Нові надходження КВІТЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

1

81.2Англ-9

С38

Синявська, А. М.

   English for accountants and auditors [Текст] = Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів : навч. посіб. / А. М. Синявська, В. Г. Шукатка. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 246 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/English for accountants and auditors.pdf.

     Посібник може бути використаний на курсах вивчення ділової англійської мови, під час читання фахових текстів та ознайомлення з документацією. Він також буде корисним для аспірантів та викладачів, а також для фахівців, які мають справу з бухгалтерським обліком.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

2

67.9(4Укр)76я73

М75

Молдован, А. В.

   Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. – К. : Алерта, 2013. – 255 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адвокатура України.pdf.

     Мета навчального посібника-розкриття суті і значення діяльності адвокатури в правозахисній діяльності на базі нового закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"2012 р. та деяких зарубіжних країн.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 9)

3

Н48

Некряч, Т. Є.

   Айсберг в океані перекладу : Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінгвея в перекладах українською та російською мовою [Електронний ресурс] : монографія / Т. Є. Некряч, Р. Г. Довганчина. – К. : Ліра-К, 2014. – 220 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/78-aysberg-v-okean-perekladu-vdtvorennya-dostilyu-ernesta-gemnveya-v-perekladah-ukrayinskoyu-ta-rosyskoyu-movami-monografya.html.

     В монографії розглядаються перекладацькі рішення максимально повного відтворення унікального художнього світу славетного американського письменника Ернеста Гемінгвея.

4

65.9(4Укр)261.7я73

К59

Козьменко, О. В.

   Актуарні розрахунки [Текст] : навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Актуарні розрахунки.pdf.

     У посібнику висвітлюються основні положення страхування та ризикології, деякі підходи теорії ймовірності і математичної статистики.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

5

65.012.2я73

А64

   Аналіз ринків [Текст] : метод. рек. для проведення практ. занять / уклад. В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

6

65.012.2я73

А64

   Аналіз ринків [Текст] : метод. рек. для викон. КПІЗ / уклад. В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

81.2Англ-9

С50

Смірнова, Є. С.

   Англійська мова для студентів технічних спеціальностей та сфери обслуговування харчової промисловості [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. С. Смірнова, Л. В. Юрчук. – К. : Ліра-К, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/68-anglyska-mova-dlya-studentv-tehnologchnih-specalnostey-ta-sferi-obslugovuvannya-harchovoyi-promislovost.html.

     Навчальний посібник спрямований на оволодіння англійською мовою професійного спрямування студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості.

8

А64

   Англійська мова для юристів-міжнародників [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Батіна, Н. Б. Мушак, Н. М. Понікаревич [et al.]. – К. : Ліра-К, 2013. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/54-anglyska-mova-dlya-yuristv-mzhnarodnikv.html.

     Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів, майбутніх фахівців з міжнародного права. Навчальний матеріал посібника спрямований на ознайомлення студентів зі специфікою їхньої майбутньої професії.

9

68.4(4Укр)я73

А72

   Антитерористична операція. Мобілізація. Соціальні гарантії учасникам АТО [Текст] : практ. посіб. – К. : ЦУЛ, 2015. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антитерористична операція.pdf.

     Посібник розрахований на військовозобов'язаних, військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в забезпеченні її проведення, осіб, які переміщені з районів проведення антитерористичної операції, волонтерів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

10

М33

Матвієнко, М. П.

   Архітектура комп’ютерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен, О. М. Закладний. – К. : Ліра-К, 2013. – 264 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/48-arhtektura-kompyuterv.html.

     В навчальному посібнику викладено весь комплекс питань пов'язаних з принципами та методами організації структур і архітектур комп'ютера, методами побудови й організації функціонування самих комп'ютерів, розглянута робота його функціональних блоків.

11

339.54(4)

В52

Вірковська, Анастасія Андріївна

   Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи та їхній вплив на пріоритети міжнародного співробітництва України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

12

339.54(4)

В52

Вірковська, Анастасія Андріївна

   Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Анастасія Андріївна Вірковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 308 с.

     У дисертаційній роботі досліджено асиметрії зовнішньооторговельних інтересів країн Європи та їхній вплив на пріоритети міжнародного співробітництва України. Розглянуто й охарактеризовано зовнішньоторговельні інтереси країн Європи, а також проблеми їхньої реалізації в процесі євроінтеграції України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

65.9(4Укр)262.5я73

Б23

   Банківські операції [Текст] : метод. вказівки виконання КПІЗ / уклад. Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

14

67.9(4Укр)303я73

Б23

   Банкрутство. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банкрутство.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючий санацією, ліквідаторів) для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

15

С91

Сухаренко, О. В.

   Біохімія. Лабораторний практикум і завдання модульного контролю [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Сухаренко, В. С. Недзвецький. – К. : Ліра-К, 2014. – 196 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/67-bohmya-laboratorniy-praktikum-zavdannya-modulnogo-kontrolyu.html.

     Матеріал посібника ознайомлює з основними властивостями біологічних молекул та є корисним для контролю засвоєння набутих студентами знань під час семінарських занять.

16

Б77

Бойко, М. Ф.

   Ботаніка. Систематика несудинних рослин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Ф. Бойко. – К. : Ліра-К, 2013. – 276 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/55-botanka-sistematika-nesudinnih-roslin.html.

     У навчальному посібнику, написаному відповідно до програми з ботаніки для студентів вищих навчальних закладів, подано як загальновідомі, так і отримані останнім часом за допомогою новітніх матодів дослідження матеріали щодо комплексної характеристики несудинних рослин, їх місце в сучасній системі органічного світу.

17

65.291.34я73

Б87

   Бренд-менеджмент [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 32 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

Б90

   Будівельне матеріалознавство [Електронний ресурс] : підручник / П. В. Кривенко, К. К. Пушкарьова, В. Б. Барановський [та ін.] ; за ред. П. В. Кривенка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2015. – 624 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/82-eksperimentalna-arheologya-zavdannya-metodi-modelyuvannya-zbrnik-naukovih-prac.html.

     У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що грунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів.

19

67.301.1

М87

Мошак, Г. Г.

   Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) [Текст] = Erforschung und Vervollkommnung der polizeiliche Arbeit : монографія / Г. Г. Мошак. – Х. : Право, 2015. – 96 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції.pdf.

     Робота є одним із перших у вітчизняній літературі порівняльним дослідженням неправомірних дій поліцейських і міліціонерів за матеріалами ФРН, Швейцарії та України. Розглянуто несанкціоноване застосування сили, упереджене ставлення до громадян та інші проблемні питання.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

20

65.9(4Укр)262.5я73

В60

   Внутрішній аудит у банку [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк [та ін.]. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 272 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Внутрішній аудит у банку.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності банків України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

21

П18

Паракуда, І. В.

   Господарсько-правове регулювання складської діяльності в Україні [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Паракуда. – К. : Ліра-К, 2015. – 412 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/79-gospodarsko-pravove-regulyuvannya-skladskoyi-dyalnost-vdnosin-v-ukrayin-monografya.html.

     Монографію присвячено комплексному дослідженню господарсько-правового регулювання складської діяльності в Україні.

22

К61

Кологойда, О. В.

   Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кологойда. – К. : Ліра-К, 2015. – 704 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/80-gospodarsko-pravove-regulyuvannya-fondovih-vdnosin-v-ukrayin.html.

     Монографія є першим в українському правознавстві комплексним дослідженням господарських відносин на фондовому ринку.

23

67.300

С91

Сухонос, В. В.

   Державне правління : еволюція сучасних форм [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2015. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державне правління.pdf.

     У монографії досліджуються процеси еволюції монархічної та республіканської форм правління. Приділяється увага таким типам монархічного правління, як архаїчний, класичний та конституційний, а також наголошується на існування двох типів республіканського правління - архаїчного та конституційного.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

24

22.174я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Дискретна математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2013. – 348 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/52-diskretna-matematika-dlya-kompyutenrnih-ta-tehnchnih-specalnostey.html.

     У навчальному посібнику в логічній послідовності викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України по комп'ютерним і другим наукам.

25

81.2Англ-9

Л63

Лиса, Н. С.

   Ділова англійська мова : документознавство та інформаційна діяльність [Текст] = Business English Data & File Processing and Information Activity / Н. С. Лиса, О. Б. Боднар, З. С. Сушко ; за заг. ред. Н. С. Лисої. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Ділова англійська мова.pdf.

     Посібник, призначений для навчання англійської мови студентів-документознавців,  побудований на оригінальному матеріалі, що знайомить їх зі спеціальною лексикою.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

26

4(477.83/86)«1897/1918»:(091)

Б24

Баран, Анжеліка Володимирівна

   Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897 –1918 рр.): історико-правове дослідження [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01 / Анжеліка Володимирівна Баран. – Львів : ЛДУВС, 2013. – 229 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/839/1/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82..pdf.

     У дисертації на підставі аналізу нормативно-правових актів, архівних джерел і спеціальної літератури досліджено діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.). Визначено правно-політичну основу діяльності австрійського парламенту у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто еволюцію австрійського виборчого законодавства, хід виборчих кампаній до австрійського парламенту на землях Східної Галичини у 1897–1918 рр. та їхні результати.

27

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокуратури щодо захисту прав громадян у сфері оплати праці [Текст] : наук.-практ. посіб. / Ю. М. Дьомін, І. М. Козьяков, В. І. Ніндипова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Дьоміна. – К. : Правова єдність, 2013. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокуратури щодо захисту.pdf.

     У посібнику вперше здійснено всебічний аналіз діяльності прокуратури з позиції практичної реалізації оновлених та нових форм її діяльності з нагляду за додержанням і застосуванням законів про оплату праці; досудового розслідування, процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях цієї категорії в умовах дії КПК України.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

28

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокурора у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. В. Білоус, В. І. Ніндипова, Т. П. Чубко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Білоуса. – К. : Правова єдність, 2013. – 319 с. – (Бібліотека прокурора). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокурора у сфері соціального захисту.pdf.

     У науково-практичному посібнику вперше викладено основні положення організації прокурорського нагляду у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги, а саме: інвалідів, ветеранів війни, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, ветеранів військової служби, громадян як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів праці та інших громадян похилого віку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

29

67.9(4Укр)303я73

Д59

   Договори в сфері інвестування [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Щотова, Г. З. Лазько, В. М. Бойко, Г. О. Ільченко. – К. : Алерта, 2015. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Договори в сфері інвестування.pdf.

     Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі на підставі чинного інвестиційного законодавства України і відповідно до програми навчальної дисципліни "Договори в сфері інвестування".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

30

Д63

   Доктринальні засади розвитку держави та права : національні та міжнародні тенденції [Електронний ресурс] : монографія / за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Ліра-К, 2014. – 440 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/81-doktrinaln-zasadi-rozvitku-derzhavi-ta-prava-naconaln-ta-mzhnarodn-tendencyi.html.

     Колективна монографія науковців КУП НАНУ містить наукові дослідження та судження щодо доктринальних підходів на окремі державно-правові явища, тенденції розвитку окремих інституцій публічного права, еволюція прав людини в приватноправовій доктрині, доктринальні засади правового регулювання сфери господарювання, а також вплив міжнародного права на право розуміння та правозастосування.

31

П14

Палеха, Ю.

   Документально-інформаційні комунікації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Палеха, Н. Мурейко, О. Оксіюк. – К. : Ліра-К, 2013. – 386 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/60-dokumentalno-nformacyn-komunkacyi.html.

     У посібнику всебічно розкриваються питання побудови документально-інформаційних комунікацій. Проаналізовано соціальні інститути, розкрито документаційне забезпечення організації масової, в тому числі рекламної комунікації.

32

22.172я73

К89

Кузьмичов, А. І.

   Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. – К. : Ліра-К, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/26-ekonometrya-z-vikoristannyam-zasobv-exel.html.

     У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі.

33

65.291я73

Я74

Яркіна, Н. М.

   Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – К. : Ліра-К, 2013. – 498 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/59-sintez-zemleriynoyi-dorozhnoyi-tehnki-pdruchnik-rekom-mon.html.

     У навчальному посібнику розкрито сучасні теорії підприємств і їх різновиди як суб'єктів господарювання. Підприємство розглянуто як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії всіх його елементів та процесів.

34

Е40

   Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – 349 с.

     В колективній монографії розглядається широкий спектр актуальних проблем економічної та соціальної безпеки на всіх рівнях системи: держава - регіон - бізнес - особа, з урахуванням досвіду та специфіки країн СНД.

35

[658:005.94](043.3)

С30

Семененко, Олена Володимирівна

   Економічна стійкість підприємства в контексті розвитку організаційної культури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Семененко. – К. : КНУТД, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню внутрішнього взаємозв'язку економічної стійкості підприємства й організаційної культури, забезпеченню функціонування господарської діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

65.01я73

Я46

Якобчук, В. П.

   Економічна теорія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Якобчук. – 3-тє вид., переробл. – К. : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/70-osnovi-ekonomchnoyi-teoryi.html.

     Навчальний посібник підготовлений на основі узагальнення фундаментальних теорій вітчизняної і світової економічної науки та практики господарювання, висвітлює загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства, теоретичні засади мікро- та макроекономіки, закономірності функціонування сучасного світового господарювання.

37

Е41

   Експертиза продовольчих товарів. Кредитно-модульний курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Юдічева, З. Я. Котова, Н. О. Кузнецова, З. П. Рачинська. – К. : Ліра-К, 2016. – 248 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/75-ekspertiza-prodovolchih-tovarv-kreditno-modulniy-kurs.html.

     Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями "Товарознавство та експертиза в митній справі" і "Товарознавство і комерційна діяльність" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст" та "Магістр" .

38

67.9(4)я73

Л33

Лебідь, В. І.

   Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : посібник / В. І. Лебідь. – К. : Правова Єдність, 2015. – 54 с. – (На допомогу студенту). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська конвенція про захист прав людини.pdf.

     Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 6, Абонемент. – 2)

39

347.2/.3

Г56

Гнатів, Оксана Богданівна

   Захист права власності в цивільному праві [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Оксана Богданівна Гнатів. – Львів : ЛНУ, 2014. – 202 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/907/1/pdf_Дисертаці Гнатів О.Б. к-ра цивільного права і процесу.pdf.

     У дисертації досліджено поняття, специфіка та види цивільно-правового захисту права власності в цивільному праві. Надається характеристика основним способам захисту права власності, зокрема таким речово-правовим, як: витребування майна з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у здійсненні власником права користування та розпоряджання своїм майном, визнання права власності і визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.

40

67.9(4Укр)311

З-89

   Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві [Текст] / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві.pdf.

     Для реалізації  права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов.

Під передумовами права на подання позову такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення  права на звернення до адміністративного суду.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

41

67.9(4Укр)311

З-89

   Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві [Текст] / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 100 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві.pdf.

     Зазначені межі та зміст посібника грунтуються на тому невеликому досвіді практичного застосування нової редакції КПК України, що існує у правовій практиці з моменту прийняття нового КПК та наявного застосування його приписів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

42

67.9(4Укр)301

З-89

   Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві [Текст] / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 132 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві.pdf.

     Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

43

65.240я73

С66

Соснін, О. В.

   Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації [Текст] : навч. посіб. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 608 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиції в людський розвиток.pdf.

     Умови формування конкурентної політики держави як фактору розвитку економіки України зумовлюють підвищення наукового інтересу до концептуального осмислення феномена інвестицій в людський розвиток як в теорії, так і на практиці.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

44

65.291.551

І-58

   Інвестиційно-інноваційна діяльність : теорія, практика, досвід [Текст] : монографія / М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко [та ін.] ; за ред. М. П. Денисенка, Л. І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2015. – 1050 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиційно-інноваційна діяльність.pdf.

     У монографії висвітлені проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності підприємству теоретичному і практичному аспекті. Викладено концептуальні основи управління фінансами підприємств, планування виробництва, управління проектами та програмами.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

45

М48

Мельник, М. Т.

   Індустрія моди [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Т. Мельник. – К. : Ліра-К, 2013. – 264 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/50-ndustrya-modi-vid-2-ge.html.

     Розглядається мода як окрема сфера діяльності, даються визначення основних фешн-понять, описується структура індустрії моди та особливості функціонування фешн-підприємств, аналізуються процеси виробництва й поширення моди.

46

67.300

С91

Сухонос, В. В.

   Інститут глави в умовах республіки : конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2015. – 318 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інститут глави держави.pdf.

     У книзі досліджується інститут глави держави в умовах республіки. Зокрема, досліджується історія та теорія республіки і пов'язаної з нею демократії, сучасний стан республіканської форми правління в усіх її проявах з точки зору конституційної компаративістики.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

47

32.973.я73

Б19

Бакушевич, Я. М.

   Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. – Львів : Магнолія - 2006, 2015. – 312 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформатика та комп'ютерна техніка.pdf.

     Навчальний посібник висвітлює предмет та основні поняття інформатики, історії створення та розвитку, класифікацію і будову комп'ютерів, експлуатаційне обслуговування і програмне забезпечення ЕОМ.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

48

65.03(0)я73

К66

Корецька, Н. І.

   Історія грошей та кредиту країн світу [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Корецька. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 339 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія грошей та кредиту.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн світу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

49

65.02я73+65.03я73

І-90

   Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової, М. В. Чирака [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 56 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

50

65.052гя73

Я72

Яремко, І. Й.

   Історія обліку, аналізу та аудиту [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська. – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 220 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія обліку, аналізу та аудиту.pdf.

     Розкрито передумови та етапи становлення господарського обліку, зміст облікових культур у різних державах, їх відмітні особливості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

51

63.3(4Укр)-7я73

Г81

Греченко, В. А.

   Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2015. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія української культури.pdf.

     У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

52

67.9(4Укр)72

С91

Сухонос, В. В.

   Кадри органів прокуратури : питання теорії і практики [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2014. – 159 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кадри органів прокуратури.pdf.

     Висвітлено результати дослідження організаційно-правових основ управління кадрами в органах прокуратури, проходження служби в органах прокуратури, проходження служби в органах прокуратури України, розглянуто діяльність прокурорів і кадрового апарату з виховання працівників органів прокуратури України з урахуванням вимог, передбачених у проекті нового Закону України "Про прокуратуру".

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

53

65.9(4Укр)261.3я73

Г16

Галушка, Є. О.

   Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. – Львів : Магнолія - 2006, 2015. – 584 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Казначейська справа.pdf.

     Підручник висвітлює основи організації бюджетного процесу, роль та значення Казначейської служби у системі фінансових органів країни, законодавчу та нормативну базу її діяльності, основні процедури обслуговування бюджетів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

54

М33

Матвієнко, М. П.

   Комп’ютерна схемотехніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен. – К. : Ліра-К, 2015. – 192 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/47-kompyuterna-shemotehnka.html.

     У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної схемотехніки і методи побудови різноманітних комп'ютерних схем та схем автоматики та управління.

55

67.300

К64

   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законод. і норм. актів станом на 3 лют. 2015р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 116 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конвенція про захист прав.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

56

Лот

Лотюк, О. С.

   Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні [Електронний ресурс] : монографія / О. С. Лотюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/83-konstitucyn-zasadi-rozvitku-ta-funkconuvannya-gromadyanskogo-susplstva-v-ukrayin-monografya.html.

     Монографія присвячена актуальним проблемам теорії, методології та практики конституційних засад розвитку та функціонування громадянського суспільства в сучасній Україні.

57

83.8

Д36

Дерій, М. В.

   Короткі історії про місто Ринок. Економічні казки для дітей [Текст] / М. В. Дерій. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 16 с.

                               5 прим. (Художній абон. – 5)

58

А80

Ареф'єва, О. В.

   Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна. – К. : Ліра-К, 2015. – 180 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/84-korporativne-upravlnnya-evolyucya-stanovlennya-rozvitok.html.

     Монографія присвячена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку корпоративного управління.

59

Л38

Левченко, Р. В.

   Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб / Р. В. Левченко. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 300 с.

     У навчальному посібнику розкрито сутність кредитних взаємовідносин,

що  виникають  між  банківськими  установами  та  позичальниками  в  умовах

ринкової  трансформації,  значну  увагу  приділено  аналізу  методів  оцінки

кредитоспроможності  позичальників  та  методам  мінімізації  кредитного

ризику  банків,  а  також  особливостям  контролю  і  регулювання  кредитної

діяльності як з боку центрального банку, так і з боку самих комерційних банків.

60

67.9(4Укр)311

П27

Перепелиця, С. І.

   Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення [Текст] : монографія / С. І. Перепелиця. – Х. : Право, 2015. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне провадження.pdf.

     Монографічне дослідження присвячено з'ясуванню теоретичних та практичних аспектів нормативної регламентації здійснення проваджень у формі приватного обвинувачення. розглянуто особливості нормативної регламентації провадження у формі приватного обвинувачення на досудових і судових стадіях кримінального процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

91.9:65

К82

   Крисоватий Андрій Ігорович [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 60 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Крисоватий А. І..pdf. – До 50-річчя від дня народження.

     У бібліографічному покажчику представлено науковий доробок ректора Тернопільського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України Андрія Ігоровича Крисоватого. До видання ввійшли бібліографічні описи друкованих праць за період 1990-2015 рр.

                               66 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 60)

62

65.050.11

М16

   Макро- і мікроекономічні складові розвитку [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2015. – 505 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Макро- і мікроекономічні складові розвитку.pdf.

     У монографічному дослідженні аналізуються економічні аспекти макро- і мікроекономічному розвитку держави та зміни, які відбуваються за умови розбудови національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

Б86

Бошицький, Ю. Л.

   Мала енциклопедія господарського права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Л. Бошицький, С. І. Бевз ; за заг. ред. Бошицького Ю. Л., Бевз С. І. – К. : Ліра-К, 2013. – 232 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/62-mala-enciklopedya-gospodarskogo-prava.html.

     У Малій енциклопедії господарського права наводяться статті, які висвітлюють основні поняття теорії господарського права, розкривають сутність правових явищ, що існують у сфері господарювання.

64

П14

Палеха, Ю. І.

   Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – К. : Ліра-К, 2013. – 480 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/39-marketing-nformacynih-produktv-poslug.html.

     Викладений тут матеріал допоможе розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну їх складову.

65

М33

Матвієнко, М. П.

   Математична логіка та теорія алгоритмів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов. – К. : Ліра-К, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/72-matematichna-logka-ta-teorya-algoritmv.html.

     У навчальному посібнику наведено основні поняття і методи математичної логіки, а також основи теорії алгоритмів.

66

85.7

М65

   Мистецька хвиля [Текст] : літ.-муз. альм. №1 / упоряд. С. М. Сорочинська, А. І. Бінцаровська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 104 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мистецька хвиля. № 1.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

67

85.7

М65

   Мистецька хвиля [Текст] : літ.-муз. альм. №2 / упоряд. С. М. Сорочинська, А. І. Бінцаровська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 107 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мистецька хвиля. № 2.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

68

65.826я73

М58

   Міжнародна фінансова аналітика [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. М. Клапків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

69

67.52я73

Р24

Раскалєй, М. О.

   Міжнародне приватне право в запитаннях і відповідях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Раскалєй, К. В. Глущенко. – К. : Ліра-К, 2014. – 200 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/71-mzhnarodne-privatne-pravo-v-zapitannyah-ta-vdpovdyah-zagalna-chastina.html.

     Навчальний посібник спрямований на формування в читача загального уявлення про міжнародне приватне право. його предмет, метод, систему, джерела, має сприяти засвоєнню матеріалу, що стосується вчення про колізійну норму та інших загальних засад міжнародного приватного права.

70

Г15

Галіцейська, Ю. М.

   Міжнародні ринки грошей і капіталів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 219 с.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації діяльності міжнародних ринків грошей і капіталів, визначається функціональне призначення міжнародних ринків, вивчаються учасники даних ринків, їх діяльність та фінансові інструменти.

71

341.645.5:341.231.14(477)

К69

Коруц, Уляна Зіновіївна

   Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовна практика України [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.11 / Уляна Зіновіївна Коруц. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. – 229 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1264/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%86%20%D0%A3.%D0%97.%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf.

     Дисертація представляє собою закінчену наукову роботу, комплексне дослідження міжнародно-правового захисту права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовної практики України. Дисертаційне дослідження містить теоретичну складову стосовно захисту права на справедливий судовий розгляд та практичну частину на основі практики Європейського суду з прав людини та вітчизняної правозастосовної практики.

72

811.161.2’373.21(477.84+477.86)

Л83

Лужецька, Ольга Богданівна

   Мікротопонімія Південно-Західного Опілля [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ольга Богданівна Лужецька. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 369 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1225/1/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E.%D0%91.%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.

     Дисертацію присвячено комплексному дослідженню мікротопонімної системи Південно-Західного Опілля. Джерельною базою праці слугували найперше 4298 лінгвальних фактів, засвідчених у Иосифінській та Францисканській метрикальних книгах, та понад 4300 сучасних пропріативів регіонального значення. Здійснено лексико-семантичний аналіз базових назв мікротопонімікону обстежуваної місцевості у межах трьох лексико-семантичних груп: апелятивної, онімної та онімно-апелятивної на синхронному та діахронному зрізах.

73

330.46:005:658.5

П53

Полуектова, Наталія Робертівна

   Моделювання механізмів розвитку інформаційних систем управління ресурсами підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Наталія Робертівна Полуектова. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 37 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено постановку й вирішення актуальної наукової проблеми недосконалості існуючих підходів до управління розвитком інтегрованих інформаційних систем управління ресурсами підприємств  яка призводить до неефективності їх використання при розв'язуванні проблем сучасного менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

Б59

Бігус, О. О.

   Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Бігус. – К. : Ліра-К, 2015. – 182 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/161-narodno-scenchna-horeografya-prikarpatskogo-regonu.html.

     У монографії вперше комплексно проаналізовано стан наукового висвітлення народно-сценічної хореографії Прикарпатського регіону; визначено особливості становлення хореографічних традицій Прикарпаття.

75

67.9(4Укр)303

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : станом на 1 верес. 2015 р. / авт. кол. : Д. Л. Тупчієнко, С. В. Мостовенко, С. Г. Деледивка [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 688 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Науково-практичний коментар Господарського кодексу України.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень.

                               12 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 9)

76

81.2Нім-9

Н71

   Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. А. І. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Німецька мова за професійним спрямуванням.pdf.

     Навчально-методичний посібник "Німецька мова за професійним спрямуванням" призначений для студентів 2-4 курсів економічних спеціальностей, які володіють німецькою мовою на рівні європейських стандартів В1-В2.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

77

811.112.2:81’06(430)(043)

В61

Вовчанська, Світлана Іванівна

   Німецька фахова мова маркетингу: структурно-семантичний, лінгвопрагматичний та функціональний аспекти [Електронний ресурс] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Світлана Іванівна Вовчанська. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2014. – 396 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/862/1/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80__%D0%92%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.PDF.

     Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичного, лінгво-прагматичного та функціонального аспектів німецької фахової мови маркетингу. Німецька фахова мова маркетингу відрізняється дуже низьким ступенем абстрактності, послуговуючись елементами загальнолітературної мови.

78

65.052.9(4Укр)247

Х82

Хорунжак, Н. М.

   Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 231 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік в управлінні витратами бюджетних установ.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Монографія присвячена проблемі розвитку теорії та методології обліку витрат бюджетних установ в умовах посилення конкуренції в бюджетній сфері та швидкого розвитку сучасних інформаційних систем.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

79

657.471.1/1.11:338.512:663.4

Г68

Гордієнко, Лариса Петрівна

   Облік і контроль незавершеного виробництва пивоварних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Лариса Петрівна Гордієнко. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних і прикладних положень бухгалтерського обліку та контролю незавершеного виробництва пивоварних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

65.052.0я73

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік міжнародних операцій [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік міжнародних операцій.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання, що стосуються обліку взаємовідносин вітчизняних підприємств із зарубіжними партнерами. Даються загальні положення організації та обліку міжнародних операцій, регулювання зовнішньоекономічної діяльності в українському законодавстві, порядок укладення і контроль за виконанням договорів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

81

65.291-983я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 37 с.

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

82

657:005.921:631

Б89

Бруханський, Руслан Феоктистович

   Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Руслан Феоктистович Бруханський. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 492 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1042/1/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%95%D0%9D_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_2015.pdf.

     Дисертаційна робота спрямована на вирішення проблеми розробки теоретико-методологічних основ обліково-аналітичного забезпечення системи стратегічного менеджменту в сільському господарстві. У дисертації запропоновано й обґрунтовано модель корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи підприємства, модель формування і представлення облікової інформації для потреб стратегічного менеджменту відповідно до розробленої класифікації стратегій підприємств, поняття стратегічного обліку та виокремлено його види (фінансовий та управлінський), класифікацію причин необхідності побудови системи стратегічного обліку в сільськогосподарських підприємствах, що дозволило встановити передумови його появи.

83

65.052.9(4Укр)2-111я73

Т48

Ткаченко, Н. М.

   Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2015. – 185 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оновлений план рахунків.pdf.

     У цьому навчально-практичному посібнику викладено суть бухгалтерських рахунків, їх побудову; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у зв'язку із законодавчими змінами.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

84

Л86

Луцька, Н. М.

   Оптимальні та робастні системи керування технологічними об'єктами [Електронний ресурс] : монографія / Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/88-optimaln-ta-robastn-sistemi-keruvannya-tehnologchnimi-obyektami.html.

     У монографії викладені сучасні підходи щодо динамічної оптимізації технологічних об'єктів. Окрім класичних методів розглянуті також методи мінімізації.

85

П14

Палеха, Ю.

   Основи науково-дослідної роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Палеха, Н. Леміш. – К. : Ліра-К, 2013. – 336 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/51-osnovi-naukovo-dosldnoyi-roboti.html.

     У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про діяльність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методолоігї науково-дослідної роботи.

86

65.9(4Укр)261.4я73

Ф82

Фрадинський, О. А.

   Основи оподаткування [Текст] : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 340 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи оподткування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті теоретичні та практичні аспекти функціонування податків та оподаткування в економіці ринкового типу. Характеризуються їх функції та окреслюються основні елементи, аналізуються підходи до класифікації обов'язкових платежів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

87

О-75

   Основи психології та педагогіки вищої школи (пам'ятка для аспірантів) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Є. Коваль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 93 с.

     У  навчально-методичному  посібнику  розкрито  сучасні  методичні  прийоми  і

технології  викладання  економічних  дисциплін  у  вищій  школі,  виокремлено  низку особливостей інтерактивного навчання, які є важливими і цінними у формуванні навчальної мотивації студентів.

88

67.9(4Укр)301.01

О-95

   Очищення влади (люстрація). Запобігання і протидія корупції [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Очищення влади (люстрація).pdf.

     Посібник розрахований на посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національного банку України, професійних суддів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування для використання в практичній роботі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

89

З-17

Зайченко, І. В.

   Педагогічна концепція С. Ф. Русової [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Зайченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/89-pedagogchna-koncepcya-sf-rusovoyi.html.

     На даному матеріалі грунтовно розкривається життєвий шлях, педагогічна діяльність, творчість і педагогічна концепція Софії Федорівни Русової.

90

347.21

С12

Саванець, Людмила Михайлівна

   Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Людмила Михайлівна Саванець. – Львів : ЛНУ, 2013. – 230 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1265/1/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9B.%D0%9C.%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf.

     Дисертація присвячена дослідженню питань правового регулювання переходу прав за бездокументарними цінними паперами. З'ясовано правову природу бездокументарних цінних паперів, поняття та ознаки бездокументарних цінних паперів. Здійснено диференціацію видів цінних паперів, що можуть існувати в бездокументарній формі. Досліджено генезу законодавства в сфері правового регулювання емісії та обігу бездокументарних цінних паперів.

91

Ф33

Федоренко, В. Л.

   Питання теорії конституційного права і модернізації Конституції України [Електронний ресурс] : монографія / В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2013. – 190 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/90-pitannya-teoryi-konstitucynogo-prava-modernzacyi-konstitucyi-ukrayini.html.

     У збірці наукових праць вміщено дослідження актуальних питань теорії конституційного права, а також модернізації Конституції України в контексті діяльності Конституційної Асамблеї.

92

65.290я73

Т99

Тягунова, Н. М.

   Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш. – К. : ЦУЛ, 2014. – 118 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pidpr_i_biznes_kultura.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику висвітлено роль та значення підприємницької діяльності для розвитку суспільного виробництва, особливості підприємництва в Україні; законодавчу базу, що регулює розвиток підприємництва в Україні; значення провідних напрямів та професій у підприємницькій діяльності; механізм створення власної справі.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

93

65.9(4Рос)421

Р99

Рязанцев, А.

   Повышение эффективности отдела продаж за 50 дней [Текст] / А. Рязанцев. – С.Пб. : Питер, 2015. – 256 с. – (Продажи на 100 %). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Повышение эффективности.pdf.

     В 95% российских компаниях система продаж не выстроена вообще. И если за 50 дней вы успеете ее спроектировать и внедрить в ваш бизнес, то удвоение - это минимум, на который вы можете настраиваться. Все дело в принципах развития бизнеса и построении системы продаж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

65.9(4Укр)261.4я73

П44

   Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. А. Прокопенко, Ю. В. Панура, О. С. Іванишина [та ін.] ; за заг. ред. П. В. Мельника, В. Л. Андрущенка. – К. : Кондор, 2015. – 698 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система. Прокопенко І. А..pdf.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом "Економіка і підприємництво" на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

95

65.9(4Укр)261.4я73

О-58

Онисько, С. М.

   Податкова система [Текст] : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина ; за заг. ред. С. М. Онисько. – Львів : Магнолія - 2006, 2015. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система.pdf.

     У підручнику систематизовані теоретичні та методологічні основи функціонування податкової системи України на базі Податкового кодексу України та змін і доповнень до нього станом на 1.07.2012 року.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

96

65.9(4Укр)261.4я73

Л38

Лєгостаєва, О. О.

   Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лєгостаєва, Н. О. Гнип. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 228 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система. Лєгостаєва.pdf.

     Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Податкова система". Містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських занять, контрольні питання та завдання для самостійної роботи, завдання для експрес-перевірки теоретичних знань, практичні задачі тощо.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

97

336.221.262 : 336.3

С41

Сідельникова, Лариса Петрівна

   Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лариса Петрівна Сідельникова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито економічний зміст податкової та боргової стретегій як складових бюджетної стратегії держави та економічну сутність поняття "бюджетны ресурси".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

98

336.221.262 : 336.3

С41

Сідельникова, Лариса Петрівна

   Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Лариса Петрівна Сідельникова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 620 с.

     У дисертації розкрито теоретичні основи взаємодії державного і приватного секторів економіки. Визначено мотиваційні чинники державного і підприємницького секторів економіки щодо формування і розвитку ДПП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

66.01я73

Д27

Дей, М. О.

   Політологія: у схемах, таблицях та визначеннях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Дей, О. І. Ткач. – К. : Ліра-К, 2014. – 172 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/66-poltologya-u-shemah-tablicyah-ta-viznachennyah.html.

     У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні проблеми політологічного знання, проаналізовано місце та роль політичних суб'єктів у системі політико-владних відносин суспільства і держави, показано засади політики, її сутність, першооснову, причину і джерела її існування.

100

Б86

Бошицький, Ю. Л.

   Право міжнародних організацій і Україна : у схемат та таблицях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Л. Бошицький, М. О. Дей ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, М. О. Дея. – К. : Ліра-К, 2015. – 268 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/74-pravo-mzhnarodnih-organzacy-ukrayina-navchalniy-posbnik-u-shemah.html.

     У навчальному посібнику у вигляді тез, схем і таблиць викладена теорія права міжнародних організацій та інформація про правовий статус, інституційну структуру і напрями діяльності міжнародних міжурядових організацій учасницею яких є Україна (ООН, СОТ, СНД тощо).

101

67.9(4Укр)0я73

М75

Молдован, В. В.

   Правознавство [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2013. – 183 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правознавство. Молдован В. В..pdf. – До 175-річчя КНУ ім.Т. Шевченка присвячується.

     Навчальний посібник побудований за модульним принципом. У посібнику подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ торії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне.

                               30 прим. (Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 25)

102

347.44

Б93

Бутрин, Наталія Степанівна

   Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Наталія Степанівна Бутрин. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2014. – 207 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/840/1/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9D.%D0%A1._%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.

     Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національна академія прокуратури України, Київ, 2014. Корпоративні правовідносини в Україні динамічно розвиваються і набирають широкого оберту у сучасному суспільстві. Враховуючи тенденції до глобалізації, держава приділяє особливу увагу правовій регламентації реалізації корпоративних прав з метою наближення їх до міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

103

М33

Матвієнко, М. П.

   Пристрої цифрової електроніки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2015. – 392 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/77-pristroyi-cifrovoyi-elektronki.html.

     У навчальному посібнику викладені логічні, автоматні та схемотехнічні основи проектування та побудови логічних елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв із пам'ятю, запам'ятовувальних цифрових пристроїв, матричних логічних структур, інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті цифроаналогові і аналого - цифрові перетворювачі інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх завадостійкість, приведені способи контролю й діагностування цифрових пристроїв як в процесі функціонування, так і при виробництві, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу.

104

65.291.551-21

П78

   Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування [Текст] : монографія / І. К. Бистряков, І. О. Галиця, Б. М. Данилишин [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 512 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проблеми управління інноваційним підприємством.pdf.

     Досліджуються методологічні  та теоретико-методичні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, визначені передумови інноваційного екологічного спрямованого розвитку вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

65.291.551-21

П78

   Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко, Л. Г. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2015. – 583 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проблеми управління інноваційним розвитком.pdf.

     У монографії розглядаються теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у нестабільних умовах транзитивної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

Т66

Трегуб, В. Г.

   Проектування систем автоматизації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Трегуб. – К. : Ліра-К, 2014. – 344 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/65-proektuvannya-sistem-avtomatizacyi.html. – Присвячено 130-річчю НУХТ.

     Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об'єднаних в обчислювальні мережі.

107

159.923.2:37.015.3

Ф95

Фурман, Оксана Євстахіївна

   Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Оксана Євстахіївна Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 467 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1205/1/dis.pdf.

     Дисертація присвячена вивченню психологічних параметрів інноваційно-психологічного клімату життєдіяльності навчальних закладів модульно-розвивального типу, котрий забезпечує сприятливе емоційно-пізнавальне та ціннісно-смислове оновлення як міжсуб'єктних стосунків та міжгрупових відносин під час організованої взаємодії, так і внутрішньоособистісних станів (стійкий емоційний настрій, екзистенційна паритетність, почуття колективної згуртованості тощо).

108

К72

Костюченко, О. В.

   Психологія ефективності фахівця індустрії моди [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. – К. : Ліра-К, 2016. – 464 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/160-psihologya-efektivnost-fahvcya-ndustryi-modi.html.

     У посібнику розглядаються психологічні основи професійної самореалізації фахівців індустрії моди, зокрема, психологічно організованої діяльності та взаємодії, акцентовано на рекреаційних аспектах оптимізації фізичного, психологічного й соціально-культурного здоров'я і благополуччя особистості як невід'ємної складової професійної успішності.

109

Г15

Галіцейська, Ю. М.

   Ресурсна політика комерційних банків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Астон, 2014. – 185 с.

     У навчальному посібнику вивчаються теоретичні основи формування ресурсної політики банків та методичні основи її практичної реалізації в сучасних ринкових умовах.

110

368.029(477):338.46(043.3)

Т66

Третяк, Катерина Володимирівна

   Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Володимирівна Третяк. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних засад формування ринку перестрахування та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його функціонування, які б оптимально враховували інтереси суб'єктів ринку перестрахування та сприяли б активізації вітчизняного ринку перестрахування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

66.5(4Укр)

С24

   Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 266 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світоглядні та соціокультурні засади.pdf.

     Щорічник наукових праць укладено за матеріалами філософських та політологічних читань, які проведені в руслі кафедральної теми: "Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації" та як підсумок набуття навиків із написання наукових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

112

С89

Сукач, М. К.

   Синтез землерийної і дорожньої техніки [Електронний ресурс] : підручник / М. К. Сукач, Є. В. Горбатюк, О. А. Марченко ; за ред. М. К. Сукача. – К. : Ліра-К, 2013. – 376 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/58-sintez-zemleriynoyi-dorozhnoyi-tehnki.html.

     В підручнику викладено особливості роботи і створення машин для земляних і дорожніх робіт. Дано відомості про вибір і визначення основних параметрів екскаваторів, бульдозерів, скреперів, автогрейдерів, машин для ущільнення грунтів.

113

О-75

Осовський, Д. І.

   Системи автоматичного управління судновими енергетичними установками [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. І. Осовський. – К. : Ліра-К, 2013. – 276 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/73-sistemi-avtomatichnogo-upravlnnya-sudnovimi-energetichnimi-ustanovkami.html.

     У посібнику викладено основні типи та принципи автоматизації систем управління  судновими енергетичними установками.

114

66.5(4Укр)

С69

   Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціокультурні та політичні пріоритети.pdf.

     Щорічник наукових праць укладено за матеріалами філософських та політологічних читань, які проведені в руслі кафедральної теми: "Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації" та як підсумок набуття навиків із написання наукових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

115

67.9(4Укр)304.8

Ш65

Шишка, Р. Б.

   Спадкове право в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, В. П. Козирєва ; за заг. ред. Р. Б. Шишки. – К. : Ліра-К, 2015. – 216 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/76-spadkove-pravo-v-ukrayin.html.

     Посібник розроблено відповідно до програми Спадкове право України з урахуванням положень чинного цивільного законодавства, актів, що регулюють нотаріальну діяльність, вимог Болонської системи для рівня кваліфікації магістр, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій окремих інститутів спадкового права.

116

311.17:336.221.262(477.84)

Б77

Бойко, Юлія Іванівна

   Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів (регіональний аспект) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Юлія Іванівна Бойко. – К. : КНЕУ, 2014. – 194 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/860.

     У дисертаційній роботі визначено теоретичні та методологічні підходи статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Розроблено засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету з позиції системного підходу. Сформовано пропозиції щодо удосконалення організації інформаційного забезпечення статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Запропоновано удосконалення основних напрямів статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету.

117

65.9(4Укр)27я73

С89

Супрун, А. А.

   Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Строаховий менеджмент.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану і робочої програми курсу "Страховий менеджмент". У виданні розглянуто головні аспекти управління ресурсами страхової компанії, організації страхового бізнесу, оцінки ефективності страхової та інвестиційної діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

118

65.9(4Укр)261.7я73

С83

   Страхування [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Кулина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 44 с.

     Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план практичних і семінарських занять, тестові завдання і питання для самоконтролю, глосарій, а також рекомендовану літературу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

119

67.9(4Укр)63я73

Б48

Береза, Н. В.

   Судова психологія [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. В. Береза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

120

С91

   Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с.

      Монографія розкриває теоретичні та прикладні основи організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання; досліджує сучасний стан та напрями удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки з урахуванням зарубіжного досвіду; аналізує діяльність підприємств різних галузей економіки; розглядає формування, аналіз ефективності функціонування вітчизняних підприємств різних галузей економіки; досліджена методологія та

організація аудиту діяльності суб'єктів господарювання.

121

75.116я73

О-62

Опришко, Н. О.

   Сучасні оздоровчі фітнес програми для студентів [Текст] : метод. рек. / Н. О. Опришко, Н. М. Безпалова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

122

303.01:351(477)

С34

Сидорчук, Тетяна Вікторівна

   Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Тетяна Вікторівна Сидорчук. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2013. – 181 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1262/1/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%20%D0%A2.%D0%92.%D0%B4%D0%B8%D1%81.pdf.

     У дисертації здійснено комплексне дослідження питань методології державного управління в Україні: розкрито сутність методології державного управління в Україні; визначено критерії, які впливають на зміст сучасної методології державного управління; охарактеризовано значення інноваційного розвитку для формулювання змісту методології державного управління; показано етапи, умови становлення та розвиток методології державного управління в Україні.

123

65.9(4Укр)26я73

Т33

   Теорія поведінкових фінансів [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. І. Карпишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

124

65.292.31я73

Я81

Ясинська, Н. А.

   Управління особистими фінансами [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Ясинська. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 356 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління особистими фінансами.pdf.

     Розглянуто теоретичні основи фінансів й управління, розкрито їхню сутність, економічну природу та механізм реалізації з погляду економічної активності фізичних осіб.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

125

80.7

Ш51

Шестакова, Е.

   Успешная короткая презентация [Текст] / Е. Шестакова. – С.Пб. : Питер, 2015. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Успешная короткая презентация.pdf.

     Представителям многих профессий, чтобы стать заметнее и успешнее, приходится предпринимать шаги в сторону публичности. Для многих бизнес-тренеров, психологов, консультантов уже стало нормой перед проведением тренинга или иного обучающего мероприятия проводить короткие, от 1 до 2-3 часов, продающие презентации и мастер-классы.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

65.9(4Укр)321-93я73

Ф59

   Фінанси агропромислового виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. К. Пархомець, М. М. Шкільняк, Н. П. Чорна, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 403 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У посібнику розглянуто: систему фінансів, їх функції і значення на макро-, мезо і мікрорівнях країни; сутність та особливості формування фінансових ресурсів у підприємствах агропромислового виробництва; фінансовий стан підприємств і галузей АПВ; надходження грошових коштів і прибутку, їх планування на конкретному підприємстві; формування основного і оборотного капіталу та показники оцінки ефективності їх використання; податкові відносини.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

127

65.053.011я73

Ф59

   Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, І. В. Сіменко, П. М. Сухарев [та ін.] ; за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 439 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий аналіз.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

128

65.053.011я73

Ш95

Шубіна, С. В.

   Фінансовий аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник, В. О. Швадченко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий аналіз. Практикум.pdf.

     Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

129

[336.71:330.142.22]:005.915]

П16

Паньків, Христина Петрівна

   Фінансовий механізм капіталізації банків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Христина Петрівна Паньків. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо удосконалення фінансового механізму капіталізації банків в Україні в сучасних умовах господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

65.052.9(4Укр)226я73

Ш25

Шара, Є. Ю.

   Фінансовий облік І [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 335 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік І.pdf.

     У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови фінансового обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції; облік витрат майбутніх періодів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

131

65.052.9(4Укр)226я73

Ш25

Шара, Є. Ю.

   Фінансовий облік ІІ [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 308 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік ІІ.pdf.

     У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік довгострокових і короткострокових зобов'язань та забезпечень; облік праці та її оплати; облік розрахунків з бюджетом з податків та обов'язкових платежів; облік доходів та витрат; облік доходів майбутніх періодів; облік фінансових результатів діяльності; облік власного капіталу; фінансова звітність підприємства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

132

336.143(477) :336.02

Б34

Баранецька, Ольга Вікторівна

   Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Ольга Вікторівна Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/857/1/dis_Baranetska%2b.pdf.

     У дисертації представлено результати дослідження концептуальних засад фіскальної безпеки держави та шляхів її забезпечення. Запропоновано нове поняття “фіскальна безпека держави”, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено її складові, а також конкретизовано понятійно-категоріальний апарат. Здійснено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України. Обґрунтовано взаємозв’язки між фіскальною безпекою держави та складовими фінансової безпеки.

133

65.051.526я73

Ф63

   Фіскальна статистика [Текст] : метод. вказівки / уклад. Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

134

65.051.526я73

Ф63

   Фіскальна статистика [Текст] : метод. вказівки до виконання КПІЗ / уклад. Ю. І. Бойко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

135

74.580

Б67

Бичок, А. В.

   Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту [Текст] : монографія / А. В. Бичок. – Тернопіль : Медобори, 2016. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Формування культури професійного спілкування.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії проаналізовано стан проблеми формування культури професійного спілкування майбутніх економістів у теорії та практиці вищої освіти. З'ясовано сутність і зміст поняття "культура професійного спілкування майбутніх фахівців економічного профілю". Розкрито особливості професійної діяльності фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

378(374.1)

К61

Колодій, Олена Сергіївна

   Формування патріотизму студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності [Текст] : автореф. 13.00.07 - теорія і методика виховання / Олена Сергіївна Колодій. – Умань : УДПУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення та запропоноване нове вирішення проблеми формування патріотизму студентів  вищих аграрних закладів у позааудиторній діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

330.342.146:314:323.32 (477.8)

В19

Василюк, Дмитро Ярославович

   Формування та нова концепція розвитку середнього класу в Україні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Дмитро Ярославович Василюк. – Львів : ДУ Ін-т рег. досліджень НАНУ, 2016. – 226 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/805/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20dis.pdf.

     Дисертація присвячена проблемі розвитку середнього класу в українському суспільстві. У роботі досліджено теоретико-методичні засади та розроблено рекомендації, спрямовані на поліпшення умов формування та розвитку середнього класу в українському суспільстві. Вивчено досвід дослідження проблем середнього класу у глобальному масштабі в руслі дослідження багатьох суспільних наук. Проаналізовано підходи до визначення частки середнього класу в суспільстві.

138

658.012:330.115

Ж69

Жидецька, Христина Валеріївна

   Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Валеріївна Жидецька. – Львів : УАД, 2016. – 366 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні основи формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства. Визначено особливості соціально-трудової безпеки як функціональної підсистеми економічної безпеки підприємства, розкрито суть цієї категорії та виокремлено її основні складові елементи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

658.012:330.115

Ж69

Жидецька, Христина Валеріївна

   Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Валеріївна Жидецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні та практичні основи формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

140

42.7(477)+342.72/73(438)(043.5)

Б23

Банах, Сергій Володимирович

   Функції омбудсманів у сучасному світі:порівняльно-правове дослідження [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / Сергій Володимирович Банах. – Маріуполь : МДУ, 2014. – 236 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1222/1/дисертація Банах Сергій Володимирович.pdf.

     Дисертація присвячена створенню науково-теоретичної моделі функцій омбудсманів та, на підставі визначення їх місця у системі функцій органів захисту прав і свобод людини і громадянина, вироблені основних напрямів розвитку та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності цього інституту в Україні.

141

65.291.34

Л55

Ли, Йон Д.

   Что делают великие компании или Как отделить лучшее от прочего [Текст] = What great brands do : The Seven Brand-Building Principles that Separate the Best from the Rest / Йон Д. Ли ; пер.з англ. В. Кузин. – С.Пб. : Питер, 2015. – 288 с. – (Деловой бестселлер). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літч/Что делают великие компании.pdf.

     Заманчиво считать, что такие компании, как Apple, Nike и Zappos, достигли мировой известности и миллиардных оборотов благодаря исключительной прозорливости, "волшебной формуле успеха" или даже гениальности одного дальновидного лидера.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

142

67

Л93

Любченко, М. І.

   Юридична термінологія : поняття, особливості, види [Текст] : монографія / М. І. Любченко. – Х. : Права людини, 2015. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридична термінологія.pdf.

     Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці юридичної термінології. Виявлено особливості підходів до розкриття ролі юридичної термінології у функціонуванні права. Визначено поняття, основні риси і види юридичних термінів, виконувані ними функції.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

143

65.291.34

Е40

Марк, Эко

   Я-бренд. Формула успеха [Текст] = UNLABEL. Selling You Without Selling Out / Эко Марк ; пер.с англ. М. Попов. – С.Пб. : Питер, 2015. – 303 с. – (Деловой бестселлер). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літя/Я - бренд.pdf.

     Эта книга - личная история и бесценный опыт для тех, кто хочет создать собственный бренд.

Вы узнаете, как избавиться от ярлыков, которые присваиваем нам общество, как отвергнуть все возможные классификации и начать развиваться как в творческом, так и в деловом отношении.  

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)