Нові надходження ЛЮТИЙ 2016

Категорія: Нові надходження

1

65я73

С25

Святюк, Ю. В.

   Advanced Economic Issues [Текст] = Актуальні питання економіки : навч. посіб. / Ю. В. Святюк. – К. : Ліра-Л, 2015. – 148 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Advanced Economic Issues.pdf.

     Навчальний посібник спрямований на засвоєння студентами-економістами професійної англомовної термінології та на розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

                               9 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 9)

2

67.9(4Укр)301я73

А31

   Адміністративне право. Загальна частина (альбом схем) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, М. В. Плугатир, М. В. Співак ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/admin_pravo_zag_chast_albom_sh_udalova.pdf#toolbar=0.

     Альбом схем репрезентує адміністративне право як галузь, що регулює діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів суспільства і громадян в процесі публічного управління, надання адміністративних послуг тощо.

3

81.2Англ-9

Р49

Рибіна, Н. В.

   Англійська мова для юристів [Текст] = English for law students : навч. посіб. / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Англійська мова для юристів.pdf.

     Навчальний посібник передусім розрахований на людей, що здобувають вищу освіту і працюють над удосконаленням рівня володіння англійською мовою фахового спрямування, зокрема у сфері права, володіють знаннями англійської мови на рівні В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE та бажають підвищити їх до рівня В2.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Бібліот. іноз. літерат. – 7)

4

65.01я73

К56

Ковалик, Н. В.

   Англійська мова з основ міжнародної економіки [Електронний ресурс] : підручник / Н. В. Ковалик, Н. О. Зайшла, Л. М. Тимочко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 482 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/English_z_osn_mign_ek_Kovalik_MYAKA.pdf#toolbar=0.

     Пропонований підручник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі економічних наук, а також фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу економічної літератури та рівень свого фахового мовлення.

5

75.81я73

М21

Мальська, М. П.

   Англо-український словник термінів сфери туризму [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський. – К. : ЦУЛ, 2015. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/anglo_ukr_turizmu_malska.pdf#toolbar=0.

     Англо-український словник термінів сфери туризму налічує близько 6000

термінів та термінологічних виразів туристичної індустрії, готелярства, ресторанного сервісу та споріднених сфер.

6

65.291.931я73

М77

Монастирський, Г. Л.

   Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – Тернопіль : Крок, 2015. – 180 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антикризове управління. Монастирський.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи антикризового управління на макро- і мікро рівнях, досліджуються особливості перебігу криз в системі державного управління, розглядаються базові технології т інструментарій антикризового управління, розкриваються механізми запобігання та профілактики криз.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

7

336.71.078.3

К45

Кифак, Андрій Олександрович

   Антикризове управління національних банківських систем в умовах глобальної фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Андрій Олександрович Кифак. – Львів : ЛНУ, 2015. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методичних основ регулювання банківської системи, зокрема інструментарію кількісного аналізу банківського ризику.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

65.9(4Укр)424я73

А87

Архипов, В. В.

   Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Barnoe%20Delo%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     Данное учебное пособие содержит основные сведения о классификации баров, порядке подготовки бара к приему посетителей, требования к персоналу по их обслуживанию, а также классификацию базовых алкогольных и безалкогольных напитков, особенности их производства, подачи и потребления в барах. Рассмотрены основные методы и особенности приготовления коктейлей и других напитков в баре, способы их оформления и подачи.

9

65.052.9(4Укр)2я73

Г93

Гудзь, Н. В.

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 224 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Buh%20Oblik%20Gudz.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" студентами як облікових, так і необлікових спеціальностей економічних вузів.

10

65.052я2

Б94

   Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англо-азербайджанський словник [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, О. В. Карпенко, В. Л. Іщенко [et al.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 368 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Buh%20oblik%20i%20audit%20slovnyk%20Veryga.pdf#toolbar=0.

     Дане видання - є однією із складових якісної підготовки європейського рівня фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту, що повністю відповідає вимогам Болонської конвенції, до якої приєдналась Україна та європейським стандартам вищої освіти, адже основною ідеєю Болонського процесу є визнання дипломів, ступенів і систем освіти у різних країнах світу.

11

74.20я73

М64

Мирошниченко, В. О.

   Використання сучасних інформаційних технологій : формування мультимедійної компетентності (для спеціальності - історія) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко ; за ред. К. О. Баханова. – К. : ЦУЛ, 2015. – 296 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Vykoristanna%20suchasnih%20inform%20teh_Miroshnichenko.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник ''Використання сучасних інформаційних технологій: формування мультимедійної компетентності (для спеціальності-історія)'' присвячений основним питанням підготовки учителя історії до сучасного процесу навчання в школі, що характеризується широким залученням інформаційних технологій.

12

84(0)3

В42

   Від Володимира Мономаха до Романа Галицького. Київський літопис 1113-1199 [Текст] / пер.із старослов'ян. В. В. Яременко. – К. : Веселка, 2015. – 508 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Від Володимира Мономаха.pdf.

     Київський літопис є частиною "Літопису руського" ("Повість врем'яних літ", "Київський літопис", "Галицько-Волинський літопис"). Ілюстровано тексти кольоровими мініатюрами з Радзивіллівського літопису та малюнками з "Лицевого летописного свода".

                               10 прим. (Художній абон. – 10)

13

65.052я73

В85

   Вступ до спеціальності [Текст] : метод. вказівки ; для студ. напряму підгот. "Облік і аудит" / уклад. Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

14

22.151я72

Б61

Біляніна, О. Я.

   Геометрія. 10 клас [Текст] : підручник : академічний рівень / О. Я. Біляніна, Г. І. Білянін, В. О. Швець. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2014. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. 10 клас.pdf.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

15

22.151я72

Б91

Бурда, М. І.

   Геометрія. 10 клас [Текст] : підручник : академічний рівень / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. – К. : Освіта, 2013. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. Бурда М. І..pdf.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

16

22.151я72

Г36

   Геометрія. 11 клас [Текст] : підручник : академічний та профільний рівні / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова [та ін.]. – К. : Освіта, 2013. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. 11 клас, Бурда М. І..pdf.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

17

22.151я72

Г36

   Геометрія. 11 клас [Текст] : підручник : академічний рівень, профільний рівень / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова, В. М. Владіміров. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2014. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. 11 клас.pdf.

     Цей підручник призначений для завершення вивчення геометрії в середній школі. Він відповідає академічному та профільному рівням.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

18

85.15я6

Б43

Белічко, Н.

   Георгій Малаков. Життя і творчість [Текст] / Н. Белічко, Д. Малаков. – К. : Мистецтво, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Георгій Малаков.pdf.

     У виданні вперше так повно репрезентовано творчий доробок видатного українського графіка, заслуженого художника України Георгія Васильовича Малакова (1928-1979).

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

19

83.8

Д22

   Дванадцять місяців [Текст] : настільна кн.-календар 2016 / упоряд. І. Т. Бойко. – К. : Веселка, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Дванадцять місяців.pdf.

     Випуск збірника "Дванадцять місяців" - багаторічна традиція видавництва "Веселка". Багато поколінь українських дітей виросли із цим щорічником, адже перша книга під такою назвою побачила світ понад півстоліття тому. І кожне нове видання було і, сподіваємося, буде справжнім подарунком для читача, незважаючи на вік.

                               10 прим. (Художній абон. – 10)

20

60.7я73

Д31

   Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Демографія.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці". У ньому узагальнено наявні сучасні теоретичні та прикладні дослідження в галузі демографії, розкрито її завдання, структуру, методи досліджень; подано основні питання демографії як навчальної дисципліни:категорії й поняття; описано методологічні підходи до вивчення демографічних процесів, сучасні тенденції в розвитку населення та їх взаємозв'язок із соціально-економічними явищами та процесами.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

21

352.07(477)

І-15

Ібрагімова, Анастасія Алімівна

   Державна політика побудови спроможних територіальних громад в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Анастасія Алімівна Ібрагімова. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню державної політики побудови спроможних територіальних громад в Україні та розробки шляхів її удосконалення. У роботі обгрунтовано ступінь дослідженості проблеми державної політики побудови спроможних територіальних громад в Україні та узагальнено зміст базових понять дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

60.524.224я73

Л74

Ломачинська, І. М.

   Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська ; за заг. ред. І. М. Ломачинської. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2014. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Документально-інформаційні комунікації.pdf.

     В навчальному посібнику на системній основі розглядається широке коло питань,

пов'язаних з документальними комунікаціями як складовою соціальних комунікацій. Зміст посібника містить розділи про сутність теорії комунікації, аналіз її історії та сучасного стану, аналізуються філософські, соціальні та лінгвістичні підходи до вивчення комунікаційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

67.311

Д70

   Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування [Електронний ресурс] : монографія / В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко, О. М. Калачова, С. С. Клочуряк. – К. : ЦУЛ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/dotrymannay_prav_uchasnykiv_krym_prots.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто актуальні теоретичні та практичні проблеми процесуального порядку

й тактики проведення освідування як слідчої (розшукової) дії за КПК України.

24

[502/504:674]:658.713

Н23

Наливайко, Наталія Ярославівна

   Екологізація діяльності деревообробних підприємств із застосуванням лізингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Наталія Ярославівна Наливайко. – Львів : НЛТУУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений питанням екологізації діяльності деревообробних підприємств на основі використання лізингу. Досліджено сутність екологізації виробництва та лізингу як засобу її здійснення на деревообробних підприємствах. Запропоновано удосконалити загальну класифікацію лізингу, увівши до неї поняття "екологічний лізинг".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

65.04(0)я73

Д21

Дахно, І. І.

   Економічна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2014. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна географія зарубіжних країн.pdf.

     Ця книга за стилем викладу і залученим матеріалом є небаченою досі. Такої не було раніше серед книг з економічної географії зарубіжних країн. Її автор намагався уникнути вже раніше відомого читачеві матеріалу та адаптувати читача до англомовної літератури з економічної географії зарубіжних країн.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

26

65.01я73

Е40

   Економічна компаративістика [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. В. В. Козюк, О. П. Шиманська ; за ред. В. В. Козюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

     Методичні вказівки складені за робочою програмою дисципліни"Економічна компаративістика" і містять вступ, тематичний план, програму дисципліни "Економічна компаративістика", плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, тренінгу з дисципліни, виконання комплексного практичного індивідуального завдання, перелік питань до іспиту, критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури, перелік інтернет-ресурсів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

27

336:502.4(477)

К93

Курницький, Віталій Іванович

   Економічне забезпечення рекреаційної діяльності у межах природно-заповідного фонду України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Віталій Іванович Курницький. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи окреслено наукові засади підвищення еколого-економічної результативності природно-заповідного фонду (ПЗФ) України. При розгляді його економічної характеристики та рекреаційного потенціалу показано стан і тенденції розвитку ПЗФ, що дало підстави досліджувати його як складову макроекономічної системи, для якої назріла потреба впровадження механізмів соціо-еколого-економічного регулювання через застосування різних економічних інструментів та важелів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

339.13.021:665.6/.7

К57

Когут, Оксана Ігорівна

   Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Оксана Ігорівна Когут. – Львів : ЛНУ, 2015. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи виконаний з метою здійснення грунтовного аналізу монополізації світового ринку нафти на основі розробленої автором системи. У праці узагальнено сучасні емпіричні та теоретичні підходи до визначення моделі ринкової структури та ступеня монополізації, виокремлено основні з них, які є актуальними для дослідження ринку нафти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

65.01я73

Е40

   Економічні теорії в системі наукових економічних знань [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 225 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Econ%20teorii%20Mazeluh.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник включає дев’ять розділів: наукові економічні знання як результат пізнання економічного життя; теоретичні блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан; політекономічні дослідження сутності економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання; мікроекономічні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних економічних знань; макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань; наукові надбання інституціональної економічної теорії; результати наукових досліджень міжнародної економіки як складової економічної теорії; теоретичні наукові здобутки видатних дослідників економічної життєдіяльності суспільства; тренінг для закріплення отриманих знань.

30

92.0

Е68

   Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 13 : Киї - Кок / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – К. : ІЕД НАНУ, 2013. – 712 с.

     Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

31

37.1

П36

Пінчевська, О. О.

   Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Пінчевська, Н. В. Буйських, В. М. Головач. – К. : ЦУЛ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/efektyvnist_vykorystannay_nyzkotovarnyh.pdf#toolbar=0.

     Ефективне використання низько-товарних круглих лісоматеріалів сосни є актуальною задачею для малолісних держав, до яких відноситься Україна.

32

631.1:330.131.3:338.005

Н34

Науменко, Інна Вікторівна

   Забезпечення ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Вікторівна Науменко. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення актуального завдання поглиблення теоретичних положень, науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства та перспектив її розвитку з урахуванням необхідності активізації інтенсивного типу економічного розвитку галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

339.9:338.124.4:330.113

М48

Мельник, Альона Олексіївна

   Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Альона Олексіївна Мельник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено сутність поняття "світова економічна криза" через розкриття сутності суміжних категорій (кризова загроза, кризова ситуація, кризовий стан, кризові наслідки), визначено форми, характеристики, канали поширення, фази життєвого циклу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

65.291.931я73

Р99

Ряховская, А. Н.

   Зарубежная практика антикризисного управления [Текст] : учеб. пособ. / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. Г. Крюкова ; под ред. А. Н. Ряховской. – М. : Магистр, 2016. – 272 с.

     В учебном пособии представлена зарубежная практика антикризисного управления. Рассмотрены различные формы кризисов фирмы, их причины. Раскрыты роль и значение антикризисного управления в современных условиях ведения бизнеса.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

35

78.364я73

Д64

Долбенко, Т. О.

   Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2015. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зберігання документів у бібліотеках.pdf.

     Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тексти до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

36

65.052.9(4Укр)2-15я73

З-43

   Звітність підприємства [Текст] : підручник / М. І. Бондар, Ю. А. Верига, М. М. Орищенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 570 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Звітність підприємства.pdf.

     Висвітлено законодавче і нормативно-правове регламентування звітності, її мету, інформаційні потреби користувачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

330.111.4:001

П20

Патлатой, Олександр Євгенович

   Зміст і форми наукової праці в сучасній ринковій економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Олександр Євгенович Патлатой. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 19 с.

     У рамках автореферату дисертаційної роботи досліджено загальний та специфічний зміст наукової праці та її в сучасній ринковій економіці. Розкрито всезагальну природу наукової праці як творчої діяльності та сфери духовного виробництва. Визначено історико-генетичний аспект становлення науки як продуктивної сили суспільства. Визначено місце наукової праці в системі суспільного відтворення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

336.1:005.21

К56

Коваленко, Катерина Василівна

   Зовнішній державний фінансовий контроль у підвищенні ефективності бюджетування України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Василівна Коваленко. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено теоретичні та практичні засади використання засобів зовнішнього державного фінансового контролю (ЗДФК) для підвищення ефективності бюджетування України. Узагальнено та систематизовано теоретичні засади побудови ефективної системи ЗДФК та державного бюджетування, запропоновано власний підхід до трактування даних понять.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

65.9(4Укр)829я73

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність : підприємство-регіон [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. – 6-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 291 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зовнішньоекономічна діяльність.pdf.

     У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

40

84(4Укр)64

Т19

Тарасюк, Г. Т.

   Зоре моя вечірня, або Пророк і Марія [Текст] : роман-версія / Г. Т. Тарасюк. – К. : Дніпро, 2015. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зоре моя вечірня.pdf.

     Роман-версія "Зоре моя вечірня, або Пророк і Марія" - роздуми про літературні долі Тараса Шевченка і його "хрещеної доні" Марка Вовчка, про їхню дружбу та творчість.

                               10 прим. (Художній абон. – 10)

41

65.291.823.2я73

Н19

Назаренко, Л. О.

   Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : слайд-курс [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 240 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/indef_ta_falsyfik_prod_tovar_nazar.pdf.

     Навчальний посібник з дисципліни "Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс" присвячений вивченню основ, правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

42

658.33

К90

Кулаков, Олексій Олексійович

   Інвестиційне забезпечення ресурсозбереження на підприємтсві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Олексійович Кулаков. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуального наукового завдання щодо розробки теоретичних основ та практичних рекомендацій відносно інвестиційного забезпечення ресурсозбереження на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

330.322:628.1:330.387

А66

Андрощук, Інна Ігорівна

   Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Інна Ігорівна Андрощук. – К. : ІЕПСР НАНУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи сформовано теоретико-методологічні засади інвестиційного забезпечення сфери водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій. Розкрито зміст й основні складові інвестиційного забезпечення водокористування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

336.714:336.761-027.542

К77

Кравченко, Наталія Володимирівна

   Інституційні інвестори на ринку державних цінних паперів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Володимирівна Кравченко. – К. : КНЕУ, 2015. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних основ ринку державних цінних паперів, діяльності на ньому інституційних інвесторів. Автором здійснено ретроспективний аналіз ринку державних цінних паперів та оцінено його сучасний стан. Проаналізовано різновиди фінансових інституцій та доведено, що в Україні до інституційних інвесторів належать тільки недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інститути спільного інвестування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

339.923

З-40

Заяць, Олена Іванівна

   Інституціоналізація конвергентних процесів у регіональних торговельно-економічних об'єднаннях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Іванівна Заяць. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     У дисертаційній роботі проаналізовано концептуальні підходи, домінуючі тенденції та особливості розвитку сучасних регіональних торговельно-економічних об'єднань як інституційної основи міжнародних конвергентних процесів.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

46

65.010.12я73

І-71

   Інституціональна економіка [Текст] : навч.-метод. вказівки / уклад. В. В. Козюк, О. С. Полікарпова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

47

004.896

Н74

Новогрудська, Ріна Леонідівна

   Інформаційна технологія створення та підтримки порталів інженерних знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ріна Леонідівна Новогрудська. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано формальну алгебраїчну систему розрахунків, яка характеризується наявністю нових елементів у її сигнатурі та множиною носіїв, додатковим набором простих та складних операцій, властивості яких досліджено, та визначено елементи простору даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

681.518:004.932:004.896

Я75

Ярмілко, Андрій Васильович

   Інформаційна технологія управління високотемпературними виробничими процесами за даними відеоспостереження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Васильович Ярмілко. – К. : ІПММС НАНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямований на підвищення ефективності виробничих систем високотемпературних фізико-технічних методів обробки шляхом більш повного використання інформаційного потенціалу відеосигналу та його інтерпретації в контексті управління всіма етапами життєвого циклу обладнання та виробів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

73.9я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2015. – 492 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційний бізнес.pdf.

     Викладений тут матеріал допоможе студентам з'ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консу3льтативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

50

32.81я73

І-74

   Інформаційні системи і технології [Текст] : навч. посіб. / П. М. Павленко, С. Ф. Філоненко, К. С. Бабіч [та ін.] ; за заг. ред. П. М. Павленка. – К. : НАУ, 2013. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології.pdf.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи сучасних інформаційних технологій та систем виробничого призначення; розглянуто функціональні можливості інформаційних систем та новітніх інформаційних технологій, особливості їх експлуатації та побудови для них баз даних.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

51

65.052.9(4Укр)2-211.853я73

І-74

   Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. / Я. А. Гончарук, Н. С. Марушко, Д. С. Лозовицький, Г. М. Воляник. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 400 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології в обліку.pdf.

     Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови інформаційних систем та їх безпека.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

52

65.052.9(4Укр)2-211.853я73

Ш66

Шквір, В. Д.

   Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології в обліку. Шквір В. Д..pdf.

     Розглянуто практичні питання, пов'язані із застосуванням автоматизованих інформаційних технологій у бухгалтерському обліку за допомогою інформаційної системи.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

53

338:334

М18

Малашенко, Юлія Анатоліївна

   Інфраструктурно-інституційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Малашенко. – Рівне : НУГВП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи подано теоретичні засади дослідження інфраструктурно-інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, розкрито інституційні концепції сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності, досліджено зміст та роль інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до оцінки ефективності інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

60.844я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Історія діловодства (Документознавчий аспект) [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2015. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія діловодства.pdf.

     У посібнику всебічно розкриваються питання історії документування починаючи із зародження документальної форми фіксації інформації, становлення і розвитку діловодства протягом історичних періодів і закінчуючи організацію документального забезпечення в Україні з початку ХХ ст. й до наших часів.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 2)

55

65я73

М36

Мацелюх, Н. П.

   Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2014. – 382 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Istoria_Economiki_Mazeluh.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами Державного стандарту підготовки бакалавра за напрямом “Економіка і підприємництво”, програми державного екзамену з економічної теорії.

56

67.5я73

Б93

Буткевич, О. В.

   Історія міжнародного права [Текст] : підручник / О. В. Буткевич. – 2-ге вид., стер. – К. : Ліра-К, 2016. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія міжнародного права.pdf.

     Це видання є першим в Україні підручником з історії міжнародного права для вищих навчальних закладів. У підручнику проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито механізм і закономірності виникнення та становлення цього права.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

57

85.14я6

Б61

   Катерина Білокур [Текст] = Kateryna Bilokur : кн.-альб. / упоряд. Н. Л. Розсошинська, М. Ф. Кагарлицький. – К. : Мистецтво, 2015. – 152 с. – До 115-ї річниці від дня народж.

     Українська художниця Катерина Білокур (1900-1961) є тією глибокою національною особистістю, яка символізує Україну, її культуру, самобутню мистецьку душу, уособлює найвищі якості, притаманні національному ідеалові.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

58

60.844я73

К36

   Керування документацією [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2015. – 295 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Керування документацією.pdf.

     У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 2)

59

88.4я73

Р65

Розов, В. І.

   Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Розов. – К. : ЦУЛ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Komunikatyvna%20pidgotovka_Rozov.pdf#toolbar=0.

     В посібнику представлені основи базової комунікативної професійно-психологічної підготовки правоохоронців. Структура посібника створена відповідно основних професіографічних вимог правоохоронної діяльності до комунікативних професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця.

60

338.28:620.9]:339.137

Н28

Нараєвський, Сергій Вікторович

   Конкурентоспроможність альтернативних технологій отримання енергії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Вікторович Нараєвський. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи сформульовано та вирішено наукове завдання з удосконалення теоретико-методичних засад і надання практичних рекомендацій щодо оцінювання конкурентоспроможності альтернативних технологій отримання енергії. Узагальнено наукові підходи формування теоретичних основ та організаційно-економічного забезпечення регулювання енергетичного ринку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

61

65.052.201.2я73

К17

Калайтан, Т. В.

   Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 252 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Контролінг..pdf.

     Розглянуто увесь комплекс питань, пов'язаних з процесом управління діяльністю підприємства: організація служби контролінгу, планування, розроблення бюджетів, аналіз і контроль відхилень фактичних результатів діяльності від планових, вироблення оптимальних управлінських рішень.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

62

65.201я73

Л87

Лучко, М. Р.

   Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9E%D0%90/%D0%9A%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%A1/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9D.%D0%9C/book/Posibnuk.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлені принципові організаційно-правові та методичні питання щодо практичного здійснення державного фінансового контролю органами Державної фінансової інспекції України в підконтрольних установах державного сектору економіки.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

63

336.71(043.3)

С90

Суторміна, Катерина Миколаївна

   Концентрація банківського капіталу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Миколаївна Суторміна. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних засад оцінювання рівня концентрації банківського капіталу та розробці практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській системі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

330.142.23:330.322]:336.71

Ш83

Шпигоцька, Наталія Олегівна

   Концентрація фінансового капіталу у реалізації інвестиційного потенціалу банківського сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Олегівна Шпигоцька. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні і практичні підходи до трактування поняття "концентрація фінансового капіталу", визначено основні форми його концентрації в банківському секторі України. Встановлено взаємозв'язок концентрації фінансового капіталу та реалізації інвестиційного капіталу банківської системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

65.292.34-21я73

І-26

Ігнатьєва, І. А.

   Корпоративне управління [Текст] : підручник / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 600 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Corp_upr_Ignatieva.pdf#toolbar=0.

     Підручник розкриває навчальний матеріал програми нормативної дисципліни «Корпоративне управління». У підручнику розглянуто передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки, сучасні концепції корпоративного управління, особливості зовнішнього середовища функціонування корпорацій, тощо.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 22)

66

330.87:368.03

Б61

Білоус, Ніна Михайлівна

   Корпоративні бізнес-моделі в стратегічному управлінні стійкістю страхових компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ніна Михайлівна Білоус. – Рівне : НУГВП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи представлено комплексне теоретичне узагальнення та практичне розв'язання наукового завдання, що полягає у визначенні засад стратегічного управління стійкістю страхових компаній із застосуванням корпоративних бізнес-моделей. Розглянуто поняття "бізнес-модель" та "корпоративні стратегії" управління стійкістю суб'єктів господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

65.292.34-93я73

П87

Птащенко, Л.

   Корпоративные финансы [Текст] : учеб. пособ. / Л. Птащенко, Н. Исаев. – К. : ЦУЛ, 2015. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корпоративные финансы.pdf.

     В учебном пособии рассмотрены теоретические основы функционирования корпоративных финансов, модели корпоративного управления и финансовые аспекты деятельности корпораций.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

68

67.9(4Укр)61я73

К82

   Криміналістика [Текст] : підручник / О. О. Алєксєєв, В. В. Арешонков, В. М. Атаманчук [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 544 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Kriminalistika_Pyaskovsky.pdf#toolbar=0.

     У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто сучасні методики розслідування окремих видів злочинів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

69

67.9(4Укр)308я73

С13

Савченко, А. В.

   Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) [Текст] : навч. посіб. / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. – К. : ЦУЛ, 2015. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне право України.pdf.

     У навчальному посібнику у вигляді схематичних діаграм викладені положення Загальної та Особливої частин кримінального права України. Такий підхід значно підвищує візуальне сприйняття та логічне розуміння навчального матеріалу, сприяючи кращому засвоєнню необхідних знань.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

70

67.9(4Укр)309я73

К82

   Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Krimin%20vicon%20pravo%20Olefir.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник підготовлений у відповідності до програми курсу ''Кримінально-виконавче право України'' з урахуванням змін та доповнень чинного законодавства.

71

85.1я6

К82

   Крізь віки. Київ в образотворчому мистецтві [Текст] = Through the ages. Kyiv in visual arts / упоряд. Н. Белічко. – К. : Мистецтво, 2015. – 288 с.

     Древній Київ з Х століття - столиця могутньої східноєвропейської держави Київська Русь. З тих часів одне з найкращих міст на берегах сивочолого Дніпра славиться своїми неповторними спорудами, ландшафтними парками, садами, скверами.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

72

53.54я73

З-13

Заваріка, Г. М.

   Курортна справа [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Заваріка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Курортна справа.pdf.

     Навчальний посібник "Курортна справа" розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

73

67.9(4Укр)311

У28

Удалова, Л. Д.

   Лікарська таємниця в кримінальному процесі України [Електронний ресурс] : монографія / Л. Д. Удалова, Є. В. Кузмічова-Кисленко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 136 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/likarska_taemnytsa.pdf#toolbar=0.

     У монографії сформульовано нові наукові положення й рекомендації, що мають

значення для науки та практики, зокрема: розкрито поняття і зміст охорони лікарської таємниці, проаналізовано вітчизняні та міжнародно-правові акти охорони лікарської таємниці, досліджено принципи, умови та гарантії забезпечення охорони лікарської таємниці у кримінальному процесі.

74

630*181.9:630*24

Л13

Лавний, Василь Володимирович

   Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.03.03 - лісознавство і лісівництво / Василь Володимирович Лавний. – Львів : НЛТУ, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано прояв вітровалів і буреломів лісу в Українських Карпатах, описано вітровалотвірні фактори та вплив лісівничо-таксаційних показників деревостанів на їх пошкодження сильними вітрами, дано коротку характеристику найбільших вітровалів в окремих країнах Європи, та висвітлено види збитків від вітровалів деревостанів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

87.4я73

К64

Конверський, А. Є.

   Логіка [Електронний ресурс] : підручник / А. Є. Конверський. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2015. – 320 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Logika_Konverski.pdf#toolbar=0.

     У систематизованому, дидактично витриманому вигляді підручник розкриває метод логіки, основні форми і закони мислення.

76

65.291.592я73

Т98

Тюріна, Н. М.

   Логістика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. – К. : ЦУЛ, 2015. – 392 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Logistika_Turina.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику системно викладено теоретичні засади і практичні

рекомендації з інтегрованого управління матеріальними та пов'язаними з ними потоками в сферах виробництва та обігу.

77

65.01я73

С60

Солонінко, К. С.

   Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. С. Солонінко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Makroekonomika_Soloninko.pdf#toolbar=0.

     Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з вимогами Болонської системи навчання і рейтингової оцінки знань. Він відповідає галузевому стандарту вищої освіти України і нормативній програмі дисципліни.

78

65.291.3я73

П18

Парсяк, В. Н.

   Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с. – (До 50-річчя економічної освіти на Миколаївщині). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг. Парсяк В. Н..pdf.

     У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових концепцій і понять, вивчення яких передбачено вимогами відповідного державного освітнього стандарту.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

79

339.138:338.46

Б33

Баша, Інна Миколаївна

   Маркетингові дослідження на ринку освітніх послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Миколаївна Баша. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено узагальненню теоретичних засад і розробці прикладних рекомендацій щодо проведення маркетингових досліджень на ринку освітніх послуг для формування інноваційної маркетингової програми забезпечення конкурентоспроможності потенціалу національних ВНЗ в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

339.138:658.8:004.738.5

С51

Смолянюк, Ольга Володимирівна

   Маркетингові комунікації в Інтернеті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Смолянюк. – К. : КНЕУ, 2015. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненням теоретичних засад застосування маркетингових комунікацій в Інтернеті, розробці практичних аспектів оптимізації діяльності підприємств на основі сучасних інтерактивних методик, створених за допомогою Інтернет-мереж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

60.80я73

М50

   Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Ліра-К, 2016. – 551 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент..pdf.

     У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано сучасні підходи до менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі управління, детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної нормативної дисципліни "Менеджмент".

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

82

65.291.21я73

Н19

Назарчук, Т. В.

   Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – К. : ЦУЛ, 2015. – 560 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Menegment%20organizaziy_Nazarchuk.pdf#toolbar=0.

     На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у

стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації.

83

004.738:004.75:004.67

Т48

Ткачов, Віталій Миколайович

   Методи та інформаційна технологія передачі і паралельної обробки даних швидкоплинних процесів з запобіганням колізій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віталій Миколайович Ткачов. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню задач підвищення оперативності передачі та паралельної обробки даних швидкоплинних процесів.На основі аналізу умов передачі даних в інфокомунікаційних мережах та паралельної обробки в центрах обробки даних було сформульовано науково-технічне завдання на розробку методів та інформаційних технологій організації паралельної обробки і передачі даних швидкоплинних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

[368:336-021.387]

О-54

Олійник, Віктор Михайлович

   Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості страхових компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Михайлович Олійник. – Суми : УАБС, 2015. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних засад та методичного забезпечення формування та оцінювання фінансової стійкості страхових компаній в умовах загострення кризових явищ в економіці країни

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

65.052.9(4Укр)2-218

Б75

Бодюк, А. В.

   Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / А. В. Бодюк. – К. : Кондор, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методологічні та нормативно-правові аспекти.pdf.

     На основі аналізу нормативно-правової бази й практики аудиту, положень вітчизняної та зарубіжної літератури з питань економічного контролю досліджуються проблемні питання методології, нормативного регулювання й організації аудиту.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

86

336.227.3

Н73

Новицький, Віталій Андрійович

   Механізми мінімізації впливу офшорів на систему оподаткування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Андрійович Новицький. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розкриттю механізмів мінімізації впливу офшорів на систему оподаткування в Україні. Проведено аналіз сутності офшорів як економічного явища та їх місця у світовій економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

338.2:615.1

Г62

Голубка, Володимир Михайлович

   Механізми регулювання фармацевтичного ринку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Михайлович Голубка. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботиі досліджено теоретико-методичні засади реалізації механізмів регулювання фармацевтичного ринку України як стратегічного рушія інноваційних змін і детермінанти суспільного здоров'я. Розкрито понятійно-термінологічний апарат теми дослідження та обгрунтовано потребу застосування міждисциплінарного підходу при вивченні процесів регулювання фармацевтичного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

65.5я73

М64

   Мировая экономика [Текст] = Gospodarka swiatowa : учеб. пособ. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea [и др.] ; под ред. Ю. Г. Козака. – 2-е изд., перераб. и дополн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мировая экономика.pdf.

     Содержит анализ становления и развития современной мировой экономики как специфической, органической и целостной системы. Особенное внимание уделяется рассмотрению типологической и регионально-интеграционной структурам мировой экономики, а также экономической политике стран мира.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

89

85.03(4Укр)я6

М65

   Мистецтво Київської Русі [Текст] = Art of Kyivan Rus / авт.-упоряд. Г. Івакін. – К. : Мистецтво, 2015. – 304 с.

     Мистецтво Київської Русі належить до видатних явищ світової середньовічної художньої культури. Хронологічно цей період охоплює Х-ХІІІ століття - час розквіту давньоруської держави, яка виникла внаслідок об'єднання навколо Києва всіх східнослов'янських племен.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

90

65.051.542я73

Ш67

Шкурупій, О. В.

   Митна статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. В. Шкурупій, Ю. Ф. Строчихін, Л. І. Вишневецька. – К. : ЦУЛ, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Митна статистика.pdf.

     У навчальному посібнику в логічній послідовності розкриваються особливості організації і методології статистики зовнішньої торгівлі України, статистичні методи збирання, зведення та аналізу первинної інформації про експорт та імпорт товарів та послуг.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

91

67.9(4Укр)301.0-3

М66

   Митний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 11 листоп. 2015 р. – К. : ЦУЛ, 2015. – 273 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Митний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2015 року (відповідає офіційному текстові).

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

92

73я73

М58

   Міжнародна інформація [Текст] : навч. посіб. / М. П. Требін, І. О. Поліщук, Н. П. Осипова [та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2014. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна інформація.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито предмет, поняття та структуру міжнародної інформації, її методи і функції. Проаналізовано інформаційно-аналітичну діяльність у міжнародних відносинах, добування й обробку документів міжнародної інформації, міжнародну інформаційну діяльність.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

93

67.51я73

Д21

Дахно, І. І.

   Міжнародне економічне право - 2 [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська ; за ред. І. І. Дахна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародне економічне право - 2.pdf.

     Навчальний посібник може використовуватися при викладенні та вивченні таких дисциплін як "Міжнародне право", "Міжнародне еконо-мічне право", "Міжнародні економічні дисципліни" тощо, а також в процесі вивчення англійської мови.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

94

67.5я73

М58

   Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародне право.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло. Посібник складається з двох частин: 1. Загальна частина. 2. Особлива частина.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 20)

95

65.8-181я73

М71

   Міжнародний маркетинг : в питаннях та відповідях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. І. Барановська, Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв, О. В. Захарченко ; за ред. : М. І. Барановської, Ю. Г. Козака, С. Смычека. – К. : ЦУЛ, 2013. – 302 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Mizhn_market_Kozak.pdf#toolbar=0.

     Посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародний маркетинг» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

96

65.849я73

А50

Алієва-Барановська, В. М.

   Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2013. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародний туризм.pdf.

     Книга містить матеріал, який відсутній в навчальних посібниках і підручниках інших авторів та в Інтернеті. Написана так, щоб її можна було використовувати як у навчальному процесі, так і у практичній діяльності та побуті. Може бути добрим і чесним порадником тим, хто збирається у закордонні мандрівки.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

97

65.826я73

К56

Ковальчук, К. Ф.

   Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – К. : ЦУЛ, 2013. – 150 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhn_kred_valut_oper_Kovalchuk.pdf#toolbar=0.

     Розглядається

98

65.052.0

М58

   Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2015. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні стандарти фінансової звітності.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

99

65.826я73

М58

   Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. І. Д'яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка [та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка, І. І. Д'яконової. – К. : ЦУЛ, 2013. – 548 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні фінанси.pdf.

     У посібнику розглянуто сутність міжнародних фінансів, розвиток та сучасний стан світової валютної системи, глобалізацію світового фінансового середовища, діяльність міжнародних валютних, фондових, кредитних ринків, особливості діяльності транснаціональних компаній на світових фінансових ринках та ін.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

100

67.5.00

М93

Мушак, Н. Б.

   Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Текст] : монографія / Н. Б. Мушак ; під наук. кер. В. І. Муравйова. – К. : Ліра-К, 2014. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародно-правові засади захисту.pdf.

     У монографії кандидата юридичних наук Мушак Наталії Богданівни досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях (Раді Європи, Європейському Союзі, та Організації з безпеки і співробітництва у Європі).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

101

65.012.51я73

М59

   Мікроекономічний аналіз [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

102

65.9(4Укр)26я73

Н71

Ніколаєва, О. М.

   Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. – К. : ЦУЛ, 2013. – 355 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Miscevi_financy_Nikolaeva.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику висвітлено сутність місцевих фінансів, їх роль в економічному і соціальному розвитку держави та регіонів.

103

004.94:528.8:656.052.1:631

І-19

Іваник, Юлія Юріївна

   Моделі, методи та засоби формування динамічних сценаріїв у навігаційних геоінформаційних системах реального часу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Юлія Юріївна Іваник. – К. : Інститут кібернетики НАНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений питанням побудови моделей, методів та засобів формування динамічних сценаріїв у навігаційних геоінформаційних системах реального часу. У роботі представлено онтологічні моделі статичної та динамічної складових динамічного сценарію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

004.942:004.272.26

Г83

Грідель, Ростислав Миколайович

   Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу розподілених програмних моделей GRID-систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ростислав Миколайович Грідель. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичної проблеми створення на єдиній методологічній основі нових моделей, методів та інформаційної технології аналізу розподілених програмних моделей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

657.47

Б81

Бонарев, Володимир Валерійович

   Моделювання облікового процесу трансакційних витрат та їх аналіз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Володимир Валерійович Бонарев. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті  дисертаційної роботи проведено дослідження теоретико-методичних та організаційних аспектів обліку та аналізу трансакційних витрат підприємств. Розкрито економічну сутність поняття "трансакційні витрати". Розроблено критерії класифікації трансакційних витрат, які забезпечать здійснення управління, контролю, деталізованого аналізу таких витрат та дозволять приймати виважені управлінські рішення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

106

657.47

Б81

Бонарев, Володимир Валерійович

   Моделювання облікового процесу трансакційних витрат та їх аналіз [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Володимир Валерійович Бонарев. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 243 с.

     У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретико-методичних та організаційних аспектів обліку та аналізу трансакційних витрат підприємств. Розкрито економічну сутність поняття "трансакційні витрати". Розроблено критерії класифікації трансакційних витрат, які забезпечать здійснення управління, контролю, деталізованого аналізу таких витрат та дозволять приймати виважені управлінські рішення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

65.03(0)

А66

Андрущенко, В. Л.

   Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) [Текст] : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – К. : Алерта, 2013. – 383 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Морально-етичні імперативи податків.pdf.

     У монографії розкрито поняття та інститути оподаткування морально-етичного характеру, корені яких у державах Заходу сягають щонайменше двотисячолітньої давності, походять з духовних надр іудейсько-християнської цивілізації.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

108

65.291я73

Н15

   Навчально-методичні вказівки до проведення тренінгу з фаху [Текст] : для студ. ОКР "бакалавр" галузі знань "Економіка і підприємництво" / укл. В. В. Козюк, Ю. І. Гайда, О. П. Длугопольський [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 55 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

109

65.9(4Укр)я73

Н35

   Національна економіка [Текст] : підручник / О. В. Носова, М. М. Кім, С. Д. Сворак [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Носової. – К. : ЦУЛ, 2013. – 512 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Національна економіка.pdf.

     Підручник з Національної економіки підготовлено відповідно до вимог програми Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

110

67.9(4Укр)304.211.31

П44

Подоляк, С. А.

   Недійсний та неукладений господарський договір : правові підстави та наслідки [Текст] : монографія / С. А. Подоляк. – К. : Ліра-К, 2014. – 214 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Недійсний та неукладений господарський договір.pdf.

     Монографія присвячена комплексному дослідженню господарського договору як засобу організації господарсько-договірних відносин, правової природи недійсності та неукладеності, їх правових підстав та наслідків з урахуванням практики застосування норм права.

                               2 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 2)

111

65.010.19я73

Н72

   Нова економіка [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Чирак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

112

32.973.2-018я73

О-13

   Об'єктно-орієнтоване програмування [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. Ю. М. Батько, О. Й. Піцун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 51 с.

     Методичні вказівки містять основні теоретичні відомості щодо вивчення основних аспектів об'єктно-орієнтованого підходу в програмуванні на основі мови програмування Java, інструкції до виконання лабораторних робіт та вимоги до оформлення звітів про їх виконання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

113

657.471:338.3

М35

Матюшіна, Юлія Іванівна

   Облік і контроль виробничих витрат в управлінні промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Юлія Іванівна Матюшіна. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Метою автореферату дисертаційної роботи є удосконалення теоретичних положень, методики, організації обліку та внутрішнього контролю витрат виробництва на підприємствах нафтогазовидобування України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

657.22:332.871

М77

Монастирська, Тетяна Богданівна

   Облік та контроль в організаціях з обслуговування житлового фонду [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Богданівна Монастирська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні засади формування концепції обліку та контролю в органах з обслуговування житлового фонду. Розроблено положення про облікову політику в ОСББ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

657.22:332.871

М77

Монастирська, Тетяна Богданівна

   Облік та контроль в організаціях з обслуговування житлового фонду [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Богданівна Монастирська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті досліджено теоретико-методичні та практичні засади формування концепції обліку та контролю в органах з обслуговування житлового фонду. Розроблено положення про облікову політику в ОСББ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

116

65.052.9(4Укр)2-15я73

Т48

Ткаченко, Н. М.

   Оновлена фінансова звітність в Україні [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2015. – 66 с. – (Бібліотека бухгалтера). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оновлена фінансова звітність.pdf.

     Навчально-практичний посібник підготовлений академіком АЕНУ, д.е.н., професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Ткаченка Н. М. У навчально-практичному посібнику викладено: "Бухгалтерський облік та фінансова звітність у розвинених країнах світу. Принципи формування фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності в Україні"; "Оновлені форми фінансової звітності та правила їх складання".

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

117

336.221

Б82

Борейко, Наталія Миколаївна

   Оподаткування електронної комерції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Борейко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано наукові основи оподаткування електронної комерції. Розкрито передумови розвитку електронної комерції, висвітлено її сутність, основні ознаки та особливості,  а також теоретичні засади оподаткування цієї сфери. Досліджено досвід провідних країн світу, що мають вагомі напрацювання у частині оподаткування електронної комерції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

67.9(4Укр)303

О-56

Олюха, В. Г.

   Оптимізація капітального будівництва : господарсько-правові проблеми [Електронний ресурс] : монографія / В. Г. Олюха. – К. : ЦУЛ, 2015. – 302 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/optymizatsiay_kapitalnogo_budyvnytstva_oluha.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена дослідженню проблем застосування господарсько-правових засобів для підвищення ефективності капітального будівництва у сучасній Україні.

119

005.7:330.341:65.014:65.015

Т35

Терентьєва, Олена Володимирівна

   Організаційно-економічне забезпечення антикризової діяльності підприємств (за матеріалами підприємств з виробництва електродвигунів України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Терентьєва. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено узагальненню теоретичних засад протидії кризовим процесам у виробничій сфері та розробці прикладного інструментарію щодо формування систем забезпечення ефективної антикризової діяльності вітчизняних промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

338.242.2

М71

Мітченко, Галина Валеріївна

   Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Валеріївна Мітченко. – К. : НТУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи викладено загальнотеоретичні засади організації менеджменту автотранспортних підприємств та розроблено концепцію маркетингового забезпечення стратегічного розвитку таких підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

65.012.23:338.482.22

К63

Компанець, Катерина Андріївна

   Організаційно-економічне обгрунтування принципів та методів управління підприємством (на прикладі туристичних організацій) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Андріївна Компанець. – К. : НТУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи містить наукові дослідження питань управління підприємствами в сучасному глобалізаційному середовищі, що призвело до застосування в їх діяльності нових методів та принципів. Вони спрямовані на процес розроблення, впровадження та функціонування аналітично-економічного інструментарію формування конкурентоспроможного туристичного продукту (маршруту) через обробку інформаційно-методичного підходу до створення раціонального туристичного продукту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

338.47:338.49].246.025.2

П50

Поліщук, Олена Миколаївна

   Організаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Миколаївна Поліщук. – К. : НДЕІ, 2015. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичну парадигму економічної сутності та особливості формування організаційно-економічного механізму державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів. Визначено основні механізми та інструменти управління і розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

339.97:338.4(1-22):061.1ЄС

Л50

Лесів, Марта Михайлівна

   Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марта Михайлівна Лесів. – Львів : ЛНУ, 2015. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено аналіз основних організаційно-економічних механізмів розвитку сільських територій Європейського Союзу. Сформульовано визначення таких понять, як "сільські території", "розвиток сільських територій", "організаційно-економічний механізм розвитку сільських територій". Оцінено ефективність одного з основних організаційно-економічних механізмів розвитку села ЄС - Політики розвитку сільських територій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

351.746.1:340

С12

Савенко, Ігор Миколайович

   Організаційно-правовий механізм державного управління прикордонною службою України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Ігор Миколайович Савенко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та методичні основи та обгрунтовано практичні пропозиції щодо розробки організаційно-правового механізму державного управління прикордонної служби України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

32.973.2-018я73

О-64

   Організація баз даних та знань [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. В. Турченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 29 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

126

36.99я73

А87

Архіпов, В. В.

   Організація ресторанного господарства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Org%20restor%20gosp%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній.

127

65.9(4Укр)32-801я73

Б48

Березівський, П. С.

   Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу [Текст] : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк ; за ред. П. С. Березівського. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація, прогнозування та планування.pdf.

     У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромислового комплексу, передумови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

128

65.9(4Укр)26я73

З-17

Зайцев, О. В.

   Основи фінансового інструментарію [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Ліра-К, 2016. – 406 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи фінансового інструментарію.pdf.

     Підручник містить основні теоретичні принципи та положення виникнення грошей і фінансових інструментів. Метою підручника є ознайомлення з теорією й практикою функціонування грошей та фінансових інструментів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

129

339.92:629.33:330.354:330.322]

Г55

Глущевська, Анастасія Сергіївна

   Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анастасія Сергіївна Глущевська. – К. : КНУ, 2015. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню особливостей зарубіжної експансії автомобільних ТНК ФРН. У роботі розкриті теоретичні засади транснаціоналізації світової автомобільної промисловості, окреслені сучасні риси та специфіка транснаціоналізації глобальної автомобільної промисловості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

130

74.58я73

Д99

Дяченко, Н. О.

   Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх викладачів [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Дяченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 84 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Педагогічні задачі.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади підготовки майбутніх викладачів до професійної діяльності з використанням педагогічних задач. Зміст задач побудований згідно основних видів професійної діяльності викладача - навчальної, методичної, наукової та організаційної.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

131

85.12я6

П30

   Петриківський розпис [Текст] = Petrykivsky Painting : кн.-альб. / упоряд. О. І. Шестакова. – К. : Мистецтво, 2015. – 240 с.

     У виданні вперше так повно репрезентовано колекцію петриківського декоративного розпису Національного музею українського народного декоративного мистецтва з 1913 року і до сьогодні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

132

65.9(4Укр)261.4я73

П44

   Податкова система [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. С. Іванишина, Т. А. Забарна, О. О. Мискіна [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 416 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Podatkova%20sistema_Andrushenko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та

функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання.

133

66.01я73

Т56

Томахів, В. Я.

   Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політологічні аспекти державного управління. Томахів.pdf.

     Посібник містить курс лекцій, тематику семінарських занять із питаннями для самоконтролю, тестовими завданнями та списком рекомендованої літератури. Розглядаються основні поняття та категорії політичної науки, розкривається місце і роль органів державно-політичного управління та державної служби у політичній системі суспільства, взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 5)

134

67.9(4Укр)311я73

В14

Вакулік, О. А.

   Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров. – К. : ЦУЛ, 2015. – 184 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Pochatok%20dosudovogo_Kulik.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник є першим в Україні дослідженням комплексу правових та організаційних питань початку досудового розслідування за чинним кримінальним процесуальним законодавством.

135

67.9(4Укр)304.3я73

Д21

Дахно, І. І.

   Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська ; за ред. І. І. Дахна. – К. : ЦУЛ, 2015. – 550 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Pravo%20intelect%20vlasn_Dahno.pdf#toolbar=0.

     Ця книга є другим спільним навчальним посібником її авторів з інтелектуальної

власності, опублікованим видавництвом «Центр учбової літератури». Містить

матеріал, який відсутній в книгах інших авторів з інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

136

67.9(4Укр)0я72

Н30

Наровлянський, О. Д.

   Правознавство. 10 клас [Текст] : підручник : профільний рівень / О. Д. Наровлянський. – К. : Грамота, 2013. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правознавство. Наровлянський О. Д..pdf.

     Підручник відповідає чинній програмі програмі для 10 класу з правознавства (профільний рівень). Видання ознайомить учнів з основами теорії права та теорії держави. Підручник містить завдання для практичних робіт, матеріали для підготовки до ЗНО.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

137

74.6я73

Т35

Терезовська, Н. Т.

   Практика студентів у соціальних установах України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Т. Терезовська, Л. А. Сатановська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 377 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/praktika_studentiv.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методичні засади практичної підготовки соціальних педагогів, а саме на основі аналізу зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців для соціальної/соціально-педагогічної сфер показано можливості його прогресивних ідей при використанні в Україні

138

81.2Укр-9

П69

   Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, А. К. Павлова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 396 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/praktikum_z_ukr_movy.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням».

139

65.012.6

К56

Ковалёв, Д. В.

   Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Д. В. Ковалёв. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pribyl_Kovalev.pdf#toolbar=0.

     В книге рассмотрены различные технологии обращения с прибылью, чтобы дать ответ на два вопроса.

140

67.9(4Укр)301

С32

Середа, В. В.

   Природа дисциплінарної відповідальності в публічно-правових відносинах [Текст] : монографія / В. В. Середа. – К. : ЦУЛ, 2014. – 435 с.

     Дана робота є першим монографічним дослідженням дисциплінарної відповідальності в публічно-правових відносинах. В даному науковому досліджені доводиться, що сучасна система юридичної відповідальності не звертає уваги на наявність різної змістовної природи в такому виді відповідальності як дисциплінарна.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

141

60.823.2я73

П79

   Проектний менеджмент : регіональний зріз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. І. Мурашко, І. М. Олійченко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 416 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Proekt%20managment%20Butko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику висвітлено теоретичну та методологічну складову проектного менеджменту, а також практику його застосування на регіональному рівні.

142

88.8я73

П12

Павелків, Р. В.

   Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : ЦУЛ, 2013. – 225 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/psihodiagnostychyi_instrument.pdf#toolbar=0.

     У посібнику подано матеріали для психодіагностичного обстеження (вивчення) дітей раннього та дошкільного віку.

143

352.075.1:342:32

С51

Смолова, Людмила Миколаївна

   Публічна відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування: перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Людмила Миколаївна Смолова. – Львів : ЛРІДУ НАДУ при ПУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних та нормативно-правових засад публічної відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування. Здійснено понятійно-категоріальний аналіз за темою дослідження. Висвітлено особливості регламентації відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

65.049(4Укр)я73

І-98

Іщук, С. І.

   Регіональна економіка. Теорія. Методи. Практика [Текст] : підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. – К. : Знання, 2013. – 448 с. – (Університетський підручник). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регіональна економіка.pdf.

     У підручнику висвітлюються теоретико-методологічні основи регіональної економіки, закономірності й принципи її формування та розвитку. Дається оцінка факторів, що впливають на територіальну організацію господарства, спеціалізацію та інтеграцію різних груп галузей.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 6)

145

65.050.22я73

Д81

Дудкіна, О. П.

   Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Астон, 2013. – 209 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регіональне управління.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретико-правові засади регіонального управління; сутність, завдання та складові державної регіональної політики; особливості регіональної політики України в умовах глобалізації та європейської регіоналізації; висвітлено інституційну базу державного управління територією; визначено моделі стимулювання розвитку регіонів та депресивних територій України.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 1)

146

339.372.8(477)

С65

Сорокін, Олександр Геннадійович

   Регулювання соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Геннадійович Сорокін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено критичний аналіз підходів до трактування сутності понять "розвиток уранової промисловості" та "регулювання розвитку". Сформовано методичний підхід до оцінювання соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

67.9(4Укр)303

Ш38

Шевченко, Н. І.

   Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств [Текст] : монографія / Н. І. Шевченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Реорганізація.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню господарсько-правового регулювання реорганізації як способу припинення господарських товариств. У праці розкриваються та співвідносяться поняття "реорганізація господарських товариств" та "припинення господарських товариств шляхом реорганізації".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

65.9(4Укр)424я73

А87

Архіпов, В. В.

   Ресторанна справа : асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 382 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Restoranna%20sprava%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю.

149

60.832я73

В18

Варенко, В. М.

   Референтна справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Варенко, О. В. Горбунова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 196 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Referentna%20sprava%20Varenko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні питання викладання референтної справи у вищих навчальних закладах як навчальної дисципліни.

150

338.24.021.8

К72

Костюкевич, Аліна Миколаївна

   Реформування організаційно-економічних відносин у сфері гідромеліорації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Аліна Миколаївна Костюкевич. – Рівне : НУГВП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо розроблення механізмів реформування організаційно-економічних відносин у сфері гідромеліорації, обгрунтовано наукові положення щодо формування механізмів управління, визначено особливості організаційно-економічних відносин у процесі гідромеліоративного обслуговування, також досліджено інституційні форми та економічні відносини у сфері гідромеліорації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

339.97(477):005.332.4:330.341.1

О-57

Омельяненко, Віталій Анатолійович

   Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталій Анатолійович Омельяненко. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     У автореферат дисертаційної роботи розглянуто вплив високих технологій на світове господарство. Визначено основні аспекти глобалізації інноваційних процесів, досліджено та систематизовано основні ефекти міжнародного трансферу високих технологій. Запропоновано організаційно-економічний підхід до розвитку високих технологій через реалізацію стратегії їх міжнародного трансферу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

65.9(4Укр)26

Р64

   Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки [Текст] : монографія / С. А. Кузнецова, А. А. Кузнецов, В. М. Вареник [та ін.] ; за заг. наук. ред. С. А. Кузнецової. – К. : ЦУЛ, 2014. – 200 с.

     В монографії обгрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: окреслено напрями розвитку нової теорії грошей, застосування синергізму в інформаційній перспективі державних фінансів та забезпечення якості фінансового моніторингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

332.122:338.48

О-74

Осипенко, Кристина Валеріївна

   Розвиток міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кристина Валеріївна Осипенко. – Маріуполь : МДУ, 2015. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методологічних основ дослідження конкурентоспроможності туристичних регіонів світу та розробці науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації участі національної економіки у Європейському туристичному регіоні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

330.3:339.187.6:338.434

Г12

Гаврилюк, Віта Миколаївна

   Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віта Миколаївна Гаврилюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методологічних та прикладних аспектів розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві. У роботі поглиблено розуміння сутності фінансового лізингу в сільському господарстві, обгрунтовано його механізм та систематизовано методики оцінки ефективності фінансового лізингу з урахуванням галузевих особливостей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

32.973.202я73

Р65

   Розподілені комп'ютерні системи [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

156

336.02:001.892:339.137.2

Р65

Розумович, Наталія Федорівна

   Розробка фінансової стратегії у забезпечення конкурентних переваг підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Федорівна Розумович. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

     Дисертацію присвячено обгрунтуванню теоретичних основ, пошуку методичних підходів і прикладних рекомендацій щодо розробки фінансової стратегії машинобудівних підприємств у забезпеченні їх конкурентних переваг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

65.291.931я73

К26

Карпунь, І. Н.

   Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Санація підприємств.pdf.

     На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обгрунтовано концептуальні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний зміст та нормативно-методичне забеспечення процесів санації в Україні

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

158

83.3(0)я72

С24

   Світова література. 11 клас [Текст] : хрестоматія / упоряд. О. М. Ніколенко, М. О. Зуєнко, В. М. Люлька [та ін.]. – К. : Грамота, 2013. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світова література.pdf.

     У хрестоматії вміщено основну  інформацію про життя і творчість письменників ХХ - початку ХХІ ст., запропоновано аналіз їхніх вершинних творів, а також самі твори (повністю або у фрагментах).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

159

339.92:316.42

Ч-16

Чалюк, Юлія Олексіївна

   Система регулювання соціальних відносин в глобальній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Олексіївна Чалюк. – К. : КНЕУ, 2015. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному аналізу соціальних відносин в умовах інтернаціоналізації і глобалізації, теоретичному та практичному обгрунтуванню складових системи їх регулювання на регіональному, національному і міжнародному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

65.050.03я73

К55

Кобилін, А. М.

   Системи обробки економічної інформації [Текст] : навч. посіб. / А. М. Кобилін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 234 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Системи обробки економічної інформації.pdf.

     В навчальному посібнику розглядаються рішення задач по обробці економічної інформації, пов'язаних з банківською сферою (проведення економічного аналізу, аналізу цінних паперів, вирішення задач прогнозування, обчислення амортизації, інвестиційні проекти).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

161

60.803я73

Н49

Неліпа, Д. В.

   Системний аналіз в політології [Електронний ресурс] : підручник / Д. В. Неліпа. – К. : ЦУЛ, 2013. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/syst_analiz.pdf#toolbar=0.

     У підручнику розкрито сутність системного аналізу як методу дослідження політики. Охарактеризовано історію становлення філософського принципу системності як передумови до виникнення системного аналізу та специфіку інституціоналізації його як методу наукових досліджень, в тому числі і в Україні.

162

67.9(4Укр)311я73

С47

   Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] : навч. наоч. посіб. у схемах і табл. / О. А. Осауленко, А. В. Самодін, О. О. Самодіна [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 140 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Slidchi%20rozshukovi%20dii_Ostapenko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику, відповідно до програм навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Криміналістика», «Теорія судових доказів», на підставі положень чинного кримінального процесуального законодавства України, проаналізовано та схематично узагальнено основні положення про слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні.

163

65.9(4Укр)262.6я73

С48

   Словник фахівця фондового ринку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Чернявська, О. В. Яріш, І. А. Сененко, О. А. Валенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 76 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Slovn_Cherniavska.pdf#toolbar=0.

     У словнику розкрито зміст 442 термінів з нормативно-законодавчих актів України, що є професійним інструментарієм учасників фондового ринку.

164

66.3(4Укр)я73

В41

Вівчар, О. І.

   Соціальна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 148 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальна безпека.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються проблеми управління безпекою соціальних систем в сучасних умовах турбулентності економічних процесів в системі виробничо-економічних відносин суб'єктів господарювання та держави зокрема, висвітлюються основні концептуальні засади соціобезпеки, показники соціального становища, а також соціально-психологічні особливості злочинних груп.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

165

330.341.1:[005.936:621]

Ж24

Жалдак, Ганна Петрівна

   Соціально-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Петрівна Жалдак. – К. : НТУУ КПІ, 2015. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-прикладного завдання - розроблення та обгрунтування науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

166

85.11я6

С77

   Старовинні маєтки України [Текст] = The old estates of Ukraine : кн.-альб. / упоряд. О. І. Родічкіна. – К. : Мистецтво, 2015. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Старовинні маєтки України.pdf.

     У виданні повно і всебічно розглядаються історія розвитку старовинних маєтків і садиб, садів і парків від середньовіччя до початку ХХ століття на території України. Багатий образотворчий матеріал, свідчення мемуаристів, архівні дослідження, поетичні рядки дають можливість відчути зв'язок епох, оцінити працю видатних творців палацово-паркових ансамблів, ознайомитися як з широковідомими маєтками та парками України, так і з тими, що не збереглися до нашого часу.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

167

331.101.38:339.17

Ш79

Шостак, Інна Володимирівна

   Стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Володимирівна Шостак. – К. : КНТЕУ, 2015. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні та прикладні засади стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі. Розкрито сутнісні характеристики та особливості стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі. Досліджено еволюцію теорій стимулювання праці та їх трансформацію в сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

[658:005.21](043.3)

С86

Строкович, Ганна Віталіївна

   Стратегічне управління якістю функціонування підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Віталіївна Строкович. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 40 с.

     У дисертаційній роботі теоретично обгрунтовано сутність якості функціонування підприємства, особливість якої полягає в урахуванні об'єктивної та суб'єктивної складової сутності. Визначено головні принципи взаємодії підприємства з постачальниками й покупцями у процесі функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

67.9(4Укр)311.1я73

Ш59

Шило, В. П.

   Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : підручник / В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. А. Шепелюк ; за ред. О. М. Брадула, В. В. Сопко. – К. : Кондор, 2013. – 451 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судово-бухгалтерська експертиза.pdf.

     У підручнику висвітлено умови та порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи в правоохоронній практиці України, систематизовано організацію та методику проведення судово-бухгалтерських досліджень господарських процесів за об'єктами бухгалтерського обліку.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 2)

170

65.9(4Укр)256

В68

Волошенко, А. В.

   Сучасна цінова політика [Текст] : монографія / А. В. Волошенко. – К. : Знання, 2014. – 240 с. – (Сучасна наука). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасна цінова політика.pdf.

     У монографії досліджуються еволюція і сучасний стан цінової політики як у національному, так і в глобальному вимірах. Особлива увага приділяється питанням розробки основних засад державної системної цінової політики в умовах глобалізаційних ризиків, що перманентно зростають.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

171

331.101.262

Н50

Немашкало, Каріна Ромеовна

   Теоретико-методичне забезпечення оцінки функціонування соціального капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Каріна Ромеовна Немашкало. – Х. : ХНЕУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуального науково-практичного завдання розвитку теоретичних положень і методичного забезпечення оцінки функціонування соціального капіталу на макро-, мезо- і мікроекономічному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

681.518.3:621.923.4

Є63

Єнікєєв, Олександр Фанилович

   Теорія й практика інформаційно-вимірювальних систем покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Фанилович Єнікєєв. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретичних засад для побудови ефективних апаратних засобів тривимірної триступінчастої інформаційно-вимірювальної системи покоординатного програмного задавання параметрів алмазного шліфування в умовах неповної інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

60.822я73

Т33

   Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія прийняття рішень.pdf.

     Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів, слухачам центрів підвищення кваліфікації державних службовців, директорам підприємств та бізнесменам з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

174

65.9(4Укр)421я73

Ю75

Юрко, І. В.

   Торговельне підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І. В. Юрко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Торговельне підприємництво.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті найважливіші аспекти торговельного підприємництва в економічній системі країни. Посібник складається з двох розділів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

175

339.92:332.12

Л38

Левчук, Вікторія Юріївна

   Транскордонний ефект співробітництва прикордонних регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Юріївна Левчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2016. – 20 с.

     У дисертаційній роботі сформовані теоретичні основи транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів та запропоновані практичні рекомендації щодо досягнення транскордонного ефекту на основі впровадження механізму його посилення. Досліджено сутнісну характеристику транскордонного ефекту співробітництва прикордонних регіонів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

65.58

Р59

Рогач, О. І.

   Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії [Текст] : монографія / О. І. Рогач, В. В. Косьміна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 256 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Транснаціональні корпорації та експорт.pdf.

     У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

177

63.3(4Укр)

К66

Коріненко, П. С.

   Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ - початок ХХІ ст.). Порівняльний аналіз [Текст] : монографія / П. С. Коріненко. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трансформації земельних відносин.pdf.

     У монографії на основі широкого кола опублікованих та неопублікованих джерел, фахових видань висвітлено трансформації в земельних відносинах українського села ІХ - поч. ХХІ ст. Проаналізовані історіографія та джерелознавча основа, зміни у землеволодінні та землекористуванні різних категорій населення, зумовлених інкорпоративними процесами та аграрними реформами.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

178

336.743.02:338.246.025.2

М64

Мироненко, Григорій Вікторович

   Трансформація валютної політики України в умовах економічної інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Григорій Вікторович Мироненко. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність, цілі та зміст валютної політики, розглянуто класифікацію інструментів валютної політики. Поглиблено теоретичні засади трансформації валютної політики України в умовах економічної інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

179

657.6:006.32

Л93

Любенко, Андрій Миколайович

   Трансформація контролю діяльності суб'єктів державного сектору економіки до міжнародних стандартів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Миколайович Любенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної  роботи присвячений  дослідженню теоретичних, методологічних та організаційних засад контролю в державному секторі економіки в умовах трансформаційних процесів інтеграції контролю діяльності до міжнародних стандартів. Розроблено та запропоновано проекти стандартів контролю, які визначають єдині підходи до планування, організації здійснення контрольної діяльності як для підрозділів внутрішнього і зовнішнього контролю в державному секторі економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

180

657.6:006.32

Л93

Любенко, Андрій Миколайович

   Трансформація контролю діяльності суб'єктів державного сектору економіки до міжнародних стандартів [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Андрій Миколайович Любенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 394 с.

     Дисертаційна  робота присвячена  дослідженню теоретичних, методологічних та організаційних засад контролю в державному секторі економіки в умовах трансформаційних процесів інтеграції контролю діяльності до міжнародних стандартів. Розроблено та запропоновано проекти стандартів контролю, які визначають єдині підходи до планування, організації здійснення контрольної діяльності як для підрозділів внутрішнього і зовнішнього контролю в державному секторі економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

181

339.9:331.5

Д13

Давидюк, Людмила Петрівна

   Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Людмила Петрівна Давидюк. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародного ринку праці та розробці науково-практичних рекомендацій щодо регулювання міжнародного ринку праці в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

182

336.225.2

Ф32

Федан, Ярослав Ігорович

   Удосконалення механізмів державного управління інклюзивною освітою на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Ярослав Ігорович Федан. – Львів : НУ ЛП, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням організаційно-правових засад функціонування освіти осіб з особливими потребами в межах інклюзивного навчання на регіональному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

183

81.2Укр-9

У45

   Українська мова для іноземних студентів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 240 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ukr%20mova%20dlya%20inoz_Lysenko.pdf#toolbar=0.

     Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник.

184

81.2Укр-9

З-12

Заболотний, О. В.

   Українська мова. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова. Заболотний О. В..pdf.

     Тематичне наповнення підручника спрямоване на вдосконалення знань старшокласників із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; засвоєння нового теоретичного матеріалу з риторики; практикування у висловленні й обгрунтуванні власної думки тощо.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

185

81.2Укр-9

Ш37

Шевчук, С. В.

   Українське ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 8-ме вид., випр. і доповн. – К. : Алерта, 2015. – 307 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українське ділове мовлення.pdf.

     Навчальний посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

186

67.9(4Укр)304.1я73

У45

   Українське цивільне право [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка, І. С. Тімуш, О. О. Лов'як [та ін.] ; за ред. Ю. О. Заіки. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2014. – 359 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українське цивільне право.pdf.

     Сучасний ринок навчальної літератури надзвичайно насичений. Автори поставили перед собою мету підготувати навчальний посібник, який би поєднував в собі сучасну програму цивільного права, раціональну структуру курсу із доступністю його викладення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

187

20.1я2

У45

   Українсько-російський тлумачний словник еколого-гігієнічних термінів [Текст] / уклад. М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 776 с.

     Викладено основні еколого-гігієнічні терміни, що зустрічаються в ветеринарній та зооінженерній практиці. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

188

[658.2:330.341.1]:68

К64

Коновал, Вікторія Вікторівна

   Управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вікторівна Коновал. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню і новому вирішенню проблеми управління виробничим потенціалом підприємств легкої промисловості за використання засобів краудсорсингу. Розвинено категорійний апарат теорії управління потенціалом підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

189

658.821

А94

Афанасьєва, Марія Володимирівна

   Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Володимирівна Афанасьєва. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі. У роботі розглянуто сутність поняття "конкурентний потенціал підприємства", аргументовано авторське бачення його змісту, ідентифіковано структуроутворюючі компоненти конкурентного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

190

338.48:005.591.452

Ш57

Шилкіна, Катерина Олександрівна

   Управління підприємствами туристичного бізнесу на принципах кластеризації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Олександрівна Шилкіна. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню і новому вирішенню проблеми управління туристичними підприємствами на принципах кластеризації. Розвинено категоріальний апарат теорії управління кластерами. Досліджено соціально-економічні передумови управління підприємствами на принципах кластеризації. Визначено принципи кластеризації підприємств у сфері туристичного бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

191

60.823.2я73

П30

Петренко, Н. О.

   Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : ЦУЛ, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/upravlinnay_proektamy_petrenko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу

управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та

ризику.

192

65.291.218

В20

Васюткіна, Н. В.

   Управління сталим розвитком підприємств : теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / Н. В. Васюткіна. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління сталим розвитком.pdf.

     Монографія присвячена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку процесів управління сталого розвитку підприємств. В роботі розглянуті теоретичні основи управління сталим розвитком підприємства, визначено відповідні концептуальні підходи, які грунтуються на теоретичних розробках щодо забезпечення розвитку підприємства через управління його потенціалом на матеріальному, енергетичному та інформаційному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

193

65.291.9

Г57

Говорушко, Т. А.

   Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку [Текст] : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 167 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління фінансовою діяльністю.pdf.

     У монографії розглянуто теоретико-методичні засади управління фінансовою діяльністю страхової компанії, спрямованого на забезпечення ефективного її розвитку.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

194

65.9(4Укр)262.10я73

М18

Малахова, О. Л.

   Управління фінансовою стійкістю банку і монетарне регулювання [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління фінансовою стійкістю банку.pdf.

     У посібнику розкриваються економічний зміст управління фінансовою стійкістю банків, методи його провадження на мікроекономічному рівні та регулювання діяльності банків центральним банком для забезпечення їх стабільності на грошовому ринку.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Бібліот. ФББ. – 2, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 5)

195

331.101.262:33

Л86

Луцик, Марія Василівна

   Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Василівна Луцик. – Львів : ЛНУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано науково-методологічні положення та розроблено практичні рекомендації щодо управління формуванням і використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України. У роботі поглиблено економічну сутність терміна "інтелектуальні ресурси".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

196

65.9(4Укр)49-21я73

К88

Кудла, Н. Є.

   Управління якістю в туризмі [Текст] : підручник / Н. Є. Кудла. – К. : ЦУЛ, 2015. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління якістю в туризмі.pdf.

     У підручнику комплексно розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління якістю в туризмі. Визначено постулати якості у сферах надання послуг розміщення й харчування, транспортних, туристичного посередництва й організації та обслуговування туристичного руху.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

197

331.108.45+65.018

Г70

Городничук, Наталя Володимирівна

   Управління якістю професійного розвитку персоналу промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Володимирівна Городничук. – Красноармійськ : ДонНТУ, 2015. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо управління професійним розвитком персоналу промислового підприємства. Уточнено сутність поняття "управління якістю професійного розвитку персоналу", яке, на відміну від існуючих, розглядається як безперервний процес підвищення професійної компетентності персоналу через особисте професійне навчання з метою досягнення поточних цілей та стратегічної мети діяльності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

198

60.844я73

У67

   Управлінське документування [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2015. – 368 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінське документування.pdf.

     У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

199

60.88я73

У67

   Управлінський консалтинг [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінський консалтинг.pdf.

     У підручнику розглядається розвиток управлінського консалтингу в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика основних видів консалтингових послуг, маркетингових досліджень та професіоналізму у консультуванні.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3)

200

66.032вя73

Г65

Гончарук, Т. В.

   Філософські проблеми державного управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, М. Л. Шумка ; відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософські проблеми державного управління.pdf. – До 50-ти річчя ТНЕУ.

     Посібник містить курс лекцій, уривки праць філософів світової та української філософсько-політологічної думки, термінологічний словник та список рекомендованої літератури.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

201

65.9(4Укр)26я73

Ф68

   Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [Електронний ресурс] : підручник / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька ; за ред. В. О. Онищенка. – К. : ЦУЛ, 2015. – 600 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Finansy%20Ptashenko.pdf#toolbar=0.

     У підручнику розглянуто основи функціонування державних, корпоративних та міжнародних фінансів, управління державними фінансами, фінансові аспекти діяльності вітчизняних та міжнародних корпорацій, а також бюджетні систему й процес, проблеми державного кредиту й державного боргу.

202

65.9(4Укр)26я73

К56

Коваленко, Д. І.

   Фінанси, гроші та кредит : теорія та практика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер. – К. : ЦУЛ, 2013. – 578 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Fin_groshi_kredit_Kovalenko.pdf#toolbar=0.

      У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «фінанси», «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій фінансів, грошей, поняття про грошовий оборот, грошову масу, грошові потоки, грошовий, валютний, страховий та фінансовий ринки.

203

65.9(4Укр)262.10

Ф59

   Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [Текст] : монографія. Т. 1 / Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова діяльність.pdf.

     Розкрито зміст, напрями та особливості фінансової діяльності комерційного банку. Розглянуто особливості корпоративного управління в комерційних банках з позиції статусу банка як різновиду корпорації і як учасника інших корпорацій. Визначено сутність, особливості та порядок формування корпоративної стратегії комерційного банку з точки зору менеджеральної теорії та теорії організацій.

                               1 прим. (Бібліот. ФББ. – 1)

204

65.9(4Укр)262.10

Ф59

   Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [Текст] : монографія. Т. 2 : Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків / Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова діяльність і корпоративна стратегія.pdf.

     Розкрито зміст, напрями та особливості корпоративного оцінювання конкурентоспроможності комерційного банку. Розглянуто особливості методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності комерційного банку як корпоративного утворення.

                               1 прим. (Бібліот. ФББ. – 1)

205

65.010.19я73

Ф59

   Фінансова економіка [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Чирак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

206

65.053.011я73

Ф68

   Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Школьник. – К. : ЦУЛ, 2016 . – 368 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Fin%20analiz%20Shkolnik.pdf#toolbar=0.

     Видання містить конспект лекцій за кожною темою дисципліни, завдання до практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення, розрахунково-аналітичні завдання, питання для самоперевірки, тести, завдання для самостійної роботи з комплексом розрахунково-аналітичних завдань, а також список рекомендованої літератури.

207

[336.1:339.72.053]

Б86

Бочі, Ангела Карлівна

   Фінансовий механізм регулювання платіжного балансу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ангела Карлівна Бочі. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку науково-методичних основ фінансового механізму регулювання платіжного балансу. Здійснено ретроспективний огляд регулювання платіжного балансу та визначено основні методи його регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

208

336.71:658.14

К29

Катранжи, Леонід Леонідович

   Фінансовий механізм формування банківського капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Леонід Леонідович Катранжи. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вдосконаленню фінансового механізму формування банківського капіталу в Україні, що забезпечує стабільність функціонування банків та сприяє розвитку банківської системи та економіки в цілому.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

209

65.9(4Укр)-983

М29

Мартинюк, В. П.

   Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фіскальна безпека держави.pdf.

     У монографії представлено результати дослідження концептуальних засад фіскальної безпеки держави та шляхів її забезпечення. Запропоновано нову дефініцію "фіскальна безпека держави", обгрунтовано місце фіскальної безпеки в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено її складові, а також конкретизовано понятійно-категоріальний апарат.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

210

336.226.322

О-52

Оксенюк, Оксана Ігорівна

   Фіскальна ефективність податку на додану вартість в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Ігорівна Оксенюк. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито підходи до тлумачення сутності фіскальної ефективності ПДВ, виокремлено чинники, що впливають на неї. Запропоновано комплекс показників оцінки фіскальної ефективності податку та визначено їхні нормативні значення, використано частину комплексу показників для аналізу зарубіжного досвіду адміністрування ПДВ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

211

338.246.2:336.1

Ц75

Цицик, Роман Володимирович

   Фіскальна стійкість та умови її забезпечення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роман Володимирович Цицик. – К. : ДННУ АФУ, 2015. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність фіскальної стійкості, визначені складові, критерії та умови її забезпечення. Комплексно досліджено детермінанти фіскальної стійкості та їх прояв у коротко-, середньо- та довгостроковому періодах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

212

338.439.5:633.18

Д81

Дудченко, Володимир Вікторович

   Формування і функціонування ринку рису в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Вікторович Дудченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 37 с.

     У давторефераті дисертаційної роботи розглядаються теоретико-методологічні та організаційно-практичні аспекти формування і розвитку ринку рису в Україні. Уточнено сутність поняття "ринок рису". Досліджено методологічні й методичні засади функціонування ринку рису. Висвітлено загальні аспекти кон'юнктури світового продовольчого ринку зерна та тенденцій розвитку ринку рису.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

213

330.38:332.014

Ж77

Жмудська, Ірина Борисівна

   Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Борисівна Жмудська. – К. : КНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному теоретико-методологічному дослідженню закономірностей та суперечностей розвитку конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи державного регулювання цих процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

214

338.24

М65

Мисліцька, Наталія Сергіївна

   Формування конкурентного середовища (інституційне забезпечення) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Сергіївна Мисліцька. – К. : НДЕІ, 2015. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретико-методологічним, методичним і практичним питанням інституційного забезпечення процесу формування конкурентного середовища в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

215

339.138:656.874

Н71

Ніколаєва, Яна Валеріївна

   Формування маркетингових комунікативних стратегій підприємств на ринку послуг експрес-доставки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Яна Валеріївна Ніколаєва. – К. : КНТЕУ, 2015. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних та методологічних засад, розробці методичних та практичних рекомендацій щодо формування маркетингових комунікативних стратегій на ринку послуг експрес-доставки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

216

658.8:005.5](477)

Н33

Наторіна, Альона Олександрівна

   Формування маркетингової товарної стратегії підприємства на ринку рафінованої соняшникової олії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Альона Олександрівна Наторіна. – Х. : ХДУХТ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено теоретичні положення та розроблено методичний інструментарій формування маркетингової товарної стратегії підприємства на ринку рафінованої соняшникової олії. Сформовано авторське бачення дефініції "маркетингова товарна стратегія підприємства" та ідентифіковано її базові типи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

217

658.336.014.1

Ф21

Фандєєва, Аліна Євгенівна

   Формування мотиваційного механізму в системі стратегічного управління людськими ресурсами підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аліна Євгенівна Фандєєва. – Х. : ХНАДУ, 2015. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню теоретичних основ і розробці практичних рекомендацій щодо формування мотиваційного механізму в системі стратегічного управління людськими ресурсами підприємств. У роботі сформовано теоретико-методичне підгрунтя формування мотиваційного механізму в системі стратегічного управління людськими ресурсами підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

218

338.24:43:633.791

П84

Проценко, Альона Василівна

   Формування системи інтеграції науки і виробництва в хмелярстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Альона Василівна Проценко. – Житомир : ЖНАУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено й узагальнено теоретико-методичні засади та обгрунтовано практичні рекомендації щодо формування системи інтеграції науки і виробництва в хмелярстві. Визначено авторське трактування поняття "інтеграція науки і виробництва" та обгрунтовано причини депресивного стану галузі хмеляртсва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

219

336.764.061:336.71

Л64

Литвинюк, Олександр Вікторович

   Формування системи управління активами та пасивами банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Вікторович Литвинюк. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи охарактеризовано теоретичні основи та складові процесу управління активами та пасивами банку у межах концепції контролінгу на засадах взаємозв'язку між результатами діяльності банку на різних рівнях управління. Визначено методологічні засади формування системи управління активами та пасивами банку під впливом зовнішнього середовища для забезпечення можливості обгрунтування управлінських рішень на різних рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

220

336.142+336.2/.153

Ш57

Шиліна, Ганна Миколаївна

   Формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Миколаївна Шиліна. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню наукового завдання щодо теоретичного та науково-методичного обгрунтування напрямів формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів. Уточнено сутність місцевих бюджетів та їх місце в структурі національної фінансової системи , перелік їх функцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

221

[378.14:33]:17022.1

Т41

Тимощук, Ганна Василівна

   Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх економістів у процесі вивчення фахових дисциплін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ганна Василівна Тимощук. – Х. : ХНПУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальній проблемі формування ціннісного ставлення майбутніх економістів до професійної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін. Розкрито суть понять "цінність", "ставлення", "ціннісне ставлення", "професійна діяльність", "ціннісне ставлення до професійної діяльності", "професійні цінності економіста".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

222

24я72

Я77

Ярошенко, О. Г.

   Хімія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2015. – 232 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літх/Хімія. Ярошенко О. Г..pdf.

     Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров'я людини.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

223

67.0я73

Ц44

   Церковне (канонічне) право [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко ; за ред. М. В. Лубської. – К. : ЦУЛ, 2014. – 640 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/cerk_kan_pravo.pdf#toolbar=0.

      У підручнику досліджуються особливості предмету церковного (канонічного) права, його місце в системі гуманітарного знання; ґрунтовні положення церковно-канонічного права; основні поняття; основні структурно-правові елементи цього права, їх можливості; сутність і значення церковно-канонічного права в духовно-культурному житті суспільства і особистості. 

224

68.9я73

Ц58

   Цивільний захист [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожець, В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Civil%20zahyst%20Zaporozhez.pdf#toolbar=0.

     У підручнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територіальних одиниць, населення та суб'єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях.

225

68.9я73

Ц58

   Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Хіврич, Б. Д. Халмурадов, О. П. Слободян [та ін.] ; за заг. ред. Б. Д. Халмурадової. – К. : ЦУЛ, 2015. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Civ%20zahist%20pidrp%20harch_Halmuradov.pdf#toolbar=0.

     У посібнику розглядаються теоретичні основи цивільного захисту, державного

управління у сфері цивільного захисту, діяльності підприємств різноманітних галузей харчової промисловості у надзвичайних ситуаціях.

226

327(498)

Г12

Гавюк, Анастасія Танасіївна

   Чорноморський вектор зовнішньої політики Румунії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Анастасія Танасіївна Гавюк. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному аналізу зовнішньої політики Румунії в Чорноморському регіоні. В даному контексті дисертант намагається визначити місце Чорноморського регіону серед пріоритетів зовнішньої політики Румунії та міру впливу сучасних регіональних процесів на її державну політику та національні інтереси.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

227

65.9(4Укр)-181я73

А87

Архипов, В. В.

   Экспертная оценка товаров (движимого имущества) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Expertnaja%20ozenka%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     В настоящей работе изложены основные положения потребительских свойств и потребительской ценности товаров, их классификация и ассортимент, ценообразование, оценка рыночной стоимости товаров, товарных запасов и сырья. Большое внимание уделяется определению таможенной стоимости това- ров, определению цены для налогообложения, приведено достаточное количество конкретных примеров оценки и расчетов.

228

36.99я73

А87

Архипов, В. В.

   Этнические кухни : особенности культуры и традиций питания народов мира [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 234 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Etnicheskie%20kuhni%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов гостинично-ресторанного и туристического сервиса. Широко освещены вопросы режима питания и приема иностранных гостей в ресторанах.

229

67.9(4Укр)303

Ю70

   Юридична служба на підприємстві в установі, організації [Електронний ресурс] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2013. – 276 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/yur_sluzhba.pdf#toolbar=0.

      Розглянуто питання правової роботи на підприємстві, висвітлюються основні напрямки договірної, претензійно-позовної роботи, роботи із забезпечення додержання законодавства.