Нові надходження СЕРПЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

65.052.9(4Укр)2-211.853я73

О-42

   1С:Бухгалтерия 8 для Украины [Текст] : учеб. версия. – 2-е изд. – М. : 1С, 2013. – 516 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/1С  Бухгалтерия 8 для Украины.pdf.

 

     Данная книга является пособием по программному продукту "1С : Бухгалтерия 8 для Украины. Официальная учебная версия" , поставляемому на компакт-диске в комплекте с книгой.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

2

65.88

А43

   Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин : фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва [Текст] : зб. тез доп. ІV Наук. конф. студ. та молодих вчених [м. Тернопіль, 21 листоп. 2013 р.] / редкол. : І. О. Іващук, Н. Я. Кравчук, О. С. Пруський [та ін.] ; відп. за вид. О. С. Пруський. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літа/Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин.pdf. – До 50-ти річчя ТНЕУ.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

3

81.2Нім-4

Г85

Грицюк, І. В.

   Довідник з граматики німецької мови [Текст] / І. В. Грицюк. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Довідник з граматики.pdf.

 

     Довідник з граматики німецької мови призначений для засвоєння, повторення та закріплення граматичного матеріалу. Теоретичний матеріал довідника доповнюють вправи та завдання, орієнтовані на систематизацію та удосконалення мовленнєвих вмінь та навичок.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

4

63.3(4Укр)-7я73

І-90

   Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 4-те вид. – Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Історія української культури...pdf.

 

     В основу посібника покладено сучасні підходи до сутності культури, її типології та розвитку. Розкрито закономірності та характерні ознаки української культури як цілісної системи, висвітлено історію української культури від давніх часів до сучасності.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

 

5

336.532:330.341

Ж91

Журавель, Юрій Григорович

   Консолідація фінансових ресурсів для модернізації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Григорович Журавель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-організаційні засади модернізації економіки та її фінансового забезпечення, розкрито методологічні питання консолідації фінансових ресурсів для конкретної мети; проведено аналіз правової системи фінансування інноваційного розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

6

336.532:330.341

Ж91

Журавель, Юрій Григорович

   Консолідація фінансових ресурсів для модернізації національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрій Григорович Журавель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 242 с.

 

     У дисертації досліджено теоретико-організаційні засади модернізації економіки та її фінансового забезпечення, розкрито методологічні питання консолідації фінансових ресурсів для конкретної мети; проведено аналіз правової системи фінансування інноваційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

7

67.9(4Укр)308

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 4 квіт. 2011 р. – К. : Паливода А. В., 2011. – 208 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Кримінальний кодекс.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

8

20.18я73

М77

   Моніторинг довкілля [Текст] : підручник / В. М. Боголюбов, Т. А. Сафранов, М. О. Клименко [та ін.] ; за ред. В. М. Боголюбова, Т. А. Сафранова. – Херсон : [б. в.], 2012. – 530 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Моніторинг довкілля.pdf.

 

     У підручнику грунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

9

657.471:657.014.13

П61

Пославська, Людмила Іванівна

   Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Іванівна Пославська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено  дослідженню проблем обліку доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві, розробці теоретичних та методичних аспектів і практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку доходів та витрат за центрами відповідальності в будівництві. Уточнено трактування терміна "центр відповідальності".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

10

657.471:657.014.13

П61

Пославська, Людмила Іванівна

   Облік доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Людмила Іванівна Пославська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 250 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена  дослідженню проблем обліку доходів і витрат за центрами відповідальності у будівництві, розробці теоретичних та методичних аспектів і практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку доходів та витрат за центрами відповідальності в будівництві. Уточнено трактування терміна "центр відповідальності".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

11

657.1:657.3:657.4:330.4

Г15

Галещук, Світлана Михайлівна

   Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Розкрито сутність понять "валюта", "валютні операції" та "операції в іноземній валюті" через їхнє функціональне призначення. Досліджено структуру операцій в іноземній валюті та курсових різниць для потреб бухгалтерського обліку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

12

657.1:657.3:657.4:330.4

Г15

Галещук, Світлана Михайлівна

   Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.

 

     Розкрито сутність понять "валюта", "валютні операції" та "операції в іноземній валюті" через їхнє функціональне призначення. Досліджено структуру операцій в іноземній валюті та курсових різниць для потреб бухгалтерського обліку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

13

657.336

К89

Кузь, Іван Іванович

   Облік реорганізаційних процесів в акціонерних товариствах та його моделювання [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іван Іванович Кузь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 214 с.

 

     Дисертаційну роботу присвячено  дослідженню організаційно-методичних засад процесів реорганізації та ліквідації акціонерних товариств та розробці практичних рекомендацій щодо їх обліку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

14

657.336

К89

Кузь, Іван Іванович

   Облік реорганізаційних процесів в акціонерних товариствах та його моделювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Іван Іванович Кузь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено  дослідженню організаційно-методичних засад процесів реорганізації та ліквідації акціонерних товариств та розробці практичних рекомендацій щодо їх обліку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

15

657.471:65.014.1:664.1

Ч-46

Черешнюк, Оксана Михайлівна

   Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Михайлівна Черешнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні, організаційні та методичні особливості обліку й аналізу інноваційної діяльності та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього покращення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

16

657.471:65.014.1:664.1

Ч-46

Черешнюк, Оксана Михайлівна

   Облік та аналіз інноваційної діяльності на підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Михайлівна Черешнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 251 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, організаційні та методичні особливості обліку й аналізу інноваційної діяльності та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього покращення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

17

67.9(4Укр)я2

О-75

   Основи права [Текст] : кишеньковий довід. / авт.-упоряд. М. В. Бармак, О. Я. Бармак. – 7-ме вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2011. – 394 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи права..pdf.

 

     У довіднику подано короткий виклад теорії права, основних положень конституційного, цивільного, господарського, трудового, житлового, сімейного, адмінстративного та кримінального законодавства України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

18

66.01я73

Р83

Рудакевич, О. М.

   Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 4-те вид., переробл., доповн. – Тернопіль : Астон, 2013. – 304 с.

 

     Навчальний посібник включає лекційний курс та методичні матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Політологія".

 

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 7)

 

19

20.1(4Укр)я73

С60

Солоха, М. Т.

   Протидія корупції та зловживанням при використанні природних ресурсів у природоохоронній екологічній сфері [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. Т. Солоха, В. Б. Малащенко. – К. : НАДУ, 2011. – 184 с. – (Бібліотека державного службовця). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Протидія корупції та зловживання.pdf.

 

     Протягом тривалого часу соціальний та економічний розвиток  України супроводжувався незбалансованим використанням природних ресурсів, що призвело до негативного впливу на навколишнє природне середовище.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

20

67.2я73

М15

Макарчук, В. С.

   Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – 2-ге вид., доповн. – К. : Атіка, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Римське приватне право.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто регулювання майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин різних груп населення Римської держави.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

21

65.9(4Укр)321.4

Л61

Липчук, В. В.

   Стан, проблеми та шляхи покращення технічної забезпеченості фермерських господарств [Текст] : монографія / В. В. Липчук, О. С. Прокопишин, Л. Б. Гнатишин. – Львів : Сполом, 2012. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Стан, проблеми та шляхи покращення.pdf.

 

     Досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти особливостей формування та оцінки технічної забезпеченості фермерських господарств, висвітлено місце технічних засобів у виробничому потенціалі фермерських господарств та чинників впливу технічної оснащеності на формування виробничих параметрів і результатів діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

22

336.71:[005.52:055.334]

Б72

Бобиль, Володимир Володимирович

   Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Володимирович Бобиль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 36 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню й науковому обгрунтуванню концептуальних підходів до управління банківськими ризиками. Розкрито економічну сутність банківських ризиків, виокремлено чинники їх виникнення та класифікаційні ознаки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

23

336.71:[005.52:055.334]

Б72

Бобиль, Володимир Володимирович

   Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Володимир Володимирович Бобиль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 442 с.

 

     Дисертацію присвячено розробленню й науковому обгрунтуванню концептуальних підходів до управління банківськими ризиками. Розкрито економічну сутність банківських ризиків, виокремлено чинники їх виникнення та класифікаційні ознаки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

24

87я73

Ф56

   Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – 2-ге вид., переробл. й доповн. – Тернопіль : Підручник і посібники, 2014. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Філософія. 2-ге вид..pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Навчальний посібник для вищих навчальних закладів написано відповідно до нових вимог МОН України щодо викладу обов'язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 12)

 

25

64.033

Ш19

Шаманська, Олена Сергіївна

   Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 284 с.

 

     Дисертація присвячена розкриттю теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації фінансової поведінки домогосподарств в контексті сучасних соціально-економічних тенденцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

26

64.033

Ш19

Шаманська, Олена Сергіївна

   Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації фінансової поведінки домогосподарств в контексті сучасних соціально-економічних тенденцій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

27

67.9(4Укр)304.1

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 10 січ. 2011 р. – К. : Паливода А. В., 2011. – 328 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільний кодекс України.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

28

32.973я73

М42

Меджибовская, Н. С.

   Электронный бизнес : компендиум и практикум [Текст] : учеб. пособ. / Н. С. Меджибовская. – Одесса : ОНЭУ, 2013. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Электронный бизнес.pdf.

 

     Учебное пособие посвящено вопросам подготовки современных специалистов к работе в условиях развития электронного бизнеса. Рассматривает теоретические и практические аспекты функционирования предприятий электронного бизнеса.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)