Нові надходження СІЧЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

1

81.2Англ-9

Engl

   English for students of economics з дисципліни Іноземна мова (англійська) [Текст] : навч.-метод. розробка / уклад. І. З. Левандовська. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 44 с.

     Дана навчально-методична розробка призначена для роботи студентів 2 курсу та спрямована на формування лексичних навичок. З метою розвитку мовленнєвої компетенції студентів подано оригінальні тексти зі спеціальності.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

2

81.2Англ-9

Д81

Дуда, О. І.

   Infotech english for computer users [Текст] : дод. до навч.-метод. комплексу з англ. мови / О. І. Дуда, О. В. Дудар, С. М. Рибачок. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 148 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

3

32.973.202я73

Inte

   Internet-Intranet технології [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. Ф. Войтюк, В. М. Спільчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 126 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

4

517:631.16

Т35

Терен, Галина Миколаївна

   Аналіз ліквідності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Галина Миколаївна Терен. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних та методологічних засад аналізу ліквідності сільськогосподарських підприємств, удосконаленню методичних підходів до оцінки, факторного аналізу та прогнозування ліквідності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

004.3

С76

Стальченко, Олександр Володимирович

   Аналого-цифрові тракти перетворення високочастотних сигналів з коригуванням нелінійності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Володимирович Стальченко. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 27 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розробці методів розширенню динамічного діапазону аналого-цифрового тракту (АЦТ) ВЧ-сигналів комп'ютерних систем шляхом коригування нелінійності характеристики перетворення (ХП) тракту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

657.6:334(477)(043.5)

Р98

Рядська, Валентина Володимирівна

   Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Володимирівна Рядська. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 33 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено подальшому розвитку теоретичних, методологічних та організаційних засад аудиту. Обгрунтовано функціональні завдання аудиту на макро- та мікрорівнях, реалізація яких впливає на умови провадження підприємницької діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

336.717.061:338.432

Ф68

Філімонова, Олена Борисівна

   Банківське кредитування функціонування сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Борисівна Філімонова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 23 с.

     У авторефераті поглиблено теоретичні основи та розуміння сутності банківського кредитування функціонування сільськогосподарських підприємств. Умотивовано систему кредитного аналізу, де ключовим елементом є визначення кредитного рейтингу сільськогосподарських підприємств з урахуванням галузевих особливостей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

657:504.61:622.33

Б67

Бичкова, Олена Василівна

   Бухгалтерський облік і аудит в управлінні екологічною діяльністю вуглевидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Василівна Бичкова. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі ідентифіковано економічну сутність поняття "екологічна діяльність" для потреб облікового відображення; обгрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до вуглевидобутку з метою обліку та аудиту в управлінні екологічною діяльністю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

657(221+633):005

Ш48

Шепелюк, Віра Анатоліївна

   Бухгалтерський облік і внутрішній контроль корпоративних прав: організація та методика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Віра Анатоліївна Шепелюк. – К. : НАСОА, 2015. – 19 с.

     У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо формування організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю корпоративних прав акціонерів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетна система [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. З. М. Лободіна, М. Б. Гупаловська, А. В. Дем'янюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 79 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

336.143:332.1(477)

Т19

Тарангул, Вікторія Іванівна

   Бюджетне стимулювання регіонального розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Іванівна Тарангул. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертації вдосконалено понятійний апарат політики регіонального розвитку та його бюджетного стимулювання. Розкрито зміст таких понять, як "регіон", "регіональний розвиток", "бюджетне стимулювання", "бюджетне регулювання".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

336.143/.221:658.15(477)(043.3)

Г93

Гудзенко, Ірина Сергіївна

   Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Сергіївна Гудзенко. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретико-методичні основи та практичні підходи до модернізації бюджетно-податкового регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання в сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

330.142.2+330.341

З-99

Зянько, Віталій Віталійович

   Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Віталійович Зянько. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню теоретичних і прикладних аспектів удосконалення венчурного інвестування інноваційного розвитку національного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

330.336.77:334.012.64

П32

Пилипенко, Борис Григорович

   Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Борис Григорович Пилипенко. – К. : ДВНЗ УБС, 2015. – 23 с.

     У дисертаційному дослідженні розкритті теоретико-методичні засади та практичні венчурного капіталу як джерела фінансування інноваційної діяльності на глобальному, міжнародному, національному та регіональному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

352.075:329.7:321(477)

У58

Ундір, Віталій Олександрович

   Взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади з об'єднаннями громади (на прикладі Рівенської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Віталій Олександрович Ундір. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено механізми державного управління становленням й розвитком взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади з об'єднаннями громадян Рівненщини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

005.8:005.216:005.22

А56

Аль, Атум Мохаммад Фаїз Ахмад

   Визначення змісту м'яких проектів на основі сервісної моделі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Атум Мохаммад Фаїз Ахмад Аль. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі поглиблено і розширено методичні основи управління змістом проектів. Обгрунтовано актуальність планування змісту м'яких проектів на основі сервісної моделі. М'які проекти визначено й описано як самостійний клас.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

658.012.32:005.584:621(477)

Н73

Новікова, Христина Костянтинівна

   Внутрішній контроль в системі управління діяльністю підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Костянтинівна Новікова. – Запоріжжя : ДВНЗ ЗНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних положень та розробці науково-методичних рекомендацій щодо вдосконалення внутрішнього контролю в системі управління діяльністю підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

658.15:336.14:005.591.6(477)

Л55

Лігузова, Віталія Олександрівна

   Впровадження бюджетування в систему управління інноваційними процесами на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук 6 спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віталія Олександрівна Лігузова. – Запоріжжя : ДВНЗ ЗНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вдосконаленню теоретико-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо впровадження системи бюджетування інноваційних процесів на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

65.040я73

Г35

   Географія світового господарства (з основами економіки) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева [та ін.] ; за ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2014. – 640 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Географія світового господарства.pdf.

     У посібнику вперше в Україні на системній основі наведено найсучасніші теоретичні, методичні та практичні відомості з географії світового господарства. Висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та проблеми основних галузей світового господарства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

20

339.922

О-76

Остапюк, Альона Олександрівна

   Геоекономічні інтереси в системі глобального управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Альона Олександрівна Остапюк. – К. : КНЕУ, 2015. – 18 с.

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню процесів формування, систематизації та розвитку інтересів країн, можливостей та сфер їх реалізації в контексті сучасних глобальних трансформацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

65.5я73

Г54

   Глобальна економіка [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. В. В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 24 с.

     Методичні вказівки складені за робочою програмою дисципліни"Глобальна економіка" і містять вступ, тематичний план, програму дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, тренінгу з дисципліни, виконання комплексного практичного індивідуального завдання, перелік питань до іспиту, критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури, перелік інтернет-ресурсів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

22

60.7я73

Д31

   Демографія [Текст] : метод. вказівки / уклад. Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

23

338.246:629.341

О-76

Остапенко, Андрій Валентинович

   Державна підтримка розвитку автобусобудівної підгалузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Валентинович Остапенко. – Х. : НДЦ ІПР НАНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-прикладної задачі подальшого розвитку теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо визначення першочергових пріоритетних заходів державної підтримки підгалузі автобусобудування в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

338.45.02(477)

К46

Кіндзерський, Юрій Вікторович

   Державна політика структурно-технологічної модернізації промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Вікторович Кіндзерський. – К. : ІЕПНАНУ, 2015. – 39 с.

     У авторефераті розроблено основи соціально-ендогенної стратегії розвитку промисловості та обгрунтовано напрями і механізми державної політики структурно-технологічної модернізації галузі як засобу реалізації стратегії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

338.242.4:330.341.2:353.2

Ш37

Шевцова, Ольга Олегівна

   Державне регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Олегівна Шевцова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     В дисертаційній роботі узагальнені теоретико-методичні підходи до державного регулювання розвитку економіки регіонів як основи національної економіки і розвинуто напрями удосконалення державного регулювання національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

338.246.025.3

С36

Силенко, Микола Федосійович

   Державне регулювання економічного розвитку депресивних територій України в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Микола Федосійович Силенко. – К. : НАУ, 2015. – 19 с.

     Дисертаційна робота присвячена теоретичному обгрунтуванню та розробці методичних заходів для удосконалення державного регулювання економічного розвитку територій з метою подолання депресивності їх стану.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

338.246.025.2:331.526

Г93

Гук, Лариса Павлівна

   Державне регулювання нестандартної зайнятості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Павлівна Гук. – К. : ІЕП та П НАН України, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертації визначено теоретичні засади та методичні підходи щодо державного регулювання нестандартної зайнятості в Україні. Доведено, що найважливішою складовою системи державного регулювання у цій сфері є прогнозування тенденцій і змін нестандартних форм зайнятості, що поширені на українському ринку праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

35.072.2:338.48

Ж90

Жупаненко, Анастасія Валеріївна

   Державне регулювання неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Валеріївна Жупаненко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота спрямована на теоретичне обгрунтування категорії "неявна інфраструктура рекреаційно-туристичної сфери національного господарства" (НІ РТС), узагальнення, розробку науково-методичних засад та надання практичних рекомендацій щодо державного регулювання НІ РТС України в сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

351:63(477)

О-76

Остапенко, Тетяна Василівна

   Державне регулювання розвитку економічного потенціалу АПК України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Василівна Остапенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена вивченню теоретичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо формування стратегічних засад державного регулювання розвитку економічного потенціалу АПК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

338.24

Р83

Ружинська, Наталія Олексіївна

   Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Олексіївна Ружинська. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 19 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні аспекти державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства, а також наведена методика аналізу його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

330:332:351.82

Г94

Гуменна, Катерина Романівна

   Державне управління інвестиційними процесами на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Романівна Гуменна. – Мукачево : МДУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню теоретичних, методичних і практичних питань державного управління інвестиційними процесами на регіональному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

351:327.7:061.1

М16

Макота, Галина Зенонівна

   Державне управління міжнародним технічним співробітництвом України з Європейським Союзом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Галина Зенонівна Макота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі здійснено комплексний науково-теоретичний аналіз та обгрунтування державного управління міжнародним технічним співробітництвом України з Європейським Союзом як системи в умовах реалізації Угоди про Асоціацію та Європейського інструменту сусідства на 2014 - 2020 рр. в контексті політики розвитку ЄС та наданні рекомендацій щодо удосконалення державного управління у цій галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

336.02.33

М48

Мельниченко, Сергій Іванович

   Державне фінансове регулювання економічного розвитку країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Іванович Мельниченко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто положення щодо середньострокового фінансово-бюджетного прогнозування, які грунтуються на використанні економетричних моделей, врахуванні макроекономічних цілей держави, сукупності ендогенних та екзогенних економічних, фінансових показників, виявлення відповідних взаємозв'язків між ними.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

330.341.1:32(477)

Ш67

Шкода, Мар'яна Сергіївна

   економіко-організаційні важелі регуляторної політики інноваційного розвитку економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Мар'яна Сергіївна Шкода. – К. : ВНЗ НАУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науково-теоретичним, методичним і практичним питанням регуляторної політики інноваційного розвитку економіки України. У процесі дослідження охарактеризовано теоретичні концепції економічного розвитку та регуляторної політики розвитку інноваційної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

65.011.4я73

Е40

   Економічний розвиток [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Козюк, Ю. П. Іващук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

36

681.32.019.3

С84

Стрельніков, Павло Валерійович

   Експериментальне оцінювання надійності обладнання інформаційних систем в умовах малої статистики відмов [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Павло Валерійович Стрельніков. – К. : ІПММС НАНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці методів оцінки технічного стану та прогнозування показників надійності в умовах малої статистики відмов.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

32.85я73

Е45

   Елементи цифрової електроніки [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Б. Албанський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 60 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

38

334.716:005.336.4(477)

А69

Анохіна, Катерина Олександрівна

   Ефективність використання нематеріальних ресурсів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Олександрівна Анохіна. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретико-методичних підходів до оцінки рівня ефективності використання нематеріальних ресурсів підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

338.432:658(043.2)

З-38

Захарова, Дарина Сергіївна

   Ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дарина Сергіївна Захарова. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню проблеми ефективності виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств. У роботі уточнено сутність поняття "ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

631.344.5:621.311.1.017

І-18

Іваненко, Віктор Федорович

   Ефективність енергозберігаючих технологій в овочівництві закритого грунту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віктор Федорович Іваненко. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні і прикладні аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду ефективності застосування енергозберігаючих технологій у тепличному господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

331.104:[005.72:334.7]:316.334.3

Л33

Лебедєв, Ігор Васильович

   Забезпечення гідної праці на засадах корпоративної соціальної відповідальності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ігор Васильович Лебедєв. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 43 с.

     У дисертаційній роботі досліджено і поглиблено теоретичні основи концепцій гідної праці і корпоративної соціальної відповідальності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

656.072-05

Г93

Гудкова, Вікторія Петрівна

   Забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту в умовах соціально орієнтованої економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Петрівна Гудкова. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2015. – 39 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблеми забезпечення ефективної діяльності підприємств пасажирського транспорту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

36:330.366:338.24

Л99

Ляшок, Ярослав Олександрович

   Збалансований розвиток галузей забезпечення життєдіяльності населення в контексті формування соціально-орієнтованої економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ярослав Олександрович Ляшок. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 36 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад, формуванню методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо збалансованого розвитку галузей забезпечення життєдіяльності населення в контексті формування соціально-орієнтованої економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

338.432:477

К17

Кальний, Сергій Володимирович

   Зміцнення економічної безпеки сільського господарства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Володимирович Кальний. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню економічної безпеки сільського господарства в Україні в контексті економіки сталого розвитку, вдосконаленню її оцінювання та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо її зміцнення шляхом формування в Україні сталого сільського господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

339.9:338.439(100)

С79

Стежко, Надія Володимирівна

   Імперативи вирішення глобльної продовольчої проблеми в умовах асиметричності світового розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Надія Володимирівна Стежко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теолретико-методичних підходів до вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметриного розвитку світового господарства шляхом обгрунтування імперативів і механізмів продовольчого забезпечення на засадах сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

336.77.067.22:336.781.2/5(043.3)

У69

Урванцева, Світлана Володимирівна

   Інвестиційний кредит в Україні та формування його ціни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Володимирівна Урванцева. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертації розкрито економічний зміст інвестиційного кредиту, визначено його функції та роль у процесі суспільного відтворення. Розглянуто діалектику категорії позитивного проценту і поглиблено теоретичні засади ціни інвестиційного кредиту на основі використання суб'єктивно-орієнтовного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

330.322:[658:67/68]

Н71

Ніколаєва, Наталія Анатоліївна

   Інвестиційний механізм розвитку підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Анатоліївна Ніколаєва. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі визначена сутність інвестиційного механізму як чинника забезпечення розвитку підприємств легкої промисловості. Досліджено процес становлення поняття "розвиток підприємства" та його сучасні концепції в контексті реалізації інвестиційного механізму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

338.242+330.15

Л86

Луців, Оксана Василівна

   Інвестиційний механізм управління природними ресурсами в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Василівна Луців. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і науково-методологічних засад формування інвестиційного механізму управління природними ресурсами на основі відтворення природного капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

338.2.(477)

С28

Седляр, Михайло Олегович

   Інноваційний розвиток національної економіки : стан, тенденції та модернізаційні імперативи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Олегович Седляр. – К. : ВНЗ НАУ, 2015. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів проблеми переходу національної економіки України до інноваційного типу розвитку. Автором розкривається історія дослідження природи та цивілізаційної ролі інновацій та їх зв'язку із знаннями, сутність інноваційного розвитку з позиції макроекономіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

330.341.1:338.49:338.439:332.122

Ч-42

Чемерис, Василь Антонович

   Інноваційні основи формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Василь Антонович Чемерис. – Львів : ІРД НАНУ, 2015. – 40 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади та прикладні аспекти формування і розвитку інфраструктури аграрного ринку регіону на інноваційній основі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

338.22.021.4

Н29

Наркізов, Микола Миколайович

   Інституційне забезпечення реалізації економічних функцій держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Микола Миколайович Наркізов. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 17 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано роль інституту держави в суспільному житті через призму існуючих суперечностей, інституційних правил та обмежень економічних функцій, основних видів державної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

330.837:330.341.1:338.432

З-15

Задорожна, Лариса Михайлівна

   Інституційне забезпечення розвитку ринку інновацій в аграрній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Михайлівна Задорожна. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних та практичних засад удосконалення інституційного розвитку ринку інновацій в аграрній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

330.8(477.83)

В31

Вербова, Оксана Степанівна

   Інституціональне поле національного господарського руху в Західній Україні (1848-1944 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Оксана Степанівна Вербова. – К. : ДННУ АФУ, 2015. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню генезис та еволюції інституціонального поля національного господарського руху в Західній Україні у 1848-944 роках.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

004.89+004.8.032.26

А49

Альошин, Сергій Павлович

   Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень управління складними соціотехнічними системами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Павлович Альошин. – К. : ІПММС НАНУ, 2015. – 39 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблеми прийняття рішень управління ССТС, що існує в широкому колі галузей людської діяльності, за допомогою використання інтелектуальних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

004.9

Б24

Барановський, Олексій Миколайович

   Інформаційна технологія аналізу самоподібних інформаційних потоків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Миколайович Барановський. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 22 с.

     В дисертаційній роботі розв'язано актуальне науково-практичне завдання з розроблення інформаційної технології аналізу самоподібних інформаційних потоків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

658.512.6

Б18

Байас, Сампедро Марсія Марісоль

   Інформаційна технологія координації рішень локальних систем управління в паралельних технологічних процесах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сампедро Марсія Марісоль Байас. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 22 с.

     Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності паралельних технологічних процесів із загальним ресурсом на основі інформаційної технології координації рішень локальних систем управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

004.77:378.147

В37

Верьовко, Марія Вадимівна

   Інформаційна технологія моніторингу дистанційного навчання по даним мережного трафіку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марія Вадимівна Верьовко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 24 с.

     У дисертаційній роботі сформульовано та виконано науково-практичне завдання розробки інформаційної технології моніторингу дистанційного навчання по даним мережного трафіку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

004.942:004.891.2:631.151

Б21

Бальченко, Ірина Володимирівна

   Інформаційна технологія планування робіт в автоматизованій системі управління сільськогосподарським підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірина Володимирівна Бальченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено особливості побудови комплексної системи автоматизації виробничою діяльністю с.-г. підприємства в галузі рослинництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

004.9:504:519.6

Є15

Євдін, Євген Олександрович

   Інформаційна технологія розподілених об'єктів-обгорток для інтеграції моделей в системи підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Євген Олександрович Євдін. – К. : ІПММС, 2015. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено інтеграції математичних моделей фізичних процесів та побудові інформаційних систем підтримки прийняття рішень в області екологічної безпеки. В роботі проаналізовано структуру розрахункових моделей, вхідних та вихідних даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

681.5:004.94

В83

Врублевський, Роман Євгенович

   Інформаційна технологія управління електромагнітною обробкою металевих виробів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Роман Євгенович Врублевський. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 22 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології управління магнітно-імпульсної обробкою металевих виробів. Розроблено інформаційну технологію управління магнітно-імпульсною обробкою, що забезпечує адаптивне управління процесом обробки і враховує геометричну форму та фізико-хімічні властивості оброблювального виробу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

004.9:504.453:504.4.054

Б77

Бойко, Олексій Володимирович

   Інформаційні технології обробки просторово розподілених даних для прогнозу стоку води та радіаційних забруднень з річкових водозборів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Володимирович Бойко. – К. : ІПММС НАНУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розв'язано науково-прикладну задачу створення обробки просторово розподілених даних для прогнозу стоку води та радіаційних забруднень з річкових водозборів на основі методів геоінформаційних систем та побудови інформаційно моделюючої системи, яка базується на каскаді взаємозалежних моделей відповідних фізичних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

67.2(0)я73

Г90

Грубінко, А. В.

   Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : слов.-довід. ; навч.-метод. посіб. / А. В. Грубінко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 124 с.

     Видання сформоване за історико-хронологічним принципом та відповідає робочій програмі однойменної дисципліни, відображає ключові поняття тем курсу. Структурно видання складається з двох частин: 1) термінологічна частина (викладення основних термінів дисципліни в алфавітному порядку); 2) методична частина (розширений виклад робочої програми дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн").

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

63

65.291.6я73

К13

   Кадровий менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. З. М. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 62 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

64

[338.24:004.81]

Р20

Раллє, Наталія Вікторівна

   Когнітивне управління розвитком національного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Вікторівна Раллє. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретико-методичних основ і практичних рекомендацій щодо когнітивного управління розвитком національного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

60.832.1я73

Ч-15

Чайка, Г. Л.

   Компетенції в управлінні [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Чайка. – К. : Знання, 2015. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Компетенції в управлінні.pdf.

     У посібнику послідовно висвітлено сутність, основні поняття, сфери застосування та шляхи вдосконалення компетентнісного підходу. Детально розглянуто етапи його історичного розвитку, ефективність використання на рівні організацій, персоналу і менеджерів.

                               14 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 11)

66

336.12_058.32:303.094.5(477)

Р69

Романчук, Наталія Миколаївна

   Комплексна оцінка споживчих витрат заможних верств населення України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Наталія Миколаївна Романчук. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці методологічних засад комплексної оцінки споживчих витрат заможних верств населення, ступеня впливу цих витрат на рівень диференціації населення України за доходами та визначенню основних напрямів використання запропонованих підходів у соціально-економічній, фіскальній і тарифній політиці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

531.7:004.9

О-51

Окоча, Сергій Васильович

   Комп'ютеризована система вимірювання геометричних параметрів об'єктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Васильович Окоча. – К. : ДЕТУТ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вирішенню важливої наукової задачі підвищення точності, надійності і швидкодії комп'ютеризованих вимірювальних систем геометричних параметрів  об'єктів складної форми з використанням волоконно-оптичних датчиків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

519.6

С88

Стягар, Андрій Орестович

   Комп'ютерне моделювання деформування пружних тіл з тонкими включеннями комбінованим методом граничних та скінченних елементів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук :спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Андрій Орестович Стягар. – Львів : ІППММ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі запропоновано підхід до моделювання тіл з тонкими включеннями. Сформульовано гетерогенну математичну модель пружного тіла з тонким включенням.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

657.6:[005.334:338.486.2]

М48

Мельнікова, Анна Володимирівна

   Контроль ризиків діяльності туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Анна Володимирівна Мельнікова. – К. : КНТЕУ, 2015. – 23 с.

     Дисертаційна робота є комплексним дослідженням теоретичних, методологічних, організаційних та практичних питань контролю ризиків діяльності туристичних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

334.722.8:330.837

Б43

Бєлікова, Олена Юріївна

   Концептуальні основи розвитку акціонерної форми господарювання промислових підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Бєлікова. – К. : ІЕП НАНУ, 2015. – 36 с.

     У дисертаційній роботі розвинуто методологічні принципи, запропоновано концептуальний підхід й обгрунтовано науково-методичні положення щодо розвитку акціонерної форми господарювання промислових підприємств України з метою подальшого формування інституціональної структури в умовах трансформації національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

65.291.592я73

Г67

Горбенко, О. В.

   Логістика [Текст] : навч. посіб. / О. В. Горбенко. – К. : Знання, 2014. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логістика.pdf.

     У навчальному посібнику наводяться основні моделі та методи управління матеріальними потоками, на грунтовій теоретичній основі висвітлюються підходи до здійснення логістичних операцій.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

72

65.291.592я73

Л69

   Логістичний менеджмент [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 70 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

73

65.9(4Укр)240я73

Л93

   Людський розвиток [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Файфура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 34 с.

     Методичні вказівки містять повну характеристику категорії людського розвитку, теоретичних його основ, підходів щодо розрахунку індексу людського розвитку, регіональних особливостей проявів і динаміки розвитку гуманітарної складової в Україні та Світі, закономірностей та напрямів забезпечення гармонійного людського розвитку, методів формування і використання потенціалу кожної людини зокрема і суспільства в цілому.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

74

338.45:332.14

К24

Кармазіна, Наталія Вячеславівна

   Макроекономічне регулювання розвитку промисловості в регіонах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Наталія Вячеславівна Кармазіна. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 40 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вирішенню теоретико-методологічних і прикладних проблем щодо МРРпр, розглянутих із позицій синхронного використання, для розбудови сучасної системи управління, принципів системного, синергетичного та програмно-цільового підходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

658.14;338.45:663.4

К28

Касянов, Ярослав Андрійович

   Маркетинг інноваційних об'єднань підприємств (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослав Андрійович Касянов. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вирішенню теоретичних і практичних аспектів маркетингового забезпечення інноваційної діяльності сучасних об'єднань підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

658.012.2:65.018

М24

Мануйлович, Юрій Миколайович

   Маркетингове управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Миколайович Мануйлович. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування механізму маркетингового управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

26.1я73

М34

   Математичне оброблення геодезичних вимірів [Текст] : підручник / С. П. Войтенко, Р. В. Шульц, О. Й. Кузьмич, Ю. В. Кравченко ; за ред. С. П. Войтенка. – К. : Знання, 2015. – 655 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Математичне оброблення геодезичних вимірів.pdf.

     У підручнику висвітлено теоретичні та практичні питання математичного оброблення результатів геодезичних вимірів, методи обчислення кількісних та якісних характеристик виміряних величин. Використано математичні методи з теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії похибок та способу найменших квадратів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

78

004.93

Ш66

Шкільнюк, Дмитро Валерійович

   Методи визначення ефективності ознак для розпізнавання елементів дактильно-жестової мови [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Дмитро Валерійович Шкільнюк. – К. : ІК НАНУ, 2015. – 22 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології для розпізнавання дактильної азбуки жестової мови глухих.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

004.056.53:004.492.3

Г46

Гізун, Андрій Іванович

   Методи та засоби оцінювання параметрів безпеки для виявлення кризових ситуацій в інформаційній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Андрій Іванович Гізун. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено сучасний стан розвитку теоретичної та практичної бази, що використовується для реалізації завдань концепції управління безперервністю бізнесу, зокрема процесів управління кризовими ситуаціями, тобто їх виявлення, ідентифікацію та оцінку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

004.054

Б73

Богдан, Ірина Валентинівна

   Методи та інструментальні засоби верифікації моделей об'єктивно-орієнтованих програм [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірина Валентинівна Богдан. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     У роботі сформульована проблема знаходження помилок в програмному забезпеченні на максимально ранніх етапах його створення і необхідності підвищення якості програм в цілому.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

004.896:658.562.3

Ш37

Шевченко, Ігор Васильович

   Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і оптимізації процесу вирощування монокристалів напівпровідників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ігор Васильович Шевченко. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – 39 с.

     У дисертаційній роботі сформульовано і розв'язано актуальну науково-прикладну проблему створення теоретичних та прикладних основ інформаційної підтримки процесу вирощування монокристалів напівпровідників і процесів оптимізації параметрів технологічної оснастки для забезпечення підвищення якості продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

005.8:004.9:658

К78

Крап-Спісак, Наталія Павлівна

   Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Наталія Павлівна Крап-Спісак. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – 22 с.

     Дисертаційна робота присвячена розгляду методологічних підходів до управління проектами туристичних потоків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

005:631.14+338.4

Б27

Басюркіна, Наталія Йосипівна

   Методологія розвитку агропромислових об'єднань для забезпечення продовольчої безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Йосипівна Басюркіна. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 39 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і практичних інструментів формування концепції забезпечення продовольчої безпеки на основі відродження великотоварного агропромислового виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

330.3:663.2

Г20

Гаркуша, Олексій Юрійович

   Механізм регулювання розвитку виноробної галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. нак : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Юрійович Гаркуша. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Дисертацію присвячено обгрунтуванню напрямів удосконалення механізму регулювання розвитку виноробної галузі України. Узагальнено теоретичні підходи до державного регулювання галузевого розвитку і уточнено його предметно-об'єктну область.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

336.717(477)

Х22

Харченко, Анатолій Миколайович

   Механізм роздрібного банківського кредитування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анатолій Миколайович Харченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення та удосконалено науково-методичні засади механізму роздрібного банківського кредитування в Україні. Висвітлено економічну природу, виявлено особливості та класифіковано види роздрібного банківського кредитування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

336.531.2.001

Б87

Бреславець, Тетяна Іванівна

   Механізм фінансового забезпечення розвитку науки в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Іванівна Бреславець. – К. : КНТЕУ, 2015. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад фінансового забезпечення науки. Досліджено сутність та складові фінансового механізму розвитку науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

339.137.2:005.336:656.078.89

Ж51

Железняк, Катерина Леонідівна

   Механізм формування стратегії просування транспортних послуг підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Леонідівна Железняк. – К. : НТУ, 2015. – 20 с.

     У автореферат дисертації досліджено особливості просування транспортних послуг на ринку автотранспортних перевезень в умовах росту конкуренції та вплив ціни та якості як важелів впливу на попит при їх взаємодії. Встановлено закономірності формування ціни на автотранспортні перевезення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

351:316.42:329.78

М48

Мельник, Марія Олексіївна

   Механізми державного управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Марія Олексіївна Мельник. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи та обгрунтовано науково-практичні рекомендації щодо формування, функціонування та підвищення ефективності механізмів державного управління у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

338.2

Ц17

Цапко-Піддубна, Ольга Іванівна

   Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Іванівна Цапко-Піддубна. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню механізмів досягнення енергоефективності економіки країн ЦСЄ (України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

331.556.4

К93

Курунова, Юлія Олександрівна

   Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Олександрівна Курунова. – Львів : ЛНУ, 2015. – 18 с.

     Дисертаційну роботу присвячено поглибленню науково-методичних засад дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток національної економіки країн ЄС і України та розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності інструментів політики регулювання міжнародної міграції робочої сили як на національному, так і на міжнародному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

66.4(0)6я73

М58

   Міжнародні організації [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. Є. Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 80 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

92

005.[85+6]:004.94

С78

Сташевський, Захар Петрович

   Моделі та механізми формування компетентності персоналу ІТ-проектами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Захар Петрович Сташевський. – Львів : ЛДУБЖ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті вирішено важливе науково-прикладне завдання підвищення якості продукту освітнього проекту вищих навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі ВНЗ ДСНС), вираженого у компетентності персоналу ІТ-проектів ДСНС, що стало можливим на основі розроблених математичних моделей та механізмів, які дають змогу планувати зміст освітнього проекту та врахувати вимоги зацікавлених сторін щодо якості продукту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

330.46:[330.341:343.37]

В48

Вінничук, Ігор Станіславович

   Моделювання процесів функціонування легльного та тіньового секторів економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ігор Станіславович Вінничук. – К. : МННЦІТС, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено подальшому розвитку теоретичних і методичних підходів у моделюванні процесів функціонування легальної та тіньової складових економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

658.14:005(043.3)

А72

Антипцева, Олена Юріївна

   Мотиваційно-орієнтоване управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств в умовах економіки знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Антипцева. – Х. : УІПА, 2015. – 24 с.

     У дисертаційній роботі розроблено базисні положення формування мотиваційно-орієнтованого управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств в умовах економіки знань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

338.43.01:339.923

Б19

Бакуліна, Оксана Сергіївна

   Мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Сергіївна Бакуліна. – Житомир : ЖНАУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено та узагальнено науково-теоретичні аспекти та обгрунтовано практичні рекомендації щодо формування системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств з урахуванням євроінтеграційних пріоритетів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

352.07:342.553(477)

К88

Кубай, Тарас Євгенович

   Муніципальна реформа в Україні : управлінсько-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Тарас Євгенович Кубай. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження присвячено формуванню, обгрунтуванню та узагальненню управлінсько-правових засад муніципального реформування в Україні на основі вітчизняного та передового зарубіжного досвіду утвердження місцевого самоврядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

65.052.9(4Укр)247я73

О-17

   Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

98

65.052.9(4Укр)243я73

Л87

Лучко, М. Р.

   Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік зовнішньоекономічної діяльності.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

                               90 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Абонемент. – 87)

99

[657.6:658.784]:640.43

Р69

Ромашко, Ольга Миколаївна

   Облік і контроль витрат в системі економічної безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ольга Миколаївна Ромашко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 24 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем обліку і внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

657.6:339.187.6

Н71

Ніколенко, Наталія Володимирівна

   Облік та аналіз орендних операцій на підприємствах торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Ніколенко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 22 с.

     Дисертаційна робота присвячена актуальним проблемам удосконалення обліку та аналізу орендних операцій на підприємствах торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

657.44:368(043.3)

М48

Мельничук, Ірина Іванівна

   Облік та аудит фінансових результатів страхової діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Іванівна Мельничук. – К. : НАСОА, 2015. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено теоретичні положення і розроблено методичні підходи щодо обліку та аудиту фінансових результатів страхової діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

657:65.012.8

Б49

Берляк, Галина Валеріївна

   Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Галина Валеріївна Берляк. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню і розробці організаційно-методичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу операцій, пов'язаних із забезпеченням інвестиційної безпеки підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

332.1(043.3)

К49

Клімович, Ольга Миколаївна

   Організаційно-економічне забезпечення міжрегіонального співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ольга Миколаївна Клімович. – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади організаційно-економічного забезпечення міжрегіонального співробітництва та прикладні рекомендації щодо підвищення його рівня розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

338.45:005.591.4]:[621:005.334.]

О-57

Омельченко, Ольга Сергіївна

   Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації підприємств машинобудування при загрозі банкрутства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Сергіївна Омельченко. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена розв'язанню важливої науково-практичної задачі створення і обгрунтування організаційно-економічного забезпечення реструктуризації підприємств машинобудування при загрозі банкрутства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

338.432:330.3

М15

Макаренко, Наталія Олексіївна

   Організаційно-економічне регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Олексіївна Макаренко. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню основних складових організаційно-економічного регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва в умовах ринку, а також обгрунтовано шляхи його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

65.012.27:338.32.053.3:629.5.081

Б46

Беник, Наталія Григорівна

   Організаційно-економічний механізм адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Григорівна Беник. – К. : КДАВТ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем діяльності суднобудівельно-судноремонтних підприємств в умовах впливу на них факторів зовнішнього середовища, формуванню організаційно-економічного механізму їхньої адаптації з метою налагодження виробничо-господарської діяльності та виходу з кризового стану.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

338.33:631.11

П27

Перегуда, Єлизавета Федорівна

   Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Єлизавета Федорівна Перегуда. – Житомир : ЖНАУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена науковому обгрунтуванню та поглибленню теоретико-методичних засад й розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

[338.242:658.168:005.2]

Д67

Донченко, Тетяна Віталіївна

   Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Віталіївна Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розроблено теоретичні та методичні основи та практичні рекомендації щодо розробки моделі організаційно-економічного механізму управління санацією підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

330.101

К96

Кушнерук, Анна Сергіївна

   Організаційно-економічний механізм формування корпоративних утворень в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Сергіївна Кушнерук. – К. : НВЗ НАУ, 2015. – 18 с.

     У дисертаційній роботі створено організаційно-економічний механізм функціонування та росту промислових, корпоративних угрупувань, концептуальну модель організації корпорацій, моделі систем фінансового та інформаційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

658.5.001.76

К90

Кула, Марина Володимирівна

   Організаційно-економічні засади техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Володимирівна Кула. – Одеса : ОНПУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних та методичних підходів щодо техніко-технологічного переоснащення промислових підприємств та формуванні організаційно-економічних засад його реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

658.5:685.34

В19

Васильченко, Катерина Геннадіївна

   Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Геннадіївна Васильченко. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено еволюцію понятійно-категоріального апарату управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

338.433:339.9.012.24:631.145.008

В20

Васюк, Тетяна Валеріївна

   Організаційно-економічні механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності національного підприємства на європейському ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Валеріївна Васюк. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2015. – 22 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичну парадигму сутності, значення та середовища зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

338.439:332.1

К64

Кондра, Ольга Романівна

   Організаційно-економічні основи формування та розвитку регіонального продовольчого ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ольга Романівна Кондра. – Львів : ІРД НАНУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні та методичні аспекти формування та розвитку регіонального  продовольчого ринку та надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності розвитку регіонального продовольчого ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

32.001.316

В31

Верещук, Ірина Андріївна

   Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец.25.00.02 - механізми державного управління / Ірина Андріївна Верещук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі наведено нове розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в обгрунтуванні організаційно-правового механізму вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

351.82:341.23/.24:339.92](477)

Л86

Лутчак, Василь Федорович

   Організаційно-правові механізми економічного транскордонного співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Василь Федорович Лутчак. – Львів : ЛРІДУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та методичні основи та обгрунтовано практичні пропозиції щодо удосконалення організаційно-правових механізмів економічного транскордонного співробітництва в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

336.1:336.146

Г60

Голинський, Юрій Олегович

   Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування державних фінансів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Олегович Голинський. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена науковому дослідженню проблем організації обслуговування бюджетів органами Державної казначейської служби України (ДКСУ) та способів їх вирішення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

35.08-027.21

Х82

Хорошенюк, Оксана Вікторівна

   Організація публічної служби в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Оксана Вікторівна Хорошенюк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 19 с.

     У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методологічні та правові засади організації публічної служби в державі та розроблено практичні рекомендації щодо її вдосконалення в сучасній Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

65.9(4Укр)49я73

О-64

   Організація туризму [Текст] : метод. рек. / уклад. О. А. Оливко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

119

331.522.4:37

М48

Мельничук, Ольга Петрівна

   Освітня складова розвитку трудового потенціалу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ольга Петрівна Мельничук. – К. : ІДСД НАНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад розвитку трудового потенціалу у сучасних умовах господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

351.87:316.654

О-53

Олефіренко, Світлана Володимирівна

   Основні чинники забезпечення легітимності функціонування обласних управлінь юстиції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Світлана Володимирівна Олефіренко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено роль та місце обласних управлінь юстиції в системі органів державного управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

332.1:331.5

В75

Ворвинець, Богдан Михайлович

   Особливості формування і функціонування регіонального ринку праці в умовах посилення інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Богдан Михайлович Ворвинець. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні засади та обгрунтовано прикладні аспекти функціонування регіонального ринку праці на основі інноваційного підходу до його розвитку в умовах поглиблення інтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

[336.71:330.133]:005.21

Г65

Гонтар, Дар'я Дмитрівна

   Оцінка вартості банку при виборі його стратегії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дар'я Дмитрівна Гонтар. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретичних положень, розробленні методичних підходів і науково-практичних рекомендацій щодо оцінки вартості банку при виборі його стратегії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

331.522:37

Д44

Дідківська, Олена Григорівна

   Оцінювання конкурентоспроможності випускників системи професійної освіти в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Олена Григорівна Дідківська. – К. : ІДСД НАНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота є комплексним дослідженням щодо визначення факторів та оцінки конкурентоспроможності випускників закладів професійної освіти в Україні, зокрема вищих навчальних закладів, на основі застосування математичного апарату нечіткої логіки, а саме нечіткого логічного виводу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

378.14:[339.138:338.46]

Ж86

Жуковські, Войчех

   Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх маркетологів сфери послуг оптової та роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Войчех Жуковські. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх маркетологів сфери послуг оптової та роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

336.7;368.914

Б61

Білоног, Артем Петрович

   Пенсійне страхування як джерело інвестицій в економіку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Артем Петрович Білоног. – К. : ДВНЗ УБС, 2015. – 22 с.

     У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні положення та обгрунтовано практичні рекомендації щодо розвитку пенсійного страхування у контексті залучення інвестицій в економіку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

658.7:005.932

П44

Подвальна, Галина Василівна

   Перспективне планування технологічного оновлення автотранспортного підприємства на ринку логістичних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Василівна Подвальна. – Львів : ЛУБП, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі набули подальшого розвитку структура і зміст наукової категорії "технологічне оновлення автотранспортного підприємства", система стратегічного планування автотранспортного підприємства, яка базується на оцінюванні техніко-експлуатаційних показників, рівня задоволення клієнтів, економічних показників та структури автопарку автотранспортного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

338.349.4:637.1:631.11

К88

Кудельський, Віталій Едуардович

   Підвищення економічної ефективності виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віталій Едуардович Кудельський. – Біла Церква : БДАУ, 2014. – 20 с.

     У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних засад ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах з обгрунтуванням концептуального підходу до розгляду даної категорії за її змістом і формою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

378.147:334.012(73)

В27

Велущак, Марина Ярославівна

   Підготовка майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу в університетах США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Марина Ярославівна Велущак. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі здійснено аналіз стану дослідженості проблеми підготовки фахівців з міжнародного бізнесу в педагогічній літературі; схарактеризовано сучасні вимоги ринку праці США до професійної компетентності фахівців з міжнародного бізнесу в університетах США.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

65.010.19я73

П42

   Поведінкова та експериментальна економіка [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Козюк, Ю. П. Іващук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

     Методичні рекомендації включають опис структури програми курсу, тематику практичних занять, перелік питань для самостійної роботи студентів, завдання та алгоритм виконання КПІЗ, глосарій, список основної і додаткової літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

130

339.92.025.16(477):061.1ЄС

П77

Приходько, Ірина Валеріївна

   Політико-економічні бар'єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Валеріївна Приходько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню науково-методичних засад дослідження впливу політико-економічних бар'єрів на процес економічної інтеграції України до ЄС та розробці рекомендацій щодо можливих шляхів успішної економічної інтеграції України до ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

65.01я73

П50

   Політична економія [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Ю. І. Гайда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 126 с.

     Навчально-методичний посібник включає програму курсу, опорний конспект лекцій, тематику практичних занять, перелік питань для самостійної роботи студентів, завдання та алгоритм виконання КПІЗ, глосарій, список літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

132

658.115.31

Р83

Рудаченко, Ольга Олександрівна

   Попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Рудаченко. – Х. : ХНУМГ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій, щодо попередження кризового фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

338.12:339.9

К43

Кирилич, Христина Володимирівна

   Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Христина Володимирівна Кирилич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства. Висвітлено еволюцію класичних поглядів і сучасну наукову парадигму з цієї проблематики. Описано теоретичні, методологічні на концепційні засади дослідження проблеми нерівномірності економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

65я73

П78

   Програма виробничої практики [Текст] : для студ. ОКР бакалавр галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / уклад. В. В. Козюк, Ю. Р. Новак, А. А. Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 29 с.

     Програма виробничої практики складена за робочою програмою "Виробнича практика" і містить зміст, вступ, програму виробничої практики, зміст основних розділів виробничої практики та методичні вказівки щодо їх виконання, методичні вказівки щодо організації та порядку проведення виробничої практики, обов'язки студента, обов'язки керівника практики від кафедри, обов'язки керівника практики від бази практики, щоденник практики, вимоги до оформлення звіту про проходження виробничої практики, захист звіту та критерії оцінювання результатів виробничої практики, список рекомендованої літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

135

336.773(477)

К64

Конарівська, Оксана Богданівна

   Реалізація стратегії економічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Богданівна Конарівська. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено сутнісну характеристику ринку небанківських фінансових послуг; визначені особливості стратегії економічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг; оцінено основні тенденції та фактори економічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

332.145:58.26

Б67

Биченко, Людмила Анатоліївна

   Регулювання соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням впливу агломераційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Людмила Анатоліївна Биченко. – Х. : ХНУ, 2015. – 21 с.

     У дисертаційній роботі розроблено науково-методичні підходи та практичні рекомендації з регулювання соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням агломераційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

(330.43+334.722)338.49

К43

Кир'язова, Тетяна Олександрівна

   Розвиток державної податкової політики активізації промислового малого підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Олександрівна Кир'язова. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 22 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методичних і практичних положень щодо розвитку політики податкового стимулювання активізації промислового малого підприємництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

631.164.23:061.5(043.3)

К63

Комарова, Інна Леонідівна

   Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Леонідівна Комарова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті обгрунтовано теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації стосовно підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств різних організаційно-правових форм.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

330.341.2:631.1

Л83

Лузан, Олександр Юрійович

   Розвиток інституційних механізмів регулювання аграрного підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Юрійович Лузан. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі проведено всебічне дослідження теоретичних, методичних і практичних положень розвитку аграрного підприємництва та інституційних механізмів його регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

336.77:332.2:631.145

Г83

Григорук, Ірина Олександрівна

   Розвиток іпотечного кредитування підприємств АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Олександрівна Григорук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних та практичних аспектів іпотечного кредитування підприємств АПК. Визначено економічний зміст іпотечного кредитування та уточнено його особливості в аграрній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

631.1.027:631.11:338.439.5:636

Д21

Дашевська, Ніна Сергіївна

   Розвиток маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку продукції тваринництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ніна Сергіївна Дашевська. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

     В дисертаційній роботі обгрунтовані теоретико-методичні основи маркетингової діяльності та визначено основні напрями її удосконалення в підприємствах-виробниках продукції тваринництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

339.9(495)

Д20

Дарвіду, Константія

   Розвиток міжнародного туризму Греції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Константія Дарвіду. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад розвитку міжнародного туризму та розробці пропозицій щодо зростання ролі туристичної галузі в економіці Греції в умовах кризи.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

143

339.9(495)

Д20

Дарвіду, Константія

   Розвиток міжнародного туризму Греції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Константія Дарвіду. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 275 с.

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад розвитку міжнародного туризму та розробці пропозицій щодо зростання ролі туристичної галузі в економіці Греції в умовах кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

338.43:631.147(477)

К95

Кутаренко, Наталія Ярославівна

   Розвиток органічного сільського господарства в агропродовольчій системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Ярославівна Кутаренко. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні засади розвитку органічного сільського господарства в агропродовольчій системі. Розкрито сутність органічного сільського господарства, окреслено соціально-економічні й екологічні фактори його розвитку, проаналізовано нормативно-правову базу та відповідні стандарти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

331.5(1-32)

Б79

Большая, Оксана Вікторівна

   Розвиток ринку праці та державне регулювання зайнятості населення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Вікторівна Большая. – Полтава : ПДАА, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних засад функціонування ринку праці України. Розкрито особливості національного  і локальних ринків праці та визначено принципи формування їх основних показників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

368.914:316.334.55

Ж77

Жмурко, Інна Вікторівна

   Розвиток системи пенсійного страхування сільського населення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Вікторівна Жмурко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні погляди щодо сутності, соціальної і економічної природи пенсійного страхування як основного складового елементу соціального захисту населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

336:378.3

Є79

Єрфорт, Ольга Юріївна

   Розвиток системи фінансового забезпечення вищої освіти в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Юріївна Єрфорт. – К. : ІЕПНАНУ, 2015. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвиткові теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи фінансового забезпечення вітчизняної вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

336.572/.576

П46

Пожар, Євгенія Павлівна

   Розвиток фінансового механізму соціальних допомог населенню [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євгенія Павлівна Пожар. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена фінансовому механізму соціальних допомог населенню.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

(477)(091)"18/19":111.7

В65

Войтків, Леся Василівна

   Серце як екзистенційна засада духу в українській філософії ІІ половини ХІХ - І половини ХХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Леся Василівна Войтків. – К. : НПУ, 2015. – 19 с.

     У дисертаційній роботі на основі аналізу ідей української філософії ІІ половини ХІХ - початку ХХ століття досліджено зміст поняття "серце". Доведено, що серце українськими філософами зазначеного періоду тлумачиться як екзистенційна засада духу, тобто як таке осереддя душевного, яке здатне "живитися" духом, сприймати духовне і тим самим забезпечувати його збереження, здійснення й розвиток у стосунках людей зі світом і між собою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

65.290.5я73

С69

   Соціальна відповідальність [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. М. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 60 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

151

65.04я73

І-98

Іщук, С. І.

   Соціальна та економічна географія : теорія і методологія [Текст] : навч. посіб. / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : Знання, 2015. – 336 с. – (Університетський підручник). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальна та економічна географія.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито основні теоретичні концепції сучасної соціальної та економічної географії, особливості філософської та загальнонаукової методології наукових досліджень у царині соціально-економічної географії. Висвітлено концепції території й територіальної організації суспільства, основні положення теорії просторового розвитку.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

152

60.564.0я73

Л84

Лукашевич, М. П.

   Соціологія туризму [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2015. – 304 с. – (Вища освіта XXI століття). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія туризму.pdf.

     Соціологія туризму як наукова галузь ще досить молода і перебуває на стадії становлення. Відбувається процес визначення, оформлення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

153

22.1я73

С71

   Спецрозділи математики [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. З. Якименко. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2015. – 74 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

154

336.71(477):330.567.2(043)

О-92

Охрименко, Ірина Борисівна

   Споживчий кредит в Україні : ркалії та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Борисівна Охрименко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 19 с.

     У авторефераті дисертації охарактеризовано науково-категорійний апарат сутності, функцій, форм і видів кредиту, принципів кредитування, розвинуто підходи до розміщення суті споживчого кредиту, запропоновано його класифікацію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

657.6:65.01:005

С50

Сметанко, Олександр Васильович

   Становлення та розвиток внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександр Васильович Сметанко. – К. : КНЕУ, 2015. – 33 с.

     У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження питань теорії, методології, організації та практики внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

 

Моторин, Р. М.

   Статистика для економістів. Електронний додаток [Електронний ресурс] / Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. – К. : Знання, 2013. – (Вища освіта ХХІ століття).

                               20 прим. (Комп'ютерний зал к №9. – 20)

157

003.26:004.056.55

К46

Кінзерявский, Олексій Миколайович

   Стеганографічні методи приховування даних у векторні зображення, стійкі до активних атак на основі афінних перетворень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Олексій Миколайович Кінзерявский. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розв'язано актуальне наукове завдання щодо розробки нових стенографічних методів приховування інформації у векторні зображення для підвищення стійкості до активних атак на основі афінних перетворень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

65.9(4Укр)262.10я73

Д58

Довгань, Ж. М.

   Стратегічне та корпоративне управління в банківських установах [Текст] : навч.-метод. рек. / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 128 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

159

378.11.009.12

Д81

Дудко, Павло Миколайович

   Стратегічне управління вищим навчальним закладом на основі конкурентних переваг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Миколайович Дудко. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні та методичні засади стратегічного управління вищим навчальним закладом. Досліджено феномен конкурентних переваг у системі цілей стратегічного розвитку вищого навчального закладу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

160

338.242:658.14

М17

Макух, Тамара Олександрівна

   Стратегічне управління фінансовими ресурсами (на прикладі хлібопекарської галузі) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тамара Олександрівна Макух. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти стратегічного управління фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі. Проведено дослідження процесів управління фінансовими ресурсами хлібопекарської галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

005.21:658(474)

Л64

Литвинов, Олександр Ігорович

   Стратегічний розвиток торговельного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Ігорович Литвинов. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним проблемам розробки методичних та науково-практичних рекомендацій щодо стратегічного розвитку торговельного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

331.522/523

Д76

Дружиніна, Вікторія Валеріївна

   Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Вікторія Валеріївна Дружиніна. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 39 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретико-методологічних основ дослідження місцевого ринку праці в стратегічних імперативах розвитку і на цій основі - цілісної наукової концепції стратегічного забезпечення збалансованості місцевого ринку праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

330.145:007.2

Л18

Лайко, Олександр Іванович

   Теоретико-методологічні засади регулювання трансформаційної інвестиційної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Іванович Лайко. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2015. – 39 с.

     У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні засади регулювання трансформації інвестиційної системи України в напрямку, адекватному сучасним реаліям і вимогам щодо розвитку вітчизняного господарського комплексу і на засадах забезпечення комплексної ефективності - стану реалізації економічних, соціальних, бюджетних інтересів суспільства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

377.44:338.48-057(73+71)

Б12

Бабушко, Світлана Ростиславівна

   Теоретичні та методичні засади професійного розвитку фахівців туристичної сфери США і Канади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Світлана Ростиславівна Бабушко. – К. : ІПООД, 2015. – 40 с.

     У авторефераті дисертації уперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісне дослідження теоретичних і методичних засад професійного розвитку фахівців туристичної сфери США та Канади.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

[005.95:331.5.024.5:331.101.5]

Л28

Лаушкін, Олексій Миколайович

   Трансформація зайнятості в новій економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Олексій Миколайович Лаушкін. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вдосконаленню теоретичних положень, методичного підходу та розробленню практичних рекомендацій щодо забезпечення трансформації зайнятості в новій економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

65.052я73

Т66

   Тренінг з фаху [Текст] : метод. вказівки ; напрям підгот. "Облік і аудит" / авт.-уклад. А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

167

658.51:338.439

Г59

Гой, Наталія Василівна

   Удосконалення оперативного управління у м'ясопереробних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Василівна Гой. – Львів : ЛНАУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі представлено результати дослідження теоретичних і методичних засад оперативного управління у м'ясопереробних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

[658.15:67/68]:005.934

В31

Вергун, Антоніна Миколаївна

   Удосконалення організаційно-економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Антоніна Миколаївна Вергун. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методичні положення фінансової безпеки промислових підприємств та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення організаційно-економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємств легкої промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

 

Галик, В. М.

   Україна в Європі і світі. Електронний додаток [Електронний ресурс] / В. М. Галик. – К. : Знання, 2013.

                               10 прим. (Комп'ютерний зал к №9. – 10)

170

338.2:658.512.3:67.05

П84

Прохоренко, Олена Вікторівна

   Управління аутсорсингом на машинобудівному підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Вікторівна Прохоренко. – Х. : НТУ ХПI, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій з управління аутсорсингом в діяльності машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

338.43:504.054:551.52

Б81

Бондарєва, Юлія Олександрівна

   Управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств в умовах радіаційного забруднення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Бондарєва. – Житомир : ЖНАУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні положення та розроблені практичні рекомендації щодо управління діловою активністю сільськогосподарських підприємств  в умовах радіаційного забруднення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

338.47:656.224-027.235

М34

Матусевич, Олексій Олександрович

   Управління економічною ефективністю залізничних пасажирських перевезень в умовах трансформаційних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Олександрович Матусевич. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в розробці теоретичних, методичних та практичних підходів до визначення оптимальних зон курсування пасажирських поїздів різних видів в умовах трансформаційних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

330.341.1

Т48

Ткаченко, Марина Олексіївна

   Управління інноваційним розвитком промислового підприємства на основі реструктуризації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Олексіївна Ткаченко. – Х. : НТУ ХПI, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена питанням удосконалення системи управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств на сонові реструктуризації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

658:330.341.1

К96

Кхалід, Ісмаел Ібрахим Аль-Мула Алі

   Управління інноваційною діяльністю переробних підприємств на основі системних перетворень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ісмаел Ібрахим Аль-Мула Алі Кхалід. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті розроблено теоретико-методологічні засади та обгрунтовано прикладні аспекти ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості на основі системних перетворень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

175

005.336.4:658.51:621.39(043.3)

Б77

Бойко, Тетяна Леонтіївна

   Управління інтелектуальним потенціалом підприємств (за матеріалами телекомунікаційних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Леонтіївна Бойко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному обгрунтуванню та вирішенню на теоретичному й практичному рівнях проблемних питань з управління та розвитку інтелектуального потенціалу телекомунікаційних підприємств України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

[338.242.2:(334:67)]

З-17

Зайцева, Людмила Олексіївна

   Управління конкурентоспроможністю підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Олексіївна Зайцева. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств легкої промисловості. На основі узагальнення теоретичного матеріалу визначено сутність поняття "конкурентоспроможність підприємств", "управління конкурентоспроможністю підприємства".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

177

640.41.000.7

П52

Полтавська, Оксана Володимирівна

   Управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємств готельного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Володимирівна Полтавська. – К. : КНТЕУ, 2015. – 27 с.

     Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних і методичних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємств готельного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

178

65.9(4Укр)49я73

У67

   Управління персоналом в туризмі [Текст] : метод. рек. / уклад. О. А. Оливко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

179

65:316.4.063.34(043.3)

В31

Веретін, Людмила Станіславівна

   Управління продуктивністю підприємств споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Станіславівна Веретін. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертації поглиблено теоретико-методичні підходи до управління продуктивністю підприємств споживчої кооперації, на основі чого визначено та обгрунтовано економічний і організаційний напрям його удосконалення. Крізь призму економічної науки розкрито сутність управління продуктивністю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

180

005.8+378.1:378.6

Б91

Бурак, Назарій Євгенович

   Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Назарій Євгенович Бурак. – Львів : ЛДУБЖ, 2015. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці моделей управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації НС в умовах невизначеності, що  реалізуються в освітньому середовищі системи цивільного захисту для потреб Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

181

331.3:378.12(043.2)

П31

Печенюк, Анна Вікторівна

   Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників університету [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анна Вікторівна Печенюк. – Рівне : РУВГП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті досліджено теоретичні засади управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників, зокрема розкрито економічну сутність управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників, виявлено основні складові системи управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників університетів, а також окреслено методичні підходи до класифікації існуючих форм та видів професійного розвитку науково-педагогічних працівників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

182

005.7:330.1:338.3:658.5

К89

Кукоба, Олександр Володимирович

   Управління реорганізацією підприємства (за матеріалами промислових підприємств залізничного машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Володимирович Кукоба. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розробці теоретичних, методичних і прикладних засад управління реорганізацією підприємств залізничного машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

183

65.291.57я73

Д81

Дудкіна, О. П.

   Управління ресурсами [Текст] : навч.-метод. комплекс / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2015. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

184

336.717.061.1

Ш62

Шинкаренко, Аннета Вікторівна

   Управління ризиками інвестиційної діяльності банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Аннета Вікторівна Шинкаренко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи викладено результати дослідження суті, напрямів та об'єктів інвестиційної діяльності банку, вдосконалено класифікацію ризиків такої діяльності, узагальнено і систематизовано теоретичні і практичні підходи до управління ризиками інвестиційної діяльності банку на фондовому ринку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

185

658:621.330.131

Ч-46

Черепня, Галина Миколаївна

   Управління ризиками машинобудівних підприємств на аналітико-інструментальних засадах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Миколаївна Черепня. – Х. : УІПА, 2015. – 21 с.

     У дисертаційній роботі проаналізовано завдання формування системи управління ризиком на підприємствах; розглянуто класифікацію і характеристику ризиків за змістом, а також систему внутрішнього механізму нейтралізації ризиків підприємства; розкрито сутність і предметну площину аналітико-інструментальних засад.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

186

334.72:338.48

К78

Кравчук, Алла Олексіївна

   Управління розвитком діяльності суб'єктів сільського зеленого туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Олексіївна Кравчук. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 19 с.

     Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню науково-методичних аспектів і розробці практичних рекомендацій стосовно обгрунтування організаційно-економічних засад ефективного управління процесами становлення і розвитку сільського зеленого туризму як напряму диверсифікації господарської діяльності суб'єктів аграрного сектору та забезпечення на цій основі сталого розвитку сільських територій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

187

[658.589:67/68]:005.2

С16

Салімон, Ольга Миколаївна

   Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Миколаївна Салімон. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

188

005.21:005.332.2

Д18

Данилюк, В'ячеслав Олексійович

   Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В'ячеслав Олексійович Данилюк. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено поглибленню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

189

33.061.02:[657.471.1:658.8]:621]

М15

Макалюк, Ірина Віталіївна

   Управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Віталіївна Макалюк. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 24 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичного завдання - розроблення науково-методичних підходів та практичних рекомендацій з удосконалення управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

190

658.15:664

А81

Арич, Михайло Іванович

   Управління фінансово-економічними результатами підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Іванович Арич. – К. : НУХТ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо управління фінансово-економічними результатами підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

191

338.465:658.56

П64

Потапчик, Ольга Олександрівна

   Управління якістю послуг житлово-комунального господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Олександрівна Потапчик. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вдосконаленню механізму управління якістю послуг сфери житлово-комунального господарства в сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

192

65.9(4Укр)49я73

У67

   Управління якістю туристичних послуг [Текст] : метод. рек. / уклад. О. А. Оливко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

193

657:658:654

Л37

Левицька, Ірина Олексіївна

   Управлінський облік і аудит витрат на постачання та передачу електричної енергії енергопостачальних компаній України [Текст] : автореф. дис. неа здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Олексіївна Левицька. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретико-методичних підходів і розробці науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методики та організації управлінського обліку і аудиту витрат на постачання та передачу електричної енергії енергопостачальними компаніями України в контексті збалансованості національного суспільного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

194

336.1:502.171

П36

Піменова, Марія Михайлівна

   Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Михайлівна Піменова. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі проведено системне дослідження теоретичних засад і практичних аспектів підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження в Україні та використання дієвих фінансових інструментів стимулювання ресурсозбереження.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

195

336.14.352.07

К21

Карамушка, Лариса Іллівна

   Фінансове забезпечення місцевого самоврядування (на прикладі Київської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лариса Іллівна Карамушка. – К. : КНТЕУ, 2015. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено структурно-функціональну модель фінансового забезпечення місцевого самоврядування, яка включає інструменти та важелі фінансового регулювання, що надасть можливість забезпечити ефективність використання фінансового потенціалу територій, посилення фінансової самодостатності місцевих бюджетів з урахуванням відповідних напрямів економічного розвитку територіальної громади.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

196

364.624

Ч-12

Чабан, Вікторія Віталіївна

   Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Віталіївна Чабан. – К. : КНТЕУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі запропоновано структурно-функціональну модель фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

197

336.144.2:519.868:656.2

К78

Кравченко, Ольга Олексіївна

   Фінансове планування на основі сценарних прогнозів на залізничному транспорті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Олексіївна Кравченко. – К. : ІЕП НАНУ, 2015. – 39 с.

     У дисертаційній роботі автором розроблено теоретико-методологічні положення реалізації фінансового планування на залізничному транспорті на основі сценарного підходу в умовах нестаціонарного інституційного середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

198

336.62:658.14

Б92

Буснюк, Світлана Володимирівна

   Фінансовий капітал кластерів: особливості формування та використання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Володимирівна Буснюк. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо формування та використання фінансового капіталу кластерів в національній економіці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

199

658.15:334.735

К27

Карцева, Вікторія Володимирівна

   Фінансовий контролінг у системі споживчої кооперації України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Володимирівна Карцева. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 41 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної проблеми - обгрунтуванню  теоретико-методологічних і методичних засад формування фінансового контролінгу та розробці практичних рекомендацій щодо його реалізації в системі споживчої кооперації України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

200

65.052.9(4Укр)226я73

С89

Сук, Л. К.

   Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 3-тє, переробл. і доповн. – К. : Знання, 2016. – 664 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Окремі розділи присвячені обліку грошових коштів, розрахункових операцій, запасів, необоротних активів, праці та заробітної плати, інвестицій, власного капіталу, витрат, доходів, результатів діяльності.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

201

339.92

Р57

Різниченко, Євген Іванович

   Фінансові імперативи реалізації економічних інтересів у Європейському Союзі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Євген Іванович Різниченко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано фінансові імперативи реалізації економічних інтересів країн ЄС та ЄС як інтеграційного вектора реалізації економічного інтересу України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

202

338.43(477.83)

Г56

Гнилянська, Ольга Василівна

   Фінансово-економічне забезпечення виробничо-господарського процесу у м'ясопродуктовому підкомплексі АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Василівна Гнилянська. – Львів : ЛДФА, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження знайшли своє відображення науково-практичні аспекти функціонування і розвитку м'ясопродуктового виробництва у межах регіонального АПК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

203

336.225:35.078.3(477)

С79

Степанова, Дар'я Сергіївна

   Фіскальні ефекти адміністрування податків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дар'я Сергіївна Степанова. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі викладено теоретичні узагальнення щодо дослідження фіскальних ефектів адміністрування податків в Україні та науково обгрунтовані практичні пропозиції щодо підвищення їх позитивної частини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

204

338.43:332.12

Г74

Готра, Вікторія Вікторівна

   Формування державних пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Вікторівна Готра. – К. : НАУ, 2015. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці та обгрунтуванню теоретико-концептуальних засад і методичного інструментарію формування механізму інвестиційної державної підтримки та окреслює передумови європейської інтеграції в аграрному секторі вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

205

338.242

Г93

Губарєва, Ірина Олегівна

   Формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Олегівна Губарєва. – Х. : НДЦІПР, 2015. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню концепції формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

206

338.47:656

Г68

Гордієнко, Віталій Валерійович

   Формування інвестиційного потенціалу транспортного підприємства та механізм його реалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віталій Валерійович Гордієнко. – К. : КДАВТ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розроблено методичні основи щодо комплексного оцінювання інвестиційного потенціалу транспортного підприємства на основі зведеного інтегрального показника, та визначення фінансових інструментів його реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

207

338.242.2:655.1]

В75

Воржакова, Юлія Петрівна

   Формування конкурентної політики поліграфічних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Петрівна Воржакова. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 24 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретичних та практичних засад формування конкурентної політики на поліграфічних підприємствах в умовах мінливого зовнішнього середовища.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

208

378.015.31:159.923.5

К39

Килівник, Анатолій Миколайович

   Формування культури самоорганізації майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Анатолій Миколайович Килівник. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі педагогіки вищої школи та професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів - формування культури самоорганізації майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

209

338.24:004(043.3/.5)

В25

Вдовиченко, Лариса Юріївна

   Формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Юріївна Вдовиченко. – Одеса : ОНПУ, 2015. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методичних засад та розробці пропозицій щодо формування механізму інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності органів державного управління економікою України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

210

332.342.001.76:334.758

Л63

Лисенко, Ірина Володимирівна

   Формування механізму модернізації продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Володимирівна Лисенко. – Х. : НДЦ ІПР НАНУ, 2014. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці та обгрунтуванню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування механізму модернізації продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

211

[005.336.1:005.936.3]:338.45

Т44

Тирінов, Андрій Вікторович

   Формування механізму підвищення ефективності діяльності промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Вікторович Тирінов. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукових і прикладних завдань формування механізму підвищення ефективності діяльності машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

212

338.432:338.2:664.12

Т56

Томілін, Олексій Олександрович

   Формування міжгалузевих зв'язків агропромислового виробництва та їх впливу на структурну політику бурякоцукрового підкомплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Олександрович Томілін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 39 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методологічні аспекти міжгалузевих відносин та об'єктивні умови формування структурної політики, особливості її становлення в агропромисловому виробництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

213

338.2;338.45:620.9.004.18

М13

Мазур, Ірина Михайлівна

   Формування організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Михайлівна Мазур. – К. : КНУТД, 2015. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено формуванню наукових основ побудови і дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

214

330.131.7:631.15

К78

Крачок, Людмила Ігорівна

   Формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Ігорівна Крачок. – Вінниця : ВНАУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню теоретичних, методичних і практичних питань формування організаційно-економічного механізму технологічної безпеки аграрної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

215

338.45:622.691.4

Л67

Лінчевська, Наталія Михайлівна

   Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційно-інвестиційними процесами на газотранспортних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Михайлівна Лінчевська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні та розроблено практичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління інноваційно-інвестиційними процесами на газотранспортних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

216

[658:005.591.452]

У74

Ус, Марина Ігорівна

   Формування підприємством ефективних партнерських відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Ігорівна Ус. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню теоретико-методичного забезпечення формування партнерських відносин та виробленню практичних рекомендацій щодо розвитку машинобудівним підприємством ефективних відносин з партнерами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

217

[658.51:657.471](043)

Б44

Бєляєва, Наталія Сергіївнв

   Формування системи стратегічного управління витратами промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Сергіївнв Бєляєва. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування ефективної системи стратегічного управління витратами на промисловому підприємстві як однієї з основних складових систем стратегічного управління господарської структури для визначення найкращих шляхів управління витратами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

218

330.341.1:665.71

Ф32

Феденко, Галина Михайлівна

   Формування складових енергетичної та паливної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Михайлівна Феденко. – Х. : НДЦ ІПР НАНУ, 2015. – 19 с.

     Дисертаційна робота присвячена теоретичним, методичним та прикладним питанням формування складових енергетичної та паливної безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

219

658:005.21:621

П41

Побережний, Роман Олегович

   Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Олегович Побережний. – Х. : НТУ ХПI, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання щодо розвитку теоретичних положень, методичного забезпечення і практичних рекомендацій з формування стратегій розвитку машинобудівних підприємств на основі збалансованої системи показників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

220

334.7:336.221:32

Г85

Грицюк, Наталія Олександрівна

   Формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості на засадах їх податкової політики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Олександрівна Грицюк. – Львів : ЛУБП, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено розв'язанню проблеми розроблення теоретичних положень та прикладних рекомендацій щодо формування стратегії розвитку підприємств хімічної промисловості на засадах їх податкової політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

221

005.21:005.591

К76

Кошарна, Поліна Сергіївна

   Формування стратегічного інструментарію позиціонування підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Поліна Сергіївна Кошарна. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

     У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення та розроблено методичне забезпечення щодо розробки стратегічного інструментарію позиціонування підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

222

334.012.64:353

С34

Сидорук, Ірина Сергіївна

   Формування та реалізація регіональних програм підтримки малого підприємництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Сергіївна Сидорук. – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем формування й реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва та розробці методичних рекомендацій щодо їх усунення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

223

005.953:658.15

С41

Сідоренко, Вікторія Вікторівна

   Формування трудового потенціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вікторівна Сідоренко. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

     Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання щодо теоретичного обгрунтування та вдосконалення методичних підходів до формування трудового потенціалу машинобудівного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

224

336.71:[005.338.124.4](477)

С40

Сирота, Вадим Сергійович

   Функціональні та інституційні аспекти антикризового менеджменту в банківських установах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вадим Сергійович Сирота. – К. : ДВНЗ УБС, 2015. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичним і прикладним аспектам антикризового менеджменту в банківських установах України, а саме - дослідженню основних антикризових заходів банків України та розробці пропозицій щодо підвищення ефективності використання механізмів антикризового управління в банківському секторі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

225

 

   Цінні папери. Практикум. Електронний додаток [Електронний ресурс] / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, О. В. Баженова [та ін.]. – К. : Знання, 2013.

                               10 прим. (Комп'ютерний зал к №9. – 10)

226

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. XII : Національна ідея і національна воля. Де ти, доле України ? / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2015. – 552 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т. XII.pdf.

     У 12 томі висвітлено ідеологію українського державотворення а також показано, що головним в українській нації є її індивідуалістична вдача, та яка і коли вона формувалася, позитивні і негативні риси, форми національного духу, національну ідею та історичну роль політичної еліти.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

227

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. VI : З часів неволі : книга друга / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 446 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т.VІ.pdf.

     Колишній дисидент-правозахисник, нині відомий письменник-публіцист, державний і громадсько-політичний діяч, народний депутат і Герой України Левко Григорович Лук'яненко в шостому томі книжки "Шлях до відродження" не просто продовжує висвітлювати непросте життя політичних в'язнів тоталітарного московсько-комуністичного режиму по той бік колючого дроту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

228

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. IV / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2015. – 560 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т.IV.pdf.

     У четвертому томі автор розмірковує про незнищенність української національної ідеї, стверджує віру в непереможність українського народу, щиросердно висловлює думки націоналіста, який інтереси України ставить понад власні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

229

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. V : З часів неволі : Соснівка-7 / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 512 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т.V.pdf.

     Ця книга Л. Лук'яненка - новий жанр у його літературній творчості. Досі з в'язенського життя він публікував твори, скомпоновані з документів та його побіжних роздумів. "З часів неволі" - правдиві спогади про концтабірне життя політв'язнів-друзів і просто знайомих автора.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

230

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. VІІ : З часів неволі : спогади і роздуми / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т.VІІ.pdf.

     Всесвітньо відомий державний і громадсько-політичний діяч України Левко Лук'яненко, багатолітній в'язень ГУЛагу, як блискучий публіцист і вдумливий аналітик у сьомому томі свої сумних і оптимістичних спогадів та доленосних роздумів "З часів неволі" влаштовує небайдужому й допитливому читачеві змістовно насичену й емоційно напружену екскурсію в часі і просторі, наяву і в уяві, у "воронках" і "столипинах", на нарах і під нарами, а щонайбільше - в головах і серцях підмосковних катів і жертв тоталітарного комуністичного режиму.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

231

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. VIIІ : З часів неволі : країна Моксель / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т.VІІІ.pdf.

     Восьмий том Левка Лук'яненка охоплює прикінцевий період його першого ув'язнення : етап із Мордовії на Урал улітку 1972 року, переведення Владимирської в'язниці в 1974-му, психіатрична лікарня в Рибінську, знову Владимирський централ, звільнення 20 січня 1976 року в Чернігові.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

232

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. III : На землі Кленового Листка. Спогади й роздуми посла / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 592 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т. ІII.pdf.

     Автор - один з першої когорти української дипломатичної служби, що її молода держава взялася організовувати для захисту інтересів України дипломатичними способами. Лук'яненко присвятив книжку заснуванню першого в історії українського посольства в Канаді.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

233

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. XI : До історії Української Гельсінської спілки. Хто такі республіканці ? Статті / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2015. – 640 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т. XI.pdf.

     Історія Української Гельсінської спілки - це тільки два роки з історії України. Проте ці роки мали вирішальну роль у боротьбі за незалежність України. Керівний склад УГС - це люди, які довели твердість своїх націоналістичних переконань тривалим ув'язненням в імперських концтаборах і тюрмах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

234

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. II : Не дам загинуть Україні ! / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 616 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т. ІI.pdf.

     Тепер Левко Лук'яненко - відомий у світі український державний і політичний  діяч - плекає в собі єдину думку: "Не дам загинуть Україні!". Тому другий том збірника "Шлях до відродження" його політичну доробку, роздумів, інтерв'ю, листів і має таку назву.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

235

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. I : За Україну, за її волю ... Сповідь у камері смертника. Вірую в Бога і в Україну. Нобелівські мрії. Листи / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т.I.pdf.

     Перший том містить три твори, статтю про висунення автора на здобуття Нобелівської премії миру та листи. Твори "За Україну, за її волю", "Сповідь у камері смертників" та "Вірую в Бога і в Україну" мають спільне фактологічне джерело - ув'язнення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

236

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. XIII : Злочинна суть КПРС-КПУ, Нюрберг-2. Придністров'я. Від хохла до українця. Телепередачі. Статті / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2015. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т. XIIІ.pdf.

     Англійський філософ Колінгвуд поділяє історію і філософію просто: історія описує факти , а там, де є пояснення, чому подія відбулася так, а не інакше, там є філософія. Якщо прийняти такий поділ, тоді праці Лук'яненка "Національна ідея і національна воля" і "Де ти, доле України" можна визначити як історико-філософські.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

237

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. Х : Тут мій дух / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 688 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т. X.pdf.

     Історія як річка : вона постійно тече, ніколи не зупиняється і постійно творить нові факти і події. Сьогоднішнє виникає з учорашнього, цьогорічне - з минулорічного. Щоб зрозуміти, чого теперішнє є таке, як є, треба заглянути в минуле. Кажуть : історія нічому не учить. Насправді : розумного учить, бо історію творять люди, нації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

238

63.3(4Укр)6

Л84

Лук'яненко, Л. Г.

   Шлях до відродження [Текст] : зібр. творів : в 13-ти т. Т. ІХ : З часів неволі : одержимі / Л. Г. Лук'яненко. – К. : Юрка Любченка, 2014. – 648 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлях до відродження. Т.І X.pdf.

     У дев'ятому томі спогадів Л. Лук'яненка охоплено 1976-1988 роки : два роки під адміністративним наглядом у Чернігові, створення Української Гельсинської групи, другий арешт 12 грудня 1977 року, десятирічне камерне ув'язнення в таборах особливо суворого режиму в Мордовії (с. Сосновка) та на Уралі (с. Кучино).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)