Нові надходження ЛИСТОПАД 2016

Категорія: Нові надходження

 

1

63.3(4Укр)-8

С81

   100 найвідоміших українців [Текст] / під заг. ред. Ю. Павленка. – К. : КМ, 2015. – 680 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/100 найвідоміших українців.pdf.

 

     Сто портретів видатних представників українського народу - це долі ста непересічних постатей, які присвятили себе боротьбі за українську державу, її розбудові, ратним подвигам і політичній діяльності, створенню художніх шедеврів, унікальних літературних творів і чудес техніки.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

2

81.2Англ-9

В75

Воробйова, І. А.

   English in Practice. Business Economic Course [Текст] = Ділова англійська мова. Бізнес-курс з економіки : навч. посіб. / І. А. Воробйова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 397 с.

 

     Посібник має на меті забезпечити майбутніх економістів знаннями основних граматичних конструкцій ділової англійської мови, розширити їхній словниковий запас за рахунок широко вживаних у сфері бізнесу лексичних одиниць, різноманітніх термінів і понять, навчити написанню ділової документації та спілкуванню у соціально та професійно детермінованих ситуаціях.

                               4 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 4)

 

3

67.9(4Укр)304.3я73

Inte

   Intellectual property [Текст] : reference lecture notes / compiler N. Mykhalchuk. – Ternopil : Vector, 2016. – 60 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5, Бібліот. ЮФ. – 5)

 

4

67.9(4Укр)301.1

Soci

   Socio-economic guidelines of fiscal policy [Текст] : monograph / P. J. Bialowas, E. Bilewicz, W. Bizon [et al.] ; edited by A. Gospodarowicz, A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2016. – 240 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Socio-economic guidelines of fiscal policy.pdf.

 

     The monograph deals with the theoretical bases and practical peculiarities of fuctioning of financial system under conditions of geopolitical imbalances.

                               9 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 9)

 

5

65.9(4Укр)261.4я73

К17

Калінеску, Т. В.

   Адміністрування податків [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. – К. : ЦУЛ, 2016. – 289 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністрування податків.pdf.

 

     У навчальному посібнику викладено особливості адміністрування податків, ефективного застосування процедур та механізмів, передбачених чинним законодавством у сфері погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами з боку платників податків.

                               4 прим. (Абонемент. – 4)

 

6

67.9(4Укр)75

А45

   Алгоритм дій нотаріуса [Текст] : метод. матеріали / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, В. В. Нікітін [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 55 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Алгоритм дій нотаріуса.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

7

84(4/8)

К57

Коельйо, П.

   Алхімік [Текст] : роман / П. Коельйо ; пер.з порт. В. Шовкуна. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Алхімік.pdf.

 

     Книга, що стала легендою! Кращий твір уславленого автора! Непередбачуваний сюжет захоплює з першої хвилини!

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

8

65.053.9(4Укр)я73

А64

   Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір конкретних ситуацій [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Шпанковська, Г. О. Король, К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; за ред. К. Ф. Ковальчука. – К. : ЦУЛ, 2016. – 326 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Аналіз господарської діяльності.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлені сутність та взаємозв'язки основних наукових категорій економічного аналізу в умовах трансформації економіки до ринкових умов. Визначені особливості економічного аналізу на металургійному підприємстві. Наведені організація аналітичної роботи та її інформаційне забезпечення.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

9

65.012.2я73

А64

   Аналіз ринків [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ і самостійного вивчення / уклад. В. М. Хопчан. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 24 с.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 8)

 

10

65.290-09я73

О-76

Останкова, Л. А.

   Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 253 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Аналіз моделювання та управління.pdf.

 

     Посібник містить основні теоретичні аспекти, основні методи прийняття рішень в умовах конкуренції й невизначеності, особливості управління ризиками в економічній сфері.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 5)

 

11

65.291.931я73

Т98

Тюріна, Н. М.

   Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 447 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антикризове управління. Тюріна.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики управління кризовими ситуаціями на підприємствах, методичні підходи до розробки системи заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства і підвищення його конкурентних переваг на основі діагностики причин виникнення кризової ситуації й аналізу фінансово-економічного стану.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

12

67.9(4Укр)311

А76

   Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві [Текст] : практ. комент. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2016. – 186 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Апеляційне та касаційне оскарження.pdf.

 

     Посібник ставить за мету викласти узагальнення поглядів щодо поняття принципу забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, а також запропонувати практичні поради стосовно процедури перегляду рішень суду в апеляційному та касаційному порядку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

13

87.3(4Нім)

Ш79

Шопенгауэр, А.

   Афоризмы житейской мудрости [Текст] / А. Шопенгауэр ; пер.с нем. – М. : Эксмо, 2015. – 640 с. – (Золотая бибилиотека мудрости). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Афоризмы житейской мудрости.pdf.

 

     Артур Шопенгауэр - один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп. Произведенный Шопенгауэром метафизический анализ воли, его взгляды на человеческую мотивацию и желания, афористичный стиль письма оказали влияние на многих известных мыслителей, включая Ницше, Вегнера, Эйнштейна, Фрейда, Юнга.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

 

14

262.10

Б23

   Банківський та реальний сектор економіки : фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів [м. Тернопіль, 25 берез. 2015 р.] / редкол. : О. В. Дзюблюк, Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань [та ін.] ; відп. за вип. В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 250 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4515/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f%2024.03.%202015.pdf.

 

     Збірник тез доповідей укладено за матеріалами  Міжнародної науково-практичної

конференція молодих вчених, аспірантів та студентів  «Банківський та реальний сектор економіки: фінансово-економічні аспекти взаємодії та перспективи розвитку», яка відбулася в Тернопільському національному економічному університеті  24  березня 2015  року. Матеріали докторів і кандидатів наук, аспірантів, викладачів, студентів містять різні точки зору щодо удосконалення процесу взаємодії банківського та реального секторів економіки в умовах фінансової нестабільності та економічної невизначеності, а також, окреслюють

основі напряпрями  підвищення ефективності монетарної політики, банківського нагляду, активізації  кредитування реального сектору та впровадження інноваційно-інвестиційної моделі економіки  України.

 

15

65.9(4Укр)262.5я73

Б23

   Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, І. В. Вишнякова, Л. М. Савчук, І. Г. Сокиринська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 161 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківські операції. Ковальчук.pdf.

 

     Містить основні теми програми дисципліни "Банківські операції", наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми студентам пропонуються контрольні запитання та завдання для їх самостійного розв'язання, перелік літературних джерел.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

 

16

65.9(4Укр)262.5я73

К65

Копилюк, О. І.

   Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківські операції. Копилюк.pdf.

 

     Висвітлюються основні аспекти механізму здійснення традиційних і новітніх банківських операцій та послуг, тенденцій їх розвитку в умовах ринку. Значну увагу зосереджено  на розкритті касово-розрахункових, кредитних, депозитних, валютних, інвестиційних, фінансових ресурсів, операцій із забезпечення фінансової стійкості і надійності банків України.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

17

65.291.231я73

Т19

Тарасюк, Г. М.

   Бізнес-план : розробка, обгрунтування та аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2014. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бізнс-план.pdf.

 

     В навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання розробки, обгрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

 

18

63.3(4Укр)61

С65

Сорока, Ю. В.

   Бій під Крутами [Текст] / Ю. В. Сорока. – Х. : Фоліо, 2014. – 128 с. – (Знамениті події історії України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бій під Крутами.pdf.

 

     29 січня 1918 року поблизу селища Крути на відстані 130 км від Києва відбувся жорстокий, нерівний бій між чотиритисячним військом більшовиків та трьомастами українськими юнкерами, студентами і гімназистами, що обороняли підступи до Києва.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

19

68.51

Б77

   Бойовий статут сухопутних військ [Текст]. Ч. ІІ : Батальйон, рота. – К. : О. Філюк, 2016. – 247 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бойовий статут.pdf.

 

     У Бойовому статуті Сухопутних військ, частина ІІ (батальйон, рота), викладаються основні положення з підготовки та ведення сучасного загальновійськового бою механізованими та танковими батальйонами й ротами у взаємодії з підрозділами родів військ і спеціальних військ Сухопутних військ та інших видів Збройних Сил України.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

20

84(4Укр)

Б82

   Борітеся - поборете ! [Текст] : поетика революції / уклад. О. М. Уліщенко. – Х. : Vivat, 2014. – 96 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Борітеся - поборете.pdf.

 

     До книги увійшли вірші поетів різних поколінь, поєднаних однією ідеєю - боротьбою за незалежність, свободу і соборність України. Поетичні рядки сповнені туги за полеглими в нерівному бою і, разом із тим, світлої віри в перемогу, нездоланність нашого народу. Світлини з Майдану проникливо відтворюють усю палітру буремних протистоянь.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Художній абон. – 1)

 

21

65.052.253.2я73

Б94

   Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Кадацька, О. О. Баранік ; за заг. ред. М. Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 469 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський фінансовий облік.pdf.

 

     Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. Керуючись діючими нормативними документами, що врегульовують бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах, висвітлено організацію ведення бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб підприємств в поточній діяльності та при складанні фінансової звітності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

 

22

65.052.201я73

Ш25

Шара, Є. Ю.

   Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. – К. : ЦУЛ, 2016. – 423 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський фінансовий та податковий.pdf.

 

     Навчальний посібник написано відповідно до типових програм навчальних дисциплін "Фінансовий облік" та "Податковий облік", затверджених Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

23

83.3(4Укр)-8

С88

   Василь Стус : Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів [Текст] / упоряд. В. Овсієнко. – К. : КЛІО, 2013. – 684 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Василь Стус  Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів.pdf. – До 75-річчя від дня народження Василя Стуса.

 

     До цієї книжки увійшли спогади та роздуми друзів, знайомих і родичів, які вважали своїм обов'язком зберегти правдивий його образ для майбутніх поколінь.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

24

67.9(4Укр)311

К95

Кухарук, Ю. О.

   Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / Ю. О. Кухарук. – К. : ЦУЛ, 2016. – 148 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Відвід захисника від участі..pdf.

 

     Монографія присвячена правовій проблемі відводу захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України. Проведено порівняльний аналіз КПК України від 19 листопада 2012 року ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

25

68.69(4Укр)я73

Х17

Халмурадов, Б. Д.

   Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. за напрямом підгот. "Цивільна безпека" / Б. Д. Халмурадов, В. А. Глива. – К. : ЦУЛ, 2016. – 136 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Вступ до фаху. Халмурадов.pdf.

 

     Розглянуто основні базові питання за програмою дисципліни "Вступ до фаху": основні етапи розвитку науки про захист людини від шкідливого та небезпечного впливу техногенного середовища, сучасний стан попередження надзвичайних ситуацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

26

60.832я73

К38

Кізян, С. М.

   Вступ до фаху. Менеджер і команда : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : навч. посіб. / С. М. Кізян, М. І. Небава, О. О. Адлер. – К. : Слово, 2014. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Вступ до фаху.pdf.

 

     У посібнику розкриваються теоретичні та практичні аспекти менеджменту низового рівня управління. Узагальнено авторський теоретичний і практичний досвід щодо взаємодії менеджера і його команди. Розглянуто оптимізаційну модель створення команди та її модернізації.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

 

27

65.298я73

А50

Алієва-Барановська, В. М.

   Глобальний бізнес [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2016. – 559 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Глобальний бізнес. Алієва-Барановська.pdf.

 

     Ця книга є результатом тривалої напруженої роботи співавторів на освітній ниві. Стосується низки дисциплін. Містить оригінальний матеріал, який відсутній в інших навчальних посібниках.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

28

65.9(4Укр)441.357я73

М21

Мальська, М. П.

   Готельний бізнес : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 471 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Готельний бізнес.pdf.

 

     У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико- методологічного та прикладного спрямування.

                               3 прим. (Абонемент. – 3)

 

29

84(4/8)

М29

Мартін, Дж. Р. Р.

   Гра престолів [Текст] : роман. Кн. 1 : Пісня льоду й полум'я / Дж. Р. Р. Мартін ; пер.з англ. Н. Тисовської. – 4-те вид. – К. : КМ-БУКС, 2016. – 800 с.

 

     Фантастична сага "Після льоду й полум'я" давно завоювала серця читачів у всьому світі, перекладена більш як на 20 мов і продається мільйонними накладами.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

30

65.9(4Укр)26я73

К56

Коваленко, Д. І.

   Гроші та кредит : теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Гроші та кредит. Коваленко.pdf.

 

     У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як "гроші", "валюта", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

31

65.9(4Укр)26

Т82

Тулай, О. І.

   Державні фінанси і сталий людський розвиток : концептуальні домінанти та діалектична єдність [Текст] : монографія / О. І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 415 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державні фінанси і сталий людський розвиток.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У монографії досліджено концептуальні засади функціонування державних фінансів та показано їхню роль у вирішенні проблем сталого людського розвитку.

                               28 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 25)

 

32

63.3(4Укр)-02

Т16

Таланчук, П. М.

   Державотворчий потенціал української нації [Текст] : публіцистика / П. М. Таланчук. – К. : Університет Україна, 2015. – 322 c. – (Розповімо правду про Україну ; вип. IV). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державотворчий потенціал.pdf.

 

     Четверний випуск університетської серії "Відновимо правду про Україну" вміщує публіцистичне дослідження Петра Таланчук, присвячений сучасним проблемам розвитку незалежної держави України у контексті її правдивої історії, очищеної від фальсифікації, перекручень та інших нашарувань.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 9)

 

33

60.844я73

Г68

Гордієнко, К. Д.

   Діловодство в роботі секретаря [Текст] : практ. посіб. / К. Д. Гордієнко. – 4-те вид., стер. – К. : КНТ, 2015. – 303 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діловодство.pdf.

 

     Видання присвячене питанням ведення діловодства секретарем керівника підприємства (установи, організації). Наводяться правила, а також приклади оформлення організаційно-розпорядчої та іншої управлінської документації.

                               9 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 4)

 

34

60.844я73

Д63

   Документне забезпечення діяльності організацій (за фаховим спрямуванням) [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. І. Конопліцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

35

84(4/8)

С81

Стокер, Б.

   Дракула [Текст] : роман / Б. Стокер. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 240 с. – (Мир приключений и тайн).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

36

65.26в631я73

К84

Круш, П. В.

   Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в ЕхсеІ) [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в ЕхсеІ).pdf.

 

     Висвітлено можливості використання фінансових функцій Exсel для проведення розрахунків при здійсненні кредитних, інвестиційних та інших комерційних операцій. Досліджено вплив інфляції на результати фінансово-інвестиційних операцій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

37

65.291я73

К82

Крикавський, Є. В.

   Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 696 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка і фінанси підприємств.pdf.

 

     Викладено питання, пов'язані із економічними засадами функціонування підприємства в системі ринкових відносин, його виробничою діяльністю та ресурсним забезпеченням.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

38

65.291.592я73

Е40

   Економіка логістики [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Крикавський, О. А. Похильченко, Н. В. Чорнописька [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Крикавського, О. А. Похильченко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 640 с. – (Світ маркетингу і логістики ; вип. 7). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка логістики.pdf. – Присвячено 170-літтю Національного університету "Львівська політехніка".

 

     Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об'єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергетичний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

39

65.291я73

Е40

   Економіка підприємства : збірник тестів і задач [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Шегда.pdf.

 

     Посібник складається з інформативної частини - скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у основних категоріях і поняттях, тестів і завдань для самостійного опрацювання, Задачі охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

40

65.291я73

З-38

Захарченко, В. І.

   Економіка підприємства. Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва. – К. : ЦУЛ, 2016. – 147 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Захарченко.pdf.

 

     Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) підготовлений відповідно до програми курсу. В ньому представлені типові задачі і вправи по розділах курсу із зразками рішень, а також задачі для самостійного вирішення різного типу складності.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

 

41

65.9(4Укр)24я73

Ч-45

Червінська, Л. П.

   Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка праці.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання  використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем з економічної науки і практики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

42

65.9(4Укр)301я73

М31

Маслак, О. І.

   Економіка промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка промислового підриємства.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються концептуальні підходи до промислового підприємства, зокрема, на якому рівні створюється необхідна суспільству продукція, як вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, питання зосередження кваліфікованих кадрів, застосування високопродуктивної техніки та технологій, шляхи досягнення економічної ефективності промислового підприємства.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

43

65.9(4Укр)32я73

Е40

   Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / В. К. Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий [та ін.] ; за ред. В. К. Збарського, В. І. Мацибори. – 3-тє вид., стер. – К. : Каравела, 2015. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка сільського господарства.pdf.

 

     У посібнику висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його галузей. Викладено економічні умови формування рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

44

86.211

Т41

Тимчик, О. А.

   Економіка та релігія : теорія і практика взаємовпливу [Текст] : монографія / О. А. Тимчик. – К. : КНТ, 2014. – 410 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekonomika_ta_religia.pdf#toolbar=0.

 

     Книга є результатом тривалим роздумів автора над існуванням і проявами взаємозв'язку між економічним та релігійним життям суспільства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

 

45

65.9(4Укр)311я73

К60

Колесников, О. В.

   Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 238 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіко-фінансова діяльність.pdf.

 

     Сфера економіко-фінансових відносин між підприємствами та суб'єктами ринкової економіки є важливим питанням при формуванні знань з економіки для майбутніх спеціалістів будівельної галузі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

46

65.291-983я73

І-23

Іванюта, Т. М.

   Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 255 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна безпека.pdf.

 

     В даному навчальному посібнику розглянуті сутність та складові елементи економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Викладені основи правового регулювання комерційної таємниці за кордоном та у вітчизняному законодавстві. Обгрунтована необхідність в інформації на підприємстві та наведені методи її збирання.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

47

65.050.03я73

М48

Мельникова, О. П.

   Економічна інформатика [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мельникова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна інформатика.pdf.

 

     У навчальному посібнику викладено матеріал навчальної дисципліни "Економічна інформатика". Посібник складається з теоретичного матеріалу, питань для обговорення, тестів та завдань для виконання на персональних комп'ютерах.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

 

48

65.012.1я73

І-20

Іванова, Н. Ю.

   Економічна теорія управління фірмою [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна теорія управління фірмою.pdf.

 

     Перший вітчизняний навчальний посібник з нової дисципліни, але яка вже вивчається в українських унівесритетах. В ньому розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських рішень.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 1)

 

49

65.053я73

Ч-49

Черниш, С. С.

   Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2016. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічний аналіз. Черниш.pdf.

 

     У книзі викладено теоретичні і практичні положення методичного апарату та інструментарію економічного аналізу для визначення стану підприємства. Розкрито сутність економічного аналізу, визначено основні показники і методи господарсько-фінансового аналізу, дана кількісна характеристика  та якісна ідентифікація стану підприємства з метою ефективного управління ним.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

50

65.9(4Укр)

Е40

   Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації [Електронний ресурс] : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 322 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/11821/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_2015_%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%98%d0%99.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Одинадцятої Міжнародної

науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний

розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації», яка

відбулася в Тернопільському національному економічному університеті 26-27

березня 2015 року.

 

51

65.290с51я73

Ш18

Шалева, О. І.

   Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Електронна комерція.pdf.

 

     У посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни "Електронна комерція". Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Internet, сфери та основні принципи ведення електронної комерції.

                               3 прим. (Абонемент. – 3)

 

52

65.290с51я73

Е45

   Електронна комерція [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять / уклад. Т. І. Курант. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

53

32.85я73

Е45

   Елементи цифрової електроніки [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. В. Яцків, І. В. Албанський. – Тернопіль : СамВидав, 2016. – 68 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

54

83.7я73

Х76

Хоменко, І. В.

   Еристика [Текст] : підручник / І. В. Хоменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 279 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Еристика.pdf.

 

     У цій книзі мова йде про еристику - мистецтво суперечки. Як побудувати переконливу аргументацію? Як ефективно розкритикувати точку зору опонента? Як не допустити помилок в своїх міркуваннях і розпізнати їх в міркуваннях супротивника?

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

55

87.8я73

Е87

   Естетика [Текст] : підручник / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк ; за заг. ред. Л. Т. Левчук. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2016. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Естетика.pdf.

 

     Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглянуто такі наріжні її проблеми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики ХХ століття.

                               2 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 1)

 

56

65.9(4Укр)262.10

Е94

   Ефективність функціонування банківської системи України в умовах нестабільності фінансових ринків [Електронний ресурс] : зб. тез доп. наук. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 30 листоп. 2015 р.] / відп. за вип. В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 250 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/9032/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_30.11.2015.pdf.

 

      Збірник  тез  доповідей  укладено  за  матеріалами  Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Ефективність функціонування банківської системи України в умовах  нестабільності  фінансових  ринків",  яка  відбулася  в  Тернопільському національному  економічному  університеті  30  листопада  2015  року.  Матеріали докторів і кандидатів наук, аспірантів, викладачів, студентів містять різні точки зору щодо  підвищення  ефективності  функціонування  банківської ситсеми України  в умовах нестабільності фінансових ринків, а також, окреслюють досвід центральних банків країн світу у сфері подолання кризових явищ в економіці, шляхи вирішення правових,  економічних  та  соціальних  проблеми  розвитку  вітчизняної  банківської системи, активізації кредитування реального сектору та впровадження інноваційно-інвестиційної моделі економіки  України.

 

57

65.9(4Укр)8я73

Є24

   Євроекономічна інтеграція України [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – К. : ЦУЛ, 2016. – 136 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Євроекономічна інтеграція України.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

 

58

84(4Укр)64

Є24

   Євромайдан : хроніка в новелах [Текст] / В. Івченко, О. Чупа, М. Єщенко [та ін.] ; упоряд. В. Карп'юк. – Брустурів : Дискурсус, 2014. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Євромайдан хроніка в новелах.pdf.

 

     До книжки ввійшли кращі тексти, надіслані на конкурс "Новела по-українськи" від журналу "Країна".

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Художній абон. – 1)

 

59

63.3(4Укр)64-4

Є24

   Євромайдан : хроніка відчуттів [Текст] : колекція есе / Т. Прохасько, І. Ципердюк, Ю. Андрухович [та ін.] ; упоряд. В. Карп'юк. – Брустурів : Discursus, 2014. – 156 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Євромайдан.pdf.

 

     Подія Євромайдану й окремі дії в період його тривання матимуть повно інтерпретацій із поглядів історичного, суспільного, культурного... Уже зараз звучить чимало думок й оцінок. Але на все свій час.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

60

63.3(4Укр)64-4

Б48

Бердинських, К.

   Єлюди. Теплі історії з Майдану [Текст] : блог-щоденник / К. Бердинських. – К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. – 184 с.

 

     Ця книжка - блог-щоденник з Інтернету, який автор розпочала під час Євромайдану. У щоденнику "Єлюди" є записи про смерть і поранення, біль і сум, але також про взаємодопомогу, силу й мужність, натхнення і любов.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

61

63.3(4Укр)6-361

З-12

   За тебе, Україно ... Українські патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934-1936) в документах Державного архіву Брестської області [Текст] / О. Л. Ільїн, П. Є. Мазур, А. М. Гудима, С. К. Шандрук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/За тебе Україно....pdf.

 

     Ця книга - збірка анкет з особових справ в'язнів та інших документів першого періоду (1934 - поч. 1936) існування Берези-Картузького концентраційного табору в II Річі Посполитій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

62

88.3я73

З-14

   Загальна психологія [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. С. Ревасевич. – 2-ге вид. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 35 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

63

84(4/8)

К41

Кінг, С.

   Загублена земля. Темна вежа III [Текст] : роман / С. Кінг ; пер.з англ. О. Любенко. – 3-тє вид. – Х. : Клуб Cімейного Дозвілля, 2015. – 576 с.

 

     Темна вежа, знадлива й недосяжна, - мета, до якої вперто прямує з друзями надзвичайно сильна, мужня й винахідлива людина стрілець Роланд. Їм доводиться долати, здавалося б, непереборні перешкоди, щоб своєчасно "відчинити двері" з одного світу в інший.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

64

67.9(4Укр)72

З-19

   Закон України "Про прокуратуру" [Текст] : наук.-практ. комент. : станом на 22 верес. 2015 р. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, О. В. Зубов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Закон України Про прокуратуру.pdf.

 

     Даний науково-практичний коментар Закону України "Про прокуратуру" дає повне і практичне тлумачення чинного законодавства України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

65

67.9(4Укр)300

З-19

   Закони України. Про статус депутатів місцевих рад. Про звернення громадян. Про органи самоорганізації населення [Текст] : за станом на 03 груд. 2015 р. – К. : ЦУЛ, 2016. – 68 с. – (Закони України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Закони України.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

66

67.9(4Укр)300.3

З-19

   Законодавче забезпечення вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. [м. Київ, 25 трав. 2016 р.] / під заг. ред. К. І. Чижмарь. – К. : ІППО МЮУ, 2016. – 246 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Законодавче забезпечення.pdf.

 

     В збірнику матеріалів науково-практичної конференції, що відбулася в м. Києві 25 травня 2016 р. опубліковані тези фахівців-правознавців, які досліджують питання вдосконалення правової системи України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

67

67.9(4Укр)311

З-38

   Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2016. – 346 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Захист у кримінальному процесі.pdf.

 

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є не порівняння та оціночні висновки у порівнянні з попереднім кодексом, а , навпаки, звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

68

65.9(4Укр)262.10я73

З-41

   Збірник завдань для проходження тренінгу студентами 1-го курсу [Текст] : спец. "Банківська справа", ОКР : спеціаліст / уклад. Я. І. Чайковський, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 100 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

69

65.052.206я73

З-43

   Звітність підприємства [Текст] : метод. казівки / авт.-уклад. М. К. Пархомець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 104 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

70

67.9(4Укр)307я73

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Земельне право [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 241 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Земельне право. Корнєєв.pdf.

 

     Навчальний посібник з предмету "Земельне право" підготовлений на основі тематичного плану і навчальної програми з курсу "Земельне право" та містить: програму курсу, розділи відповідно до тематики навчальної програми.

                               2 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2)

 

71

41.4я73

З-52

   Землеробство [Текст] : підручник / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик ; за ред. В. П. Гудзя. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Землеробство.pdf.

 

     У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практиного землеробства : умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості грунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних грунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

72

60.032

А66

Андрусів, В.

   Змінити майбутнє [Текст] / В. Андрусів. – К. : Наш Формат, 2014. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Змінити майбутнє.pdf.

 

     Коли молода країна стоїть на порозі вибору курсу розвитку, важливо мати декілька варіантів, аби обрати з-поміж них найбільш оптимальний. Тож виникає слушне запитання: хто б не хотів зазирнути у майбутнє своєї держави? Змінити майбутнє України - саме таке завдання ставить перед собою автор, пропонуючи футурологічну розвідку, в якій змодельовано альтернативну реальність.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

73

84(4Укр)64

П52

Положий, Е. В.

   Иловайск. Рассказы о настоящих людях [Текст] / Е. В. Положий. – Х. : Фолио, 2015. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Иловайск.pdf.

 

     "Иловайск" - книга о мужестве, невероятном героизме и человечности украинских солдат и офицеров, бойцов добровольческих батальонов, батальонов теробороны, вех тех, кто оказался в конце августа 2014 года в "Иловайском котле", ставшим самым крупным поражением украинский армии в ходе войны на востоке.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Художній абон. – 2)

 

74

84(4Укр)6

Ф83

Франко, П.

   Іван Франко [Текст] / П. Франко ; уклад. М. Войціцька. – Львів : Апріорі, 2013. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Іван Франко.pdf.

 

     У виданні вперше публікується збережена частина тексту повісті Петра Івановича Франка (1890-1941), "Іван Франко". Твір писався в 1940-1941 рр., та, очевидно, не був завершеним і в повному обсязі не зберігся.

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

 

75

65.263-24я73

Б86

Боярко, І. М.

   Інвестиційний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиційний аналіз. Боярко.pdf.

 

     Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни "Інвестиційний аналіз", в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов'язкові та додаткові завдання.

                               3 прим. (Абонемент. – 3)

 

76

60.843я73

Н88

Нужний, Є. М.

   Інструментальні засоби електронного офісу [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Нужний, І. В. Клименко, О. О. Акімов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 296 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/instrument_zasoby_elekt_of.pdf#toolbar=0.

 

     У навчальному посібнику представлено основні положення курсу щодо програмного забезпечення персональних комп'ютерів, викладені основні принципи роботи з операційною системою MS WINDOWS, розглянуті технології підготовки складних документів в середовищі текстового процесора MS WORD, технології створення та аналізу табличних даних засобами MS EXCEL.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

77

65.290с51я73

І-73

   Інтернет маркетинг [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. Х. Г. Чернова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 15 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

78

65.9(4Укр)261.1я73

П34

Пістунов, І. М.

   Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К. : ЦУЛ, 2016. – 233 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах..pdf.

 

     У посібнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформацінйі системи у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

 

79

65.9(4Укр)32-03

М29

Мартин, А. Г.

   Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні [Текст] : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 194 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історичні аспекти формування.pdf.

 

     Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху, в період селянської реформи 1861 року в період зародження капіталізму, під час Столипінської реформи 1906  - 1917 рр., в Радянській Україні. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

80

67.1(0)я73

П44

Подковенко, Т. О.

   Історія вчень про державу і право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Т. О. Подковенко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 148 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

81

67.2(0)я73

І-90

   Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2016. – 171 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія держави і права зарубіжних країн.pdf.

 

     Основною метою навчального посібника є ознайомлення із загальними закономірностями виникнення й розвитку держав, найважливішими історико-правовими та політичними фактами в житті зарубіжних країн, юридичною термінологією та із світовими пам'ятками юридичної культури.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

82

67.9(4Укр)2я73

С32

Середа, А. М.

   Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / А. М. Середа. – Суми : Університетська книга, 2016. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія держави і права..pdf.

 

     У навчальному посібнику відповідно до програми курсу "Історія держави і прав України" за допомогою схем розкриваються основні етапи формування суспільно-політичного устрою, судової та правової системи в Україні від її витоків до початку ХХ століття.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

 

83

65.02я73

І-90

   Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія економіки та економічної думки.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     У підручнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки як органічної єдності історико-економічних наук. Використані найновіші досягнення американських, європейських і українських вчених-економістів, що дозволило забезпечити взаємодію "науки досліджень" і "науки навчання", узагальнити практику досліджень у цій галузі науки.

                               90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 87)

 

84

65.02(0)я73

Ш38

Шевченко, О. О.

   Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 277 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія економіки та економічної думки. Шевченко.pdf.

 

     Навчальний посібник має системний характер і відповідає програмі курсу "Істрія економіки та економічної думки" (модуль 2), що викладається студентам економічних  спеціальностей. Матеріал посібника буде корисним при вивченні також курсу "Сучасні економічні теорії".

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

85

63.3(0)-7я73

І-90

   Історія світової культури [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко [та ін.]. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія світової культури.pdf.

 

     Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у процесі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

86

63.3(4Укр)я73

Г20

Гарін, В. Б.

   Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Гарін, І. А. Кіпцар, О. В. Кондратенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія України. Гарін.pdf.

 

     Навчальний посібник містить стислий виклад матеріалу з історії України з найдавніших часів до наших днів. Посібник написаний на основі аналізу вітчизняної наукової літератури з урахуванням новітніх теоретико-методологічних досліджень, сучасних підходів до вивчення історії України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

87

63.3(4Укр)я73

Г65

Гончарук, П. С.

   Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття [Текст] : навч. посіб. / П. С. Гончарук. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 525 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія України. Курс лекцій.pdf.

 

     Навчальний посібник об'єднує 27 лекцій з історії України з найдавніших часів до ХХ століття. Лекції обумовлені тривалим досвідом роботи автора в школах та вищих навчальних закладах, особливостями власної методики викладання лекційних матеріалів, появою нових трактовок вченими тих чи інших історичних проблем.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

 

88

65.9(4Укр)262.10я73

К14

   Казначейство банку [Текст] : навч. посіб. / О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, А. П. Гречан [та ін.] ; за ред. О. А. Кириченка, М. П. Денисенка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 461 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Казначейство банку.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні основи казначейської моделі управління банком. Спираючись на сучасну практику банківського менеджменту, автори розкрили існуючі підходи ефективного управління ресурсами банку, сутності управління активами і пасивами банків, ролі банків у процесі вирішення антикризових заходів, сутності безпечної діяльності банківських установ, а також методи управління ризиками.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

89

65.9(4Укр)261.3я73

С82

Стоян, В. І.

   Казначейська система [Текст] : підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац. – 3-тє вид., змін. й доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 868 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Казначейська система. Стоян.pdf.

 

     У підручнику розглядається основне коло питань казначейського обслуговування бюджетних коштів у контексті законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства, облік і звітність про виконання бюджетів, організацію контролю у системі казначейства.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

90

66.050.12

Б30

Бахов, І. С.

   Канадський мультикультуралізм : від схвалення до критики і фобії [Текст] : монографія / І. С. Бахов ; за заг. ред. Н. М. Чернухи. – К. : ЦУЛ, 2016. – 174 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kanadskyy_multikultyrakizm.pdf#toolbar=0.

 

     Монографія присвячена висвітленню критики політики мультикультуралізму представниками політичних кіл та у засобах масової інформації Канади.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

91

63.3(4Укр)64

К29

   Катастрофа і тріумф. Історії українських героїв [Текст] / упоряд. М. Семенченко ; за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2015. – 296 с. – (Бібліотека газети "День" : "Україна Inkognita"). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Катастрофа і тріумф.pdf.

 

     Ця книга про тих, хто пішов боронити нашу землю та зберегти єдність країни. Про тих, хто робив героїчні вчинки, просто добре виконуючи свою роботу і залишаючись вірним присязі. Вона - про силу, волю, мужність. Про Героїв.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

92

63.3(4Укр)-8

К77

Кралюк, П. М.

   Князі Острозькі [Текст] / П. М. Кралюк, Я. Я. Хаврук. – Х. : ФОЛІО, 2015. – 64 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Князі Острозькі.pdf.

 

     Вагому роль в історії українських земель періоду Середньовіччя відіграла династія князів Острозьких, зокрема її представники - Костянтин  Іванович (бл. 1460-1530) та його син Василь-Костянтин (1526-1608). Саме князі Острозькі після розпаду Київської Русі, а пізніше загибелі Галицько-Волинської держави виступили продовжувачами давньоруських політичних та культурних традицій.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

93

67.9(4Укр)300.3я73

М75

Молдован, В. В.

   Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К. : ЦУЛ, 2016. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конституційні права.pdf.

 

      У навчальному посібнику надається характеристика основним конституційним правам, свободам та обов'язкам людини і громадянина, висвітлюються гарантії конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина.

                               2 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 1)

 

94

65.052.201.2я73

М27

Маркіна, І. А.

   Контролінг для менеджерів [Текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Контролінг для менеджерів. Маркіна.pdf.

 

     Посібник присвячений теоретичним, методичним і практичним питанням формування і реалізації контролінгу на підприємстві. В посібнику поглиблено висвітлено теоретико-методологічні аспекти підвищення якості системи управління, синтезовано групу показників, які характеризують якісне функціонування системи управління.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

 

95

88.53я73

О-66

Орлянський, В. С.

   Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / В. С. Орлянський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конфліктологія.pdf.

 

      Навчальний посібник подає систему знань про конфліктологію як науку. Курс лекцій вміщує матеріал про історію становлення цієї дисципліни, дає характеристику конфліктній ситуації, етапів протікання конфліктів, способів та методів управління конфліктами, а також способів їх попередження та профілактики.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

96

63.214(4Укр)

Л63

Лисенко, М.

   Коріння Шевченкового роду [Текст] : генеалогія і спогади / М. Лисенко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Апріорі, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Коріння Шевченкового роду.pdf.

 

     Доля розкидала рід Шевченків країнами ближнього і далекого зарубіжжя - Прибалтика, Україна, Російська Федерація, Франція, США, Англія, Польща, Японія, Австралія та інші. Та в центрі спогадів нащадків цього роду - рідне село Шевченкове (колишня Кирилівка) Звенигородського району Черкаської області.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

97

65.292.34-21я73

І-26

Ігнатьєва, І. А.

   Корпоративне управління [Текст] : підручник / І. А. Ігнатьєва, О. І. Гарафонова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 600 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корпоративне управління. Ігнатьєва.pdf.

 

     Підручник розкриває навчальний матеріал програми нормативної дисципліни «Корпоративне управління». У підручнику розглянуто передумови виникнення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору економіки, сучасні концепції корпоративного управління, особливості зовнішнього середовища функціонування корпорацій, тощо.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

98

67.9(4Укр)75

К69

   Корупційні ризики в нотаріальній діяльності [Текст] : практ. посіб. : станом на 1 черв. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2016. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корупційні ризики в нотаріальній діяльності.pdf.

 

     Посібник розрахований на нотаріусів, помічників нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікований іспит для отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

99

65.9(4Укр)262.2я73

К79

   Кредитування і контроль [Текст] : метод. вказівки з виконання КПІЗ / уклад. Р. В. Левченко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

100

67.9(4Укр)61я73

С12

Сабадаш, В. П.

   Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін. – К. : ЦУЛ, 2016. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Криміналістика. Сабадаш.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із проведенням знань з криміналістики. Посібник містить плани проведення семінарських, практичних занять і ділових ігор та рекомендації щодо їх підготовки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

101

67.9(4Укр)61я73

К82

   Криміналістика : питання і відповіді [Текст] : навч. посіб. / А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Криміналістика питання і відповіді.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

102

87.4я73

Р99

Ряшко, В. І.

   Логіка [Текст] : навч. посіб. / В. І. Ряшко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 335 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логіка. Ряшко.pdf.

 

     Мета посібника полягає у формуванні вмінь та навичок у застосуванні теоретичних положень логіки в майбутній професійній діяльності юриста. Широко застосовуються фрагменти з історії, художньої літератури та політичної практики, а також нормативно-правові акти чинного законодавства.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

103

87.4я73

Х76

Хоменко, І. В.

   Логіка : теорія та практика [Текст] : підручник / І. В. Хоменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 399 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логіка. Теорія і практика.pdf. – До 175-річчя КНУ ім. Тараса Шевченка.

 

     Книга складена з восьми розділів, які відповідають програмі курсу логіки для вищих навчальних закладів. Кожний розділ містить основи теорії й численні запитання та завдання, які систематизовані за трьома рівнями (початковий, середній, високий) опанування логічного матеріалу.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

104

87.4я73

П12

Павлов, В. І.

   Логіка у запитаннях, відповідях і аргументаціях [Текст] : навч. посіб. / В. І. Павлов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 408 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логіка у запитаннях.pdf.

 

     Навчальний поібник містить близько 500 фундаментальних запитань з класичної логіки і аргументованих відповідей на них. Нетрадиційна форма викладу матеріалу дасть змогу провести самостійний тренінг-контроль якості засвоєння дисципліни, отримати практичні навички логічного мислення.

                               8 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

 

105

65.291.592я73

О-50

Окландер, М. А.

   Логістика [Текст] : підручник / М. А. Окландер. – К. : ЦУЛ, 2016. – 345 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логістика. Окландер.pdf.

 

     У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення логістики, принципи та компоненти логістичної системи підприємства. Сформульовано методологію логістичного підходу.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

106

63.3(4Укр)64-4

М14

   Майдан. (Р)еволюція духу [Текст] : мистецько-культурологічний проект / авт. і куратор проекту А. Мухарський. – К. : НАШ ФОРМАТ, 2015. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Майдан еволюція духу.pdf.

 

     Книга-калейдоскоп, в якій зібрані відверті й критичні погляди на Українську революцію 2013-2014рр. , емоції без купюр і деталі, що залишились за кадром медіа.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

107

63.3(4Укр)64-4

К76

Кошкина, С.

   Майдан. Нерассказанная история [Текст] : Главное расследование событий Революции / С. Кошкина. – К. : Брайт Стар Паблишинг, 2015. – 404 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Майдан.pdf.

 

     В этой книге собраны откровенные интервью с главными героями той исторической зимы. Героями, пребывавшими по обе стороны баррикад.

80 процентов контента уникальны - данные и свидетельства очевидцев публикуются впервые.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

108

84(4/8)

С31

Сент-Экзюпери, Антуан де

   Маленький принц [Текст] / Антуан де Сент-Экзюпери ; пер.с фр. Н. Галь. – М. : Эксмо, 2015. – 112 с.

 

     Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с авторскими рисунками. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

109

65.291.3я73

М27

   Маркетинг [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 49 с.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 9)

 

110

65.291.3я73

К66

Корж, М. В.

   Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг. Корж.pdf.

 

     У посібнику викладені основні питання курсу "Основи маркетингу". Розглянуті проблеми розвитку маркетингової системи на сучасному підприємстві. Приведені різноманітні підходи до товарної, марочної,  конкурентної політики у маркетингу. Висвітлені головні напрямки та елементи маркетингового направлення.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

111

65.291.33я73

К66

Корінєв, В. Л.

   Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К. : ЦУЛ, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетингова цінова політика.pdf.

 

     Навчальний посібник розкриває теоретичні основи маркетингового ціноутворення, його механізм та особливості процесу ціноутворення на вітчизняних підприємствах. Відповідно до нормативної програми дисципліни в ньому розглянуто питання сутності цінової політики як сукупності прийомів і методів ціноутворення при вирішенні маркетингових проблем.

                               4 прим. (Абонемент. – 4)

 

112

65.291.34я73

М27

   Маркетингові комунікації [Текст] : метод. вказівки для виконання КПІЗ / уклад. О. С. Братко, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2016. – 10 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

113

22.183.4я73

І-25

Івченко, І. Ю.

   Математичне програмування [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Івченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Математичне програмування.pdf.

 

     У навчальному посібнику «Математичне програмування» розглядаються питання, які традиційно включаються в курс «Математичне програмування», що викладається у вузах фінансово-економічного профілю. Навчальний посібник орієнтований на розв'язання практичних задач, які можна описати за допомогою математичних моделей.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

114

30.3я73

М34

   Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Астапова, К. А. Астапова, Л. Г. Саркісян [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 119 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Матеріалознавство.pdf.

 

     Надано принципово нову комплексну характеристику матеріалознавства природних ресурсів і сировини. Обгрунтовано систему взаємодії механізму використання відтворення природних ресурсів та управління еколого-економічної діяльності.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

 

115

65.5я73

М43

   Международная экономика : в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособ. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвинова, А. И. Грибинча [и др.] ; под ред. Ю. Г. Козака. – 5-е изд., перераб. и дополн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Международная экономика. Учебное пособие.pdf.

 

     В пятом, переработанном и дополненном издании учебника основные проблемы международной экономики рассматриваются в системе современной экономической теории (микроэкономика, макроэкономика, международная экономика).

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

 

116

65.291.21я73

М27

Маркіна, І. А.

   Менеджмент організації [Текст] : навч. посіб. / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 247 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент організації.pdf.

 

     Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самосітйному вивченні дисципліни, запропоновані методичні рекомендації, ситуації та тестові завдання для перевірки рівня знань студентів.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 5)

 

117

65.291.21я73

Х66

Хмурова, В. В.

   Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Хмурова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент підприємницької діяльності. Хмурова.pdf.

 

     У посібнику розглянуто теоретичні засади підприємництва, види, організаційно-правові форми підприємництва. Розкрито питання створення сервісного підприємства, особливості міжнародного підприємництва, особливості підприємницьких структур, конкурентоспроможності та ризикам.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

118

65.422.2-803.4я73

М13

Мазаракі, А. А.

   Мерчандайзинг [Текст] : навч. посіб. / А. А. Мазаракі, Н. Б. Ільченко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 292 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мерчандайзинг.pdf.

 

     У навчальному посібнику проведено дослідження проблем упровадження інструментів мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі. Висвітлено основні правила, принципи та концепції мерчандайзингу. Приділено увагу формуванню та розподілу потоків покупців у торговій залі магазину, особливостям розроблення планограм магазинів різних типів спеціалізації.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

119

32.973.202я73

М54

   Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" [Текст] : напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" / уклад. О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 62 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

120

32.973.202я73

М54

   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи з освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" [Текст] : спец. "Комп'ютерні системи та мережі" / уклад. О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

121

65.052.2

М54

   Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку : щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2016. – 75 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методичні рекомендації з бухгалтерського.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

122

72я73

Б64

Бірта, Г. О.

   Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2016. – 142 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методолія і організація наукових досліджень.pdf.

 

     У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна інформація, пов'язана з виконанням будь-яких наукових робіт. Викладено проблеми, що виникають при написанні, - від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

123

352.1:338.24

Ф32

Феденчук, Ярослав Миколайович

   Механізм антикризового управління економічним розвитком міст [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ярослав Миколайович Феденчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи подано результати дослідження теоретико-методологічних та практичних підходів до формування механізму антикризового управління економічним розвитком міст. Обгрунтовано необхідність формування місцевої економічної антикризової політики.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

124

352.1:338.24

Ф32

Феденчук, Ярослав Миколайович

   Механізм антикризового управління економічним розвитком міст [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ярослав Миколайович Феденчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 248 с.

 

     У дисертаційній роботі подано результати дослідження теоретико-методологічних та практичних підходів до формування механізму антикризового управління економічним розвитком міст. Обгрунтовано необхідність формування місцевої економічної антикризової політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

125

91.9:85

М65

   Мистці Тернопільщини [Текст] : бібліогр. покажч. Ч. 1 : Образотворче мистецтво / уклад. В. Миськів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 496 с. – (Мистецька Тернопільщина). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мистці Тернопільщини.pdf.

 

     У бібліографічному покажчику "Мистці Тернопільщини" зібрано найповнішу бібліографію про художників, скульпторів, фотохудожників, мистецтвознавців, а також мистців української західної діаспори - уродженців Тернопілля.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

126

65.9(4Укр)843-183я73

М66

   Митна справа [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. Ю. Григор'єв [та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Митна спрвава.pdf.

 

     Навчальний посібник побудований з урахуванням нового Митного кодексу України, в ньому висвітлено основні положення організування митної справи в Україні. Розглянено в логічній послідовності питання декларування, митного оформлення, контролю товарів та інших предметів під час перетину митного кордону України, а також види і порядок нарахування митних платежів.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

127

67.9(4Укр)301.0-3я73

М66

   Митний кодекс України : практичні аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. Л. Василенко, А. Д. Войцещук, І. А. Гуцул [та ін.] ; редкол. : А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, А. І. Крисоватий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 516 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23121/1/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-maket_2.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Посібник підготовлений експертами, спеціалістами-практиками органів Державної Фіскальної служби України, інших державних установ, а також науковцями вищих навчальних закладів.

                               89 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 10, Абонемент. – 76)

 

128

65.5я73

М58

   Міжнародна економіка [Текст] : підручник / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва [та ін.] ; за ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2016. – 415 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна економіка. Підручник.pdf. – Присвячується 100-річчю кафедри політичної економії НМАУ.

 

     У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції. Структура підручника складається з вступу та двадцяти двох розділів, в яких у логічній послідовності розкривається етапи еволюції міжнародної економіки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

129

65.5-56я73

С14

Сазонець, І. Л.

   Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / І. Л. Сазонець, О. А. Джусов, О. М. Сазонець. – К. : ЦУЛ, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна інвестиційна діяльність.pdf.

 

     У книзі йдеться про сутність міжнародних фінансів, закономірності розвитку світової валютно-фінансової системи. Особливий наголос робиться на висвітленні питань щодо функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 5)

 

130

65.584.3я73

Д21

Дахно, І. І.

   Міжнародна торгівля [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 293 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна торгівля. Дахно.pdf.

 

     У пропонованому посібнику висвітлено сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної торгівлі як найважливішої складової міжнародної економіки. Може використовуватись при вивченні окремого курсу, а також інших дисциплін, зокрема таких, як “Міжнародна економіка”, “Міжнародні економічні відносини” тощо.

                               4 прим. (Абонемент. – 4)

 

131

67.52я73

М58

   Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Аляб'єва, А. І. Демченко, Л. В. Красицька [та ін.] ; за ред. С. Г. Кузьменка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародне приватне право....pdf.

 

     У навчальному посібнику викладені основні проблеми цієї галузі права : поняття, принципи, джерела міжнародного приватного права; суб'єкти міжнародного приватного права; основні підгалузі міжнародного приватного права: право спадкування, право зовнішньоекономічних угод, міжнародне приватне трудове право, міжнародне деліктне право, міжнародний цивільний процес.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

132

65.298-21я73

М58

   Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. В. Вихор, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародний менеджмент.pdf.

 

     Даний навчальний посібник розкриває нагромаджений міжнародний досвід управління фірмою в умовах зростання рівня інтернаціоналізації та глобалізації суспільства. Вперше у вітчизняній літературі в систематизованому вигляді висвітлюються питання міжнародного менеджменту за новою структурою навчального курсу.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

133

65.849я73

М58

   Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 308 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародний туризм. Навч. посіб..pdf.

 

     В посібнику розкриваються соціально-економічні чинники формування міжнародного туристичного ринку, основні аспекти маркетингу в міжнародному туризмі, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні.

                               3 прим. (Абонемент. – 3)

 

134

65.58я73

А61

Амеліна, І. В.

   Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : ЦУЛ, 2016. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні економічні відносини.pdf.

 

     Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом "Міжнародні економічні відносини". У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

135

65.882.6я73

К56

Ковальчук, К. Ф.

   Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – К. : ЦУЛ, 2016. – 149 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Ковальчук.pdf.

 

     Розглянута еволюція світової валютної системи та становлення міжнародних кредитно-розрахункових та валютних відносин. Описуються особливості національного регулювання валютно-фінансовими потоками, основи теорії обмінних курсів, основні інститути, що функціонують в міжнародних кредитно-розрахункових відносинах.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

 

136

63.3(4Укр)64-4

Щ61

Щербак, В.

   Мій Майдан [Текст] : Революція Гідності [листоп. 2013 - лют. 2014] / В. Щербак. – К. : ЗН УА, 2015. – 271 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мій Майдан.pdf.

 

     У книзі, присвяченій Революції Гідності, відтворена хронологія подій листопада 2013 - лютого 2014 з коментарями і спогадами автора, який спостерігав більшість подій на власні очі.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

137

65.012.1я73

Б40

Безугла, В. О.

   Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл. – К. : ЦУЛ, 2016. – 286 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мікроекономіка. Безугла.pdf.

 

     Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни "Мікроекономіка". В ньому розглянуті закономірності поведінки та механізму прийняття рішень окремими економічними суб'єктами - мікросистемами, що прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів.

                               10 прим. (Абонемент. – 10)

 

138

65.012.1я73

К71

Косік, А. Ф.

   Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 438 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мікроекономіка. Косік А. Ф..pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються моделі поведінки основних мікроекономічних суб'єктів в різних ринкових структурах, висвітлюються прикладні аспекти мікроекономічного аналізу, пов'язані з оптимізацією рішень споживачів та виробників.

                               10 прим. (Абонемент. – 10)

 

139

65.012.1я73

К17

Калініченко, О. В.

   Мікроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 430 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мікроекономіка. Калініченко.pdf.

 

     Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни "Мікроекономіка". У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багатоваріантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв'язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

140

81.2Укр-9

К30

Кацавець, Р. С.

   Мова у професії юриста [Текст] : підручник / Р. С. Кацавець. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мова у професії юриста.pdf.

 

     У підручнику висвітлюється теоретичний і практичний матеріал під кутом вимог, які ставлять вищі навчальні заклади до мовної підготовки майбутніх правників. Підручник написаний відповідно до програми чинного курсу.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

141

63.3(4Укр-2)

Б69

Бліхар, Є.

   Моє життя. Мій Тернопіль [Текст] / Є. Бліхар ; ред.-упоряд. У. Гуглевич-Ванчура. – Тернопіль : Джура, 2015. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Моє життя.pdf.

 

     На сторінках книги споминів автор описує життя Тернополя у 1930-х роках, своє навчання у школі св. Казимира та українській гімназій. Досліджує корені тернопільських міщанських родин, їхній внесок у культурний розвиток міст та діяльність українських товариств.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

142

63.3(4Укр)-6

Д67

Донцов, Д. І.

   Московська отрута [Текст] / Д. І. Донцов. – К. : Стебеляк О. М., 2015. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Московська отрута.pdf.

 

     Режими в Московщині змінюються - від царату, комунізму аж до демократії - та суть її отруйної політики, як проти свого населення, так і проти сусідів, зокрема - України, залишається незмінною.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

143

67.9(4Укр)304.3я73

Н34

   Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність [Текст] : підручник / Г. О. Оборський, І. М. Чістякова, Д. Д. Татакі [та ін.]. – К. : Каравела, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Наукова діяльність.pdf.

 

     Підручник підготовлено з урахуванням сучасних стандартів у викладанні правових дисциплін. Теоретичний матеріал відповідає програмі навчального курсу "Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність".

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

144

67.9(4Укр)75

Н34

   Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" [Текст] / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. О. Короєд [та ін.] ; за ред. К. І. Чижмарь. – К. : ЦУЛ, 2016. – 308 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Науково-практичний коментар..pdf.

 

      У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Закону України "Про нотаріат" з урахуванням останніх змін і доповнень. При підготовці коментаря широко використано численні підзаконні нормативно-правові акти, що деталізують порядок нотаріального процесу, в тому числі оновлені Інструкцію про вчинення нотаріальних дій і Правила нотаріального діловодства.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

145

67.9(4Укр)305

Н34

   Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / А. Л. Борко, М. М. Бурбика, Д. В. Журавльов [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Науково-практичний коментар Кодексузаконів про працю України.pdf.

 

     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

146

65.9(4Укр)240.2

Н35

   Національний класифікатор України "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД). ДК 009:2005 [Текст] : станом на 10 груд. 2016 р. – К. : ЦУЛ, 2016. – 224 с.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

 

147

63.3(4Укр)64-4

Н39

   Небесна сотня [Текст] / К. Богданович, Х. Бондарева, Ю. Бухтоярова [та ін.] ; упоряд. О. Трибушна, І. Соломко. – Х. : Фоліо, 2015. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Небесна сотня. Богданович.pdf.

 

     Це книга-реквієм. Книга-посвятв тим учасникам Революції гідності, які віддали найцінніше - своє життя - заради того, аби Україна та всі ми встали з колін. Щоб почали змінювати свою державу, а наші діти та онуки дістали змогу жити в іншій країні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

148

84(4Укр)64

Н39

   Небесна Сотня : антологія майданівських віршів [Текст] / упоряд. Л. Воронюк. – 2-ге вид., доповн. – Чернівці : Букрек, 2014. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Небесна сотня.pdf.

 

     До антології "Небесна Сотня" ввійшли вірші понад двохсот сучасних українських та інших письменників (з України, Польщі, Білорусії, Франції, Росії, Італії, Канади, США), а також непрофесійних авторів про революційну боротьбу українців протягом листопада 2013 - лютого 2014 років проти тиранічної влади.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Художній абон. – 1)

 

149

63.3(4Укр)64

Н52

   Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО [Текст] / О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко [та ін.]. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 512 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Неоголошена війна.pdf.

 

     Ця книга - на спогад про всіх, хто віддав своє життя, і про тих, хто вижив у боях. Основна її мета - згадати все. День за днем. Згодом історики сперечатимуться, коли ж власне вона почалася. Як і в кожної таємної війни, у неї нема конкретної дати початку. І лише Бог знає, коли вона скінчиться.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

150

67.9(4Укр)74

Н83

   Нормативний помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Законодавство та судова практика [Текст] : практ. посіб. : станом на 4 квіт. 2016 р. / упоряд. П. Д. Петренко, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Нормативний помічник.pdf.

 

     Посібник розрахований на арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), суддів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності для використання в практичній роботі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

151

67.9(4Укр)71

Н83

   Нормативний помічник з виконавчого провадження. Законодавство, роз'яснення та судова практика [Текст] : станом на 4 квіт. 2016 р. / упоряд. П. Д. Петренко, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Нормативний помічник з виконавчого провадження.pdf.

 

     Посібник розрахований на державних виконавців, суддів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, фахівців в галузі права для використання в практичній роботі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

152

87.3(4Іта)

С31

Сенека, Луций Анней

   Нравственные письма к Луцилию [Текст] / Луций Анней Сенека. – Х. : Литера Нова, 2013. – 292 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сенека.pdf.

 

     "Нравственные письма к Луцилию" - итоговая философская книга Луция Аннея Сенеки, которую он написал на склоне жизни. В своих письмах к другу-ученику Луцилию Сенека не поучает, а проводит свои размышления на тему конкретных жизненных ситуаций.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

153

65.052.238.8я73

В67

Волкова, І. А.

   Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 301 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік зовнішньоекономічної діяльності. Волкова.pdf.

 

     В посібнику систематизовано розкрито предмет навчальної дисципліни, а саме діяльність підрозділів і працівників, зайнятих обліковими процесами на підприємстві. Враховано вимоги, щодо реформування бухгалтерського обліку відповідно до засад міжнародної облікової практики, організації інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку.

                               6 прим. (Абонемент. – 6)

 

154

657.471.1:657.44

К64

Кондрич, Василь Іванович

   Облік і аналіз виробництва продукції виноробства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Василь Іванович Кондрич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано засади удосконалення та розвитку обліку й аналізу виробництва продукції виноробства, спрямовані на досягнення підвищення ефективності та результативності діяльності виноробних підприємств.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

155

657.471.1:657.44

К64

Кондрич, Василь Іванович

   Облік і аналіз виробництва продукції виноробства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Василь Іванович Кондрич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 276 с.

 

     У дисертаційній роботі обгрунтовано засади удосконалення та розвитку обліку й аналізу виробництва продукції виноробства, спрямовані на досягнення підвищення ефективності та результативності діяльності виноробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

156

657.47:630

Т18

Танасієва, Марина Миколаївна

   Облік і аналіз природоохоронної діяльності у лісовому господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марина Миколаївна Танасієва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямований на удосконалення теоретико-методичних і практичних аспектів облік й аналізу витрат природоохоронної діяльності підприємств лісового господарства.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

157

657.47:630

Т18

Танасієва, Марина Миколаївна

   Облік і аналіз природоохоронної діяльності у лісовому господарстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Марина Миколаївна Танасієва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 271 с.

 

     Автореферат дисертаційної роботи спрямований на удосконалення теоретико-методичних і практичних аспектів облік й аналізу витрат природоохоронної діяльності підприємств лісового господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

158

65.052.224я73

С89

Сук, Л. К.

   Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за заг. ред. П. Л. Сука. – К. : Каравела, 2015. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік на підприємствах малого бізнесу.pdf.

 

     У посібнику розглянуто питання ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу, а саме : організаційно-правові форми господарювання, організація обліку, план рахунків бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, проста і спрощена форми бухгалтерського обліку.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

159

84(4/8)

К57

Коельйо, П.

   Одинадцять хвилин [Текст] : роман / П. Коельйо. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 304 с.

 

     Юна Марія мріяла про яскраве життя, не таке, як у рідній глушині. Тому вирішила ризикнути - і змінити все. Але реальність виявилася зовсім не схожою на мрії...

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

160

65.291.215я73

К20

Капінос, Г. І.

   Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – К. : ЦУЛ, 2016. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Операційний менеджмент.pdf.

 

     У навчальному посібнику системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат. Розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії, побудови операційної системи організацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

161

658.26:620.9

Г27

Гевко, Богдан Романович

   Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Богдан Романович Гевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретично-методичні засади забезпечення енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства. Досліджено та удосконалено складові організаційно-економічного механізму його забезпечення.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

162

658.26:620.9

Г27

Гевко, Богдан Романович

   Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богдан Романович Гевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 266 с.

 

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретично-методичні засади забезпечення енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства. Досліджено та удосконалено складові організаційно-економічного механізму його забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

163

65.052.202я73

О-64

   Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 564 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація бухгалтерського обліку. Чацкіс.pdf.

 

     У сучасних умовах якість управління значною мірою залежить від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, від повноти, обгрунтованості і достовірності інформації, що міститься у бухгалтерському обліку. Прийняття ефективних управлінських рішень неможливе без раціональної організації системи бухгалтерського обліку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

164

67.9(4Укр)302я73

П58

Попова, С. М.

   Організація податкового контролю [Текст] : наук.-практ. посіб. / С. М. Попова, В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 289 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація податкового контролю.pdf.

 

     У посібнику розглядаються сутність податкового контролю в ринковій економіці, завдання та функції Державної податкової служби України, питання інформаційного забезпечення контролюючих органів та організації перевірок платників податків.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

165

65.291.592я73

О-64

   Організація та проектування логістичних систем [Текст] : підручник / М. П. Денисенко, П. Р. Левковець, Л. І. Михайлова [та ін.] ; за ред. М. П. Денисенка, П. Р. Левковця, Л. І. Михайлової. – К. : ЦНЛ, 2016. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація та проектування.pdf.

 

     Висвітлено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо управління матеріальними, фінансовими показниками підприємств на основі застосування сучасних методів проектування логістичних систем.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

 

166

37.2я73

М74

Мойсеєнко, Ф. А.

   Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу [Текст] : навч. посіб. / Ф. А. Мойсеєнко, Н. П. Бухонька. – К. : ЦУЛ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи будови і комп'ютерного дизайну.pdf.

 

     Проведено критичний аналіз існуючих класифікацій переплетень трикотажу окремих візерунчастих і комбінованих переплетень. Описані будова (структура), фактура та властивості трикотажу головних, похідних, візерунчастих та комбінованих переплетень.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

167

65.9(4Укр)441.357я73

К84

Круль, Г. Я.

   Основи готельної справи [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Круль. – К. : ЦУЛ, 2016. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи готельної справи.pdf.

 

     У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

168

28.08я73

М99

Мягченко, О. П.

   Основи екології [Текст] : підручник / О. П. Мягченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи екології. Мягченко.pdf.

 

     Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини. суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

169

65.9(4Укр)8я73

Г79

Гребельник, О. П.

   Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / О. П. Гребельник. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 451 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи зовнішньоекономічної діяльності. Гребельник.pdf.

 

     У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють зовнішньоекономічні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних з зовнішньою торгівлею і зовнішньоекономічною діяльністю в Україні : причини та передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності, система регулювання даного виду взаємовідносин, характеристика інстрементарію регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

170

72я73

Р69

Романчиков, В. І.

   Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. І. Романчиков. – К. : ЦУЛ, 2016. – 255 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи наукових досліджень.pdf.

 

     Навчально-методичний комплекс містить в собі програму дисципліни, навчально-тематичні плани, навчально-методичні матеріали для студентів денної та заочної форм навчання, лекційні матеріали у конспектно-схематичному вигляді, тлумачний словник термінів, перелік питань та текстові завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів, перелік рекомендованої літератури.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

171

32.81я73

О-75

   Основи системної інженерії [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. Я. Возна, П. В. Гуменний. – Тернопіль : Гал-друк, 2016. – 35 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

172

40я73

О-72

Осадчий, О. С.

   Основи сільського господарства [Текст] : навч. посіб. / О. С. Осадчий. – К. : ЦУЛ, 2016. – 294 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи сільського господарства.pdf.

 

     Курс охоплює основні ланки аграрного виробництва і включає наступні розділи : грунтознавство, землеробство. агрохімію. власне рослинництво (рільництво), овочівництво, плодівництво і тваринництво.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

173

65.290.5я73

О-93

   Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 198 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оцінка бізнесу та нерухомості.pdf.

 

     У посібнику подані теоретичні та практичні питання експертної оцінки; розібрані підходи та методи оцінки бізнесу та нерухомості; наведені практичні приклади та задачі, що полегшують засвоєння теоретичного матеріалу.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

174

65.223я73

П12

Пазинич, В. І.

   Оцінка об'єктів нерухомості [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун. – К. : ЦУЛ, 2016. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оцінка об'єктів нерухомості.pdf.

 

     У навчальному посібнику викладені теоретичні і практичні фінансово-економічні аспекти функціонування й оцінки нерухомості як фінансового активу і об'єкта підприємницької діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

175

63.3(4Укр)-8

С13

Савченко, В. А.

   Павло Скоропадський [Текст] / В. А. Савченко. – Х. : ФОЛІО, 2015. – 64 с.

 

     Павло Скоропадський (1987-1945) - державний і політичний діяч, воєнаначальник, останній український гетьман. Він активно сприяв розвитку економіки, науки, культури та освіти в Україні, виступав за відродження гетьманської держави.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

176

68.8я73

П32

   Підготовка снайпера. Снайперська гвинтівка СГД [Текст]. – К. : О. Філюк, 2016. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Підготовка снайпера.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

177

65.290я73

І-23

Іванюта, С. М.

   Підприємництво і бізнес-культура [Текст] : навч. посіб. / С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Підприємництво та бізнес-культура.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядається сутність, еволюція, а також проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні. Основні теми навчального посібника розкривають механізм започаткування власної справи та упереджувальні заходи щодо виникнення кризових явищ на етапах життєвого циклу підприємства.

                               6 прим. (Абонемент. – 6)

 

178

65.052.205.3

П37

   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування [Текст] : практ. посіб. : станом на 22 груд. 2014 р. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2016. – 150 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/План рахунків бухгалтерського обліку.pdf.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

 

179

65.9(4Укр)262.5я73

П33

Пиріг, С. О.

   Платіжні системи [Текст] : навч. посіб. / С. О. Пиріг. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Платіжні системи. Пиріг.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуті питання історії та розвитку функціонування платіжних систем як провідних країн світу, так і платіжних систем України, специфіки їх побудови та роль електронних платіжних систем в мережі Інтернет.

                               4 прим. (Абонемент. – 4)

 

180

87.3(4Нім)

Н70

Ницше, Ф.

   По ту сторону добра и зла [Текст] : Прелюдия к философии будущего / Ф. Ницше. – Х. : Фолио, 2013. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/По ту сторону добра и зла.pdf.

 

     В книге немецкий философ Фридрих Ницше продолжает в отточенных афоризмах развивать идею сверхчеловека, беспощадно критикуя философию , науку и особенно мораль современного ему общества.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

 

181

65.9(4Укр)261.4я73

С31

Сенченко, В. Б.

   Податкова система. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система. Практикум.pdf.

 

     У запропонованому навчальному посібнику автор намагалась викласти питання податкової системи в методологічному та практичному аспектах. Посібник містить завдання для практичних занять та завдання з методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 1)

 

182

91.9:65

П48

   Покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки ТНЕУ за 1994-2015 рр. [Текст] : наук.-допом. анот. покажч. / уклад. В. Гриськів, А. Панчук, Г. Філіповська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 168 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     Бібліографічний покажчик містить відомості про захищені дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата економічних та технічних наук і доктора економічних наук за 1994-2015 рр. за різними спеціальностями. Видання розраховане на науковців, викладачів та аспірантів.

                               95 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 90, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

183

67.300я73

К43

Кириченко, В. М.

   Порівняльне конституційне право : модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К. : ЦУЛ, 2016. – 253 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Порівняльне конституційне право.pdf.

 

     Посібник містить зміст навчальної дисципліни "Порівняльне конституційне право", конспект лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання що виносяться на модульний контроль.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 1)

 

184

67.9(4Укр)75

Ч-59

Чижмарь, К. І.

   Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [Текст] : метод. матеріали / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 79 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Порядок вчинення нотаріальних дій.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

185

84(4/8)

М15

Маккалоу, К.

   Поющие в терновнике [Текст] : роман / К. Маккалоу ; пер.с англ. – М. : АСТ, 2015. – 734 с. – (Зарубежная классика).

 

     "Поющие в терновнике". Любовный роман, поднятый на уровень настоящей литературы. Трогательная история взаимоотношений влюбленных, завораживающая читателя своей искренностью, чистотой и глубиной…

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

186

67.9(4Укр)я73

П68

   Право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. С. Бутрин-Бока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

187

67.9(4Укр)302.3я73

М91

Муравйов, К. В.

   Правове регулювання ринку цінних паперів [Текст] : навч. посіб. / К. В. Муравйов, О. В. Субочев, В. В. Токар. – К. : ЦУЛ, 2016. – 269 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правое регулювання ринку цінних паперів.pdf.

 

     У навчальному посібнику представлені нормативно-правові засади ринку цінних паперів в Україні. Особлива увага присвячена інститутам фондового ринку, професійним учасникам та відносинам, що виникають з приводу емісії, та обігу цінних паперів.

                               5 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 3)

 

188

65.291.3я73

Г65

Гончаров, С. М.

   Практикум з маркетингу [Текст] : навч. посіб. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – К. : ЦУЛ, 2016. – 206 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практикум з маркетингу.pdf.

 

     У навчальному посібнику наведено вправи, ситуації, контрольні завдання, тренінгові тести, питання гарантованого рівня знань, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів системи маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

189

60.60я73

М28

Мармоза, А. Т.

   Практикум з теорії статистики [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 484 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практикум з теорії статистики.pdf.

 

     До практикуму включено завдання з усіх тем курсу "Теорія статистики" для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У пропонованих завданнях наведено розв'язування типових задач з проведення статистичного спостереження, зведення і групування даних, розрахунку абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації, індексів, помилок вибірки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

190

81.2Укр-9

Є30

Єгорова, Т. Д.

   Практичний курс української мови [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. – 2-ге вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практичний курс української мови.pdf.

 

     У навчальному посібнику у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови - лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень.

                               3 прим. (Абонемент. – 3)

 

191

65

П75

   Прикладна економіка - від теорії до практики [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 15 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 172 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8279/1/Tezy%20FAEM%20TNEU_15.10.2015.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

     До збірника увійшли матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася 15 жовтня 2015 р. в Тернопільському національному економічному університеті

 

192

67.9(4Укр)311я73

Г19

Ганова, Г. О.

   Притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх : процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення [Текст] : навч.-практ. посіб. / Г. О. Ганова, І. І. Присяжнюк, М. С. Туркот. – К. : ЦУЛ, 2016. – 82 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Притягнення до кримінальної відповідальності.pdf.

 

     У навчально-практичному посібнику розглядаються питання, пов'язані з обвинувальною діяльністю прокурора в суді першої інстанції у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх осіб.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

193

32.971я73

П78

   Програмовані логічні контролери [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / уклад. О. М. Заставний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 93 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

194

63.3(4Укр)4

Я60

Яневський, Д. Б.

   Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2014. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проект Україна.pdf.

 

     У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske.TV, доктора історичних Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об'єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

 

195

65.291.217я73

Ч-34

Чевганова, В. Я.

   Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник. – К. : ЦУЛ, 2016. – 258 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проектний аналіз.pdf.

 

     Навчальний посібник з дисципліни "Проектний аналіз" присвячено дослідженню базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм, процедурі ухвалення рішення в проектному аналізі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

196

65.291.217я73

П79

   Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. С. Рижиков, М. М. Яковенко, О. В. Латишева [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проектний аналіз. Рижиков.pdf.

 

     Навчальний посібник містить основні  теоретичні відомості, перелік контрольних завдань (визначення, теоретичні питання, задачі, тести), що рекомендуються для самостійної роботи студентів і виконання контрольних робіт.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

 

197

32.973.2-018я73

П79

   Проектування та адміністрування комп'ютерних мереж [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

198

88.4

А39

Акімов, О. О.

   Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України : питання формування психологічної готовності [Текст] : монографія / О. О. Акімов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 175 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Професійна діяльність державних службовців.pdf.

 

     У монографії розкрито поняття психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах інтеграції, з'ясовано джерела, передумови й чинники її виникнення. Автором обгрунтовано передумови й проблеми формування психологічної готовності персоналу органів державної влади до роботи в євроінтеграційних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

199

88я73

Т50

Тодорова, І. С.

   Психологія і педагогіка [Текст] : навч. посіб. / І. С. Тодорова, В. І. Павленко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологія і педагогіка.pdf.

 

     Навчальний посібник створений для методичного супровіду вивчення дисципліни "Психологія і педагогіка" за кредитно-модульною системою навчання. Посібник містить навчальну програму, методичні рекомендації до вивчення дисципліни, карту самостійної роботи студентів, порядок і критерії оцінювання знань.

                               10 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 9)

 

200

88.4я73

М19

Малхазов, О. Р.

   Психологія праці [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Малхазов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологія праці.pdf.

 

     Викладено основні теми навчальної дисципліни «Психологія праці». В цих темах узагальнено наукову та науково-методичну інформацію, подану в підручниках,

наукових працях, навчальних посібниках, виданих, переважно, за кордоном, у яких

під різним кутом зору, в рамках різних наукових підходів розкривають зміст, об’єкт, предмет, цілі і задачі психології праці як наукової дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

201

88.4

Ш20

Шандрук, С. К.

   Психологія професійних творчих здібностей [Текст] : монографія / С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 358 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологія професійних творчих здібностей.pdf.

 

     У роботі здійснений критичний огляд теоретико-методологічних досліджень на предмет з'ясування природи, сутності, генези, основних функцій, онтології, феноменології професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів.

                               29 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 26)

 

202

88.566я73

Б87

Брич, В. Я.

   Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. – К. : Кондор, 2013. – 379 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологія управління. Брич.pdf.

 

     Наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни "Психологія управління": теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення , тести для самоперевірки знань, ділові та рольові ігри, кейси, психологічні тести та списки рекомендованої літератури.

                               32 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 30)

 

203

65.050.2я73

К84

Круш, П. В.

   Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. О. Кожемяченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 248 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регіональне управління. Круш.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено політичні, правові та економічні аспекти розвитку регіонів. Розглянута й проаналізовано законотворчі процеси в сфері регіонального управління. Подано детальний аналіз організації системи державного управління регіонами в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

204

53.54я73

Ф76

Фоменко, Н. В.

   Рекреаційні ресурси та курортологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Рекреаційні ресурси та курортологія.pdf.

 

     В підручнику викладені основні визначення, зміст та завдання рекреації. Дано класифікацію рекреаційних ресурсів та визначення природного рекреаційного потенціалу території, величини рекреаційних навантажень та ландшафтні комплекси факторів та умов, які мають лікувальне значення; охарактеризовано рекреаційні ресурси України.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

205

86.2я73

Р36

   Релігієзнавство [Текст] : підручник / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко ; за ред. В. І. Лубського. – К. : ЦУЛ, 2016. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Релігієзнавство.pdf.

 

     У підручнику досліджуються особливості предмету релігієзнавства, його місце в системі гуманітарного знання; грунтовні положення релігієзнавства, основні поняття; основні концепції дослідження релігії, їх можливості; сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

206

65.9(4Укр)26я73

Р51

   Ринок фінансових послуг [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. О. Луцишин, М. В. Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 123 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

207

65.264

П18

Парсяк, В. Н.

   Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження [Текст] / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К. : ЦУЛ, 2016. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження.pdf.

 

     Обгрунтовано необхідність використання суб'єктами ринку цінних паперів концепції соціально-етичного маркетингу та проведення на його підгрунті маркетингових досліджень.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

208

63.3(4Укр)-8

Я61

Яневський, Д. Б.

   Роман Шухевич [Текст] / Д. Б. Яневський. – Х. : ФОЛІО, 2015. – 64 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Роман Шухевич.pdf.

 

     У цій книзі автор відновив реальну історію УПА, дослідив місця та час її народження, чисельність, а також імена головних командирів, зокрема легендарного головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

209

65.03(0)я73

К56

Ковальчук, В. М.

   Світова економіка : її історія та дослідники [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 632 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світова економіка її історія та дослідники.pdf.

 

     У навчальному посібнику на основі великої кількості спеціальних досліджень та новітніх досягнень розкриваються питання історії світової економіки провідних країн та окремих регіонів та її дослідників від найдавніших часів до сьогоднішнього дня.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

 

210

 

С28

   Секторальні асиметрії розвитку національної економіки : механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень [Електронний ресурс] : зб. матеріалів доп. Всеукр. наук. internet- конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 29 трав. 2015 р.] / редкол. : Т. Л. Желюк, А. Зелінська, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відп. за вип. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Тайп, 2015. – 163 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5545/1/%d0%a1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb_%d0%bdi_%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80ii.pdf.

 

     Метою конференції стало вироблення рекомендацій щодо запровадження сучасних технологій діагностики, прогнозування, попередження та нівелювання асиметрій розвитку національної економіки на наднаціональному, національному, секторальному, регіональному та муніципальному  рівнях в умовах нових викликів та факторних обмежень.

 

211

63.3(4Укр)-8

С13

Савченко, В. А.

   Симон Петлюра [Текст] / В. А. Савченко. – Х. : ФОЛІО, 2015. – 64 с.

 

     Симон Петлюра (1879-1926) - український державний, військовий та політичний діяч, головний отаман військ УНР, голова директорії УНР. Був патріотом, відданим ідеї самостійності України.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

212

63.3(4Укр)

П44

Подволоцький, А. А.

   Сокровенна історія Руси-України [Текст] / А. А. Подволоцький. – Х. : Віват, 2015. – 352 с. – (Загадки минулого). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сокровенна історія Руси-України.pdf.

 

     Який перший "богатир" згадується в давньоруських літописах? Хто такий Іван, король Руський? Чому князь Дмитро Вишневецький посварився з московським царем Іваном Грозним? Відповіді на ці та інші питання ви зможете знайти на сторінках книги "Сокровенна історія Руси-України".

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

213

65.290.2я73

Д18

Данильченко, Л. С.

   Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : консп. лекцій / Л. С. Данильченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 75 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

214

65.9(4Укр)32я73

С69

   Соціально-правове забезпечення діяльності підприємств АПВ [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять, виконання самост., індивід. робіт / уклад. І. М. Белова. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 84 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

215

60.5я73

К89

Кузьменко, Т. М.

   Соціологія [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія. Кузьменко Т. М..pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлюються основні  теми нормативного курсу соціології, які викладаються студентам вищих навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з історії соціологічної думки, щодо організації та проведення емпіричного соціологічного дослідження, розглядається суспільство як соціальна система, соціальна структура суспільства та її елементи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

216

60.5я73

Н56

Нестуля, О. О.

   Соціологія : практикум. Модульний варіант [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2016. – 270 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія. Практикум.pdf.

 

     До кожної теми у книзі пропонується опорний коспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються індивідуальні завдання різного рівня складності, спрямовані на розвиток соціологічного мислення майбутніх фахівців, тестові завдання для самоперевірки знань.

                               2 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2)

 

217

63.3(4Укр)-35

С73

   Спогади бійців УПА [Текст]. – Львів : Апріорі, 2015. – 132 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Спогади бійців.pdf.

 

     У книзі висвітлено героїчну боротьбу бійців УПА з більшовицькими та німецькими загарбниками за незалежність українського народу.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

218

65.052.2

С76

   Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні [Електронний ресурс] : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 11 трав. 2016 р.] / редкол. : З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, Г. П. Журавель [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 432 с. – До 50-ліття ТНЕУ. До 45-ліття ФОА.

 

     Розглянуті сучасні тенденції розвитку обліку в Україні та за кордоном, відображені проблеми облікової інформації як засобу забезпечення захисту інтересів власника, обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, розкриті актуальні проблеми розвитку аудиту та його інформаційного забезпечення, визначені перспективи запровадження сучасних інформаційних технологій в обліку, аналізі та аудиті.

 

219

65.052.201.1ц

Л46

Лень, В. С.

   Стандарти бухгалтерського обліку в Україні [Текст] : зб. нормат. док. / В. С. Лень. – К. : ЦУЛ, 2016. – 439 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стандарти бухгалтерського обліку в Україні.pdf.

 

     "Стандартизація бухгалтерського обліку в Україні" - збірник нормативних документів, що вміщує основні діючі на момент видання збірника нормативні та методичні документи з бухгалтерського обліку та звітності, в тому числі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, додатки до них із затверженими формами звітності та основні необхідні для належного ведення бухгалтерського обліку  документи Міністерства фінансів України.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

 

220

30ця73

С16

Салухіна, Н. Г.

   Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Текст] : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 425 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стандартизація та сертифікація.pdf.

 

     Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг). Важлива роль приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).

                               4 прим. (Абонемент. – 4)

 

221

60.6я73

С78

   Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря, Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, Ж. А. Кононенко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 448 с.

 

       Розглядаються теми освітньо-професійної програми (2010р.) навчального курсу   " Статистика". Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики в модульному варіанті з програмованою формою контролю знань.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

222

60.60я73

А39

Акімова, О. В.

   Статистика в малюнках та схемах [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акімова, О. С. Дубинська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Статистика в малюнках та схемах.pdf.

 

     Посібник містить основні теми курсу, які наочно подані у вигляді малюнків та схем, що полегшує вивчення і краще оволодіння дисципліною, та загальні відомості по кожній з тем і контрольні питання, необхідні для засвоєння вивченого матеріалу, які можна використати  для перевірки набутих знань студентів.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

223

63.3(4Укр)-8

Ч-25

Частій, Р. В.

   Степан Бандера [Текст] / Р. В. Частій. – Х. : Фоліо, 2015. – 128 с. – (Знамениті українці). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Степан Бандера. Частій Р..pdf.

 

     До цього часу навколо імені Степана Бандери - лідера Організації українських націоналістів (ОУН) - точаться запеклі суперечки : дехто вважає його посібником гітлерівців і співучасником нацистських злочинів, дехто - патріотом України і борцем за її незалежність.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

224

65.291.213я73

К66

Корецький, М. Х.

   Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / М. Х. Корецький, А. О. Дєгтяр, О. І. Дацій. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стратегічне управління.pdf. – 85-річчю ДДАУ присвячується.

 

     Розглянуті питання господарської діяльності  підприємств у стратегічному аспекті,  викладено їх теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Наведено весь ланцюжок складових стратегічного управління - від логіки розробки і методів обгрунтування цілей, завдань, стратегій, планів до їх реалізації в умовах ринкової економіки.

                               6 прим. (Абонемент. – 6)

 

225

65.9(4Укр)261.7я73

Г57

Говорушко, Т. А.

   Страхові послуги [Текст] : підручник / Т. А. Говорушко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 376 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхові послуги.pdf.

 

     У підручнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особливості різних видів страхування, що реалізуються на страховому ринку України. Зміст підручника відповідає типовій програмі дисципліни "Страхові послуги".

                               3 прим. (Абонемент. – 3)

 

226

65.9(4Укр)261.7я73

Д93

Дьячкова, Ю. М.

   Страхування [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Дьячкова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхування. Дьячкова Ю. М..pdf.

 

     Посібник містить теоретичні зведення за основними темами курсу "Страхування", завдання для перевірки знань. Також наведені пояснення, розрахункові формули, додатки, необхідні для засвоєння матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

 

227

65.9(4Укр)261.7я73

Б40

Безугла, В. О.

   Страхування [Текст] : навч. посіб. / В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал. – К. : ЦУЛ, 2016. – 580 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхування. Безугла.pdf.

 

     Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни "Страхування". В ньому розглянуті загальні принципи, функції та фінансово-економічна технологія страхової діяльності, особливості тарифної та цінової стратегії компанії та умови забезпечення її фінансової стабільності.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

 

228

81.2Укр-9

Б75

Бодик, О. П.

   Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Текст] : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 414 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасна українська літературна мова.pdf.

 

     У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

229

68.0

П65

Почепцов, Г. Г.

   Сучасні інформаційні війни [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2015. – 498 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасні інформаційні війни.pdf.

 

     У книжці Георгія Почепцова, відомого фахівця в галузі інформаційної війни, системно викладено історію виникнення і розвитку методології інформаційних воєн та розкрито різницю між американською, британською і російською моделями.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

230

32.973

С91

   Сучасні комп'ютерні інформаційні технології [Електронний ресурс] = Advanced computer information technologies : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 201 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4490/1/.Tezy_ACIT%272016_all.PDF.

 

     У матеріалах конференції опубліковані результати наукових досліджень і

розробок науковців та студентів факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ, а також інших навчальних і наукових закладів України з таких напрямків : математичні моделі об’єктів та процесів; спеціалізовані комп’ютерні системи; системи штучного інтелекту; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні технології інформаційної безпеки; інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності.

 

231

32.973

С91

   Сучасні комп'ютерні інформаційні технології [Електронний ресурс] = Advanced computer information technologies : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5313/1/.Tezy_ACIT%272015.pdf.

 

       У  матеріалах  конференції  опубліковані  результати  наукових  досліджень  і розробок науковців та студентів факультету комп'ютерних інформаційних технологій ТНЕУ,  а  також  інших  навчальних  і  наукових  закладів  України  з  таких  напрямків: математичні  моделі  об'єктів  та  процесів;  спеціалізовані  комп'ютерні  системи; цифрова  компресія,    оброблення,  синтез  та  розпізнавання  сигналів  і  зображень; прикладні засоби програмування та програмне забезпечення; інженерія програмного забезпечення; бази даних і знань та побудова інтелектуальних систем на їх основі; комп'ютерні  технології  інформаційної  безпеки;  інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності.

    Матеріали  призначені  для  наукових  співробітників,  викладачів,  інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.

 

 

232

63.3(4Укр)-8

Ш37

   Т. Шевченко : невідомі сторінки життя [Текст] / авт.-упоряд. Л. Цуріка. – К. : АВІАЗ, 2013. – 72 с.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

233

83.3(4Укр)-8

У95

Ушкалов, Л. В.

   Тарас Шевченко [Текст] / Л. В. Ушкалов. – Х. : ФОЛІО, 2015. – 64 с.

 

     У книзі автор показує не просто геніального поета, а передусім людину - людину, яка любила життя у всіх його проявах, яка страждала від несправедливості, яка так хотіла щастя і яка, зрештою, була такою нещасливою...

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

234

65.32

Т33

   Теоретичні та прикладні аспекти розвитку аграрного бізнесу України [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 28 жовт. 2015 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Ю. І. Гайда [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 274 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8416/1/%d0%97%d0%b1.%20%d1%82%d0%b5%d0%b7_28.10.2015.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

235

22.17я73

Б25

Барковський, В. В.

   Теорія імовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – 5-те вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія ймовірностей та математична.pdf.

 

     Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв'язаних типових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 7)

 

236

60.822я73

Т33

   Теорія прийняття рішень [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. Р. Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

237

60.822я73

Т33

   Теорія прийняття рішень [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять / уклад. Н. Р. Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

238

65.9(4Укр)26я73

Т33

   Теорія фінансів [Текст] : підручник / С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська [та ін.] ; під заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2016. – 574 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія фінансів.pdf.

 

     Цей підручник є першою спробою повернути українську фінансову школу до загального русла світової фінансової науки. Вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання теорії фінансів у систематизованому виді з сучасною системою оцінок.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

239

67.9(4Укр)61я73

В75

Воробей, О. В.

   Техніко-криміналістичне дослідження документів [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Воробей, І. М. Мельников, О. Г. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Техніко-криміналістичне дослідження.pdf.

 

     Навчально-методичний посібник присвячений техніко-криміналістичному дослідженню документів. Значна увага приділяється теоретичним положенням техніко-криміналістичного дослідження документів та його методам.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

 

240

45.4я73

Є30

Єгоров, Б. В.

   Технологія виробництва преміксів [Текст] : підручник / Б. В. Єгоров, О. І. Шаповаленко, А. В. Макаринська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Технологія виробництва преміксів.pdf.

 

     У підручнику подано характеристику сировини, проаналізовано рецептуру преміксів, наведено їхню класифікацію, порядок розрахунку рецептів преміксів та ніукової основи їхнього виробництва.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

241

84(4Укр)6

Б14

Багряний, І.

   Тигролови [Текст] : роман / І. Багряний. – К. : Знання, 2015. – 304 с. – (Скарби). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Тигролови.pdf.

 

     За жанром "Тигролови" - класичний багатоплановий пригодницький роман. Він має напружений сюжет, що стрімко розвивається, постійно підтримуючи зацікавленість читача.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

242

67.9(4Укр)305я73

С48

Слома, В. М.

   Трудове право України [Текст] : опорн. консп. лекцій / В. М. Слома. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 93 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

 

243

65.9(4Укр)49я73

М21

Мальська, М. П.

   Туристичний бізнес : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 366 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Туристичний бізнес.pdf.

 

     У посібнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту і  маркетингу. Для студентів та фахівців з туризму.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

244

65.9(4Укр)49я73

Т88

   Туроперейтинг [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – К. : Кондор, 2015. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Туроперейтинг.pdf.

 

     Навчальний посібник сприятиме формуванню у студентів теоретичних та практичних знань з питань туроперейтингу.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

 

245

63.3(4Укр)л6

У45

   Україна - європейська країна [Текст] / авт.-уклад. С. Чайковський. – К. : Балтія-Друк, 2015. – 124 с.

 

     Яскраве видання, у якому статті з історії нашої держави проілюстровані унікальними експонатами зі знаменитої скарбниці - Національного музею історії України, не залишиться непоміченим у світі книжкових новинок. Розповідь доповнюють факсимільні копії цікавих історичних документів з фондів музею. Видання розраховане на широке коло читачів.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

246

26.890я73

У45

   Україна і світ (країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) [Текст] : навч. посіб. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров [та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Сахарова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Україна і світ.pdf.

 

     Навчальний посібник підготовлено для студентів та слухачів з напрямку "Економіка і підприємництво". У ньому системно подано оcновну інформацію про 231 країну світу (територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

247

63.3(4Укр)64-4

С32

Середюк, О. М.

   Україна. Хроніка подій : від Майдану - до АТО [Текст] : публіцистичні ст. / О. М. Середюк. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К. : Стебеляк, 2015. – 340 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Україна хроніка подій.pdf.

 

     Книга є логічним продовженням публіцистичних книг автора "SOS", та "РУХ - рятуйте Україну, хлопці" і стане цікавою та корисною для всіх, хто небайдужий до долі нашої Вітчизни.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

248

85(4Укр)-8

У45

   Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття [Текст] = Ukrainian artists in the world / авт.-упоряд. Г. Г. Стельмащук. – Львів : Апріорі, 2013. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українські митці у світі.pdf.

 

     Книга присвячена українським митцям, які змушені були покинути Україну у зв'язку з політичною ситуацією, що склалася після програних визвольних змагань у ХХ ст. Ці митці продовжували творчо працювати поза межами Батьківщини, не відмовляючись від свого українства ні в житті ні в творчості.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

249

83.3(4Укр)-8я2

У45

   Українські письменники [Текст] : Біографії. Огляди творчості. Літературні напрямки і течії. Літературознавчий словник : довідник / відп. за вип. М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українські письменники.pdf.

 

     Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських письменників, які стали класиками, а також про сучасних українських письменників.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

 

250

83.3(4Укр)-8

Б61

Більчук, М. В.

   Українські та зарубіжні письменники. Розповіді про життя та творчість [Текст] / М. В. Більчук. – 2-ге вид., змін. і доповн. – Тернопіль : Прідручники і посібники, 2014. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українські та зарубіжні письменники.pdf.

 

     Посібник знайомить з біографіями близько 170 відомих вітчизняних та зарубіжних письменників, твори яких увійшли до чинних читанок для початкової школи. У ньому наведено відомості, пов'язані з життям літераторів та основними подіями їхньої творчої діяльності.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

251

65.9(4Укр)261.3я73

У67

   Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / О. О. Прутська, О. А. Сьомченков, Ж. В. Гарбар [та ін.] ; за заг. ред. О. О. Прутської. – К. : ЦУЛ, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління державним боргом. Навч. посіб.pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії управління державним боргом та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому визначено засади функціонування державного боргу та його класифікацію, досліджено сутність та структуру системи боргового менеджменту.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

 

252

65.9(4Укр)321-13

С90

Сусіденко, Ю. В.

   Управління конкурентоспроможністю підприємств переробної промисловості АПК [Текст] : монографія / Ю. В. Сусіденко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 116 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління конкурентоспроможностю.pdf.

 

     В монографії досліджується теоретичні та методичні засади управління конкурентоспроможністю підприємств переробної промисловості системи АПК. Автор обгрунтовує сутність, закономірності та фактори формування конкурентоспроможності підприємств переробної промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

253

65.292.34-93я73

П87

Птащенко, Л. О.

   Управління корпоративними фінансами [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 295 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління корпоративними фінансами.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи функціонування корпоративних фінансів, моделі корпоративного управління та фінансові аспекти діяльності вітчизняних корпорацій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

 

254

65

У67

   Управління соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : зб. тез. доп. студ. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ 31 берез. 2015 р.] / ред. кол. : Г. І. Ляхович, Л. І. Михайлишин, І. В. Пилипін [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2015. – 299 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/11421/%d0%97%d0%b1i%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_2014-2015%d0%b1%d0%b5%d0%b7_%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8.pdf.

 

255

65

У67

   Управління соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : зб. тез наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 31 трав. 2016 р.] / редкол. : Г. І. Ляхович, Л. І. Михайлишин, І. В. Пилипів [та ін.] ; відп. за вип. Г. І. Ляхович. – Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2016. – 189 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4774/1/%d0%97%d0%b1i%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_2015-2016.pdf.

 

     До збірника увійшли матеріали  науково-практичної конференції  «Управління соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації», яка відбулася  31.05.2016  року в Івано-Франківському навчально-науковому  інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету. 

 

256

65.291.931я73

У67

   Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихін, О. В. Андрєєва. – К. : ЦУЛ, 2016. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління фінансовою санацією підприємств.pdf.

 

     Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси», аспірантам і здобувачам наукового ступеню, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям практикам сучасних господарських комплексів і підприємств, працівникам державних органів.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

 

257

65.052.201.2я73

К26

Карпенко, О. В.

   Управлінський облік [Текст] : навч. посіб. / О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінський облік.pdf.

 

     В навчальному посібнику передбачені всі рекомендовані вищою школою структурні елементи, які в межах кожної теми дозволять кожному студенту сформувати якісні знання та набути відповідні практичні навички.

                               7 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

 

258

87.3я73

Ф56

   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Андрущенко, Т. І. Андрущенко, Н. Б. Адаменко [та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки. – К. : Каравела, 2015. – 464 с. – (Українська книга). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософія. Хрестоматія.pdf.

 

     Хрестоматія доповнює зміст посібника для студентів бакалаврату. До хрестоматії включено фрагменти з творів класики світової філософії. Тексти підібрані і згруповані відповідно до програмних тем, висвітлених у посібнику.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

259

65.9(4Укр)26я73

В29

Венгер, В. В.

   Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Венгер. – К. : ЦУЛ, 2016. – 428 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінанси. Венгер В. В..pdf.

 

     У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади функціонування й розвитку фінансів, складової фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, систему управління державними фінансовими в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

260

65.291.9я73

Ф59

   Фінанси підприємств [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Р. Квасовський, В. В. Костецький, І. Ф. Стефанів. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 332 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

 

261

65.291.9я73

Б48

Бердар, М. М.

   Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2016. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінанси підприємств..pdf.

 

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розглядається сутність фінансів підприємств, функції та організація, організація грошових розрахунків підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

262

65.291.931я73

К64

Кондрашихін, А. Б.

   Фінансова санація і банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа, В. О. Федорова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 204 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова санація і банкрутство.pdf.

 

     Розглянуто питання та особливості механізму банкрутства в сучасному господарському комплексі України. Надано характеристику  основних суб'єктів відносин і елементів фінансової санації, управління, ліквідації господарюючих суб'єктів в умовах ринку, функціональних, регіональних, нормативних аспектів соціально-економічного явища банкрутства.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

 

263

65.9(4Укр)261.8я73

Б17

Базілінська, О. Я.

   Фінансовий аналіз : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 327 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий аналіз теорія та практика.pdf.

 

     Навчальний посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни "Фінансовий аналіз". Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги - аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування імовірності банкрутства.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

264

65.052.201.2я73

П18

Партин, Г. О.

   Фінансовий контролінг [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий контролінг.pdf.

 

     Викладено теоретичні та прикладні основи фінансового контролінгу, визначено суть, мету і завдання фінансового контролінгу в системі менеджменту підприємства, виокремлено об'єкти фінансового контролінгу, представлено класифікацію витрат як основного об'єкта фінансового контролінгу.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

265

65.291.9-21я73

Є27

Євтух, О. Т.

   Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. – К. : ЦУЛ, 2016. – 408 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий менеджмент для магістрів.pdf.

 

     Це навчально-методичне видання є новим та суттєво відрізняється від існуючих видань як за змістом, так і за методикою викладу матеріалу. Видання грунтується на сучасних економічних теоріях і фінансових практиках. Посібник розширює простір навчального курсу, та включає в себе такі теми, як "Основи фінансового управління капіталом людини та сім'ї", "Основи фінансового управління країною" тощо.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

266

336.226.44

М36

Мацієвич, Тетяна Олександрівна

   Фінансовий механізм реалізації екологічної політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Олександрівна Мацієвич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методичні підходи до формування фінансового механізму реалізації екологічної політики. Обгрунтовано необхідність застосування принципу достатньої компенсації фактично заподіяних збитків природним екосистемам в результаті випуску товарів, продукції, надання послуг, можливих збитків у результаті їх споживання та утилізації.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

 

267

336.226.44

М36

Мацієвич, Тетяна Олександрівна

   Фінансовий механізм реалізації екологічної політики в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тетяна Олександрівна Мацієвич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 239 c.

 

     У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні підходи до формування фінансового механізму реалізації екологічної політики. Обгрунтовано необхідність застосування принципу достатньої компенсації фактично заподіяних збитків природним екосистемам в результаті випуску товарів, продукції, надання послуг, можливих збитків у результаті їх споживання та утилізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

268

65.052.201.1я73

Ф59

   Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома [та ін.] ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2016. – 509 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік. Навч. посіб.pdf.

 

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичний матеріал з практичними прикладами обліку необоротних активів, грошових коштів та розрахунків із дебіторами. фінансових інвестицій, запасів, власного капіталу, доходів і витрат, курсових різниць, операцій у валюті, податку на прибуток, а також наведено порядок складання фінансової звітності підприємства.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

269

65.052.201.1я73

В67

Волкова, І. А.

   Фінансовий облік - 2 [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік - 2.pdf.

 

     Навчальний посібник "Фінансовий облік-2" написаний відповідно до нового плану рахунків і  містить системний виклад організації та методології бухгалтерського фінансового обліку. Окремі теми розкривають специфіку фінансового обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат на підготовку та освоєння виробництва, інших загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

                               6 прим. (Абонемент. – 6)

 

270

65.052.201.1я73

Ж79

Жолнер, І. В.

   Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами [Текст] : навч. посіб. / І. В. Жолнер. – К. : ЦУЛ, 2016. – 365 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік за міжнародними.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та Україні, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

271

65.9(4Укр)26я73

Е98

Еш, С. М.

   Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. М. Еш. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий ринок. Еш С. М..pdf.

 

     Навчальний посібник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Форма і зміст посібника відповідають навчальній програмі з дисципліни "Фінансовий ринок".

                               4 прим. (Абонемент. – 4)

 

272

65.826я73

М63

Миргородська, Л. О.

   Фінансові системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Миргородська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 318 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансові системи зарубіжних країн.pdf.

 

     У навчальному посібнику “Фінансові системи зарубіжних країн” автором

узагальнено та систематизовано накоплений у розвинутих зарубіжних країнах

досвід теорії і практики побудови фінансових систем, взаємодії бюджетної та

податкової політики, організації міжбюджетних відносин.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 7)

 

273

65.291.92я73

К84

Круш, П. В.

   Фінансово-економічні результати діяльності підприємства : собівартість, прибуток [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна. – 2-ге вид., переробл. – К. : Каравела, 2015. – 420 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансово-економічні результати.pdf.

 

     У навчальному посібнику висвітлені питання важливих тем дисципліни "Економіка підприємства", присвячених витратам, собівартості, фінансово-економічним результатам й ефективності діяльності підприємства.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

274

336.027:339.9

Р53

Рипкович, Марія Павлівна

   Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Марія Павлівна Рипкович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 257 с.

 

     У дисертаційній роботі поглиблено теоретичну концептуалізацію впливу та оцінювання практики використання фінансово-кредитних важелів у розвитку туристично-рекреаційної галузі. Обгрунтовано структуру фінансово-кредитного механізму розвитку туристично-рекреаційної сфери за трьома ієрархічними рівнями : методи, інструменти і важелі, що забезпечитть оптимальні параметри формування та максимально ефективне використання фінансових ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

275

336.27(339)

Р53

Рипкович, Марія Павлівна

   Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Павлівна Рипкович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретичну концептуалізацію впливу та оцінювання практики використання фінансово-кредитних важелів у розвитку туристично-рекреаційної галузі. Обгрунтовано структуру фінансово-кредитного механізму розвитку туристично-рекреаційної сфери за трьома ієрархічними рівнями : методи, інструменти і важелі, що забезпечитть оптимальні параметри формування та максимально ефективне використання фінансових ресурсів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

276

87.3(4Іта)

М17

Мак'явеллі, Н.

   Флорентійські хроніки. Державець [Текст] / Н. Мак'явеллі ; пер.з італ. А. Перепаді. – Х. : ФОЛІО, 2013. – 512 с. – (Бібліотека італійської літератури). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Флорентійські хроніки.pdf.

 

     Італійський політик, філософ, історик, письменник, поет і комедіограф Нікколо Мак'явеллі (1469-1527) особливої слави зажив своїм знаменитим твором "Державець" (1513), в якому він зробив спробу сформулювати загальні закони політичного життя, викласти суть "ремесла політика", а також визначити роль і місце державця в Європі та Італії XVI століття.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

277

36я73

Н19

Назаренко, В. О.

   Формування якості товарів [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / В. О. Назаренко, А. П. Кайнаш. – К. : ЦУЛ, 2016. – 294 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Формування якості товарів.pdf.

 

     Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану харчової промисловості України. Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів тваринного походження та харчових жирів, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

278

87.77

Л12

Лабрюйер, Жан де

   Характеры или нравы нынешнего века [Текст] / Жан де Лабрюйер. – Х. : Литера Нова, 2013. – 340 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Лабрюйер.pdf.

 

     "Характеры или Нравы нынешнего века" - это единственное произведение Жана де Лабрюйера, но даже этого ему хватило для того, чтобы попасть в число признанных классиков. В этой работе Лабрюйер попытался изобразить общественные нравы своего века.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

279

65.9(4Укр)262.10я73

Ц38

   Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов [та ін.] ; за ред. Т. Д. Косової, О. О. Папаіки. – К. : ЦУЛ, 2016. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Центральний банк..pdf.

 

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми напряму підготовки 6.050100 "Банківська справа", враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

280

68.69(4Укр)я73

М69

Михайлюк, В. О.

   Цивільна безпека [Текст] : навч. посіб. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 158 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільна безпека.pdf.

 

     У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються про розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів економіки у надзвичайних ситуаціях, і містяться типові методики виконання студентами практичних та розрахунково-графічних робіт під час опануваня дисциплін.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

 

281

65.264я73

Ц65

   Цінні папери. Ринок операцій та облік [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2016. – 336 с.

 

     У книзі розкриваються поняття видів цінних паперів, бухгалтерський облік, роз'яснюється порядок обліку операцій з цінними паперами, їх податковий облік, окреслено тенденції розвитку ринку цінних в Україні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 1)

 

282

65.9(4Укр)256я73

К60

Колесников, О. В.

   Ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников. – 3-тє вид. випр. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 159 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Ціноутворення. Колесніков.pdf.

 

     Мотивом для запропонованого читачу навчального посібника  послужив багаторічний досвід практичної роботи автора, як в умовах адміністративно-командної системи, так і в умовах становлення нових форм економічних відносин в нашій державі. Сфера утворення ціни і чинники її створюючі  є невід`ємною частиною суспільно-громадського життя держави. Ціноутворення - пульс економіки.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

 

283

85.37

Ч-85

   Чуєш, брате мій ! Спогади, фотодокументи [Текст] / упоряд. Т. Г. Денисенко. – К. : Український письменник, 2013. – 250 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літч/Чуєш, брате мій.pdf.

 

     Перед вами сповідь сестри і спогади сучасників, учнів та друзів про видатного кіномитця. учня великого Довженка, політичного в'язня, людину трагічної долі -Володимира Денисенка.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

 

284

65.291.551

Ш70

   Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. Т. 1 / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – 211 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/12830/Konf_2016_tom_1.pdf. – До 50-річча ТНЕУ.

 

     До збірника включено статті та матеріали доповідей учасників конференції. Розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання активізації іноваційної діяльності в освіті, науці, економіці України в сучасних умовах, шляхи вдосконалення управління бюджетними відносинами, кредитною і податковою системами. Висвітлюються питання розвитку підприємства, інформаційних систем, правового забезпечення економічних реформ, удосконалення облікової роботи на підприємствах тощо, аналізуються проблеми розвитку освіти, науки і культури за умов євроінтеграції та глобалізації.

 

285

84(4/8)

К41

Кінг, С.

   Шукач. Темна вежа I [Текст] = The Gunslinger. The Dark Tower I : роман / С. Кінг ; пер.з англ. О. Любенко. – 3-тє вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шукач.pdf.

 

     Це перша книжка із славнозвісної епопеї "Темна вежа". Серія розповідає про пригоди Роланда, який був лицарем-стрільцем у рідній країні, яку він згадує з сумом. Через зраду придворного Мартена, що став коханцем його матері, Роланд має вирушити в далекі мандри.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

 

286

84(4Укр)5

Ш38

Шевченко, Т. Г.

   Щоденник [Текст] : 12 черв. 1857 - 13 лип. 1858 / Т. Г. Шевченко ; пер.з рос. М. Чумарної. – Львів : Апріорі, 2015. – 320 с.

 

     "Щоденник" Тараса Шевченка - це його особливий автопортрет на тлі очікуваного вітру волі. Автопортрет, виписаний чуттями, емоціями, болями, розчаруваннями на вершині свого земного етапу з тяжкої каторги в очікувану свободу, якої так і не судилось дождатись.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Художній абон. – 2)

 

287

67.9(4Укр)303

Ю70

   Юридична служба на підприємстві, в установі, організації [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2016. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридична служба.pdf.

 

      Розглянуто питання правової роботи на підприємстві, висвітлюються основні напрямки договірної, претензійно-позовної роботи, роботи із забезпечення додержання законодавства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

288

63.3(4Укр)64

Т59

Торба, В.

   Я - свідок. Записки з окупованого Луганська [Текст] / В. Торба ; за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Українська прес-група, 2015. – 384 с. – (Бібліотека газети "День" : "Україна Inkognita"). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літя/Я - свідок.pdf.

 

     У цій книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та статей у "Дні", які із окупації для автора стали вікном в Україну. Інколи без світла, інколи без надії на звільнення, інколи без можливості повідомити про себе з тенет заблокованого міста, яке перетворилося на пастку.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)