Нові надходження ГРУДЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

1

65.012.12

К38

Кийосаки, Р.

   8 финансовых заблуждений. Управление деньгами [Текст] = 8 Rich Dad Scams. Managing Your Money : Простой курс управления личными финансами / Р. Кийосаки ; пер.с англ. С. Э. Борич, О. Г. Белошеев. – Минск : Попурри, 2015. – 80 с. – (Богатый Папа). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/8 фінансовых заблуждений.pdf.

     Автор советует и показывает, как отказатся от общепринятых мнений  деньгах и поменять свои экономические взгляды на более современные, которые позволят разоблачить плохих советчиков и взять на себя ответственность за свое финансовое будущее.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

2

32.965я73

А22

   Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед. – 2-ге вид., випр. – К. : Ліра-К, 2016. – 378 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Автоматизація виробничих процесів.pdf.

     Висвітлено загальні питання автоматизацій виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

3

67.9(4Укр)301я73

П29

Пєтков, С. В.

   Адміністративна деліктологія : сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади [Текст] : навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь ; під заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2015. – 153 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративна деліктологія.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто питання, пов'язані зі становленням адміністративної деліктології як науки про відповідальність посадових осіб органів публічної влади в сфері державного управління, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

4

67.9(4Укр)301я73

П29

Пєтков, С. В.

   Адміністративна діяльність органів публічної влади : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь. – К. : КНТ, 2015. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адмінстративна діяльність органів.pdf.

     У представленому навчальному посібнику запропоновано такий механізм адміністративних правовідносин, де адміністративна діяльність органів публічної влади органічно поєднується із загальновизнаною людиноцентристською концепцією відносин громадянина та держави.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

67.9(4Укр)301.1я73

А31

   Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / С. Ф. Константінов, В. І. Олефір, С. Г. Братель [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 188 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративна діяльність поліції.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ", яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки практичної діяльності органів Національної поліції в сучасних умовах.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

6

67.9(4Укр)301я73

П29

Пєтков, С. В.

   Адміністративне право : актуальні питання та інноваційні ідеї [Текст] : навч. посіб. / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь ; під заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2015. – 147 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративне право..pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються базові ідеї та умови формування адміністративного права. Даються відповіді на головні питання - що саме, за нових умов сприйняття держави, ми маємо розуміти під поняттям предмету та об'єкту адміністративного права.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

7

67.9(4Укр)301я73

П29

Пєтков, С. В.

   Адміністративно-правова реформа в Україні [Текст] / С. В. Пєтков, Н. А. Армаш, Є. Ю. Соболь ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2016. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративно-правова реформа.pdf.

     Теоретичним підгрунтям посібнику стала людиноцентриська ідеологія відносин людини та держави над розробкою якої працював академік В. Б. Авер'янов, що знайшла своє вираження у Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженій Указом Президента України від 22.07.1998 р.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

8

67.9(4Укр)301

А43

   Актуальні проблеми державної служби та адміністративного менеджменту [Електронний ресурс] : зб. тез доп. загальноуніверситет. студ. наук. конф. [м. Тернопіль, квіт. 2015 р.] / від. за вип. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Крок, 2015. – 351 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/12444/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb_%d0%94%d0%a1_%d0%a1%d0%a2%d0%a3%d0%941.pdf.

9

67.9(4Укр)304.8

А43

   Актуальні проблеми спадкового права [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка, О. О. Лов'як, С. С. Бичкова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. О. Заіки, О. О. Лов'яка. – К. : КНТ, 2014. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Актуальні проблеми спадкового права.pdf.

     У навчальному посібнику на підставі норм чинного законодавства та сучасних наукових концепцій розглядаються найактуальніші проблеми спадкового права, пов'язані із прийняттям спадщини, визначення кола суб'єктів спадкового правонаступництва та складу спадкового майна, а також авторські погляди на спірні питання наукового та практичного характеру.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

А72

   Антикорупційна політика в Україні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. І. Возьний, О. Т. Іващук, Р. П. Олійничук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14165/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf.

     Антикорупційна політика України складає основу, підґрунтя для вивчення, набуття та закріплення знань. Вивчення цієї навчальної дисципліни має загальноосвітню, правознавчу і практичну мету. Для належного засвоєння навчального курсу “Антикорупційна політика України” студентам і слухачам необхідно глибоко опрацювати основні напрями: соціальні передумови та соціальна сутність корупції в Україні; реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії корупції; особливості здійснення державного управління щодо запобігання корупційним

правопорушенням, тощо.

11

66.3(4Укр)я73

А72

   Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антикорупційна політика та запобігання корупції.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади антикорупційної політики та запобігання корупції в публічному управлінні. Системно викладено корупціогенні чинники в сучасному суспільстві та публічному управлінні.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 14)

12

65.291.931

П32

Пілецька, С. Т.

   Антикризове управління економічною стійкістю промислового авіапідприємства [Текст] : монографія / С. Т. Пілецька. – К. : ЦУЛ, 2016. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антикризове управління економічною стійкістю.pdf.

     У монографії розглянуто теоретико-методологічні положення забезпечення економічної стійкості підприємств в умовах розгортання кризових процесів, обгрунтовано методологію формування механізмів забезпечення економічної стійкості в антикризовому управлінні підприємствами.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

13

85.11я73

П39

Плоский, В. О.

   Архітектура будівель та споруд [Текст] : підручник. Кн. 2 : Житлові будинки / В. О. Плоский, Г. В. Гетун. – Кам'янець-Подільський : Модобори-2006, 2014. – 617 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Архітектура будівель та споруд.pdf.

     У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування об'ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових будинків.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

14

85.11я73

П39

Плоский, В. О.

   Архітектура будівель та споруд [Текст] : підручник. Кн. 3 : Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький ; під заг. ред. Г. В. Гетун. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. – 816 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Архітектура будівель та споруд. Історія.pdf.

     У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

15

65.052.838

Л82

Лубенченко, О. Е.

   Аудит зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : монографія / О. Е. Лубенченко. – К. : Кондор, 2016. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Аудит зовнішньоекономічної діяльності.pdf.

     У монографії всебічно розглянуті зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання як об'єкт аудиту; нормативно-правові основи, базові положення методології аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств; удосконалено механізм побудови взаємовідносин суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і суб'єктів аудиторської діяльності.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

16

67.302

О-58

Онищенко, Г. В.

   Банківські гарантії [Текст] : монографія / Г. В. Онищенко, П. Д. Петренко. – К. : Правова єдність, 2014. – 287 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківські гарантії.pdf.

     Книга присвячена питанням історичного розвитку та особливостей правового регулювання банківських гарантій в Україні та інших країнах, що відносяться до різних правових систем. Значну увагу приділено банківським гарантіям у міжнародному приватному праві.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 6)

17

68.69(4Укр)я73

Б40

   Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Bezpeka%20Zhittedijalnosti%20Zaporozhez.pdf#toolbar=0.

     У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров'я найближчого оточення.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

18

65.290

Ч-44

Чеповой, В.

   Бизнес - самая честная игра [Текст] / В. Чеповой. – К. : Саммит-Книга, 2016. – 239 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бизнес самая честная игра.pdf.

     В Украине очень мало книг о реальных бизнес-историях. Эта книга - автобиографическая повесть соучредителя и топ-менеджера самого крупного отечественного медиа-холдинга первого десятилетия независимой страны.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

19

65.291.21я73

Б59

   Бізнес-адміністрування : магістерський курс [Текст] = Business administration : master's course : підручник / Л. Г. Мельник, С. М. Ілляшенко, І. М. Сотник [та ін.] ; за ред. Л. Г. Мельника, С. М. Ілляшенка, І. М. Сотник. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2016. – 896 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бізес-адміністрування.pdf.

     Підручник складено відповідно до навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності "Бізнес-адміністрування". Основну увагу приділено дослідженню факторів внутрішнього та зовнішнього середовища фірм, шляхів ефективного використання наявних резервів та ресурсів, маркетингових, виробничих, правових, інвестиційних, інноваційних та інших аспектів підприємницької діяльності в транзитивній економіці тощо.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 7)

20

74.5(4Укр)

А56

Алькема, В. Г.

   Бізнес-освіта в Україні [Текст] : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бізнес-освіта в Україні.pdf.

     У монографії викладені теоретичні, методологічні і практичні питання бізнес-освіти як важливої складової сучасної професійної освіти. Особливу увагу зосереджено на бізнес-освіті як соціальному феномену сучасності, фактору підприємницького успіху та інструменту забеспечення ефективності бізнесу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

21

65.264.31я73

П25

Пепа, Т. В.

   Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. – К. : Ліра-К, 2014. – 540 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Біржова діяльність. Пепа.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито сутність, суспільно-економічне значення, принципи, функції біржової діяльності, види бірж, біржових товарів та біржових контрактів, порядок створення та механізм функціонування бірж і брокерських контор, особливості й правила біржової торгівлі і укладення біржових контрактів клієнтами.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

22

65.052.247

Х22

Харченко, С. І.

   Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : монографія. Кн. 2 / С. І. Харченко. – К. : Кондор, 2016. – 543 с.

     У монографії висвітлюються теоретичні та правові засади бюджетного обліку на основі законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють питання бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів в Україні, а також процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

23

65.052.254.3я73

Б94

   Бухгалтерський облік туристичної діяльності [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 22 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14246/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

24

63.3(0)2

Н60

Нидерле, Л.

   Быт и культура древних славян [Текст] / Л. Нидерле. – М. : Вече, 2013. – 288 с. – (Неведомая Русь). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Быт и культура древних славян.pdf.

     Любор Нидерле (1865-1944) - знаменитый чешский археолог и историк-славист, автор фундаментальной работы "Человечество в доисторические времена", в которой излагается археология всей Европы от палеолита до Средневековья включительно.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

25

67.9(4Укр)302.1

Ч-49

Чернадчук, В. Д.

   Бюджетні правовідносини в Україні : поняття, класифікація та особливості структури [Текст] : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2016. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бюджетні правовідносини.pdf.

     У монографії досліджуються теоретичні засади бюджетних правовідносин: поняття та сутність; актуальні питання класифікації, особливості суб'єктного складу, об'єкт та структура. Запропоновано галузеву класифікацію бюджетних правовідносин.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

26

63.3(0)4

П29

Петков, С. В.

   Великий князь Святослав [Текст] / С. В. Петков. – К. : Скиф, 2016. – 100 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Великий князь Святослав.pdf.

     В данном очерке рассмотрен один из мифов, связанный с историей Средних веков на територии Восточной Европы. Миф о личности великого князя Святослава Игоревича, согласно которому - его образ не запечатлелся в народной памяти, не сохранилось легенд и преданий о деятельности великого князя.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

65.5-56

Г85

Гриценко, Л. Л.

   Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики [Текст] : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 327 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Взаємодія держави і бізнесу.pdf.

     У монографії викладено науково-методологічні засади реалізації державної інвестиційної політики, висвітлено концептуальні засади взаємодії держави та приватного бізнесу в інвестиційній сфері.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

28

67.9(4Укр)75

В42

   Видача свідоцтва про право на спадщину. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [Текст] : посібник. – К. : [б. в.], 2016. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Видача свідоцтва про право на спадщину.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

29

67.9(4Укр)71

В43

   Виконавче провадження в Україні [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 232 с.

     Практичний коментар розрахований на державних виконавців, адвокатів, фахівців в галузі права для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 24)

30

68.4(4Укр)

В42

   Військові статути Збройних Сил України [Текст] : зб. офіц. текстів законів. – К. : ЦУЛ, 2016. – 353 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Військові статути збройних сил.pdf.

     До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні. Зокрема, Закони України : "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України",  "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

31

65.9(4Укр)262.5я73

В60

   Внутрішній аудит у банку [Текст] : навч. посіб. / І. М. Вядрова, З. М. Карасьова, Н. П. Погореленко [та ін.]. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 270 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Внутрішній аудит у банку. Погореленко.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності банків України.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

32

26.890(4Укр)я73

Г35

   Географія туризму [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 110 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14453/GT_L.pdf.

33

63.3(4Укр)-8

У69

Уривалкін, О. М.

   Гетьмани України та кошові Запорозької Січі [Текст] / О. М. Уривалкін, М. О. Уривалкін. – К. : КНТ, 2016. – 396 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Гетьмани України.pdf.

     В історії українського народу особливе місце посідає козацтво - його гордість. його сила й протягом багатьох століть його опора. У XVI ст. козаки заснували Запорізьку Січ - військово-політичну організацію з виборністю керівників і з рівним правом участі усіх козаків у виборах.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

34

32.972я73

Г56

   Гнучкі методи розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Пукас А. В. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 100 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14459/fcit_kkn_spzs_dgmrpz_Lec.pdf.

35

67.9(4Укр)303

Г72

   Господарське законодавство України [Текст] : практ. посіб. : станом на 10 берез. 2016 р. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2016. – 576 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарське законодавство України.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 18)

36

87.3(4Гре)

П37

Платон

   Государство [Текст] / Платон ; пер.с др.-греч. В. Н. Карпова. – С.Пб. : Азбука, 2016. – 352 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction).

     Платон - великий античный философ, оказавший сильнейшее воздействие на историю человеческого духа. Именно с него начинается формирование научного мышления в строгом смысле этого слова.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

37

66.024

С91

Сухонос, В. В.

   Держава : питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти) [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2016. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Держава питання теорії.pdf.

     У монографії на основі сучасних досягнень теорії держави і новітньої конституціоналістики , досліджуються поняття, сутність і функції держави. Зокрема, висвітлюється історія її становлення й розвитку, а також аналізується статус держави у суспільстві. Значна увага приділяється взаємовпливу держави і громадянського суспільства.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

38

66.3(4Укр)

Д36

   Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування [Текст] : монографія / В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка. – К. : Ліра-К, 2016. – 524 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державна антикорупційна політика.pdf.

     Монографію присвячено питанням формування та реалізації державної антикорупційної політики і запобігання корупції на публічній службі. Розкрито засади державної антикорупційної політики, особливості її законодавчого та організаційно-управлінського забезпечення, визначено державно-управлінський статус суб'єктів запобігання корупції на публічній службі в Україні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

39

67.9(4Укр)301.01

Д36

   Державна служба в Україні : досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Київ, 24 черв. 2015 р.] / редкол. : О. М. Скрипнюк, А. П. Савков, М. М. Білинська [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. Л. Федоренка. – К. : Ліра-К, 2015. – 244 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/107-derzhavna-sluzhba-v-ukrayin-dosvd-problemi-perspektivi-mater-vseukrayinskoyi-naukovo-prakt-konfer-m-kiyiv-24-chervnya-2015-r.html.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

65.050.1я73

Д36

   Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. А. Ф. Мельник, О. П. Дудкіна, А. Ю. Васіна. – Тернопіль : [б. в.], 2015. – 147 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14482/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%94%d0%a0%d0%a3.pdf.

41

87.3(4Іта)

М15

Макіавеллі, Н.

   Державотворець [Текст] / Н. Макіавеллі. – К. : Арій, 2014. – 224 с. – (Антологія мудрості). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державотворець.pdf.

     "Державотворець" - це політичний тракт, який являє собою збірник правил успішної політичної діяльності, створений з історичного та практичного досвіду існування людської природи, що залишається незмінною за всіх політичних устроїв, які проходять природний цикл розквіту та занепаду.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

42

87.3(4Гре)

П37

Платон

   Диалоги [Текст] / Платон ; пер.с др.-греч. В. Н. Карпова. – С.Пб. : Азбука, 2016. – 448 c. – (Азбука-классика. Non-Fiction). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Диалоги.pdf.

     Платон - великий античный философ, оказавшый сильное воздействие на историю человеческого духа. Именно с него начинается формирование научного мышления в строгом смысле этого слова.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

43

32.973.2-018я73

Д48

   Дискретні структури [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 109 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14486/FCIT_kKN_bPZS_dDS_LEC.pdf.

44

81.2Укр-9

С79

Стешин, І. О.

   Ділова українська мова для іноземних студентів [Електронний ресурс] : навч.- метод. посібник / І. О. Стешин, Т. В. Юрчишин, Т. М. Янкова ; відпов. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 227 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15056/посібник%202.pdf.

     Пропонований  навчально-методичний  посібник  адресується іншомовним  студентам,  які  оволоділи  базовою  практичною  граматикою  та лексикою  української  мови  та  бажають  вдосконалити  свої  навички  та  вміння в актуальних ситуаціях ділового українського мовлення.  Призначений як для

роботи в аудиторії, так і для самостійної роботи вдома.

45

65.292.34-21я73

Б75

Бондар-Підгурська, О. В.

   Ділове адміністрування (корпоративне управління) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова. – К. : Ліра-К, 2016. – 487 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Ділове адміністрування.pdf.

     Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, грунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

46

67.0

Д63

   Доктринальні засади розвитку держави та права : національні та міжнародні тенденції [Текст] : монографія / Ю. Л. Бошицький, О. В. Батанов, М. Г. Братасюк [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. – К. : Ліра-К, 2014. – 440 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/81-doktrinaln-zasadi-rozvitku-derzhavi-ta-prava-naconaln-ta-mzhnarodn-tendencyi.html.

     Колективна монографія науковців КУП НАНУ містить наукові дослідження та судження щодо доктринальних підходів на окремі державно-правові явища, тенденції розвитку окремих інституцій публічного права, еволюцію прав людини в приватноправовій доктрині, доктринальні засади правового регулювання сфери господарювання, а також вплив міжнародного права на право розуміння та правозастосування.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

47

60.524.224я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Документально-інформаційні комунікації [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. – К. : Ліра-К, 2016. – 386 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Документально-інформаційні комунікації. Палеха.pdf.

     У посібнику всебічно розкриваються питання побудови документально-інформаційних комунікацій. Соціальна комунікація подана з одного боку, як складова існування людства, а з іншого - як основа обміну документальною інформацією.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

48

78я73

Д64

Долбенко, Т. О.

   Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2016. – 348 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Документальні ресурси бібліотек.pdf.

     Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Абонемент. – 7, Чит. зал студентів. – 2)

49

65.291.212я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Документування в підприємницькій сфері (зі зразками сучасних документів) [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 2-ге вид., стер. – К. : Ліра-К, 2014. – 512 с. – (Культура діловодства). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Документування в підприємницькій сфері.pdf.

     У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування підприємницьких структур. Наведені зразки оформлення документів щодо створення суб'єктів господарювання.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 5)

50

32.973.202я73

Д70

   Дослідження сучасних операційних систем [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 61 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14674/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

51

65в631я73

Е40

   Економетрика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішина, О. М. Дудченко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економетрика. Лугінін.pdf.

     У посібнику розглянуті підходи класичної економетрики до побудови економетричних моделей парної та множинної регресії на основі методу найменших квадратів (1МНК). Описані випадки порушення умов використання 1МНК із застосуванням спеціальних методів оцінювання параметрів економетричних моделей.

                               54 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 52)

52

65.03(4Укр)я73

Х69

Ходзінський, К. Г.

   Економічна історія України та провідних країн світу [Текст] : навч. посіб. / К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія - 2006, 2015. – 152 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна історія України.pdf.

     В підручнику стисло подається матеріал по всіх розділах програми базового курсу. Посібником можуть скористатись не лише студенти ВНЗ, які з певних причин не мають можливості вивчати великі за обсягом підручники або інші посібники, але й ті, хто навчається без відриву без виробництва, а також практикуючі бізнесмени, які не мають економічної освіти та всі ті, хто цікавиться історією вітчизняної та світової економіки.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 5)

53

65.051я73

Г17

Гальків, Л. І.

   Економічна статистика [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Гальків, Н. П. Лутчин, Б. С. Москаль. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 400 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна статистика. Навч. посіб.pdf.

     Посібник підготовлений згідно із навчальною програмою дисципліни "Економічна статистика". Розкрито основи економічної статистики та системи національного рахівництва.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 19)

54

65.01я73

Е40

   Економічна теорія [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій (для спец. "Менеджмент"). – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 370 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14750/11.%20Конспект%20лекцій.pdf.

55

65.010.1я73

Е40

   Економічна теорія права [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2015. – 214 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна теорія права.pdf.

     Навчальний посібник підготовлений згідно з вимогами Державного стандарту підготовки магістрів галузі знань 0304 "Право". Складається з двох частин. Перша - "Логічно-тезовий виклад питань, які можуть бути включені до екзаменаційних білетів курсового екзамену". У другій частині подано тренінг для закріплення отриманих знань.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

56

88.4

К27

Карузо, Д. Р.

   Емоційний інтелект керівника. Як розвивати й використовувати чотири базові навички емоційного лідера [Текст] / Д. Р. Карузо, П. Саловей ; пер.з англ. – К. : Самміт-Книга, 2016. – 295 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Емоційний інтелект керівника.pdf.

     Перша на пострадянському просторі публікація книги Стівена Саловея, ректора Єльського університету, і видатного вченого та бізнес-гуру Девіда Карузо. Видання визнаної у всьому світі праці стало можливим завдяки співробітництву співавторів з Денисом Красніковим (віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців), Іваном Степуріним (директор видавництва "Самміт-Книга"), Михайлом Празян (директор компаніії "МКД консалтинг") та Оленою Вікторовою (директор центру іноземних мов "X-Language").

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

57

65.291.6

К26

Карпенко, В. В.

   Ефективність відтворення та використання кадрового потенціалу підприємств [Текст] : монографія / В. В. Карпенко, В. І. Успаленко. – Х. : БУРУН і К, 2015. – 294 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Ефективність відтворення та використання.pdf.

     Розкриваються теоретичні та практичні аспекти процесів формування, відтворення і використання кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Розглядаються особливості підготовки кадрів в аграрних професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

66.4(4Укр)я73

Є24

   Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Хомутенко, Д. А. Говорун, Я. І. Мозговий [та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. – К. : ЦУЛ, 2015. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська інтеграція.pdf.

     У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу.

                               40 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 37)

59

67.9(4Укр)304.211.33

Ж74

   Житлові відносини. Законодавство, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літж/Житлові відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, спеціалістів з питань квартирного обліку та надання жилих приміщень виконавчих комітетів місцевих Рад, членів комісій по житлово-побутовій роботі профспілкових комітетів підприємств, організацій та установ.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1)

60

67.9(4Укр)0я73

К34

Кельман, М. С.

   Загальна теорія держави і права [Текст] : підручник / М. С. Кельман. – К. : Кондор, 2016. – 716 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальна теорія держави і права.pdf.

     Підручник висвітлює питання загальної теорії держави і права з урахуванням  сучасного стану вітчизняної та зарубіжної юридичної науки. Поряд із традиційними темами у ньому вміщено розділи, що відображають зміни в теорії права, української державності та галузевому законодавстві.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 3)

61

60.844я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – 4-те вид., випр., доповн. – К. : Ліра-К, 2015. – 624 с. – (Культура діловодства). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальне діловодство.pdf.

     У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

62

73я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Загальне документознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2015. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальне документознавство.pdf.

     Документознавство як синергетична наукова й навчальнв дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоакспектному діалозі документознавчих дисциплін й грунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 8)

63

68.4(4Укр)

З-14

   Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 22 лют. 2016 р. – Х. : Право, 2016. – 414 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Загальновійськові статути.pdf.

     Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях станом на 22 лютого 2016 року.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

64

67.9(4Укр)304.2

З-19

   Закон України "Про оренду державного та комунального майна" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 14 лип. 2015 р. – К. : Паливода А. В., 2015. – 24 с. – (Закони України).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

65

67.9(4Укр)305.6

З-19

   Закони України : "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 16 черв. 2016 р. – К. : Паливода А. В., 2016. – 28 с. – (Закони України).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

66

87.777я73

М13

Мазуркевич, О. П.

   Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мазуркевич, В. П. Дячук. – К. : Ліра-К, 2016. – 218 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Звичаєві норми етикету.pdf.

     У навчальному посібнику досліджено сутність та основні форми звичаєвих норм етикету у традиційній культурі українців. Автори навчального посібника зробили порівняльний аналіз між етикетом та схожими термінами (мораль, звичай, ритуал), що дає можливість виокремити саме поняття етикету в українській культурі.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

67

65.052.206я73

З-43

   Звітність в бюджетних установах [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 41 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/14784/опорний%20конспект%20лекцій.pdf.

68

65.052.207

І-58

   Інвентаризація [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2016. – 139 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвентаризація. Практ. посіб.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

69

65.263-21я73

І-58

   Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ткаленко, Л. М. Ремньова, В. Г. Маргасова [та ін.]. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор-Видавництво, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиційий менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті питання управління інвестиційною діяльністю підприємств, оцінки ефективності інвестиційних, інноваційних проектів, формування портфелів фінансових інструментів і реальних інвестиційних проектів.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

70

65.291.551

І-58

   Інвестиційно-інноваційна діяльність : теорія, практика, досвід [Текст] : монографія / М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко [та ін.] ; за ред. М. П. Денисенка, Л. І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2016. – 1050 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиційно-інноваційна діяльність теорія, практика, досвід.pdf.

     У монографії висвітлені проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності підприємству теоретичному і практичному аспекті. Викладено концептуальні основи управління фінансами підприємств, планування виробництва, управління проектами та програмами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 9)

71

74.580

Т36

Теслюк, В. М.

   Індивідуальний стиль педагогічного спілкування викладача : теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2016. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Індивідуальний стиль.pdf.

     У монографії висвітлено теоретичні та методичні аспекти формування індивідуального стилю педагогічного спілкування викладача вищої школи.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

72

65.291.551-21

І-66

   Інноваційні технології в менеджменті та публічному управлінні [Електронний ресурс] : зб. тез доп. загальноунів. наук. конф. [м. Тернопіль, квіт. 2016 р.] / відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Тайп, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6664/1/I%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86_%d0%b2_%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6_%d0%a1%d0%a2%d0%a3%d0%94.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

73

67.9(4Укр)304.3

І-73

   Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальна власність. Законодавство.pdf.

     Посібник розрахований на суб'єктів права інтелектуальної власності - творців об'єкта права інтелектуальної власності, інших осіб, яким належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору, суддів, адвокатів, а також студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

74

32.973я73

М37

Мачуга, Р. І.

   Інформатика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Р. І. Мачуга ; відпов. за вип. О. М. Ляшенко. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 21 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15090/nnimev_mevmi_smev-mi_i_LEK.pdf.

75

65.206.11я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2016. – 492 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційний бізнес. Палеха.pdf.

     Мета підручника - розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з'ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

76

78.5я73

Ш25

Шаравара, Т. О.

   Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Шаравара. – К. : Ліра-К, 2016. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційний пошук і робота.pdf.

     Посібник містить роз'яснення базових принципів, підходів до методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам опису наукових джерел.

                               12 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент. – 8, Чит. зал студентів. – 2)

77

32.973.2-018я73

І-74

   Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст] : підручник / М. М. Скопень, М. К. Сукач, О. П. Будя [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача, М. М. Скопеня. – К. : Ліра-К, 2016. – 764 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному.pdf.

     Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практику розв'язування задач на платформі офісного та спеціалізованого програмного забезпечення, глобальних дистиб'юторних систем бронювання, а також інших систем в сучасних умовах функціонування підприємств готельно-ресторанногго та туристичного бізнесу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

78

32.973я73

І-74

   Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 37 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15146/nnimev_mevmi_st_ist_LEK.pdf.

79

65.02я73

І-90

   Історія економічних вчень [Текст] : підручник / В. В. Білоцерківець, В. В. Волошенюк, О. О. Завгородня [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича, Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2016. – 376 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія економічних вчень. 2-ге вид.pdf.

     У підручнику розглянуто історичну еволюцію і сучасні напрямки світової й української економічної думки в контексті динаміки економічної, соціальної, духовної та політичної сфер суспільства. Охарактеризовано ідеї, концепції й теорії провідних мислителів стародавнього світу і середньовіччя, науковий доробок класичної політичної економії, її засновників і провідних економістів.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

80

63.3(4Укр)5

І-90

   Історія Запорозької Січі [Текст] / редкол. : В. Смолій, В. Щербак, В. Горобець [та ін.]. – К. : Арій, 2015. – 242 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія Запорізької Січі.pdf.

     Це унікальне видання, де вперше визначено і науково обгрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром та Дунаєм січового Коша. У ньому висвітлено утворення "козацької республіки", матеріальну та духовну культуру січової громади, а також вплив останньої на українське суспільство ранньомодерної доби.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

81

63.1я73

Г60

Голиш, Г. М.

   Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця ХІХ століття [Текст] : підручник / Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія історичної науки.pdf.

     У запропонованому навчальному виданні на основі авторської програми викладено історію історичного пізнання від його першоджерел до кінця ХІХ ст. Стисло проаналізовано творчий доробок найпомітніщих суб'єктів історієписання зарубіжних країн.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

82

63.3(4Укр)4

Г95

Гуржій, О. І.

   Історія козацтва. Держава-військо-битви [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2015. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія козацтва.pdf.

     У книзі висвітлюються найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації урядом Росфйської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX ст.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

83

74.03я73

Л37

Левківський, М. В.

   Історія педагогіки [Текст] : підручник / М. В. Левківський, Д. І. Пащенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 379 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія педагогики.pdf.

     Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою "Історія педагогіки".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

84

63.3(4Укр)2

Д44

Дід, Свирид

   Історія України від діда Свирида [Текст]. Кн. 1 / Свирид Дід. – К. : Юстініан, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія України від діда Свирида.pdf.

     Книга написана в стилі, найбільшим наближенням за подібністю до якого є Всесвітня історія в обробці "Сатирикону". Однак авторське викладення матеріалу відрізняється більш науковим ставленням до історичних деталей, глибиною анаізу причинно-наслідкових зв'язків, тому може використовуватися як достовірний варіант історичного матеріалу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

85

87.3(4Укр)я73

К77

Кралюк, П. М.

   Історія філософії України [Текст] : підручник / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2015. – 651 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія філософії України.pdf.

     У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях.

                               14 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 12)

86

60.832.1

К24

Карнеги, Д.

   Как стать эффективным лидером [Текст] / Д. Карнеги ; пер.с англ. Г. И. Левитан. – 3-е изд. – Минск : Попурри, 2014. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Как стать эффективным лидером.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

87

88.53

К24

Карнеги, Д.

   Как эффективно общаться с людьми [Текст] / Д. Карнеги ; пер.с англ. Г. И. Левитан. – 4-е изд. – Минск : Попурри, 2014. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Как эффективно общаться с людьми.pdf.

     В книге изложен ряд стратегий для улучшения устной и письменной коммуникации. Вы научитесь совершать свои навыки устной речи, будь то обычная беседа или публичное выступление перед многочисленной аудиторией; слушать и осознавать сказанное; пользоваться языком тела и понимать его.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

88

60.844я73

К36

   Керування документацією [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2016. – 295 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Керування документацією. Підручник.pdf.

     У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

                               15 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 13)

89

94.8

К53

   Книга мудрості. Афоризми та крилаті вислови [Текст] / уклад. Г. Латник. – К. : Арій, 2015. – 720 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Книга мудрості.pdf.

     У цьому виданні репрезентовано афористичну думку людства за весь період її історії - від давніх часів до сьогодення.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

90

22.17я73

М29

Марценюк, Є. О.

   Комп'ютерна дискретна математика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Є. О. Марценюк. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 53 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15850/FCIT_kKN_sPZS_KDM_LEC.pdf.

91

32.973я73

М33

Матвієнко, М. П.

   Комп'ютерна логіка [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2015. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комп'ютерна логіка.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основні поняття комп'ютерної логіки і методів побудови різноманітних комп'ютерних систем та схем автоматики і управління.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

92

67.300

К64

   Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : зб. законодавчих і нормат. актів / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2016. – 116 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конвенція про захист прав людини.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

93

67.9(4Укр)300я73

Ф33

Федоренко, В. Л.

   Конституційне право України [Текст] : підручник / В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2016. – 616 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конституційне право України. Федоренко.pdf.

     У підручнику висвітлено основні положення навчальної дисципліни "Конституційне право України", а саме питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 8)

94

65.052.8я73

К65

   Контроль і ревізія [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. Шестерняк. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 101 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15919/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9%20%d0%a0%d1%96%d0%9a%202013.pdf.

95

87.3(5Кит)

К65

   Конфуцій [Текст] : висловлювання та афоризми / упоряд. Т. Рожко. – К. : Арій, 2015. – 224 с. – (Антологія мудрості). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конфуцій.pdf.

     Книга містить роздуми, настанови та висловлювання давньокитайського філософа і педагога Конфуція (Кун-Фу-Цзи; 551-479 до н. е.), збережені його учнями та послідовниками.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

96

65.292.34-21

А80

Ареф'єва, О. В.

   Корпоративне управління : еволюція, становлення, розвиток [Текст] : монографія / О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна. – К. : Ліра-К, 2016. – 180 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корпоративне управління  еволюція, становлення, розвиток.pdf.

     Монографія присвячена науково-теоретичним, методичним і практичним аспектам становлення та розвитку корпоративного управління. В роботі розглянуті теоретико-методологічні основи еволюційного розвитку теорії управління, трансформаційні процеси корпоративного управління, методологічні передумови розвитку системи корпоративного управління.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

97

К68

   Корпоративне управління : процеси, стратегії, технології [Електронний ресурс] : кол. моногр. / К. Н. Абдуллаев, В. І. Алєксєєв, Я. І. Алмашій [та ін.] ; за заг. ред. К. С. Шапошникова, Н. І. Соловйової, Ю. Ю. Станкевич. – Херсон : Гельветика, 2015. – 536 с.

98

60.80я73

С17

Самокиш, О. В.

   Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Самокиш. – К. : Кондор, 2016. – 203 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Креативний менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено засади креативізації менеджменту організації. Розглядаються теоретичні аспекти і практичне застосування знань з креативного менеджменту, розкрито сутність креативності та креативного менеджменту.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

99

67.9(4Укр)61я73

К82

   Кримінальна субкультура : поняття, суспільна небезпека, форми та засоби впливу на правопорядок в установах виконання покарань [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Колб, О. М. Литвинов, І. О. Колб [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба. – К. : Кондор, 2016. – 222 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальна субкультура.pdf.

     В навчальному посібнику з'ясована суть та суспільна небезпека кримінальної субкультури, а також визначені форми і засоби її впливу на стан виконання покарання у виді позбавлення волі в кримінально-виконавчих установах закритого типу України.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

100

67.9(4Укр)308я73

К82

   Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2015. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне право України. Загальна частина.pdf.

     У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, а також наводяться відомості про основні напрями (школи) науки кримінального права.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 23)

101

67.9(4Укр)308я73

К82

   Кримінально-виконавче право [Текст] : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд [та ін.] ; за ред. В. В. Голіни, А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінально-виконавче право.pdf.

     У Загальній частині підручника розкриваються поняття кримінально-виконавчого права, предмет і система курсу, характеризується правовий статус засуджених та міжнародні стандарти поводження з ними.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 19)

102

67.9(4Укр)6

Д44

Дідківська, Г. В.

   Криміногенність сім'ї як фактор злочинності неповнолітніх [Текст] : монографія / Г. В. Дідківська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 203 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kryminogennist_simi.pdf#toolbar=0.

     У монографії проведено комплексне дослідження криміногенності сім'ї як фактора злочинності неповнолітніх, який необхідно враховувати при дослідженні причин і умов вчинення злочинів неповнолітніх на сучасному етапі розвитку суспільства.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

103

65.9(4Укр)31-37я73

К93

   Курсове проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Н. О. П'ятницька, О. М. Григоренко, Є. В. Красовський, Л. Г. Агафонова. – К. : Кондор, 2016. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Курсове проектування об'єктів.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання курсового проекту. Наведені методики розробки концептуальних засад та визначення обсягу основних та додаткових послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

104

87.4я73

К44

Кислюк, К. В.

   Логіка [Текст] : консп. лекцій / К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2016. – 92 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логіка. Кислюк.pdf.

     Пропонований конспект лекцій містить короткий виклад навчальної дисципліни "Логіка" на рівні загальноосвітнього предмету. Науково-методичний апарат включає контрольні запитання, фонд тестових завдань, словник ключових понять й термінів, список літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

105

87.4

К63

Комаха, Л. Г.

   Логічні засади аргументації у філософському знанні [Текст] : монографія / Л. Г. Комаха. – К. : ЦУЛ, 2015. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/logistychni_zasady.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена аналізу логістичних засад аргументації у філософському знанні. Сучасний стан теорії аргументації варто розглядати як перетин двох тенденцій. З одного боку, це розроблення загального концептуального апарату, а з іншого - аналіз аргументації у різних царинах людського життєдіяльності.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

106

74.58.268я73

М12

   Магістерська робота : методика підготовки [Текст] : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. – К. : Ліра-К, 2016. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/лім/Магістерська робота.pdf.

     У посібнику розкриті теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської роботи, процедура попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту в атестаційній комісії.

                               7 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

107

65.291.3я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Маркетинг інформаційних продуктів і послуг [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. – К. : Ліра-К, 2016. – 480 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг інформаційних продуктів.pdf.

     Викладений тут матеріал допоможе розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну їх складову.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

108

65.291.551я73

М27

   Маркетинг технічних інновацій [Текст] : навч. посіб. / М. К. Сукач, І. В. Ніколенко, Г. О. Оборський [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача. – К. : Ліра-К, 2016. – 414 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг технічних інновацій. 2016.pdf.

     Викладено джерела, сутність та структуру інноваційного процесу. Розглянуто питання інформаційногозабезпечення інновацій, захисту і ліцензування об'єктів інтелектуальної власності, основні засади трансферу технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

65.291.551я73

М27

   Маркетинг технічних інновацій [Текст] : навч. посіб. / М. К. Сукач, І. В. Ніколенко, Г. О. Оборський [та ін.] ; за ред. М. К. Сукача. – К. : Ліра-К, 2013. – 414 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг технічних інновацій.pdf.

     Викладено джерела, сутність та структуру інноваційного процесу. Розглянуто питання інформаційногозабезпечення інновацій, захисту і ліцензування об'єктів інтелектуальної власності, основні засади трансферу технологій.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

110

65.9(4Укр)49-21я73

М50

   Менеджмент і маркетинг туризму [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Афонченкова, О. В. Булюк, Б. П. Масенко [та ін.] ; під заг. ред. О. Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2013. – 364 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент і маркетинг.pdf.

     У посібнику розглядається сучасна теорія і практика менеджменту і маркетингу туризму, доповнюючи небагаточисельні навчальні видання в  Україні за даною тематикою. Зроблена спроба у стислій формі одночасно висвітлити основні питання менеджменту і маркетингу в туристичній діяльності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

111

65.291.6я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент персоналу. Палеха.pdf.

     Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

112

65.9(4Укр)441я73

Л33

Лебедев, М. М.

   Менеджмент утримання багатоквартирних будинків (абетка управителя) [Текст] : навч. посіб. / М. М. Лебедев, Р. Є. Агамян, К. Є. Мухіна. – К. : Автограф, 2015. – 452 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент утримання.pdf.

     На основі теорії управління в посібнику розглянуті правові, організаційні, технічні, технологічні, екологічні, економічні та управлінські аспекти менеджменту утримання багатоквартирних будинків.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

113

М54

   Методичні вказівки проходження виробничої практики в установах банків студентами 4-го курсу денної форми навчання [Електронний ресурс] : ОКР : бакалавр проф. спрямування "Банківська справа" / уклад. Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

114

65.050.11

С16

Сало, І. В.

   Методологічні засади формування економічної політики України [Текст] : монографія / І. В. Сало, М. А. Єпіфанова, К. О. Соколенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методологічні засади формування.pdf.

     У монографічному дослідженні аналізується розвиток економіки незалежної України. Розглянуто економічні основи та базові положення ринкового реформування.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 5)

115

72я73

Я46

Якобчук, А. В.

   Методологічні основи наукового дослідження діяльності системи охорони здоров'я [Текст] : навч. посіб. / А. В. Якобчук, Г. О. Слабкий. – К. : Ліра-К, 2016. – 172 с.

     У посібнику на сучасному методологічному рівні розглянуто гносеологічні засади формування наукових досліджень, теоретичні основи наукознавства, правила логічного побудування структури наукових результатів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

116

73я73

Б75

Боднар, І. Р.

   Міжнародна інформація [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Р. Боднар. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 284 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна інформація. Боднар.pdf.

     У навчально-методичному посібнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

117

67.52я73

Р24

Раскалєй, М. О.

   Міжнародне приватне право в запитаннях та відповідях. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / М. О. Раскалєй, К. В. Глущенко. – К. : Ліра-К, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародне приватне право. Раскалєй.pdf.

     Навчальний посібник спрямований на формування в читача загального уявлення про міжнародне приватне право, його предмет, метод, систему, джерела, має сприяти засвоєнню матеріалу, що стосується вчення про колізійну норму та інших загальних засад міжнародного приватного права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 2)

118

66.4(0)я73

М29

Мартиненко, А. К.

   Міжнародні відносини 1945-1975 років [Текст] : навч. посіб. / А. К. Мартиненко, Б. А. Мартиненко. – К. : Ліра-К, 2015. – 366 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні відносини. Мартиненко.pdf.

     Навчальний посібник приділяє увагу проблемам міжнародних відносин 1945-1975 рр. Цей період в історії міжнародних відносин чи не найсуперечніший за всю історію людства.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

119

66.4(0)6

М58

   Міжрегіональне співробітництво в національному та міжнародному вимірах [Електронний ресурс] : Десяті ювілейні регіональні та муніципальні читання : зб. матеріалів доп. міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 18-19 жовт. 2016 р.] / редкол. : М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відпов. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Крок, 2016. – 369 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/7024/1/10%20%d1%87%d0%b8%d1%82.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Збірник матеріалів доповідей укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції  «Міжрегіональне співробітництво в національному та міжнародному вимірах», яка відбулася  18-19  жовтня 2016 року в рамках Десятих регіональних і муніципальних читань на базі Тернопільського національного економічного університету.

120

67.9(4Укр)303

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2016 р. / С. М. Грудницька, А. Г. Баришніков, Ю. Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Грудницької. – К. : ЦУЛ, 2016. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Науково-практичний коментар Господарського кодексу..pdf.

     У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 10)

121

67.9(4Укр)304.1

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 1 квіт. 2016 р. / В. В. Забарський, В. В. Богатир, С. В. Пєтков [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Бобрика. – К. : ЦУЛ, 2016. – 784 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний  аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 1 квітня 2016 року.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 10)

122

67.9(4Укр)310

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 1 квіт. 2016 р. / С. О. Короєд, К. А. Бабенко, О. В. Батрин [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : ЦУЛ, 2016. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний  аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 10)

123

65.9(4Укр)я73

С77

Старостенко, Г. Г.

   Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. – К. : Ліра-К, 2015. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Національна економіка. Старостенко.pdf. – Присвячується до 90-ччя навчального закладу.

     В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

124

65.9(4Укр)261.7

Н73

   Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст] : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва [та ін.] ; кер. авт. кол. О. В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 317 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Нові вектори розвитку страхового ринку.pdf.

     У монографії висвітлюються питання формування конвергентної моделі фінансового ринку, визначаються сучасні напрями і тенденції розвитку страхового та перестрахового ринків світу і України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

125

86.37(4Укр)

Х20

Харишин, М. В.

   О некоторых национальных особенностях или как Киевская церковь перешла в послушание церкви Московской [Текст] / М. В. Харишин. – К. : Ліра-К, 2016. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/О некоторых национальных особенностях.pdf.

     В прелагаемой читателю книге автор на широкой документальной базе попытался проанализировать причины и последствия перехода православной Киевской митрополии, представлявшей в ХVII веке Украинскую церковь, из состава Константинопольского патриархата в подинение Московской патриархии.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

126

65.052.2я73

О-17

   Облік і аудит [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Смоляр, Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам'янська [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 616 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік і аудит. Смоляр.pdf.

     В навчально-методичному посібнику подано основні завдання що допоможуть студенту організувати самостійну навчальну роботу, а саме: диференційовано використовувати завдання з урахуванням рівня підготовки; розвивати мотиваційну навчальну діяльність; забезпечити розвиток ініціативності, самостійності та творчості студента.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

127

67.7я73

О-64

   Організація діяльності поліції зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. О. Басс, О. І. Безпалова, В. М. Білик [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Чернєя. – К. : КНТ, 2015. – 572 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація діяльності поліції.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Організація діяльності поліції зарубіжних країн", яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ у сучасних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

128

36.99я73

М84

Мостова, Л. М.

   Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація обслуговування на підприємствах.pdf.

     У навчальному посібнику викладена комплексна характеристика організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Наводяться вимоги до виробничих та торгових приміщень. Дається характеристика посуду, устаткуванню та білизні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

129

Ч-15

Чайковський, Я. І.

   Організація тренінгу : задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, ситуаційні завдання (кейси), ділові ігри [Електронний ресурс] : метод. вказівки / Я. І. Чайковський, Л. М. Ониськів, В. Я. Рудан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 112 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6717/1/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b32016-2%d0%91%d0%b0%d0%ba%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%9a%d0%b5%d0%b9%d1%81.pdf.

     У  методичних вказівках  розглядаються питання, пов’язані з  проведенням навчального процесу, наближеного до виробничих ситуацій в банківських установах.  Окремі розділи присвячено  організації тренінгу, обов’язкам студента і керівника тренінгу від кафедри, оформленню та захисту звіту з тренінгу. Методичні вказівки  містять різні типи задач з організації банківської діяльності, зокрема  розрахунок загальної суми активних і пасивних операцій банківських установ, відсоткових ставок за депозитними операціями, встановлення ліміту залишку готівки в касі, відсоткових ставок за кредитними операціями, економічних нормативів  діяльності банків, формування резервів за активними, зокрема кредитними банківськими операціями.

130

65.01я73

Ч-44

Чепінога, В. Г.

   Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Чепінога. – К. : Ліра-К, 2014. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи економічної теорії.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито загальні закономірності функціонування ринкової економіки та проблеми ринкової трансформації командної економіки.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

131

67.9(4Укр)304.3я73

Л17

Лазебний, В. С.

   Основи інтелектуальної власності та її захисту [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, С. В. Толюпа. – К. : Ліра-К, 2014. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи інтелектуальної власності та її захисту.pdf.

     У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути - авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та їнших засобів індивідуалізації тощо. Їх аналіз ведеться як із позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій галузі.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

132

83.7я73

К49

Климова, К. Я.

   Основи культури і техніки мовлення [Текст] : навч. посіб. / К. Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Ліра-К, 2015. – 239 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи культури і техніки мовлення.pdf.

     У посібнику здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення, вміщений у підручниках, посібниках та окремих наукових і науково-популярних статтях, запропоновано схеми і таблиці.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 12)

133

51.204я73

Я46

Якобчук, А. В.

   Основи медичної валеології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Якобчук, О. Г. Курик. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2016. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи медичної валеології.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми та побудований на основних питаннях поточного та кінцевого контролю програми. Курс подано у вигляді як основного, так і додаткового матеріалу з метою самостійного отримання та поглиблення знань у даній галузі охорони здоров'я.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

134

74.58.268я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Ліра-К, 2016. – 335 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи науково-дослідної роботи.pdf.

     У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методолоігї науково-дослідної роботи.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

135

65.9(4Укр)261.4я73

Ф82

Фрадинський, О. А.

   Основи оподаткування [Текст] : навч. посіб. / О. А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 340 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи оподаткування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті теоретичні та практичні аспекти функціонування податків та оподаткування в економіці ринкового типу. Характеризуються їх функції та окреслюються основні елементи, аналізуються підходи до класифікації обов'язкових платежів.

                               15 прим. (Абонемент. – 15)

136

74.580я73

Т36

Теслюк, В. М.

   Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи [Текст] : підручник / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2016. – 340 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи педагогічної майстерності.pdf.

     У підручнику висвітлено: зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; сутнісні складові його педагогічної майстерності; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

137

30ця73

С89

Сукач, М. К.

   Основи стандартизації [Текст] : навч. посіб. / М. К. Сукач. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2016. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи стандартизації.pdf.

     У навчальному посібнику викладено загальні положення та визначення зі стандартизації, дано відомості з міжгалузевої та міжнародної системи стандартизації. Наведено методологічні основи стандартизації й уніфікації промислової продукції та тенологічних процесів.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 13)

138

75.1я73

О-75

   Основи фізичного виховання людей різного віку [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Литовченко, Ю. В. Козерук, М. Г. Лазаренко, М. М. Трояновська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи фізичного виховання.pdf.

     Авторами висвітлюються теоретичні аспекти фізичного виховання людей різного віку і досліджуються специфічні засоби зміцнення здоров'я, викладаються організаційні та методичні основи.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

139

67.9(4Укр)311

Д44

Дідківська, Г. В.

   Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей [Текст] : монографія / Г. В. Дідківська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osoblyvosti_kr-prots_didk.pdf#toolbar=0.

     У монографії вперше досліджено особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із  соціально-неблагополучних сімей, сформульовано ряд авторських визначень, а саме: "соціально-неблагополучна сім'я", "сімейне неблагополуччя".

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

140

66.032я73

О-75

   Особливості публічного управління та адміністрування [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук. – К. : Ліра-К, 2016. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Особливості публічного управління.pdf.

     Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивчення особливостей публічного управління та адміністрування як практичної, наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською програмою у галузі знань "публічне управління та адміністрування".

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

141

65.9(4Укр)26

С29

Селіверстов, В. В.

   Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах [Текст] : монографія / В. В. Селіверстов. – Суми : Університетська книга, 2016. – 364 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Особливості реалізації грошово-кредитної політики.pdf.

     До монографії увійшли матеріали, присвячені сучасному досвіду реалізації основним центральними банками власної грошово-кредитної політики. До уваги читача представлений аналіз впливу інструментів грошово-кредитної політики на економічну активність і цінову стабільність на основі побудови регресійних і авторегресійних моделей - векторних моделей авторегресії (VAR-моделі) та / або векторних моделей корекції регресійних залишків (VEC-моделі).

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

142

74.58я73

З-17

Зайченко, І. В.

   Педагогіка і методика навчання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 456 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Педагогика і методка.pdf.

     Навчальний посібник спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 7)

143

60.80

Д44

Діамандіс, П.

   Переможець : як досягти колосального успіху і вплинути на світ [Текст] / П. Діамандіс, С. Котлер. – К. : K.FUND, 2016. – 253 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Переможець.pdf.

     Ця книжка є посібником з використання експонентних технологій, нестандартного мислення й інструментів, керованих натовпом, для того, хто прагне досягти успіху та змінити життя мільярдів людей на краще. Наразі експонентні технології підривають авторитет компаній зі списку Fortune 500 та допомагають молодим підприємцям перейти з рівня "у мене є ідея" на рівень "я управляю багатомільярдною компанією" набагато швидше, ніж будь-коли раніше.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

65.291.217я73

К89

Кузьмичов, А. І.

   Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel [Текст] : практикум / А. І. Кузьмичов. – К. : Ліра-К, 2016. – 180 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Планування та управління проектами.pdf.

      Одна з основних цілей бізнес-аналітики - завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проектами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

145

67.9(4Укр)302.2

П44

   Податковий кодекс України [Текст]. – К. : Вісник, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податковий кодекс України. Вісник.pdf.

                               5 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 5)

146

65.9(4Укр)261.4я73

З-17

Зайцев, О. В.

   Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – К. : Ліра-К, 2016. – 308 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податковий менеджмент.pdf.

     У підручнику розкриті теоретичні та практичні питання організації та ведення податкового управління і контролю. Матеріал надано відповідно до чинного податкового законодавства України.

                               16 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

147

66.032я73

П50

   Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політика в публічному управлінні.pdf.

     У навчальному посібнику дано комплексне уявлення про політику в публічному управлінні, викладено її розуміння та теоретичні засади. Розкрито моделі, підходи, методологічний інструментарій і механізми формування, впровадження та оцінювання поілтики в публічному управлінні.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

148

66.01я2

П50

   Політологічний енциклопедичний словник [Текст] / Ю. Г. Барабаш, О. М. Бардін, О. О. Безрук [та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2015. – 816 с.

     Політологічний енциклопедичний словник охопив аналіз основних категорій політичної науки. основний зміст словника розкриває сутність, поняття. цінності та значення політики, її ролі в житті особи та суспільства, нації і держави. у долі народів і людства загалом.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

149

67.9(4Укр)303я73

Р34

Рєзнікова, В. В.

   Посередництво і представництво в господарському праві та процесі України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. – К. : Ліра-К, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Посередництво і представництво.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти правового регулювання посередництва та представництва в господарському праві та процесі України.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 7)

150

67.9(4Укр)311я73

В14

Вакулік, О. А.

   Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні [Текст] : навч. посіб. / О. А. Вакулік, Ю. І. Азаров. – К. : ЦУЛ, 2016. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Початок досудового розслідування.pdf.

     Навчальний посібник є першим в Україні дослідженнм комплексу правових та організаційних питань початку досудового розслідування за чинним кримінальним процесуальним законодавством.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

151

67я73

Н53

Непран, А. В.

   Правовая статистика [Текст] : учеб. пособ. / А. В. Непран, И. Е. Тимченко, О. М. Левчук. – Х. : Бурун и К, 2014. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правова статистика.pdf.

     В учебнике рассматривается предмет и метод правовой статистики как общественной науки, принципы и научные основы организации статистической работы в различных правоохранительных органах, формы, виды и приемы статистического наблюдения.

                               13 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 10)

152

67.9(4Укр)72я73

П68

   Правові засади діяльності прокуратури України у сфері виконання покарань [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Дудко, І. О. Колб, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужи, О. Г. Колба. – К. : Кондор, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правові засади діяльності прокуратури.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми діяльності прокуратури України як учасника кримінально-виконавчих правовідносин, здійснено аналіз сучасного стану кримінально-виконавчої діяльності України й засобів прокурорського реагування на обставини та порушення, що її дестабілізують.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

153

67.300

П68

   Правові основи розвитку сучасних політичних систем : досвід та перспективи [Текст] : монографія / Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк, Г. О. Василевич [та ін.]. – К. : Юридична думка, 2013. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Правові основи розвитку.pdf. – До 95-річчя створення НАНУ.

     У книзі досліджується широке коло теоретичних та конституційно-правових проблем формування та розвитку політичних систем молодих незалежних держав. Аналізуються їх сутність, типологія, складові елементи, досвід їх правового регулювання і розвиток в умовах демократії.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

154

86.2

К78

Кралюк, П. М.

   Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні [Текст] : монографія / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2015. – 135 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Прийняття і сприйняття.pdf.

     Монографія присвячена питанням поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещенням. Окремо звертаємо увагу на "вибір віри" князем Володимиром.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

155

67.9(4Укр)304.9

К78

Красицька, Л. В.

   Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей [Текст] : монографія / Л. В. Красицька. – К. : Ліра-К, 2015. – 628 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проблеми здійснення та захисту особистих.pdf.

     У монографії визначено методологічні засади здійснення та захист прав батьків і дітей, розглянуто загальнотеоретичні положення про права батьків і дітей, принципи і межі їх здійснення, досліджено загальні положення про захист прав батьків і дітей, виявлено теоретичні та практичні проблеми здійснення та захист особистих та майнових прав батьків і дітей.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

156

65.291.217я73

Ш55

Шигимага, А. Ф.

   Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Шигимага, Н. В. Ільченко. – К. : Кондор, 2015. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проектний аналіз. Шигимага.pdf.

     Навчальний посібник містить опорний конспект лекцій за трьома модулями, включаючи концепцію, методологію і функціональні аспекти проектного аналізу.  Засвоєння теоретичного матеріалу підкріплюються завданнями для практичних (семінарських) занять, контрольних робіт, а також самостійною роботою студентів.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

157

65.9(4Укр)424я73

П79

   Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Н. О. П'ятницька, Н. М. Зубар, Г. Т. П'ятницька [та ін.] ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької, Н. М. Зубар. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КУТЕП, 2016. – 407 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проектування підприємств готельно-ресторанного.pdf.

     Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведені методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріалами, трудовими і фінансовими ресурсами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

158

32.973я73

П81

   Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Пупена, І. В. Ельперін, Н. М. Луцька, А. П. Ладанюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 552 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Промислові мережі.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

159

84(4/8)

Г12

Гавальда, А.

   Просто вместе [Текст] = Ensemble, c'est tout : роман / А. Гавальда ; пер.с фр. Е. Клоковой. – М. : АСТ, 2016. – 576 с. – (Лучше, чем жизнь).

     Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной комнатке-"чулане" под крышей роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и ранимая, она сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать и работает по ночам уборщицей офисов.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

160

32.973.2-018

Е85

Эспозито, Д.

   Разработка приложений для Windows 8 на HTML5 и JavaScript [Текст] / Д. Эспозито, Ф. Эспозито. – С.Пб. : Питер, 2014. – 384 с. – (Библиотека программиста). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Разработка приложений.pdf.

     С помощью этой книги вы быстро освоите разработку приложений для Windows с использованием таких технологий как HTML и JavaScript. Написанное известным експертом Дино Эспозито в соавторстве со своим сыном, это практическое пособие содержит все необходимое для того, чтобы помочь читателю спроектировать, создать и опубликовать свое приложение для Windows 8.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

161

67.9(4Укр)309я73

Р31

   Реалізація принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань у кримінально-виконавчій діяльності України [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Колб, О. М. Джужа, В. Я. Конопельський [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба, О. М. Джужи. – К. : Кондор, 2016. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Реалізація принципу диференціалізації.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми кримінально-виконавчих засад диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк та їх впливу на стан реалізації мети і завдань кримінально-виконавчого законодавства, протидії рецидивній та організованій злочинності, а також кримінальній субкультурі у виправних і виховних колоніях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

162

88.37

Д49

Дытыненко, Е. А.

   Революция-эволюция игры [Текст] : Книга-тренинг для успешных женщин / Е. А. Дытыненко. – К. : Саммит-Книга, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Революция - эволюция игры.pdf.

     Сколько стоит практическое руководство твоего успеха, книга, которая одновременно включает, помогает переключаться и в ресурсном состоянии достигать желаемого просто используя фишки, техники и инструменты, делая сложное простым и применимым в жизни одновременно экономя самый ценный ресурс - наше время?

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

163

65.049(4Укр)я73

Т58

Топчієв, О. Г.

   Регіоналістика : географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 371 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регіоналістика.pdf.

     У навчальному посібниму викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні основи розробки регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 6)

164

67.9(4Укр)303

Р45

   Реформування господарського законодавства України [Текст] : круглий стіл ; зб. тез і матеріалів [м. Київ, 31 берез. 2016 р.] / відп. за вип. І. С. Гриценко, В. С. Щербина, В. В. Рєзнікова [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2016. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Реформування господарського законодавства.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

165

65.264.3

С16

Сало, І. В.

   Розвиток депозитарної і депозитної діяльності в Україні [Текст] : монографія / І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2016. – 98 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток депозитарної і депозитної.pdf.

     У монографічному дослідженні розглядається обіг державних цінних паперів та розвиток депозитарної та депозитної діяльності в Україні.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

166

65.9(4Укр)26

Р64

   Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки [Текст] : монографія / С. А. Кузнецова, А. А. Кузнецов, В. М. Вареник [та ін.] ; за заг. наук. ред. С. А. Кузнецової. – К. : ЦУЛ, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток державних фінансів в умовах.pdf.

     В монографії обгрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: окреслено напрями розвитку нової теорії грошей, застосування синергізму в інформаційній перспективі державних фінансів та забезпечення якості фінансового моніторингу.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

167

65.291.213

К20

Капаруліна, І. М.

   Розвиток підприємства : концепція і технологія дослідження [Текст] : монографія / І. М. Капаруліна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток підприємства концепція і технологія.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню закономірностей розвитку підприємств на засадах універсалізму. Проводиться грунтовний аналіз теоретико-методологічних засад теорії розвитку підприємства та поточних умов розвитку підприємств на прикладі авіабудівної галузі.

                               9 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 7)

168

65.291.6я73

Ч-93

Чурсіна, Л. А.

   Сертифікація персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, Ю. В. Березовський, Г. А. Тіхосова. – К. : Ліра-К, 2014. – 315 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сертифікація персоналу.pdf.

     Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, організації роботи з персоналом, місце персоналу в системі управління якістю, атестації, сертифікації та оцінки якості персоналу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

169

65.9(4Укр)271

К64

Конопліна, Ю. С.

   Система соціального страхування в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Ю. С. Конопліна. – Суми : Університетська книга, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Система соціального страхування.pdf.

     Монографія містить результати наукових досліджень з питань розвитку соціального страхування, що можуть бути корисними для дослідників, яких цікавить дана проблематика з науково-теоретичної точки зору.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

170

22.18я73

Ш19

Шамровський, О. Д.

   Системний аналіз : математичні методи та застосування [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Шамровський. – Львів : Магнолія - 2006, 2016. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Системний аналіз математичні методи.pdf.

     У навчальному посібнику викладаються основні поняття системного аналізу. У першу чергу, увага приділяється математичним моделям системного аналізу і способам їх вивчення. Розглядається велике коло проблем, починаючи від класичної механіки, і закінчуючи задачами екології й економіки.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

171

60.803я73

С40

   Системний аналіз складних систем управління [Текст] : навч. посіб. / А. П. Ладанюк, Я. В. Смітюх, Л. О. Власенко [та ін.]. – К. : НУХТ, 2013. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Системний аналіз.pdf. – 130 НУХТ.

     У навчальному посібнику на основі єдиного системного підходу викладено методологію, методи та процедури аналізу і синтезу складних систем управління (керування). Розглянуто системні задачі структурного аналізу складних систем керування.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

172

63.3(4Укр)

Г95

Гуржій, О. І.

   Славетні битви. Від Донбасу до Карпат. Від Києва до Криму [Текст] / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. – К. : Арій, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Славетні битви.pdf.

     У книзі розповідається про славетні битви на території сучасної України - від Донбасу до Карпат та від Києва до Криму, які відбувалися протягом X - першої чверті ХХ століття.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

173

63.3(4Укр)64-4

В49

Виноградов, О.

   Слово Майдана [Текст] / О. Виноградов. – К. : Корбуш, 2014. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Слово Майдана.pdf.

     В книге собраны сто рассказов участников и очевидцев собитий, произошедших на Майдане Незалежности в Киеве с ноября 2013 по февраль 2004 года.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

174

28.7я73

Б82

Борисова, О. В.

   Соціальна антропологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Борисова. – К. : Кондор, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальна антропологія.pdf.

     У навчальному посібнику з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, розкриваються предмет і завдання, методи дослідження, школи і напрямки соціальної антропології, викладаються теорії антропогенези, расогенези і соціогенези.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

175

67.9(4Укр)304.8я73

Ш65

Шишка, Р. Б.

   Спадкове право в Україні [Текст] : навч. посіб. / Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко, В. П. Козирєва ; за заг. ред. Р. Б. Шишки. – К. : Ліра-К, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Спадкове право.pdf.

     Посібник розроблено відповідно до програми Спадкове право України з урахуванням положень чинного цивільного законодавства, актів, що регулюють нотаріальну діяльність, вимог Болонської системи для рівня кваліфікації магістр, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій окремих інститутів спадкового права.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 8)

176

67.9(4Укр)302.1

Ч-49

Чернадчук, В. Д.

   Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні [Текст] : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2016. – 456 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стан перспективи розвитку бюджетних.pdf.

     У монографії досліджуються теоретичні основи бюджетних правовідносин: поняття та сутність; питання класифікації, структури та змісту; особливості видів бюджетних правовідносин; підстави їх виникнення, зміни та припинення; стан правового регулювання та практика застосування бюджетного законодавства.

                               10 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 10)

177

65.291.823.2я73

Ч-93

Чурсіна, Л. А.

   Стандартизація продукції та послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. П. Домбровська, Н. І. Резвих. – К. : Ліра-К, 2013. – 225 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стандартизація продукції та послуг.pdf.

     У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи зі стандартизації продукції та послуг відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців зі стандартизації та сертифікації продукції та послуг всіх навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

178

65.03(4Укр)

С16

Сало, І. В.

   Становлення економіки України (Від Київської Русі до 1917 року) [Текст] : монографія / І. В. Сало. – Суми : Унівесритетська книга, 2016. – 300 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Становлення економіки України. Сало.pdf.

     У монографії досліджуються процеси становлення та економічного розвитку української держави. З'ясовано закономірності виникнення, розвитку та організаційно-економічні засади формування економіки України, висвітлюються проблеми створення та удосконалення важелів реалізації економічної політики держави від часів Київської Русі до 1917 року.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

179

65.011.151

К78

Краус, Н. М.

   Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін [Текст] : монографія / Н. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2016. – 596 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/stanovlenna_inovaciynoy_ekonomiky.pdf#toolbar=0.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та її інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості інституціонального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх ключових інститутів у різних країнах світу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

180

68.4(4Укр)

С78

   Статути Збройних Сил України : збірник законів [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 січ. 2016 р. – К. : Паливода А. В., 2016. – 424 с. – (Закони України).

     До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні. Зокрема, Закони України: " Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"; " Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"; " Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України"; "Про стройовий статут Збройних Сил України".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

181

65.291.551

В12

Вагнер, Т.

   Створення інноваторів : як виховати молодь, яка змінить світ [Текст] / Т. Вагнер. – К. : K.FUND, 2015. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Створення інноваторів.pdf.

     Експерт з освіти, науковий співробітник Центру інноваційних освітніх програм при Гарвардському університеті, Тоні Вагнер детально досліджує вплив батьків, вчителів, роботодавців, соціального та професійного середовища на розвиток здібностей молодих людей, спроможних стати інноваторами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

182

63.3(0)

С81

   Сто великих городов древности [Текст] / авт.-сост. Н. Н. Непомнящий. – М. : Вече, 2013. – 416 с. – (100 великих). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сто великих городов древности.pdf.

     Из пепла и пыли ушедших веков до нас чудом дошли руинны сотен городов вздвигнутых стараниями безвестних зодчих в различных уголках нашей планеты. В книге рассказывается о ста из них - наиболее изученых знаменитыми археологами и историками разных стран.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

183

63.3(0)

С81

   Сто великих загадок истории [Текст] / авт.-сост. Н. Н. Непомнящий. – М. : Вече, 2014. – 432 с. – (100 великих). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сто великих загадок истории.pdf.

     В книге собраны статьи посвященные событиям в истории человечества, которые оставили после себя масу неразрешенных загадок. Эти события относятся к самым различным сферам человеческой жизни: от мистических и паранормальных явлений до политических убийств, от тайн древних цивилизаций до катастроф.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

184

63.3(0)

М92

Мусский, С. А.

   Сто великих людей [Текст] / С. А. Мусский. – М. : Вече, 2014. – 480 с. – (100 великих). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сто великих людей.pdf.

     Первая книга под названием "100 великих людей" вышла в издательстве "Вече" в 1998 году. Американский автор М. Х. Харт уже предлагал  на суд читателя весьма оригинальную и спорную теорию влияния. Большую часть книги Харт посвятил обоснованию своего предпочтения тем или иным героям, а собственно описанию их деятельности уделялось мало места.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

185

83.3(0)

І-20

Иванов, Г. В.

   Сто великих писателей [Текст] / Г. В. Иванов, Л. С. Калюжная. – М. : Вече, 2013. – 432 с. – (100 великих). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сто великих писателей.pdf.

     Очередная книга из серии "100 великих" посвящена писателям. Этот "золотой список" составили как програмные имена, так и те, кто тольк входит в наш культурный обиход - мастера слова, чьи произведения в полном обьеме опубликованы лишь в последние годы.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

186

63.3(0)3

Н53

Непомнящий, Н. Н.

   Сто великих тайн Древнего мира [Текст] / Н. Н. Непомнящий. – М. : Вече, 2013. – 480 с. – (100 великих). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сто великих тайн Древнего мира.pdf.

     Новая книга из серии "100 великих" рассказывает о древних цивилизациях нашей планеты. История Древнего мира - самый увлекательный раздел истории человечества. Эта эпоха, скрытая во тьме тысячелетий, полна тайн и загадок, удивительных, а подчас и невероятных фактов, по сей день не имеющих однозначного толкования.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

187

65.9(4Укр)321

С22

Сахневич, Л. В.

   Стратегія енергоефективності підприємств АПК : теоретико-методичні та прикладні аспеки [Текст] : монографія / Л. В. Сахневич. – К. : Кондор, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стратегія енергоефективності підприємств.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретико-методичних основ та прикладних аспектів розробки стратегії енергоефективності підприємств агропромислового комплексу.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

188

67.9(4Укр)303

Б74

Богомол, О. В.

   Судові витрати у господарському судочинстві України [Текст] : монографія / О. В. Богомол. – К. : ЦУЛ, 2016. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судові витрати у господарському судочинстві.pdf.

     У монографії розглядаються теоретичні та практичні питання виникнення та розподілу судових витрат, їх правова природа, функції та види у господарському судочинстві України.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

189

67.9(4Укр)311.1

С89

   Судово-експертна діяльність в Україні [Текст] : зб. законодавства / А. Г. Антонов, Н. О. Коміссарова, М. Л. Коміссаров [та ін.] ; за заг. ред. Н. І. Клименко. – К. : КНТ, 2014. – 559 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судова-експертна діяльність.pdf.

     Збірник законодавства "Судово-експертна діяльність в Україні" є навчальним довідковим виданням , що містить усі основні законодавчі та нормативні акти, якими повинен користуватися судовий експерт виконуючи експертне дослідження.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 7)

190

67.9(4Укр)311.1я73

А87

Архіпов, В. В.

   Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг : теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Архіпов. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судово-товарознавча експертиза.pdf.

     Розглянуто теоретичні і методологічні основи судово-товарознавчої експертизи, зокрема понятійний апарат, принципи, предмет і методи. Теоретично узагальнено та розроблено методологічні засади ідентифікаційної експертизи. Визначено структурно-технологічну послідовність її проведення і запропоновано методичне забезпечення для одержання відтворювальних, об'єктивних, адекватних результатів експертного дослідження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 3)

191

67я2

С91

   Сучасна правова енциклопедія [Текст] / А. Алієв, О. Й. Вовк, І. С. Гриценко [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Зайчука ; редкол. : І. С. Гриценко, О. В. Зайчук, В. С. Ковальський [та ін.]. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 408 с.

      Третє видання енциклопедії містить близько 2000 статей, в яких визначено і витлумачено юридичні терміни і поняття. Це терміни і поняття, які найчастіше зустрічаються у нормативно-правових актах, ЗМІ, правових документах.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

192

32.973

С91

   Сучасні комп'ютерні інформаційні технології [Електронний ресурс] = Advanced computer information technologies : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 256 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/13958/Tezy_ACIT%272014.pdf.

       У  матеріалах  конференції  опубліковані  результати  наукових  досліджень  і розробок науковців та студентів факультету комп'ютерних інформаційних технологій ТНЕУ,  а  також  інших  навчальних  і  наукових  закладів  України  з  таких  напрямків: математичні  моделі  об'єктів  та  процесів;  спеціалізовані  комп'ютерні  системи; цифрова  компресія,    оброблення,  синтез  та  розпізнавання  сигналів  і  зображень; прикладні засоби програмування та програмне забезпечення; інженерія програмного забезпечення; бази даних і знань та побудова інтелектуальних систем на їх основі; комп'ютерні  технології  інформаційної  безпеки;  інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності.

    Матеріали  призначені  для  наукових  співробітників,  викладачів,  інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.

193

87.3(4Нім)

Н70

Ніцше, Ф.

   Так говорил Заратустра [Текст] / Ф. Ніцше ; пер.с нем. Ю. М. Антоновского. – С.Пб. : Азбука, 2016. – 352 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Так говорил Заратустра. 2016.pdf.

     В настоящем издании вниманию читателей предлагается, пожалуй, самое известное его произведение - "Как говорил Заратустра", в котором основными являются идеи вечного возвращения и сверхчеловека.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

194

87.3(4Нім)

Н70

Ницше, Ф. В.

   Так говорил Заратустра [Текст] / Ф. В. Ницше ; пер.с нем. Ю. М. Антоновского. – М. : МАРТИН, 2015. – 288 с. – (Избранная классика. PocketBook). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Так говорил Заратустра.pdf.

     Эта философская притча занимает исключительное место в творчестве великого немецкого мыслителя Фридриха Ницше, не имеет аналогов в мировой литературе и по сей день вызывает множество споров.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 6)

195

83.3(4Укр)5

К78

Кралюк, П. М.

   Тарас Шевченко : незауважене [Текст] / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2015. – 231 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Тарас Шевченко незауважене.pdf.

     У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Євангелія та деяких відомих культурних діячів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

196

65.292.34-21

Б78

Боковець, В. В.

   Теоретико-методичні засади управління корпораціями [Текст] : монографія / В. В. Боковець. – К. : Кондор, 2015. – 205 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретико-методичні засади.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних засад корпоративного управління. Представлено організаційно-економічний механізм управління корпорацією, визначено суб'єкти та об'єкти управління, функції, принципи, методи, інструменти корпоративного управління та охарактеризовано систему взаємодії, яка складається у процесі управління корпорацією.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

197

65.052.20я73

Б61

Білоусько, В. С.

   Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоусько, М. І. Бєлєнкова. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К. : Сузір'я, 2014. – 402 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія бухгалтерського обліку.pdf.

     Висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи  з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

                               17 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Абонемент. – 16)

198

75.116я73

С32

Сергієнко, Л. П.

   Теорія та методика дитячого і юнацького спорту [Текст] : підручник / Л. П. Сергієнко. – К. : Кондор, 2016. – 541 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія та методика дитячого і юнацького спорту.pdf.

     У підручнику представлена сучасна концепція управління підготовкою юних спортсменів. Розглянуто організаційні та програмно-нормативні основи дитячого і юнацького спорту, біологічні основи розвитку дітей і молоді, проблеми прогнозу рухової обдарованості, навчання та виховання юних спортсменів, методику розвитку рухових здібностей.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

199

65я2

Б12

Бабинець, М. М.

   Термінологічний словник для студентів економічних спеціальностей [Текст] / М. М. Бабинець. – К. : ЦУЛ, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/termilog_slovnyk_b.pdf#toolbar=0.

     Спеціалізований словник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ може бути використаний при вивченні профільних дисциплін, а також для перекладу фахових текстів з англійської та російської мови.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

200

34.5

Т38

   Технології автоматизованого механоскладального виробництва [Текст] : монографія / С. Г. Бондаренко, О. М. Чередніков, О. О. Борисов, О. П. Космач ; за заг. ред. С. Г. Бондаренка. – К. : Кондор, 2016. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Технології автоматизованого.pdf.

     Викладено основні принципи та особливості розробки технології автоматизованого одиничного і дрібносерійного механоскладального виробництва, системне оточення і зв'язки діючих технологічних процесів. Розглянуто технології автоматичного складання, механічної обробки та вантажопереробки, засоби та спорядження цих процесів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

201

65.58я73

Т65

   Транснаціональні корпорації [Текст] : навч. посіб. / О. В. Шкурупій, В. В. Гончаренко, Т. А. Дейнека [та ін.] ; за ред. О. В. Шкурупій. – К. : ЦУЛ, 2014. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Транснаціональні корпорації..pdf.

     Навчальний посібник допоможе користувачеві опанувати зміст сучасних світогосподарських процесів, які істотно опесередковані діяльністю ТНК.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

202

65.9(4Укр)37-21я73

Т65

   Транспортно-експедиторська діяльність [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Литвиненко, Т. Ю. Габріелова, П. О. Яновський, Г. І. Нестеренко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2016. – 183 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Транспортно-експедиторська діяльність.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основи організації та правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено особливості правового регулювання перевезень та транспортно-експедиторської діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

203

63.3(4Укр)64

Ф40

Фельштинський, Ю.

   Третя світова : Битва за Україну [Текст] / Ю. Фельштинський, М. Станчев ; пер.з рос. В. Єшкілєв. – К. : Наш Формат, 2015. – 408 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Третя світова.pdf.

     Чи переросте битва за Україну в Третю світову війну або ж стане для Росії новим Афганістаном, що призведе до краху режим Путіна - основне питання, на яке шукають відповідь - всесвітньо відомий історик Юрій Фельштинський та екс-радник МЗС України Михайло Станчев.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

204

67.9(4Укр)305я73

Б77

Бойко, М. Д.

   Трудовий договір : теорія і практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трудовий договір.pdf.

     В посібнику детально викладений основний правовий інститут трудового права - трудовий договір. Висвітлені як загальні питання щодо поняття та порядку укладення трудового договору, так і всі види трудових договорів, що передбачені законодавством України, та особливості їх укладення і оформлення.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

205

81.2Укр-9

П58

Попович, А. С.

   Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс [Текст] : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук. – К. : КНТ, 2015. – 299 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова в засобах масової комунікації.pdf.

     У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми дисципліни "Українська мова в засобах масової інформації", конспект лекцій, методичні матеріали до практичних, семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

206

74.58я73

Т50

Товканець, Г. В.

   Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2013. – 185 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Університетська освіта. Навчально-методичний посібник.pdf.

     У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти (форми організації навчальної діяльності, особливості впровадження Болонського процесу, дистанційна освіта), можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання. Подається інформація щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Російській Федерації, Франції, США.

                               4 прим. (Абонемент. – 4)

207

60.844я73

У67

   Управлінське документування [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2016. – 368 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінське документування. Підручник.pdf.

     У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 13)

208

87я73

К44

Кислюк, К. В.

   Філософія [Текст] : навч. посіб. / К. В. Кислюк. – 3-тє вид., випр. – К. : Кондор, 2016. – 230 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософія. Кислюк.pdf.

     Даний посібник містить теоретичний матеріал з історії, основних етапів розвитку світової і української філософії, основних галузів філософського знання. Науково-методичний апарат включає контрольні запитання, фонд тестових завдань, словник ключових понять й термінів, список літератури.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

209

87я2

П31

Петрушенко, В. Л.

   Філософський словник : терміни, персоналії, сентенції [Текст] / В. Л. Петрушенко. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 352 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософький словник.pdf.

     Філософський словник являє собою авторську редакцію та інтерпретацію вихідних філософських понять і термінів, що подаються на основі сучасних підходів та існуючих взірців.

                               7 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 4)

210

65.26в631я73

Г13

Гадецька, С. В.

   Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / С. В. Гадецька, Г. О. Савченко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова математика.pdf.

     Мета посібника - надати фахівцям економічної сфери необхідну допомогу з вивчення перевірених практикою методів кількісного аналізу фінансово-кредитних операцій. Головна увага приділяється теорії простих і складних відсотків та їх застосуванню, рентам, аналізу інвестиційних проектів, оцінкам фінансових інструментів та дохідності цінних паперів.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

211

65.9(4Укр)271

О-54

Олійник, В. М.

   Фінансова стійкість страхових компаній [Текст] : монографія / В. М. Олійник. – Суми : Університетська книга, 2015. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова стійкість.pdf.

     В монографії запропоновано науково-методологічні підходи та організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової стійкості страхових компаній.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

212

67.9(4Укр)75я73

Ч-59

Чижмарь, К. І.

   Фінансовий моніторинг в світлі нотаріальної діяльності [Текст] : метод. матеріали / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, І. М. Гаєвський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 88 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fin_monitoring_u_sveri_notariat.pdf#toolbar=0.

     Методичні матеріали є комплексним авторським дослідженням, що грунтується на новому законодавстві у сфері фінансового моніторингу (в тому числі на підзаконних нормативно-правових актах, що були прийняті на виконання нового Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення").

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

213

65.9(4Укр)-56я73

Б81

Бондар, І. С.

   Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Формування державної політики.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади реалізації інноваційної політики в сфері інноваційної діяльності, напрями розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

214

67.9(4Укр)311

Ф94

   Функція судового контролю у кримінальному процесі [Текст] : монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Функція судового контролю.pdf.

     У монографії на основі викладених розробок подаються наукові знання про функцію судового контролю у кримінальному процесі. Досліджено нагальні проблеми здійснення судового контролю у кримінальному процесі. Розкрито порядок прийняття рішення про застосування запобіжних заходів, про відсторонення від посади.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

215

67.9(4Укр)304.1я73

Ц58

   Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання [Текст] : підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – 3-тє вид., змін. та доповн. – К. : Правова єдність, 2014. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільне право України. Підручник.pdf.

     У підручнику на підставі чинного цивільного законодавства України, судової та договірної практики, положень і догм цивілістики висвітлюються основні засади, особливості та проблеми правового регулювання договірних і недоговірних зобов'язань.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 7)

216

67.9(4Укр)304.1я73

Ц58

   Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка, С. С. Бичкова [та ін.] ; за ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки. – К. : Правова єдність, 2014. – 510 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільне право України.За ред. І. А. Бірюкова.pdf.

     У підручнику висвітлені : питання Загальної частини цивільного права, права власності, спадкове право, право інтелектуальної власності та загальне вчення про зобов'язання та договори.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 8)

217

67.9(4Укр)304.1я73

Ц58

   Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / Ю. Л. Бошицький, Р. Б. Шишка, О. Р. Шишка, І. Р. Шишка ; за ред. Ю. Л. Бошицького, Р. Б. Шишки. – К. : Ліра-К, 2016. – 761 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільне право України. Загальна частина.pdf.

     Підручник розроблено відповідно до програми "Цивільне право України" на основі положень актів чинного цивільного законодавства, з урахуванням вимог Болонської системи, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій окремих інститутів цивільного права та досвіду його викладання як навчальної дисципліни.

                               23 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 17)

218

67.9(4Укр)304.1я73

Ц58

   Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підручник / Ю. Л. Бошицький, Р. Б. Шишка, О. Р. Шишка, І. Р. Шишка ; за ред. Ю. Л. Бошицького, Р. Б. Шишки. – К. : Ліра-К, 2015. – 761 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/157-civlne-pravo-v-ukrayin-zagalna-chastina.html.

     Підручник розроблено відповідно до програми "Цивільне право України" на основі положень актів чинного цивільного законодавства, з урахуванням вимог Болонської системи, досвіду регулювання цих відносин в інших країнах, існуючих основних теоретичних конструкцій окремих інститутів цивільного права та досвіду його викладання як навчальної дисципліни.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

219

67.9(4Укр)304.1

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 15 серп. 2016 р. – К. : Правова єдність, 2016. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний кодекс України.pdf.

     У виданні представлений Цивільний кодекс України станом на 15 серпня 2016 року із змінами та доповненнями.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

220

67.9(4Укр)310

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст із змінами та доповн. станом на 9 серп. 2016 р. – К. : Правова єдність, 2016. – 166 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний процесуальний кодекс.pdf.

     У виданні представлений Цивільний процесуальний кодекс України станом на 9 серпня 2016 року із змінами та доповненнями.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 6)

221

65.291.551

Ш70

   Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. Т. 2. ч. 2 / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – 167 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/15257/Konf_2016_tom_2_ch_2.pdf. – До 50-річча ТНЕУ.

     До збірника включено статті та матеріали доповідей учасників конференції. Розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання активізації іноваційної діяльності в освіті, науці, економіці України в сучасних умовах, шляхи вдосконалення управління бюджетними відносинами, кредитною і податковою системами. Висвітлюються питання розвитку підприємства, інформаційних систем, правового забезпечення економічних реформ, удосконалення облікової роботи на підприємствах тощо, аналізуються проблеми розвитку освіти, науки і культури за умов євроінтеграції та глобалізації.

222

65.291.551

Ш70

   Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. Т. 2. ч. 1 / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – 138 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/13991/Konf_2016_tom_2_ch_1.pdf. – До 50-річча ТНЕУ.

     До збірника включено статті та матеріали доповідей учасників конференції. Розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання активізації іноваційної діяльності в освіті, науці, економіці України в сучасних умовах, шляхи вдосконалення управління бюджетними відносинами, кредитною і податковою системами. Висвітлюються питання розвитку підприємства, інформаційних систем, правового забезпечення економічних реформ, удосконалення облікової роботи на підприємствах тощо, аналізуються проблеми розвитку освіти, науки і культури за умов євроінтеграції та глобалізації.

223

65.291.551

Ш70

   Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. Т. 1 / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – 211 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/12830/Konf_2016_tom_1.pdf. – До 50-річча ТНЕУ.

     До збірника включено статті та матеріали доповідей учасників конференції. Розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання активізації іноваційної діяльності в освіті, науці, економіці України в сучасних умовах, шляхи вдосконалення управління бюджетними відносинами, кредитною і податковою системами. Висвітлюються питання розвитку підприємства, інформаційних систем, правового забезпечення економічних реформ, удосконалення облікової роботи на підприємствах тощо, аналізуються проблеми розвитку освіти, науки і культури за умов євроінтеграції та глобалізації.