Нові надходження ЖОВТЕНЬ 2015

Категорія: Нові надходження

1

336.761:658.144

С13

Савчук, Дмитро Георгійович

   Антикризовий фінансовий контролінг на підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Дмитро Георгійович Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 201 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методичних засад антикризового фінансового контролінгу та розробці науково-практичних рекомендацій щодо імплементації його інноваційних методів та інструментів на вітчизняних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

2

336.761:658.144

С13

Савчук, Дмитро Георгійович

   Антикризовий фінансовий контролінг на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Георгійович Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних засад антикризового фінансового контролінгу та розробці науково-практичних рекомендацій щодо імплементації його інноваційних методів та інструментів на вітчизняних підприємствах.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

 

3

336.717.061:631.11

Б30

Баховська, Тетяна Володимирівна

   Банківське кредитування та його вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Володимирівна Баховська. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано необхідність та особливості банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Визначено місце та роль держави у формуванні системи пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

4

68.69(4Укр)я73

Б40

   Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / авт.-упоряд. С. В. Лукащук-Федик ; за заг. ред. С. В. Лукащук-Федик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 268 с.

 

     Метою пропонованого посібника є формування теоретичних і прикладних знань із правових, економічних і організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища проживання та праці, забезпечення відповідних сучасним вимогам знань студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій, їх можливий вплив на життя і здоров'я людини та формування необхідних в майбутній практичній діяльності фахівця умінь і навичок для їх ліквідації, запобігання, захисту людей та навколишнього середовища.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

5

658.511:622.68

М77

Монастирська, Ольга Юріївна

   Вдосконалення оцінки економічної ефективності роботи технологічного автотранспорту гірничо-збагачувальних комбінатів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Юріївна Монастирська. – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – 18 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню теоретичних, методичних і прикладних аспектів оцінки економічної ефективності роботи технологічного автотранспорту гірничо-збагачувальних комбінатів. Уточнено сутність поняття "економічна ефективність транспортної системи кар'єру".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

6

141.7:342.22:32.019.5

К78

Краснокутський, Олександр Володимирович

   Взаємозв'язок політичної та правової свідомості: проблема формування ідеології державотворення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Олександр Володимирович Краснокутський. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 34 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено соціально-філософському аналізові проблеми  формування ідеології державотворення та виявленню детермінант оптимізації розвитку державотворчого ідеологічного явища в сучасній Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

7

336.225

С13

Савка, Валентина Василівна

   Видатки державного бюджету в системі фінансового забезпечення функцій держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Валентина Василівна Савка. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації представлено результати дослідження теоретико-методологічних і практичних засад фінансового забезпечення видатків державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій і завдань в умовах макроекономічної фінансової нестабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

8

005.8:331.44

К76

Кошовий, Богдан-Петро Олегович

   Демотивація праці як загроза економічній безпеці підприємницької діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Богдан-Петро Олегович Кошовий. – Львів : ЛУБтаП, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено проблематиці економічної безпеки підприємницької діяльності, а саме розробці теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо подолання демотивації праці як загрози економічній безпеці підприємницької діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

9

338.47:629.33

З-48

Зеленько, Олександр Олегович

   Державна політика стимулювання ділової активності в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Олегович Зеленько. – Х. : НДЦІПР, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено подальшому розвитку і вдосконаленню теоретичних, методичних та практичних питань щодо оцінки стану ділової активності національної економіки та формуванню державної політики, що спрямована на стимулювання ділової активності в економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

10

336.77:330.322.16

К30

Качур, Роман Павлович

   Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роман Павлович Качур. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті досліджено теоретичні і практичні положення, які пов'язані з державним регулювання вітчизняної системи інвестиційної діяльності у трансформаційній економіці, визначено її особливості в умовах переходу від адміністративно-командної системи до ринкових відносин.

 

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

11

351.825:336.71:338.49](477)

Ф32

Федик, Мар'яна Володимирівна

   Державне регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Мар'яна Володимирівна Федик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 21 с.

 

     У роботі досліджено сутність банківської інфраструктури, визначено її місце на фінансовому ринку, виділено її види та елементи в сучасній ринковій економіці. Подане авторське визначення державного регулювання розвитку банківської інфраструктури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

12

351.851:378(477)

А20

Авксєнтьєв, Максим Юрійович

   Державне регулювання розвитку вищої освіти в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Максим Юрійович Авксєнтьєв. – К. : НДЕІ, 2015. – 36 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано вирішення важливого народногосподарського завдання, а саме - розроблено концептуальні положення державного регулювання розвитку вищої освіти, які включають теоретико-методологічні засади, методичні рекомендації і практичні інструменти підвищення ефектиності вітчизної системи підготовки фахівців із вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

13

65.9(4Укр)261.4

Д37

Десятнюк, О. М.

   Домінанти мінімізації податкових втрат [Текст] : монографія / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 262 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Домінанти мінімізації податкових втрат.pdf. – Присвячується 50-річчю заснування ТНЕУ.

 

     У монографії проведено комплексне дослідження теоретико-методологічних і практичних засад визначення податкових втрат та організації фіскальних інститутів їх мінімізації в Україні. З'ясовано сутність податкових втрат і причинно-наслідкову природу їх виникнення, досліджено теорію трансакційних витрат й обгрунтовано належність до них податкових втрат та їх можливий взаємозв'язок.

                               109 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 105)

 

14

[339.923:061.1ЕС]

В61

Вовк, Марта Сергіївна

   Екологічна компонента міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марта Сергіївна Вовк. – Маріуполь : МДУ, 2015. – 22 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність міжнародної конкурентоспроможності постіндустріальної економіки країн та її еколого-економічні складові.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

15

338.246:[338.22-022.51]

Г65

Гончаров, Геннадій Олександрович

   Економічна безпека малого підприємництва в Україні : теорія, методологія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Геннадій Олександрович Гончаров. – К. : НАУ, 2015. – 39 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено та удосконалено теоретико-методологічні засади державної політики та ринкових механізмів забезпечення економічної безпеки МП як сектора економіки в системі національної економічної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

16

330.131.5:633.1/.19

К89

Кузьменко, Ольга Андріївна

   Економічна ефективність виробництва круп'яних культур сільськогосподарськими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Андріївна Кузьменко. – Біла Церква : БНАУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації обгрунтовано науково-методологічні засади і практичні рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва круп'яних культур у сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

17

658.5:004

В18

Варава, Андрій Анатолійович

   Економічна оцінка та формування інформаційного забезпечення стратегічного управління промисловими підприємствами (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Анатолійович Варава. – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено питанням удосконалення процесів інформаційного забезпечення стратегічного управління промисловими підприємствами і корпораціями. З метою підвищення ефективності прийняття та реалізації стратегічних управлінських рішень на підприємствах запропоновано створення інформаційної підсистеми стратегічного управління (ІПСУ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

18

658.29(043.3/.5)

В61

Вовк, Марина Анатоліївна

   Економічна оцінка технологічного оновлення підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Анатоліївна Вовк. – Х. : НТУ ХПІ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних основ та розробці науково-методичного інструментарію економічної оцінки технологічного оновлення підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

19

338.516.22.008.14

Ж68

Жигірь, Анатолій Анатолійович

   Економічне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анатолій Анатолійович Жигірь. – Херсон : МУБП, 2015. – 36 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи представлені теоретико-методологічні основи щодо формування економічного забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері в контексті сталого функціонування агропромислового виробництва та сільських територій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

20

(330.142.2+330.322.5):622.32

Ч-96

Чучук, Юрій Володимирович

   Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів у процесі транспортування природного газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Володимирович Чучук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку науково обгрунтованих теоретичних положень та формуванню практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності використання електропривідних та газотурбінних агрегатів для перекачування газу магістральними газопроводами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

21

631.152:[332.33:633.11]

Т41

Тимошевська, Тетяна Ігорівна

   Економічний механізм управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Ігорівна Тимошевська. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації розроблено концептуальні підходи до формування інструментарію економічного механізму управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств, який базується на використанні стратегічних сценаріїв розвитку виробництва та системи оціночних показників, орієнтованих на підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

22

658.15:005.336.1(477)(043.3)

С14

Саєнко, Олена Романівна

   Ефективність використання фінансових важелів у формуванні основних показників діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Романівна Саєнко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню теоретико-методичних засад використання фінансових важелів у формуванні основних показників діяльності промислових підприємств. Уточнено зміст та економічну природу поняття "фінансові важелі", розвинуто класифікацію складових фінансових важелів та елементів податків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

23

338.43:633.1

Т48

Ткаченко, Катерина Віталіївна

   Забезпечення економічної стійкості виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Віталіївна Ткаченко. – Біла Церква : БНАУ, 2015. – 22 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено аналізу та забезпеченню стійкості виробництва зерна. Визначено поняття стійкості та надання рекомендацій щодо забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств з виробництва зерна.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

24

658.821:334.716

Б39

Безнощенко, Наталія Олександрівна

   Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в сучасних умовах господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Олександрівна Безнощенко. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних положень, розвитку методичних підходів та практичних рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств та процесу їх адаптації до сучасних умов господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

25

338.432:332.12

Б91

Бурлака, Ольга Михайлівна

   Забезпечення стійкого розвитку агратної галузі економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Михайлівна Бурлака. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації розроблено теоретико-методологічні основи забезпечення стійкого рівня розвитку аграрної галузі регіону.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

26

331.556.4

М74

Мойсей, Валентина Іванівна

   Зовнішні економічні ефекти міжнародної міграції робочої сили [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Валентина Іванівна Мойсей. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню впливу міжнародної міграції робочої сили на економіки країн-донорів і країн-реципієнтів. На основі опрацювання підходів науковців до сутності міжнародної міграції робочої сили запропоновано розглядати її як складне системне соціально-економічне явище, що має стабільну та динамічну компоненти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

27

339.727.3(336.276)

Ф95

Фурманець, Катерина Леонідівна

   Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Катерина Леонідівна Фурманець. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад формування зовнішнього державного боргу в умовах глобальної трансформації та удосконаленню системи управління ним в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

28

339.7:316.422(100)

Б82

Борисова, Світлана Євгенівна

   Імперативи розвитку світового фінансового ринку в системі глобальних економічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Світлана Євгенівна Борисова. – Вінниця : ДНУ, 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методологічних основ дослідження світового фінансового ринку в умовах глобалізації і на цій основі - цілісної наукової концепції регулювання світового ринку в системі глобальних економічних трансформацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

29

330.322:631.11

С77

Стариченко, Микола Анатолійович

   Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Анатолійович Стариченко. – Біла Церква : БНАУ, 2015. – 20 с.

 

     У роботі систематизовані класифікаційні ознаки інвестицій як економічної категорії. Узагальнено джерела фінансування інвестиційних процесів у сільському господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

30

30.11я73

Г94

Гуменний, П. В.

   Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : метод. рек. / П. В. Гуменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

31

334.78:637.5

С60

Соломчук, Людмила Миколаївна

   Інтегровані корпоративні формування за участю м'ясопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Миколаївна Соломчук. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено поглибленому дослідженню теоретичних та методичних особливостей створення інтегрованих корпоративних формувань за участю м'ясопереробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

32

65.050.03я73

І-74

   Інформатика [Текст] : завдання для виконання лаб. робіт / уклад. А. Я. Мушак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 92 с.

 

     Завдання дозволяють студентам, які вивчають дисципліну "Інформатика", виконати індивідуальні лабораторні роботи в середовищі електронних таблиць. Матеріал поданий у вигляді набору тем відповідно до програми. Кожна з тем містить сорок п'ять варіантів задач.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

33

004.89

П30

Петришин, Сергій Іванович

   Інформаційна технологія кластеризації станів комп'ютерної техніки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Іванович Петришин. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 24 с.

 

     Автореферат роботи присвячено підвищенню якості кластеризації станів комп'ютерної техніки шляхом розробки і впровадження інформаційної технології для подальшого прийняття рішень щодо експлуатації такої техніки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

34

65.050.03я73

М93

Мушак, А. Я.

   Інформаційний менеджмент [Текст] : лаб. практикум / А. Я. Мушак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 48 с.

 

     Практикум містить одинадцять лабораторних робіт. Тематика більшості робіт підібрана відповідно до специфіки майбутньої фахової діяльності студентів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

35

339.94

К93

Куриляк, Євгеній Юрійович

   Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Євгеній Юрійович Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 230 с.

 

     Дисертація присвячена теоретичному узагальненню формоутворюючих процесів кластеризації в глобальній економіці та обгрунтуванню на цій основі концепції їх адаптації до вітчизняної практики в умовах реформування економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

36

339.94

К93

Куриляк, Євгеній Юрійович

   Кластерні форми організації виробництва у глобальній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Євгеній Юрійович Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичному узагальненню формоутворюючих процесів кластеризації в глобальній економіці та обгрунтуванню на цій основі концепції їх адаптації до вітчизняної практики в умовах реформування економіки України.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

 

37

336.77.067.32

М99

Мякишевська, Олена Миколаївна

   Комерційна іпотека у забезпеченні кредитних зобов'язань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Миколаївна Мякишевська. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 23 с.

 

     У авторефераті досліджено економічний зміст поняття "комерційна іпотека", розкрито її економіко-правовий аспект та з'ясовано роль у забезпеченні кредитних зобов'язань. Досліджено зміст комерційної нерухомості через використання її ознак, функції та уточнення класифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

38

32.973я73

K90

   Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. І. Возняк, Г. М. Мельник, І. Є. Романець. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 51 с.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 30)

 

39

336.71

Д43

Дзьоба, Володимир Богданович

   Контролінг в системі фінансового менеджменту банківських установ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Богданович Дзьоба. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації наведено авторську роботу науково-практичного завдання щодо дослідження теоретичних і методологічних основ запровадження контролінгу  в системі фінансового менеджменту банківських установ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

40

65.292.34я73

В41

Вівчар, О. І.

   Корпоративні конфлікти та методи їх подолання [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 23 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

41

[005.7:005.342]:67/68(043.3)

П12

Павлов, Владислав Владиславович

   Креативні технології в системі управління розвитком підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Владислав Владиславович Павлов. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено узагальненню теоретико-методичних основ і розробленню практичних рекомендацій із застосування креативних технологій в системі управління розвитком підприємств легкої промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

42

65.9(4Укр)262.5я73

М18

Малахова, О. Л.

   Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/index.php/resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/58-m.

 

     У навчальному посібнику вивчаються теоретичні засади організації кредитного менеджменту у банківських установах та методичні основи його практичної реалізації в сучасних ринкових умовах. Розглядаються теоретичні аспекти організації кредитного процесу у банках, порядок оцінки кредитоспроможності фізичних та юридичних осіб, формування резервів за кредитними операціями.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ФББ. – 2, Абонемент. – 5)

 

43

330.341.1:621]:658.8]

Г56

Гнітецький, Євген Віталійович

   Маркетинговий аспект інноваційної діяльності машинобудівних підприємств технопарку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євген Віталійович Гнітецький. – К. : КПІ, 2015. – 25 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено узагальненню та поглибленню теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо маркетингових аспектів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств технопарку в напрямі забезпечення посилення конкурентних позицій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

44

330.341.1:[657.6:621-029]

Ц20

Царьова, Тетяна Олександрівна

   Маркетинговий підхід до проведення технологічного аудиту машинобудівних технологій в науково-дослідних організаціях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олександрівна Царьова. – К. : КПІ, 2015. – 22 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено узагальненню теоретико-методичних засад проведення технологічного аудиту, удосконаленню методичних і практичних рекомендацій щодо оцінювання комерційної привабливості технології під час проведення технологічного аудиту в межах маркетингового підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

45

004.627:004.31

С13

Савицька, Людмила Анатоліївна

   Методи адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Людмила Анатоліївна Савицька. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 23 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи викладено результати досліджень принципово нового підходу до ущільнення даних, який базується на оптимізуючих властивостях чисел Фібоначчі і полягає в тому, що дані розглядаються як цілі додатні числа, представлені лінійною формою Фібоначчі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

46

004.27

Р81

Рощупкін, Олексій Юрійович

   Методи і засоби підвищення точності інформаційно-вимірювальних систем ультрафіолетового випромінювання [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 05.13.05 / Олексій Юрійович Рощупкін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 211 с.

 

     Дисертацію присвячено створенню ІВС ультрафіолетового випромінювання, яка забезпечує одночасно високу точність вимірів за рахунок переходу до індивідуальної функції перетворення фотодіодного сенсора, невисоку трудомісткість такого переходу за рахунок розробленого нейромережевого методу прогнозу результатів повірки сенсора та взаємозамінність сенсорів за рахунок побудови процесу випуску інформаційно-вимірювальних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

47

004.27

Р81

Рощупкін, Олексій Юрійович

   Методи і засоби підвищення точності інформаційно-вимірювальних систем ультрафіолетового випромінювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олексій Юрійович Рощупкін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертацію присвячено створенню ІВС ультрафіолетового випромінювання, яка забезпечує одночасно високу точність вимірів за рахунок переходу до індивідуальної функції перетворення фотодіодного сенсора, невисоку трудомісткість такого переходу за рахунок розробленого нейромережевого методу прогнозу результатів повірки сенсора та взаємозамінність сенсорів за рахунок побудови процесу випуску інформаційно-вимірювальних систем.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

48

004.22:621.391.837:004.832.2

Б77

Бойко, Юлія Петрівна

   Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Юлія Петрівна Бойко. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню важливої науково-технічної задачі: підвищенню ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС) на базі розробки методів і моделей адаптивного кодування даних в системах підтримки прийняття рішень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

49

004.9:528

Б44

Бєльчева, Ганна Володимирівна

   Методи та моделі формування інформаційного забезпечення ГІС-додатків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ганна Володимирівна Бєльчева. – Х. : ХНУР, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено метод генерації тестових наборів просторових даних, який містить створення базових просторових об'єктів, а також атрибутів цих об'єктів з можливістю імітації помилок і спотворень просторових стосунків і форм, що дозволяє сформувати тестове інформаційне забезпечення ГІС-додатків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

50

65.9(4Укр)-98я73

М54

   Методичні вказівки з підготовки та захисту дипломних робіт [Текст] : ОКР - магістр спец. "Управління фінансово-економічною безпекою", "Інтелектуальна власність" / уклад. В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар, Н. Б. Москалюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

51

65я73

М54

   Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання міждисциплінарної курсової роботи [Текст] : ОКР - спеціаліст, магістр галузі знань "Економіка і підприємництво" спец. "Управління персоналом і економіка праці" / уклад. О. П. Дяків, Г. П. Баб'як, О. Б. Марцінковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 43 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

52

332.1:338.24

Б20

Балог, Олександр Григорович

   Методичні засади формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олександр Григорович Балог. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 22 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним питанням удосконалення стратегічного управління розвитку регіонів України в сучасних умовах євроінтеграційних та децентралізованих трансформацій. Досліджено теоретико-методичні засади стратегічного управління соціально-економічним розвитком регіонів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

53

65.29я73

М54

   Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт [Текст] : ОКР - спеціаліст, магістр спец. "Маркетинг", "Менеджмент ЗЕД" та "Бізнес-адміністрування" / уклад. Н. З. Лагоцька, О. М. Войтенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

54

658.155:338.45:005.4

Л68

Лобов, Сергій Павлович

   Методологічні основи оцінювання ефективності прискорення процесів управління підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Павлович Лобов. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2015. – 36 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню теоретичних і методологічних проблем оцінювання ефективності прискорення процесів управління підприємствами. Сформульовано концептуальні положення стосовно ефективності прискорення процесів управління суб'єктами господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

55

65.011.4

М34

Матушевська, Олена Анатоліївна

   Механізм забезпечення економічної стійкості промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Анатоліївна Матушевська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат присвячено обгрунтуванню теоретичних і методичних положень та прикладних засад побудови механізму забезпечення економічної стійкості промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

56

658.3:331.108(477)

М14

Майстер, Людмила Анатоліївна

   Механізм підвищення конкурентноспроможності персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Анатоліївна Майстер. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

 

      Наведено теоретичне обгрунтування та нове вирішення наукового завдання розробки теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування та функціонування механізму оцінки, стимулювання та підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу підприємств машинобудування для забезпечення високого рівня їх результативності з урахуванням взаємозвязків між підсистемами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

57

336.76(477):339.9(043.33)

С85

Стриженко, Костянтин Анатолійович

   Механізм регулювання фінансового ринку України в умовах нової світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Костянтин Анатолійович Стриженко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено актуальним проблемам розвитку теорії, методології та методологічного забезпечення регулювання фінансового ринку України в умовах формування нової світової економіки, концепції та механізмам, що забезпечують її реалізацію з метою досягнення стійкого розвитку фінансового ринку і всіх його складових.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

58

330.341.024:622.32

К78

Крамарев, Геннадій Віталійович

   Механізми забезпечення сталого розвитку нафтогазового комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Геннадій Віталійович Крамарев. – Х. : НДЦІПР, 2015. – 24 с.

 

     В авторефераті дисертації поглиблено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти механізмів забезпечення процесів сталого розвитку в нафтогазовому комплексі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

59

[336.76+336.763]:658.144

К95

Кутовий, Тарас Вікторович

   Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Вікторович Кутовий. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню впливу ринку ІРО як елемента системи зовнішнього фінансування корпорацій на результативність їх діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

60

336.275.3;336.763.3.067.8

Т31

Телятников, Вадим Миколайович

   Місцеві органи влади на ринку боргових фінансових інструментів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вадим Миколайович Телятников. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 19 с.

 

     У авторефераті дисертації розкрито теоретичні аспекти розвитку ринку фінансових інструментів місцевих органів влади в Україні та запропоновано напрям підвищення ефективності його функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

61

681.5:004.94

О-38

Огнєва, Оксана Євгенівна

   Моделі і інформаційні технології підтримки прийняття рішень при управлінні виробництвом будівельних матеріалів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Оксана Євгенівна Огнєва. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці інформаційної підтримки прийняття рішень управління виробничими системами підприємств з виробництва будівельних матеріалів для забезпечення ефективної роботи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

62

004.415.25:519.234

Х82

Хорошевський, Олексій Ігорович

   Моделі, методи та інформаційна технологія динамічного формування замовлень веб-базованих систем управління поліграфічними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Ігорович Хорошевський. – Х. : ХНУР, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню актуальної науково-практичної задачі розробки моделей, методів та інформаційної технології динамічного формування замовлень у веб-базованих системах управління поліграфічними підприємствами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

63

91.9:72

Н34

   Наукові праці викладачів кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Л. Олійник [та ін.] ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 122 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Наукові праці викладачів.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Бібліографічний покажчик містить відомості про праці викладачів та професорів кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

                               84 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліографічний відділ. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 77)

 

64

681.518:629.1

К71

Косенко, Вікторія Романівна

   Науково-методичні основи функціональної стійкості бортових інформаційно-керуючих комплексів маневрених транспортних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Вікторія Романівна Косенко. – К. : НТУ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено автоматизованому антикризовому управлінню за методом підвищення функціональної стійкості бортових інформаційно-керуючих комплексів маневрених транспортних засобів. Запропоновані метод, моделі та засоби автоматизації процесу керування транспортом під час підвищення ризиків виникнення критичних (кризових) ситуацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

65

657.471+657.633

С31

Сенчук, Тарас Ярославович

   Облік і внутрішній контроль витрат на дослідження та розробки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Тарас Ярославович Сенчук. – Львів : ЛКА, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на вдосконалення теоретико-методичних засад і розробку практичних рекомендацій обліку і внутрішнього контролю витрат на дослідження та розробки для потреб підвищення системи управління інноваційними витратами промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

66

657:005.921:631

Б89

Бруханський, Руслан Феоктистович

   Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві : теоретико-методологічні основи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Руслан Феоктистович Бруханський. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 37 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на вирішення проблеми розробки теоретико-методологічних основ обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного менеджменту в сільському господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

67

339.5.021.8(4-191.2+4-11)

Б61

Білоган, Ольга Ігорівна

   Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Ігорівна Білоган. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації виконано з метою визначення ефективності структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи (ЦЕС) та розробки рекомендацій щодо її удосконалення для максимізації експортних доходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

68

[336.717:005.932](043.3)

К61

Колодізєва, Світлана Олегівна

   Організаційне забезпечення управління банківськими послугами за логістичним підходом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Олегівна Колодізєва. – К. : НБУ, 2015. – 23 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на вирішення сучасних проблем розвитку ринку банківських послуг в Україні на основі впровадження інноваційних методів управління банківськими послугами та формування адекватного їм організаційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

69

658.589:338.439

В15

Валінкевич, Наталія Василівна

   Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Василівна Валінкевич. – К. : НУХТ, 2015. – 42 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних питань здійснення організаційно-економічної модернізації підприємств в умовах зміцнення інституційних основ ринкової системи господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

70

338.246:627.12

Б92

Бусел, Роза Вікторівна

   Організаційно-економічні засади орендного водокористування в умовах ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Роза Вікторівна Бусел. – К. : ІЕПСР НАНУ, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні основи інституціонального забезпечення орендного водокористування в умовах ринкових відносин. Досліджено його характерні ознаки як особливого виду державно-приватного партнерства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

71

339.03:621.86

Ш18

Шаляпіна, Тетяна Сергіївна

   Організація відновлення оборотного фонду будівельних машин в умовах девелоперських контрактів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва / Тетяна Сергіївна Шаляпіна. – К. : КНУБА, 2015. – 24 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи наведені дослідження впливу вихідних характеристик складових девелоперських контрактів на стратегію використання оборотного фонду машин будівельного підприємства та розробку моделей і програм раціонального вибору комплексу машин для реалізації конкретних технологічних операцій будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

72

658.155:338.124.4

Б91

Буркова, Людмила Анатоліївна

   Оцінка економічних результатів діяльності підприємств з урахуванням ступення кризи їх фінансового стану (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Анатоліївна Буркова. – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячений розробці інструментарію та практичних рекомендацій щодо оцінки економічних результатів діяльності підприємств з урахуванням ступеня кризи їх фінансового стану.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

73

658.5:005.336.1(477)(043.3)

С28

Северина, Світлана Володимирівна

   Оцінка ефективності діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Володимирівна Северина. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню теоретичних, методичних та організаційних питань оцінки ефективності діяльності підприємств машинобудування. Запропоновано авторське трактування понять "ефективність" та "оцінка ефективності".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

74

[658.15+005.21]:657.446

К18

Камінська, Ірина Богданівна

   Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Богданівна Камінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУ НіГ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств та формування оптимального кошторису таких витрат.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

75

331.101.39:005.95/96

Т76

Трофімчук, Тетяна Михайлівна

   Оцінювання та забезпечення розвитку людського капіталу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Трофімчук. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність і генезис концепції людського капіталу підприємства. Досліджено теоретичні та методичні засади оцінювання людського капіталу, що можуть бути використані для забезпечення його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

76

336.22:339.92

К76

Кощук, Тетяна Василівна

   Податкова політика в контексті стратегії інтеграції України до ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Василівна Кощук. – К. : ДННУ АФУ, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації уточнені засади податкової політики. Обгрунтовано інституціональні критерії формування податкової політики держави та визначено її особливості в умовах постсоціалістичної трансформації; запропоновано дефініцію податкової політики ЄС і розкрито форми її реалізації. 

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

77

65.052.9(4Укр)2-211.853я73

П79

   Проектування інформаційних систем і АРМ бухгалтера [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Я. Назарова, В. В. Муравський, О. А. Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

78

378.147:339.138:338.48:374.1

О-77

Островська, Уляна Орестівна

   Професійна підготовка майбутніх маркетологів з готельно-курортної справи в системі неперервної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Уляна Орестівна Островська. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті у ході дослідження здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв'язання актуальної проблеми професійної підготовки майбутніх маркетологів з готельно-курортної справи в системі неперервної освіти у вищому навчальному закладі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

79

330.341.(477.74)

К61

Колодинський, Сергій Борисович

   Реструктуризація регіонального господарського комплексу на інноваційно-інвестиційному базисі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Сергій Борисович Колодинський. – Одеса : ІПРЕЕД, 2015. – 36 с.

 

     У авторефераті дисертаційне дослідження присвячене розробленню теоретико-методологічних засад та практичного застосування методів та механізмів реструктуризації регіонального господарського комплексу на інноваційно-інвестиційному базисі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

80

364.32.346

З-17

Зайчук, Світлана Валентинівна

   Розвиток добровільного страхування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Валентинівна Зайчук. – К. : КНТЕУ, 2015. – 19 с.

 

     У авторефераті розкрито сутність функціонування ринку послуг добровільного медичного страхування як складової фінансового ринку та системи соціального захисту громадян, що грунтується на сукупності фінансових відносин, які виникають між страховиками та страхувальниками з приводу отримання відповідних медичних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

81

339.9:338.48(043.3)

Ф19

Фалько, Єліна Артурівна

   Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Єліна Артурівна Фалько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено розвиток туристичного бізнесу в умовах інформатизації та глобалізації і розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення державної підтримки розвитку інформатизації суспільства в контексті забезпечення конкурентних переваг суб'єктів туристичного бізнесу на глобальному ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

82

631.11:330.111.62.001.71

К76

Кошельник, Вікторія Миколаївна

   Розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації відносин власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Миколаївна Кошельник. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному обгрунтуванню і розробці пропозицій щодо забезпечення розвитку сільгосппідприємств в умовах трансформації відносин власності. Узагальнено теоретичні розробки щодо сутності розвитку, росту, економічного зростання і функціонування підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

83

338.46:330.34

К64

Кондратюк, Ольга Ігорівна

   Розвиток суб'єктів рекреаційного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Ігорівна Кондратюк. – Рівне : НУВГтаПК, 2015. – 20 с.

 

     У роботі розкрито сутність рекреаційно-туристичних ресурсів як базової передумови становлення суб'єктів рекреаційного підприємства. Розглянуто передумови та характерні риси розвитку суб'єктів рекреаційного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

84

65.050.03я73

М93

Мушак, А. Я.

   Розв'язок економічних завдань в середовищі Microsoft Excel [Текст] : метод. вказівки / А. Я. Мушак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

85

658.8:339.139:005

К55

Кобич, Дмитро Леонтійович

   Система маркетинг-менеджменту діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Леонтійович Кобич. – Львів : ПВНЗ ЛУБП, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат прсвячено теоретичному обгрунтуванню і новому вирішенню проблеми формування системного підходу до застосування маркетинг-менеджменту в діяльності машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

86

338.43.01

Р83

Руда, Лілія Петрівна

   Сільські теорії у моделі розвитку аграрного сектору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лілія Петрівна Руда. – Житомир : ЖНАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методмчних положень та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування концепту розвитку сільських теорій як ключового елементу сучасної моделі функціонування аграрного сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

87

65.290.2я73

С79

Стечишин, Т. Б.

   Соціальна відповідальність [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 119 с.

 

     У навчально-методичному посібнику розкривається зміст основних тем курсу, наводяться плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, тематика рефератів для набуття навичок науково-дослідної роботи, завдання щодо виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни та список рекомендованої літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

88

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. С. Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 25 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

89

37.014(477)17/18

П19

Пасічник, Сусанна Михайлівна

   Становлення та розвиток системи державного управління Гетьманщини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Сусанна Михайлівна Пасічник. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне дослідження теоретико-методологічних та концептуальних засад формування й функціонування системи державного управління Гетьманщини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

90

60.6я73

С78

   Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/index.php/resursy-biblioteky/pratsi-vykladachiv-tneu/68-ts.

 

     У посібнику розглядаються методологічні та методичні засади статистичного аналізу закономірностей формування, розвитку та взаємозв'язку економічних явищ і процесів, наводяться приклади виконання типових завдань і задач для виконання під час аудиторських занять і самостійного вивчення дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

91

65.291.6я73

С91

   Сучасні методи забезпечення надійності персоналу [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Ю. Є. Якубівська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 46 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

92

338.47(1-22)

Р60

Родащук, Галина Юріївна

   Транспортна складова розвитку сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Юріївна Родащук. – Житомир : ЖНАУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного функціонування транспортної складової сільських територій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

93

330.342.11

С41

Сімкіна, Ніна Володимирівна

   Трансформація економічних функцій сім'ї [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Ніна Володимирівна Сімкіна. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 18 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено теоретичні положення, що розкривають сутність економічної ролі сім'ї, систему її економічних функцій з виділенням у їх складі основних (відтворювальна, господарська, інвестиційна) та похідних (споживча, ресурсна, страхова, фінансова, культурна, комунікаційна) функцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

94

658.365.016:331.108.4(477)

Г83

Гризовська, Лілія Олександрівна

   Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персонала [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лілія Олександрівна Гризовська. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 23 с.

 

     Розкрито сутність і складові інноваційно-активного підприємства, охарактерезовано роль і значення інтелектуального потенціалу персоналу підприємства для забезпечення результативності інноваційної активності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

95

336.225.2(477)

Г70

Горобинський, Микола Олександрович

   Удосконалення діяльності органів податкової системи України : державно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Микола Олександрович Горобинський. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації проведено комплексне наукове дослідження державно-управлінського впливу на удосконалення діяльності органів податкової системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

96

657.471.1:636.5/.6.034

Г12

Гаврик, Олеся Юріївна

   Управління витратами підприємств яєчного птахівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олеся Юріївна Гаврик. – Біла Церква : БНАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних, методичних і практичних засад управління витратами на підприємствах яєчного птахівництва. у роботі досліджено економічний зміст основних категорій та понять, що стосуються процесу управління витратами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

97

65.012.32

Т50

Товма, Ольга Анатоліївна

   Управління діловою репутацією торговельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Анатоліївна Товма. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 22 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботі розкрито теоретико-методичні засади та науково-методичні підходи до управління діловою репутацією підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

98

330.142.23

В68

Волохата, Вікторія Єльфридівна

   Управління залученими ресурсами банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Єльфридівна Волохата. – К. : УБС НБУ, 2015. – 25 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних положень, розробленню та науковому обгрунтуванню методичних підходів до управління залученими ресурсами банку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

99

65.291-983я73

У67

   Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. П. Мартинюк, І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 38 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

100

658.1:336.76:330.322

Л34

Лев, Володимир Маркович

   Управління інвестиційною діяльністю страхової компанії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Маркович Лев. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації здійснено постановку та вирішення нового актуального наукового завдання щодо формування концептуального підходу та вдосконалення інструментів управління інвестиційною діяльністю страхової компанії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

101

[330.322:005.21]:637.1

Я45

Якимчук, Тетяна Володимирівна

   Управління інвестиційною стратегіею на підприємствах молочної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Володимирівна Якимчук. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні засади управління інвестиційною стратегією підприємств, уточнено основні поняття категоріального апарату.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

102

338.486.3

Б85

Босовська, Мирослава Веліксівна

   Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослава Веліксівна Босовська. – К. : КНТЕУ, 2015. – 44 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методологічні засади та науково-методичні підходи до управління інтеграційними процесами туристичних підприємств. Досліджено генезу, тенденції, особливості та масштаби розвитку інтеграційних процесів у туризмі.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

103

658.8:674.2

С89

Суворова, Світлана Геннадіївна

   Управління маркетинговими дослідженнями на деревообробних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Геннадіївна Суворова. – К. : МАУП, 2015. – 22 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методичні підходи та запропоновано практичні рекомендації щодо управління маркетинговими дослідженнями на деревообробних підприємствах в сучасних умовах розвитку економіки. Досліджено концептуальні підходи до управління маркетинговими дослідженнями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

104

658.8.012.32:62

Б43

Бєловолова, Наталя Миколаївна

   Управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Миколаївна Бєловолова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню теоретичних, методичних та організаційних питань управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

105

336.77:332.72

Г37

Гербич, Людмила Анатоліївна

   Управління портфелем іпотечних кредитів банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Людмила Анатоліївна Гербич. – К. : КНТЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті розроблено комплексну модель управління портфелем іпотечних кредитів банку на основі гармонійного поєднання системного, процесного та ситуаційного підходів, в межах якої сформульовано його принципи, цілі, завдання, суб'єкти та об'єкти, систему регулювання, методи, інструменти, функції, структурно-логічну послідовність їх реалізації та інфраструктуру.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

106

005.932:658.7(043.3)

Д43

Дзьобко, Ірина Петрівна

   Управління потоковими процесами підприємства на основі логістичного підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Петрівна Дзьобко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних положень та розробці науково-методичного забезпечення управління потоковими процесами підприємств. Гіпотеза дослідження полягає в використанні інтегральних властивостей логістики для зростання адаптаційних характеристик та оптимізаційної спроможності управління потоковими процесами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

107

330.13:657.411:334.716

Ч-49

Чернецька, Юлія Анатоліївна

   Управління рентабельністю власного капіталу промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Чернецька. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджуються теоретичні, методичні та практичні питання управління рентабельністю власного капіталу підприємств хлібопекарської галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

108

005.95:331.108:658.3

Д18

Данилюк-Черних, Ірина Миколаївна

   Управління розвитком людських ресурсів підприємств на засадах сінтелектики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Миколаївна Данилюк-Черних. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 22 с.

 

     У роботі проведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливого науково-прикладного завдання щодо засад формування системи управління розвитком людських ресурсів підприємств з використанням сінтелектико-синергетичного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

109

338.3:[655.15:005.1]

Ш47

Шендерівська, Ліна Петрівна

   Управління розвитком поліграфічних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ліна Петрівна Шендерівська. – К. : МАУП, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методичні підходи до управління розвитком поліграфічних підприємств, обгрунтовано необхідність оцінки стану розвитку на основі системи показників ефективності за напрямами діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

110

330.34:330.526.33

І-23

Іванчук, Катерина Олександрівна

   Управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Олександрівна Іванчук. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ управління стійким економічним розвитком торговельного підприємства. У роботі уточнено поняття " стійкий економічний розвиток"; розкрито концептуальні положення системи управління розвитком на засадах стійкості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

111

658.15:658.7:004

К52

Клювак, Оксана Володимирівна

   Управління фінансовими потоками підприємства на засадах логістики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Володимирівна Клювак. – Львів : ПВНЗ ЛУБП, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних і розробленню прикладних засад формування та ефективного функціонування логістично зорієнтованих систем управління фінансовими потоками підприємства за допомогою автоматизованих інформаційних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

112

658.15:658.87(043.3)

Б48

Березинська, Анастасія Павлівна

   Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Павлівна Березинська. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

113

656.71:658.3(043.3)

П52

Полоус, Ольга Вікторівна

   Управління формуванням та розвитком трудового потенціалу аеропортів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Вікторівна Полоус. – К. : НАУ, 2015. – 24 с.

 

     У авторефераті роботи досліджено науково-теоретичні аспекти визначення сутності та складових трудового потенціалу підприємства; встановлено перелік ендогенних та екзогенних чинників, що обумовлюють необхідність формування трудового потенціалу підприємства; узагальнено теоретичні підходи до управління формуванням трудового потенціалу підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

114

65.291.551-21

У67

   Управлінські інновації [Текст] : зб. наук. пр. ТНЕУ. Вип. 3 / редкол. : Н. Г. Акулова, В. Я. Брич, М. Пітер ван дер Гук [та ін.] ; голов. ред. Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 218 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У збірнику подано результати досліджень проблематики розроблення та впровадження управлінських інновацій у практику господарювання соціально-економічних систем на макро-, мезо- та мікрорівнях. Окреслено можливості використання інноваційного інструментарію для забезпечення економічного зростання вітчизняної економіки та окремих суб'єктів господарювання.

                               37 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 5, Бібліот. ФББ. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

 

115

332.834

С16

Сальникова, Тетяна Валеріївна

   Фінансове забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Валеріївна Сальникова. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій стосовно удосконалення фінансового забезпечення житлового будівництва та реконструкції житлового фонду в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

116

355.61:338.48(477)

Г83

Григор'єва, Ярина Валентинівна

   Фінансове забезпечення та перспективи розвитку туризму в Карпатському регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ярина Валентинівна Григор'єва. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті узагальнено й систематизовано теоретичні та методичні засади розвитку економічної діяльності та фінансового забезпечення туристичної галузі, розроблено практичні й науково-методичні рекомендації щодо розвитку та ефективного функціонування туристичної галузі Карпатського регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

117

336.15:369.51(477)

Ш37

Шевчук, Наталія Василівна

   Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Василівна Шевчук. – Львів : ЛДФА, 2015. – 18 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення пенсійної системи України та її фінансового забезпечення в умовах реформування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

118

65.052.9(4Укр)226я73

Ф59

   Фінансовий облік І та Фінансовий облік ІІ [Текст] : завдання та метод. вказівки напряму підгот. "Облік і аудит" / уклад. Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 139 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

119

336.02:338.532

Л32

Лащак, Віктор Васильович

   Фінансові важелі державного впливу на рівень споживчих цін та дотримання прав споживачів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Васильович Лащак. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2015. – 33 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоеретико-методологічних засад удосконалення системи державного регулювання захисту прав споживачів та фінансового регулювання споживчих цін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

120

339.9:[339.137.2:330.341.2]

В14

Вакуленко, Євгенія Володимирівна

   Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Євгенія Володимирівна Вакуленко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні засади транснаціоналізації фінансово-господарської діяльності міжнародних корпорацій в умовах глобалізації бізнесу, розкрито зміст фінансової компоненти інвестиційно-інноваційної діяльності ТНК, обгрунтовано інструменти фінансового забезпечення інноваційних проектів глобальних компаній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

121

336.71(477)

К88

Кудляк, Юліана Василівна

   Фінансові стратегії банків України в умовах конкурентного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юліана Василівна Кудляк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинено теоретико-методичні положення та обгрунтовано науково-практичні рекомендації щодо удосконалення формування й реалізації фінансових стратегій банків України в умовах конкурентного середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

122

330.322:654(477)

П54

Поляков, Михайло Йосипович

   Фінансування інвестицій у розвиток сфери зв'язку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Йосипович Поляков. – К. : ДННУ АФУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджені підходи до визначення напрямів і механізмів підвищення ефективності фінансування інвестицій у сферу зв'язку для забезпечення її розвитку на середньострокову та довгострокову перспективу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

123

336.226.11

К90

Кулик, Петро Любомирович

   Фіскальний потенціал податку на додану вартість в Україні та його реалізація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Петро Любомирович Кулик. – Ірпінь : ДПСУ, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації поглиблено теоретичні засади визначення та оцінювання фіскального потенціалу ПДВ з подальшим обгрунтуванням практичних напрямів його нарощування і реалізації в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

124

336.14:332

М27

Маркуц, Юлія Ігорівна

   Формування бюджету міста у системі міжбюджетних відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Ігорівна Маркуц. – К. : КНТЕУ, 2015. – 19 с.

 

     У авторефераті запропоновано сукупність методів та підходів до формування бюджету міста у системі міжбюджетних відносин, які грунтуються на використанні відповідних фінансових інструментів ефективного управління бюджетними ресурсами, у тому числі перспективне бюджетне планування і прогнозування, збалансованість бюджету.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

125

339.97:332.14

Ш65

Шишацький, Андрій Володимирович

   Формування міжнародної конкурентоспроможності територій в умовах глобальної регіоналізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Андрій Володимирович Шишацький. – Вінниця : ДНУ (м. Вінниця), 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження процесів міжнародної конкурентоспроможності і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування міжнародної конкурентоспроможності територій в умовах глобальної регіоналізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

126

378:331

Л25

Ларичева, Ганна Вадимівна

   Формування освітньо-професійного потенціалу України в умовах конкурентної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ганна Вадимівна Ларичева. – Вінниця : ДНУ (м. Вінниця), 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження освітньо-професійного потенціалу та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування освітньо-професійного потенціалу в умовах конкурентної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

127

378.147:811:37.014.54(477)

Р83

Рудніцька, Катерина Валеріївна

   Формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Катерина Валеріївна Рудніцька. – Х. : ХНУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальній проблемі педагогіки вищої школи та професійній підготовці економістів - формуванню професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного у вищих навчальних закладах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

128

332.14:005.35

В75

Ворончак, Іван Осипович

   Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Іван Осипович Ворончак. – Луцк : ЛНТУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведене теоретичне узагальнення та подано нове розв'язання наукової задачі щодо формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

129

338.23:343.3

С90

Сусіденко, Олексій Валентинович

   Формування системи забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Валентинович Сусіденко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

 

      У роботі уточнені поняття "фінансова безпека підприємства", "фінансові інтереси підприємства", "система фінансової безпеки"; введено новий елемент до структури фінансової безпеки підприємства; досліджено особливості та коло проблем фінансової безпеки машинобудівних підприємств України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

130

338.001.36

Г43

Гессен, Анатолій Євгенович

   Формування соціальних програм підприємств на основі оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анатолій Євгенович Гессен. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено аналіз світових моделей корпоративної соціальної відповідальності управління та систематизовано підхід до оцінювання ефективності корпоративного сектору України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

131

330.14.014

Б77

Бойко, Маргарита Мирославівна

   Формування та використання соціального капіталу у сфері послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Маргарита Мирославівна Бойко. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування, розвитку та використання соціального капіталу у сфері послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

132

658.152:65.012.7(043.3/.5)

М47

Мелих, Ольга Володимирівна

   Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах контролінгу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Мелих. – Одеса : ОНПУ, 2015. – 24 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на розробку науково-прикладних підходів та методичних положень щодо формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами на засадах впровадження контролінгу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

133

338.439.5:330.3.

Д20

Дармограй, Ольга Вікторівна

   Формування та перспективи розвитку ринку продовольства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Вікторівна Дармограй. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню питань формування, функціонування та розвитку продовольчого ринку України. Досліджено теоретичні основи, передумови, принципи та фактори формування, функціонування та розвитку продовольчого ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

134

65.011.8:629.73:061.5(043.3)

П58

Попович, Андрій Володимирович

   Формування фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Володимирович Попович. – К. : НАУ, 2015. – 24 с.

 

      Обгрунтовано сутність, складові та види реструктуризації як базису, що визначає особливості формування фінансового механізму реструктуризації підприємств; розроблено класифікацію чинників реструктуризації, як основу систематизації передумов проведення структурних перетворень на підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

135

336.132(043.3)

О-76

Остапенко, Вікторія Миколаївна

   Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Миколаївна Остапенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних положень і методичного забезпечення формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті реалізації фінансової політики держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)