Нові надходження ВЕРЕСЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

65.052.9(4Укр)2-211.853я73

О-42

   1С:Бухгалтерия 8 для Украины [Текст] : учеб. версия. – 2-е изд. – М. : 1С, 2013. – 516 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/1С  Бухгалтерия 8 для Украины.pdf.

 

     Данная книга является пособием по программному продукту "1С : Бухгалтерия 8 для Украины. Официальная учебная версия" , поставляемому на компакт-диске в комплекте с книгой.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

2

81.2Англ-9

Naun

Naunton, J.

   ProFile. Pre-Intermediate [Текст] : Workbook. 1 / J. Naunton. – New York : OXFORD, 2011. – 80 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/ProFile. W. 1.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

 

3

67.9(4Укр)301я73

А31

   Адміністративне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Т. О. Цимбалістий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 63 с.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 11)

 

4

65.88

А43

   Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин : фінансові стратегії та інституційні системи міжнародного співробітництва [Текст] : зб. тез доп. ІV Наук. конф. студ. та молодих вчених [м. Тернопіль, 21 листоп. 2013 р.] / редкол. : І. О. Іващук, Н. Я. Кравчук, О. С. Пруський [та ін.] ; відп. за вид. О. С. Пруський. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літа/Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин.pdf. – До 50-ти річчя ТНЕУ.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

5

65.9(4Укр)262.10

Б23

   Банківська система України : проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. ст. / редкол. : В. О. Ткачук, І. С. Кравчук ; відп. за вип. В. О. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 261 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Банківська система. 2013.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

6

65.9(4Укр)262.10

Б23

   Банківська система України : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. наук. ст. / редкол. : В. О. Ткачук, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас ; відп. за вип. В. О. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Банківська система України.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

7

65.298-21я73

Б87

   Бренд-менеджмент [Текст] : метод. рек. / уклад. Х. Г. Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.

 

     Методичні рекомендації з виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни "бренд-менеджмент".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

8

65.052.9(4Укр)2я73

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : робочий зошит / укдад. В. Я. Фаріон. – Тернопіль : ТАЙП, 2015. – 35 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

9

65.052.9(4Укр)2я73

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : метод. рек. / уклад. В. Я. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 43 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

10

657:336.5.02(043.3)

А66

Андросенко, Олена Олексіївна

   Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Олексіївна Андросенко. – К. : НАСОА, 2015. – 21 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено особливості діяльності підприємств кондитерської галузі та визначено фактори їх впливу на побудову системи обліку і аналізу в управлінні витратами. Узагальнено теоретичні підходи до тлумачення поняття "витрати виробництва" та уточнено його облікову сутність.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

11

657.421:658.91(043.3)

К49

Клименко, Ігор Віталійович

   Бухгалтерський облік та аналіз автотранспортних послуг в умовах лізингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ігор Віталійович Клименко. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу автотранспортних послуг в умовах лізингу. На основі дослідження сутності, класифікацій та функцій лізингу розроблено теоретичну модель лізингу транспортних засобів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

12

65.052.9(4Укр)2

К70

Корягін, М. В.

   Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства : теоретико-методологічні концепції [Текст] : монографія / М. В. Корягін. – Львів : ЛКА, 2012. – 389 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Бухгалтерський облік у системі управління.pdf.

 

     У монографії досліджено проблеми розвитку бухгалтерського обліку в системі управління вартістю підприємства, розкрито науково-практичні підходи до оцінки вартості підприємства, як об'єкта купівлі-продажу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

13

339.944:330.341.1

П84

Процун, Наталя Михайлівна

   Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталя Михайлівна Процун. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню впливу міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються. В роботі аналізуються основні теоретичні постулати створення та функціонування міжнародного фінансового капіталу в розрізі діяльності інтегрованих бізнес-структур.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

14

32.973

Х17

Халявин, В.

   Все секреты Интернета. Практическое руководство пользователя [Текст] / В. Халявин. – М. : Мартин, 2012. – 128 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літв/Все секреты интернета.pdf.

 

     Василий Халявин (Евгений Хохряков) - самый популярный автор книги по компьютерной тематике. Ета книга расскажет вам, как оставаться анонимным в сети, посещать закритые сайты, безплатно скачивать любой контекст, за секунды находить и просматривать видео в онлайн без ривков и торможения.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

15

65.5я73

Г54

   Глобальна економіка [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 23 с.

 

      В методичних вказівках визначені місце курсової роботи в опануванні курсу, її основні цілі та завдання, тематика. Наводяться рекомендації щодо вибору і обгрунтування теми, її змісту, добору і вивчення літератури, збирання, обробки та аналізу практичного матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

16

67.9(4Укр)303

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 5 берез. 2013 р. – К. : ЦУЛ, 2013. – 142 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літг/Господарський кодекс.pdf.

 

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 5 березня 2013 року (відповідає офіційному текстові).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

17

94(477)"1796/1914":351

Ж51

Желізняк, Василь Михайлович

   Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1917 рр. (на матеріалах Волинської губернії) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 - історія України / Василь Михайлович Желізняк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи на основі опрацювання значної кількості документів, вивчення й осмислення з урахуванням сучасної методології опублікованих джерел і наукової літератури, комплексно й всебічно досліджено діяльність волинського губернатора в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

18

621.375:004.3

Т34

Теплицький, Михайло Юхимович

   Двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотнім зв'язком для багаторозрядних паралельних ЦАП [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Михайло Юхимович Теплицький. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 24 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню та розробці методів побудови двотактних підсилювачів постійного струму з покращеними статистичними і динамічними характеристиками, що можуть використовуватись в багаторозрядних паралельних ЦАП та системах прямого цифрового синтезу аналогових сигналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

19

336.13.051(477)](043.3)

Е85

Есманов, Олексій Миколайович

   Державний фінансовий контроль в системі забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Миколайович Есманов. – Суми : УАБС НБУ, 2015. – 22 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку науково-методичних підходів та практичних механізмів організації та функціонування системи державного фінансового контролю в контексті забезпечення фінансової безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

20

81.2Нім-4

Г85

Грицюк, І. В.

   Довідник з граматики німецької мови [Текст] / І. В. Грицюк. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літд/Довідник з граматики.pdf.

 

     Довідник з граматики німецької мови призначений для засвоєння, повторення та закріплення граматичного матеріалу. Теоретичний матеріал довідника доповнюють вправи та завдання, орієнтовані на систематизацію та удосконалення мовленнєвих вмінь та навичок.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

21

65.291я73

Е40

   Економіка підприємства [Текст] : консп. лекцій / авт.-упоряд. С. В. Грубяк. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 198 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

22

65.9(4Укр)24я73

Е40

   Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 314 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економіка праці та соціально-трудові відносини. 2011р..pdf.

 

     Навчально-методичний посібник містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів з дисциплініи "Економіка праці та соціально-трудові відносини": теоретичні питання робочої програми, питання для обговорення, групові завдання, задачі і тести.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

 

23

67.308я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Економічна злочинність та методи боротьби з нею [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять, варіанти комплексного практичного індивідуального завдання, питання для самостійної роботи, тематику та порядок проведення тренінгу, питання, що виносяться на іспит, а також літературу, рекомендовану для вивчення дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

24

65.01я73

Е40

   Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Економічна теорія. Касьяненко Л. М..pdf.

 

     Пропонований навчальний посібник адресований студентам, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 "Право", і включає дев'ять розділів: наукові економічні знання як результат пізнання економічного буття; теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан;  загальні засади економічного розвитку: поліекономічний аспект, та ін.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

 

25

339.922+339.942](4-191.2)

Ч-49

Черних, Вероніка Віталіївна

   Економічні імперативи локальної кластеризації в країнах Центральної і Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Вероніка Віталіївна Черних. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню умов, факторів та особливостей локальної кластеризації у країнах Центральної і Східної Європи в системі сучасної міжнародної економічної архітектури. Виявлено чинники і наслідки інтернаціоналізації локальних кластерів і визначено провідну роль і місце міжнародних кластерних структур в еволюції глобальної економіки, удосконалено їхню класифікацію, сформульовано основні характеристики і синергетичні ефекти діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

26

83.3(4Укр)-8

М48

Мельничук, Б. І.

   Іван Франко і Тернопільщина [Текст] / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Іван Франко і Тернопільщина.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

27

33(477):332.146:330.322

О-57

Омельчук, Анатолій Олександрович

   Інвестиційне забезпечення реалізації державних цільових програм в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анатолій Олександрович Омельчук. – Рівне : НУВГтаП, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню інвестиційного забезпечення реалізації державних цільових програм у національному господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

28

67.9(4Укр)302я73

С12

Саванець, Л. М.

   Інвестиційне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Л. М. Саванець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 79 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

29

65.291.551я73

І-66

   Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : метод. поради / уклад. О. С. Голоднюк, Т. Р. Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.

 

     Методичні поради та завдання для проведення практичних занять з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

30

330.322.001.76:658.261(477)

Б83

Бортнюк, Тетяна Юріївна

   Інноваційно-інвестиційні механізми підвищення енергоефективності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Юріївна Бортнюк. – Рівне : НУВГтаП, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад і розробці інноваційно-інвестиційних механізмів підвищення енергоефективності національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

31

81.2я73

І-67

   Іноземна мова за професійним спрямуванням [Текст] : тестові завдання за підруч. "Tourism 1" / уклад. М. І. Онищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 53 с.

                               8 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 8)

 

32

81.2я73

І-67

   Іноземна мова за професійним спрямуванням [Текст] = Insights into Tourism Industry : навч.-метод. розроб. / уклад. М. І. Онищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 34 с.

 

     Навчально-методична розробка "Insights into Tourism Industry" призначена для аудиторної й самостійної роботи студентів ІІ курсу ННІМЕВ напряму підготовки "Туризм" .

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

33

336.01(09):330.08

Г62

Голубка, Степан Михайлович

   Інституціональна парадигма генези та еволюції фінансового господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Степан Михайлович Голубка. – К. : ДННУ "АФУ", 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено висвітленню генези та еволюції фінансового господарства України в контексті інституціональної парадигми. Розроблено інтегративну модель дослідження історії фінансового господарства України, що дало можливість розкрити сутність інституалізації фінансового господарства, інституціонального середовища, фінансових інститутів тощо.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

34

32.973я73

Б94

Буяк, Л. М.

   Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 307 с.

 

     Навчальний посібник представлено в двох частинах. У першій частині розглянуто основні операції з об'єктами Windows 8, створення і форматування документів в текстовому редакторі MS Word 2013 і технологія роботи в табличному редакторі MS Excel 2013.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

35

519.25:681.518.5

Н19

Назаревич, Олег Богданович

   Інформаційна технологія моніторингу газоспоживання міста [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олег Богданович Назаревич. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню важливого науково-практичного завдання у галузі обліку та моніторингу газоспоживання міста та побудовано інформаційну технологію моніторингу в системах контролю, обліку, управління і прийняття рішень процесу газоспоживання міста.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

36

004.415.53:519.876.5

Д68

Доренський, Олександр Павлович

   Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об'єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об'єктно-орієнтованого проектування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Павлович Доренський. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню інформаційної технології синтезу тестових моделей поведінки об'єктів програмного забезпечення автоматизованих систем управління (АСУ) на стадії об'єктно-орієнтованого проектування. Мета роботи полягає у підвищенні значення показника повноти тестування об'єктно-орієнтованого програмного забезпечення АСУ на логічному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

37

67.9(4Укр)304.3я73

І-74

   Інформаційне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

38

65.03(0)я73

Я46

Якобчук, В. П.

   Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 473 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Історія економіки та економічної думки..pdf.

 

     У навчальному посібнику вперше у вітчизняній літературі у відповідності до нової структури курсу представлено результати дослідження щодо становлення і подальшого поступу світової та вітчизняної економічної думки, формування та розвитку історії економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

39

63.3(4Укр)-7я73

І-90

   Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 4-те вид. – Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літі/Історія української культури...pdf.

 

     В основу посібника покладено сучасні підходи до сутності культури, її типології та розвитку. Розкрито закономірності та характерні ознаки української культури як цілісної системи, висвітлено історію української культури від давніх часів до сучасності.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

 

40

336.532:330.341

Ж91

Журавель, Юрій Григорович

   Консолідація фінансових ресурсів для модернізації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Григорович Журавель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-організаційні засади модернізації економіки та її фінансового забезпечення, розкрито методологічні питання консолідації фінансових ресурсів для конкретної мети; проведено аналіз правової системи фінансування інноваційного розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

41

336.532:330.341

Ж91

Журавель, Юрій Григорович

   Консолідація фінансових ресурсів для модернізації національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрій Григорович Журавель. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 242 с.

 

     У дисертації досліджено теоретико-організаційні засади модернізації економіки та її фінансового забезпечення, розкрито методологічні питання консолідації фінансових ресурсів для конкретної мети; проведено аналіз правової системи фінансування інноваційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

42

67.9(4Укр)300я73

Ц61

Цимбалістий, Т. О.

   Конституційне процесуальне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Т. О. Цимбалістий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 47 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

43

65.826я73

П85

Пруський, О. С.

   Кон'юнктура міжнародних фінансових ринків [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. С. Пруський. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 262 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Кон'юктура світових товарних ринків.pdf.

 

     У навчально-методичному посібнику розкриваються базові засади організації діяльності на міжнародних фінансових ринках, висвітлюються напрями ефективного прогнозування коню'нктурних  тенденцій на цих ринках.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

44

67.9(4Укр)308

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 4 квіт. 2011 р. – К. : Паливода А. В., 2011. – 208 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Кримінальний кодекс.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

45

65.291.592я73

Л69

   Логістика [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Здреник, Т. Р. Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 151 с.

 

     Навчально-методичний комплекс доцільно використовувати для проведення семінарських, практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Логістика".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

46

65.012.24я73

М16

   Макроекономічний аналіз [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. В. Длугопольський. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

47

22.183.4я73

М34

   Математичне програмування [Текст] : метод. матеріали / уклад. О. Ф. Лесик, Ф. П. Якімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 42 с.

 

     Програма та індивідуальні завдання з курсу "Математичне програмування": укладено відповідно до програми курсу математичного програмування. Запропоновано теми лекцій і практичних занять.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

48

60.80я73

М50

   Менеджмент [Текст] : підручник / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2012. – 757 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Менеджмент.pdf.

 

     Підручник детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно орієнтованої дисципліни. Він знайомить читача з головними концепціями менеджменту, розкриває зміст усіх компонентів управлінської діяльності, пояснює пробеми психології менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

49

330.142.22:330.341.1

К30

Качур, Анна Вікторівна

   Менетарні важелі регулювання конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Вікторівна Качур. – К. : ВНЗ НАУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті узагальнено теоретичні основи й досліджено практичні аспекти регулювання конкурентоспроможності національної економіки. Здійснено комплексний аналіз основних факторів та рівнів конкурентоспроможності України, перешкод та ризиків її підвищення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

50

004.9:528

Б44

Бєльчева, Ганна Володимирівна

   Методи та моделі формування інформаційного забезпечення ГІС-додатків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ганна Володимирівна Бєльчева. – Х. : ХНУР, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено метод генерації тестових наборів просторових даних, який містить створення базових просторових об'єктів, а також атрибутів цих об'єктів з можливістю імітації помилок і спотворень просторових стосунків і форм, що дозволяє сформувати тестове інформаційне забезпечення ГІС-додатків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

51

32.973я73

М54

   Методи та системи штучного інтелекту [Текст] : метод. рек. / уклад. В. С. Коваль, О. І. Волонський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 46 с.

 

     Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт складаються з частин, що рекомендовані програмою на основі галузевого стандарту вищої освіти України з напрямку підготовки 6.050101 - "Комп'ютерні науки".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

52

74.58вя73

Ш92

Штокало, Я. Ю.

   Методика викладання економіки (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. ; ОКР - бакалавр, магістр / Я. Ю. Штокало. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 278 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Методика викладання економіки.pdf.

 

     У посібнику розкриваються сучасні методичні основи викладання економічних дисциплін у різних навчальних закладах. Значна увага приділена професійній діяльності та особистості педагога. Висвітлено технологічні засади діяльності викладача економіки, сформовано теоретичну базу знань студента.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

53

22.11я73

М54

   Методичні вказівки до виконання комплексних індивідуальних практичних завдань з вищої математики [Текст] / уклад. О. Ф. Лесик, В. М. Неміш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 64 с.

 

     Методичні вказівки до виконання комплексних індивідуальних практичних завдань з вищої математики: укладено відповідно до програми курсу вищої математики для економічних спеціальностей вузу.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 9)

 

54

65.053.9(4Укр)я73

М54

   Методичні вказівки з написання дипломних робіт [Текст] / уклад. В. А. Дерій, С. І. Саченко, О. В. Ярощук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 67 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

55

65я73

М54

   Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання міждисциплінарної курсової роботи [Текст] : для студ. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" / уклад. О. П. Дяків, С. А. Прохоровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

56

005.2:[330.341.1](477)

Г19

Ганущак-Єфіменко, Людмила Михайлівна

   Механізм управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Михайлівна Ганущак-Єфіменко. – К. : НАУ, 2015. – 43 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці та обгрунтуванню теоретико-концептуальних засад і методичного інструментарію формування механізму управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні з урахуванням нелінійної природи перебігу економічних процесів, що притаманні трансформаційній економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

57

338.486/.246.2+656.072.6

М48

Мельник, Ірина Леонідівна

   Механізм формування інноваційного туристичного продукту круїзних судноплавних компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Леонідівна Мельник. – К. : КДАВТ ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 2015. – 23 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних та практичних засад щодо розробки механізму формування інноваційного туристичного продукту круїзних судноплавних компаній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

58

330.322:330.341.1

Л58

Лимич, Юлія Василівна

   Механізми формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Василівна Лимич. – Одеса : ОНПУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню теоретичних та науково-методичних засад механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

59

330.43:658.14/.17:005.931.11

К56

Коваленко, Катерина Сергіївна

   Моделі попередження кризових ситуацій у фінансово-господарській діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Катерина Сергіївна Коваленко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної проблеми розробки комплексу економіко-математичних моделей попередження кризових ситуацій у фінансово-господарській діяльності коксохімічних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

60

004.415.25:519.234

Х82

Хорошевський, Олексій Ігорович

   Моделі, методи та інформаційна технологія динамічного формування замовлень веб-базованих систем управління поліграфічними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Ігорович Хорошевський. – Х. : ХНУР, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню актуальної науково-практичної задачі розробки моделей, методів та інформаційної технології динамічного формування замовлень у веб-базованих системах управління поліграфічними підприємствами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

61

65.052.9(4Укр)2

М74

   Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України [Текст] : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 27-28 жовт. 2011 р.] / редкол. : С. І. Юрій, З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 366 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Модернізація обліку, аналізу і контролю.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

62

67.9(4Укр)304.3я73

Н14

   Набуття прав інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

63

330.13:502.33

Б26

Барчан, Марина Миколаївна

   Науково-методичні основи оцінки імовірності виникнення економіко-екологічних збитків у господарській діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Марина Миколаївна Барчан. – Одеса : ІПРтаЕЕД, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці науково-методичних засад визначення можливості виникнення економіко-екологічного ризику, який є основою виникнення імовірнісного збитку, з метою зменшення цих показників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

64

67.9(4Укр)310

Н34

   Науково-практичний коментар "Цивільного процесуального кодексу України" [Текст] : станом на 2 лют. 2015 р. / В. В. Забарський, В. В. Богатир, Т. А. Стоянова [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Богатиря. – К. : Професіонал, 2015. – 688 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України.pdf.

 

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень.

Детально розглянуто усі 11 розділів коментованого Кодексу, особливу увагу приділено аналізу положень, присвячених позовному і наказному провадженням.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

65

67.9(4Укр)303.5

Н34

   Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" [Текст] / А. В. Молдован, Р. С. Кацавець, О. М. Хохленко, К. Р. Добкіна. – К. : ЦУЛ, 2015. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Науково-практичний коментар..pdf.

 

     Науково-практичний коментар розрахований на наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих учбових закладів, здобувачів вищої освіти, інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також на осіб, які мають намір навчатися у вищих навчальних закладах.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

66

67.9(4Укр)304.9

Н34

   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 3 верес. 2014 р. / С. Б. Булеца, Т. Ф. Волківська, Ю. Ф. Іванов [та ін.]. – К. : Професіонал, 2014. – 480 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Науково-практичний коментар.pdf.

 

     У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей.

Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

 

67

67.9(4Укр)304.1

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 14 квіт. 2015 р. / за заг. ред. В. В. Богатиря. – К. : ЦУЛ, 2015. – 800 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.pdf.

 

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний  аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 14 квітня 2015 року.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

68

65.051.9(4Укр)я73

М85

Моторина, Т. М.

   Національне рахівництво [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Моторина, Р. М. Моторин. – К. : ЦУЛ, 2015. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Національне рахівництво.pdf.

 

     Подано характеристику національних рахунків України, розкривається методологія їх побудови та напрямки аналізу. Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу подаються задачі, тести. вправи, а також глосарій.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

69

65.9(4Укр)32-24я73

О-13

   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. М. Уніят. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с.

 

     Методичні вказівки містять повну характеристику предмету "Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків". Студентам рекомендується перелік і короткий зміст тем, які розкривають основні теоретичні положення дисципліни "Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків", розроблені практичні завдання наведена тематика для самостійної роботи студентів, а також виконання комплексних практично-індивідуальних завдань.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

70

[657+332.02]:634

С51

Смольська, Олена Юріївна

   Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Смольська. – К. : НААНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено  проблемам удосконалення теоретико-методичних засад, організації, методики обліку та внутрішньогосподарського контролю біологічних перетворень у садівництві. У роботі запропоновано й обгрунтовано класифікацію біологічних активів та біологічних перетворень у садівництві.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

71

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облікова політика підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Ю. О. Ночовна, С. Ю. Іванюк. – К. : ЦУЛ, 2015. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Облікова політика підприємства.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито комплекс теоретичних, організаційних та методичних аспектів формування облікової політики підприємства, висвітлено зміст, структуру і порядок складання розпорядчого документу про облікову політику.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

 

72

657.2:005.21:33.012.324

Б61

Біляр, Андрій Іванович

   Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Іванович Біляр. – К. : ННЦ "ІАЕ", 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних положень, розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення облікового забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

73

657:334.012.61-022.51(477)

Г58

Гоголь, Тетяна Анатоліївна

   Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств малого бізнесу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Анатоліївна Гоголь. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 32 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено комплексному розв'язанню проблем обліково-аналітичного забезпечення управління підприємств малого бізнесу шляхом удосконалення теоретичних, методологічних положень бухгалтерського обліку і аналізу та розробки практичних рекомендацій і пропозицій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

74

1(091)

С53

Снітько, Дмитро Юрійович

   Опозиція діяльності і бездіяльності людини в контексті кризи європейської цивілізації (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.05 - історія філософії / Дмитро Юрійович Снітько. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню сутності та взаємодії активних та пасивних форм людського існування, а також феномена бездіяльності людини на предметі історії філософії. Виявлені основні підходи до розуміння природи активності і пасивності людини, що було вироблено в історії філософії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

75

65в641я73

О-62

   Оптимізаційні моделі і методи [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Лесик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 118 с.

 

     Навчально-методичний комплекс з курсу "Оптимізаційні моделі і методи" укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

76

331.5(338:37)

Я62

Янішевська, Альона Валеріївна

   Організаційно-економічний механізм забезпечення зайнятості молоді в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Альона Валеріївна Янішевська. – Кировоград : КНТУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних засад забезпечення зайнятості молоді й розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення стратегічних напрямів та організаційно-економічного механізму забезпечення зайнятості молоді в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

77

60.832я73

О-64

   Організація праці менеджера [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Дяків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 56 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

78

65.88я73

М21

Мальська, М. П.

   Основи європейської інтеграції [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – К. : ЦУЛ, 2015. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи європейської інтеграції.pdf.

 

     У підручнику висвітлюються еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть, організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу в контексті інституційних змін, внесених Лісабонським договором.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 3)

 

79

65.9(4Укр)8я73

О-75

   Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] = Podstawy zagranicznej dzialalnosci gospodarczej : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи зовнішньоекономічної діяльності..pdf.

 

     У п'ятому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

80

72я73

П91

Пушкар, М. С.

   Основи наукових досліджень [Текст] : консп. лекцій / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2013. – 116 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи наукових досліджень. Пушкар М. С..pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Книга розкриває сутність науки як суспільного інституту, діяльність якого пов'язана з отриманням нових знань, акцентує увагу на елементах організації досліджень та методах теоретичного й емпіричного рівня отримання знань.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

81

67.9(4Укр)я2

О-75

   Основи права [Текст] : кишеньковий довід. / авт.-упоряд. М. В. Бармак, О. Я. Бармак. – 7-ме вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Астон, 2011. – 394 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи права..pdf.

 

     У довіднику подано короткий виклад теорії права, основних положень конституційного, цивільного, господарського, трудового, житлового, сімейного, адмінстративного та кримінального законодавства України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

82

67.9(4Укр)307

О-92

   Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека. Законодавство, методика, рекомендації [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Охорона навколишнього природного середовища.pdf.

 

     Посібник розрахований на державних інспекторів України з охорони навколишнього природного середовища, суддів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності та студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

 

83

65.052.9(4Укр)2

К70

Корягін, М. В.

   Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін. – Львів : Інтерсервіс, 2012. – 262 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Оцінювання вартості підприємства.pdf.

 

     У монографії викладено проблеми оцінювання вартості підприємства з використанням обліково-аналітичного інструментарію, запропоновано якісно нову методологічну концепцію формування вартості підприємства на основі застосування інтегрованого підходу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

84

364.013:336.77

Б61

Білорусець, Леся Миколаївна

   Підвищення добробуту населення важелями фінансово-кредитного обслуговування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика / Леся Миколаївна Білорусець. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено питанням розвитку теоретичних основ та методичного забезпечення процесів підвищення добробуту населення важелями фінансово-кредитного обслуговування. Досліджено сучасні особливості формування добробуту та потенційні можливості використання практики фінансово-кредитного обслуговування із метою впливу на підвищення добробуту населення та вирішення соціальних проблем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

85

84(4Укр)-4

Б20

Баліцька, М. Й.

   Подільська ластівка у Таврійському краї ... [Текст] : оповідання для дітей молодшого і старшого шкільного віку / М. Й. Баліцька. – Тернопіль : Горлиця, 2014. – 64 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Подільська Ластівка.pdf.

 

     Книга члена Національної спілки письменників України Марії Баліцької запрошує маленьких і юних читачів у захоплюючу, сповнену неймовірних пригод подорож цікавими місцинами Поділля, Галичини і Таврійського краю разом із тринадцятирічною дівчиною Мар'янкою.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

86

66.01я73

Р83

Рудакевич, О. М.

   Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 4-те вид., переробл., доповн. – Тернопіль : Астон, 2013. – 304 с.

 

     Навчальний посібник включає лекційний курс та методичні матеріали до семінарських занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Політологія".

 

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 7)

 

87

67.9(4Укр)304.2я73

С48

Слома, В. М.

   Правове регулювання забезпечення виконання договірних зобов'язань [Текст] : опорн. консп. лекцій / В. М. Слома. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

88

67.9(4Укр)0я73

Б24

Баран, А. В.

   Правознавство [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. В. Баран, Л. М. Саванець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 72 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

89

65.052.9(4Укр)2я73

П69

   Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" освітнього ступеня "Магістр" [Текст] / В. П. Матвієнко, В. М. Фурман, Є. В. Калюга [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Практикум з фахових дисциплін.pdf.

 

     Навчальний практикум для проведення семінарських (практичних) занять з дисциплін "Організація бухгалтерського обліку", "Організація та методика аудиту", "Звітність підприємств", "Судово-бухгалтерська експертиза", для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" освітнього ступеня "Магістр".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

90

1:316.4:008

П85

Прудникова, Олена Вікторівна

   Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі : соціально-філософська концептуалізація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Олена Вікторівна Прудникова. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню природи інформаційної культури у сучасному соціальному просторі. Узагальнено основні теоретико-методологічні підходи до визначення сутності інформаційної культури. Визначено типологічні та структурно-функціональні модуси інформаційної культури. Досліджено роль інформаційної культури у сучасних соціальних практиках, її екзистанційно-соціальні виміри.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

91

65.052.9(4Укр)2

П78

   Проблеми економіки України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / редкол. : М. С. Пушкар, Я. В. Мех, В. З. Семанюк., І. Д. Голяш ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Проблеми економіки України. В. 17.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

92

65.052.9(4Укр)2

П78

   Проблеми економіки України [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 18 / редкол. : М. С. Пушкар, Я. В. Мех, В. З. Семанюк., І. Д. Голяш ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Проблеми економіки України. В. 18.pdf.

 

     Збірник підготовлено за матеріалами досліджень слухачів магістратури та студентів ТНЕУ.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

93

20.1(4Укр)я73

С60

Солоха, М. Т.

   Протидія корупції та зловживанням при використанні природних ресурсів у природоохоронній екологічній сфері [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. Т. Солоха, В. Б. Малащенко. – К. : НАДУ, 2011. – 184 с. – (Бібліотека державного службовця). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Протидія корупції та зловживання.pdf.

 

     Протягом тривалого часу соціальний та економічний розвиток  України супроводжувався незбалансованим використанням природних ресурсів, що призвело до негативного впливу на навколишнє природне середовище.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

94

88.3я73

П86

   Психокультура інноваційних соціосистем [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. С. Ревасевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 44 с.

 

     Навчальний курс "Психологія інноваційних соціосистем" спрямований на формування у бакалаврів з соціальної роботи знань етико-гуманітарного спрямування, набуття за допомогою їх майбутніми спеціалістами фахових умінь у сфері менеджменту комунікацій, психології спілкування, практикуванні культури міжособистісних та крос-культурних зв'язків, ментальної й діальгової культури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

95

88.4

П39

Плохих, В. В.

   Психология временной регуляции деятельности человека [Текст] : монография / В. В. Плохих. – Донецк : Ландон-ХХІ, 2011. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Психология временной регуляции.pdf.

 

     В монографии приведен анализ представлений о времени в философии и естествознании. Психологическое время рассматривается как синтез переживаемой человеком длительности и отслеживаемой последовательности изменений действительности.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

96

88.4я73

В14

Вакарев, Е. С.

   Психология спорта [Текст] : учеб. пособ. / Е. С. Вакарев. – Донецк : Гранат, 2011. – 210 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літп/Психология спорта.pdf.

 

     В учебном пособии рассмотрены предмет, цели, задачи и предмет психологии спорта.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

97

67.2я73

М15

Макарчук, В. С.

   Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – 2-ге вид., доповн. – К. : Атіка, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/Римське приватне право.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто регулювання майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин різних груп населення Римської держави.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

98

65.9(4Укр)240.5я73

Р51

   Ринок праці [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Дяків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 69 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

99

334.722:338.432(043.3)

П57

Попадюк, Олег Миколайович

   Розвиток підприємницьких структур в аграрній сфері економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Миколайович Попадюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 19 с.

 

     У авторефераті дисертації розглянуто передумови, історію розвитку, критерії віднесення підприємництва до економічної категорії, різні погляди та точки зору вчених, які досліджували дану категорію та провідних економічних шкіл, методологічні підходи до визначення підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

100

330.341.1:338.432(477)

Г85

Грицаєнко, Микола Ігорович

   Розвиток та ефективність інноваційної діяльності в аграрній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Микола Ігорович Грицаєнко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті розроблено теоретичні і методичні підходи щодо розвитку та ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері, зокрема досліджено теоретичні положення стосовно визначення сутності категорій "інновація", "інноваційна діяльність", "агроінновації", "ефект" та "ефективність" інноваційної діяльності; класифікаційні ознаки інноваційної діяльності, агроінновацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

101

32.973

Р24

Расторгуев, О. П.

   Сайт на 1С-Битрикс : создание, поддержка и продвижение [Текст] : базовое практ. руководство / О. П. Расторгуев, Р. Г. Прокди. – С.Пб. : Наука и Техника, 2012. – 256 с. – (Просто о сложном). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Сайт на 1С - Битрикс.pdf.

 

     Данная книга представляет собой хорошее практическое руководство по созданию и поддержке сайтов на основе системы управления сайтом 1С-Битрикс.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

102

364.3(477)(043.3)

Д46

Димніч, Ольга Володимирівна

   Система соціального страхування та шляхи її удосконалення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Володимирівна Димніч. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено побудові оптимально функціонуючої моделі державного соціального страхування і пенсійного забезпечення України, яка повинна враховувати фінансові пріоритети держави і, разом з тим - інтереси суб'єктів системи соціального страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

103

67.9(4Укр)310я73

Г56

Гнатів, О. Б.

   Складання цивільних процесуальних документів [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 25 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

104

67.9(4Укр)304.8я73

К17

Калаур, І. Р.

   Спадкове право [Текст] : навч.-метод. матеріали / І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

105

65.9(4Укр)321.4

Л61

Липчук, В. В.

   Стан, проблеми та шляхи покращення технічної забезпеченості фермерських господарств [Текст] : монографія / В. В. Липчук, О. С. Прокопишин, Л. Б. Гнатишин. – Львів : Сполом, 2012. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Стан, проблеми та шляхи покращення.pdf.

 

     Досліджено теоретичні, методичні та прикладні аспекти особливостей формування та оцінки технічної забезпеченості фермерських господарств, висвітлено місце технічних засобів у виробничому потенціалі фермерських господарств та чинників впливу технічної оснащеності на формування виробничих параметрів і результатів діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

106

65.9(4Укр)27я73

С83

   Страховий менеджмент [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 60 с.

 

     Навчально-методичний комплекс підготовлений згідно із програмою нормативної дисципліни "Страховий менеджмент" і містить вступ, програму курсу, тематику практичних занять, перелік питань для самостійного опрацювання.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

107

65.9(4Укр)27я73

С83

   Страхування [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 140 с.

 

     Навчально-методичний комплекс підготовлений згідно із програмою нормативної дисципліни "Страхування" і містить встіп, програму курсу, тематику практичних занять, перелік питань для самостійного опрацювання.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

 

108

65.9(4Укр)261.7

С79

Стецюк, В. М.

   Страхування довжиною в життя [Текст] / В. М. Стецюк. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Страхування довжиною в життя.pdf.

 

     В цій книзі в автобіографічному варіанті показано зростання людини, особистості одночасно з розвитком страхової системи нашої держави, прославлено людей,  які посвятили своє життя страхуванню.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

109

67.9(4Укр)71я73

С89

   Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / П. Д. Біленчук, І. І. Котюк, А. П. Гель [та ін.] ; за заг. ред. П. Д. Біленчука. – К. : Атіка, 2011. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Судові та правоохоронні органи.....pdf.

 

     У посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження  і структура судових та правоохоронних органів України - органів судової системи, прокуратури, Служби безпеки, внутрішніх справ (міліції), Державної податкової служби (податкової міліції).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

110

65.9(4Укр)-98я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.

 

     В методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять, варіанти комплексного практичного індивідуального завдання, питання для самостійної роботи, тематику та порядок проведення тренінгу, питання, що виносяться на іспит, а також літературу, рекомендовану для вивчення дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

111

84(4Укр)-5

Т23

   Татові [Текст] : вірші, оповідання, есе про Тата / упоряд. і ред. М. Й. Баліцька. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Татові.pdf.

 

     Книга "Татові" обєднала 100 авторів - письменників, літераторів, творчих особистостей, які створили 133 присвяти: поетично і віршовано, есе і оповідання, сповідь і замилування, немов посадили Сад Пошанівку Тата, у якому також Слово священника, повчально-виховне Слово науковця-педагога, і Слово пошанівку батьків - зі Святого Євангелія.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

112

339.9.002.2-052

К93

Курант, Тетяна Ігорівна

   Трансформація взаємовідносин споживача та виробника у глобальних логістичних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Ігорівна Курант. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Досліджено еволюцію теоретичних концепцій формування взаємовідносин споживача та виробника у глобальні економіці. Систематизовано основні теорії розвитку глобальних логістичних мереж.Теоретично обгрунтовано феномен трансформації взаємовідносин споживача та виробника у глобальних логістичних мереж.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

113

339.9.002.2-052

К93

Курант, Тетяна Ігорівна

   Трансформація взаємовідносин споживача та виробника у глобальних логістичних мережах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тетяна Ігорівна Курант. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 259 с.

 

     Досліджено еволюцію теоретичних концепцій формування взаємовідносин споживача та виробника у глобальні економіці. Систематизовано основні теорії розвитку глобальних логістичних мереж.Теоретично обгрунтовано феномен трансформації взаємовідносин споживача та виробника у глобальних логістичних мереж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

114

141.48

К60

Колієва, Ірина Анатоліївна

   Трансформація феномену жіночої суб'єктивності у філософії постмодерну (історико-філософський аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ірина Анатоліївна Колієва. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи приставляє собою історико-філософське дослідження трансформацій феномену жіночої суб'єктивності у філософії постмодерну.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

115

005.915:629.5

П36

Пічка, Артем Миколайович

   Управління бюджетуванням суднобудівних-судноремонтних підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артем Миколайович Пічка. – К. : КДАВТ ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 2015. – 20 с.

 

     У роботі розроблено і науково обгрунтовано організаційно-економічний механізм управління бюджетуванням суднобудівних-судноремонтних підприємств, який допомагає формувати, розподіляти та використовувати фінансові ресурси згідно дотримання умов прибутковості і збалансованості грошових коштів в часі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

116

[656.7.012.32:061.5]

Р60

Родіонов, Павло Юрійович

   Управління інформаційною діяльністю авіакомпанії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Юрійович Родіонов. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню теоретичних та практичних підходів, що дозволяють підвищити конкурентоспроможність авіакомпанії через формування єдиної системи управління її інформаційною діяльністю. Досліджено особливості управління авіакомпанією в умовах інформаційної економіки, визначено характеристики інформаційного ринку та інформаційного продукту, проведено критичний аналіз понять інформаційних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

117

65.8-13я73

У67

   Управління конкурентоспроможністю організації на міжнародних ринках [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 88 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

118

65.291.6я73

У67

   Управління персоналом [Текст] : робоча програма, метод. поради / уклад. О. П. Дяків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 80 с.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 11)

 

119

65.291.21я73

Ш69

Шлійко, А. В.

   Управління підприємствами та установами [Текст] : цикл лекцій / А. В. Шлійко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління підприємствами та установами.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

120

65.291.5я73

П91

Пушкар, М. Г.

   Управління потенціалом підприємства. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Пушкар. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 238 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/Управління потенціалом підприємства..pdf.

 

     В навчальному посібнику подаються основні положення теорії управління потенціалом підприємства. Дисципліна "Управління потенціалом підприємства" є нормативною для галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво".

                               12 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 11)

 

121

65.291.217я73

У67

   Управління проектами [Текст] : навч.-метод. комплекс / авт.-уклад. П. П. Микитюк, В. С. Здреник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 185 с.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 7)

 

122

60.80я73

У67

   Управління соціальним закладом [Текст] : програма та метод. вказівки / уклад. М. В. Підгурська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 23 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

123

87я73

Ф56

   Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – 2-ге вид., переробл. й доповн. – Тернопіль : Підручник і посібники, 2014. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Філософія. 2-ге вид..pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Навчальний посібник для вищих навчальних закладів написано відповідно до нових вимог МОН України щодо викладу обов'язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 12)

 

124

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінанси [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. А. С. Меглаперідзе. – К. : ЦУЛ, 2013. – 420 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінанси. Меглаперідзе А. С..pdf.

 

     Навчальний посібник містить 19 тематичних блоків, в яких досліджуються теоретичні аспекти фінансових відносин. Всі тематичні блоки посібник логічно між собою пов'язані.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 22)

 

125

336.144.2

С41

Ситник, Ганна Вікторівна

   Фінансове планування на підприємствах торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Вікторівна Ситник. – К. : КНТЕУ, 2015. – 43 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методологічні засади та науково-методичні підходи до організації фінансового планування на підприємстві торгівлі. Поглиблено сутнісні ознаки фінансового планування, ідентифіковано періодизацію генезису його теорії та комплекс компонентів теоретичної бази.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

126

67.9(4Укр)302я73

Ф59

   Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансове право..pdf.

 

     Метою посібника є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

                               40 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8, Абонемент. – 30)

 

127

65.9(4Укр)26я73

К49

Клименко, В. В.

   Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; за ред. В. І. Павлова. – К. : ЦУЛ, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансовий ринок. Клименко В. В..pdf.

 

     Нині фінансовий ринок - найбільш динамічний сегмент національної економіки. З одного боку, він відкриває широкі можливості всім учасникам, забезпечуючи досягнення стійкого економічного зростання та високий рівень життя, створення ефективної економіки, отримання вигід від глобалізації.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

128

65.9(4Укр)261.1я73

Ф59

   Фінансові рішення домогосподарств [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Б. С. Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінансові рішення домогосподарств" дають змогу використовувати набуті знання щодо вибору моделі фінансової поведінки, формування та використання сімейного бюджету на практиці.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

129

338.432:637.1

П53

Польова, Олена Леонідівна

   Формування ефективного виробництва енергоощадної продукції скотарства в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Леонідівна Польова. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 36 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи представлені теоретичні, методичні, економічні та практичні засади формування ефективного виробництва енергоощадної продукції скотарства в аграрних підприємствах. Розкрито сутність поняття "виробництво енергоощадної продукції скотарства" із врахуванням виробничих потужностей аграрних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

130

336.71:005.334

А50

Алілуйко, Марія Степанівна

   Формування та управління ресурсною базою банків в умовах економічної нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Степанівна Алілуйко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 22 с.

 

     В авторефераті дисертації поглиблено теоретико-методологічні положення щодо визначення сутності та видів банківських ресурсів, обгрунтовано взаємозв'язок між поняттями "ресурсна база", "банківські ресурси", "банківський капітал" та "ресурсний потенціал".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

131

91.9:65

К52

   Фрідріх Кляйнвехтер. Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Н. М. Загородна, М. П. Дячук ; наук. ред. П. О. Нікіфоров, Б. Д. Сторощук. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – 120 с. – (Вчені Чернівецького університету). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фрідріх Кляйнвехтер.pdf.

 

     Бібліографічний покажчик містить матеріали про життєвий шлях, творчу діяльність австрійського економіста, а в 1882-1883, 1883-1894 навчальних роках - ректора Чернівецького університету Фрідріха Кляйнвехтера.

                               1 прим. (Бібліографічний відділ. – 1)

 

132

67.9(4Укр)304.1я73

Ц58

   Цивільне право (особлива частина) [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. Р. Калаур, В. М. Микитин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 96 с.

 

     Дане видання орієнтоване на засвоєння студентами змісту цивільно-правових норм, цивільно-правових інститутів, а також об'єктивних закономірностей їх розвитку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

133

67.9(4Укр)304.1

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 10 січ. 2011 р. – К. : Паливода А. В., 2011. – 328 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільний кодекс України.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

134

32.973я73

М42

Меджибовская, Н. С.

   Электронный бизнес : компендиум и практикум [Текст] : учеб. пособ. / Н. С. Меджибовская. – Одесса : ОНЭУ, 2013. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Электронный бизнес.pdf.

 

     Учебное пособие посвящено вопросам подготовки современных специалистов к работе в условиях развития электронного бизнеса. Рассматривает теоретические и практические аспекты функционирования предприятий электронного бизнеса.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)