Нові надходженняТРАВЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

65.053я73

А43

   Актуальні проблеми теорії економічного аналізу [Текст] : метод. вказівки / уклад. З. Б. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 56 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

 

2

65.9(4Укр)-182я73

Б64

   Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Біржова справа.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Підручник складається з трьох частин і двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким резюме, контрольними запитаннями, переліком посилань та рекомендованої літератури, текстами для перевірки знань, задачами, додатками, в яких проілюстровано типові угоди на брокерське обслуговування, біржові котирування ф'ючерсних та опціонних контрактів.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

 

3

65.052.9(4Укр)2я73

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. С. Костишин. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 48 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

4

331.105:658.14:005.334

К56

Ковальова, Олена Миколаївна

   Венчурне фінансування на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Миколаївна Ковальова. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрундуванню теоретичних і методичних підходів до венчурного фінансування проектів державно-приватного партнерства та створення необхідних інституційних , законодавчо-нормативних засад його реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

5

339.922/.924:330.341.1](043.3)

З-34

Заремський, Борис Володимирович

   Глобальна інтеграція національних інноваційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Борис Володимирович Заремський. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність концепцій національних систем, визначено природу та характер рушійних сил їх глобальної інтеграції, ідентифіковано та охарактеризовано детермінанти формування міжнародних інноваційних систем у світовій економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

6

330.117:339.94

Л58

Лимонова, Ельвіна Миколаївна

   Державне регулювання діяльності ТНК у національному господарстві України : трансрівневі імперативи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ельвіна Миколаївна Лимонова. – Дніпропетровськ : ПВНЗ ДУ ім. А. Нобеля, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено державному регулюванню діяльності транснаціональних корпорацій в економіці України за трансрівневим підходом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

7

(339.92+620.91)

Б92

Бусарєв, Дмитро Вячеславович

   Диверсифікація світового ринку енергоресурсів в умовах глобальної енергетичної кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дмитро Вячеславович Бусарєв. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню процесів диверсифікації глобального енергетичного ринку в умовах наростання світової енергетичної кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

8

65.291.216я73

Д44

   Діагностика бізнес-процесів [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. З. Б. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 64 c.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

 

9

332.8:005.93

Х76

Хомутенко, Олексій Васильович

   Економічна інформація конфліктних ситуацій як засіб регулювання управлінської діяльності регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олексій Васильович Хомутенко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних положень і науково-практичних рекомендацій щодо підвищення якості інформації і ділових взаємодій в системі господарюючих суб'єктів в умовах розвитку судово-економічної експертизи на рівні регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

10

334.72:658

Б90

Бульба, Сергій Андрійович

   Економічні засади формування та функціонування підприємницьких мереж у торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Андрійович Бульба. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо економічного управління підприємницькими мережами в торгівлі на етапі їх створення та функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

11

333.43:631.173.2

Н53

Непочатенко, Андрій Вікторович

   Ефективність використання машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Вікторович Непочатенко. – Біла Церква : БНАУ, 2014. – 22 с.

 

     Проведено комплексне дослідження теоретичних, методологічних і практичних засад економічної ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

12

330.341.1:[334.72:664]

Ч-96

Чухраєва, Наталія Миколаївна

   Забезпечення інноваційного розвитку підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Чухраєва. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено питанням забезпечення інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України. Уточнено класифікацію видів розвитку підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

13

332.142.2

Я77

Ярошенко, Ігор Васильович

   Ідентифікація проблемних регіонів України та визначення пріоритетних напрямів їх розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ігор Васильович Ярошенко. – Х. : НДЦІПР, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретичного та методичного забезпечення ідентифікації та визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку проблемних регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

14

65.9(4Укр)-56я73

І-58

   Інвестиційна оцінка [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Б. Кухтин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

15

368.914

Ш12

Шабанова, Олена Вікторівна

   Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Вікторівна Шабанова. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертації розвинуто теоретичні засади та удосконалено науково-методичні підходи до формування та реалізації інвестиційного потенціалу недержавних пенсійних фондів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

16

65.9(4Укр)-56я73

Л86

Луців, Б. Л.

   Інвестування [Текст] : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інвестування. Луців Б. Л..pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У підручнику "Інвестування" авторами висвітлюються актуальні питання інвестиційної діяльності як необхідного елемента інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Підручник містить визначення концептуальних засад інвестування, базових понять інвестиційних розрахунків, механізму оцінки та реалізації фінансових і реальних інвестицій.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 56)

 

17

338.2:336.76(4-11+4-191.2)

Є60

Ємельянова, Лідія Олегівна

   Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЕ в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лідія Олегівна Ємельянова. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню ролі інституційних реформ у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

18

338.242

М33

Матвійчук, Ірина Олександрівна

   Інституціоналізація управління економічною безпекою національного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Олександрівна Матвійчук. – Дніпропетровськ : ПВНЗ ДУ ім. А. Нобеля, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено концептуальне дослідження процесу інституціоналізації управління економічною безпекою національного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

19

004.91

Р69

Романишин, Сергій Олександрович

   Інформаційна технологія автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Олександрович Романишин. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2014. – 24 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології для реалізації автоматизованого перекладу з флективних мов на жестову мову з метою створення нових комп'ютерних систем навчання та комунікації для людей з вадами слуху.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

20

044.896

Н50

Немченко, Вадим Вячеславович

   Інформаційна технологія багаторівневої обробки даних в процесах управління рухом мобільного робота [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Вадим Вячеславович Немченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розв'язано наукову задачу підвищення ефективності перетворення інформації в процесах управління рухом мобільного робота, шляхом застосування дублювання рівнів в багаторівневих системах обробки інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

21

32.973я73

П36

Пічугін, М. Ф.

   Комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Пічугін, І. О. Канкін, В. В. Воротніков. – К. : ЦУЛ, 2013. – 346 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Comp_grafika_Pichugin.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено питання загального ознайомлювального плану, що дозволяє зорієнтуватися в такій області інформатики, як комп'ютерна графіка. Розглянуто математичні та алгоритмічні основи подання об'єктів комп'ютерної графіки та питання ефективності обчислень трудомістких операцій тривимірної графіки.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

 

22

32.973я73

К63

   Комп'ютерні системи [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Г. Цмоць., І. В. Ігнатєв., О. Ю. Борейко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 52 с.

 

     Методичні вказівки містять основні теоретичні відомості щодо засобів проектування комп'ютерних систем, інструкції до виконання лабораторних робіт та вимоги до оформлення звітів про їх виконання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

23

[368.21:368.021]:366.5/.7

С59

Сокіл, Лариса Миколаївна

   Контроль виконання зобов'язань в автотранспортному страхуванні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лариса Миколаївна Сокіл. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 18 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено виконання страхових зобов'язань з позиції політики захисту споживача страхових послуг. Розглянуто економічно-правову природу страхових зобов'язань на підставі аналізу страхового продукту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

24

63.3(4Укр)я73

Л17

Лазарович, М. В.

   Коротка історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович, Н. А. Лазарович. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Коротка історія України.pdf.

 

     У навчальному  посібнику на основі кращих здобутків історіографії подано короткий огляд історії України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 96)

 

25

339.138

І-18

Іванечко, Неля Ростиславівна

   Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи призначено обгрунтуванню теоретичних засад процесу формування маркетингових стратегій на ринку торговельно-розважальних послуг та виробленню на цій основі практичних рекомендацій щодо їх використання торговельно-розважальними комплексами.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

26

339.138

І-18

Іванечко, Неля Ростиславівна

   Маркетингові стратегії підприємств на ринку торговельно-розважальних послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Неля Ростиславівна Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с.

 

     Дисертаційна робота призначена обгрунтуванню теоретичних засад процесу формування маркетингових стратегій на ринку торговельно-розважальних послуг та виробленню на цій основі практичних рекомендацій щодо їх використання торговельно-розважальними комплексами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

27

004.896.001.63

Б91

Бурляй, Ігор Володимирович

   Метод кластеризації спостережень в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ігор Володимирович Бурляй. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 25 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розв'язано наукову задачу розроблення методу кластеризації спостережень в інформаційній системі багаторівневого моніторингу пожежної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

28

65.9(4Укр)261я73

М54

   Методичні вказівки до проведення тренінгу зі спеціальності у фінансово-кредитних установах та підприємствах [Текст] / уклад. В. М. Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 36 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

29

336.717.061:330.322(477)

В35

Верней, Ольга Євгеніївна

   Механізм банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Євгеніївна Верней. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму банківського кредитування інвестиційної діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

30

336.711

Ч-56

Чеховський, Дмитро Борисович

   Механізм гарантування банківських вкладів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Борисович Чеховський. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертацію присвячено поглибленню науково-методичних положень і розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму гарантування банківських вкладів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

31

336.71:330.143

Р32

Ревич, Марія Ярославівна

   Механізм управління прибутком банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Ярославівна Ревич. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню механізму управління прибутком банків. У роботі досліджено суть та класифікацію видів прибутку банків з виокремленням додаткової класифікаційної ознаки - взаємозалежність між прибутком і ризиками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

32

330.131.7:330.322:332.1

Т48

Ткач, Соломія Миколаївна

   Механізм управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Соломія Миколаївна Ткач. – Львів : ДУ ІРД ІМ. М. І. Долішнього НАН України, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню науково-методологічних положень і розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

33

339.922:338.48-44(100)

Є60

Ємець, Марія Сергіївна

   Міжнародний туризм в контексті сучасних інтеграційних процесів (на прикладі держав ЦСЄ та України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Сергіївна Ємець. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних засад дослідження міжнародного туризму та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення державної підтримки національної туристичної сфери України в контексті впливу на неї сучасних інтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

34

669.184.244.66.001.57-52

З-91

Зубова, Катерина Миколаївна

   Моделі і системи керування конвертерної плавки за енергозберігаючою технологією з затосуванням регуляторів нечіткої логіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 - автоматизація процесів керування / Катерина Миколаївна Зубова. – К. : КПІ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи розроблено моделі регулювання вмісту СО2 у відхідних газах та вмісту FeO у шлаку в кисневому конвертері , які дають змогу підвищити частку брухту у шихті.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

35

330.332.(477)

Г37

Герзанич, Віталій Михайлович

   Обгрунтування підходів до ефективного залучення іноземних інвестицій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Михайлович Герзанич. – Ужгород : УНУ, 2014. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі представлено теоретико-методичне узагальнення і нове вирішення актуальних наукових завдань, що визначають процес ефективного залучення іноземних інвестицій в економіку України із врахуванням сценаріїв її розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

36

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік в галузях економіки [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. А. Яковець. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 60 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

37

65.052.9(4Укр)232-218

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облік і аналіз в системі стратегічного менеджменту.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Монографію присвячено удосконаленню системи обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту підприємства. Розроблено корпоративна стратегічна обліково-аналітична система, основними складовими якої є система стратегічного фінансового обліку, система стратегічного управлінського обліку та стратегічна аналітична система.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

 

38

657.6:657.446:69

І-19

Івасечко, Уляна Вікторівна

   Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано економічну природу страхування, еволюцію його нормативно-правового забезпечення, принципи та функції страхування у будівництві.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

39

657.6:657.446:69

І-19

Івасечко, Уляна Вікторівна

   Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.

 

     У дисертаційні роботі обгрунтовано економічну природу страхування, еволюцію його нормативно-правового забезпечення, принципи та функції страхування у будівництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

40

338.32.053.4:658.15:519.86

Г45

Гече, Сандра Федорівна

   Оптимізація фінансово-майнової діагностики ефективності діяльності транспортного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сандра Федорівна Гече. – Ужгород : УНУ, 2014. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено узагальнення та систематизація економічних показників, за допомогою яких можна провести науково обгрунтовану діагностику ефективності використання підприємством своїх виробничих активів та фінансових ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

41

338.47(477)

Ч-75

Чобаль, Людмила Юріївна

   Організаційно-економічне забезпечення розвитку транспортного комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Юріївна Чобаль. – Ужгород : УНУ, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці стратегічних напрямів організаційно-економічного забезпечення розвитку транспортного комплексу України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

42

338.242:339.5.012

С79

Стеблянко, Марина Дмитрівна

   Організаційно-економічний механізм нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Дмитрівна Стеблянко. – Бердянськ : БУМіБ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних основ, методичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму нетарифного регулювання ЗЕД України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

43

631.115.13:636

Д31

Демчак, Іван Микитович

   Організаційно-економічні засади розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іван Микитович Демчак. – Біла Церква : БНАУ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних засад  розвитку тваринництва особистих селянських господагств України з обгрунтуванням концептуального підходу до розгляду цієї категорії за її змістом і формою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

44

65.9(4Укр)248я73

О-92

   Охорона праці в галузі [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. М. Булавинець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

45

658:339.138:629.33

П77

Приходько, Дар'я Олександрівна

   Оцінка вартості бренда автомобілебудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дар'я Олександрівна Приходько. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню наукових підходів та розробці методичного інструментарію щодо оцінки вартості бренда автомобілебудівного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

46

338:334.722

Б48

Березюк, Ганна Олександрівна

   Оцінка ефективності залучення соціальних інвестицій на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Олександрівна Березюк. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню теоретичних підходів і розробці практичних рекомендацій щодо оцінки ефективності залучення соціальних інвестицій на підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

47

658.14.011.1:658.87

А72

Антонова, Олена Вікторівна

   Оцінка фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Вікторівна Антонова. – Х. : ХДУХТ, 2014. – 23 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

48

339.9:338.33

М26

Марковська, Влада Станіславівна

   Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Влада Станіславівна Марковська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо оцінки перспектив диверсифікації світового енергетичного ринку на основі видобутку нетрадиційного сланцевого газу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

49

60.821.1я73

Л13

Лаврів, Л. А.

   Планування діяльності організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / Л. А. Лаврів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 160 с.

 

     Навчально-методичний комплекс зорієнтований на освітньо-професійну програму підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" фахового спрямування "Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності " та може використовуватись з адміністративної діяльності у різних сферах економічної діяльності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

 

50

336.02:330.15

М29

Мартинюк, Ірина Василівна

   Податкова політика в сфері використання природно-ресурсного потенціалу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Василівна Мартинюк. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню та розробленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій до удосконалення податкової політики в сфері використання природно-ресурсного потенціалу України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

51

32.973.2-018я73

П78

   Програмування [Текст] : метод. рек. / уклад. Ю. М. Батько, О. Ю. Борейко. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 40 с.

 

     Методичні вказівки містять основні теоретичні відомості щодо вивчення основних аспектів структурного та об'єктивно-орієнтованого підходу в програмування на основі мови програмування С++, інструкції до виконання лабораторних робіт та вимоги до оформлення звітів про їх виконання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

52

32.973.2-018я73

П79

   Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : метод. вказівки до виконання курсової роботи / уклад. А. С. Ляпандра. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 48 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

53

32.973.2-018я73

П79

   Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / уклад. А. С. Ляпандра. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 76 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

54

338.45:669.1(043.3)

Д33

Денисов, Костянтин Вікторович

   Промислова політика в системі структурних перетворень у чорній металургії України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Костянтин Вікторович Денисов. – Кривий Ріг : КНУ, 2014. – 24 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність та інстументарій промислової політики, наведено її авторське визначення, проаналізовано можливість застосування окремих інструментів відповідно до вимог та обмежень  Угоди СОТ "Про субсидії і компенсаційні заходи".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

55

65.050.1я73

П88

   Публічне адміністрування [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 76 с.

 

     Опорний конспект лекцій містить повну характеристику основних тем дисципліни щодо основ методології, технології та процедур публічного адміністрування об'єктів публічної сфери.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

56

65.050.1я73

П88

   Публічне адміністрування [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 135 с.

 

     Навчально-методичний комплекс містить повну характеристику основних тем дисципліни щодо основ методології, технології та процедур публічного адміністрування об'єктів публічної сфери.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

 

57

332.1:338.43

Б75

Бодак, Іванна Володимирівна

   Регіональна політика забезпечення продовольчої безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Іванна Володимирівна Бодак. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на обгрунтування теоретичних положень і розробку практичних рекомендацій щодо діагностики та механізмів реалізації регіональної політики забезпечення продовольчої безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

58

332.1/338.24

Ч-89

Чуль, Олена Михайлівна

   Регіональний розвиток креативних індустрій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Михайлівна Чуль. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведене теоретичне узагальнення та подано нове бачення вирішення наукової задачі щодо забезпечення розвитку креативних індустрій в регіонах України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

59

339.5:63

Г61

Головачова, Ольга Сергіївна

   Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі продукцією АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Сергіївна Головачова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних і прикладних положень формування та реалізації національної регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі продукцією АПК на глобальних ринках.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

60

332.1:658.7

А92

Атамас, Олександр Петрович

   Розвиток виробничих формувань інфраструктури ринку зерна в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Петрович Атамас. – Дніпропетровськ : ПВНЗ ДУ ім. А. Нобеля, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних і методичних засад та розробки практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку виробничих формувань інфраструктури ринку зерна шляхом формування державної стратегії й шляхів її реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

61

330.332:338.43

Ф95

Фурсіна, Оксана Валеріївна

   Розвиток інвестиційних процесів в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Валеріївна Фурсіна. – Львів : ЛНАУ, 2014. – 20 с.

 

     Уточнено і розвинуто понятійно-термінологічний апарат теми дослідження, зокрема подано трактування окремих дефініцій. Розкрито сутність інвестиційного процесу в аграрних підприємствах та його складові, визначено джерела фінансування та ризики в інвестуванні аграрних підприємств. Розглянуто методичні підходи до забезпечення ефективності інвестиційного процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

62

339.9:338.1(569.5)

Р12

Ра'ад, Абдель Раззак А. Аль Арабіят

   Розвиток королівства Йорданії як малої відкритої економіки в системі світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Абдель Раззак А. Аль Арабіят Ра'ад. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці практичних рекомендацій щодо формування оптимальної моделі розвитку малої відкритої економіки Йорданії в системі світового господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

63

331.101.26(477)

К68

Король, Марина Михайлівна

   Розвиток науково-кадрового потенціалу в умовах ринкових відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Михайлівна Король. – Ужгород : УНУ, 2014. – 21 с.

 

     Досліджено теоретичні основи розвитку науково-кадрового потенціалу як важливої складової забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Охарактеризовано особливості розвитку науково-кадрового потенціалу в умовах ринкових відносин.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

64

635.085/087:346.548

П30

Петриченко, Ірина Іванівна

   Розвиток ринку кормів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Іванівна Петриченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню стратегічних напрямів розвитку ринку кормів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

65

631.1.027.:338.432:001.8

Л37

Левків, Галина Ярославівна

   Розвиток системи маркетинг-менеджменту підприємств АПК : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Ярославівна Левків. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 39 с.

 

     У авторефераті основний науковий результат роботи полягає в розробці теоретико-методологічної бази формування системи маркетинг-менеджменту агропромислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

66

330:636/639(477.86)

В53

Височанська, Людмила Йосипівна

   Розвиток тваринництва в господарських формуваннях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Йосипівна Височанська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 20 с.

 

     Досліджено й узагальнено теоретико-методичні засади розвитку тваринництва в господарських формуваннях, запропоновано напрями підвищення економічної ефективності їх функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

67

32.973.2-018я73

С87

   Системне програмне забезпечення [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Адамів, С. В. Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с.

 

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Системне програмне забезпечення" для студентів напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" містять завдання для курсових робіт, а також довідкові дані, необхідні для успішного виконання.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

 

68

338(477):339.9

Б77

Бойко, Аліна Василівна

   Стійкість національної економіки в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Аліна Василівна Бойко. – К. : ІЕПНАНУ, 2015. – 40 с.

 

     У дисертаційній роботі обгрунтовано природу стійкості національної економіки, розроблено етапність дослідження та засади формування стійкості національної економіки у глобальному просторі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

69

339.732(477):005.21(043.3)

Ц57

Цівина, Маргарита Сергіївна

   Стратегії міжнародних банківських груп в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Маргарита Сергіївна Цівина. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     У роботі досліджено процеси транснаціоналізації, концентрації, та регіональної фрагментації банківського бізнесу, розкрито природу лібералізації руху капіталу в глобальному бізнес середовищі, систематизовано стратегії міжнародних банківських груп на фінансових ринках.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

70

351:338.43.02

К54

Княженко, Ірина Іванівна

   Теоретико-методичні засади державного регулювання функціонування агропродовольчої системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Іванівна Княженко. – Бердянськ : БУМіБ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних основ, методичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання функціонування агропродовольчої системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

71

65.01

Т48

Ткач, І. І.

   Теоретико-методологічні засади екомологічної парадигми [Текст] : монографія / І. І. Ткач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теоретико-методологічні засади.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Викладено теоретичні та методологічні основи екомології як нового наукового напряму, що відображає подальший поступ економічної науки. На основі критичного аналізу популярних теоретичних конструкцій запропоновано нове теоретичне підгрунтя наукових пошуків для дослідження економічних явищ і процесів, подано основні засади екомологічної парадигми, що органічно поєднує напрями екологічної та інформаційної економіки.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

 

72

001.8:005:336.71

Л63

Лисенок, Олексій Володимирович

   Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Володимирович Лисенок. – К. : ІАЕ, 2014. – 35 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вдосконаленню теоретичних, методологічних та практичних засад управління фінансово-економічною діяльністю банків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

73

46.0я73

К72

Костенко, В. І.

   Технологія виробництва молока і яловичини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. І. Костенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Технологія виробництва молока.pdf.

 

     Викладено у вигляді окремих занять матеріали про виробничий і племінний облік у скотарстві, методи оцінки й обліку відтворення стада, вирощування молодняку, молочної і м'ясної продуктивності та її якості, а також способи оцінки маточного поголів'я різних напрямів продуктивності та моделювання технологічних процесів виробництва продукції скотарства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

 

74

004.5:004.6:004.89

С85

Стрижак, Олександр Євгенійович

   Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Євгенійович Стрижак. – К. : НАНУ ІТГІП, 2014. – 47 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-технічної проблеми, яка має глобальну значимість і направлена підвищення ефективності створення та застосування інформаційних технологій та систем для автоматизованої переробки та використання розподіленої інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

75

330.142.23(100)

Б90

Бударіна, Наталя Олександріна

   Трансформація світового фінансового ринку в умовах глобальних економічних зрушень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталя Олександріна Бударіна. – Донецьк : ДНУ, 2014. – 40 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методологічних основ дослідження трансформації світового фінансового ринку і на цій основі - цілісної наукової концепції регулювання світового фінансового ринку в умовах глобальних економічних зрушень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

76

67.9(4Укр)305я73

Т78

   Трудове право [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. В. Чорний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     Методичні вказівки з дисципліни "трудове право" призначені для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань у сфері відносин між суб'єктами трудового права , базуючись на знаннях з основ трудового права правознавства, цивільного права та інших галузевих та міжгалузевих правових дисциплін.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 30)

 

77

35.072.8:336.146:352

Н41

Негода, Юлія Володимирівна

   Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах дефіциту доходів місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Володимирівна Негода. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 22 с.

 

     У авторефераті дисертації розкрито основні теоретико-методологічні положення щодо нинішніх функцій бюджету в системі фінансово-економічних відносин у державі, а також механізму міжбюджетних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

78

504.062.2:336.02

Б24

Бардась, Вадим Миколайович

   Удосконалення фіскального регулювання природокористування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Вадим Миколайович Бардась. – К. : НУБПУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи  фіскального регулювання природокористування, зокрема його сутність,  принципи та інструменти, підгрунтя виникнення пов'язаних з ним інституціональних пасток, особливості його застосування щодо окремих видів природних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

79

338.48:330.131.7

М48

Мельникова, Катерина Вікторівна

   Управління господарськими ризиками в контексті забезпечення збалансованого економічного зростання підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Вікторівна Мельникова. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню теоретичних положень, розробці методичних основ і практичних рекомендацій щодо управління господарськими ризиками в контексті забезпечення збалансованого економічного зростання підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

80

33.656.07

Н71

Нікітіна, Аліна Вадимівна

   Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аліна Вадимівна Нікітіна. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено основні теоретичні засади формування і забезпечення економічної безпеки підприємства (ЕБП). Уточнено поняття "економічна безпека підприємства".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

81

[005.336.1:658.51]

П36

Пісарюк, Світлана Миколаївна

   Управління економічною ефективністю операційної діяльності мережі супермаркетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Миколаївна Пісарюк. – Бердянськ : БУМіБ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню теоретико-методичних підходів та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо управління економічною ефективністю операційної діяльності мережі супермаркетів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

82

005.3:330.556:330.332

Г62

Голубєв, Денис Ігорович

   Управління інвестиційною політикою підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис Ігорович Голубєв. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню теоретичних, методичних та організаційних питань управління інвестиційною політикою на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

83

339.944.009.12(043.3)

Ш51

Шестакова, Олена Андріївна

   Управління розвитком експортного потенціалу промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Андріївна Шестакова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат присвячено розробленню теоретико-методичного забезпечення управління розвитком експортного потенціалу підприємства в умовах системної трансформації середовища і механізмів міжнародної конкуренції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

84

338.48.332.123:379.84

П53

Полчанінова, Ірина Леонідівна

   Управління розвитком регіонального готельного комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Леонідівна Полчанінова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному обгрунтуванню інтеграційної концепції розвитку готельного господарства й розробці сучасного інструментарію управління розвитком регіональних готельних комплексів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

85

330.146;336.63

Ч-81

Чубка, Ольга Михайлівна

   Управління фінансуванням оборотного капіталу в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Чубка. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо управління фінансуванням оборотного капіталу в економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

86

658.1:334.716

Г86

Грозний, Ігор Сергійович

   Управління якістю розвитку промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Сергійович Грозний. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 40 с.

 

     У роботі розвинуто понятійний апарат з теорії розвитку та теорії управління якістю, зокрема уточнено сутність поняття " якість розвитку промислового підприємства".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

87

65.052.9(4Укр)2я73

У67

   Управлінський облік [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. І. Чижишин. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 52 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

88

65.9(4Укр)27я73

Ч-49

Чернявська, О. В.

   Фандрайзинг [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 187 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фандрайзинг.pdf.

 

     Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни: "Фандрайзинг" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних завдань, тестові завдання, плани практичних занять.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

89

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінанси для фінансистів [Текст] : підручник / К. В. Багацька, О. А. Гнатенко, Т. А. Говорушко [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 612 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінанси для фінансистів.pdf.

 

     У підручнику розкривається теорія фінансів, розрахована на 360 навчальних годин (10 кредитів ЕСТС).Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни "Фінанси" для студентів напрямку підготовни 6.030508 "Фінанси і кредит".

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

90

65.9(4Укр)29-93я73

Н53

Непочатенко, О. О.

   Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 504 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінанси підприємств. Непочатенко О. О..pdf.

 

     Підручник відповідно до державного загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти і охоплює основні його розділи. У ньому висвітлено сутність фінансів підприємств, їх роль в економічному і соціальному розвитку суспільства.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

 

91

65.291-983

С90

Сусіденко, О. В.

   Фінансова безпека підприємства : теорія, методи, практика [Текст] : монографія / О. В. Сусіденко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 128 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Finansova bezpeka pidpr_Susidenko.pdf.

 

     Методичну і теоретичну основу монографії склав синтез результатів прикладних досліджень в економіці, наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких висвітлено фундаментальні теорії економічної та фінансової безпеки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

92

65.9(4Укр)261.1

Ф59

   Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансова політика.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У монографії досліджено теоретичні засади фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку України, особливості її формування і реалізації. Розглянуто джерела фінансових ресурсів для інвестування в інноваційний розвиток держави.

                               35 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 32)

 

93

65.051.9(4Укр)26я73

К79

Кремень, В. М.

   Фінансова статистика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кремень, О. І. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2014. – 368 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Fin_statistika_Kremen.pdf.

 

     Розглянуто особливості фінансової статистики як науки, склад і структуру фінансового сектору. Висвітлено концептуальні засади статистики зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних фінансів, статистики бюджету та державного боргу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

94

336:[338.45:61]

Ф32

Феденько, Світлана Миколаївна

   Фінансове забезпечення системи охорони здоров'я в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Миколаївна Феденько. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення системи охорони здоров'я в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

95

336.66:005.915:658.6:657.442.7

Б91

Буратчук, Наталія Юріївна

   Фінансовий контролінг в управлінні робочим капіталом торговельних мереж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Юріївна Буратчук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню основ фінансового контролінгу як складової процесу управління робочим капіталом торговельних мереж. Вдосконалено визначення сутності робочого капіталу та класифікацію запасів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

96

65.9(4Укр)26-210.3я73

Ф59

   Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, П. К. Бечко, Б. С. Гузар [та ін.] ; відп. ред. О. О. Непочатенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 495 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансовий менеджмент....pdf.

 

     У підручнику розглянуто фундаментальні питання теорії фінансового менеджменту його економічну сутність, теоретичні питання теорії та організації основи фінансового менеджменту, управління грошовими потоками на підприємстві, управління прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 16)

 

97

366.657

Н31

Насібова, Ольга Вікторівна

   Фінансовий механізм пенсійного забезпечення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Вікторівна Насібова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації розкрито економічну сутність фінансового механізму пенсійного забезпечення як інструменту реалізації державної політики соціально-економічного розвитку країни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

98

65.052.9(4Укр)226я73

Ф68

   Фінансовий облік - ІІ [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. В. Железняк. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

99

67.9(4Укр)311

Ф94

   Функція судового контролю у кримінальному процесі [Електронний ресурс] : монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – К. : ЦУЛ, 2015. – 176 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Funkzija sud kontr_Udalova.pdf.

 

     Досліджено нагальні проблеми здійснення судового контролю у кримінальному процесі. Розкрито порядок прийняття рішення про застосування запобіжних заходів, про відсторонення від посади.

 

100

67.9(4Укр)304.1я73

Ц58

   Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільне право України. Навч. посіб..pdf.

 

     У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України, висвітлюються основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі України.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

 

101

67.9(4Укр)310я73

Ц58

   Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільне процесуальне право України.pdf.

 

     Навчальний посібник допоможе у засвоєнні студентами, слухачами та усіма практикуючими юристами поняття цивільного процесуального права, цивільного процесу, його завдань, принципів загальних положень цивільного процесу, а також наказного. позовного та окремого провадження.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 20)

 

102

67.9(4Укр)304.1

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 берез. 2015 р. – К. : ЦУЛ, 2015. – 316 с.

 

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 березня 2015 року (відповідає офіційному текстові).

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 20)

 

103

67.9(4Укр)310я73

В19

Васильєв, С. В.

   Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – К. : ЦУЛ, 2013. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільний процес України.pdf.

 

     Навчальний посібник складено у відповідності з програмою навчальної дисципліни "Цивільний процес" для юридичних навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему.

                               40 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 35)

 

104

67.9(4Укр)303

Я50

   Якщо до Вас прийшли з перевіркою [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2015. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літя/Якщо до Вас прийшли з перевіркою.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)