Нові надходження ЧЕРВЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

65.291.21я73

Proj

   Project Management [Текст] : Master's thesis manual / responsible for publication A. Sachenko. – Ternopil : TNEU, 2015. – 25 p.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

 

2

60.59

А98

Ашкинази, Л. А.

   Америка без комплексов. Социологические этюды [Текст] / Л. А. Ашкинази, М. Л. Гайнер. – 2-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 386 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літа/Америка без комплексов.pdf.

 

     Эта книга посвящена США - тому, что увидели в этой стране авторы. В ней рассказывается о разных сторонах жизни - о еде, одежде и жилье, о транспорте и связи, о музеях и магазинах, о школе и университете, об отношениях между людьми на работе и на улице.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

3

657.62:658.511.3

Н17

Надвиничний, Олександр Анатолійович

   Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександр Анатолійович Надвиничний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено дослідження теоретичних і методичних підходів до аналізу маркетингової діяльності. Виділено основні види аналізу маркетингової діяльності промислових підприємств.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

4

657.62:658.511.3

Н17

Надвиничний, Олександр Анатолійович

   Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександр Анатолійович Надвиничний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.

 

     У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних і методичних підходів до аналізу маркетингової діяльності. Виділено основні види аналізу маркетингової діяльності промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

5

60.843я73

А64

   Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем [Текст] : метод. рек. / уклад. В. С. Коваль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 56 с.

 

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт складаються з частин, що рекомендовані програмою на основі галузевого стандарту вищої освіти України з напрямку підготовки 7.050101, 8.050101 - "Інформаційні управляючі системи і технології".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

6

65.9(4Укр)29-13я73

А72

   Антимонопольний контроль і регулювання [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 212 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

7

004.31:004.272

Г83

Грига, Володимир Михайлович

   Апаратно-орієнтовані спеціалізовані пристрої виконання математичних операцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Михайлович Грига. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи вперше розроблено метод запису потокового графу алгоритму у формі матриці зв'язності портів і дуг, яка зберігає інформацію про організацію внутрішнього взаємозв'язку між парами портів і дугами, що дозволяє здійснювати перехід до різних типів просторово-часових графів алгоритму та оптимізувати системні характеристики синтезованих апаратно-орієнтованих спеціалізованих пристроїв виконання математичних операцій.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

8

004.31:004.272

Г83

Грига, Володимир Михайлович

   Апаратно-орієнтовані спеціалізовані пристрої виконання математичних операцій [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Володимир Михайлович Грига. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 183 с.

 

     У дисертаційній роботі вперше розроблено метод запису потокового графу алгоритму у формі матриці зв'язності портів і дуг, яка зберігає інформацію про організацію внутрішнього взаємозв'язку між парами портів і дугами, що дозволяє здійснювати перехід до різних типів просторово-часових графів алгоритму та оптимізувати системні характеристики синтезованих апаретно-орієнтованих спеціалізованих пристроїв виконання математичних операцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

9

332.1:624

М80

Морозова, Євгенія Петрівна

   Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгенія Петрівна Морозова. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті досліджено гносеологічні й онтологічні основи використання аутсорсингу в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі. Обгрунтовано розуміння його сутність як форми оптимізації інноваційної діяльності підприємства-замовника за рахунок залучення зовнішнього ресурсу у вигляді довгострокового співробітництва з великими підприємствами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

10

65.291.218

Х15

Хайниш, С. В.

   Бенчмаркинг на предприятии как инструмент управления изменениями [Текст] / С. В. Хайниш, Э. Т. Климова ; под общ. ред. Ю. С. Емельянова. – М. : Едиториал УРСС, 2013. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Бенчмаркинг на предприятии.pdf.

 

     В работе представлены основные теоретические понятия и опыт успешного использования бенчмаркинга в современном мире, технологии его применения, адаптированные к конкретным условиям организаций, а также многочисленные примеры из практики работы ІМІ Консалтинг.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

11

78.5я73

Б59

   Бібліографознавство [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. Б. Гавліч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

12

65.9(4Рос)-98я73

Б74

Богомолов, В. А.

   Введение в специальность "Экономическая безопасность" [Текст] : учеб. пособ. / В. А. Богомолов. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Введение в специальность.pdf.

 

     Раскрыты  сущность и значение теоретических основ экономической безопасности, определены национальные интересы страны в области экономики, особенности и характер действия угроз экономической безопасности в различных сферах экономики, освещены проблемы криминализации общества и  ликвидации теневой экономики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

13

63.3(США)

Р79

Ротбард, М.

   Великая депрессия в Америке [Текст] = America's Great Depression / М. Ротбард ; пер.с англ., А. Ирисэн. – М. : ИРИСЭН, 2012. – 528 с. – (История). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Великая депрессия в Америке.pdf.

 

     Книга посвящена анализу причин самой страшной экономической катастрофы в истории США. Вначале автор кратко излагает теорию экономического цикла, с помоцью которой будет анализировать исторические события.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

14

65.291.215я73

В52

   Виробничий менеджмент [Текст] : підручник / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Виробничий менеджмент.pdf.

 

     Підручник відображає проблеми планування, організації, мотивації та контролю діяльності промислових виробництв в умовах загострення конкуренції. Він містить теоретичні відомості, варіанти практичних завдань, тести запитання для перевірки знань, ситуативні задачі, ділові ігри тощо.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 16)

 

15

65.9(4Рос)26

Д75

Дробышевский, С. М.

   Влияние выбора целей и инструментов политики денежных властей на уязвимость экономик [Текст] / С. М. Дробышевский, Т. В. Евдокимова, П. В. Трунин. – М. : Дело, 2012. – 203 с. – (Экономическая политика: между кризисом и модернизацией). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Влияние выбора целей.pdf.

 

     Книга посвящена сравнению режимов денежно-кредитной политики с точки зрения уязвимости экономик использующих их стран к кризисам. Работа состоит из двух частей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

16

26.890я73

П43

Погодина, В. Л.

   География туризма [Текст] : учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. – М. : Инфра-М, 2012. – 256 с. – (Высшее образование). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/География туризма.pdf.

 

     Основными задачами учебника является формирование представлений о мировых туристских ресурсах, изучение туристского потенциала Российской Федерации и зарубежных стран и оценка перспективных направлений их использования. Особое место в учебном пособии отведено памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

17

65.5-13

С89

Субботин, А. К.

   Гиперконкуренция и эффективность управления. Анализ экономики стран - лидеров современного мира. Взгляд из России [Текст] : монография / А. К. Субботин. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Гиперконкуренция и эффективность управления.pdf.

 

     В настоящей монографии исследуется связь конкурентоспособности стран с эффективностью государственного и надгосударственного управления. Сопоставляется методология оценки конкурентоспособности стран, предлагаемая Всемирным экономическим форумом, и отечественный подход к определению конкурентоспособности стран.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

18

65.5

Б12

Бабурин, С. Н.

   Глобализация в перспективе устойчивого развития [Текст] / С. Н. Бабурин, М. А. Мунтян, А. Д. Урсул. – М. : Магистр, 2011. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Глобализация в перспективе.pdf.

 

     Рассмотрены теоретические и практические проблемы глобализации. Этот феномен соотнесен с современными научными представлениями об историческом процессе, государстве, мировом развитии, транснациональной экономике и геоэкономике, международных отношениях и мировой политике.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

19

336.717

М26

Маринчак, Лілія Романівна

   Депозитна діяльність банків України : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Романівна Маринчак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад депозитної діяльності вітчизняних банків і розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення  системи ресурсного забезпечення банків шляхом залучення депозитів із метою подальшого здійснення кредитно-інвестиційної діяльності.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

 

20

336.717

М26

Маринчак, Лілія Романівна

   Депозитна діяльність банків України : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лілія Романівна Маринчак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 230 с.

 

     Дисертаційну роботу присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад депозитної діяльності вітчизняних банків і розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення  системи ресурсного забезпечення банків шляхом залучення депозитів із метою подальшого здійснення кредитно-інвестиційної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

21

67.9(4Укр)304.11

Д36

   Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 2015 [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, М. А. Хомішин [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 286 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Державна реєстрація речових прав.pdf.

 

     Посібник розрахований на працівників Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, нотаріусів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності та студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

22

338.24:330.332:338.432

С47

Слатвінська, Леся Анатоліївна

   Державне регулювання інвестиційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Леся Анатоліївна Слатвінська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат присвячено дослідженню сукупності теоретичних засад та практичних передумов удосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

23

65.58я73

Е40

   Економічна дипломатія [Текст] : метод. рек. / уклад. К. А. Фліссак, А. О. Рожко. – Тернопіль : Новий колір, 2013. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

24

65.01я73

К59

Козюк, В. В.

   Економічна теорія [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Козюк, О. П. Шиманська, О. С. Полікарпова ; за ред. В. В. Козюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 135 с.

 

     Навчально-методичний посібник "Економічна теорія"призначений для студентів економічних і управлінських спеціальностей денної форми навчання ТНЕУ.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

25

332.14:332.6

Г69

Горлачук, Олексій Анатолійович

   Економічне обгрунтування ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олексій Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-практичні засади ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах регіону та розроблено рекомендації щодо його удосконалення на перспективу. Розкрито сутність регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, виявлено відмінності ціноутворення на сільськогосподарську продукцію на різних регіональних рівнях.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

26

332.14:332.6

Г69

Горлачук, Олексій Анатолійович

   Економічне обгрунтування ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Олексій Анатолійович Горлачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 227 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретико-практичні ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в умовах регіону та розроблено рекомендації щодо його удосконалення на перспективу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

27

67.9 (7Вен)

З-19

   Законодательство Боливарианской Республики Венесуэла [Текст] : сб. док. Т. 2 : О Центральном банке. – в 3-х т. – М. : Международные отношения, 2012. – 414 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літз/Законодательство Боливарианской Республики Венесуэла.pdf.

 

     Книга представляет собой второй том рассчитанного на три тома собрания законодательных документов Боливарианской Республики Венесуэла.

Во второй том вошли документы, регулирующие банковскую и валютно-финансовую сферу и систему налогообложения, а также ряд ключевых актов государственного права.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

28

65.в6я73

Л66

Лычкина, Н. Н.

   Имитационное моделирование экономических процессов [Текст] : учеб. пособ. / Н. Н. Лычкина. – М. : Инфра-М, 2012. – 256 с. – (Высшее образование - Бакалавриат). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Имитационное моделирование экономических.pdf.

 

     В пособии описаны базовые концепции структуризации моделируемых сложных систем (дискретные имитационные модели, системная динамика, многоагентное моделирование), технология создания и использования имитационных моделей, широко освещены приложения имитационного моделирования в экономике и управлении, включая операционный и производственный менеджмент, логистику, стратегический менеджмент, а также модели социально-экономических систем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

29

65.291.551-21

К19

Кандалинцев, В. Г.

   Инновационный бизнес. Применение сбалансированной системы показателей [Текст] / В. Г. Кандалинцев. – М. : Дело, 2012. – 166 с. – (Образовательные инновации). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Инновационный бизнес.pdf.

 

     Раскрывается сущность стратегии лидерства продуктов, анализируются группы бизнес-процессов, необходимых для ее успешной реализации. Расматривается проблема соответствия нематериальных активов компании ее стратегии, описываются инструменты сбалансированной системы показателей для лидерства продуктов.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

30

65.291.551-21я73

Г62

Голубков, Е. П.

   Инновационный менеджмент. Технология принятия управленческих решений. [Текст] : учеб. пособ. / Е. П. Голубков. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Дело и Сервис, 2012. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Инновационный менеджмент.pdf.

 

     Уделено внимание методическому обеспечению процесса принятия управленческих решений,  дана характеристика наиболее часто используемым при этом методам. Отдельные главы  посвящены прикладным вопросам.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

31

65.012.12

Г82

Грибов, А. Ю.

   Институциональная теория денег : сущность и правовой режим денег и ценных бумаг [Текст] / А. Ю. Грибов. – М. : РИОР, 2012. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Иституциональная теория денег.pdf.

 

     В книге впервые в отечественной юридической науке проведено полное и всестороннее исследование фундаментальных проблем понимания и правового регулирования денег и ценных бумаг.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

32

60.843я73

А40

Акперов, И. Г.

   Информационные технологии в менеджменте [Текст] : учебник / И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. – М. : Инфра-М, 2012. – 400 с. – (Высшее образование - Бакалавриат). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Информационные технологии в менеджменте.pdf.

 

     Рассмотрены вопросы по организации и функционированию информационных технологий на предприятиях, информационные процессы, структура информационных систем, техническое обеспечение и сетевая организация обработки информации.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

33

67.9(4Анг)

А36

Айвори, И.

   Использование английского права в российских сделках [Текст] = Use of english law in russian transactions / И. Айвори, А. Рогоза. – 2-e изд. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 136 с. – (Библиотека компании Сoltsblat BLP). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Использование английского права.pdf.

 

     Робота преставляет собой компаративное исследование правовой стороны  трансграничных сделок, заключаемых  российскими компаниями в иностранных юрисдикциях.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

34

65.03(0)я73

О-66

Орленко, Л. В.

   История торговли [Текст] : учеб. пособ. / Л. В. Орленко. – М. : ФОРУМ, 2012. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/История торговли.pdf.

 

     Рассмотрена история развития торговли и торговых отношений на разных этапах развития человечества - от простейшего обмена первобытности до мировой торговли в современном обществе.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

35

65.03(0)

В52

Вирт, М.

   История торговых кризисов в Европе и Америке [Текст] = Geschichte der Handelskrisen / М. Вирт ; пер.с нем. Е. И. Конради. – 2-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 488 с. – (Классика политэкономической мысли). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/История торговых кризисов.pdf.

 

     Книга посвященная истории торговых кризисов XVII-XIX вв. в странах Европы (Германии, Англии, Франции, Нидерландах) и Соединенных Штатах Америки. Автор рассматривает причины, вызвавшие тот или иной кризис, а также последствия кризисов в экономической и общественной жизни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

36

67.9(4Укр)304.3

І-73

   Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Інтелектуальна власність...pdf.

 

     Посібник розрахований на суб'єктів права інтелектуальної власності - творців об'єкта права інтелектуальної власності, інших осіб, яким належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору, суддів, адвокатів, а також студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               16 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 11)

 

37

65.02(0)я73

К95

Кухар, О. В.

   Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кухар. – К. : ЦУЛ, 2015. – 326 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Історія економіки та економічної думки.pdf.

 

     У навчальному посібнику досліджується еволюція господарства та економічної думки від періоду формування світових цивілізацій до сучасності в їх тісному взаємозв'язку та взаємозумовленості.

                               16 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

 

38

63.3(0)-7я73

І-90

   Історія світової художньої культури [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. Б. Гавліч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

39

63.3(4Укр)я73

І-90

   Історія України [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Ю. Ю. Боднарчук, І. Б. Гавліч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 90 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

40

65.291.9-21

К88

   Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний (корпоративные финансовые решения на развивающихся рынках капитала) [Текст] : монография / М. С. Кокорева, Н. К. Пирогов, С. А. Григорьева [и др.] ; под науч. ред. И. В. Ивашковской. – М. : Инфра-М, 2012. – 288 с. – (Научная мысль). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Корпоративные финансовые решения.pdf.

 

     В коллективной монографии впервые в российской литературе представлены результаты эмпирической апробации концепций корпоративных финансов, определяющих разнообразные финансовые решения в компаниях на развивающихся рынках капитала. Рассмотрены ключевые решения в политике финансирования и политики выплат, влияние роста компаний путем диверсификации на стоимость компании.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

41

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, М. Я. Никоненко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Кримінальний процес. Особлива частина.pdf.

 

     У посібнику, який представлений у формі схем, компактно викладено навчальний матеріал з особливої частини навчальної дисципліни "Кримінальний процес".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

 

42

65.9(4Рос)40я73

Г15

Галанов, В. А.

   Логистика государственных закупок [Текст] : учеб.-метод. пособ. / В. А. Галанов, О. А. Гришина, С. Р. Шибаев ; под общ. ред. В. А. Галанова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 256 с. – (Высшее образование). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літл/Логистика государственных закупок.pdf.

 

     В пособие излагаются основные закономерности и механизмы закупок государством товаров и услуг в условиях современного рынка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

43

65.01

К36

Кэрнс, Дж. Э.

   Логический метод политической экономии [Текст] = Character and logical method of political economy / Дж. Э. Кэрнс ; пер.с англ. М. И. Туган-Барановского. – 2-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 130 с. – (Классика политэкономической мысли). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літл/Логический метод.pdf.

 

     В книге излагается логический метод политической экономии. Автор рассуждает о духовных и материальных посылках политической экономии и о логическом характере вытекающих из них учений, о разрешении экономических задач и о возможности при этом степени точности; затронут также вопрос о месте и целях определений в политической экономии.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

44

65.291.3

Н62

Никитина, Т. Е.

   Маркетинг на предприятиях и в корпорациях : теория и практика [Текст] : монография / Т. Е. Никитина, К. А. Смирнов ; в науч. ред. К. А. Смирнов. – М. : ИНФА-М, 2012. – 168 с. – (Научная мысль). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Маркетинг на предприятиях.pdf.

 

     Монография отражает современное понимание основных разделов маркетинга - его политик и функций - и описывает практики применения механизмов маркетинга предприятиями и корпорациями. Проанализированы законы и принципы маркетинга. Впервые приводится подробное описание специфики механизмов маркетинга для корпорации, в частности механизмов повышение конкурентоспособности.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

45

65.291.21я73

М50

   Менеджмент [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. А. М. Бутов, І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

46

60.80я73

Т46

Тихомирова, О. Г.

   Менеджмент организации : история, теория и практика [Текст] : учеб. пособ. / О. Г. Тихомирова, Б. А. Варламов. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 256 с. – (Высшее образование : Бакалавриат). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Менеджмент организации.pdf.

 

     Современные условия функционирования предпринимательских структур - глобализация, усиление международной и внутренней конкуренции, ужесточившаяся борьба за ресурсы, мировые финансовые и экономические кризисы требуют изменения подходов к управлению.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

47

518.681

О-46

Озеранський, Володимир Сергійович

   Методи та засоби формування штучних підструктур у задачах декомпозиційного діагностування цифрових пристроїв [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Сергійович Озеранський. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи отримали подальший розвиток методи діагностування ЦП на основі введення тимчасових зв'язків між контрольними точками схеми, що на відміну від існуючих дозволяє приймати рішення про справність контуру лише за одним виміром напруги.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

48

65.050.03я73

Р60

Родионова, Н. В.

   Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской деятельности. Модуль I [Текст] : учебник / Н. В. Родионова. – М. : Юнити, 2012. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Методы исследования в менеджменте.pdf.

 

     В первом образовательном модуле учебника рассматриваются теоретические и методологические основы организации исследовательской деятельности в управлении.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

49

65в631я73

М62

Минько, Э. В.

   Методы прогнозирования и исследования операций [Текст] : учеб. пособ., / Э. В. Минько, А. Э. Минько ; под ред. А. С. Будагова. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 480 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Методы прогнозирования и исследования операций.pdf.

 

     Рассматривается применение методов прогнозирования и исследования операций в формализации и решении экстремальных задач в экономике, менеджменте, маркетинге и коммерции.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

50

65.291.592я73

М71

Мищенко, А. В.

   Методы управления инвестициями в логистических системах [Текст] : учеб. пособ. / А. В. Мищенко. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 368 с. – (Высшее образование). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Методы управления инвестициями.pdf.

 

     Книга посвящена планированию и моделированию инвестиционных проектов развития логистической инфраструктуры и управления цепями поставок. В ней представлены как теоретические модели управления инвестициями в логистике, так и практические примеры использования предлагаемой методологии при выборе оптимальных производственных программ предприятия.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

51

65.5я73

М71

   Міжнародна економіка (німецькомовний курс) [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А. О. Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 224 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

52

65.9(4Укр)8я73

М71

   Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А. О. Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

53

65.9(4Укр)8я73

М71

   Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. А. О. Рожко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

54

67.52я73

Л84

Лукасевич-Крутник, І. С.

   Міжнародне приватне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 56 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

55

67.9(4Укр)75

М62

   Мінімум нотаріуса 2015 [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, М. А. Хомішин [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 456 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Мінімум нотаріуса.pdf.

 

     Посібник розрахований на нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю, працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності,  а також студентів вищих учбових закладів.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

56

65.9(4Укр)8я73

Н15

   Навчально-методичні матеріали з організації та проведення тренінгу для студентів V курсу УНЕФ [Текст] / уклад. К. А. Фліссак, А. О. Рожко. – Тернопіль : Новий колір, 2013. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

57

65.9(4Рос)262.10

Б90

Буздалин, А. В.

   Надежность банка. От формализации к оценке [Текст] / А. В. Буздалин. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 194 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Надежность банка.pdf.

 

     В настоящей книге впервые предложена систематизация всего многообразия методов оценки надежности банков в рамках двух главных теоретических моделей оценки долгострочной надежности банка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

58

65.012.12

Г55

Глущенко, В. В.

   Наука о деньгах : технологическая теория денег [Текст] : монография / В. В. Глущенко. – М. : Глущенко В. В., 2012. – 88 с. – (Общество-экономика-человек). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Наука о деньгах.pdf.

 

     Разрабатываются ключевые методологические положения науки о деньгах, технологической теории денег, определены функции и роли денег в условиях современной глобализации, сформулированы понятия "философия денег", "философия управления денежным обращением", "философия банковской деятельности", "культура денежной системы" и др.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

59

65.052.0я73

О-58

Онищенко, В. О.

   Облік у зарубіжних країнах [Текст] = Ассоunting in foreign countries : підручник / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая. – К. : ЦУЛ, 2015. – 576 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облік у зарубіжних країнах.pdf.

 

     У підручнику викладено теоретичні і практичні основи фінансового обліку й звітності у зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою. Основна увага приділена міжнародним стандартам фінансової звітності та специфіці фінансового обліку в США, Великобританії і Росії розглянуто основи управлінського обліку.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

 

60

65.5-94

О-26

   Обусловленные денежные трансферты. Сокращение бедности в настоящем и будущем [Текст] = Conditional Cash Transfers. Reducing Present and Future Poverty : монографія / Ариэль Фицбайн, Норберт Шади, Франсишку Х. Г. Феррейра [и др.] ; пер.с англ. – М. : Весь мир, 2011. – 386 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Обусловленные денежные трансферты.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

61

65.9(4Укр)37-21я73

Ф33

Федоров, Л. С.

   Общий курс транспортной логистики [Текст] : учеб. пособ. / Л. С. Федоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов ; под общ. ред. Л. С. Федорова. – М. : Кнорус, 2011. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Общий курс транспортной логистики.pdf.

 

     Изложены концепция, принципы и основные задачи транспортной логистики, история ее развития и эволюция транспортно-экспедиционной деятельности.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

62

67.9(4Укр)61я73

О-60

   Оперативно-розшукова діяльність [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Оперативно-розшукова діяльність.pdf.

 

     Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу оперативно-розшукової діяльності, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

 

63

336.226.2(100+477)

Я72

Яренко, Ганна Миколаївна

   Оподаткування багатства : світова практика та реалії України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Миколаївна Яренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних основ оподаткування багатства, зарубіжної практики податку на багатство та й його перспектив в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

64

332.1:331.5

П27

Перепелюкова, Олена Василівна

   Організаційне забезпечення ефективного використання трудового потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Василівна Перепелюкова. – Х. : НДЦ ІПР, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено науково-практичне завдання з визначення ефективного використання трудового потенціалу регіону. Систематизовано фактори впливу на формування та використання трудового потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

65

658:664.1:330.131.5

Х15

Хаєцька, Ольга Петрівна

   Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Петрівна Хаєцька. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних основ організаційно-економічного механізму як економічного поняття, визначенню концептуальних засад формування зазначеного механізму з підвищення ефективності функціонування цукробурякового виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

66

65.01я73

О-75

   Основи економічної науки [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи економічної науки.pdf.

 

     У посібник включено: перелік теоретичних питань та коментар до них; мікроекономічні та макроекономічні графічні моделі та пояснення до них; завдання щодо аналізу динаміки основних показників розвитку економіки України.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ФББ. – 1)

 

67

73я73

З-38

Захарова, І. В.

   Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи інформаційно-аналітичної діяльності.pdf.

 

     Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

68

65.9(4Укр)49я73

Т99

Тягунова, Н. М.

   Основи організації туристичного бізнесу : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Л. В. Іржавська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 130 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Org_tur_biz_Tagunova.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлені питання, які пов'язані з розглядом питань щодо ролі туристичного бізнесу в економічній системі України, економічних основ туристичної діяльності; сутності та особливостей підприємницької діяльності в туризмі; правоохоронних основ організації туристичного бізнесу в Україні; порядку створення та організації діяльності туристичного підприємства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

69

60.561.2я73

Г61

Головніна, О. Г.

   Основи соціальної економіки [Текст] : підручник / О. Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 648 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи соціальної економіки.pdf.

 

     У підручнику послідовно розглянуто теоретичні, методологічні засади соціально орієнтованої ринкової економіки. Докладно висвітлені мікро- та макроаспекти реалізації прав власності, мотивізаційні засади активності особистості в суспільстві, особливості державного регулювання в трансформаційній економіці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

 

70

65.01

К36

Кэрнс, Дж. Э.

   Основные принципы политической экономии : Ценность. Международная торговля [Текст] / Дж. Э. Кэрнс ; пер.с англ. М. И. Туган-Барановского. – 2-е изд. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 232 с. – (Классика политэкономической мысли). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основные принципы.pdf.

 

     Вниманию читателей предлагается книга известного английского экономиста Джона Эллиота Кэрнса (1823-1875), в которой раскрываются некоторые основные принципы политической экономии.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

71

65.291.592я73

О-75

   Основы логистики [Текст] : учебник / Б. А. Аникин, Т. А. Родкина, В. А. Волочиенко [и др.] ; под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. – М. : Проспект, 2012. – 340 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основы логистики.pdf.

 

     Уникальность и оригинальность данного издания состоит в детальном рассмотрении и изложении полного комплекса проблем координированного и интегрированного управления цепями поставок в системной взаимосвязи со спецификой деятельности отдельных функциональных областей логистики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

72

65.9(4Укр)248я73

О-92

   Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик. – К. : ЦУЛ, 2013. – 323 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Охорона праці в галузі.pdf.

 

     Конструктивно навчальний посібник охоплює три змістових викладок стосовно навчальних дисциплін: "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі" (теоретичні основи та практичний курс).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

73

65.03(4Рос)

О-95

   Очерки по истории финансовой науки [Текст] : монография / О. Н. Ансберг, Ю. В. Базулин, С. А. Белозеров [и др.] ; под ред. В. В. Ковалева. – М. : Проспект, 2013. – 544 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Очерки по истории финансовой науки.pdf.

 

     В монографии представлены результаты исследования по истории становления финансовой науки в общемировом и российском контекстах. Подробно рассмотрена роль одного из старейших российских вузов - Санкт-Петербургского университета, показан вклад универсантов в формирование финансовой мысли в России.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

74

65.052.9(4Укр)2-111

П37

   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування [Текст] : практ. посіб. : станом на 22 груд. 2014 р. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2015. – 150 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/План рахунків бухгалтерського обліку активів.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 18)

 

75

65.052.9(4Укр)2-111

П37

   Плани рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : станом на 27 січ. 2015 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 125 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/План рахунків бухгалтерського обліку...pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 18)

 

76

65.58-65

А45

Алачевич, М.

   Политическая экономия Всемирного банка. Начальный период [Текст] = The Political Economy of the World Bank. The Early Years / М. Алачевич ; пер.с англ. – М. : Весь Мир, 2012. – 178 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Политическая экономия всемирного банка.pdf.

 

     Книга "Политическая экономия Всемирного банка: начальный период" - захватывающее исследование из области экономической истории. В ней описывается ключевой  период для економики развития: рождение "третьего мира", возникновение экономики развития как научной дисциплины и формирование роли Всемирного банка в сфере развития.

                               1 прим. (Бібліот. ФББ. – 1)

 

77

67.9(4Укр)308

П59

   Порівняльний аналіз норм колишнього та нового Кримінального процесуального кодексу України [Текст] / за заг. ред. В. В. Молдована. – К. : ЦУЛ, 2012. – 421 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Порівняльний аналіз норм.pdf.

 

     В даному виданні відображений правовий аналіз положень нового Кримінального процесуального кодексу України, приведена їх порівняльна характеристика з положеннями колишнього КПК України.

 

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

 

78

74.58я73

П78

   Програма і методичні вказівки [Текст] : ОКР : магістр ; спец. Міжнародна економіка / уклад. А. О. Рожко, К. А. Фліссак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

79

74.00я73

П78

   Програма і методичні вказівки [Текст] : для студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки "Фінанси і кредит" проф. орієнтації "Фінанси" / уклад. В. М. Булавинець, А. В. Дем'янюк. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 12 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

80

65.263-24

Н64

Никонова, И. А.

   Проектный анализ и проектное финансирование [Текст] / И. А. Никонова. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Проектный анализ и проектное финансирование.pdf.

 

     Книга посвящена активно развивающемуся направлению деятельности российских компаний и банков - реализации инвестиционных проектов на принципах проектного финансирования. Издание основано на зарубежном и российском опыте оценки, анализа проектов и проектного финансирования. В нем обобщены материалы курса "Проектное финансирование: состояние и перспективы развития".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

81

88.566я73

Х69

Ходаківський, Є. І.

   Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2015. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Психологія управління.pdf.

 

     Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоітеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

82

65.291.213я73

Н57

Неудачин, В. В.

   Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и моделирование [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Неудачин. – М. : Дело, 2012. – 168 с. – (Образовательные инновации). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Реализация стратегии компании.pdf.

 

     В книге последовательно излагаются методика интеграции стратегического планирования и финансового анализа и планирования. Синтез этих подходов позволяет эффективно работать и реализовывать стратегию максимизации рыночной стоимости компании.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

83

65.9(4Рос)26я73

Л75

Ломтатидзе, О. В.

   Регулирование деятельности на финансовом рынке [Текст] : учеб. пособ. / О. В. Ломтатидзе, М. А. Котляров, О. А. Школик. – М. : КНОРУС, 2012. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Регулирование деятельности на финансовом рынке.pdf.

 

     Рассматриваются основные понятия современной финансово-кредитной сферы, даются классификации финансовых рынков и их инструментов. Излагаются актуальные вопросы регулирования деятельности учасников финансового рынка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

84

63.3(5Изр)

Г22

Гасратян, С. М.

   Религиозный фактор в истории Государства Израиль. Роль иудаизма [Текст] : монография / С. М. Гасратян. – М. : [б. в.], 2012. – 541 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Религиозный фактор.pdf.

 

     В книге автор попытался рассмотреть основные социально-экономические и гносеологические корни возникновения и становления сонистских и ультраортодаксальных партий в Израиле.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

85

65.9(4Укр)240.5я73

Ч-49

Чернявська, О. В.

   Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 522 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Ринок праці.pdf.

 

     Зміст навчального посібника  відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник складаємься із трьох розділів і є зручним для  опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 26)

 

86

65.9(4Рос)262.2я73

Р68

   Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитирования [Текст] : учеб. пособ. / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева, И. В. Ларионова [и др.] ; под ред.О. И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2013. – 267 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Роль кредита и модернизация.pdf.

 

     Представлен широкий анализ развития кредита в современной экономике Российской Федерации. Определены направления модернизации деятельности банков в сфере кредитования, даны рекомендации по нейтрализации стихийного влияния кредита на национальную экономику.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

87

65.03(0)

П31

Петуховский, М. А.

   Роль частной собственности в истории [Текст] / М. А. Петуховский. – М. : Спутник+, 2012. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Роль частной собственности в истории.pdf.

 

     В книге проанализирована роль частной собственности в развитии общественных систем на протяжении всей человеческой истории.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

88

67.9(4Рос)304.2

А52

Алтухова, Е. В.

   Сделки между взаимозависимыми лицами. Налоговые риски [Текст] : монография / Е. В. Алтухова. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 222 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Сделки между взаимозависимыми лицами.pdf.

 

     Книга представляет собой изложение результатов специально проведенного  автором научного исследования теоретических проблем и практических последствий взаимозависимости в целях налогообложения.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

89

60.80

П64

Поташева, Г. А.

   Синергетический подход к управлению [Текст] : монография / Г. А. Поташева. – М. : Инфра-М, 2012. – 160 с. – (Научная мысль). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Синергетический подход к управлению.pdf.

 

     В книге рассмотрены предпосылки и особенности построения перспективной формы организации на основе синергетического подхода. Показаны возможности синергетического подхода к управлению, объединяющего достижения анализа на основе сбалансированной системы показателей при решении управленческих проблем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

90

336:373.2

Б94

Бучковська, Яна Георгіївна

   Система фінансування дошкільної освіти у забезпеченні пріоритетів гуманітарного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Яна Георгіївна Бучковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів системи фінансування дошкільної освіти в контексті гуманітарного розвитку суспільства. Досліджено дошкільну освіту як об'єкт фінансування та її роль у забезпеченні гуманітарного розвитку держави.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

 

91

336:373.2

Б94

Бучковська, Яна Георгіївна

   Система фінансування дошкільної освіти у забезпеченні пріоритетів гуманітарного розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Яна Георгіївна Бучковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 275 с.

 

     Проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів системи фінансування дошкільної освіти в контексті гуманітарного розвитку суспільства. Досліджено дошкільну освіту як об'єкт фінансування та її роль у забезпеченні гуманітарного розвитку держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

92

72я73

С40

   Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях [Текст] : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Системний підхід і моделювання.pdf.

 

     Підручник призначено для підготовки магістрів з менеджменту, державного управління, інженерно-технічних спеціальностей через формування знань і навичок у сфері управління соціально-економічними системами.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

93

60.822я73

А65

Андрейчиков, А. В.

   Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике. Математические, эвристические и интеллектуальные методы системного анализа и синтеза инноваций [Текст] : учеб. пособ. / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 308 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Системный анализ и синтез.pdf.

 

     В настоящей книге изложены методы анализа  иерархий аналитических сетей, методы, основанные на теории нечетких множеств, методы кластерного анализа и комбинаторно-морфологического анализа и синтеза систем, эвристические методы поиска новых решений.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

94

67.9(4Укр)304.9я73

Л84

Лукасевич-Крутник, І. С.

   Сімейне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

95

60.561.2я73

Ш12

Шабанова, М. А.

   Социоэкономика (для экономистов, менеджеров, госслужащих) [Текст] : учеб. пособ. / М. А. Шабанова. – М. : Экономика, 2012. – 560 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Социоэкономика.pdf.

 

     Обосновываются базовые принципы и возможности такой версии социоэкономики, которая пытается органически увязать потенциал экономического подхода с подходами других социальных наук и содействовать на этой основе повышению эффективности управленческих решений на самых разных уровнях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

96

339.138

К59

Козин, Лариса Володимирівна

   Соціально-відповідальний маркетинг підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Володимирівна Козин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено методичний підхід до формування комплексу соціально-відповідального маркетингу, який відображає необхідність зміни конфігурації маркетинг-мікс у відповідальності із обраним соціально-відповідальним курсом підприємства.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

97

339.138

К59

Козин, Лариса Володимирівна

   Соціально-відповідальний маркетинг підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лариса Володимирівна Козин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 239 с.

 

     У  дисертаційні роботі удосконалено методичний підхід до формування комплексу соціально-відповідального маркетингу, який відображає необхідність зміни конфігурації маркетинг-мікс у відповідальності із обраним соціально-відповідальним курсом підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

98

67.9(4Укр)304.8

С73

   Спори про спадщину [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2013. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Спори про спадщину.pdf.

 

     У книзі проаналізовано застосування положень законодавства про спадкове право та спори: загальні правила спадкування за заповітом і за законом, порядок придбання спадщини; спадкування за відсутності будь-яких документів, необхідних для прийняття спадщини.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

 

99

60.6я73

С78

   Статистика [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

100

65.291.213

Ф73

Фляйшер, К.

   Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе [Текст] = Strategic and Competitive Analysis. Methods and Technigues for Analyzing Business Competition / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан ; под общ. ред. И. М. Степнова, Ю. А. Ковальчук ; пер.с англ., Д. П. Коньковой. – М. : Бином, 2012. – 544с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Стратегический и конкурентный анализ.pdf.

 

     В книге рассматриваются различные методы стратегического и конкурентного анализа, позволяющие фирме наилучшим образом планировать свою деятельность по производству и реализации товаров и услуг.Большое внимание уделено анализу внешней среды, функциональных возможностей и ресурсов фирмы.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

101

65.9(4Рос)

С83

   Стратегия опережающего развития - ІІІ [Текст] : монография. Т. 1 : Российские модернизации : диагнозы и прогнозы / редкол. : Е. В. Андреева, А. В. Бузгалин, М. И. Воейков [та др.] ; под общ. ред. А. В. Бузгалина, Р. Крумма. – М. : ЛЕНАНД, 2011. – 522 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Стратегия опережающего развития.pdf.

 

     В настоящей монографии объединяющей тексты известных ученых. В качестве альтернативы предлагаются варианты  стратегии опережающего развития, предполагающей программируемое приоритетное развитие постиндустриальных сфер - образования, науки, высоких технологий.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

102

338.486.1:005.12.21

І-19

Іванова, Зоя Олегівна

   Стратегія управління розвитком туристичної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Зоя Олегівна Іванова. – К. : ВНЗ НАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено науково-теоретичним, методичним і практичним питанням стратегії управління розвитком туристичної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

103

67.9(4Укр)71я73

С89

   Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Судові та правоохоронні органи...pdf.

 

     В навчальному посібнику розкриті загальні положення про правоохоронну систему органів, до якої належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в тій чи іншій сфері правоохоронної діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

 

104

65.01я73

С91

   Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/Факултет%20Фінансів/Каф%20екон.%20теорії/Длугопольський%20О/book/сучасні%20вимірники%20рівня%20розвитку%20структурних.pdf.

 

     У навчально-методичному посібнику зібрані сучасні макроекономічні індикатори виміру структурних та інституціональних особливостей як національної, так і світової економіки, які слугують альтернативою системі національних рахунків (СНР) і в сукупності долають однобічне розуміння стану та якісних параметрів розвитку економіки.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 11)

 

105

67.0я73

Т33

   Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теорія держави і права....pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

 

106

65.012.8я73

Т33

   Теорія конкурентних переваг [Текст] : метод. рек. / авт.-упоряд. Н. П. Тарнавська, В. С. Здреник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 18 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

107

30у

Ш61

Шимукович, П. Н.

   ТРИЗ-противоречия в инновационных решениях. PN-метод [Текст] / П. Н. Шимукович. – М. : Либроком, 2012. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/ТРИЗ - противоречия в инновационных решениях.pdf.

 

     Инновации - это то, чем живет каждая развивающаяся компания. Одним из средств их сознания является теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Она имеет почти полувековую практику успешного применения в различных сферах деятельности человека.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

108

67.9(4Рос)305

Т78

   Трудовое право России и стран Евросоюза [Текст] : сб. ст. / Л. Ю. Бугров, В. А. Васильев, Д. Г. Вихров [и др.] ; под ред. Г. С. Скачковой. – М. : РИОР, 2012. – 325 с. – (Научная мысль). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Трудовое право России.pdf.

 

     Настоящий сборник статей посвящен вопросам трудовых отношений в России  и в ряде стран Евросоюза. Авторами исследованы важнейшие нормы и принципы регулирования труда, заложенные как Трудовом кодексе РФ, так и в трудовом праве стран Евросоюза.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

109

338.4:330

М80

Мороз, Еліна Григорівна

   Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Еліна Григорівна Мороз. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено сучасний стан та тенденції розвитку підприємств ВКГ, проведено оцінювання рівня інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств ВКГ, який базується на основі інтегрального показника.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

110

338.534:637'8(043.3)

К66

Корман, Ірина Іванівна

   Удосконалення цінової політики підприємств по переробці риби та морепродуктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Іванівна Корман. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методичних засад цінової політики підприємства, що займається переробкою риби та морепродуктів. На цій підставі досліджена діяльність суб'єктів вітчизняного ринку риби та морепродуктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

111

74.58я73

У59

   Уніфіковані вимоги до змісту та оформлення курсових робіт [Текст] : ОКР : бакалавр, спеціаліст, магістр ; галузі знань Економіка та підприємництво, Менеджмент і адміністрування / уклад. О. С. Братко, Н. З. Лагоцька, Ю. В. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

112

65.291.551-21

У67

   Управление инновациями 2011 [Текст] : материалы международной науч.-практ. конф. 14 - 16 нояб. 2011 / под ред. Р. М. Нижегородцева ; редкол. : В. Н. Бурков, О. Г. Голиченко, Н. А. Кизим [и др.]. – М. : ЛЕНАНД, 2011. – 426 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управление инновациями 2011.pdf.

 

     Сборник материалов международной конференции "Управление инновациями - 2011" посвящен проблемам осуществления инновационных процессов на уровне предприятий, локальных рынков, регионов и национальной экономики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

113

65.291.9-21

А86

Артюхов, А. А.

   Управление собственным и заемным капиталом компаний [Текст] : монографія / А. А. Артюхов ; под ред. В. А. Слепова. – М. : Спорт и культура - 2000, 2012. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управление собственным и заемным.pdf.

 

     Монография посвящена исследованию теоретических и методологических аспектов управления собственным и заемным капиталом компаний с использованием финансовых мотодов и содержит ряд основных положений.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

114

65.9(4Рос)-21

С91

Сухарев, О. С.

   Управление экономикой. Введение в теорию кризисов и роста [Текст] = Management of economy. Introduction info the crises and growth theory / О. С. Сухарев. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управление экономикой.pdf.

 

     Разрабатывается новый взгляд на проблему экономических кризисов и роста, который сводится к тому, чтобы рассматривать периоды кризиса и роста через призму управляющих воздействий на экономическую систему.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

115

65.053.012я73

Н62

Никифорова, Н. А.

   Управленческий анализ [Текст] : учебник / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева ; под общ. ред. Н. А. Никифоровой. – М. : ЮРАЙТ, 2013. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управленческий анализ.pdf.

 

     Обоснованы теоретико-методологические и практические положения современной концепции управленческого анализа хозяйствующих субъектов. Акцет сделан на особенностях стратегического подхода к анализу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

116

65.053.012я73

К14

Казакова, Н. А.

   Управленческий анализ в различных отраслях [Текст] : учеб. пособ. / Н. А. Казакова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 288 с. – (Высшее образование). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управленческий анализ в различных отраслях.pdf.

 

     Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины специализации "Управленческий анализ в отраслях" с учетом выделения отраслевой специфики функционирования хозяйствующих субъектов в производственной сфере, строительстве, розничной торговле, сельском хозяйстве и банковской деятельности.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

117

65.9(4Рос)32-21я73

К91

Кундиус, В. А.

   Управленческий анализ деятельности предприятий агропромышленного комплекса [Текст] : учеб. пособ. / В. А. Кундиус. – М. : КНОРУС, 2012. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управленческий анализ деятельности предприятий.pdf.

 

     Рассмотрены особенности и специфика управленческого анализа в сфере сельского хозяйства и предприятий агропромышленного комплекса, от эффективной деятельности которых зависит продовольственное обеспечение страны, решение многих социально-экономических проблем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

118

65.014.1:663.5

Д30

Демків, Ірина Олегівна

   Управління гнучкістю підприємств спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертації розроблено теоретико-методичні засади управління гнучкістю підприємства. Подано визначення гнучкості підприємства з позицій формування інноваційної моделі розвитку. Запропоновано підхід до побудови системи управління гнучкістю підприємства для підвищення його конкурентоспроможності і зростання ринкової вартості.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

119

65.014.1:663.5

Д30

Демків, Ірина Олегівна

   Управління гнучкістю підприємств спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.

 

     У  дисертації розроблено теоретико-методичні засади управління гнучкістю підприємства. Подано визначення гнучкості підприємства з позицій формування інноваційної моделі розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

120

65.291.21я73

У67

   Управління економічною стійкістю підприємства [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Ж. Л. Крисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 48 с.

 

     Змістове наповнення опорного конспекту розкриває теоретичні і методичні основи управління економічною стійкістю підприємства та дозволяє формувати професійні навики в сфері розроблення програм протидії втраті стійкості підприємством та стійкого утримування конкурентних переваг об'єктів управління.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

121

65.290.2я73

Т21

Тарнавська, Н. П.

   Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : метод. рек. / Н. П. Тарнавська, В. С. Здреник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 18 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

122

65.291.217я73

У67

   Управління проектами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Р. Р. Августин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 178 с.

 

     Навчально-методичний-комплекс підготовлений на основі освітньо-професійної програми та робочої програми підготовки магістра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальності 03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" магістерська програма "Управління конкурентоспроможністю організації", може використовуватися при проведенні практичних занять з дисципліни й у процесі самостійної та індивідуальної роботи слухачів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

123

67.9(4Рос)308я73

К12

Кабашов, С. Ю.

   Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе : теория и практика [Текст] : учеб. пособ. / С. Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 192 с. – (Высшее образование). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Урегулирование конфликта интересов.pdf.

 

     Раскрываются основы урегулирования конфликта интересов на государственной гражданской и муниципальной службе в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

124

67.52

Х86

Хоцанов, Д. А.

   Установление содержания иностранных правовых норм в международном частном праве [Текст] / Д. А. Хоцанов. – М. : Инфотропик Медиа, 2012. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Установление содержания иностранных правовых норм.pdf.

 

     Настоящее комплексное сравнительно-правовое исследование базируется на обширном материале, включая международные договора, российское и зарубежное законодательство, труды отечественных  и иностранных специалистов.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

125

87.25

Л33

Лебедев, С. А.

   Философия научно-инновационной деятельности [Текст] : монография / С. А. Лебедев, Ю. А. Ковылин. – М. : Академический Ароект, 2012. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Философия научно-инновационной деятельности.pdf.

 

     В монографии рассмотрены философские аспекты научно-инновационной деятельности: общие закономерности ее развития, структура научно-инновационной деятельности, ее категориальная основа, методы и условия эффективности.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

126

65в

О-63

Орехов, А. М.

   Философия экономики в России : рождение традиции [Текст] : монография / А. М. Орехов. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Филосифия экономики в России.pdf.

 

     В монографии рассматриваются различные проблемы становления философии экономики в России, ее взаимоотношения с философией хозяйства, а также структура философии экономики, ее функции и предмет.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

127

65вя73

К19

Канке, В. А.

   Философия экономической науки [Текст] : учеб. пособ. / В. А. Канке. – М. : Инфра-М, 2012. – 384 с. – (Высшее образование). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Философия экономической науки.pdf.

 

     Книга представляет собой оригинальный и последовательный курс философии экономической науки. Рассматриваются принципы экономики, революции в развитии экономического знания, новейшие достижения философии науки, вехи методологии экономической теории.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

128

60.024

Ш68

Шлёкин, С. И.

   Философское постижение проблемы инноваций [Текст] / С. И. Шлёкин. – М. : ЛИБРОКОМ, 2012. – 122 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Философское постижение проблемы.pdf.

 

     В книге анализируется современное понимание инновационной деятельности. Исходя из комплексного развития научно-технических и социальных процессов, автор рассматривает инновации как современный вид творчества.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

129

65.9(4Біл)26я73

М75

Молокович, А. Д.

   Финансы и финансовый рынок [Текст] : учеб. пособ. / А. Д. Молокович, А. В. Егоров. – Минск : Изд-во Гревцова, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Финансы и финансовый рынок.pdf.

 

     В издании рассматриваются вопросы финансов как на макроуровне, так и на уровне предприятия: экономическая сущность финансов, финансовая система страны, государственный бюджет, финансовая политика и финансовый контроль.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

130

65.291.551

Г55

Глущенко, И. И.

   Финансы инновационной деятельности [Текст] : монография / И. И. Глущенко. – М. : Глущенко В. В., 2012. – 116 с. – (Общество-Экономика-Человек). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Финансы инновационной деятельности.pdf.

 

     Исследованы понятие и содержание инновационной деятельности, роли инноваций в социально-экономическом развитии организаций, место финансов в институциональной системе государственной поддержки инновационной деятельности. Разрабатываются понятийный аппарат и актуальные аспекты методологии финансов инновационной деятельности, сформулированы методические основы формирования инновационной политики организации.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

131

65.291.551-21

К60

Колесников, А. М.

   Формирование механизма стратегического планирования развития инвестиционного процесса в регионе [Текст] : монография / А. М. Колесников, Д. В. Пискарев, Т. Б. Пришибилович. – С.Пб. : ГУАП, 2011. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Формирование механизма.pdf.

 

     В монографии в результате анализа влияния существующей системы стратегического планирования на инвестиции Северо-Западного федерального округа предложен механизм стратегического планирования и оценки инвестиционных процесов в регионе, показаны эфективные пути этой проблемы.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

132

331.526:572.4

Р69

Романюк, Ірина Анатоліївна

   Формування та забезпечення зайнятості населення сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Анатоліївна Романюк. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено соціально-економічну сутність зайнятості та чинники її забезпечення, обгрунтовано організаційно-економічний механізм формування зайнятості, поглиблено методичні засади оцінки ефективності зайнятості та продуктивності праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

133

65.010.12

С91

Сухарев, О. С.

   Эволюционная экономика. Институты - структура, кризисы - рост, технологии - эффективность [Текст] / О. С. Сухарев. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 800 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Эволюционная экономика.pdf.

 

     Фундаментальная работа, в которой излагаются различные аспекты эволюционной экономики. Автор рассматривает эволюцию институтов, отдельные моменты функционирования иерархических структур, проблемы теоретического описания кризисов и роста.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

134

65.9(7Бра)я73

П16

Панков, Э. И.

   Экономика Бразилии [Текст] : учеб. пособ. / Э. И. Панков. – М. : МГИМО-Университет, 2012. – 195 с. – (Мировая экономика). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Экономика Бразилии.pdf.

 

     Данное учебное пособие исследует современную социально-экономическую проблематику одного из крупнейших государств мира. В работе рассматриваются вопросы, в основном связанные с развитием Бразилии за последние двадцать лет.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)