Нові надходження ЛИСТОПАД 2015

Категорія: Нові надходження

1

81.2Нім-9

Deut

   Deutsche Grammatik in Tabellen [Текст] : Lehrstuhl fur Fremdsprachen / zusammengestellt von N. Fedtschyschyn. – Ternopil : TSMU, 2013. – 32 s.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

2

32.973.202я73

Inte

   Internet-Intranet технології [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. Ф. Войтюк, В. М. Спільчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 126 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

3

65.9(4Укр)24я73

Labo

   Labor Economics and Social Labor Relations [Текст] : methodological instructive regulations / compiled by I. D. Illiash. – Ternopil : TNEU, 2015. – 34 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

4

 

Loca

   Local production systems in countries in and outside the EU : from theory to practice [Електронний ресурс] : monograph / S. Tonkova, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Byrmatova. – Sofia : UNWE, 2014. – 409 p.

 

     This monograph is part of the implementation of Project Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond) (FOLPSEC). The research leading to these results has received funding from the People Programme (Marie Curie Actions) of the European Union‘s Seventh Framework Programme

 

5

81.2Нім-9

Test

   Testen in der Grammatik [Текст] : Lehrstuhl fur Fremdsprachen / zusammengestellt von N. Fedtschyschyn. – Ternopil : TSMU, 2012. – 35 s.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

6

81.2Нім-9

Theo

   Theorie und Praxis des Unterrichts [Текст] : Lehrstuhl fur Fremdsprachen / zusammengestellt von N. Fedtschyschyn. – Ternopil : TSMU, 2014. – 30 s.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

7

330.341.4:332.2(043.3)(477)

З-13

Заволічна, Тетяна Романівна

   Адміністрування земельних відносин в умовах аграрних перетворень в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Романівна Заволічна. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню теоретико-методологічних, методичних та прикладних аспектів адміністрування земельних відносин в аграрному секторі економіки в умовах переходу аграрного сектору економіки України до моделі соціально-орієнтованого ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

8

330.342.146:338.2:330.837:124.5

З-67

Злидник, Юрій Романович

   Аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Романович Злидник. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо активізації аксіологічних чинників модернізації соціально-економічного розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

9

336.02:338.242

М12

Магута, Роман Миколайович

   Активізація контрольної функції держави в умовах фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роман Миколайович Магута. – К. : ІЗ ВРУ, 2015. – 18 с.

 

     В авторефераті дисертації розроблено методичні підходи щодо формування комплексної системи нагляду і контролю за діяльністю фінансового сектору, зміни функцій органів нагляду, контролю, регулювання в умовах фінансової нестабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

10

657.471:685.2

А16

Абрамова, Олена Володимирівна

   Аналіз витрат операційної діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Абрамова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних підходів та удосконаленню методичного забезпечення економічного аналізу витрат операційної діяльності підприємства з урахуванням різних облікових концепцій калькулювання собівартості продукції та стратегічного контролю витрат.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

11

657:1-926

Б12

Бабалола, Їсау Абіодун

   Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Їсау Абіодун Бабалола. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено аналізу структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства. Використовуючи метод випадкового відбору, для дослідження було проаналізовано 31 підприємство. Розраховані середні коефіцієнти за період 1999-2013 рр.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

12

65.01я73

А64

   Аналітична економія : макроекономіка і мікроекономіка [Текст] : підручник : у 2-х кн. Кн. 2 : Мікроекономіка / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк [та ін.] ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2014. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Аналітична економія.pdf.

 

     На основі досягнень світової економічної науки з урахуванням особливостей перехідної економіки України у підручнику розглянуто теоретичні основи макро- і мікроекономіки.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 11)

 

13

338.48:338.242.4

Ч-49

Черниш, Ірина Володимирівна

   Антикризова політика держави в туристичній сфері України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Володимирівна Черниш. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 40 с.

 

     У дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методологічні засади державної політики в туризмі; класифіковано форми й методи державного регулювання туристичної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

14

005.742:338.124.4

В49

Винокурова, Ольга Ігорівна

   Антикризове управління підприємствами на засадах превентивного діагностування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Ігорівна Винокурова. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретико-методичних засад антикризового управління, реструктуризації та превентивного діагностування підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

15

65.052.9(4Укр)2-218я73

А93

   Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, М. Р. Лучко, Л. А. Будник [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Аудит.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Метою посібника є доповнення до недостатньо висвітлених у навчальній літературі теоретичних основ нового матеріалу (розділи 1-4), який посилює наукову концепцію аудиту та  розкриває актуальні напрями практичної діяльності аудиторів (розділ 5,6), що враховують нові тенденції у розвитку науки про аудит в новій економіці знань.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

16

336.71:330.322:332.122(043.3)

В19

Василишен, Юрій Володимирович

   Банки у формуванні інвестиційного потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Володимирович Василишен. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методичних підходів до формування інвестиційного потенціалу регіону й обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо участі банків у цьому процесі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

17

65.9(4Укр)262.10я73

Т48

Ткачук, В. О.

   Банківський ризик-менеджмент [Текст] : навч.-метод. матеріали / В. О. Ткачук, О. Б. Васильчишин. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 80 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

18

68.69(4Укр)я73

Л24

Лапін, В. М.

   Безпека життєдіяльності людини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лапін. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2013. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Безпека життєдіяльності людини.pdf.

 

     У посібнику розглянуто проблеми техногенно-екологічної безпеки в умовах науково-технічного прогресу. Показано взаємозв'язок людини з навколишнім середовищем - природним, техногенним, соціальним. Охарактеризовано негативні чинники  середовища життєдіяльності, а також їх вплив на здоров'я людини, особливості виживання людини в екстремальних ситуаціях, питання безпеки економічної діяльності.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

 

19

66.3(4Укр)я73

К60

Колесніков, А. П.

   Безпека соціосистем [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.

 

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять, варіанти комплексного практичного індивідуального завдання, питання для самостійної роботи, тематику та порядок проведення тренінгу, глосарій, а також літературу, рекомендовану для вивчення дисципліни "Безпека соціосистем".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

20

336.763.3:330.322(043.3)

П30

Петренко, Ірина Павлівна

   Боргові цінні папери у формуванні інвестиційного капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Павлівна Петренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретичні засади боргових цінних паперів та обгрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення дієвості їх використання у процесі формування інвестиційного капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

21

331.445:331.108.2

М74

Мокіна, Софія Миколаївна

   Бренд роботодавця як інструмент підвищення ефективності використання персоналу на підприємствах молочної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Софія Миколаївна Мокіна. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню бренду роботодавця як інструменту підвищення ефективності використання персоналу на підприємствах молочної промисловості. У роботі проведено аналіз та дослідження теоретико-методичних основ концепції бренду роботодавця, а саме: еволюцію формування концепції, сутність бренду роботодавця, роль і місце бренду роботодавця в структурі корпоративного бренду, типологію, функції та принципи формування бренду роботодавця, інструменти формування та позиціонування, а також, досліджено моделі побудови бренду роботодавця.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

22

65.052.9(4Укр)2я73

Б94

   Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Н. Я. Зарудна [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 71 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

23

657:332.28:631.11

О-76

Остапчук, Сергій Миколайович

   Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Сергій Миколайович Остапчук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення, методичному обгрунтуванню й розробці практичних рекомендацій з удосконалення відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та звітності аграрних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

24

657:657.6:336.734(043.3)

Д45

Дика, Олена Сергіївна

   Бухгалтерський облік і аудит діяльності ломбардів : організація і методика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Сергіївна Дика. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 21 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації з удосконалення організаційного та методичного забезпечення бухгалтерського обліку і аудиту діяльності ломбардів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

25

657.2:657.372:631.115.1(477)

К32

Кварцхава, Олена Володимирівна

   Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Кварцхава. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку та звітності у фермерських господарствах з метою покращення інформаційного забезпечення управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

26

657.4:640.4

О-76

Остапенко, Яна Олександрівна

   Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Яна Олександрівна Остапенко. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню теоретичних положень і розробці рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та контролю доходів витрат підприємств готельного господарства, що сприяє удосконаленню обліково-інформаційного забезпечення впровадження енергозбереження в умовах управління рентабельністю підприємства готельного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

27

336.14:332.14

К75

Кохан, Ірина Василівна

   Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Василівна Кохан. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті узагальнено та систематизовано теоретико-методичні підходи щодо аналізування категоріально-понятійного апарату: "бюджетний механізм", "фінансовий механізм", "бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону", уточнено структурні компоненти бюджетного механізму, що можуть змінюватись, але їх функціонування спрямоване на створення економічних умов для соціально-економічного розвитку регіону.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

28

336.14:321.7:339.7(043.3)

С13

Савчук, Наталія Володимирівна

   Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Володимирівна Савчук. – К. : КНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     Автореферат дисертації присвячений обгрунтуванню теоретико-методологічних засад формування бюджетних пріоритетів у демократичному суспільстві на основі дослідження світової теорії та практики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

29

339.9

С72

Співак, Інна Віталіївна

   Валютний механізм функціонування глобальної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Інна Віталіївна Співак. – К. : КНУ, 2015. – 37 с.

 

     Дисертаційну роботу присвячено науково-методологічному обгрунтуванню функціонування валютного механізму глобальної економіки, виокремленню його структурні елементи та середовище дії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

30

336.5:338.242(477)(043.3)

Т12

Табакова, Тетяна Володимирівна

   Видатки державного бюджету як інструмент розвитку пріоритетних галузей економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Володимирівна Табакова. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розкрито теоретичні підходи до тлумачення понять "економічний розвиток", "економічне зростання", сформульовано авторське розуміння дефініцій  "видатки бюджету", "макрофінансова стабільність". Розроблено власні критерії, відповідно до яких галузь можна вважати пріоритетною  для бюджетного фінансування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

31

005.8:005.216:005.22

А56

Аль, Атум Мохаммад Фаїз Ахмад

   Визначення змісту м'яких проектів на основі сервісної моделі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Атум Мохаммад Фаїз Ахмад Аль. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі поглиблено і розширено методичні основи управління змістом проектів. Обгрунтовано актуальність планування змісту м'яких проектів на основі сервісної моделі. М'які проекти визначено й описано як самостійний клас.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

32

005.21:658.1(043.3)

О-57

Омельяненко, Тетяна Володимирівна

   Виробнича стратегія підприємства : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Володимирівна Омельяненко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 33 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної проблеми розвитку теорії виробничої стратегії підприємства, поглиблення її методологічних засад, науково-концептуального узагальнення характеру нових явищ у практиці функціонування сучасних виробництв.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

33

26.890(4Укр)я73

Г35

   Географія туризму [Текст] : метод. рек. до виконання КПІЗ / уклад. І. Р. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 17 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

34

65.049(4Укр)6

З-40

Заячук, М. Д.

   Геопросторова організація фермерського укладу України [Текст] : монографія / М. Д. Заячук. – Чернівці : Букрек, 2015. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геопросторова організація.pdf.

 

     У монографії розкриваються науково-методичні засади суспільно-географічного дослідження геопросторової організації фермерського укладу, розглядаються історії особливості становлення різноукладності, зокрема фермерства в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

 

35

339.9:338.439.053.23

М18

Малахова, Лариса Володимирівна

   Глобальна продовольча проблема в контексті пріоритетів економічного розвитку світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лариса Володимирівна Малахова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження глобальної продовольчої проблеми та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування політики держави у сфері виробництва та розподілу продовольства під впливом глобалізаційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

36

339.922:330.332

Н15

Навроцька, Наталія Анатоліївна

   Глобальні детермінанти трансформації інвестиційного процесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Анатоліївна Навроцька. – К. : КНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження інтернаціоналізації і економічної глобалізації на основі їх генезису та синтезу. Висвітлено передумови сучасних глобальних  економічних трансформацій та розкрито їх зміст.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

37

519.6

М47

Мелешко, Віталій Вікторович

   Граничні цикли і дисипативні структури в системах, які описуються диференціальними рівняннями з дробовими похідними [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Віталій Вікторович Мелешко. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено властивості нелінійних систем з дробовими похідними, які узагальнюють класичні автоколивні і автохвильові системи. Проведено лінійний аналіз стійкості базових автохвильових та автоколивних систем з дробовими похідними і показано можливість реалізації в них різних типів біфуркації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

38

60.7я73

Д31

   Демографія [Текст] : метод. вказівки / уклад. Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

39

338.246.2:001.895

Р34

Резніченко, Андрій Вікторович

   Державна підтримка технологічної модернізації виробництва наукоємної продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Вікторович Резніченко. – Х. : НДЦ ІПР НАНУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню та узагальненню теоретичних та науково-методичних засад, розробці інструментарію і практичних рекомендацій щодо забезпечення технологічної модернізації наукоємних виробництв.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

40

338.4:615

Г47

Гілета, Юліяна Ігорівна

   Державна політика імпортозаміщення у фармацевтичній промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юліяна Ігорівна Гілета. – Рівне : НУВГП, 2015. – 22 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи формування політики імпортозаміщення у фармацевтичній промисловості. Запропоновано концептуальну модель формування державної політики імпортозаміщення у фармацевтичній промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

41

[338.2+332.8]:620.9

С17

Самченко, Оксана Юріївна

   Державна політика стимулювання енергозбереження в житловому господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Юріївна Самченко. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні основи та розроблено практичні рекомендації щодо формування державної політики стимулювання енергозбереження в житловому господарстві. Уточнено понятійно-термінологічний апарат у сфері енергозбереження в житловому господарстві. Запропоновано типологію методів маркетингу для стимулювання енергозбереження в житловому господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

42

67.9(4Укр)301.01я73

Ж52

Желюк, Т. Л.

   Державна служба [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 357 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державна служба.pdf.

 

     Навчальний посібник "Державна служба" включає розділи, які розкривають теоретичні та прикладні аспекти функціонування правового, соціального, економічного, організаційного інститутів державної служби; висвітлюють засади організації, проходження, оцінювання ефективності функціонування державної служби, управління державною службою, її кадрове забезпечення.

                               24 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 21)

 

43

65.9(4Укр)23я73

Д36

   Державне регулювання економіки [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 170 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

44

35.075.5:336.226.331

Ш66

Шкатула, Вікторія Павлівна

   Державне регулювання експорту та імпорту продовольства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Павлівна Шкатула. – Житомир : ЖНАУ, 2014. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні, методичні та науково-практичні аспекти ефективності державного регулювання експорту та імпорту продовольства. Розкрито економічну природу, сутність категорії державного регулювання експорту та імпорту продовольства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

45

351.824:330.341.1:338.45

С41

Сіренко, Крістіна Юріївна

   Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Крістіна Юріївна Сіренко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена теоретико-методичним і прикладним аспектам удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості України. Систематизовано зарубіжний досвід державної підтримки інноваційного розвитку у легкій промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

46

33.025.12

А35

Азурова, Ольга Сергіївна

   Державне регулювання інноваційного розвитку малого бізнесу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Сергіївна Азурова. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено наукові підходи до розкриття сутнісних характеристик інноваційного розвитку, визначено роль держави в регулюванні інноваційної діяльності малого бізнесу, систематизовано джерела його фінансування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

47

[338.2:336.76](477)

С46

Скуляк, Валентина Михайлівна

   Державне регулювання інформаційного забезпечення фінансового ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Михайлівна Скуляк. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено оцінці особливостей державного регулювання інформаційного забезпечення фінансового ринку, які визначають напрями мінімізації проявів асиметрії, та обгрунтуванню основних напрямів його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

48

336.221:553.04(447)

Ж71

Жикаляк, Микола Васильович

   Державне регулювання рентних відносин у гірничій промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Микола Васильович Жикаляк. – К. : ІЕП, 2015. – 36 с.

 

     У авторефераті дисертації розроблено науково-теоретичні та методичні положення, сформовано цілісну концепцію та обгрунтовано механізм державного регулювання рентних відносин щодо діяльності підприємств гірничої промисловості, які включають комплекс взаємопов'язаних положень з організації геологорозвідки, державного регулювання господарської діяльності та спеціального рентного оподаткування підприємств гірничої промисловості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

49

35.354:33.334:34.346

Б75

Боделан, Володимир Русланович

   Державне управління громадсько-державним партнерством : теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Володимир Русланович Боделан. – Дніпропетровськ : ДРІДУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретико-методологічним аспектам державного управління громадсько-державним партнерством, яке виокремлено на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

50

65.9(4Укр)261.8я73

Ш32

Шашкевич, О. Л.

   Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Матвєй, 2012. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державний фінансовий контроль.pdf.

 

     У посібнику розкриті теоретичні, методологічні та організаційні питання державного фінансового контролю, що здійснюється Рахунковою палатою України та Державною фінансовою інспекцією в Україні.

                               11 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

51

351.72

Л59

Лин, Ярослав Іванович

   Державний фінансовий контроль і аудит в управлінні ефективністю використання бюджетних коштів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ярослав Іванович Лин. – К. : УБС НБУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота спрямована на дослідження теоретичних і методичних положень щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом вдосконалення діяльності органів державного фінансового контролю та аудиту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

52

351.72:336.02(477)

Л84

Лук'янов, Володимир Сергійович

   Державні регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Сергійович Лук'янов. – К. : ВНЗ НАУ, 2015. – 39 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуальні засади, сутнісні характеристики фінансових ринків як об'єктів державного регуляторного впливу; систематизовані альтернативні трактовки державних регуляторних детермінант та їх вплив на функціонально-сегментну структуру сучасних фінансових ринків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

53

336.114.131:336.143.339.9

К78

Кравченко, Микола Васильович

   Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Васильович Кравченко. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретичні і методологічні засади функціонування та антикризового управління державними фінансами України в умовах глобальної економічної кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

54

005.336.1:658.5(043.3)

Ж86

Жуков, Андрій В'ячеславович

   Діагностика ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій В'ячеславович Жуков. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню і подальшому розвитку теоретико-методичних засад діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності машинобудівного підприємства як складової системи управління ним,  що інтегрує всі функції управління.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

55

339.138

С79

Стеценко, Вікторія Анатоліївна

   Діагностика збалансованості витрат на елементи маркетингового комплексу (на прикладі підприємств харчової промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Анатоліївна Стеценко. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо діагностики збалансованості витрат на  елементи маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

56

81.2Фра-9

Д46

   Ділова іноземна мова ІІ (французька) [Текст] : тестові завдання. Ч. 1 / уклад. О. Я. Ничко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 52 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Тестові завдання призначені для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, викладачів, учителів, а також усіх, хто вивчає французьку мову.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

 

57

81.2Укр-9

Г12

Гавура, О. М.

   Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гавура, О. І. Конопліцька ; наук. ред. О. Є. Гомотюк. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 198 с. – (Документознавство та інформаційна діяльність). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Ділова українська мова.pdf.

 

     У посібнику викладено теоретичні та практичні засади курсу "Ділова українська мова". Професійне спілкування розглянуто з комунікативних позицій: проаналізовано комунікативні аспекти ділової мовно-інформаційної діяльності державних службовців, особливості мовного спілкування управлінців.

                               16 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

 

58

67.9(4Укр)304.21

К17

Калаур, І. Р.

   Договірні зобов'язання з передання майна в користування : проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / І. Р. Калаур. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 480 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Договірні зобов'язання.pdf.

 

     Монографію присвячено проблемам цивільно-правового регулювання договірних зобов'язань з передання майна в користування в умовах ринкових реформ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                               7 прим. (Бібліот. ЮФ. – 4, Чит. зал студентів. – 3)

 

59

330.1+338(477)

О-53

Олефір, Валерій Миколайович

   Духовно-ноосферно-сталий розвиток як господарська парадигма виживання людства (методологічні онтологічно-ціннісні обгрунтування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Валерій Миколайович Олефір. – Х. : ХНУ, 2015. – 16 с.

 

     В дисертаційній роботі введено поняття духовно- ноосферно-сталого розвитку, що об"єднує сутнісні моменти концепції ноосфери, концепції сталого розвитку та теорії про триіпостасну - духовно-біосоціальну природу людини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

60

1(091)

К90

Кулик, Олександр Вікторович

   Еволюція філософських стратегій взаємодії з хаосом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Олександр Вікторович Кулик. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 33 с.

 

     У дисертаційній роботі виявлені, реконструйовані та пояснені вироблені в історії філософії шість філософських стратегій взаємодії з хаосом - упорядкування, перетворення, уникнення, запобігання хаосу, управління хаосом, злиття з хаосом,.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

61

[339.923:061.1ЕС]:502.175

Л54

Лещенко, Катерина Андріївна

   Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Катерина Андріївна Лещенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 19 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено та визначено суть та значення екологізації глобального економічного простору; обгрунтовано основні параметральні характеристики екологічної парадигми  економічного розвитку країн-лідерів та проведені узагальнення щодо екологічної ефективності економічної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

62

338.46:502.7

М18

Маланчук, Лариса Олексіївна

   Екологічні послуги в урпавлінні раціональним природокористуванням користувачів надр [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Олексіївна Маланчук. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню існуючих і розробленню нових теоретичних основ, методичних рекомендацій та прикладних аспектів щодо залучення екологічних послуг користувачами надр в процес управління раціональним природокористуванням.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

63

22.172я73

З-46

Здрок, В. В.

   Економетрія [Текст] : підручник / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2014. – 544 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економетрія.pdf.

 

     У підручнику викладено основні розділи економетрії. Розглянуто етапи становлення та розвитку цієї науки, методологічні засади економетричного дослідження складних соціально-економічних систем. Значну увагу приділено теоретичним та практичним аспектам побудови, дослідження і застосування економетричних моделей.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 23)

 

64

 

 

Здрок, В. В.

   Економетрія (додатки) [Електронний ресурс] / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький. – К. : Знання, 2014.

                               25 прим. (Комп'ютерний зал к №9. – 25)

 

65

65.305я73

Ш96

Шумейко, О. Т.

   Економіка галузі [Текст] : метод. рек. / О. Т. Шумейко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 62 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

66

65.305я73

Ш96

Шумейко, О. Т.

   Економіка галузі [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / О. Т. Шумейко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 30 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

67

65.290.31я73

В19

Васильців, Т. Г.

   Економіка малого підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка малого підприємства.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти економіки й управління діяльністю малого підприємства. Розкрито зовнішні економічні умови функціонування і розвитку малих підприємств. Охарактеризовано внутрішнє економічне середовище діяльності малого підприємства.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 22)

 

68

65.291я73

Е40

   Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства.pdf.

 

     Навчально-методичний посібник підготовлено для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" усіх напрямів підготовки згідно програми нормативної дисципліни "Економіка підприємства". Він забезпечує студентів всіма необхідними навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи з вивчення дисципліни.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

 

69

[330.131.5+504]:628.4.032

Д58

Довга, Тетяна Миколаївна

   Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Довга. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено узагальненню й обгрунтуванню теоретико-практичних питань, пов'язаних із підвищенням економіко-екологічної ефективності рециклінгу твердих побутових відходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

70

338.24.021

Н19

Назаренко, Юрій Юрійович

   Економіко-математичне моделювання ефективності діяльності будівельного підприємства через механізм економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Юрійович Назаренко. – К. : КНУБА, 2015. – 25 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розвитку методологічних основ економічної безпеки для ефективного управління будівельним підприємством в системі Замовник-Споживач-Держава, через взаємодію зовнішнього та внутрішнього середовищ на основі обгрунтування ефективності використання економіко-математичного апарату в галузевої теорії "геометрична економетрика".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

71

631.16:658.155:636

Л87

Лушнікова, Олена Миколаївна

   Економічна ефективність використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Миколаївна Лушнікова. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

 

     В дисертаційній роботі досліджено сутність економічної ефективності застосування мінеральних добрив і методику її визначення, теоретичні аспекти виробничих функцій як основи економічного прогнозування, планування  й організації ефективного використання мінеральних добрив, методи розрахунку норм добрив на заплановану врожайність на базі дискретно-директорного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

72

658:330.341

Ш65

Шишковський, Сергій Вікторович

   Економічне оцінювання та планування розвитку підприємств в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Вікторович Шишковський. – Львів : ЛУБП, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання розроблення теоретичних положень та методико-практичних рекомендацій щодо економічного оцінювання та планування розвитку підприємств в умовах невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

73

65.053я73

Е40

   Економічний аналіз [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

74

65.053я73

Е40

   Економічний аналіз [Текст] : метод. вказівки для виконання КПІЗ / авт.-упоряд. В. А. Дерій, І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

75

65.053я73

Е40

   Економічний аналіз [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. В. А. Дерій, І. В. Спільник, О. М. Загородна [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 68 с. – До 45-річчя ФОА.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

76

65.9(4Укр)32-24я73

Е40

   Економічний аналіз в АПК [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

77

330.341.1

К43

Кирик, Олена Анатоліївна

   Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Анатоліївна Кирик. – К. : НАУ, 2015. – 22 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці та обгрунтуванню теоретичних і науково-практичних засад та рекомендацій щодо вдосконалення економічного механізму інноваційної діяльності авіакомпаній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

78

338.45:63.330.15.92

Ш87

Штанько, Олександр Сергійович

   Енергетичний менеджмент сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Сергійович Штанько. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 20 с.

 

     В дисертаційній роботі обгрунтовано теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств на основі управління процесами енерговикористання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

79

87.75я73

Л65

Лихолат, С. М.

   Етика бізнесу [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лихолат, І. Б. Гапій. – К. : Знання, 2013. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Етика бізнесу.pdf.

 

     Мета навчального посібника "Етика бізнесу" - формування в майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок та умінь з розроблення кадрової політики, планування організаційної роботи з персоналом, формування етичних норм ділового спілкування, ознайомлення з основними принципами корпоративної культури та адміністративної етики, забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом організації тощо.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 16)

 

80

351.77:332.1

Ш77

Шніцер, Ігор Романович

   Ефективізація функціонування системи охорони здоров'я регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ігор Романович Шніцер. – Львів : ЛУБП, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробленню методологічних основ і практичних заходів посилення ефективізації функціонування системи охорони здоров'я регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

81

65.661.12

З-48

Зеленський, Максим Васильович

   Ефективність аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Максим Васильович Зеленський. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуально науково-практичного завдання щодо розвитку теоретичних положень, методичного забезпечення і практичних рекомендацій з визначення ефективності аутсорсингу логістичних функцій на промисловому підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

82

637.51:334.012.63

Д21

Дацко, Олег Богданович

   Ефективність сільськогосподарських підприємств м'ясопродуктового підкомплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Богданович Дацко. – Житомир : ЖНАУ, 2014. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні положення та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств м'ясопродуктового підкомплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

83

631.11:332.33:330.131.7

К22

Карєєв, Олександр Михайлович

   Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств на основі раціонального землекористування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Михайлович Карєєв. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств на основі раціонального землекористування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

84

338.27

Л87

Лучик, Маргарита Василівна

   Забезпечення економічної безпеки сільського господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Маргарита Василівна Лучик. – Кіровоград : ПДАТУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій стосовно забезпечення економічної безпеки сільського господарства у сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

85

368.032

С85

Стрілець, Єлизавета Михайлівна

   Забезпечення ефективності діяльності страхових компаній України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Єлизавета Михайлівна Стрілець. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено особливості діяльності страховиків, економічну сутність категорії ефективність діяльності страхових компаній, проаналізовано різні точки зору щодо ознак ефективності діяльності страхових компаній, розглянуто фактори забезпечення ефективності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

86

37.011.31.001.76+331.101.38

Д17

Даневич, Микола Володимирович

   Забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Микола Володимирович Даневич. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методичних засад забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці в сучасних умовах господарювання. Визначено сутність конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці, умови та чинники її формування, методичні основи оцінювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

87

88.3я73

З-14

   Загальна психологія [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. С. Ревасевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 47 с.

 

     Пропонуються тестові завдання, опис дисципліни, структура залікового кредиту та список використаної літератури з дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

88

67.9(4Укр)301.01я73

В64

Возьний, В. І.

   Запобігання та протидія проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування [Текст] : навч.-метод. розроб. / В. І. Возьний, О. Й. Парнета, Н. О. Чудик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 287 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Запобігання та протидія.pdf.

 

     Навчально-методична розробка складена відповідно до Програми тематичного короткострокового семінару з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, розглянутої вченою радою ЮФ ТНЕУ (протокол № 1 від 30 серпня 2012 року) та схваленою Національним агентством України з питань державної служби.

                               12 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 6)

 

89

66.4(4)

З-41

   Збірник нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції [Текст] / упоряд. О. С. Башняк ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 359 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Збірник нормативно-правових актів.pdf.

 

     Збірник зорієнтований на програми підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.

                               28 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 22)

 

90

336.71:334.758(477)

Г67

Горбатюк, Лілія Анатоліївна

   Злиття та поглинання у банківському секторі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Анатоліївна Горбатюк. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню процесів злиття та поглинання у банківському секторі України. Визначено та удосконалено наявні теоретичні підходи до трактування поняття "злиття та поглинання", розкрита економічна природа та роль цих процесів, узагальнено та поглиблено класифікацію банківських злиттів та поглинань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

91

338.439(334.758+334.758.2)

Ш37

Шевченко-Перепьолкіна, Радислава Іванівна

   Злиття та поглинання як засоби запобігання збитковості підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Радислава Іванівна Шевченко-Перепьолкіна. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методичних засад та виробленню практичних рекомендацій щодо економічного обгрунтування проведення операцій злиття та поглинання підприємствами малого бізнесу хлібопекарської галузі економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

92

378:796.5-057.212:37.091.33

М29

Мартинова, Наталя Степанівна

   Ігрові технології в професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Наталя Степанівна Мартинова. – К. : НАПН, 2015. – 21 с.

 

     У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретичні і практичні засади використання ігрових технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

93

111:173](4)(091)

Ш28

Шаталович, Олександр Михайлович

   Ідея сім'ї в метафізичному вимірі (історико-філософська реконструкція) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Олександр Михайлович Шаталович. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 34 с.

 

     У авторефераті дисертації подається авторська концептуальна історико-філософська реконструкція ідеї сім'ї в контексті становлення трьох історичних модусів метафізики: онтологічного, гносеологічного, антропологічного.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

94

339.138:004.738.5(043.3)

Є70

Єременко, Юлія Олександрівна

   Індивідуалізація маркетингу на основі інтернет-технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Єременко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено питанням індивідуалізації маркетингового впливу на споживача за допомогою інтернет-технологій. У роботі уточнено понятійний апарат індивідуального маркетингу та запропоноване авторське визначення індивідуального маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

95

330.341.1:351.746.1(477)

О-53

Олексюк, Василь Михайлович

   Інноваційні чинники енергетичної безпеки країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Василь Михайлович Олексюк. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні та практичні засади використання енергетичних інновацій для формування енергетичної безпеки держави. Запропоновано авторське трактування поняття "енергетичні інновації".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

96

65.018:339.9.018(043.3)

Й46

Йохна, Микола Антонович

   Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Антонович Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 40 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи сформовано комплекс теоретико-концептуальних положень, науково-методичних підходів і практичний інструментарій для управління процесами інституційного і ресурсного забезпечення на рівні промислових.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

97

66.4(0)я73

І-70

   Інституційні та економічні засади європейської інтеграції [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, І. Й. Гладій [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 560 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інституційні та економічні засади.pdf.

 

     У посібнику розглядаються теоретичні основи та особливості розвитку євроінтеграційного процесу, галузі права ЄС, системи державного управління і державної служби в країнах ЄС, питання економічної політики та особливості розвитку ЄС, формування взаємовідносин ЄС з Україною, управління допомогою ЄС та питання економічної безпеки України.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 5)

 

98

339.942.017:656.7.072(477):061.5

М69

Михальченко, Інна Григорівна

   Інституціональне забезпечення функціонування вітчизняних авіакомпаній на світовому ринку авіаперевезень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Інна Григорівна Михальченко. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем інституціонального забезпечення функціонування вітчизняних авіакомпаній на світовому ринку авіаперевезень в контексті покращення умов для діяльності авіакомпаній. Надано практичні рекомендації для удосконалення інституціональної складової національного ринку авіаперевезень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

99

658:330.341.2

Я22

Яворська, Наталія Романівна

   Інструменти забезпечення соціально-економічної взаємодії на підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Романівна Яворська. – Львів : ЛУБП, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання розроблення інструментів оцінювання і планування соціально-економічної взаємодії на підприємствах та обгрунтовано практичні рекомендації щодо забезпечення узгодженої взаємодії усіх заінтересованих сторін у середовищі функціонування. Проаналізовано методологічний базис соціально економічної взаємодії на підприємствах та розвинуто концепцію формування і застосування адекватних інструментів на кожному з етапів процесу її забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

100

330.131.7:621

Т19

Тарасова, Кристина Ігорівна

   Інтегральне оцінювання ризиків діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кристина Ігорівна Тарасова. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 19 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджується теоретичні, методичні та практичні питання оцінювання ризиків діяльності машинобудівних підприємств. Удосконалено понятійний апарат категорії "ризик" та "управління ризиком" підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

101

67.9(4Укр)304.3я73

І-73

   Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар, І. М. Вовна [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Мартинюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальна власність.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто поняття інтелектуальної власності та інституційно-правове поле її функціонування. Розкрито суть захисту та охорони об'єктів авторського та суміжного права, нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності та промислової власності.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

102

004.942+004.519.876.5

Б93

Бутенко, Валентина Олегівна

   Інформаційна технологія вибору інструментальних засобів для оцінювання готовності інформаційно-управляючих систем із використанням марковських моделей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Валентина Олегівна Бутенко. – Х. : НАКУ ХАІ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробленню моделей та інформаційної технології підтримки прийняття рішень щодо вибору інструментальних засобів для оцінювання готовності ІУС з використанням марковського моделювання. Проаналізовано  практику використання, вимоги національних і міжнародних стандартів, та проведено експериментальні дослідження над методами та інструментальними засобами оцінювання ІУС із підвищеними вимогами до готовності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

103

004.891.3+004.93.11

К89

Кузнєцов, Денис Іванович

   Інформаційна технологія для групової діагностики асинхронних електродвигунів на основі спектральних характеристик та інтелектуальної класифікації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Денис Іванович Кузнєцов. – Миколаїв : ЧДУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології для автоматизації групової технічної діагностики асинхронних електродвигунів з застосуванням спектральних характеристик та інтелектуальної класифікації. Розроблено метод автоматизованого моніторингу поточного стану кількох електродвигунів,який, на відміну від існуючих, аналізує спектральний шум кількох електродвигунів за рахунок використання налаштованої нейромережевої класифікуючої системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

104

004.73(043.3)

Н19

Назарук, Віталій Дмитрович

   Інформаційна технологія забезпечення достовірності інформації в системах безпроводового доступу на основі адаптивних кодових конструкцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віталій Дмитрович Назарук. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 19 с.

 

     У роботі автореферату сформульовано і виконано актуальне науково-прикладне завдання забезпечення достовірності передачі інформації в системах безпроводового доступу за рахунок розробленої інформаційної технології.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

105

004.052+004.056

Д81

Дужий, Вячеслав Ігорович

   Інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем з архітектурно-технологічною диверсністю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Вячеслав Ігорович Дужий. – Х. : НАКУ ХАІ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена створенню інформаційної технології забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем, яка базується на розробленні нової моделі та методу вибору раціональних варіантів використання архітектурно-технологічної диверсності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

106

004.822:004.91

К78

Кравчук, Ірина Анатоліївна

   Інформаційна технологія формування метаданих для систем автоматизованого документообігу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірина Анатоліївна Кравчук. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 24 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена важливій науково-практичній задачі формування метаданих для систем автоматизованого документообігу. Отримала подальший розвиток асоціативно-статистична концепція отримання знань шляхом формалізації абстрактної системи обробки текстів певної предметної галузі та поняття мовного образу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

107

67.9(4Укр)304.3я73

З-17

Зайцева-Калаур, І. В.

   Інформаційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 187 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційне право.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та найважливіші особливості нового для країни соціально-юридичного феномену - інформаційне право. Наведено визначення основних понять та категорій.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

 

108

004:65.014.1:631.82

К67

Корнієнко, Богдан Ярославович

   Інформаційні технології оптимального управління процесами виробництва мінеральних добрив [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Богдан Ярославович Корнієнко. – К. : НАУ, 2015. – 40 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-прикладної проблеми підвищення ефективності процесів виробництва мінеральних добрив базі розробки інформаційної технології оптимального управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

109

658.5:338.5

К32

Квашук, Дмитро Михайлович

   Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки машинобудування підприємств з використанням інструментів конкурентної розвідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Михайлович Квашук. – К. : ПрАТ ВНЗ МАУП, 2015. – 24 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена удосконаленню процесу інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств. Розглянуто теоретико-методичні аспекти економічної безпеки машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

110

336.77+336.732+365.26

К66

Коренний, Едуард Анатолійович

   Іпотечне кредитування в Україні: мультиплікативний та соціальний ефекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Едуард Анатолійович Коренний. – Чернігів : ЧДТУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та практичних аспектів реалізації позитивних соціальних та економічних ефектів розвитку іпотечного кредитування в Україні та розробці рекомендацій щодо усунення його деструктивного впливу на банківську систему.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

111

141.1(093)

К26

Карпенко, Андрій Олексійович

   Історіографія рецепції філософії Мартіна Гайдеггера (кроспарадигмальний аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Андрій Олексійович Карпенко. – Дніпропетровськ : ДДПУ, 2015. – 16 с.

 

     В авторефераті дисертації проаналізовані основні підходи розуміння філософування Мартіна Гайдеггера, що складають історію рецепції Гайдеггерових ідей різними філософськими культурами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

112

63.3(4Укр)я73

Л17

Лазарович, М. В.

   Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2013. – 688 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія України.pdf.

 

     У посібнику наводяться перелік запитань і завдань для контролю засвоєних знань, перелік питань для підготовки до іспитів, хронологічна таблиця найважливіших історичних подій та рекомендована література.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

113

[330.146:336.7](477)

Р63

Рожкова, Катерина Ігорівна

   Капіталізація як фактор забезпечення фінансової стійкості банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Ігорівна Рожкова. – К. : ІЕП НАНУ, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто підходи до трактування сутності капіталізації банків, систематизовано фактори, які впливають на капіталізацію банків. Узагальнено світовий досвід рекапіталізації банків у періоди фінансової нестабільності, визначено основні причини неефективності рекапіталізації проблемних банків в Україні за рахунок державного бюджету.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

114

65.291.6я73

К82

Кривокульська, Н. М.

   Керівник адміністративної служби [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Керівник адміністративної служби.pdf.

 

     Навчальний посібник зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів напряму підготовки "Специфічні категорії" спеціальності 8.180.10018 "Адміністративний менеджмент". У ньому подані змістова і сутнісна характеристика адміністративної служби організації та розкрито особливості її побудови; наведено завдання і функції адміністративної служби організації (підприємства, установи); розкрито суть і особливості форм і методів роботи з персоналом адміністративної і кадрової служб організації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

115

658.511:061.5+657.6

Х20

Харинович-Яворська, Діана Октавіанівна

   Комплексний економічний аналіз і контроль діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Діана Октавіанівна Харинович-Яворська. – Львів : ЛКА, 2015. – 21 с.

 

     У роботі досліджено проблеми формування системи організаційно-методичного забезпечення комплексного економічного аналізу та внутрішнього контролю діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

116

32.973я73

М93

Мушак, А. Я.

   Комп'ютерні мережі і телекомунікації [Текст] : завдання для виконання лаб. робіт / А. Я. Мушак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     Практикум складається із шести лабораторних робіт. Роботи підібрані відповідно до специфіки майбутньої фаховаї діяльності студентів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

117

339.922/.923(1-67БРІКС)

Я49

Якубчик, Олеся Сергіївна

   Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних ринках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олеся Сергіївна Якубчик. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню умов, факторів, механізмів формування і реалізації конкурентних переваг ТНК країн БРІКС.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

118

177

Д79

Дубініна, Віра Олександрівна

   Концептуалізація феномену освіти в історико-філософському контексті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Віра Олександрівна Дубініна. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 16 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розгляду трансформації феномену освіти в історико- філософському процесі. Проаналізовано систему історико-філософських теорій і практик освіти та виховання як форм концептуалізації феномену освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

119

67.9(4Укр)301.01

П42

Поважний, О. С.

   Концептуальні засади професійного супроводу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі безперервної освіти [Текст] : монографія / О. С. Поважний, Н. Г. Діденко, В. І. Токарева. – Донецьк : ВІК, 2012. – 308 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Концептуальні засади професійного супроводу.pdf.

 

     У монографії досліджуються концептуальні засади професійного супроводу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі безперервної освіти в контексті нової парадигми державного управління та формування "суспільства знань".

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 5)

 

120

165.173:248.154.000.141"19"

Б94

Буцяк, Ірина Дмитрівна

   Концепція "Глибинного спілкування": філософсько-педагогічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Ірина Дмитрівна Буцяк. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджені філософські ідеї російського мислителя ХХ ст. Генріха Степановича Батищева (зокрема, його концепція "глибинного спілкування") проаналізовані і розгорнуті у філософсько-педагогічних вимірах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

121

658.152

К78

Кравченко, Олена Вікторівна

   Корпоративна фінансова архітектура в системі фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Вікторівна Кравченко. – К. : Європейський університет, 2014. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методичні основи та практичні підходи до формування корпоративної фінансової архітектури та її удосконалення в контексті впливу на фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

122

65.292.34-21я73

М21

Мальська, М. П.

   Корпоративне управління [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2012. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корпоративне управління.pdf.

 

     У підручнику викладено основи корпоративного менеджменту, визначено сутність та принципи управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки, розглянуто проблеми управління корпоративними правами власників, принципи управління на основі цінних паперів, особливості функціонування фондового ринку, правила формування внутрішньокорпоративної системи управління акціонерного товариства, а також державного регулювання корпоративного сектору.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 2, Абонемент. – 20)

 

123

336.717.061:330.3

Х65

Хмелярчук, Марія Ігорівна

   Кредитний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Ігорівна Хмелярчук. – К. : УБС НБУ (м.Київ), 2015. – 40 с.

 

     У дисертаційній роботі визначено сутність соціально-економічного розвитку та механізми його стимулювання, значення фінансових механізмів раціонального й ефективного використання фінансових ресурсів як невід'ємної передумови успішної реалізації національних стратегій соціально-економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

124

336.77-021.142.3:336.71(477)

Х20

Харевич, Андрій Сергійович

   Кредитний потенціал банківської системи України в умовах доларизації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Андрій Сергійович Харевич. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних підходів до аналізу кредитного потенціалу банківської системи та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо його нарощування в умовах доларизації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

125

336.77:338:43

С57

Содома, Руслана Іванівна

   Кредитні відносини аграрних підприємств з банками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Руслана Іванівна Содома. – Львів : ЛДФА, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій щодо удосконалення кредитних відносин аграрних підприємств з банками.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

126

658:512.011:681.326:519.713

Б14

Багхдаді, Аммар Авні Аббас

   Кубітні моделі та методи аналізу і діагностування цифрових пристроїв [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Аммар Авні Аббас Багхдаді. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – 20 с.

 

     Мета дисертаційної роботи - істотне підвищення швидкодії програмних  і апаратних засобів аналізу цифрових пристроїв за рахунок збільшення розмірності структур даних і пам'яті на основі використання кубітних покриттів функціональних елементів, методів адресного паралельного моделювання, убудованого діагностування та ремонту, що дозволяє значно підвищити вихід придатної продукції завдяки створенню інфраструктури сервісного обслуговування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

127

32.973.2-018я73

Л93

   Людино-комп'ютерна взаємодія [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. Н. Г. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 45 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

128

65.01

К56

Ковальчук, Т. Т.

   Макроекономічні ризики : класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації [Текст] : монографія / Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 304 с. – (Сучасна економічна наука). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Макроекономічні ризики.pdf.

 

     У пропонованій монографії аналізуються макроекономічні ризики, інтенсивність системних проявів і серйозність впливів яких на національні й глобальну економіки відчутно зросли.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

129

338.47:339.13

К17

Калугіна, Наталія Анатоліївна

   Маркетингова стратегія розвитку телекомунікаційного підприємства на засадах диверсифікації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Анатоліївна Калугіна. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичному обгрунтуванню науково-методичних положень і прикладних підходів щодо формування та реалізації маркетингової стратегії розвитку телекомунікаційного підприємства на засадах диверсифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

130

631.1.027:339.138:656.7:061.5

Г37

Герасименко, Ірина Миколаївна

   Маркетингове забезпечення діяльності авіакомпанії на ринку агроавіаційних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Миколаївна Герасименко. – К. : НАУ, 2015. – 23 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних , методичних положень та практичних рекомендацій щодо маркетингового забезпечення діяльності авіакомпанї на ринку агроавіаційних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

131

339.138:338.45(043)

А89

Аршевська, Марина Володимирівна

   Маркетингове комунікаційне забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Володимирівна Аршевська. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи представлено теоретико-методичні засади маркетингового комунікаційного забезпечення інноваційних процесів промислових підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

132

331.5:664

Н64

Никоненко, Андрій Володимирович

   Маркетингові засади кадрового забезпечення підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Володимирович Никоненко. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено формуванню маркетингових засад кадрового забезпечення підприємств харчової промисловості України та розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення кадрової політики суб'єктів господарювання на основі широкого впровадження маркетингового інструментарію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

133

519.876.2:378.142

Г65

Гончарук, Наталія Сергіївна

   Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг університетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Наталія Сергіївна Гончарук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто базові засади фінансування вищих навчальних закладів України та особливості фінансування закордонних вищих навчальних закладів, проаналізовано вітчизняні і зарубіжні підходи щодо удосконалення фінансового менеджменту ВНЗ та роль прогнозування фінансово-господарської діяльності в їх управлінні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

134

339.9:[316.772.3:004.738.5]

Є97

Єщенко, Євгенія Олегівна

   Мережеві спільноти як інститут глобальної господарської системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Євгенія Олегівна Єщенко. – Х. : ХНУ, 2015. – 17 с.

 

     В дисертаційній роботі проаналізовано перетворення мережевих спільнот електронного простору в інститут господарської системи, розкрито його зміст. Виокремлено етапи цього процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

135

681.32

З-14

Загуменна, Катерина Вікторівна

   Методи і спеціалізовані комп'ютерні засоби швидкої обробки даних, представлених у цілочисельному вигляді, на основі застосування кодів класу лишків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Катерина Вікторівна Загуменна. – Х. : НТУ ХПІ, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці і удосконаленню методів і засобів підвищення швидкодії реалізації цілочисельних операцій на основі застосування непозиційних кодових структур у класі лишків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

136

004.056.53

Х86

Хохлачова, Юлія Євгеніївна

   Методи оцінювання уразливостей та оптимізації інформаційних систем в умовах інформаційних впливів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Юлія Євгеніївна Хохлачова. – К. : НАУ, 2015. – 19 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розв"язанню актуальної наукової задачі побудови і дослідження методів моделювання впливів на інформаційні системи, оцінювання уразливостей та оптимізації показників систем захисту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

137

004.932

П30

Петровський, Микола Сергійович

   Методи та апаратно-програмні засоби спеціалізованих комп'ютерних систем для класифікації зображень плям лазерних пучків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Микола Сергійович Петровський. – К. : ВНТУ, 2015. – 24 с .

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної задачі - створення методів та програмно апаратних засобів спеціалізованих комп'ютерних систем із розподіленим  обробленням інформації на базі ПЛІС для класифікації зображень плям лазерних пучків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

138

004.932.2:004.93'14

М23

Мантула, Олена Вадимівна

   Методи та моделі багатовимірного прогнозування візуальної інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олена Вадимівна Мантула. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розвитку моделей і методів багатовимірного прогнозування часових рядів, індукованих відеоданими. Розглядається сегментація часових рядів, що забезпечує "семантичну" структуризацію відеоданих для підвищення ефективності технологій інформаційного пошуку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

139

004.056.5:519.8

П85

Прус, Руслана Богданівна

   Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01 - інформаційна безпека держави / Руслана Богданівна Прус. – К. : НАУ, 2014. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню питань теорії та практики створення ефективних систем захисту інформації. Метою роботи є підвищення рівня захищеності інформаційних систем за рахунок оптимального розподілу ресурсів захисту інформації між об'єктами захисту із врахуванням дій зловмисника.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

140

004.942:656.073

Є70

Єременко, Наталія Валентинівна

   Методи та модель інформаційної технології логістичного управління вантажоперевезеннями в різнорідній транспортній мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Валентинівна Єременко. – Х. : ХАІ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі сформульовано і вирішено актуальну науково-прикладну задачу побудови методів і моделі інформаційної технології управління вантажоперевезеннями в умовах територіальної розподіленості учасників логістичного ланцюга, а також складних каналів доставки вантажів в різнорідній транспортній мережі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

141

74.580(4Укр)я73

К56

Коваль, О. Є.

   Методика викладання у вищій школі [Текст] : курс лекцій / О. Є. Коваль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 104 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

142

005.21:005.591.6

Г87

Громика, Роман Петрович

   Методичне забезпечення розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Петрович Громика. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення та удосконалено методичне забезпечення щодо розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

143

[005.332.4.005.21]

К46

Кіпа, Денис В'ячеславович

   Методичне забезпечення формування конкурентної стратегії машинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис В'ячеславович Кіпа. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено подальшому розвитку теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо методичного забезпечення формування конкурентних стратегій підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

144

65.052.9(4Укр)2я73

М54

   Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломних робіт [Текст] : ОКР магістр із спец. "Облік і аудит" / уклад. П. Р. Пуцентейло, М. К. Пархомець, М. С. Палюх. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

145

65.052.9(4Укр)2я73

М54

   Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсових робіт з фінансового і управлінського обліку [Текст] : ОКР бакалавр із спец. "Облік і аудит" / уклад. М. С. Палюх. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 35 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

146

65.052.9(4Укр)2я73

М54

   Методичні вказівки щодо виконання та оформлення міждисциплінарних курсових робіт [Текст] : ОКР Магістр із спец. "Облік і аудит" / уклад. М. С. Палюх, О. П. Скирпан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 46 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

147

65.26я73

М54

   Методичні рекомендації до підготовки, оформлення та захисту дипломних робіт [Текст] : ОКР - спеціаліст, магістр, спец. "Фінанси і кредит" / уклад. О. П Кириленко, В. І. Стоян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 68 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

148

65.9(4Укр)262.10я73

М54

   Методичні рекомендації з підготовки дипломних робіт [Текст] : зі спец. "Банківська справа" магістерської прогр. "Управління банківської діяльності" / авт.-уклад. Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, І. С. Кравчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 56 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

149

658:330.34.005

К20

Капаруліна, Ірина Миколаївна

   Методологічні засади розвитку авіапідприємств в умовах економічної трансформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Миколаївна Капаруліна. – К. : НАУ, 2015. – 44 с.

 

     Дисертаційна робота спрямована на формування цілісного узгодженого комплексу теоретичних, методологічних і методичних засад дослідження розвитку підприємств з обгрунтуванням специфіки розвитку авіапідприємств в умовах економічної трансформації на засадах поле-об'єктної методології.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

150

330.341.1

Л12

Лабунська, Світлана Віталіївна

   Методологічні засади управління витратами інноваційної діяльності підприємства: аспекти економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Віталіївна Лабунська. – Суми : СумДУ, 2015. – 40 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретичних і методологічних положень та практичних рекомендацій щодо управління витратами інноваційної діяльності (УВІД) промислових підприємств на підставі визначення інноваційної спроможності та забезпечення економічної безпеки інноваційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

151

005.5:001.82]:629.73-043.86

В20

Васюткіна, Наталія Володимирівна

   Методологічні засади управління сталим розвитком авіапідприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Васюткіна. – К. : НАУ, 2015. – 38 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-методологічних, прикладних засад щодо управління сталим розвитком авіапідприємств. З позицій системного підходу визначено сутність сталого розвитку підприємства, концепт управління сталим розвитком та обгрунтовано підходи до функціонування системи управління сталим розвитком підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

152

65.012.8:338.246

І-98

Іщенко, Микола Іванович

   Методологічні основи оцінки фінансово-економічних результатів діяльності підприємств (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Іванович Іщенко. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2015. – 39 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розв'язанню теоретичних і методологічних проблем оцінювання фінансово-економічних результатів діяльності підприємств з урахуванням сучасних тенденцій їх господарювання, зокрема особливостей їх функціонування в холдингах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

153

72я73

А72

Антошкіна, Л. І.

   Методологія економічних досліджень [Текст] : підручник / Л. І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. – К. : Знання, 2015. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методологія економічних досліджень.pdf.

 

     У підручнику розкрито основи науково-дослідної роботи як головного джерела набуття, примноження, оновлення людських знань, продуктивної сили, що суттєво впливає на соціально-економічний розвиток країни. Висвітлено найважливіші підходи до формування особистості вченого та використання наукових знань.

                               40 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ФББ. – 1, Абонемент. – 35)

 

154

339.9.012.23:339.138

І-45

Ільєнко, Оксана Вікторівна

   Методологія маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини / Оксана Вікторівна Ільєнко. – К. : НАУ, 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методологічних та науково-практичних засад маркетингового забезпечення міжнародної економічної безпеки. В роботі сформовані концептуальні засади теорії економічної безпеки, запропоновано системно-ситуаційний підхід розвитку механізму зміцнення міжнародної підприємницької економічної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

155

72я73

Ш96

Шумейко, О. Т.

   Методологія наукових досліджень [Текст] : метод. рек. / О. Т. Шумейко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 50 с.

 

     Методичні вказівки присвячені вивченню теоретичних основ і прикладних засад формування у майбутніх економістів знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, починаючи зі студентської наукової роботи та відповідає програмам курсу "Методологія наукових досліджень".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

156

72я73

Ш96

Шумейко, О. Т.

   Методологія наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки до виконання КПІЗ / О. Т. Шумейко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 30 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

157

004.03:004.07

К65

Копійка, Олег Валентинович

   Методологія синтезу інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олег Валентинович Копійка. – К. : ІТГІП, 2014. – 40 с.

 

     Автореферат присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми, яка має національну значимість і направлена на синтез інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи, яка забезпечує автоматизацію виробничого та управлінського процесів, операційної діяльності, засобів транспортування інформації та загальносистемного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

158

351.82:338.24:338.43(477)

С47

Тирусь, Богдан Юрійович

   Механізм державного управління процесами модернізації економіки України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 - механізми державного управління / Богдан Юрійович Тирусь. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

 

     У роботі досліджено теоретичні та методичні основи та обгрунтовано практичні пропозиції щодо розробки механізмів державного управління процесами модернізації економіки України в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

159

005.93:658.152(043.3)

К88

Кубарева, Ірина Володимирівна

   Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Кубарева. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методичних і прикладних аспектів побудови і функціонування механізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (МЗІПП).Обгрунтовано місце та роль ІПП в інвестиційному процесі, його архітектоніку, інструментарій забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

160

336.71:005.334

Є16

Євенко, Тетяна Іванівна

   Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Іванівна Євенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     Роботу присвячено комплексному теоретичному дослідженню та розробці практичних рекомендацій щодо запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

161

338.24.021

З-48

Зеленков, Юрій Олександрович

   Механізм контролю використання державних інвестицій в галузі будівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Олександрович Зеленков. – К. : КНУБА, 2015. – 25 с.

 

     В дисертаційній роботі на основі системного аналізу обгрунтовується тлумачення інвестиційного процесу як системи, що дає можливість розглядати його як сукупність процесів, необхідних для досягнення економічних цілей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

162

338:631.6

М23

Мандзюк, Ольга Михайлівна

   Механізм організації експлуатаційно-меліоративних послуг в умовах трансформації відносин власності аграрних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Михайлівна Мандзюк. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційні роботі узагальнено теоретико-методичні основи трансформації відносин власності, виявлено основні підходи до визначення поняття "власність", розглянуто відносини власності з точки зору системного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

163

658.511.5:334.012.62

Л38

Левшова, Юлія Олександрівна

   Механізм реструктуризації виробничих потужностей корпоративної структури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Левшова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі вирішено актуальне завдання розробки науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування механізму реструктуризації виробничих потужностей корпоративної структури. Запропоновано концептуальні положення реструктуризації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

164

336.71

М48

Мельниченко, Оксана Василівна

   Механізм рефінансування банків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Василівна Мельниченко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті розкрито сутність механізму рефінансування банків, зокрема визначено ознаки розмежування поняття "рефінансування", що здійснюється за рахунок коштів центрального банку та інших джерел; зміст терміна "механізм рефінансування".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

165

330.341.1

К55

Коберник, Іван Валерійович

   Механізм управління інноваційним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах становлення економіки знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Іван Валерійович Коберник. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено науково-теоретичним, методичним і практичним питанням формування механізму управління інноваційним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах становлення економіки знань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

166

336.144.2:334.012.64

Б81

Бондаренко, Оксана Вікторівна

   Механізм фінансового планування суб'єктів малого підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Вікторівна Бондаренко. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 21 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо нового вирішення науково-прикладного завдання удосконалення механізму фінансового планування суб'єктів малого підприємництва (СМП).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

167

334.716:336.717.061(043.3)

В26

Ведернікова, Світлана Василівна

   Механізм фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Василівна Ведернікова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних положень, удосконаленню методичного забезпечення і розробленню практичних рекомендацій щодо функціонування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

168

658.15:664:338.436

Л22

Ланова, Марина Іванівна

   Механізм фінансування розвитку переробних підприємств АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Іванівна Ланова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота містить положення щодо удосконалення концептуальної основи процесу фінансування переробних підприємств АПК з у рахуванням вимог управління, орієнтованих на розвиток інвестицій, підвищення конкурентоспроможності, зростання виробництва та поєднанням інтересів інвесторів  із урахуванням ризиковості джерел фінансування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

169

[339.5:338.1.014]:303.725.33

Б59

Біда, Маріанна Богданівна

   Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Маріанна Богданівна Біда. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота виконана з метою виявлення зв"язку між міжнародною торгівлею та економічним зростанням. У роботі узагальнено сучасні теоретичні та емпіричні підходи до аналізу різних способів впливу торгівлі на зростання економіки, виокремлено головні моделі механізмів впливу торгівлі, виходячи з різного принципу їхньої дії. Здійснено детальний аналіз особливостей дії різних механізмів для регіонів та інтеграційних об"єднань світу. Визначено домінуючі механізми впливу міжнародної торгівлі на зростання регіонів світу та складено відповідні моделі економічного зростання для регіонів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

170

351.82:338.47:007

Г19

Гапанович, Ярослав Валерійович

   Механізми реалізації державної регуляторної політики у сфері зв'язку та інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Ярослав Валерійович Гапанович. – Одеса : ОРІДУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено сучасний стан та особливості функціонування механізмів реалізації державної регуляторної політики у сфері зв'язку та інформації (адміністративно-правового, економічного та інформаційно-аналітичного).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

171

[338.51/.53:332.14]

Х73

Холонюк, Олена Леонідівна

   Механізми регулювання міжрегіональної диференціації споживчих цін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Леонідівна Холонюк. – Львів : ДУ ІРД, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробленню основних напрямів регулювання міжрегіональної диференціації цін на споживчі товари. Досліджено сутність та чинники міжрегіональної диференціації споживчих цін в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

172

67.9(4Укр)301.0-3я73

М66

   Митне право [Текст] : метод. рек. / уклад. В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2015. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

173

336.225.674

Х21

Харкавий, Микола Олександрович

   Митний пост-аудит в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Микола Олександрович Харкавий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 228 с.

 

     У дисертаційні роботі розкрито теоретико методологічні та практичні засади реалізації митного пост-аудиту  у контексті підвищення  його ефективності та результативності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

174

336.225.674

Х21

Харкавий, Микола Олександрович

   Митний пост-аудит в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Олександрович Харкавий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико методологічні та практичні засади реалізації митного пост-аудиту  у контексті підвищення  його ефективності та результативності.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

 

175

336.71

С44

Скок, Євгеній Миколайович

   Міжбанківський кредитний ринок України в умовах переходу до таргетування інфляції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євгеній Миколайович Скок. – К. : УБС НБУ, 2015. – 22 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних засад функціонування міжбанківського кредитного ринку та розробленню науково-методичних і практичних рекомендацій щодо його стабілізації в умовах переходу до таргетування інфляції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

176

65.584.3я73

М58

   Міжнародна економіка 2 [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Пазізіна, К. В. Пазізіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

177

339.92(477):330.341.1

М30

Марченко, Тетяна Володимирівна

   Міжнародні інноваційні програми як фактор інтеграції України до ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Володимирівна Марченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено аналізу науково-технологічного та інноваційного розвитку країни через участь у міжнародних інноваційних програмах в умовах європейської інтеграції. Проаналізовано основні риси, складові й роль європейських інноваційних програм та інфраструктури забезпечення їхньої реалізації у створенні єдиного наукового європейського простору.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

 

178

339.92(477):330.341.1

М30

Марченко, Тетяна Володимирівна

   Міжнародні інноваційні програми як фактор інтеграції України до ЄС [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тетяна Володимирівна Марченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 251 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена аналізу науково-технологічного та інноваційного розвитку країни через участь у міжнародних інноваційних програмах в умовах європейської інтеграції. Проаналізовано основні риси, складові й роль європейських інноваційних програм та інфраструктури забезпечення їхньої реалізації у створенні єдиного наукового європейського простору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

179

66.4(0)я73

М58

   Міжнародні системи та глобальний розвиток [Текст] : підручник / В. А. Манжола, Л. В. Губерський, С. В. Андрущенко [та ін.] ; за ред. Л. В. Губерського, В. А. Манжоли. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2014. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні системи.pdf.

 

     Пропоноване видання - підручник нового покоління, у якому на основі досягнень сучасної науки викладено основні положення нормативної навчальної дисципліни "Міжнародні системи та глобальний розвиток". За структурою підручник складається із двох частин. У першій частині розглядаються міжнародні системи, концептуально-теоретичні засади їх дослідження, типологія та концепції організації міжнародних систем, особливості формування сучасної постбіполярної системи міжнародних відносин.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

 

180

004.9:004.056:681.51

Л67

Літава, Гжегож Владислав

   Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Гжегож Владислав Літава. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 21 с.

 

     Дисертаційна робота стосується удосконалення моделей та засобів підвищення живучості інформаційно-управляючих системна основі еліптичних кривих (ІУСЕК) з врахуванням дефектів зовнішніх впливів за ознаками ймовірності та детермінованості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

181

004:383.4:371.69

С59

Соколова, Оксана Валентинівна

   Моделі та методи інформаційних технологій накопичення інформації у системах навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Оксана Валентинівна Соколова. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 24 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці моделей, методів і інформаційних технологій накопичення інформації у системах комп'ютеризованого навчання (СКН) і вирішенню на цій основі важливого науково-технічного завдання - підвищення ефективності і якості навчання за допомогою використання інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

182

004.415.5+004.056.57

Я64

Яновський, Максим Едуардович

   Моделі та методи інформаційної технології створення адаптивних бездротових локальних комп'ютерних мереж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Максим Едуардович Яновський. – Х. : НАКУ ХАІ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробленню моделей, методів та інформаційної технології створення адаптивних бездротових локальних комп'ютерних мереж зі стаціонарними і мобільними точками доступу із заданою якістю обслуговування. Проаналізовано методи та інструментальні засоби створення бездротових локальних комп'ютерних мереж із заданою якістю обслуговування. Розроблено модель адаптації бездротових локальних комп'ютерних мереж зі стаціонарними та мобільними точками доступу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

183

681.518.54

К95

Кучеренко, Дарія Юхимівна

   Моделі та методи підвищення якості експертного діагностування комп'ютерних систем з використанням продукційних правил [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Дарія Юхимівна Кучеренко. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – 20 с.

 

     Метою дисертаційної роботи є розробка моделей та методів підвищення якості експертного діагностування комп'ютерних систем за рахунок перевірки на логічну коректність моделі представлення знань експерта.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

184

330.43:658.14/.17:005.21

Т78

Трунова, Тетяна Миколаївна

   Моделі формування фінансової стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Тетяна Миколаївна Трунова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальну проблему підвищення фінансової діяльності підприємств на підставі розробки комплексу економіко-математичних моделей формування фінансової стратегії підприємства, що забезпечує його стійке функціонування і розвиток в умовах швидко мінливого економічного середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

185

004.942

С67

Соуд, Абдаларез Мохамед Амен

   Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Абдаларез Мохамед Амен Соуд. – Х. : НАКУ ХАІ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачі розроблення моделей, методу та інформаційної технології управління нафтопродуктозабезпеченням шляхом формування планів постачань нафтопродуктів в умовах ринку, що змінюється.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

186

504.06:004.9

С42

Скарга-Бандурова, Інна Сергіївна

   Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Інна Сергіївна Скарга-Бандурова. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 44 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-практичної проблеми підвищення ефективності природоохоронної діяльності за рахунок використання інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

187

339.54.(100):339.9 (043.3)

С60

Солодковська, Ганна Володимирівна

   Модернізація торгових політик країн в умовах глобальної економічної лібералізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ганна Володимирівна Солодковська. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному узагальненню процесів формування та реалізації торгових політик країн в умовах глобальної економічної лібералізації та обгрунтуванню напрямів і форм модернізації торгової політики України з урахуванням умов і особливостей євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

188

336.012.23:330.322

К90

Кульпінський, Сергій Віталійович

   Монетарне стимулювання інвестиційних процесів на фінансових ринках (механізм забезпечення та реалізації) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Віталійович Кульпінський. – К. : НДЕІ, 2015. – 36 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад монетарного стимулювання інвестиційних процесів та обгрунтуванню напрямів підтримки розвитку фінансових ринків монетарними інструментами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

189

67.9(4Укр)301.01я73

М48

Мельник, А. Ф.

   Муніципальний менеджмент [Текст] : підручник / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 363 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Муніципальний менеджмент.pdf. – ТНЕУ - 50 років.

 

     У підручнику розглядаються теоретико-правові засади муніципального менеджменту в системі публічного управління, технології спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту, зовнішні взаємодії органів місцевого самоврядування в управлінні економічним і соціальним розвитком муніципальних утворень та особливості муніципального управління в окремих зарубіжних країнах.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

 

190

65.9(4Укр)261.34я73

М90

   Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Астон, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Муніципальні фінанси.pdf.

 

     В навчальному посібнику розглянуто коло питань, що стосуються теоретичних засад муніципальних фінансів, бюджетів місцевого самоврядування як основи муніципальних фінансів, формування їх доходів і здійснення видатків, впливу міжбюджетних відносин на муніципальні фінанси, організації бюджетного процесу на місцевому рівні, теорії та практики муніципального кредиту, особливостей організації фінансів підприємств комунального господарства, управління муніципальними фінансами й організації місцевого фінансового контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

191

658.5:012.7

С68

Софійчук, Катерина Костянтинівна

   Науково-методичне забезпечення контролінгу у системі управління підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Костянтинівна Софійчук. – К. : НТУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці науково-методичного забезпечення контролінгу на підприємстві, призначенням якого є виявлення, оцінка, аналіз та знешкодження небезпечних очікуваних загроз зовнішнього та внутрішнього середовищ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

192

368.041.911.5(477)(043.5)

Л63

Лисенко, Варвара Сергіївна

   Науково-методичні засади добровільного медичного страхування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Варвара Сергіївна Лисенко. – Суми : УАБСНБУ, 2014. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні основи діяльності страхових компаній на ринку медичного страхування, охарактеризовано добровільне медичне страхування як страховий продукт та визначено його місце в моделях систем охорони здоров'я країн світу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

193

[368.97:338.487](043.3)

А16

Абрамітова, Дар'я Ростиславівна

   Науково-методичні засади оцінювання розвитку вітчизняного ринку страхування міжнародного туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дар'я Ростиславівна Абрамітова. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2015. – 22 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено систему взаємозв"язків між суб"єктами страхового ринку туристичних послуг, розмежовано сутність понять "туристичне страхування" та "страхування туристів". Проведено аналіз сучасних тенденцій у сфері міжнародного туризму; досліджено страховий ринок України у розрізі основних видів страхування, що мають відношення до туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

194

004.056.5:004.8(043.3)

Т35

Терейковський, Ігор Анатолійович

   Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.21 - система захисту інформації / Ігор Анатолійович Терейковський. – К. : НАУ, 2015. – 43 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми, що полягає у створенні комплексної методології розробки  широкодоступних ефективних нейромережевих засобів оцінки параметрів безпеки Інтернет-орієнтованих інформаційних систем, які за рахунок теоретично обгрунтованого вибору характеристик, дозволяють оперативно розпізнавати нові види кібератак при обмежених обчислювальних ресурсах та варіативності умов застосування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

195

339.544+339.5.01(043.3)

О-53

Олефіренко, Вікторія Володимирівна

   Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Вікторія Володимирівна Олефіренко. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті роботи розкрито теоретичні основи, чинники та мотиви активізації нетарифного регулювання в глобальній торговельній системі на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі. У рамках дослідження проаналізовано наслідки застосування нетарифних заходів та їх вплив на торгівлю країн та економіку в цілому.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

196

004.056+65.012.16:681.5

С41

Сіденко, Євген Вікторович

   Нечіткі моделі та інформаційні технології для підвищення ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Євген Вікторович Сіденко. – Миколаїв : ЧДУ, 2015. – 27 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі розробки нечітких моделей та інформаційних технологій для підвищення ефективності прийняття рішень в задачах транспортної логістики в умовах невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

197

1(091)165.6/.8

С28

Секундант, Сергій Григорович

   Нормативно-критичні підстави епістемології [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Сергій Григорович Секундант. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 34 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджуються критичні підстави епістемології Ляйбніца, яка трактується як вчення про систему достовірного знання, підстави її істинності та достовірності. Автор використовує конструктивно-нормативний підхід, який грунтується на вимозі розрізняти теоретичну систему та її філософську ідеологію (нормативні підстави).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

198

32.973.2-018я73

О-13

   Об'єктно-орієнтоване програмування [Текст] : опорн. консп. лекцій. Ч. 2 / уклад. О. М. Заставний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 91 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

199

32.973.2-018я73

О-13

   Об'єктно-орієнтоване програмування [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. І. Манжула. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

200

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік в галузях економіки [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Белова. – Тернопіль : ТАЙП, 2014. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

201

631.162:657.47:636

С89

Суворова, Надія Іванівна

   Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Надія Іванівна Суворова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних, методичних і прикладних питань обліку витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва та розробці практичних рекомендацій з їх удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

202

65.052.9(4Укр)243я73

О-17

   Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Белова. – Тернопіль : ТАЙП, 2015. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

203

[657+657.6]:330.341.1

С81

Столярчук, Надія Миколаївна

   Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Надія Миколаївна Столярчук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 21 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту об'єктів інноваційної діяльності в наукових установах в умовах інституційних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

204

657:621.311:65.012.4(043.3)

К56

Ковтун, Ірина Юріївна

   Облік корпоративних операцій в управлінні підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної дільності) / Ірина Юріївна Ковтун. – К. : НАСОА, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена науковому обгрунтуванню теоретичних і методичних положень, а також розробці практичних рекомендацій щодо перспективного розвитку обліку корпоративних операцій і використання його інформації в управлінні підприємствами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

205

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Белова. – Тернопіль : ТАЙП, 2013. – 58 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

206

65.052.9(4Укр)261.4я73

О-17

   Облік та звітність в оподаткуванні [Текст] : метод. вказівки для виконання практ. завдань / уклад. Т. В. Дідоренко. – Тернопіль : Тайп, 2015. – 57 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

207

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облікова політика [Текст] : метод. вказівки і завдання / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

208

657-048.42:658.27:624(043.3)

М34

Матієшин, Марія Михайлівна

   Обліково-аналітичне забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Матієшин. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено наукове завдання щодо вдосконалення положень обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

209

657.1:330.341.1(043)

Д44

Дідух, Дмитро Миколайович

   Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дмитро Миколайович Дідух. – К. : ДАСОА, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальних проблем організації і методики бухгалтерського обліку та аналізу інноваційної діяльності підприємства, висвітленню особливостей формування та використання в управлінні обліково-аналітичної інформації про інноваційне виробництво і збут інноваційної продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

210

005.94+004.9+528.7

П58

Попова, Марина Андріївна

   Онтологія взаємодії в середовищі геоінформаційної системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марина Андріївна Попова. – К. : ІТГІП, 2014. – 20 с.

 

     Роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефективності взаємодії користувачів з розподіленими інформаційними ресурсами, системи та між собою в середовищі геоінформаційної системи шляхом розробки та впровадження онтології взаємодії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

211

336.2.33

С24

Свищук, Алла Сергіївна

   Оподаткування в системі фінансового регулювання економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Алла Сергіївна Свищук. – К. : КНТЕУ, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито економічну сутність оподаткування у системі фінансового регулювання економіки, яка полягає у фінансово-економічних відносинах, що виникають в процесі визначення та застосування сукупності методів, інструментів та важелів формування податкових надходжень з урахуванням напрямів суспільного розвитку, інноваційних завдань економічного зростання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

212

1(091)

К68

Коротенко, Євген Дмитрович

   Опозиція "Синхронія-діахронія мови" як засадничий принцип французького структуралізму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Євген Дмитрович Коротенко. – Дніпропетровськ : ДДМА, 2014. – 16 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розгляду мовних опозицій як засобу реалізації структуралістських побудов , а також їх переосмисленню та трансформації у постструктуралістських концепціях. Філософське осмислення опозиції "синхронія-діахронія" у структурній лінгвістиці визначене на основі концепцій Ф. де Соссюра і Р.Якобсона.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

213

658:656.71(043.3)

О-58

Онищенко, Оксана Володимирівна

   Організаційно-економічне забезпечення діяльності зонального аеропорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Володимирівна Онищенко. – К. : НАУ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті актуальність дослідження обумовлено тим, що з кожним роком Україна дедалі більше інтегрується в світові економічні процеси і стає їх безпосереднім учасником.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

214

631.151.2:634

Т85

Тупчій, Оксана Сергіївна

   Організаційно-економічне обгрунтування розвитку інтенсивного садівництва в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Сергіївна Тупчій. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено та узагальнено теоретичні основи сутності поняття "інтенсивний розвиток садівництва в сільськогосподарських підприємствах " та показники їх визначення, запропоновано модель економічного розвитку садівничих підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

215

658.26

Д40

Джеджула, В'ячеслав Васильович

   Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В'ячеслав Васильович Джеджула. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 33 с.

 

     В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичної проблеми розроблення і наукового обгрунтування теоретико-методологічних, методичних і прикладних засад формування,  функціонування та оцінювання ефективності організаційно-економічного  механізму енергозбереження промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

216

658.14/.17:625.7:338.26

Б40

Безуглий, Артем Олександрович

   Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності розподілу фінансових ресурсів в дорожньому господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артем Олександрович Безуглий. – К. : НТУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексу питань, пов'язаних із організацією процесу фінансування і управління підприємствами дорожнього господарства України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

217

336.71:005.334

Л17

Лазня, Артем Васильович

   Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової стабільності банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Артем Васильович Лазня. – К. : УБС НБУ, 2015. – 23 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

218

338.23:330.341.1

Л65

Лихолет, Сергій Ілліч

   Організаційно-економічний механізм регулювання трансферу технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Ілліч Лихолет. – К. : КНУТД, 2015. – 19 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність, зміст і принципи трансферу технологій у національній інноваційній системі. Проведений аналіз зарубіжного досвіду трансферу та комерціалізація технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

219

658.149.3:330.341.1

Р88

Русак-Пасічнюк, Вероніка Геннадіївна

   Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вероніка Геннадіївна Русак-Пасічнюк. – К. : КДАВТ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню та розробці організаційно-економічного механізму трансферу інноваційних розробок на підприємствах водного транспорту, ролі персоналу організації у цьому процесі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

220

351.746.1

Д56

Добрянський, Олег Іванович

   Організаційно-економічний механізм управління безпекою водних ресурсів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Іванович Добрянський. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     У роботі розкрито теоретико-методичні основи дослідження безпеки водних ресурсів, розкрито сутність і зміст категорії, досліджено основні наукові підходи до підвищення рівня безпеки, запропоновано методи управління безпекою водних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

221

332.146:338.49

Г12

Гавриличенко, Євгенія Вікторівна

   Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Євгенія Вікторівна Гавриличенко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

222

631.15:338.33

Ч-12

Чаговець, Олена Володимирівна

   Організаційно-економічні засади диверсифікації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Чаговець. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні, методичні та практичні питання організаційно-економічного забезпечення диверсифікації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

223

(005.936.3+005.934.3)

М82

Москвін, Борис Юрійович

   Організаційно-економічні засади забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Борис Юрійович Москвін. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методичних положень і прикладних рекомендацій щодо забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

224

657(471+633):005.51(043.3)

Є83

Єсієва, Наталія Казимирівна

   Організація обліку та внутрішнього аудиту основної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Казимирівна Єсієва. – К. : НАСОА, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню нагальних проблем організації і методики обліку та внутрішнього аудиту основної діяльності підприємств. Досліджено облікову класифікацію видів основної діяльності підприємств із подальшою їх деталізацією, та як наслідок, уточнено об'єкти обліку та аудиту основної діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

225

339.72:336

П27

Переверзєв, Євген Вікторович

   Організація розрахунків та фінансування діяльності закордонних підрозділів суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євген Вікторович Переверзєв. – К. : ЄУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теорії, практики та питань організації розрахунків та фінансування діяльності закордонних підрозділів суб'єктів господарювання; запропоновані технології її удосконалення та перспективного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

226

338.49:911.373

К86

Ксьонжик, Ірина Володимирівна

   Організація та регулювання інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Володимирівна Ксьонжик. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 44 с.

 

     Дисертаційну роботу присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню наукових засад та розробці на їх основі практичних рекомендацій щодо організації та регулювання інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

227

88.56я73

Н56

Нестуля, О. О.

   Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи лідерства.pdf.

 

     Привабливість пропонованого видання полягає в його практичному спрямуванні, зорієнтованому на виявлення, розвиток і вдосконалення особистісних лідерських та професійно-управлінських якостей менеджера.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 6)

 

228

88.56я73

Н56

Нестуля, О. О.

   Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, В. В. Карманенко. – К. : Знання, 2013. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи лідерства...pdf.

 

     Пропонована книга - це друга частина навчального посібника "Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера". У ній наведено життєві історії найвидатніших підприємців світу XX-XXI ст., які стануть яскравим прикладом для кожного студента.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 6)

 

229

72(4Укр)я73

О-75

   Основи наукової діяльності [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

230

32.81я73

О-75

   Основи системної інженерії [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. Я. Возна, П. В. Гуменний. – Тернопіль : Гал-друк, 2015. – 118 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

231

330.322.4:316

Я60

Яневич, Наталія Ярославівна

   Оцінка і прогнозування напрямів соціального інвестування територіальних громад [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Наталія Ярославівна Яневич. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розроблено метод діагностування динаміки обсягів бюджетного соціального інвестування територіальних громад та систему моніторингу ефективності вкладення соціальних інвестицій у функціонування об'єктів соціальної інфраструктури певного міста (регіону).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

232

330.332:656.611.2

Г70

Горошко, Катерина Олексіївна

   Оцінка інвестиційного потенціалу судноплавних компаній внутрішнього водного транспорту та напрями його реалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Олексіївна Горошко. – К. : КДАВТ, 2015. – 19 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано та обгрунтовано поняття "інвестиційний потенціал судноплавної компанії внутрішнього водного транспорту", наведена класифікація зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на інвестиційний потенціал судноплавної компанії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

1

330.322:334.716

С24

Свідер, Олександр Полікарпович

   Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Полікарпович Свідер. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методичні основи і практичні рекомендації щодо розробки та забезпечення найкращого функціонування системи комплексної оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

2

65.012.8:332.8

Ю22

Юй, Цзянбо

   Оцінка стану забезпечення економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Цзянбо Юй. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методичних положень та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо удосконалення оцінки стану забезпечення економічною безпекою корпоративних підприємств будівельної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

3

336.76(477):005.336(043.3)

В75

Воробець, Тарас Іванович

   Оцінювання стійкості функціонування фондового ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тарас Іванович Воробець. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретичних положень, розробленню методичного підходу і рекомендацій з оцінювання стійкості функціонування фондового ринку. Використання методу морфологічного аналізу дозволило уточнити сутність понятійно-категоріального апарату фондового ринку, сформувати власну інтерпретацію понять "фондовий ринок", "стійкість функціонування фондового ринку".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

4

681.3:004.93:022.532

Н73

Новицький, Руслан Михайлович

   Паралельні оптико-електронні методи та засоби порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Руслан Михайлович Новицький. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 24 с.

 

     В дисертаційній роботі викладені результати досліджень щодо розробки паралельних оптико-електронних методів і засобів порівняння зображень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

5

[368.029-049.5(043.3)]

Б76

Боженко, Андрій Сергійович

   Перестрахування у забезпеченні фінансової безпеки страхового ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Сергійович Боженко. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено сутність поняття "фінансова безпека страхового ринку". Автором досліджено об"єктивну передумову існування перестрахування як механізму забезпечення ФБСР. У процесі дослідження обгрунтовано необхідність розвитку перестрахування в Україні, а також взаємної інтеграції в міжнародний страховий ринок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

6

004.272:004.383

К56

Ковальов, Микола Олександрович

   Підвищення ефективності однорідних цифрових інтегруючих структур в автоматичних системах реального часу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Микола Олександрович Ковальов. – К. : НАУ, 2015. – 23 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена проблемі підвищення ефективності цифрових інтегруючих структур (ЦІС). Актуальність подальших досліджень пов'язана з необхідністю суттєвого підвищення їх швидкодії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

7

66.4(4)я73

П32

   Підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорії і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції [Текст] : навч. матеріали / А. Ф. Мельник, І. О. Іващук, А. Ю. Васіна [та ін.] ; відп. за вип. О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 364 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Підвищення кваліфікації.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

 

8

631.11:009.12

П80

Прокопець, Людмила Володимирівна

   Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Людмила Володимирівна Прокопець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 250 с.

 

     У дисертації досліджено сутність конкуренції і конкурентоспроможності підприємств та особливості в сільському господарстві. Розглянуто методичні підходи  до визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та оцінки можливостей її підвищення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

9

631.11:009.12

П80

Прокопець, Людмила Володимирівна

   Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. спупеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Володимирівна Прокопець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено сутність конкуренції і конкурентоспроможності підприємств та особливості в сільському господарстві. Розглянуто методичні підходи  до визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та оцінки можливостей її підвищення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

10

358(477)

С13

Савіцький, Андрій Вікторович

   Підвищення якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Вікторович Савіцький. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні положення, методичні та практичні аспекти щодо підвищення якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано сучасний стан вітчизняних підприємств легкої промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

11

60.821.1я73

Л13

Лаврів, Л. А.

   Планування діяльності організації [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Лаврів. – Тернопіль : Крок, 2013. – 231 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Планування діяльності організації.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, методичні, методологічні та організаційні засади планування діяльності організацій, в комплексі із прикладами з практичної планувальної діяльності організацій різних форм власності та видів, що дозволить його користувачам не лише опанувати теоретичні основи дисципліни, а й набути практичних навиків щодо розв'язання різноманітних завдань і прийняття управлінських рішень з питань планування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

12

65.9(4Укр)261.55

Д32

Дем'янишин, В. Г.

   Планування і фінансування видатків на охорону здоров'я : методологія і практика [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, Н. Л. Замкова, Т. Д. Сіташ. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Планування і фінансування видатків.pdf.

 

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади та практичні підходи щодо планування і фінансування видатків на охорону здоров'я. Визначено економічну сутність видатків та специфіку просторової організації охорони здоров'я, розкрито зміст та структуру організаційного механізму цієї системи як сукупність форм, методів і механізмів, за допомогою яких узгоджується єдність та здійснюється функціонування галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

13

67.9(4Укр)302.2я73

М29

Мартинюк, В. П.

   Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкове право.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи функціонування податкової системи, структуру і джерела податкового права України. Розглянуто механізм справляння основних видів податків і зборів.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

 

14

336.343.359(477)

Д79

Дубинецька, Павлина Петрівна

   Податкове регулювання в системі управління національним господарством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Павлина Петрівна Дубинецька. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи та практичні аспекти податкового регулювання, обгрунтовано шляхи підвищення його ефективності в системі управління національним господарством.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

15

336.027:658.589

Ж51

Желізняк, Роман Йосифович

   Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роман Йосифович Желізняк. – Львів : ЛНУ, 2015. – 21 с.

 

     У дисертаційній роботі систематизовано підходи науковців щодо трактування та використання податків і податкових пільг як основних елементів та інструментів податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств; наведено та проаналізовано світовий досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

16

332.142.2

Т86

Тур, Олена Василівна

   Подолання нерівномірності розвитку та депресивного стану територій на основі реформування їх адміністративно-територіального устрою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Василівна Тур. – Х. : НДЦІПР, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню наукового завдання - розробці теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо подолання нерівномірності розвитку та депресивного стану територій на основі реформування їх адміністративно-територіального устрою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

17

657.36:65.014.1

Б61

Білинська, Наталія Євгеніївна

   Позабалансовий облік в системі управління підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Євгеніївна Білинська. – Львів : ЛКА, 2015. – 21 с.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто актуальні теоретичні, методичні та організаційні проблеми позабалансового обліку в системі управління підприємством. Розкрито передумови виникнення, тенденції і перспективи розвитку позабалансового обліку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

18

66.01я73

Т56

Томахів, В. Я.

   Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політологічні аспекти державного управління.pdf.

 

     Розглядаються основні поняття політичної науки, проводиться аналіз актуальних проблем стану та тенденцій розвитку політичної системи України. Підкреслюється місце і роль органів державного управління та державної служби у політичній системі суспільства, взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування.

                               16 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

 

19

336.76:658.15

У74

Усатий, Дмитро Геннадійович

   Похідні фінансові інструменти хеджування ризиків в АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Геннадійович Усатий. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення використання похідних фінансових інструментів для хеджування ризиків в АПК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

20

67.9(4Укр)305я73

П68

   Правові основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Горностай, О. Л. Мірус, О. В. Станіславчук [та ін.]. – К. : Знання, 2015. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правові основи охорони праці.pdf.

 

     Навчальний посібник призначений для фахівців з напряму підготовки "Охорона праці". Його метою є формування необхідних знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 13)

 

21

141.7:364.614.8

П16

Панасюк, Юлія Вікторівна

   Проблема соціальної справедливості в контексті аналітичної філософської традиції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Юлія Вікторівна Панасюк. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 26 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджується проблема соціальної справедливості в контексті аналітичної філософської традиції. Встановлено, що дослідження проблеми соціальної справедливості в сучасній аналітичній політичні філософії проводиться в трьох основних напрямках - лібералізмі, комунітаризмі і лібертаріанізмі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

22

331.52

М71

Мітус, Олександр Олександрович

   Прогнозування економічної активності населення в системі державного регулювання ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Олександрович Мітус. – К. : НДЕІ, 2015. – 24 с.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто сутність, функції та механізм функціонування ринку праці як об'єкту державного регулювання; визначено сутність та структуру економічно активного населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

23

32.972я73

П78

   Програмування мобільних пристроїв [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / уклад. В. В. Яцків. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

24

32.973.2-018я73

Б48

Березький, О. М.

   Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Л. О. Дубчак, І. Г. Цмоць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проектування комп'ютерних систем.pdf.

 

     У посібнику викладено матеріал по класифікації комп'ютерних систем, принципах і етапах проектування засобів комп'ютерної техніки, системах автоматизованого проектування комп'ютерних систем та їх компонентів і сучасної елементної бази - програмованих логічних інтегральних мікросхемах.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 5)

 

25

32.973.2-018я73

П84

   Професійна практика програмної інженерії [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Ф. Войтюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

26

88

П86

   Психологія і суспільство. Спецвипуск [Текст] : наук. пр. молодих учен. : збірка / редкол. : А. Крисоватий, В. Мовчан, А. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологія і суспільство. Спецвипуск.pdf.

 

     Збірка наукових праць - спецвипуск, що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських, психологічних та соціологічних наук.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

27

88.566я73

П86

   Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологія управління.pdf.

 

     Навчальний посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Психологія управління". Навчальний посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба".

                               16 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 14)

 

28

334.012.64:332.1(477)

К67

Корнецький, Артем Олегович

   Регіональна політика розвитку малого підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Артем Олегович Корнецький. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методичних підходів та розробленню науково-практичних рекомендацій щодо формування регіональної політики розвитку малого підприємництва України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

29

(33.01+330.222+336.71)

О-58

Онікієнко, Сергій Володимирович

   Регулювання інвестиційної діяльності банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Володимирович Онікієнко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 35 с.

 

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено теоретико-методологічним засадам формування та здійснення регулювання інвестиційної діяльності банків під впливом глобалізаційних процесів у світовій фінансовій системі та структурних трансформацій у вітчизняній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

30

338.246.025.2:339.137

Т76

Трофімчук, Михайло Олександрович

   Регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Олександрович Трофімчук. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методичні засади регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів, зокрема обгрунтовано наукові положення формування конкурентного середовища ринку цінних паперів, визначено суб'єкти та об'єкт регулювання відносин на ринку цінних паперів, висвітлено світовий досвід регулювання конкурентних відносин на ринку цінних паперів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

31

338.2(477)

В64

Возна, Любов Богданівна

   Регулювання кредитної структури та удосконалення механізму її функціонування в аграрній сфері України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Любов Богданівна Возна. – Львів : ЛНАУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методичних основ та обгрунтуванню науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання участі банків як суб'єктів кредитної системи у фінансуванні розвитку аграрної сфери України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

32

336.71:005.334

О-72

Осадчий, Іван Анатолійович

   Реструктуризація і реорганізація банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Іван Анатолійович Осадчий. – К. : УБС НБУ (м.Київ), 2015. – 24 с.

 

     У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методологічні положення щодо визначення сутності та форм реструктуризації і реорганізації банківської системи, обгрунтовано інструменти фінансового оздоровлення банківських установ, визначено специфічні ознаки та принципи реструктуризації реорганізації банківської системи в сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

33

631.11:330.341.1:631.6.02

С29

Селевко, Євгенія Олександрівна

   Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання в умовах інноваційного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгенія Олександрівна Селевко. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань використання ресурсного потенціалу інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

34

330.112

Г37

Герасименко, Анжеліка Григорівна

   Ринкова влада в умовах трансформації економічних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Анжеліка Григорівна Герасименко. – К. : ІЕП НАН, 2015. – 36 с.

 

     У дисертаційній роботі розроблено концептуально новий підхід до дослідження економічного змісту ринкової влади та її ролі у трансформації економічних систем, надано практичні рекомендації щодо оптимізації її впливу на напрями й динаміки у такої трансформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

35

001.895:338.43

М48

Мельник, Ольга Іванівна

   Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах інноваційного підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Іванівна Мельник. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 24 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена теоретико-методичному обгрунтуванню наукових засад та розробці практичних рекомендацій щодо формування структурованої системи ефективного інноваційного підприємництва для забезпечення розвитку аграрного сектора економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

36

631.37:621.8.036:63

Д93

Дьяченко, Олександр Сергійович

   Розвиток енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Сергійович Дьяченко. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

 

     В дисертаційній роботі досліджено теоретичні аспекти споживання і збереження в сільському господарстві енергоресурсів та розвиток механізмів їх одержання із відновлювальних джерел.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

37

74.584(4Укр)

Р64

   Розвиток іншомовної компетентності : методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти [Текст] : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. [21-22 трав. 2015 р.] / редкол. : А. Г. Цяпа, М. З. Кузів, Н. О. Федчишин [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток іншомовної компетентності.pdf.

 

     Метою конференції є узагальнення наукових досліджень у галузі лінгвістики, мовні комунікації та методики викладання іноземних мов, обміну досвідом та обговорення актуальних проблем розвитку вищої освіти в Україні в умовах компетентно-зорієнтованої фахової підготовки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

38

336.221:658.114.012.432](477)

Т48

Ткачик, Леся Петрівна

   Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Леся Петрівна Ткачик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розкрито підходи до тлумачення суті корпоративного податкового менеджменту, структурні елементи та принципи функціонування податкового менеджменту в розрізі державного і корпоративного податкового менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

39

339.9(495)

Д20

Дарвіду, Константія

   Розвиток міжнародного туризму Греції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Константія Дарвіду. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад розвитку міжнародного туризму та розробці пропозицій щодо зростання ролі туристичної галузі в економіці Греції в умовах кризи.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

 

40

339.9(495)

Д20

Дарвіду, Константія

   Розвиток міжнародного туризму Греції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Константія Дарвіду. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 275 с.

 

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад розвитку міжнародного туризму та розробці пропозицій щодо зростання ролі туристичної галузі в економіці Греції в умовах кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

41

338:436.2

Т19

Тарасов, Дмитро Анатолійович

   Розвиток молочарських кооперативів у сільській місцевості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Анатолійович Тарасов. – Полтава : ПДАА, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації наведене теоретичне узагальнення та авторське вирішення наукової задачі з розвитку молочарських кооперативів у сільській місцевості, яке виявляється в розробці теоретико-методичних підходів розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

42

631.115.1

К56

Ковальченко, Сергій Володимирович

   Розвиток особистих селянських господарств на засадах підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Володимирович Ковальченко. – К. : ІАЕ, 2015. – 34 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань організації ефективного сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

43

364.35(477)

Р83

Рудик, Володимир Касянович

   Розвиток пенсійного страхування в Україні : теорея, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Касянович Рудик. – К. : ІАЕ, 2014. – 39 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні погляди щодо сутності, економічної і соціальної природи, пенсійного страхування, розглянуто його базові принципи, функції, характерні ознаки, охарактеризовано теоретичні аспекти пенсійного менеджменту як соціального складового елементу в реалізації управлінських рішень в пенсійній системі країни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

44

338.24:327.01

Ф35

Федяєва, Марія Сергіївна

   Розвиток регуляторної політики держави в контексті євроінтеграційних процесів у національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Сергіївна Федяєва. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена систематизації теоретичних засад та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо розвитку регуляторної політики держави в контексті євроінтеграційних процесів у національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

45

336:330.33.012(100)

К95

Кучеренко, Вікторія Володимирівна

   Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобальних трансформаційних зрушень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Вікторія Володимирівна Кучеренко. – Вінниця : ДонНУ (м. Вінниця), 2015. – 22 с.

 

     Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню теоретико-методологічних засад дослідження розвитку світового фінансового ринку та розробці науково-практичних рекомендацій щодо регулювання світового фінансового ринку в умовах глобальних трансформаційних зрушень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

46

334.72:620.952

Г65

Гончарук, Інна Вікторівна

   Розвиток та ефективність підприємницької діяльності у виробництві біопалива [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Вікторівна Гончарук. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичні узагальнення і обгрунтовано методичні підходи щодо вирішення актуальної наукової проблеми розвитку та ефективності підприємницької діяльності у виробництві біопалива.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

47

336.13.012.23(477)

К56

Коваленко, Олександра Вікторівна

   Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізаційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Вікторівна Коваленко. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методологічних основ та розробці науково-практичних рекомендацій стосовно розвитку фінансової системи України  в умовах глобалізаційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

48

336.152

С32

Серебрянська, Діна Миколаївна

   Розподіл видатків між рівнями місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Діна Миколаївна Серебрянська. – К. : ІЕПНАНУ, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті розвинуто теоретичні засади і запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення розподілу видаткових повноважень у системі ОМС та видатків між рівнями місцевих бюджетів у контексті вирішення завдань бюджетної децентралізації та створення ефективної багаторівневої бюджетної системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

49

656.6.611:339.165.4:38.47

Ф85

Фрасинюк, Тетяна Ігорівна

   Система адміністрування в глобальному ринку морської торгівлі та розвиток національного торгівельного флоту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Ігорівна Фрасинюк. – К. : НАУ, 2015. – 22 с.

 

     В дисертаційній роботі на основі детального вивчення особливостей впливу системи адміністрування в глобальному ринку морської торгівлі на розвиток національного торгівельного флоту з урахуванням міжнародного поділу праці, розроблені методологічні основи механізму системи адміністрування ефективного розвитку судноплавного комплексу та безпеки торгівельного мореплавання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

50

65.011.8:330.4

Г14

Гайда, Тарас Юрійович

   Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення  прийняття управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

 

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

51

65.011.8:330.4

Г14

Гайда, Тарас Юрійович

   Система інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / Тарас Юрійович Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.

 

     У дисертації досліджено проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення  прийняття управлінських рішень на підприємствах харчової промисловості, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

 

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

52

338.24

Я60

Яневич, Михайло Миколайович

   Система інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Миколайович Яневич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-практичні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління підприємств та розроблено рекомендації щодо її удосконалення.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

53

338.24

Я60

Яневич, Михайло Миколайович

   Система інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Михайло Миколайович Яневич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 188 с.

 

     У дисертаційні роботі досліджено теоретико-практичні засади системи інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління підприємств та розроблено рекомендації щодо її удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

54

30.6я73

С40

   Системи технологій [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Муравський, О. А. Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 31 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

55

67.9(4Укр)304.9я73

С37

   Сімейне право України [Текст] : підручник / С. Б. Булеца, В. В. Заборовський, В. Г. Фазикош [та ін.] ; за ред. С. Б. Булеци, В. Г. Фазикоша. – К. : Знання, 2015. – 376 с. – (Вища освіта XXI століття). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейне право України.pdf.

 

     У підручнику "Сімейне право України" висвітлені питання загальної теорії сімейного права, правовідносини подружжя : шлюб, майнові та особисті правовідносини подружжя, правовідносини батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 12)

 

56

517.958:519.6

К59

Козій, Ірина Ярославівна

   Скінченно-елементний аналіз стійкості оболонок, податливих до зсуву та стиснення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Ірина Ярославівна Козій. – Львів : ІППММ ім. Я. С. Підстригача, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи стосується скінченно-елементної методики дослідження стійкості оболонок, податливих до зсуву та стиснення. З використанням співвідношень геометрично нелінійної теорії тонких оболонок, податливих до зсуву та стиснення (шестимодальний варіант), записано ключові рівняння для визначення початкового післякритичного стану розглядуваних оболонок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

57

66.3(4Укр)я73

К60

Колесніков, А. П.

   Соціальна безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 26 с.

 

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять, варіанти комплексного практичного індивідуального завдання, питання для самостійної роботи, тематику та порядок проведення тренінгу, глосарій, а також літературу, рекомендовану для вивчення дисципліни "Соціальна безпека".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

58

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність [Текст] : метод. вказівки для виконання практ. і тестових завдань / уклад. В. А. Дерій, М. В. Дерій, Л. І. Голінач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 35 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

59

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність [Текст] : метод. вказівки для виконання КПІЗ / уклад. В. А. Дерій, М. В. Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

60

65.9(4Укр)27я73

Ж86

Жуковська, А. Ю.

   Соціальна і гуманітарна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Жуковська ; відп. за вип. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 250 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальна і гуманітарна політика.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено найважливіші напрямки, завдання та механізми соціальної і гуманітарної політики. Розглянуто концептуальні засади та основні напрямки гуманітарної політики держави та основних її складових: культурної та мовної політики, а також політики щодо церкви та релігійних організацій, освіти, науки та науково-технічної діяльності, охорони здоров'я та фізичної культури і спорту.

                               14 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 11)

 

61

60.659я73

С69

   Соціальна і демографічна статистика [Текст] : метод. вказівки / уклад. Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

62

[338.439.012.23.021:005.521]

Д43

Дзюбенко, Надія Олександрівна

   Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого ринку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Надія Олександрівна Дзюбенко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та методологічні аспекти соціально-економічного прогнозування розвитку продовольчого ринку та надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку продовольчого ринку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

63

65.049(4Укр)6

І-44

Ілляш, І. Д.

   Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : монографія / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач. – Тернопіль : Астон, 2013. – 204 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціально-економічний розвиток.pdf.

 

     Монографія присвячена вивченню питань функціонування та соціально-економічного розвитку сільських та міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства. У роботі досліджено і поглиблено теоретико-методичні засади вивчення мережі поселень, здійснено аналіз формування мережі поселень у регіоні.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

64

001.82:316.28:007

С18

Санакуєв, Микола Георгійович

   Соціально-філософський аналіз інформації в системі комунікацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Микола Георгійович Санакуєв. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню інформації як одного з головних чинників онто- і філогенезу та зростанню ролі інформаційної комунікації у формуванні духовно-культурного і аксіологічного простору інформаційного суспільства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

65

60.5я73

С69

   Соціологія [Текст] : навч.-метод. вказівки / уклад. І. С. Ревасевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

66

60.524.224я73

Л84

Лукашевич, М. П.

   Соціологія масової комунікації [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 368 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія масової комунікації.pdf.

 

     У підручнику розглянуто об'єкт і предмет, функції, основні категорії соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженнях впливу засобів масової комунікації на суспільне життя. Здійснено ретроспективний аналіз становлення соціології масової комунікації у світовій практиці та Україні.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

 

67

65.051.9(4Укр)я73

М85

Моторин, Р. М.

   Статистика для економістів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2013. – 384 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Статистика.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкриваються найважливіші статистичні методи дослідження економічних явищ і процесів. Детально розглядаються методика і технологія автоматизованого опрацювання статистичної інформації засобами одного з найпоширеніших і водночас найпростіших у експлуатації пакетів прикладних програм Microsoft Excel.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

 

68

339.9.012:339.727.22

О-53

Олексенко, Катерина Володимирівна

   Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Катерина Володимирівна Олексенко. – К. : КНУ, 2015. – 21 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні та практичні аспекти визначення та оцінки стійкості банківської системи, а також механізму її забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

69

339.9:330.341.1

К59

Козлова, Анна Ігорівна

   Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Ігорівна Козлова. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню стратегій інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи. У роботі проаналізовано суть стратегій інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів в умовах глобалізаційних світогосподарських процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

70

330.13

Д56

Добровенко, Олександр Анатолійович

   Стратегічне планування у банківських установах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Анатолійович Добровенко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті сформульовано підходи до впровадження механізму стратегічного планування у банківських установах України. Здійснено теоретичне обгрунтування  понять та категорій, що пов'язані з процесом стратегічного планування, створення конкурентних переваг та підтримки їх стійкості, побудови комплексної системи фінансових показників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

71

[005.591.4:005.21]:658

О-54

Олійник, Тетяна Володимирівна

   Стратегічне управління адаптивністю підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Володимирівна Олійник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення та розроблено практичні пропозиції щодо стратегічного управління адаптивністю підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

72

65.053я73

С83

   Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2014. – 392 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стратегічний аналіз.pdf.

 

     У посібнику висвітлено комплекс теоретичних і практичних питань організації і методики стратегічного аналізу, розкрито сутність стратегічного аналізу та його роль в управлінні підприємством, методи і методику стратегічного аналізу. Особливу увагу приділено аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства, приділено аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства, методиці стратегічного аналізу формування.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 6)

 

73

657.62:005.21:658.114

Р69

Романенко, Олеся Валеріївна

   Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олеся Валеріївна Романенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні засади стратегічного аналізу діяльності інтегрованих підприємств і розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення його організаційно-методичного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

74

331.101:338.47

М71

Мінакова, Світлана Михайлівна

   Стратегічні орієнтири розвитку логістичних транспортних систем України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Михайлівна Мінакова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 37 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад, розвитку методичних положень і організаційних підходів до формування та реалізації стратегічних орієнтирів розвитку логістичних транспортних систем (ЛТС) України в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

75

67.9(4Укр)311.1я73

С89

   Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : метод. вказівки і завдання / уклад. Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 122 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

76

75.81я73

Ш20

Шандор, Ф. Ф.

   Сучасні різновиди туризму [Текст] : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 336 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасні різновиди туризму.pdf.

 

     Автори підручника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Підручник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.

                               7 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

 

77

65.42

С96

   Сьвременни измерения на Тьрговския бизнес - комуникация между наука и практика [Електронний ресурс] : юбилейна науч.-практ. конф. с международно участие (12-13 май 2011 г.). Т. 2. – Свищов : Д. А. Ценов, 2011. – 534 с.

 

78

336.02(477)(043.5)

В17

Ванькович, Данило Володимирович

   Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Данило Володимирович Ванькович. – Львів : ЛНУ, 2015. – 40 с.

 

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв"язання важливої наукової проблеми пов"язаної з розробленням теоретико-методологічних засад реалізації фінансової політики та обгрунтування на цій основі практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення результативності механізму її реалізації з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та суспільства в цілому.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

79

338(477):338.24.021.8

Д50

Диха, Марія Василівна

   Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Василівна Диха. – К. : НАУ, 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці та науковому обгрунтуванню теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо визначення стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку України та засобів їх реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

80

338.48-6:641/642

Б27

Басюк, Дарія Іванівна

   Теоретико-методологічні основи управління розвитком винного туризму в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Дарія Іванівна Басюк. – К. : НУХТ, 2015. – 40 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні засади розвитку винного туризму та науково-методичні підходи до стратегічного управління дестинаціями винного туризму в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

81

332.14

О-57

Омаров, Шахін Анвер Огли

   Теоретичні аспекти формування стратегії сталого розвитку регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Шахін Анвер Огли Омаров. – Х. : НДЦІПР НАН, 2015. – 28 с.

 

     У дисертаційній роботі запропоновано новий концептуальний підхід до вирішення актуальної проблеми формування стратегії сталого розвитку регіонів України. Проведене у роботі дослідження дозволило отримати низку взаємопов'язаних наукових і практичних результатів різного рівня: методологічного, теоретичного та емпіричного.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

82

351.861:355.1

Є27

Євтушок, Сергій Миколайович

   Теоретичні засади взаємодії держави та суспільства у сфері благодійництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Сергій Миколайович Євтушок. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

 

     Робота є одним з перших у науковій галузі державного управління в Україні комплексним системним дослідженням, у якому автором представлені нові науково обгрунтовані результати дослідження щодо теоретичних засад взаємодії держави і суспільства у сфері благодійництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

83

35.075.5:37

М48

Мельник, Яна Віталіївна

   Теоретичні та організаційні особливості модернізації управління сферою освіти: регіональний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Яна Віталіївна Мельник. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розкрито суть державного управління сферою освіти і виокремлено його теоретичні і організаційні особливості на загальнонаціональному та регіональному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

84

32.81я73

Т33

   Теорія автоматичного управління [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 59 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

85

32.81я73

Т33

   Теорія автоматичного управління [Текст] : метод. вказівки до виконання курсових робіт / уклад. Я. М. Николайчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 43 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

86

31.22я73

Т33

   Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / уклад. Я. Г. Притуляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 41 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

87

31.22я73

Т66

Трембач, Р. Б.

   Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Трембач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія електричних та магнітних кіл.pdf.

 

     Наведено основні поняття, формулювання, визначення і закони теорії електричних та магнітних кіл, описано їхні компоненти. Значну увагу приділено аналізу активних та пасивних двополюсних елементів електричних та магнітних кіл.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

 

88

336.7:332.12(477)

К65

Копилюк, Оксана Іванівна

   Теорія і методологія регіональної політики розвитку банківської системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Оксана Іванівна Копилюк. – Одеса : ІПРЕЕД, 2015. – 38 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вивченню теоретико-методологічних основ формування і реалізації регіональної політики розвитку банківської системи. У роботі обгрунтовано потребу розвитку регіональних банківських систем, визначено їх основні ознаки, принципи, функції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

89

32.81я73

Т33

   Теорія інформації та кодування [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

90

65.049(4Укр)6

П91

Пушкар, Б. Т.

   Територіальна організація рекреаційного господарства регіону [Текст] : монографія / Б. Т. Пушкар, З. М. Пушкар. – Тернопіль : Лібра Терра, 2014. – 196 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Територіальна організація.pdf.

 

     Монографія присвячена вивченню питань територіальної організації рекреаційного господарства регіону. У роботі поглиблено теоретичні положення про сутність і структуру територіально-рекреаційного господарства регіону. Удосконалено методику суспільно-географічного дослідження територіально-рекреаційного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

91

30.2я73

Т38

   Технології комп'ютерного проектування [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / уклад. І. М. Майків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 61 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

92

32.973.202я73

Т38

   Технологія .NET [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Т. М. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

93

336.717.063;631.11

Т41

Тимофіїв, Сергій Валентинович

   Трансакційні витрати та управління ними в діяльності аграрних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Валентинович Тимофіїв. – Львів : ЛНАУ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних і практичних аспектів управління трансакційними витратами аграрних підприємств. Уточнено трактування трансакційних витрат та систематизовано логіку дослідження проблем управління ними.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

94

336.71(477):339.727.2

Г22

Гасюк, Марія Олександрівна

   Трансформація банківської системи України в умовах руху іноземного капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Олександрівна Гасюк. – К. : УБСНБУ, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні засади і вдосконалено науково-методичні підходи до трансформації банківської системи в умовах руху іноземного капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

95

330.342.146:330.341.1](477)

С41

Сімахова, Анастасія Олексіївна

   Трансформація інноваційно-інвестиційної стратегії в соціально-економічному розвитку до вимог забезпечення соціальності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Олексіївна Сімахова. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці й обгрунтуванню теоретико-методологічних і науково-практичних основ модернізації системи регулювання суспільної динаміки, адаптованої до умов інноваційної моделі розвитку з дотриманням соціальності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

96

339.97

С32

Серажим, Юліан Віталійович

   Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юліан Віталійович Серажим. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертації розглянуто поняття саморегулівної організації, проаналізовано різні види саморегулювання на міжнародному ринку цінних паперів у контексті негативних і позитивних аспектів функціонування, систематизовано концепції впливу інвестиційних операцій на стан ринку цінних паперів, а також визначено напрямки трансформації механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

97

336.761

П84

Процько, Олександр Вікторович

   Трансформація ринку державних цінних паперів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Вікторович Процько. – К. : ДУ ІЕП НАНУ, 2015. – 19 с.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто підходи до вивчення ринку державних цінних паперів, його структури, учасників та значення для фінансової системи держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

98

339.924:061.1ЄС:336.717.8

В58

Власенко, Марина Олександрівна

   Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марина Олександрівна Власенко. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто економічну природу та генезу фінансових інститутів в країнах ЄС у контексті еволюції теорії фінансового посередництва з урахуванням впливу інституційної конвергенції та "європеїзації". Узагальнено методологічні підходи до оцінювання фінансового сектору країн ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

99

339.9.012:339.727.22

О-59

Онопко, Марія Олександрівна

   Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Олександрівна Онопко. – К. : КНУ, 2015. – 21 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена науковому обгрунтуванню теоретичних основ створення та функціонування фондів суверенного багатства, оцінці їх потенційного впливу на світогосподарські процеси, місця і ролі в системі міжнародних економічних відносин.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

100

65.052.9(4Укр)2я73

Т66

   Тренінг з фаху [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова, В. В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 29 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

101

65.052.9(4Укр)2я73

Т66

   Тренінг зі спеціальності [Текст] : метод. поради та завдання / уклад. І. Я. Назарова, Я. Д. Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

102

26.890я73

П18

Парфіненко, А. Ю.

   Туристичне країнознавство [Текст] : підручник / А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров, О. О. Любіцева. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 552 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Туристичне країнознавство.pdf.

 

     Пропоноване видання - один із перших в Україні фундаментальних підручників, у якому туристично-країнознавче знання розглядається як основа для створення туристичного іміджу країн, а туризм - як чинник глобалізації сучасного світу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

103

629.396.933

А72

Антонов, Веніамін Валерійович

   Удосконалена технологія захищеного мовного трафіку на прикладі авіаційних систем радіозв'язку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Веніамін Валерійович Антонов. – К. : НАУ, 2015. – 21 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології захищеного мовного трафіку на прикладі авіаційних систем радіозв'язку шляхом застосування для передавання вокалізованих даних некогерентних модемів з частотно-фазовою модуляцією (ЧФМ), що забезпечує необхідні рівні стабільності, якості та захищеності радіозв'язку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

104

351.85:778.5(477)

С47

Слєпак, Сергій Вілєнович

   Удосконалення механізмів державного управління кінематографічною галуззю України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 - механізми державного управління / Сергій Вілєнович Слєпак. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

 

     У роботі здійснено науково-теоретичне та практичне обгрунтування необхідності удосконалення механізмів державно-управлінської діяльності із забезпечення розвитку кінематографії України та вироблено рекомендації щодо їх удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

105

352.07(477)

Ч-92

Чуп, Іван Андрійович

   Удосконалення механізму формування сільських та селищних рад в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Іван Андрійович Чуп. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі проаналізовано стан законодавчого забезпечення, організаційних та інституційних складових механізму формування сільських, селищних рід в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

106

66.4(4Укр)я73

Г15

Галик, В. М.

   Україна в Європі і світі [Текст] : навч. посіб. / В. М. Галик ; відп. за вип. Л. В. Тимошенко. – К. : Знання, 2013. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Україна в Європі і світі.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито основні напрями зовнішньої політики України доби незалежності. Висвітлено зовнішньополітичні концепції Української держави, що формуються на принципах і нормах міжнародного права та втілюються в практичних діях згідно з концептуальними положеннями, які визначені у сфері зовнішньої політики нашої країни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

107

81.2Укр-9

К75

Кочан, І. М.

   Українська наукова лексика : міжнародні компоненти в термінології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Кочан. – К. : Знання, 2013. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська наукова лексика.pdf.

 

     У посібнику детально розглянуто специфіку міжнародних компонентів у науковій термінології сучасної української мови. Порушено дискусійні проблеми оновлення українського фахового лексикону, пов'язані насамперед із гармонійним поєднанням тенденції до інтернаціоналізації з прагненням до збереження національної своєрідності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

108

65.291.34я73

У67

   Управління брендом роботодавця [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. А. Прохоровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 47 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

109

330.87:338.43.01:658

К78

Кравчук, Ірина Ігорівна

   Управління економічним розвитком сільського соціуму: теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Ігорівна Кравчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 36 с.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методологічна сутність управління економічним розвитком соціуму, досліджено його особливості, механізми, технології. Проаналізовано та доопрацьовано категорійно-понятійний апарат економічного розвитку сільського соціуму. Проаналізовано проблему формування механізмів управління економічним розвитком сільського соціуму, запропоновано методику програмно-цільового управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

110

005.2:656.7.073.436(043.3)

В19

Василенко, Ігор Володимирович

   Управління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Володимирович Василенко. – К. : НАУ, 2015. – 23 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню проблем управління економічною ефективністю доставки спеціальних вантажів транспортно-експедиторським підприємством в автомобільно-авіаційному сполученні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

111

658.5 (67)

К56

Коверга, Сергій В'ячеславович

   Управління збалансованим розвитком промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій В'ячеславович Коверга. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 40 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної проблеми теоретичного, методологічного та методичного обгрунтування системи управління збалансованим розвитком промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

112

60.82я73

М48

Мельник, А. Ф.

   Управління змістом робіт [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, С. С. Велещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 262 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління змістом робіт.pdf.

 

     У навчальному посібнику наведено основні положення, які характеризують сутність управління змістом робіт в адміністративній діяльності. Особлива увага приділяється документуванню характеристик продуктів діяльності організації та визначенню змісту робіт для їх виконання.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

113

330.341.1:631.11:338.43.01

Ш64

Ширма, Володимир Васильович

   Управління інноваційним розвитком підприємств у галузі рослинництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Васильович Ширма. – Біла Церква : БЦНАУ, 2015. – 20 с.

 

     Здійснено обгрунтування концептуальних засад управління інноваційним розвитком підприємств у галузі рослинництва, що передбачають системний підхід до організації взаємодії між сферою науки, сільськогосподарським та промисловим виробництвом й фінансовим сектором.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

114

338.48.001.76(043.3)

А65

Андрієнко, Ганна Владиславівна

   Управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Владиславівна Андрієнко. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 19 с.

 

     У дисертаційній роботі наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо розвитку теоретичних засад та розробки методичних і практичних рекомендацій з управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

115

005.336.4:005.93:622(477.63)

Н71

Ніколайчук, Ольга Анатоліївна

   Управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Анатоліївна Ніколайчук. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних, методичних і прикладних засад ефективного управління інтелектуальним капіталом підприємства. Уточнено фахові дефініції теорії управління інтелектуальним капіталом, розроблено концептуальні засади організаційно-економічного механізму формування та використання інтелектуального капіталу підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

116

67.9(4Укр)304.3я73

У67

   Управління інтелектуальною власністю [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. М. В. Дишкант, О. В. Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 33 с.

 

     У навчально-методичних матеріалах відображено зміст, мету та завдання дисципліни, структуру залікового кредиту, методичні рекомендації з тематики лекційних занять, перелік екзаменаційних питань, критерії оцінювання та рекомендовану літературу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

117

005.93:658.5:621

Р50

Рикуніч, Анастасія Юріївна

   Управління інфраструктурою машинобудівних підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Юріївна Рикуніч. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних, методичних та практичних засад підвищення результативності управління інфраструктурою машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

118

338.24:[331.5:005.57]

С30

Семенишин, Володимир Орестович

   Управління комунікаційними процесами на ринку праці в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Орестович Семенишин. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення проблем управління комунікаціями на ринку праці в економіці України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

119

338.487:[658.8:005.5]

Ж85

Жук, Ірина Зеновіївна

   Управління маркетинговою діяльністю суб'єктів туристичного бізнесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Зеновіївна Жук. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні та методико-прикладні засади управління маркетинговою діяльністю суб'єктів туристичного бізнесу в Україні, обгрунтовано напрями підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю  вітчизняними суб'єктами туристичного підприємництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

120

65.291.6я73

У67

   Управління персоналом [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Д. Ілляш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

121

336.71:336.77

Б79

Болгар, Тетяна Миколаївна

   Управління проблемними кредитами банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Миколаївна Болгар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 36 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічне забезпечення  та практичні рекомендації щодо управління проблемними кредитами банківських установ.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

122

336.71:336.77

Б79

Болгар, Тетяна Миколаївна

   Управління проблемними кредитами банку [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Тетяна Миколаївна Болгар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 557 с.

 

     У дисертації розроблено теоретико-методологічне забезпечення  та практичні рекомендації щодо управління проблемними кредитами банківських установ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

123

658.1.001.76:658.012.4

С29

Селіванова, Наталя Миколаївна

   Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Миколаївна Селіванова. – Одеса : ОНПУ, 2015. – 24 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено та узагальнено науковий базис і особливості контролінгу як складової системи управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства, визначено сутність інноваційного контролінгу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

124

005.932(043.3)

Л64

Литвиненко, Аліна Олександрівна

   Управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аліна Олександрівна Литвиненко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному обгрунтуванню й розробці методичного забезпечення управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

125

332.1:338.48

П12

Павлюк, Тетяна Дмитрівна

   Управління розвитком регіонального туристичного ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Тетяна Дмитрівна Павлюк. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. В. Стефаника, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління розвитком регіонального туристичного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

126

334.02:334.723:338.242

Б81

Бондар, Наталія Миколаївна

   Управління розвитком транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Миколаївна Бондар. – К. : КНУТД, 2015. – 41 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню теоретико-методологічних положень, методичного і практичного забезпечення інвестиційної підтримки реалізації політики управління розвитком транспортної інфраструктури на основі використання переваг ДПП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

127

330.341:658

Ш20

Шандова, Наталія Вікторівна

   Управління стійким розвитком підприємств машинобудування : методологічні підходи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Вікторівна Шандова. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 40 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню важливої проблеми - розвитку теорії й методології управління стійким розвитком промислових підприємств. Розроблено комплексний підхід щодо моніторингу й оцінювання стійкого розвитку машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

128

664.7:330,131.7:005

М21

Малютенко, Олександр Юрійович

   Управління стратегічними ризиками борошномельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Юрійович Малютенко. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі розроблено науково-методичний підхід щодо процесу управління стратегічними ризиками, який враховує їх специфіку та сприяє можливості сконцентрувати увагу на головних погрозах для підприємства та обрати найбільш прийнятний сценарій його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

129

65.291.823.2я73

П58

Попович, Т. М.

   Управління якістю [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Попович. – Тернопіль : Крок, 2013. – 321 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління якістю.pdf.

 

     Навчальний посібник зорієнтований на освітньо-професійні програми підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент". У посібнику розглядаються: теоретичні засади управління якістю; інституційні основи сучасних систем управління якістю; процедури побудови систем управління якістю в організації та забезпечення її ефективного функціонування.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

 

130

330.837:338.432:65.012.23

С78

Сташко, Інна Василівна

   Управління якістю зерна у діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Василівна Сташко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти управління якістю зерна в сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління якістю продукції сільськогосподарського підприємства. Встановлено тенденції та  проблеми функціонування сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

131

005.336.3:378

П18

Парсяк, Катерина Володимирівна

   Управління якістю освітніх послуг у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Володимирівна Парсяк. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації з'ясовано природу якості як економічної категорії, систематизовано різновиди освітніх послуг та підходи щодо її вимірювання та оцінювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

132

141.33

М15

Макєшина, Юлія Вікторівна

   Феномен материнства у дискурсах некласичної та постнекласичної західноєвропейської філософії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Юлія Вікторівна Макєшина. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 19 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи являє собою історико-філософське дослідження трансформації феномену материнства у некласичному та постнекласичному філософському дискурсі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

133

88.4я73

Ф50

   Фізіологія та психологія праці [Текст] : метод. вказівки / уклад. З. М. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 58 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

 

134

[1(091):378.4](477.54)

А13

Абашнік, Володимир Олексійович

   Філософія в Харківському університеті : історія інституцій, праць та персоналій (1804 - 1920) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Володимир Олексійович Абашнік. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 34 с.

 

     У авторефераті дисертації досліджено головні етапи розвитку філософських інституцій (кафедри теоретичної та практичної філософії, з 1835 р. - кафедри філософії Філософського факультету) Харківського університету, творчий шлях, викладацька діяльність та ключові твори їх представників у 1804 - 1920 рр.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

135

1(091):224:(394.4)

Р24

Рассоха, Ігор Миколайович

   Філософська думка Фінікії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ігор Миколайович Рассоха. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2015. – 39 с.

 

     Філософія вперше в людській історії виникла у Фінвкії в IX - VIII ст. до н. е. Тоді Фінікія була "ранньокапіталістичним" центром "світу-економіки", як Афіни V - IV ст. до н. е., міста Північної Італії XIV - XVI ст. або Англія XVIII ст.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

136

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінанси [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 40 с.

 

     Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни "Фінанси" включають програму дисциплін, план семінарських занять, питання для самоконтролю, тестові завдання для перевірки знань студентів, словник ключових термінів, перелік рекомендованої літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

137

65.9(4Укр)261.1я73

Ф59

   Фінансова політика [Текст] : навч.-метод. матеріали до вивчення курсу / уклад. І. П. Сидор, Н. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова політика.pdf.

 

     Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу "Фінансова політика", включають програму курсу, опорний конспект лекцій, плани семінарських занять, перелік питань для самостійної роботи студентів, тестові завдання для перевірки знань студентів, список рекомендованої літератури.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ФББ. – 1, Абонемент. – 10)

 

138

338.434:333

Р15

Радух, Надія Богданівна

   Фінансове забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Богданівна Радух. – Житомир : ЖНАУ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційного дослідження науково обгрунтовано теоретико-методологічні положення та розроблено практичні рекомендації щодо фінансового забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

139

005.95:336.71

К89

Кузнєцов, Андрій Миколайович

   Фінансове управління розвитком банку на основі застосування інструментів мотивації персоналу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Миколайович Кузнєцов. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню науково-методичних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо реалізації завдань фінансового управління розвитком банку на засадах інструментів трудової мотивації банківського персоналу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

140

336-047.64:368.03(043.3)

П58

Попова, Інна В'ячеславівна

   Фінансовий контроль страхових організацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна В'ячеславівна Попова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні основи організації фінансового контролю страхових організацій і розроблено науково-практичні рекомендації щодо удосконалення ФКСО, спрямовані на підвищення прозорості, ефективності діяльності та фінансової надійності страхових організацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

141

336.1:352:332.012.2:911.375.1

Б91

Буряченко, Андрій Євгенович

   Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Євгенович Буряченко. – К. : КНЕУ, 2015. – 32 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад формування фінансового потенціалу, його зв'язку із соціально-економічним розвитком регіону та впливу урбанізаційних процесів на цей процес.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

142

336.76.043.5

Г20

Гарбар, Жанна Володимирівна

   Фінансовий ринок у системі економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Жанна Володимирівна Гарбар. – К. : КНТЕУ, 2015. – 35 с.

 

     У дисертаційній роботі розроблено інституційно-функціональну модель системи збалансованого функціонування фінансового ринку та його впливу на економічний розвиток країни.  Обгрунтовано концепцію формування державної політики у сфері розвитку фінансового ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

143

65.291-983я73

К60

Колесніков, А. П.

   Фінансово-економічна безпека підприємств [Текст] : навч.-метод. матеріали / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с.

 

     Методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять, варіанти комплексного практичного індивідуального завдання, питання для самостійної роботи, тематику та порядок проведення тренінгу, глосарій, а також літературу, рекомендовану для вивчення дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

144

336.43

К30

Качура, Костянтин Миколайович

   Фінансово-кредитне забезпечення інвестиційних процесів на ринку нерухомості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Костянтин Миколайович Качура. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретико-методологічні засади і розроблено науково-практичні рекомендації, спрямовані на активізацію інвестиційних процесів і покращення їх фінансово-кредитного забезпечення на ринку нерухомості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

145

338.24(477):336.153.2

В12

Ваврін, Максим Ростиславович

   Фіскальне регулювання економічної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Максим Ростиславович Ваврін. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-теоретичне обгрунтування, проведено оцінку та запропоновано напрями підвищення ефективності фіскального регулювання економічної безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

146

338.43:335.336.1:63(477)

Х43

Хижняк, Віктор Миколайович

   Формування галузевої структури ефективності органічного землеробства аграрних господарств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віктор Миколайович Хижняк. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

147

39.564;332.135

Н33

Натрошвілі, Георгій Робертович

   Формування експортного потенціалу підприємства на основі використання регіональної інфраструктури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Георгій Робертович Натрошвілі. – К. : КНУТД, 2015. – 19 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методичні положення щодо організації функціонування підприємства в системі міжнародного бізнесу, описано дефініцію експортного потенціалу підприємства як об'єкта економічного дослідження, визначено методичні засади формування регіональної політики підтримки експортної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

148

330.322

Т48

Ткаченко, Юлія Володимирівна

   Формування інвестиційної привабливості національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Володимирівна Ткаченко. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні аспекти визначення сутності поняття та узагальнено методичний інструментарій оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки. введено поняття глобальної інвестиційної привабливості національної економіки та розроблено методичний підхід до її оцінювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

149

336.71

М48

Мельничук, Марина Володимирівна

   Формування інтегрованої системи управління ризиками в банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Володимирівна Мельничук. – К. : КНТЕУ, 2015. – 21 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи детерміновано етапи розвитку системи ризик-менеджменту, у рамках якої відбувався еволюційний перехід від інтуїтивного сприйняття ризиків та дискретної їх оцінки до системного аналізу й інтегрованого управління ризиками банківської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

150

658.589.001.76

К56

Ковтуненко, Ксенія Валеріївна

   Формування інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового підприємства в умовах стратегічних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ксенія Валеріївна Ковтуненко. – Одеса : ОНПУ, 2015. – 40 с.

 

     У дисертаційній роботі представлено теоретико-методологічне узагальнення та нове вирішення науково-прикладної проблеми забезпечення ефективності формування інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового підприємства в умовах стратегічних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

151

332.1:334.7(043.3)

І-23

Іванченко, Галина Валеріївна

   Формування кластерних утворень та моделей розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Галина Валеріївна Іванченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методичні положення і практичні рекомендації щодо формування кластерних утворень в Україні. Досліджено наукові підходи до визначення понять "кластер", "інноваційний кластер". Розглянуто підходи до систематизації ознак класифікації кластерів, визначено необхідність та передумови їх формування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

152

332.1:334.7(043.3)

І-23

Іванченко, Галина Валеріївна

   Формування кластерних утворень та моделей розвитку регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Галина Валеріївна Іванченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 215 с.

 

     У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретико-методичні положення і практичні рекомендації щодо формування кластерних утворень в Україні. Досліджено наукові підходи до визначення понять "кластер", "інноваційний кластер". Розглянуто підходи до систематизації ознак класифікації кластерів, визначено необхідність та передумови їх формування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

153

658.8:06.05:629.73

С32

Сергієнко, Світлана Анатоліївна

   Формування комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Анатоліївна Сергієнко. – К. : НАУ, 2015. – 23 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню та розробці теоретичних і методичних положень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій авіатранспортних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

154

339.137.2:633.85

Н16

Нагернюк, Діана Валентинівна

   Формування конкурентоспроможності продукції олійних культур у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Діана Валентинівна Нагернюк. – Житомир : ЖНАУ, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти формування  конкурентоспроможності продукції олійних культур у сільськогосподарських підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

155

658.8:637.1

Я51

Яловега, Людмила Василівна

   Формування маркетингового потенціалу молокопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Василівна Яловега. – К. : ПрАТ ВНЗ МАУП, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі обгрунтовані теоретико-методичні підходи до формування маркетингового потенціалу молокопереробних підприємств. Розроблено функціональну модель формування, оцінки та удосконалення МПМП, основою якої виступає маркетингова стратегія євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

156

338.432:620./952:330.341.1

Г65

Гончарук, Тетяна Вікторівна

   Формування механізму інноваційного забезпечення розвитку галузі виробництва біопалива [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Вікторівна Гончарук. – Вінниця : ВНАУ, 2014. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено та узагальнено теоретичні засади механізмів й  інноваційного розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

157

004.738:519.161:519.173

З-91

Зубок, Віталій Юрійович

   Формування міжвузлових зв'язків в інтернет з використанням методів теорії складних мереж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Віталій Юрійович Зубок. – К. : ІПМЕ, 2015. – 19 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі підвищення продуктивності інформаційного обміну в мережі Інтернет шляхом оптимізації топологічної організації мереж за рахунок формування раціональних міжвузлових зв'язків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

158

657.421:658.27

Н50

Неміш, Юлія Василівна

   Формування основних засобів та управління ними у м'ясопереробних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Василівна Неміш. – Львів : ЛНАУ, 2015. – 20 с.

 

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні та методичні основи формування основних засобів та управління ними, їх роль у забезпеченні ефективної діяльності м'ясопереробних підприємств. Обгрунтовано економічну сутність та специфіку основних засобів у м'ясопереробних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

159

005.8:614.2:658.5.011

М31

Масауд, Алі Алгхдафі А. Султан

   Формування портфеля проектів малих медичних підприємств на основі опортуністичного підходу (на прикладі стоматологічних клінік) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами і програмами / Алі Алгхдафі А. Султан Масауд. – Львів : ЛДУБЖ, 2015. – 21 с.

 

     Обгрунтовано передумови застосування портфельного управління в рамках опортуністичного підходу для малих медичних підприємств. Розроблено класифікацію медичних проектів. Запропоновано модель життєвого циклу лікувального проекту, яка відображає циклічно повторювані специфічні етапи лікування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

160

332.1:658.6(043.3)

К69

Корсак, Віктор Іванович

   Формування регіональних мереж торгових закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Віктор Іванович Корсак. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – 33 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи проведене теоретичне узагальнення та подано нове бачення вирішення наукової проблеми формування регіональних мереж торгових закладів (РМТЗ) на засадах сталості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

161

338.48:005.21

М36

Махова, Вікторія Михайлівна

   Формування системи антикризового управління туристичними підприємствоми [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Михайлівна Махова. – К. : ЄУ, 2015. – 21 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні , методичні та практичні аспекти формування системи антикризового управління туристичними підприємствами, запропоновано технології її удосконалення та перспективного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

162

331.101.3:334.012.64:621

П57

Попадюк, Ольга Олександрівна

   Формування системи матеріальної мотивації працівників малих машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Попадюк. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена теоретичному обгрунтуванню та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо формування системи матеріальної мотивації на машинобудівних малих підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

163

[005.963:658](043.3)

М29

Мартиненко, Ірина Олегівна

   Формування системи мотивованого навчання персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна Мартиненко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації розвинуто теоретичні положення професійного навчання персоналу підприємства. Досліджено сутність та роль професійного навчання у процесі розвитку персоналу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

164

657.922:656.6

С85

Стрілок, Іванна Іванівна

   Формування системи рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іванна Іванівна Стрілок. – К. : КДАВТ ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 2015. – 19 с.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

165

658.56:637.1

О-72

Осадчук, Оксана Павлівна

   Формування системи управління якістю на підприємствах молочної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Павлівна Осадчук. – К. : НУХТ, 2015. – 21 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено узагальненню теоретичних і методичних положень, розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення формування системи управління якістю на підприємствах молочної промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

166

631.158:005.21

Г20

Гарбар, Вероніка Володимирівна

   Формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вероніка Володимирівна Гарбар. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

 

     В дисертаційній роботі здійснене наукове обгрунтування теоретичних і методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

167

316.422.42:338.24

Д27

Дейч, Марина Євгенівна

   Формування та розвиток багаторівневої системи соціальної відповідальності: організаційно-управлінське забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Євгенівна Дейч. – К. : ІЕП НАН України, 2015. – 35 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних і науково-практичних засад становлення та розвитку багаторівневої системи соціальної відповідальності в національному господарстві України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

168

005.21:005.93:005.336.2

М21

Малярчук, Ольга Георгіївна

   Формування та розвиток динамічних здатностей підприємства (за матеріалами каменедобувних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Георгіївна Малярчук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукового завдання щодо системного обгрунтування теоретико-методичних засад формування та розвитку динамічних здатностей підприємства з метою посилення стратегічної позиції підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

169

332.1:[338.46:34](477)

Х86

Хохуляк, Олеся Олександрівна

   Формування та розвиток регіональних ринків юридичних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олеся Олександрівна Хохуляк. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ, 2015. – 20 с.

 

     Дисертаційна робота присвячена проблемам формування та розвитку регіональних ринків юридичних послуг України. Визначено роль ринку юридичних послуг в системі регіональних ринків та ідентифіковано етапи його встановлення в Україні. З"ясовано суть, сформовано структуру та визначені особливості регіонального ринку юридичних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

170

330.34

П36

Пітик, Олена Ярославівна

   Формування та стратегія досягнення фінансово-економічної стійкості держави за впливу зовнішньої нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Ярославівна Пітик. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено системному дослідженню засад, особливостей та чинників фінансово-економічної стійкості держави за впливу зовнішньої нестабільності. Здійснено класифікацію моделей фінансово-економічного розвитку держав з позиції забезпечення стійкості за зовнішніх потрясінь.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

171

338.45+005-026.15

Г71

Горячка, Ольга Олегівна

   Формування та функціонування інноваційних креативних колективів на підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Олегівна Горячка. – Львів : ЛУБП, 2015. – 24 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню теоретико-методологічних, концептуальних та методико-прикладних засад формування та функціонування інноваційних креативних колективів на підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

172

65.9(4Укр)262.6я73

Ц65

   Цінні папери. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, О. В. Баженова [та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2013. – 792 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цінні папери.pdf.

 

     Це видання за структурою є першою частиною практикуму з курсу "Фондовий ринок". За змістом пропонований практикум є логічним доповненням до підручника "Цінні папери", підготовленого викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Представлені у практикумі теоретичні положення, тестові завдання, завдання на встановлення відповідності, задачі різного рівня складності, господарські ситуації та завдання дослідницького характеру допоможуть читачам не лише поглибити та закріпити фундаментальні знання у галузі цінних паперів, а й сформувати відповідні компетенції і навички практичного застосування набутих знань.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ФББ. – 1, Абонемент. – 6)

 

173

368:339.138

М21

Мальцева, Вікторія Володимирівна

   Якість страхових послуг в системі маркетингового оцінювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Володимирівна Мальцева. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертації розвинуто теоретичні засади та удосконалено методичні підходи до маркетингового оцінювання якості страхових послуг. Уточнено сутність категорій "страховий проект" та "страхова послуга".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)