Юридичний/Каф соц роб/Шандрук/book/організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі.pdf.

 

     В міждисциплінарному дослідженні здійснене обгрунтування теоретичних і проектно-технічних засад постання організаційно-діяльнісних ігор, принципів, засобів та інструментів їх проведення як форми, методу та інтегральної умови розвитку методологічного мислення, професійної компетентності і творчих здібностей  студентів сучасного ВНЗ.

                               85 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 82)

 

35

40я73

Б64

Бірта, Г. О.

   Основи рослинництва і тваринництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2014. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_rosl_i_tvar.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються основні сільськогосподарські культури, їх значення, історія і поширення, ботанічні та біологічні особливості, закономірності росту і розвитку.

 

36

65.9(4Укр)248.95я73

К64

Коновалова, О. В.

   Охорона праці в галузі. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. В. Коновалова. – К. : ЦУЛ, 2015. – 98 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ohorona prazi v galuzi_Konovalova.pdf.

 

     Розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випадку, суб'єкти та об'єкти страхування, порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, види навчання з охорони праці, основні методи аналізу виробничого травматизму.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

 

37

20.1(4Укр)

К70

Корчмит, Ю. В.

   Охрана природной среды. Механизмы государственного регулирования [Електронний ресурс] : монография / Ю. В. Корчмит, А. Ю. Корчмит. – К. : ЦУЛ, 2014. – 416 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ohrana prirodnoy sredy_Korchmit.pdf.

 

     В монографии рассмотрены вопросы теории и практики загрязнения и охраны природной среды региона, планирования работ государственных природоохранных органов по защите среды от загрязнения.

 

38

74.00я73

П22

Пащенко, М. І.

   Педагогіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан. – К. : ЦУЛ, 2014. – 228 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pedagogika_Pashc.pdf.

 

     Навчальний посібник сприяє оволодінню студентами теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення та готує студентів до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками.

 

39

81.1я73

Д21

Дахно, І. І.

   Перклад. Перевод. Translation [Електронний ресурс] : зб. текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2014. – 347 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Pereklad_Dahno.pdf.

 

     Цей оригінальний тримовний навчальний посібник містить цікавий і практично корисний матеріал для перекладу з англійської мови українською, російською та навпаки.

 

40

65.9(4Укр)-180я73

Г59

Гой, І. В.

   Підприємництво [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pidpyemnytstvo_goi.pdf.

 

     У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища.

 

41

65.9(4Укр)-13я73

П32

   Підтримка та захист економічної конкуренції [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Л. А. Лаврів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 152 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

42

65.291.3я73

П37

   Планування маркетингу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Овєчкіна, Д. В. Солоха, К. В. Іванова [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/plan_market_Soloha.pdf.

 

     У навчальному посібнику комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

 

43

65.012.12я73

О-50

Окландер, М. А.

   Поведінка споживача [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. А. Окландер, І. О. Жарська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/povedinka_spozh_oklander.pdf.

 

     У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення поведінки споживача.

 

44

66.03я73

К43

Кириченко, В. М.

   Політичні системи світу : кредитно-модульний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Кириченко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 218 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/polit_syst_svitu_Kirichenko.pdf.

 

     Навчальний посібник з урахуванням новітніх досягнень політичних та інших галузей наукових знань повно розкриває зміст науки про політичні системи світу та їх основні інститути.

 

45

66.01я73

Г31

Гелей, С. Д.

   Політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2012. – 348 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/politologia_Geley.pdf.

 

     Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління.

 

46

67.300я73

К43

Кириченко, В. М.

   Порівняльне конституційне право : модульний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/porivn_konst_pravo.pdf.

 

     Навчальний посібник на основі порівняльного аналізу національних правових систем, змісту конституцій, а також з урахуванням сучасних досягнень  юридичної науки, висвітлює основні положення конституційного права країн світу, включаючи Україну.

 

47

65.291.5я73

П64

   Потенціал підприємства : формування та використання [Електронний ресурс] : підручник / С. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 248 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/potenz_pidpr_Soloha.pdf.

 

     У підручнику викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства.

 

48

67.9(4Укр)303.3я73

П68

   Правове забезпечення діяльності агроформувань [Текст] : програма і метод. вказівки / уклад. Л. І. Заставнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     Програма і методичні вказівки з дисципліни "Правове забезпечення діяльності агроформувань" призначені для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань у сфері правового забезпечення діяльності агроформувань, набуття навичок щодо тлумачення чинного Земельного законодавства України.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 30)

 

49

67.304.21я73

К59

Козловський, Є. В.

   Правове регулювання туристичної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : ЦУЛ, 2015. – 272 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Pravove reguluv turist_Kozlovski.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, особливості українського та іноземного туристичного законодавства, структуру та напрями діяльності.

 

50

67.9(4Укр)301я73

П68

   Правові засади управлінської діяльності [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 112 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

51

22.172я73

Ц75

Ціщик, Р. В.

   Прикладна статистика [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / Р. В. Ціщик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

52

65.050.9(4Укр)253я73

Ч-34

Чевганова, В. Я.

   Проектний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник. – К. : ЦУЛ, 2014. – 258 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/proeknyy_analiz_ch.pdf.

 

     Навчальний посібник присвячено дослідженню базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм.

 

53

88.4

А39

Акімов, О. О.

   Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України : питання формування психологічної готовності [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Акімов. – К. : ЦУЛ, 2014. – 176 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Prof_dijaln derzh sluzhb_Akimov.pdf.

 

     У монографії розкрито поняття психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах інтеграції, з'ясовано джерела, передумови й чинники її виникнення.

 

54

88.2я73

К64

Кондрашихина, О. А.

   Психогенетика [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / О. А. Кондрашихина. – К. : ЦУЛ, 2014. – 168 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Psihogenetika_MYAKA.pdf.

 

     В пособии излагаются краткая история развития психогенетики, необходимые базовые сведения по общей генетики.

 

55

88.4

Ф68

Філоненко, М. М.

   Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря [Електронний ресурс] : монографія / М. М. Філоненко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Psychologia osobystisnogo_Filonenko.pdf.

 

     Монографія присвячена проблемі становлення особистості майбутнього лікаря у процесі навчання у вищому медичному навчальному закладі.

 

56

88.4

Х15

Хайрулін, О. М.

   Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Текст] : монографія / О. М. Хайрулін ; за наук. ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факультет%20Юридичний/Каф%20соц%20роб/Фурман%20А.В/book/психологія%20професійного%20вигорання%20військовослужбовців.pdf.

 

     В монографічному дослідженні проаналізовано стан розробки проблеми професійного вигорання у психологічній теорії та практиці; з'ясовано сутність, зміст та особливості компонентів названого вигорання персоналу Державної прикордонної служби України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

 

57

339.5(477):339.13(100)

Я79

Ярчук, Тетяна Миколаївна

   Реалізація зовнішньоторговельних інтересів України на світовому ринку цукру [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Миколаївна Ярчук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

 

     У роботі розкрито сутність зовнішньоторговельних інтересів як органічного компоненту національних економічних інтересів, розроблено їх типізацію за сукупністю універсально-економічних та специфічно-торговельних критеріїв.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

58

316.3

Ш42

Шелестун, Катерина Юріївна

   Реалізація наукового потенціалу молодих вчених в сучасному суспільстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Катерина Юріївна Шелестун. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вивченню об'єктивних та суб'єктивних чинників, які сприяють або перешкоджають реалізації наукового потенціалу молодих учених. Автор уточнює концептуальну інтерпретацію наукового потенціалу, що уможливлює його емпіричне вимірювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

59

65.049(4Укр)я73

Д14

Дадашев, Б. А.

   Регіональна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. – К. : ЦУЛ, 2014. – 201 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/regianalna_ekonom_dadashev.pdf.

 

     У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено курс лекцій, наведено питання для самоконтролю, тематику рефератів та тестові завдання до кожної теми.

 

60

65.9(4Укр)26я73

Е98

Еш, С. М.

   Ринок фінансових послуг [Текст] : підручник / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2015. – 400 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Rynok fin poslug_Esh.pdf.

 

     Підручник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, дана загальна характеристика основних сегментів ринку.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ФББ. – 1, Абонемент. – 16)

 

61

65.9(4Укр)262.6я73

В17

Ваніна, Н. М.

   Ринок цінних паперів. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 144 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Rinok_cinnih_paperiv_Vanina.pdf.

 

     Зміст практикуму містить контрольні питання до кожної теми дисципліни, завдання і вправи, тести, як для виконання в аудиторії, так і в процесі самостійної підготовки студентів до навчальних занять.

 

62

65.291

К20

Капаруліна, І. М.

   Розвиток підприємства : концепція і технологія дослідження [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Капаруліна. – К. : ЦУЛ, 2014. – 432 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Rozvytok pidpr_Kaparulina.pdf.

 

     Монографію присвячено дослідженню закономірностей розвитку підприємств на засадах універсалізму.

 

63

339.9:339.138

Г61

Головко, Анна Ярославівна

   Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Ярославівна Головко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню тенденцій розвитку соціального маркетингу транснаціональних корпорацій в умовах трансформації світового господарства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

64

67.61

К63

Комаринська, Ю. Б.

   Розслідування навмисних вбивств замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Б. Комаринська, О. І. Галаган. – К. : ЦУЛ, 2013. – 124 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rozslid_vbyvstv_Komarinska.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито основи методики розслідування вбивств, що замасковані під такі, причоною яких є взаємодія, вплив будь-якої одиниці залізничного транспорту на людину, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

 

65

65.9(4Укр)49я73

К88

Кудла, Н. Є.

   Сільський туризм : основи підприємництва та гостинності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. – К. : ЦУЛ, 2015. – 152 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Silskiy turizn_Kudla.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та економічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг.

 

66

65.9(4Укр)31-37я73

М38

Машошина, Т. В.

   Смета. Пректирование. Строительство [Електронний ресурс] : учеб.-практ. пособ. / Т. В. Машошина. – К. : ЦУЛ, 2013. – 136 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/smeta_Mashoshina.pdf.

 

     В книге изложен теоретический и практический материал на основе многолетней практической деятельности автора в реальной экономике строительной отрасли по определению затрат труда.

 

67

658:316.334.3:621

А72

Антонюк, Павло Петрович

   Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Петрович Антонюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 19 с.

 

     У авторефераті дисертації наведено нові рішення актуального наукового завдання  обгрунтування теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо розробки моделі економічного механізму підтримки соціальної безпеки машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

68

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. А. Горлачук, О. А. Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Методичні вказівки містять повну характеристику тематичного плану навчальної дисципліни із зазначенням плану семінарських занять та питань для самоопрацювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

69

316.35

Г85

Гришина, Тетяна Володимирівна

   Соціальне залучення людей старшого віку : порівняльний аналіз українського та європейських суспільств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Тетяна Володимирівна Гришина. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 24 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено визначенню особливостей стану соціального залучення людей старшого віку в українському суспільстві у порівняльному європейському контексті.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

70

65.9(4Укр)271я73

К83

Кропельницька, С. О.

   Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 336 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/soz_strah_Kropelnitska.pdf.

 

     Посібник відповідає програмі курсу. Містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб'єктів та учасників системи соціального страхування.

 

71

65.9(4Укр)271я73

С69

   Соціальне страхування і соціальне забезпечення [Текст] : тестові завдання / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 24 с.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

 

72

65.9(4Укр)271я73

С69

   Соціальне страхування і соціальне забезпечення [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

 

73

65.9(4Укр)29-21я73

Д45

Дикань, В. Л.

   Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Л. Дикань. – К. : ЦУЛ, 2013. – 272 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/strat_upr_Dikan.pdf.

 

     В навчальному посібнику комплексно охоплено становлення концепції стратегічного управління, сутність стратегічного управління, стратегічний аналіз середовища підприємства.

 

74

65.052.9(4Укр)2я73

С83

   Стратегічний управлінський облік [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

75

67.71я73

М75

Молдован, В. В.

   Судоустрій : Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. – К. : ЦУЛ, 2012. – 364 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/sudoustriy_moldovan.pdf.

 

     Перша частина посібника містить програму курсу, ігрові заняття, рекомендовану літературу. У другій висвітлюються питання загальної та особливої частин курсу судоустрою.

 

76

65.040я73

Д40

Джаман, М. О.

   Теорія економіки регіонів [Текст] : навч. посіб. / М. О. Джаман. – К. : ЦУЛ, 2014. – 384 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Teoria_ekon_regioniv.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи економіки регіону, державного регулювання економічного розвитку регіонів та стратегії сталого розвитку регіону.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 26)

 

77

60.60я73

М28

Мармоза, А. Т.

   Теорія статистики [Електронний ресурс] : підручник / А. Т. Мармоза. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 592 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teoria_statystyky_marmoza.pdf.

 

     Висвітлено предмет і метод статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні, середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси.

 

78

67.61я73

П20

Патик, Л. Л.

   Техніко-криміналістичне дослідження проблемного паспорта громадянина України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Л. Патик. – К. : ЦУЛ, 2013. – 142 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teh_krim_doslidzhenna_Patyk.pdf.

 

     У посібнику розгядаються актуальні питання техніко-криміналістичного дослідження проблемного паспорта громадянина України. Надано питання пасторта громадянина України та розглянуто його правове регулювання.

 

79

67.9(4Укр)302я73

Т38

   Технологія діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 35 с.

 

     У методичних вказівках  відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, питання для самостійної роботи, задачі, варіанти комплексного практичного індивідуального завдання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

80

36я73

К61

Колтунов, В. А.

   Технологія зберігання продовольчих товарів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. А. Колтунов, Є. В. Бєлінська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 138 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Tehnologia_zberiganna.pdf.

 

     В навчальному посібнику розглядається комплекс питань з технології зберігання продовольчих товарів, впливу окремих факторів на їх якість.

 

81

65.9(4Укр)421-21я73

Т60

   Торговельна логістика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. Ю. Балабан, Н. М. Тягунова, В. І. Місюкевич, Н. І. Михайлюкова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 148 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/torgiv_logistika.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлені питання, які пов'язані з розглядом питань щодо ролі торговельної логістики, торговельних логістичних систем, сутності логістичної концепції в бізнес-діяльності.

 

82

339.54+339.543(477)

В65

Войтов, Сергій Геннадійович

   Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Сергій Геннадійович Войтов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 19 с.

 

     Робота присвячена висвітленню теоретичних основ, проблем і механізмів вдосконалення митно-тарифного регулювання України за умов  інтернаціоналізації національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

83

65.9(4Укр)321я73

Т66

   Тренінг курс : Обгрунтування та розроблення проектів розвитку аграрних компаній [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. М. Уніят. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     Методичні вказівки містять повну характеристику предмету "Тренінг курс: Обгрунтування та розроблення проектів розвитку аграрних компаній".

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

84

88.37я73

Ф33

Федорчук, В. М.

   Тренінг особистісного зростання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Федорчук. – К. : ЦУЛ, 2014. – 250 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/trening_osobystogo_zrostannay.pdf.

 

     У навчальному посібнику систематизовано теоретичний і практичний досвід проведення тренінгу особистісного зростання, спрямованого на самооцінку, самопізнання, самоприйняття.

 

85

65.01я2

К78

Краус, Н. М.

   Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії [Текст] / Н. М. Краус, К. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2015. – 328 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ukr ros angl slovnyk_Kraus.pdf.

 

     Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії - це якісне джерело інформації базових знань з економічної теорії. Тут Ви зможете знайти економічні терміни та поняття з грунтовним їх визначенням.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Чит. зал викладачів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 8)

 

86

[336.713:336.717.061](477)

Т19

Тарануха, Інна Юріївна

   Управління проблемними кредитами банків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Юріївна Тарануха. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення і підвищення ефективності управління проблемними кредитами банків для досягнення фінансової стійкості банківських установ в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

87

[658.51+005.2]:669.013(043.3)

С50

Смирнов, Євген Валерійович

   Управління ресурсами підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євген Валерійович Смирнов. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено питанням управління ресурсами на підприємствах чорної металургії та машинобудування України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

88

338.246.83+620

В64

Вознюк, Таїса Костянтинівна

   Управління якістю продукції на підприємствах легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Таїса Костянтинівна Вознюк. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

 

     У роботі систематизовано класифікацію ефектів від управління якістю продукції легкої промисловості, які пов'язані з чинниками зовнішнього середовища. Уточнено поняття "управління якістю продукції".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

89

75я73

Ф68

   Фізичне виховання [Текст] : лекційні матеріали для 1-2-х курсів / Е. І. Маляр, Р. В. Гах, Н. О. Опришко, Н. С. Маляр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 70 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

90

65.9(4Укр)26я73

Ф68

   Фінанси [Текст] : метод. рек. / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 44 с.

 

     Методичні рекомендації до виконання комплексних практичних індивідуальних завдань з курсу "Фінанси" включають програму дисципліни, методичні рекомендації, словник ключових термінів, перелік рекомендованої літератури.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

91

65.9(4Укр)26я73

Ф68

   Фінанси [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 40 с.

 

     Методичні вказівки  з курсу "Фінанси" включають програму дисципліни, плани семінарських занять, питання для самоконтролю і тестові завдання для перевірки  знань студентів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

92

338.24.021.8:658.5-332.1

Б43

Бєлова, Алла Іванівна

   Формування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Іванівна Бєлова. – К. : КНУБіА, 2015. – 44 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці та обгрунтуванню теоретико-методологічних засад, методичних основ і практичних рекомендацій щодо формування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)