Нові надходження ВЕРЕСЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

Yj1

65.9(4Укр)262.10я73

Б23

   Банківські ризики і регулювання банківської діяльності [Текст] : метод. вказівки / уклад. Г. Р. Балянт, О. О. Іващук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 89 с.

     У методичних вказівках подано структуру залікового кредиту та зміст дисципліни "Банківські ризики і регулювання банківської діяльності". Наведено методичні вказівки та завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

2

65.9(4Укр)261.8я73

Д36

   Державний фінансовий контроль [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. Л. М. Алексеєнко, В. М. Рожелюк, С. В. Питель. – Івано-Франківськ : ІФННІМ, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

65.9(4Укр)

Е40

   Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Електронний ресурс] : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4460/3/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%a0%d0%9c%d0%92_2016%3d150.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Тринадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка відбулася в Тернопільському національному економічному університеті  24-25 березня 2016 року.

4

65.263-21я73

І-58

   Інвестиційний менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 103 с.

     Змістове наповнення опорного конспекту розкриває комплекс питань, пов'язаних з сутністю основних понять і категорій інвестиційного менеджменту, основних функцій і методів управління реальними та фінансовими інвестиціями.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

5

330.01:339.138

Б82

Борисова, Тетяна Михайлівна

   Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено концептуально-теоретичні основи, методологію і практичні рекомендації щодо маркетингу некомерційних суб'єктів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

6

330.01:339.138

Б82

Борисова, Тетяна Михайлівна

   Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : дис. ... д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Михайлівна Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 567 с.

     У дисертації розроблено концептуально-теоретичні основи, методологію і практичні рекомендації щодо маркетингу некомерційних суб'єктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

81.2Укр-9

Ю83

Юрчишин, Т. В.

   Матеріали і завдання для самостійної та індивідуальної роботи з ділової української мови для студентів-іноземців [Текст] : навч.-метод. розроб. / Т. В. Юрчишин, Т. М. Янкова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с.

     Пропонована навчально-методична розробка адресується іншомовним студентам, які оволоділи базовою практичною граматикою та лексикою української мови та бажають вдосконалити свої навички та вміння в актуальних ситуаціях ділового українського мовлення.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

65я73

Л99

Ляшенко, О. М.

   Методичні вказівки для написання курсових, дипломних (бакалаврських та магістерських) робіт [Текст] / О. М. Ляшенко, І. В. Скавронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 148 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

22.11я73

М54

   Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Текст] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 91 с.

     Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики укладено відповідно до програми курсу "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вони містять перелік економічних задач, який охоплює основні розділи вищої математики, вказівки до їх виконання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

65.052.9(4Укр)247я73

О-17

   Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. Л. М. Алексеєнко, В. М. Рожелюк, Н. М. Хорунжак. – Івано-Франківськ : ІФННІМ, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

65.9(4Укр)262.10я73

М18

Малахова, О. Л.

   Організація тренінгу, задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, кейси [Текст] : метод. вказівки / О. Л. Малахова, Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

67.9(4Укр)0я73

П68

   Правознавство : опорний конспект [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. А. В. Баран, М. В. Вербіцька, Т. І. Длугопольська [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 236 с.

     Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Правознавство", розроблений для студентів всіх спеціальностей ТНЕУ денної, заочної та дистанційної форм навчання, у доступній лаконічній формі розкриває найважливіші питання, які стосуються виникнення та розвитку держави та права; прав людини й громадянина; правового статусу Президента України.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

13

159.923:378.4

Ш20

Шандрук, Сергій Костянтинович

   Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Сергій Костянтинович Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 458 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2551/1/%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba_%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82_%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%80.PDF.

     У роботі здійснено теоретичне узагальнення і методологічне вирішення актуальної наукової проблеми розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів. Виокремлено найважливіші психологічні засади розвитку креативних спроможностей студентів-психологів на підґрунті циклічно-вчинкового підходу, що дало змогу обґрунтувати авторську структурно-функціональну модель та покомпонентну організацію цих здібностей.

14

65.9(4Укр)271я73

С69

   Соціальне страхування [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

     Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Соціальне страхування" дають змогу використовувати набуті знання про особливості організації та функціонування системи соціального страхування в Україні, засоби та методи його регулювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

15

65.9(4Укр)261.7я73

С83

   Страхування [Текст] : практикум / уклад. О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 165 с.

     Практикум з дисципліни "Страхування" підготовлений згідно із програмою нормативної дисципліни "Страхування" і містить вступ, програму курсу, тематику практичних занять, перелік питань для самостійного опрацювання, комплексне індивідуальне практичне завдання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

16

001.895:658

Т44

Тисько, Мар'яна Михайлівна

   Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна Михайлівна Тисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню теоретико-концептуальних засад управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

17

001.895:658

Т44

Тисько, Мар'яна Михайлівна

   Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мар'яна Михайлівна Тисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 187 с.

     Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретико-концептуальних засад управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

336.27(477)

Ф33

Федорович, Ірина Михайлівна

   Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Михайлівна Федорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано концептуально-теоретичні й практичні засади формування та обслуговування державного боргу України. Розкрито питання економічної природи і сутності державного боргу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

336.27(477)

Ф33

Федорович, Ірина Михайлівна

   Формування та обслуговування державного боргу України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Михайлівна Федорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 239 с.

     У дисертаційній роботі обгрунтовано концептуально-теоретичні й практичні засади формування та обслуговування державного боргу України. Розкрито питання економічної природи і сутності державного боргу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)