Нові надходження ЧЕРВЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

1

67.9(4Укр)304.3я73

М82

Москалюк, Н. Б.

   Авторське право і суміжні права [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

2

67.9(4Укр)76.я73

Л84

Лукасевич-Крутник, І. С.

   Адвокатура в Україні [Текст] : навч.-метод. рек. / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

3

65.9(4Укр)262.2я73

Б23

   Банківські операції. Оцінка кредитоспроможності позичальників банків та укладення кредитних договорів [Текст] : метод. вказівки проведення ділової гри з видачі банківського кредиту / уклад. Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 95 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетна система [Текст] : практикум / уклад. З. М. Лободіна, І. П. Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

67.9(4Укр)

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 17 жовт. 2011р. – К. : Паливода А. В., 2011. – 212с. – (Кодекси України).

     У Кодексі станом на 17 жовтня 2011р. подано зміни та доповнення , що набули чинності, згідно із Законом України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки ".

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

6

81.2Англ-9

В31

Верба, Г. В.

   Граматика сучасної англійської мови [Текст] = Modern English Grammar (reference book) : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2012. – 342 с. – (Учням та абітурієнтам). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Граматика сучасної англійської мови.pdf.

     У довіднику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння тестів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

7

60.841Нім-9

Д46

   Ділові комунікації в бізнесі (німецька мова) [Текст] : зб. завдань для тестової перевірки знань / уклад. С. І. Вовчанська, О. Б. Лужецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 61 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

8

22.172я73

Е40

Іващук, О. Т.

   Економетрія [Текст] : текс лекцій / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 169 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економетрія 2011 р.pdf.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

9

67.9(4Укр)304.3я73

З-38

   Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 25 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

65.052.9(4Укр)2-15я73

З-43

   Звітність в бюджетних установах [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 73 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

65.052.9(4Укр)2-15я73

З-43

   Звітність в бюджетних установах [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 63 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

65.052.9(4Укр)2-15я73

З-43

   Звітність в бюджетних установах [Текст] : зб. практ. завдань / уклад. Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 126 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

13

65.9(4)

Б61

Білозубенко, В. С.

   Інноваційна система Європейського Союзу : особливості формування та розвитку [Текст] : монографія / В. С. Білозубенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 456 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інноваційна система Європейського Союзу.pdf.

     У монографії досліджено особливості інноваційного розвитку економіки в умовах глобалізації. Узагальнено теоретичні основи дослідження національних інноваційних систем.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

14

004.925.4

О-75

Осолінський, Олександр Романович

   Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Олександр Романович Осолінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 142 с.

     Дисертацію присвячено створенню інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) енергоспоживання мікроконтролерів (МК), яка має підвищену точність і завадостійкість вимірювання та порівняння середнього та миттєвого енергоспоживання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

004.925.4

О-75

Осолінський, Олександр Романович

   Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Романович Осолінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 142 с.

     Автореферат дисертації присвячено створенню інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) енергоспоживання мікроконтролерів (МК), яка має підвищену точність і завадостійкість вимірювання та порівняння середнього та миттєвого енергоспоживання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

16

65.9(4Укр)240.7

І-74

   Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні [Текст] : монографія / Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін [та ін.]. – Львів : ІРДНАНУ, 2013. – 203 с. – (Транскордонне співробітництво). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інфраструктурне забезпечення.pdf.

     В монографії представлені теоретико-методологічні засади забезпечення функціонування транскордонних ринків праці, виявлено, що міжрегіональні диспропорції економічного розвитку в транскордонному просторі обумовлюють виникнення активних міграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

65.9(4Укр)261.3я73

К14

   Казначейська справа [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. М. Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 37 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

18

87.5

К37

Кехо, Дж.

   Квантовый воин : сознание будущего [Текст] / Дж. Кехо ; пер.з англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2012. – 220 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Квантовый воин.pdf.

     Квантовый воин - новый герой современного мира. Встать на этот путь - значит стать цельной личностью, вобрать в себя все лучшее, что может быть в человеке. Это путь чудесных открытий о самом себе и необъятной Вселенной.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

19

94.8

Л67

Ллойд, Д.

   Книга всеобщих заблуждений [Текст] / Д. Ллойд, Д. Митчинсон ; пер.с англ. А. Рахубы. – М. : Фантом Пресс, 2013. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Книга всеобщих заблуждений.pdf.

     Наш мир переполнен умными, мы с ранних лет беспрестанно что-то познаем, чему-то вечно учимся. Но мудрость Сократа, который знал, что он ничего не знает, актуальна в наши дни как никогда.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

20

65.052.9(4Укр)230

М17

Максимів, Ю. В.

   Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами : обліково-аналітичний аспект [Текст] : монографія / Ю. В. Максимів. – Івано-Франківськ : Друкарня Фоліант, 2015. – 186 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комплексне використання сировини.pdf.

     Монографічне дослідження присвячене розробці теоретичних, методичних і організаційних положень, а також практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу комплексного використання деревної сировини для виробництва твердого біопалива як одного з альтернативних джерел енергії.

                               2 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 2)

21

631.1.02

С30

Семцов, Володимир Михайлович

   Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Володимир Михайлович Семцов. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 233 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2091/1/dis_Semtsov%20V.M..pdf.

     Дисертація присвячена розробці теоретичних та методичних підходів до використання контрактного підходу в економіці, зокрема, у системі регулювання соціально-економічних відносин між сільськогосподарськими підприємствами та місцевими громадами. У роботі здійснено комплексне, системне теоретико-прикладне дослідження ролі контрактів в економіці. Визначено сутність, проблеми та потенціал використання контрактного підходу в економіці.

22

63.3(4Укр)я73

Л17

Лазарович, М. В.

   Коротка історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2014. – 268 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Коротка історія України.pdf.

     У навчальному посібнику на основі кращих здобутків історіографії подано короткий огляд історії України з найдавніших часів до сьогодення. Високий науковий рівень видання поєднується з доступним викладом фактичного матеріалу та оригінальною формою його подання.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

23

67.9(4Укр)311я73

М75

Молдаван, А. В.

   Кримінальний процес України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдаван, С. М. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2013. – 367 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний процес України.pdf.

     У навчальному посібнику на основі нового КПК України розглядаються питання кримінального процесу, зокрема його завдання, принципи і стадії, процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

63.3(4Укр)-35

Л17

Лазарович, М. В.

   Легіон Українських січових стрільців : формування, ідея, боротьба [Текст] / М. В. Лазарович. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Джура, 2016. – 628 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Легіон українських січових стрільців.pdf.

     Ця книга, певною мірою, є незвичайною, оскільки автор доопрацьовував її перебуваючи на фронті як вояк-доброволець Російсько-української війни 2014-2016 років. У ній на основі широкого кола опублікованих та раніше не використовуваних архівних матеріалів розглянуто причини, передумови і наслідки зародження українського стрілецького руху в Галичині, його головну мету, ідеологічні та програмні засади, форми і методи діяльності товариств "Сокіл", "Січ", "Пласт", стрілецьких гуртків.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 97)

25

65.98(4Укр)49-21

Ш95

Шульгіна, Л. М.

   Маркетингове управління туристичними підприємствами [Текст] : монографія / Л. М. Шульгіна, М. Л. Ткешелашвілі. – К. : КПІ, 2011. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетингове управління.pdf.

     Монографію присвячено обгрунтуванню теоретико-методичного підходу до впровадження та удосконалення маркетингового управління на туристичних підприємствах Грузії та України на основі визначення їх належності до однієї з чотирьох категорій, відповідно до яких сформовані системи індикаторів ефективності маркетингового управління туристичними підприємствами.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

26

84(4Укр)64

М91

Мусаковська, Ю.

   Маски [Текст] : зб. поезій / Ю. Мусаковська. – К. : Смолоскип, 2011. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маски.pdf.

     "Маски" Юлії Масаковської - не просто збірка поезії, а інтригуюча гра на три дії, де співіснують денні й нічні декорації, лірична драма й містичні інтермедії. У темних коридорах та вузьких вуличках зустрічаються заблукалі пілігрими, архетипні жінки, привиди та інші химерні істоти.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

27

22.1я72

Б36

Бевз, Г. П.

   Математика. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2013. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Математика. 11 клас.pdf.

     Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

28

65.291.21я73

М50

   Менеджмент [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. Ж. М. Крисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 39 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

29

65.291.21я73

М50

   Менеджмент [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / авт.-уклад. І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 18 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

30

65.291.21я73

М50

   Менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 88 с..

     Опорний конспект розроблений на основі програми з дисципліни "Менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня "бакалавр" фахового спрямування - "Менеджмент організацій і адміністрування".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

31

681.325

І-23

Івасьєв, Степан Володимирович

   Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Степан Володимирович Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 222 с.

     У дисертаційній роботі на основі розроблених методів обчислення у базисах Радемахера-Крестенсона та алгоритмів факторизації багаторозрядних чисел, компактного кодування багаторозрядних простих чисел, знаходження залишків багаторозрядних чисел, модулярного множення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

681.325

І-23

Івасьєв, Степан Володимирович

   Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Степан Володимирович Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 222 с.

     Автореферат дисертаційної роботи на основі розроблених методів обчислення у базисах Радемахера-Крестенсона та алгоритмів факторизації багаторозрядних чисел, компактного кодування багаторозрядних простих чисел, знаходження залишків багаторозрядних чисел, модулярного множення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

33

65.290-09

М54

   Методи управління ризиками енергопостачальної компанії [Текст] : монографія / В. Я. Брич, О. Л. Шпак, З. І. Домбровський [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 305 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методи управління ризиками.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

34

67.9(4Укр)302.0я73

М54

   Методичні вказівки для написання курсових робіт [Текст] : ОС - магістр спец. "Управління фінансово-економічною безпекою", "Інтелектуальна власність" / уклад. В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар, Н. Б. Москалюк [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

35

65я73

М54

   Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту міждисциплінарної курсової роботи [Текст] : ОКР : магістр галузі знань "Економіка і підприємництво" спец. "Фінанси і кредит" / уклад. О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

36

65.5я73

М70

Миценко, І. М.

   Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Миценко, Н. В. Стежко. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 640 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна економіка.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто теорію закономірностей формування і розвитку міжнародної економіки. Детально викладено теорії міжнародної економіки. Наведено еволюцію поглядів ключових економічних шкіл на розвиток міжнародної торгівлі, теоретичні підходи до пояснення міжнародного руху капіталу, міграції робочої сили, передачі технологій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

65.5

Г91

Грущинська, Н. М.

   Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій [Текст] : монографія / Н. М. Грущинська. – К. : Стилос, 2011. – 346 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна спеціалізація економіки.pdf.

     У монографії проаналізовано технологічні особливості конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку, визначено специфіку спеціалізації національної економіки країни в умовах технологічних змін із зазначенням особливостей спеціалізації трансформаційного суспільства в умовах постіндустріальних цивілізацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

38

65.5-43

Г91

Грущинська, Н. М.

   Міжнародна спеціалізація національної економіки в умовах глобальної конкуренції [Текст] : монографія / Н. М. Грущинська. – К. : Береза А. Е., 2013. – 460 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна спеціалізація національної економіки.pdf.

     Монографія є доповненням книги автора "Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах технологічних трансформацій" , 2011року видання. до оновленої праці внесені питання дослідження: методичних підходів до визначення ефективності міжнародної спеціалізації в інтеграційно-дезінтеграційних умовах міжнародного поділу праці.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

39

67.52я73

С12

Саванець, Л. М.

   Міжнародне приватне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Л. М. Саванець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

40

63.3(4Укр-4)

К21

Караванський, О. І.

   Моя Красівка. Мала історія отчого краю [Текст] = My Krasiuka. Little History of Paternal Land / О. І. Караванський. – Тернопіль : Джура, 2012. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Моя Красівка.pdf.

     У змістовній і зі смаком проілюстрованій книзі відомого в Галичині господарника та громадсько-політичного діяча Олега Караванського під назвою "Красівка. Мала історія отчого краю" мова йде про його родинне село, що розкинулося неподалік обласного центру Тернопіль.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

41

65.261.41-21я73

Н23

   Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Текст] : учебник / И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов, Л. Н. Васянина [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ, 2014. – 560 с. – (Magister). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Налоговый менеджмент.pdf.

     Учебник подготовлен коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере налогообложения для формирования облика новой магистерской дисциплины. Представлены теоретические основы налогового менеджмента.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

42

65.052.9(4Укр)2я73

Б43

Белова, І. М.

   Облік в галузях економіки [Текст] : курс лекцій / І. М. Белова. – Тернопіль : Тайп, 2013. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік в галузях економіки.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік в галузях економіки [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять / уклад. В. М. Панасюк, Н. Я. Зарудна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 66 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

44

65.052.9(4Укр)247я73

О-17

   Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. Р. Лукановська, С. В. Сисюк, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

45

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : метод. вказівки та завдання для проведення практ. занять / уклад. Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

46

67.9(4Укр)304.3я73

Ф79

Фордзюн, Ю. І.

   Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. – К. : Кондор, 2013. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи інтелектуальної власності.pdf.

     Представлені матеріали дають необхідний комплекс знань у сфері системи правової охорони інтелектуальної власності для розвитку малого, дрібного, середнього бізнесу, захисту та комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

47

60.80я73

О-75

   Основи менеджменту [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. А. М. Бутов, О. З. Апостолюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 11)

48

84(4/8)

К41

Кинг, С.

   Острые шипы страсти [Текст] : роман / С. Кинг ; пер.с анг. Ю. Кушнир. – Х. : Клуб Симейного Досуга, 2014. – 416 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

49

334.754

М64

Мирончук, Вікторія Михайлівна

   Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Михайлівна Мирончук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 298 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2070/1/meronchuk_disertacia.pdf.

     У дисертації систематизовано наукові підходи до визначення сутності фінансової стійкості депозитних корпорацій як складової їх економічної стійкості; визначено основні фактори впливу та індикатори оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій; проведено аналіз основних підходів і методів оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій.

50

66.4(0)я73

П32

   Північноатлантичний альянс : історія, функції, структура та відносини з Україною [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Д. І. Дзвінчука. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 592 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Північноатлантичний альянс.pdf.

     У навчальному посібнику "Північноатлантичний альянс : історія, функції, структура та відносини з Україною" розглядаються історія виникнення, принципи та стратегія діяльності НАТО, особливості інтеграційних процесів сучасності, євроатлантичний вектор інтеграції України.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

51

65.9(4Укр)421я73

Н15

Навольська, Н. В.

   Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська. – Тернопіль : ТАЙП, 2012. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Підприємство на ринку промислових товарів.pdf.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

52

65.291.23я73

П37

   Планування діяльності підприємства [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 148 с.

     Навчально-методичний комплекс містить повну характеристику основних тем дисципліни щодо основ методології, технології та процедур планування діяльності підприємства, запропоновано творчі завдання та задачі.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

53

65.291.23я73

П37

   Планування діяльності підприємства [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 88 с.

     Опорний конспект лекцій містить повну характеристику основних тем дисципліни щодо основ методології, технології та процедур планування діяльності підприємства, принципів використання системних підходів з елементами штучного інтелекту для вирішення фахових завдань.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

54

65.291.3я73

П42

   Поведінка споживача [Текст] : метод. рек. для проведення практ. (семінар.) занять / уклад. Д. А. Штефанич, Г. А. Заячковська, Н. З. Лагоцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

55

67.9(4Укр)302.2

П44

   Податковий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 26 січ. 2015 р. – К. : ЦУЛ, 2015. – 554 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податковий кодекс.pdf.

     Податковий кодекс України станом на 26 січня 2015 року з останніми змінами (відповідає офіційному текстові).

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

56

67.9(4Укр)302.2

П44

   Податковий кодекс України [Текст] : із змінами та доповн. станом на 14 трав. 2013 р. – К. : Алерта, 2013. – 592 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податковий кодекс України.pdf.

     У виданні представлений податковий кодекс України станом на 14 травня 2013 року із змінами та доповненнями.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

57

84(4Укр)64

П45

   Поезія із-за ґрат [Текст] : антологія / упорядн. О. Голуб. – К. : Смолоскип, 2012. – 870с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Поезія із-за грат.pdf.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

58

66.01я73

Р83

Рудакевич, О. М.

   Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / О. М. Рудакевич. – 5-те вид., переробл., доповн. – Тернопіль : Астон, 2015. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політологія.pdf.

     Навчальний посібник включає лекційний курс та методологічні матеріли до семінарських занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Політологія".

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

59

81.2Пол-4

П53

   Польсько-український, українсько-польський словник [Текст] : 120 000 сл. та словосполучень / уклад. О. Мазур. – Донецьк : Глорія Трейд, 2012. – 1104 с.

     Даний словник містить 120 000 тисяч слів та словосполучень сучасної польської та української мови. Призначений для повсякденного користування людей різних професій, школярів і студентів, туристів, а також усіх інших, хто цікавиться польською мовою. В словник включено географічні, міфологічні назви, а також деякі скорочення і абревіатури.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

60

67.9(4Укр)304.3я73

М82

Москалюк, Н. Б.

   Право інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : [б. в.], 2015. – 62 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

61

67.9(4Укр)304.3я73

М82

Москалюк, Н. Б.

   Право промислової власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

62

67.9(4Укр)305.6я73

П68

   Право соціального забезпечення [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. Я. Паславська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 72 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

63

67.9(4Укр)305.6я73

П68

   Право соціального забезпечення [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. Я. Паславська. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

64

67.9(4Укр)0я73

П68

   Правознавство [Текст] : навч.-метод. практикум / авт.-уклад. В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правознавство.Навч.-метод. практикум.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

65

81.2Англ-9

П69

   Практичний курс англійської мови [Текст] / О. Р. Зарума, Н. О. Михайленко, О. М. Сащин, С. В. Тхоровська ; за ред. О. Р. Заруми. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практичний курс англійської мови.pdf.

     Підручник складено згідно з програмними вимогами основного курсу іноземної мови. Він містить п'ять уроків та п'ять додатків, які включають активний словник , глосарій синонімів, відповіді на тести, запитання.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

66

65.291.21я73

П78

   Програма та методичні вказівки з організації й проведення виробничої практики [Текст] : для студ. проф. спрямування "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. В. С. Здреник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

67

681.325

П36

Піх, Володимир Ярославович

   Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теорнтико-числових базисів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Володимир Ярославович Піх. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 163 с.

     Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методів спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

681.325

П36

Піх, Володимир Ярославович

   Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теорнтико-числових базисів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Ярославович Піх. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 163 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений питанням розробки методів спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

69

65.049(4Укр)я73

Д81

Дудкіна, О. П.

   Регіональна економіка [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2016. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

70

65.9(4Укр)32-18

М69

Михасюк, І. Р.

   Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України [Текст] : монографія / І. Р. Михасюк, О. С. Саламін. – Львів : Апріорі, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регуляторна політика.pdf.

     У монографії обгрунтовано теоретичні основи і методичні прийоми удосконалення державної регуляторної політики в аграрній сфері економіки України з урахуванням рівня сформованості ринкових відносин та готовності до міжнародної інтеграції.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

71

339.9:338.48(043.3)

Г20

Гарбера, Ольга Євгенівна

   Розвиток міжнародного туризму у світовій економічній системі [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ольга Євгенівна Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 203 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1892/1/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%28%D0%B4%D0%B8%D1%81%29.pdf.

72

67.9(4Укр)304.3я73

Р65

   Розпорядження правами інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

73

338.246.025.2(477)

В68

Волощук, Руслан Євгенійович

   Система адміністрування податків в Україні: інституційна структура та ефективність функціонування [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Руслан Євгенійович Волощук. – К. : ПВНЗ Європейський університет, 2015. – 256 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2055/1/%d0%94%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f_%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%89%d1%83%d0%ba.pdf.

     У дисертації розкрито економічну сутність адміністрування податків та основні принципи його функціонування, визначено зміст системи адміністрування податків та її інституційну структуру, розглянуто національні особливості системи адміністрування податків в Україні. Охарактеризовано стан адміністрування податків в Україні та досліджено його вплив на формуванням доходів бюджетів усіх рівнів, простежено вплив системи адміністрування податків на розвиток суб’єктів господарювання і ринкового середовища та надано оцінку ефективності її функціонування.

74

67.9(4Укр)304.9я73

Л84

Лукасевич-Крутник, І. С.

   Сімейне право [Текст] : опорн. консп. лекцій / І. С. Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 116 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

75

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

76

65.9(4Укр)

М15

Макара, О. В.

   Соціально орієнтована національна економіка : теоретико-методологічні засади та механізми інституційного забезпечення [Текст] : монографія / О. В. Макара. – Луцьк : Вежа-друк, 2012. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціально орієнтована національна економіка.pdf.

     У монографії обгрунтовано теоретичні та практичні засади формування соціально орієнтованої національної економіки ; виявлено проблеми формування в Україні нових інститутів соціально-економічного розвитку й окреслено способи їх розв'язання в сучасних умовах.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

77

65.584.3я73

С83

   Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів. Міжпредметний комплексний тренінг [Текст] / Т. М. Циганкова, О. О. Євдоченко, А. О. Олефір [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 216с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних.pdf.

     Видання являє собою синтез систематизованого викладу теоретичних засад та практичних вправ щодо участі у дво- та багатосторонніх міжнародних торговельно-економічних переговорах.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

78

65.291.213я73

С83

   Стратегічне управління [Текст] : метод. рек. / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

79

65.9(4Укр)261.7я73

Г57

Говорушко, Т. А.

   Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стєцюк ; за ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються теорії і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

80

65.9(4Укр)261.7я73

С83

   Страхування [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 70 с.

     У методичних вказівках розглянуто коло питань, які стосуються теоретичних засад страхування і функціонування страхового ринку; практики здійснення страхувальних, співстрахувальних і перестрахувальних операцій; основ економіки та фінансів страхових компаній.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

81

32.973.202я73

Т38

   Технології проектування комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт. Ч. ІІ / уклад. Л. О. Дубчак, І. В. Ігнатєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 57 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

82

88.6

Ф86

Фрейд, З.

   Толкование сновидений [Текст] / З. Фрейд ; пер.с нем. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 512 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Толкование сновидений.pdf.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

83

65.526

М42

Медведкіна, Є. О.

   Трансформація світової фінансової системи у глобальному вимірі [Текст] : монографія / Є. О. Медведкіна ; за наук. ред. Ю. В. Макогона. – Донецьк : ДНУ, 2013. – 300 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трансформація світової фінансової системи.pdf.

     У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи дослідження глобального економічного розвитку, визначено закономірності формування та реформування світової фінансової системи в контексті глобальних трансформацій, визначено методологічне підгрунтя дослідження сучасних перетворень національної економічної системи.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

84

81.2Укр-9

Г52

Глазова, О. П.

   Українська мова. 10 клас [Текст] : підручник : академічний рівень / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов. – К. : Освіта, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова. 10 клас.pdf.

     Ця книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, в основі якої - спеціальна розробка педагогічних функцій усіх елементів, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної особистості, розвиток творчих навичок, відповідно до чинної програми.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

85

81.2Укр-4

З-17

Зайко, М. А.

   Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів [Текст] : словник / М. А. Зайко. – 2-ге вид., випр., доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 444 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Український лексикон.pdf.

     У самобутньому виданні Авторка майстерно представила об'єктивний, реальний стан звукотворчого ритмічного образу краси української мови, в якому явно проглядає її етнічний характер та відмінність від інших європейських і навіть слов'янських мов.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

86

65.263-21я73

У67

   Управління інвестиційними проектами [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Б. Кухтин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

87

330.131.7:664(043.3)

Т48

Ткач, Уляна Володимирівна

   Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Уляна Володимирівна Ткач. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 223 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1963/1/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf.

     У дисертації висвітлено теоретичні підходи до визначення таких понять, як «інноваційні ризики» та «управління інноваційними ризиками». Здійснено теоретичний аналіз сутності управління інноваційними ризиками в сучасних умовах. Обґрунтовано методичні підходи до оцінки інноваційного ризику в умовах невизначеності на підприємствах харчової промисловості.

88

339.923:061.1ЄС(477)

О-92

Охота, Віталій Іванович

   Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Віталій Іванович Охота. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 225 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1884/1/dis%20%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf.

     Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародної конкурентоспроможності країн і розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування міжнародної конкурентоспроможності на макро- та мікрорівнях в умовах глобалізації світового господарства.

89

65.9(4Укр)31-21я73

Д81

Дудкіна, О. П.

   Управління містобудуванням [Текст] : навч.-метод. комплекс / О. П. Дудкіна, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

90

334.7:658.7:658.8:004.738.5

М36

Мацедонська, Наталя Вікторівна

   Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталя Вікторівна Мацедонська. – Чернігів : ЧДТУ, 2012. – 168 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2069/1/%d0%9c%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0_dis.PDF.

     У дисертаційній роботі узагальнено ринкові особливості управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до управління підприємствами з використанням інформаційних та Інтернет-технологій. Визначено стан, тенденції та проблеми розвитку підприємств олійно-жирової галузі України в сучасних умовах господарювання.

91

65.290-09я73

У67

   Управління фінансовими ризиками суб'єктів господарювання [Текст] : практикум / уклад. Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 64 с.

     У практикумі розглянуто коло питань, які стосуються сіті та фінансових ризиків суб'єктів господарювання, змісту, завдань і принципів управління ними; практики застосування методів нейтралізації ризику неплатоспроможності підприємства, методів управління неціновими та ціновими фінансовими ризиками банку; порядку управління операційними ризиками страхової компанії; змісту та методів управління інвестиційними ризиками суб'єктів господарювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

92

658.152 (447)

Р83

Руденко, Вікторія Василівна

   Управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Василівна Руденко. – К. : КНЕУ, 2012. – 261 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2087/1/DISSERTACIYA_RUDENKO.pdf.

     Обґрунтовано теоретичні та методичні основи управління фінансово-інвестиційною діяльністю підприємств. В роботі досліджено економічну сутність інвестицій підприємств, здійснено їх класифікацію, визначено зміст фінансово-інвестиційної діяльності та фінансово-інвестиційного менеджменту на підприємствах.

93

658.155.018:663.5

Н16

Нагайчук, Вікторія Валеріївна

   Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вікторія Валеріївна Нагайчук. – Вінниця : ВНАУ, 2013. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2071/1/%d0%9d%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d1%87%d1%83%d0%ba_dis.pdf.

     Дисертаційну роботу присвячено розробленню теоретичних, методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості. На основі вивчення наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених удосконалено визначення сутності поняття «якість прибутку», розроблено класифікацію якості прибутку підприємств, удосконалено методичні рекомендації з оцінювання якості прибутку підприємства шляхом розробки системи показників.

94

65.052.201.2я73

У67

   Управлінський облік [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. З. В. Задорожний, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 55 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

95

87я73

Г65

   Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. Гончарук, Н. Джугла, Л. Мокряк, М. Шумка. – 2-ге вид. , переробл. і доп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 367 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософія.pdf. – До 50-ти річчя ТНЕУ.

     Навчальний посібник "Філософія" для вищих навчальних закладів написаний відповідно до нових вимог МОН України щодо  обов' язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

96

65.826я73

Ф59

   Фінанси зарубіжних країн [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять та виконання КПІЗ / уклад. В. П. Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.

     Навчально-методичні матеріали містять повну характеристику дисципліни "Фінанси зарубіжних країн" та об'єднують: загальні відомості та програму дисципліни; теми та зміст практичних занять, контрольні завдання та питання для перевірки знань.

                               17 прим. (Чит. зал студентів. – 17)

97

67.9(4Укр)302я73

Б24

Баранецька, О. В.

   Фінансова безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

98

65.053.011я73

Л87

Лучко, М. Р.

   Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 302 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий аналіз. ТНЕУ.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто значення фінансового аналізу, історичні аспекти його розвитку; інформаційне забезпечення фінансового стану підприємства; фінансова звітність, класифікація показників фінансового стану; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності; платоспроможності фінансової стійкості; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз руху грошових коштів; комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

99

65.291.9-21я73

Ф59

   Фінансовий менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 93 с.

     У методичних вказівках розглянуто коло питань, які стосуються теоретичних і організаційних засад фінансового менеджменту; практики управління грошовими потоками, капіталом, активами, прибутком, фінансовими ризиками, інвестиціями підприємства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

100

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінансовий ринок [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. П. М. Рендович, О. О. Луцишин. – Тернопіль : Студія Друку, 2016. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

101

67.9(4Укр)0я73

Ю70

   Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 108 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

102

67.304.11

К72

Коструба, А. В.

   Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин [Текст] : монографія / А. В. Коструба. – К. : Ін-Юре, 2014. – 376 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридичні факти.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню правової природи правоприпиняючих юридичних фактів в механізмі правового регулювання  майнових відносин, а також особливостей спричинення ними наслідків у формі припинення прав.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

103

65.050.1

Н72

Новак, А. Я.

   Як підняти українську економіку. Трифункціональна Економічна Модель України [Текст] : монографія / А. Я. Новак. – 5-те вид., доповн. – К. : Інпрес, 2015. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літя/Як підняти українську економіку.pdf.

     У монографії автор пропонує долучитися читачеві до пошуку об'єктивних системних та суб'єктивних методологічних першопричин затягування економічної стагнації в Україні, через призму визначальних параметричних факторів економічної політики.

                               2 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 2)