Нові надходження СІЧЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

67.9(4Укр)300.3

Huma

   Human Rights Certification of Regions : analytical review [Електронний ресурс] / compiler А. Galai, O. Martynenko ; editors A. Buschenko, V. Lutkovska. – Kyiv : Ukrainian Helsinki Human Rights Union, 2016. – 33 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9511/1/%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb..pdf.

     Analytical review highlights the results of annual work of the project team on development and practical implementation of human rights index’ measurement on the local level.

Measurement system had been object for joint working group consisting of representatives

of Ukrainian Helsinki Human Rights Union and the Secretariat of the Ukrainian Parliament

Commissioner for Human Rights. The experts from other civil society organizations also

were involved during monitoring missions. Project materials are intended to use for the evaluating of local government activities on human rights.

2

Mode

   Modern determinants of fiscal policy : local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. – Wroclaw : [б. в.], 2016. – 282 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9696/1/Monografia_Pol_red.pdf.

     The monograph deals with modern determinants of fiscal policy formation taking into account national and international guidelines. The strategic guidelines of a competitive tax environment formation in the context of solving the social and economic problems of society are outlined. The analysis of the financial system functioning under conditions of geopolitical imbalances is carried out. The innovative trends in modern fiscal theory are presented. The prospects of development of national and international business under conditions of tax harmonization are investigated.

3

004.48+004.932

М36

Махно, Таїсія Олександрівна

   Автоматизована система обробки ультразвукових зображень сонних артерій на основі еволюційних алгоритмів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Таїсія Олександрівна Махно. – Вінниця : ДНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної задачі підвищення якості автоматизованої сегментації ультразвукових зображень (УЗЗ), зокрема УЗЗ сонних артерій людини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

004.896

Ш96

Шумова, Лариса Олександрівна

   Автоматизована система прогнозування аварійних ситуацій великотоннажного хімічного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Лариса Олександрівна Шумова. – Вінниця : ДНУ, 2016. – 24 с.

     Дисертацію присвячено розробці методів прогнозування можливих порушень технологічного процесу і створення додаткових засобів інформаційної підтримки оперативного персоналу, що працюють у контурі АСУ ТП в режимі реального часу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

5

67.9(4Укр)303я73

О-72

Осадчук, С. С.

   Актуальні питання господарського права [Текст] : навч.-метод. матеріали / С. С. Осадчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 92 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

6

65.292.34-93

А43

   Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф.студ., аспірантів, молод. вчених [м. Тернопіль, 12 квіт. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 198 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/20809/%d0%b7%d0%b1%c2%a6%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%c2%a6%d0%b4%d0%b5%d0%b9%20%2812.04.2016%29.pdf.

     Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених містять результати наукових досліджень, в яких розкриваються актуальні питання щодо застосування інноваційних технологій в управлінні фінансовою діяльністю підприємств, визначення шляхів удосконалення фінансового забезпечення суб'єктів господарювання відповідно до вимог часу, окреслення перспектив розвитку фінансового ринку України, а також оцінювання міжнародної практики функціонування страхових ринків. Представлені матеріали заслуговують на увагу студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

7

637.5:061.5

К62

Коляда, Анастасія Леонідівна

   Аналітичне забезпечення управління ефективністю функціонування м'ясопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Анастасія Леонідівна Коляда. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти аналітичного забезпечення управління ефективністю функціонування м'ясопереробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

65.052.2я73

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять та самост. роботи / уклад. Р. В. Романів, С. Р. Романів, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

9

338.512:631.11

Ц17

Цап, Володимир Дмитрович

   Витрати і собівартість продукції в сільськогосподарських підприємствах України та їх формування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Дмитрович Цап. – К. : НУБПУ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методологічні засади формування витрат та собівартості в сільськогосподарських підприємствах України. Запропоновано підхід щодо комплексного врахування впливу факторів на формування витрат й собівартості сільськогосподарської продукції в умовах становлення та розвитку ринкових відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

339.72.015:339.92

З-23

Заліско, Ольга Ігорівна

   Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Ігорівна Заліско. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертації досліджено джерела фінансування ТНК. Проведено порівняльний аналіз наявних теорій корпоративної структури капіталу, здійснено їх класифікацію. Визначено економічний зміст терміну "глобальна корпоративна структура капіталу".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

11

005.332.4:[001+378.4](100)

І-48

Ільницький, Денис Олександрович

   Глобальна конкуренція в науково-освітньому просторі : інтелектуально-ресурсний вимір [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Денис Олександрович Ільницький. – К. : КНЕУ, 2016. – 32 с.

     У авторефераті узагальнено парадигмальні засади та визначено передумови й чинники формування глобального науково-освітнього простору, окреслено його інтелектуально-ресурсний вимір.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

330.322

Ш28

Шатирко, Дмитро Володимирович

   Державне регулювання венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Дмитро Володимирович Шатирко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено визначенню напрямів удосконалення державного регулювання венчурного інвестування в Україні. У ході дослідження вивчено теоретичні, практичні та організаційні питання державного регулювання венчурного капіталу, розглянуто світовий досвід такого регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

338.242.4:339.54(669.9)

Т58

Топольницька, Тетяна Богданівна

   Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств цементної галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Богданівна Топольницька. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертації здійснено теоретичне узагальнення змісту державного регулювання ЗЕД галузей та обгрунтовано науково-методичні засади удосконалення регулювання ЗЕД підприємств цементної промисловості України. На основі критичного аналізу підходів до визначення змісту ЗЕД розвинуто наукове трактування даного поняття з економічної точки зору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

331.522.4:330.34:330.5

С42

Скиба, Сергій Анатолійович

   Державне регулювання розвитку людського потенціалу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Анатолійович Скиба. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті досліджено економічну сутність, показано роль та еволюцію категорії "людський потенціал" у представників різних наукових напрямів. Охарактеризовано основні фази та ключові фактори розширеного відтворення людського потенціалу в сучасних умовах, виявлено особливості державного регулювання процесів функціонування людського потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

351.82:338.244.4

А98

Ащаулов, Віталій Вікторович

   Державне регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки в контексті євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Вікторович Ащаулов. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретичних положень, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного регулювання системи моніторингу галузей економіки в контексті євроінтеграції, спрямованого на забезпечення стимулювання сталого розвитку експортно-орієнтованих галузей України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

338.43.02(477)

К41

Кіндзерський, Віталій Володимирович

   Державне регулювання та інституційна політика розвитку аграрного сектора національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Володимирович Кіндзерський. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи дослідженні висвітлені історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки як інституційної системи забезпечення взаємодії економічних агентів, визначено контури державного регулювання розвитку аграрного сектора та механізмів його здійснення в інституційній системі ринку, окреслено цільові орієнтири та розглянуто складові державного механізму регулювання аграрного сектора.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

336.1

Т82

Тулай, Оксана Іванівна

   Державні фінанси у забезпеченні сталого людського розвитку [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Оксана Іванівна Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 500 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо функціонування державних фінансів для забезпечення сталого людського розвитку. Розкрито сутність і функції державних, обгрунтовано їхню соціоцентричну структуру в контексті ідеології сталого людського розвитку. Висвітлено сутнісні засади бюджету та бюджетної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

336.1

Т82

Тулай, Оксана Іванівна

   Державні фінанси у забезпеченні сталого людського розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Іванівна Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо функціонування державних фінансів для забезпечення сталого людського розвитку. Розкрито сутність і функції державних, обгрунтовано їхню соціоцентричну структуру в контексті ідеології сталого людського розвитку. Висвітлено сутнісні засади бюджету та бюджетної політики.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

19

338.33:631.1

Г70

Горогоцька, Наталія Ігорівна

   Диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Ігорівна Горогоцька. – Львів : ЛНАУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методологічні аспекти економічного явища диверсифікації. Досліджено труднощі і можливі позитивні результати, які виникають під час здійснення  диверсифікації діяльності сільськогосподарськими підприємствами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

327:321.7(4+477)(043.5)

М69

Михалюк, Назар Юрійович

   Діяльність Ради Європи у сфері сприяння демократії в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Назар Юрійович Михалюк. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації здійснено комплексне політологічне дослідження ролі Ради Європи у сприянні розвитку демократії  в Україні. Проаналізовано процес формування та розвитку методологічних принципів дослідження міжнародних інструментів сприяння демократії, охарактеризовано інституціоналізацію відносин України та Ради Європи в контексті реалізації принципів політики сприяння демократії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

347.454.3/.5

П40

Плукар, Ірина Ігорівна

   Договір управління майном у сфері будівництва житла [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Ігорівна Плукар. – К. : НАВС, 2016. – 19 с.

     У авторефераті за результатами проведеного дослідження виділено два періоди у становленні договірних зобов'язань з управління майном при будівництві житла, визначено поняття договору про участь у ФФБ та його ознаки, встановлено відмінні ознаки між договором про участь у ФФБ та договором про придбання сертифікатів ФОН, здійснено характеристику договору управління майном у сфері будівництва житла.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

656.2:[658.14+658.152]

С38

Сінгаєвська, Марина Павлівна

   Економіко-інноваційна ефективність відтворювальних процесів залізничного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Павлівна Сінгаєвська. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що полягає в розробці теоретичних та методичних підходів щодо економіко-інноваційної ефективності відтворювальних процесів залізничного транспорту в умовах сучасного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

339.923(477:73)

З-34

Зарицька, Наталія Сергіївна

   Економічне співробітництво України і США у форматі нового світопорядку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Сергіївна Зарицька. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     У автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню економічного співробітництва України і Сполучених Штатів Америки в умовах формування глобальної моделі світового економічного порядку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

339.178.3:061.5(043.5)

Ф24

Фарінович, Ірина Володимирівна

   Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Фарінович. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоертико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо формування економічного механізму управління факторингом торговельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

631.14:634.1:635.1

А61

Амеліна, Юлія Сергіївна

   Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств органічного овочівництва та плодівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Сергіївна Амеліна. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2016. – 20 с.

     Дисертацію присвячено обгрунтуванню й розробці теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій для подальшого економічного розвитку сільськогосподарських підприємств органічного овочівництва і плодівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

338.2:339.54

С87

Струк, Олександра Ігорівна

   Експортоорієнтовані стратегії економічного розвитку у світовій економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександра Ігорівна Струк. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню економічного розвитку країн світу, зумовленого застосуванням експортоорієнтованих стратегій. Поглиблено теоретико-методичні підходи до аналізу міжнародної торгівлі та оцінювання ефективності експортоорієнтованих стратегій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

658.155:334(477)(043)

М60

Мілька, Алла Іванівна

   Ефективність соціально-економічної діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Іванівна Мілька. – Полтава : ПУЕІТ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті обгрунтовано основні засади соціально-економічної природи споживчої кооперації; здійснено аналіз соціальної та економічної складових діяльності підприємств та організацій споживчої кооперації та чинників, що впливають на їх ефективність; систематизовано основні підходи до оцінки ефективності діяльності організацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

621.391:519.72

І-20

Іванов, Юрій Юрійович

   Завадостійке декодування турбо-кодів у розподільних комп'ютерних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Юрій Юрійович Іванов. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 25 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню актуальної науково-практичної задачі підвищення вірогідності передавання даних і зниження обчислювальної складності декодування шляхом удосконалення турбо-кодової конструкції у розподілених комп'ютерних системах різного функціонального призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

81.2Англ-9

З-13

   Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів 1-2 курсів юридичного факультету [Текст] / уклад. Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль, О. С. Гирила. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

30

71:711.168:712.4:631.1.016

М28

Марно-Куца, Олена Юріївна

   Зелені насадження населених місць Черкащини : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Олена Юріївна Марно-Куца. – Львів : ДВНЗ НЛУУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню сучасного стану деревно-чагарникової рослинності на територіях парків, скверів, вулиць і внутрішньоквартальних дворів населених місць Черкащини. Подано оцінку культивованої дендрофлори населених місць Черкащини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

74.58

С30

Семенчук, Ю. А.

   Интерактивное обучение студентов английской экономической лексике [Електронний ресурс] : монография / Ю. А. Семенчук ; под научн. ред. О. Б. Тарнопольского. – Тернополь : Вектор, 2017. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8405/1/Interaktiv_Obuchenie_Leksike_Monogr_Semench_2017.pdf.

     В монографии раскрываются теоретические и практические аспекты методики

интерактивного обучения студентов английской экономической лексике.

Анализируются психологические закономерности интерактивной учебной

деятельности по формированию англоязычной лексической компетентности у

студентов, обобщаются лингвистические особенности терминологической лексики сферы международной экономики.

32

658.5:334.021.1:338.45

М22

Мамонтенко, Наталія Сергіївна

   Інноваційна стратегія у системі стратегічного управління машинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Сергіївна Мамонтенко. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню інноваційної стратегії у системі стратегічного управління машинобудівного підприємства. В роботі розглянуті теоретичні основи інноваційної стратегії підприємства у системі його стратегічного управління, методичні положення та практичні аспекти її стратегування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

330.341.1(477)

Ю72

Юринець, Зорина Володимирівна

   Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Зорина Володимирівна Юринець. – Львів : ЛНУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено дослідження теоретико-методичних та практичних підходів до формування інноваційних стратегій у системі підвищення конкурентоспроможності економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

631.151:332.33

В49

Винограденко, Сергій Олександрович

   Інтенсифікація використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Олександрович Винограденко. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Розглянуто теоретичні аспекти й уточнено сутність інтенсифікації використання земельних ресурсів, удосконалено методичний підхід до її оцінювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

519.216.3:004.9

К59

Козачук, Андрій Валерійович

   Інформаційна технологія масштабування хмарного застосунку, що базується на прогнозуванні його стану [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Валерійович Козачук. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню ефективності функціонування хмарного застосунку зі змінними піками навантаження за рахунок використання інформаційної технології, о поєднує горизонтальне та вертикальне масштабування з використанням реактивних правил та прогнозу стану хмарного застосунку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

004.896

П80

Прокопенко, Тетяна Олександрівна

   Інформаційні технології управління організаційно-технологічними об'єктами в умовах невизначеності та ризиків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Олександрівна Прокопенко. – К. : НАУ, 2016. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств, корпорацій в різних галузях промисловості (харчової, хімічної та ін.) за рахунок розробки нових інформаційних технологій управління організаційно-технологічними об'єктами в умовах невизначеності та ризиків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

658.15:334.716:007

Л63

Лісовський, Ігор Вікторович

   Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Вікторович Лісовський. – Херсон : ХНТУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних положень, розробці науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо пошуку та реалізації шляхів удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

І-90

   Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. – Нововолинськ : Формат, 2016. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8407/3/%d0%86%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0.pdf.

     Історія становлення лідера – перше ґрунтовне дослідження величного історичного шляху факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного

університету. Це шлях 45 років титанічної праці та звершень, радості перемог і гіркоти втрат, яскравих подій та хвилюючих злетів, в яких переплелися людські долі, історія, пам’ять і вдячність.

Видання висвітлює історію становлення і розвитку факультету, розкриває маловідомі й забуті сторінки та імена з літопису вищого навчального закладу, захоплююче розповідає про культурне і громадське життя своїх студентів.

39

338.47-025.27:338.242.4.025.2

Х76

Хоменко, Інна Олександрівна

   Кластерна концепція державного регулювання розвитку транспортної галузі : теорія, методологія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Олександрівна Хоменко. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 37 с.

     В авторефераті дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми, що полягає в теоретико-методологічному обгрунтуванні процесів формування, функціонування і розвитку транспортних кластерів та визначенні впливу кластеризації на підвищення ефективності транспортної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

65.052.8

К65

   Контроль як фактор економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] : зб. матеріалів конф. [м.Тернопіль, 31 січ. 2013 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 80 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19324/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.pdf.

41

65.584.3я73

К65

   Кон'юнктура міжнародних ринків товарів та послуг [Текст] : метод. вказівки для виконання КПІЗ / уклад. Р. Б. Окрепкий, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 10 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

42

87.75я73

К68

   Корпоративна культура [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. І. Білик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 15 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

43

22.183.4я73

Л69

   Логічне програмування [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/16737/Лекції.pdf.

44

65.291.592я73

М16

   Макрологістика [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 83 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/16759/04_lekcii.pdf.

45

М34

   Математика [Електронний ресурс] : метод. розроб. / уклад. А. М. Алілуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 124 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9676/1/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_2014.pdf.

     Методична розробка містить  теоретичний матеріал з  дисципліни «Математика» (алгебра та початки аналізу) та приклади розв’язування задач.

46

65.298-21я73

О-92

Охота, В. І.

   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій / В. І. Охота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 176 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17004/Лекции%20ЗЕД%20.pdf.

47

681.3.06

К73

Котух, Євген Володимирович

   Методи та засоби універсального гешування за алгебричними кривими Судзукі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Євген Володимирович Котух. – Х. : ХНУР, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню важливої науково-технічної задачі, яка полягає в розробці методу та засобів універсального гешування за раціональними функціями кривих Судзукі для побудови доказово стійкої автентифікації із забезпеченням гарантованої ймовірності колізії зі зменшеною складністю обчислення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

681.142

Я62

Янко, Аліна Сергіївна

   Методи та компоненти комп'ютерної системи швидкої обробки даних, представлених у залишкових класах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Аліна Сергіївна Янко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вперше отримано метод піднесення залишків цілих чисел за довільним модулем СЗК до степеня натурального числа, який на відміну від відомих, заснований на властивостях системи залишкових класів, шляхом використання табличного принципу обробки даних, що підвищує швидкодію виконання операції піднесення цілих чисел до степеня.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

004.891:681.518.5

К56

Коваленко, Анна Степанівна

   Методи та моделі технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анна Степанівна Коваленко. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці методів та моделей технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем. Запропоновано модель системи технічної діагностики інтегрованої інформаційної системи на основі ієрархічної структури з функціонально залежними підсистемами, на основі чого було створено підгрунтя для розробки методів технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

72я73

С34

Сидорович, О. Ю.

   Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. Ю. Сидорович. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17064/Конспект_лекцiй_МНД.pdf.

51

336.71:339.746

Д36

Деркач, Юлія Борисівна

   Механізм валютного регулювання та контролю в банківських установах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Борисівна Деркач. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної праці присвячено комплексному дослідженню науково-методичних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму валютного регулювання та контролю в банківських установах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

336.71:339.138

Я92

Яценко, Олександра Віталіївна

   Механізм забезпечення взаємодії банків з клієнтами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Віталіївна Яценко. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню науково-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо формування механізму забезпечення взаємодії банків з клієнтами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

330.342.146(477)

Н32

Настас, Оксана Миколаївна

   Механізм розподілу та перерозподілу доходів інституційних секторів економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Миколаївна Настас. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню механізму розподілу та перерозподілу доходів інституційних секторів економіки України. Розкрито економічний зміст розподільчих відносин у структурі ВВП на основі Системи національних рахунків через структурно-логічну систему розподілу доходів та виокремлення її місця й ролі у досягненні економічного зростання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

65.018:338.512:658.14:621

Ю16

Юдина, Марина Іванівна

   Механізм управління собівартістю конкурентоспроможної продукції машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Іванівна Юдина. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-методичних та практичних положень щодо механізму управління собівартістю конкурентоспроможної продукції на підприємствах машинобудівної галузі із врахуванням сучасного стану економіки та ринкових вимог.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

65.433.8я73

М58

   Міжнародний туристичний бізнес [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 234 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17344/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%95%d0%9a%d0%a2_%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a6%d0%86%d0%99.pdf.

56

004.942:658.018

Л54

Лещенко, Юлія Олександрівна

   Моделі та методи інформаційної технології забезпечення якості високотехнологічної продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Юлія Олександрівна Лещенко. – Х. : ХАІ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті була сформульована і вирішена науково-прикладна задача, пов'язана із забезпеченням якості продукції машинобудівних підприємств на стадіях проектування та виробництва виробів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

504.064.36

Н59

Нечаусов, Артем Сергійович

   Моделі та методи інформаційної технології моніторингу атмосфери в умовах екологічної нестабільності техноекосистем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Артем Сергійович Нечаусов. – Х. : ХАІ, 2016. – 20 с.

     Автореферат присвячений розробленню методів оцінювання показників техногенних ризиків, пов'язаних із емісією полютантів, на базі ймовірнісної моделі полів концентрацій забруднювальних речовин, у якій враховуються просторово-часова варіабельність фізичних параметрів навколишнього середовища та скінченний час функціонування джерела забруднення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

32.973.2-018я73

М74

   Моделювання бізнес-процесів та архітектура програмного забезпечення [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2015. – 105 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17733/FCIT_kKN_mIPZ-PZS_dMBP_LEC.pdf.

     Метою навчального посібника є вивчення основ і освоєння термінологічного апарату об'єктивно-орієнтованого моделювання, оволодіння навичками моделювання мовою UML (Unified Modeling Language) у середовищі об'єктивно- орієнтованого засобу моделювання Rational Rose 2003.

59

339.33:519.2

М36

Мацюк, Наталія Олександрівна

   Моделювання та оптимізація комерційної діяльності оптових торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Наталія Олександрівна Мацюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено проблемі вдосконалення комерційної діяльності оптових торговельних підприємств, зокрема запропоновано комплексний підхід до оптимізації комерційної діяльності, який побудований на одночасному вдосконаленні організації систем постачання і збуту завдяки застосуванню методів прогнозування обсягів продажів, оптимізації товарного асортименту та транспортних потоків підприємств оптової торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

339.54:621(477+061.1EU)043.3

К15

Кайнара, Дмитро Олегович

   Науково-методичні засади знівелювання торговельних бар'єрів між Україною та ЄС для підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Олегович Кайнара. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню торговельних бар'єрів та методів їх зниження в контексті збільшення конкурентоздатності підприємств машинобудування на зовнішньому ринку. Досліджено теоретичні та практичні засади сутності торговельних бар'єрів між підприємствами та оцінено їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

61

65.052.238.8я73

О-17

   Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Дідоренко. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 18 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

62

[630:673.1:657.6]:504

Х76

Хомик, Христина Романівна

   Облік і внутрішній аудит екологічних витрат підприємств лісового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Христина Романівна Хомик. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню проблем обліку і внутрішнього аудиту екологічних витрат підприємств лісового господарства. Розглянуто проблеми формування системи організаційно-методичного забезпечення обліку і внутрішнього аудиту екологічних витрат лісогосподарських підприємств, економічну сутність і класифікацію екологічних витрат із урахуванням організаційно-технологічних особливостей галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

657.444:(658.8.033+005.337.1)

А61

Амалян, Артюн Вільямсович

   Облік продажу товарів із наданням знижок та бонусів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Артюн Вільямсович Амалян. – К. : НАСОА, 2016. – 20 с.

     У автореферат присвячено дослідженню теоретичних та організаційних аспектів бухгалтерського обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів. Окреслено напрям вдосконалення організації обліку операцій з продажу товарів із наданням знижок та бонусів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

65.291-983я73

О-17

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. І. В. Мельничук. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 71 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17731/foam_kovs_oazebp_feb_mag__LEK.pdf.

65

658.27:631.11

Ч-48

Черкасов, Олександр Олександрович

   Організаційно-економічне відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Олександрович Черкасов. – Полтава : ПДАА, 2016. – 21 с.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

658.26:65.012

Х19

Хан, Тетяна Феліксівна

   Організаційно-економічне забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на прикладі машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Феліксівна Хан. – Х. : НТУ ХПІ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням розробки та наукового обгрунтування теоретико-методичних основ забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Розглянуто систему енергозбереження з позицій якісного складу з урахуванням організаційно-функціональної структури в умовах обмеженості фінансових ресурсів підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

[338.45:622]:339.139

П65

Почтарук, Інна Станіславівна

   Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Інна Станіславівна Почтарук. – Львів : ДУ ІРД, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад дослідження та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності вугільної промисловості регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

338.1:631.11

Я49

Якубів, Роман Дмитрович

   Організаційно-економічне забезпечення управління персоналом сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Дмитрович Якубів. – Львів : ЛНАУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти організаційно-економічного забезпечення управління персоналом сільськогосподарських підприємств, удосконалено наукові підходи до класифікації сільськогосподарських підприємств за рівнем результативності управління, обгрунтовано методологічні засади і принципи управління трудовими ресурсами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

658.512.62:334.716

Ц87

Цуркан, Світлана Миколаївна

   Організаційно-економічний механізм використання персоналу на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Миколаївна Цуркан. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертації досліджуються теоретичні, методичні та практичні питання формування організаційно-економічного механізму використання персоналу промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

631.1/.332.12

Т19

Тарасенко, Артем Валерійович

   Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Артем Валерійович Тарасенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних, методичних і прикладних засад модернізації організаційно-інфраструктурного забезпечення розвитку сільського господарства України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

75.81я73

О-64

   Організація анімаційних послуг в туризмі [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 71 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17765/конспект_лекцій.pdf.

72

О-64

   Організація екскурсійних послуг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17875/КОНСПЕКТ_ЛЕКЦІЙ.pdf.

73

65.240я73

О-64

   Організація кадрової роботи [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 141 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17879/Конспект%20лекцій.pdf.

74

77.0я73

О-64

   Організація рекреаційних послуг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 115 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17883/КОНСПЕКТ_ЛЕКЦІЙ.pdf.

75

75.81я73

О-64

   Організація туристичних подорожей [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17901/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82_%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

76

657:674:662:81

М27

Марків, Марія Михайлівна

   Організація управлінського обліку на деревообробних підприємствах із виробництва твердого біопалива [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Марків. – К. : КНЕУ, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертації вирішено наукове завдання щодо розвитку теоретичних положень і розробки практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації управлінського обліку на деревообробних підприємств із виробництва твердого біопалива.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

32.972я73

О-75

   Основи теорії надійності програмних систем [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 47 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/17960/FCIT_kKN_mIPZ_dOTN_LEC.pdf.

78

332.142.6:504:005.521:69(043.3)

З-91

Зубко, Катерина Юріївна

   Оцінка і прогнозування еколого-економічних збитків впливу будівельної галузі на довкілля [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Катерина Юріївна Зубко. – Суми : СДУ, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено вплив підприємств будівельної галузі на довкілля. Обгрунтована необхідність застосування системного підходу до еколого-економічної оцінки впливу будівельної галузі на навколишнє природнє середовище.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

338.33:678.065

Ч-49

Чернишева, Олена Михайлівна

   Оцінка конкурентоспроможності підприємств шинного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Михайлівна Чернишева. – Х. : ХПІ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню теоретичних, методичних та прикладних завдань у сфері оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств шинного виробництва. У роботі визначено зміст поняття "конкурентоспроможність продукції підприємства" з урахуванням особливостей конкуренції в шинному виробництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

334.025

М20

Малишко, Юлія Михайлівна

   Оцінювання та нейтралізація негативного впливу адміністративних бар'єрів на мале підприємництво [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним госпоодарством / Юлія Михайлівна Малишко. – Х. : НДЦІПР НАНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню та розвитку теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінювання та нейтралізації негативного впливу адміністративних бар'єрів на мале підприємництво. Виокремлено сучасні тенденції розвитку малого підприємництва, визначено вплив адміністративних бар'єрів на розвиток малого підприємництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

004.777

П19

Пастернак, Ірина Ігорівна

   Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісних сервісів кіберфізичних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ірина Ігорівна Пастернак. – Львів : НУЛП, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розв'язано наукову задачу підвищення ефективності мережних інтерфейсів в навігаційних сервісах кіберфізичних систем. Запропоновано метод розробки мережного інтерфейсу для навігаційних сірвісів кіберфізичних систем шляхом параметризації системи команд та даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

[338.43:330.131.5](477)

М48

Мельник, Олег Іванович

   Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Іванович Мельник. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методологічні засади, методичні підходи і розроблено практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

332.1:631.14:637.12

М31

Масляєва, Ольга Олександрівна

   Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Масляєва. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти конкурентоспроможності молокопереробних підприємств. Запропонований методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі з урахуванням їх потенційних і реальних конкурентних переваг та специфіки локального галузевого ринкового простору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

П37

   Планування проектних дій [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 108 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18107/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.pdf.

85

75.81

П37

   Планування туристичної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 116 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18121/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%95%d0%9a%d0%a2_%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a6%d0%86%d0%99.pdf.

86

338.24(477):336.22

П44

Подік, Іванна Іванівна

   Податкова складова економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Іванна Іванівна Подік. – К. : НАУ, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено результати дослідження концептуальних засад податкової складової економічної безпеки національної безпеки та шляхів її забезпечення. Запропоновано власне визначення дефініції "податкова безпека", обгрунтовано її місце у загальній ієрархії національної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

327(437.1/.2):061.1

К82

Криворучко, Наталія Володимирівна

   Політика безпеки Чеської Республіки у контексті відносин з США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Наталія Володимирівна Криворучко. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню зовнішніх аспектів політики безпеки Чеської Республіки в контексті співпраці зі Сполученими Штатами Америки (1999-2014) у сфері безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

67.9(4Укр)300.3

П68

   Правозахисна паспортизація областей : аналітичний огляд [Електронний ресурс] / авт.-уклад. А. О. Галай, О. А. Мартиненко ; за заг. ред. А.Бущенка, В. Лутковської. – К. : Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2016. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9510/1/%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%20%d0%90.%d0%9e..pdf.

     Аналітичний огляд висвітлює результати річної роботи команди проекту щодо формування та практичного здійснення системи вимірювання індексу реалізації прав людини на місцевому рівні. Над системою вимінювання працювала група у складі представників Української Гельсінської спілка з прав людини та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на етапі моніторингових місій також залучались експерти з інших організацій громадянського суспільства.

Напрацьовані матеріали проекту призначені для використання при оцінюван-

ня якості діяльності органів місцевої влади щодо реалізації прав людини.

89

658.512.6

П32

Пилипенко, Інна Віталіївна

   Прийняття рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Інна Віталіївна Пилипенко. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 20 с.

     Метою автореферату дисертаційної роботи є підвищення ефективності розгалужено-циклічних технологічних процесів на основі інформаційної технології прийняття рішень при управлінні розгалужено-циклічними технологічними процесами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

65

П75

   Прикладна економіка - від теорії до практики [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 жовт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 260 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9157/1/%d0%97%d0%b1.%20%d1%82%d0%b5%d0%b7%20%d0%a2%d0%9d%d0%95%d0%a3_20.10.2016.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     До збірника увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 20 жовтня 2016 р. в Тернопільському національному економічному університеті

91

32.973.2-018я73

М37

Мачуга, Р. І.

   Прикладне програмне забезпечення [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / Р. І. Мачуга ; відпов. за вип. О. М. Ляшенко. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 26 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18375/nnimev_mevmi_sdid_ppz_LEK.pdf.

92

336.711(477):33.012

Щ33

Щеглюк, Максим Сергійович

   Пріоритети розвитку центрального банку у умовах фінансової інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Максим Сергійович Щеглюк. – К. : КНЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню та удосконаленню науково-методичних підходів до визначення понять та функцій центрального банку в умовах фінансової інтеграції, реалізації монетарної політики та оцінювання її впливу на економічне зростання України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

65.051

П78

   Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Текст] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016. – 363 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8409/3/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84.pdf.

     У монографії розкрито проблеми статистичного аналізу економічних процесів, зроблено оцінку стану та перспектив розвитку аудиту, розглянуто напрямки розвитку економічного аналізу й експертизи.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

94

65.291.3я73

П78

   Програми виробничої та переддипломної практики [Текст] / уклад. Р. Б. Окрепкий, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 17 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

95

32.972я73

П78

   Програмне забезпечення геоінформаційних систем [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. А. В. Пукас. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 42 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18396/fkit_kkn_spzs_sipz_dpzgis_LEC.pdf.

96

32.972я73

П78

   Програмне забезпечення дискретних динамічних систем [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 107 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18404/FCIT_kKN_bPZS_dPZDDS_LEC.pdf.

97

005.591.3:339.17

Я93

Яцишина, Клавдія Валеріївна

   Програмно-цільове управління розвитком підприємства торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Клавдія Валеріївна Яцишина. – К. : КНТЕУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним проблемам удосконалення теоретичних, методичних та практичних аспектів забезпечення ефективності програмно-цільового управління розвитком підприємства торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

87.75я73

П84

   Професійна етика [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. І. Білик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

99

338.24:004(043.3/.5)

С31

Сєніна, Анастасія Олександрівна

   Регуляторна політика держави в сфері адміністративних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Олександрівна Сєніна. – Х. : НДЦІПР, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню та розвитку теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення регуляторної політики держави у сфері адміністративних послуг. Розкрито їх сутність, зміст та специфіку, доповнено існуючі принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

35_0/21.21/.22:005..336.1

Л83

Лугиня, Марина Вікторівна

   Розвиток концепції ефективності в державному управлінні : теоретико-прикладний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. з держ. упр. : спец. 25.00.01 - теорія та історія державного управління / Марина Вікторівна Лугиня. – К. : НАДУ ППУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в обгрунтуванні шляхів розв'язання комплексу проблем теоретичного і  практичного характеру.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

330.322.012:339.92

С40

Сириченко, Наталя Сергіївна

   Розвиток міжнародного інвестування в умовах глобальних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталя Сергіївна Сириченко. – ВІнниця : ДНУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичних основ  дослідження процесу міжнародного інвестування на етапі глобалізації світової економіки та розробці науково-практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародного інвестування в умовах глобальних трансформацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

65.052.8

Р64

   Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 26-27 квіт. 2013 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 163 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9825/1/ZBIRNYK3-1.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

103

65.049(4Укр)

Р64

   Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи : перспективи та загрози [Електронний ресурс] : Дев'яті регіональні та муніципальні читання : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль-Вишнівець, 20-21 жовт. 2015 р.] / редкол. М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 276 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/9487/1/%d0%a0%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba_%d1%80%d0%b5%d0%b3i%d0%be%d0%bdi%d0%b2_%d1%82%d0%b0_%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4.pdf.

     Збірник матеріалів доповідей укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток регіонів та громад в умовах

адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози», яка

відбулася 20-21 жовтня 2015 року в рамках  Дев’ятих  регіональних і

муніципальних читань на базі Тернопільського національного

економічного університету. 

104

339.72:338.46

А76

Апалькова, Вікторія Валеріївна

   Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Вікторія Валеріївна Апалькова. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку ринку міжнародних платіжних послуг у контексті глобальної інформатизації. Досліджено теоретичні та інституційні засади розвитку  цього ринку, систематизовано його основний гравців на глобальному і локальному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

331.582:631.11

Д75

Дронова, Тетяна Сергіївна

   Розвиток та ефективне використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Сергіївна Дронова. – Полтава : ПДАА, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи дослідженнями встановлено, що поняття "трудові ресурси", "робоча сила", "трудовий потенціал" нетотожні. Для дослідження було використано різні методи, цифрові матеріали по Україні, Полтавській області та по господарствах районів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

658(477.43):005.73(043.3)

Б61

Білецька, Олександра Олександрівна

   Система формування та ефективного забезпечення організаційної культури підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Олександрівна Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретико-методичним основам формування та ефективного забезпечення організаційної культури підприємств. Обгрунтовано авторське визначення поняття "організаційна культура", запропоновано систему оцінки та основні її складові елементи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

30.6я73

С40

   Системи технологій [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. М. Збожна, В. В. Муравський. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 69 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18782/foa_kovs_sop_dtop_LEK.pdf.

     Мета даного курсу - формування у студентів технологічного мислення, усвідомлення залежності направлення татемпів економічного росту від тенденцій та якості технологічного комплексу країни, надання теоретичних знань з основ техніки, побудови виробничих і технологічних процесів та їх класифікації, техніко-економічних показників, раціональної організації виробничих процесів для можливості використання отриманих знань при техніко-економічному обгрунтуванню ефективності техніки та технологій в процесі обліку, контролю й аналізу господарської діяльності, фінансування та кредитування.

108

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 22 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18897/fkit_kek_ek_sv_LEK.pdf.

109

75.81я73

С73

   Спортивний туризм [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 200 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18934/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%95%d0%9a%d0%a2_%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a6%d0%86%d0%99.pdf.

110

338.262.7

Д99

Дячек, Віталій Васильович

   Стратегії індикативного програмування національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Васильович Дячек. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методичних підходів до регулювання національної економіки та розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності шляхом розробки альтернативних чинному механізмів її державного регулювання та його інструментального апарату.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

332.1(1-21)(477.52)(043.3)

Ц58

Циганенко, Олена Василівна

   Стратегії соціо-еколого-економічного розвитку міських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Олена Василівна Циганенко. – Суми : СДУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню науково-методичних основ формування стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій. Проаналізовано наявні теоретичні та науково-методичні підходи до розроблення стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

336.7:347.7

С69

Соцька, Юлія Ігорівна

   Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Ігорівна Соцька. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження спрямовано на поглиблення науково-методичних підходів та розробку рекомендацій щодо розвитку методів стратегічного управління конкурентоспроможністю банку. В роботі сформульовані практичні рекомендації щодо етапів розробки інноваційних стратегій розвитку банку та впровадження комплексної моделі оцінки результативності обраної стратегії на основі одного з ефективних сучасних методів стратегічного управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

65.291.213я73

С83

   Стратегічне управління підприємством [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 134 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/18942/03_%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.pdf.

114

630-043.86(477)

К88

Кудряшова, Катерина Миколаївна

   Стратегічні пріоритети розвитку лісового господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Миколаївна Кудряшова. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних, методичних та практичних засад формування стратегічних пріоритетів розвитку лісового господарства України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

334.02;338.4

Н33

Натрошвілі, Світлана Генадіївна

   Стратегія економічного розвитку вищого навчального закладу в умовах ринкових трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Генадіївна Натрошвілі. – К. : КНУТТД, 2016. – 40 с.

     У авторефераті внаслідок проведеного дослідження узагальнено та розроблено теоретико-методологічні та науково-практичні основи проектування та реалізації стратегій економічного розвитку вищого навчального закладу в умовах сучасних ринкових трансформацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

005.8:[681.5+355.58]

К55

Кобилкін, Дмитро Сергійович

   Структуризація проектів впровадження автоматизованих систем антикризового управління в цивільному захисті (на прикладі системи 112) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Дмитро Сергійович Кобилкін. – Львів : ЛДУБЖ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці моделей, методу та механізмів структуризації проектів впровадження автоматизованих систем антикризового управління, який враховує модель системної динаміки, зокрема точки біфуркації в умовах кризових явищ та регіональної специфіки проектного середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

32.973.202я73

С91

   Сучасні операційні системи [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 61 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19055/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

118

378:63:316.444.5

Г37

Герасимова, Ірина Генадіївна

   Теоретико-методологічні засади формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ірина Генадіївна Герасимова. – К. : ІПООД, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації викладено результати дослідження теоретичних та методологічних основ формування професійної мобільності майбутніх фахівців-аграріїв.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

60.55я73

Т33

   Теорія організації [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник ; відпов. за вип. О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19262/Конспект%20лекцій.pdf.

     Метою дисципліни „Теорія організації” є вивчення теоретичних засад організації з позиції формування її законів, принципів, ознак, висвітлення питання генезису організації, визначення двоїстої сутності організації як системи та як процесу,  дослідження теоретичних засад організації як об’єкта управління, виявлення сутності організаційного проектування як процесу формування організаційної структури.

120

65.291.231я73

Т38

   Техніко-економічне обґрунтування розробки комп'ютерних систем [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. Р. Паздрій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 81 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19273/fkit_kki_dteo_ksm_LEK.pdf.

121

32.972я73

Т38

   Технології захисту інформації [Електронний ресурс] : опорн. консп.лекцій / уклад. М. М. Касянчук. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 22 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19289/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

122

336.221.24

Ч-46

Черевко, Ольга Ігорівна

   Трансфертне ціноутворення в податковій системі України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ольга Ігорівна Черевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 214 с.

     У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження трансфертного ціноутворення в податковій системі України. Розкрито сутнісні детермінанти трансфертного ціноутворення і доцільність його використання платниками податків, визначено фактори, які впливають на вибір методу трансфертного ціноутворення, досліджено податкові ризики, пов'язані з застосуванням трансфертного ціноутворення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

336(477)

Ч-93

Чуркіна, Ірина Євгенівна

   Трансформація бюджетної системи України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Євгенівна Чуркіна. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2016. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад удосконалення функціонування бюджетної системи України в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

658.5.011

Г44

Гетьман, Ольга Олександрівна

   Трансформація організаційних структур підприємств будівельної галузі в процесі їх розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Гетьман. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному обгрунтуванню та практичному виконанню актуального науково-практичного завдання: вдосконалення теоретико-методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо формування сукупності та послідовності дій з трансформації організаційної структури підприємства в процесі розвитку з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

336.221.26(477)

Д26

Дєдушева, Марина Володимирівна

   Трансформація системи прогнозування податкових надходжень в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Володимирівна Дєдушева. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню методичних та інституційних засад трансформації системи прогнозування податкових надходжень в Україні. У роботі досліджено макроекономічні засади прогнозування податкових надходжень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

75.81я73

Т87

   Туристичне краєзнавство [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. Є. Гарбера. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 107 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19507/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%95%d0%9a%d0%a2_%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a6%d0%86%d0%99.pdf.

127

331.2:621

С89

Сукач, Ольга Олексіївна

   Управління витратами на оплату праці підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олексіївна Сукач. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретико-методичним та практичним аспектам управління витратами на оплату праці машинобудівних підприємств. Здійснено аналіз семантики понять, що використовуються для визначення витрат підприємства на оплату праці, та їх класифікації за різними ознаками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

338.2:658.2:669.0

К18

Каменева, Наталія Володимирівна

   Управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Каменева. – К. : МАУП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню теоретичних і прикладних проблем підвищення ефективності управління еколого-економічною безпекою металургійного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

338.24:65.014.1:338.48

Щ61

Щербан, Ореста Ярославівна

   Управління економічною безпекою туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ореста Ярославівна Щербан. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо управління ЕБТП. Досліджено передумови формування, зміст та складові ЕБ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

658.332.142.2

К31

Каширнікова, Ірина Олександрівна

   Управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Каширнікова. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвиненню методичних положень і розробленню практичних рекомендацій щодо управління інноваційним потенціалом будівельних підприємств. Досліджено категоріально-понятійний апарат управління інноваційним потенціалом підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

331.103

Н84

Носова, Тетяна Ігорівна

   Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Ігорівна Носова. – Х. : ХДУХТТ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних основ управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств. У роботі уточнено поняття "інтелектуальний потенціал" та удосконалено науково-методичний підхід до оцінки інтелектуального потенціалу торговельного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

60.823.2я73

У67

   Управління ІТ-проектами [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19638/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.pdf.

133

65.291.217я73

М59

Микитюк, П. П.

   Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 270 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%d0%9d%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf.

     Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Менеджмент». У ньому подано теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, тестові завдання  для самоконтролю знань, завдання, приклади виконання індивідуальних завдань. Розрахований на студентів напряму «Менеджмент», аспірантів економічного профілю, усіх хто цікавиться проблематикою управління проектами.

134

658.27:621

О-54

Олійник, Євгенія Валеріївна

   Управління процесами відтворення основних засобів машинобудування підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгенія Валеріївна Олійник. – К. : ІЕП, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертації досліджено організаційно-економічні методи управління процесами відтворення основних засобів на промислових підприємствах, розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення аналітичного забезпечення управлінських рішень.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

135

338.24:658.8

Я96

Яшина, Ірина Михайлівна

   Управління сільськогосподарськими підприємствами малого бізнесу на засадах маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності : сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство) / Ірина Михайлівна Яшина. – Біла Церква : БНАУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні і методичні питання та обгрунтовано практичні рекомендації щодо управління сільськогосподарськими підприємствами малого бізнесу на засадах маркетингу. Запропоновано авторське трактування поняття сільськогосподарського малого підприємства та розкрито значення маркетингу в управлінні сільськогосподарськими малими підприємствами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

005:338.51:338.486.2

С13

Сагалакова, Наталія Олександрівна

   Управління ціноутворенням на туристичних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Олександрівна Сагалакова. – К. : КНТЕУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методологічні засади та науково-методичні підходи до управління ціноутворенням на туристичних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

336.58:330.322.3:338.48

Ш96

Шуплат, Олена Михайлівна

   Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Михайлівна Шуплат. – К. : КНЕУ, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних положень та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

336.14:364.2

Г77

Грановська, Інна Володимирівна

   Фінансове забезпечення соціальних стандартів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Володимирівна Грановська. – К. : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті розкрито сутність механізму фінансового забезпечення державних соціальних стандартів в якості адаптивного інструменту регулювання суспільного розвитку, що передбачає використання сукупності принципів, форм та заходів у сфері бюджетного прогнозування, планування, регулювання, контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

65.9(4Укр)8я73

Ф59

   Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 80 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/20025/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82_%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9_%d0%a4%d0%a0%d0%97%d0%95%d0%94_2013.pdf.

140

336.113.1

Л63

Ліснічук, Оксана Андріївна

   Фінансове управління санаційною спроможністю підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Андріївна Ліснічук. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню актуальних теоретико-методичних і практичних аспектів оцінки та управління санаційною спроможністю промислових підприємств на основі використання їх санаційного потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

336.13

М16

Макогон, Іван Іванович

   Фінансовий механізм управління державним сектором економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Іван Іванович Макогон. – К. : КНТЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті розроблено інституційну модель фінансового управління державним сектором економіки, що грунтується на інтеграції відповідних інституцій фінансового управління об'єктами державної власності, сукупності взаємопов'язаних методів, інструментів та важелів забезпечення фінансово-інституційної архітектоніки розвитку державного сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

336.225.67

С59

Соколова, Катерина Юріївна

   Фінансовий моніторинг податкових ризиків у контрольно-перевірочній роботі органів державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Юріївна Соколова. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено наукові основи фінансового моніторингу податкових ризиків. Розкрито поняттєво-концептуальні уявлення про ризики, висвітлено та систематизовано основні характерні особливості податкових ризиків для держави, як одного із суб'єктів податкових правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

336.71:338.465.4(477)

П16

Пантєлєєва, Наталія Миколаївна

   Фінансові інновацій в банківській системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Пантєлєєва. – К. : УБС, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації розроблено методологію та проведено комплексне дослідження фінансових інновацій в банківській системі України. розкрито економічну сутність понять "фінансова інновація", "ринок фінансових інновацій", "інноваційний потенціал банківської системи".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

65.261.41-18

Ф63

   Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : зб. тез доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 22 квіт. 2016 р.] / редкол. : А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Луцик А. І. [та ін.] ; відп. ред. А. І. Луцик. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 184 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/10622/1/%d0%97%d0%b1i%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d1%82%d0%b5%d0%b7_%d0%ba%d0%b2i%d1%82%d0%b5%d0%bd__2016.pdf.

     У збірнику подано тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів», де розкрито найбільш актуальні проблеми становлення та розбудови податкової системи України за такими напрямами: пріоритети реалізації  фіскальної  політики України  в сучасних умовах; вдосконалення вітчизняної системи оподаткування в умовах фінансово-економічної нестабільності; інституційно-правові основи функціонування податкової системи України; проблеми та пріоритети функціонування й розбудови митної системи України; світові тенденції трансформації оподаткування у контексті мінімізації кризових явищ в економіці.

145

65.261.41-18

Ф63

   Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : зб. тез доп. ІХ Веукр. наук.-практ. студ. конф. [м. Тернопіль, 25 листоп. 2016 р.] / редкол. : А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик [та ін.] ; відп. ред. А. І. Луцик. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 146 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/10220/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7%20%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b4%202016.pdf.

     Сучасний стан аграрної галузі, проблеми і перспективи розвитку виробництва. Структурні зміни в аграрному виробництві Тернопільської області за роки економічних.  У збірнику подано тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  "Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів", де розкрито найбільш актуальні проблеми становлення та розбудови податкової системи України за такими напрямами: пріоритети реалізації  фіскальної  політики України в сучасних умовах; вдосконалення вітчизняної  системи оподаткування в умовах фінансово-економічної нестабільності; інституційно-правові основи функціонування податкової системи України; проблеми та пріоритети функціонування й розбудови митної системи України; світові тенденції трансформації оподаткування у контексті мінімізації кризових явищ в економіці.

146

336.225.3(477)

О-54

Олійник, Надія Романівна

   Фіскальне регулювання діяльності великих платників податків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Романівна Олійник. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні та методичні основи фіскального регулювання діяльності великих платників податків та запропоновано рекомендації щодо його вдосконалення. Розроблено організаційно-економічний механізм фіскального регулювання діяльності великих платників податків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

352.08(477)

П58

Поп'юк, Людмила Володимирівна

   Форми та методи управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 - місцеве самоврядування / Людмила Володимирівна Поп'юк. – Дніпро : ДРІДУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації проаналізовано управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування, здійснено аналіз форм та методів управління ними. Визначено цілі, принципи  й завдання управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування та виокремлено основоположні ідеї, притаманні зазначеній діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

[631.162:657.471]:636

М71

Міщенко, Віталія Сергіївна

   Формування витрат і доходів скотарства у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віталія Сергіївна Міщенко. – Х. : ХНАУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження узагальнено підходи до визначення сутності понять "витрати" і "доходи"; обгрунтовано методичний підхід до поділу сільськогосподарських підприємств, які виробляють продукцію скотарства у процесі інтенсифікації виробництва та встановлено особливості формування витрат у сільськогосподарських підприємствах з різним рівнем ефективності виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

65.526

Ф79

   Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Всеукр.наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 25 трав. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/21214/%d0%b7%d0%b1%c2%a6%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%c2%a6%d0%b4%d0%b5%d0%b9%20%2825.05.2016%29-1.pdf.

     Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції містять результати наукових досліджень, в яких розкриваються актуальні питання щодо

перспектив розвитку фінансового ринку України в умовах світової глобалізації,

напрямків гармонізації страхових послуг на вимогу глобалізаційних процесів на

фінансових ринках, шляхів інтеграції вітчизняних підприємств у європейський

фінансовий простір. Представлені матеріали заслуговують на увагу студентів і

викладачів вищих навчальних закладів.

150

657.221:658

Б71

Бляхарчук, Марія Олександрівна

   Формування облікової політики в системі управління підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Олександрівна Бляхарчук. – Рівне : НУВГП, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, організаційно-методичних і практичних засад формування облікової політики на прикладі хлібопекарських підприємств України. Досліджено генезис облікової політики та уточнено її сутність.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

332.14:332.012.33:332.024

Х22

Харченко, Марина Олександрівна

   Формування оптимальної територіальної організації закладів загальної середньої освіти регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Марина Олександрівна Харченко. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено узагальненню та розвитку науково-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо формування оптимальної територіальної організації закладів загальної середньої освіти регіонів України з урахуванням їх соціально-економічних та екологічних показників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

338.242

С50

Смерічевська, Світлана Василівна

   Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Василівна Смерічевська. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних і методологічних основ, організаційно-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

338.436(477)

О-42

Одінцов, Олег Михайлович

   Формування передумов кластерної організації агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Михайлович Одінцов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню, аналізу та розробці теоретичних, методологічних та прикладних аспектів поступової перебудови жорсткої ієрархічної системи функціонування аграрного сектору економіки на кластерну її будову, що грунтується на трьох інституціональних секторах - держави, бізнесу і науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

631.16:658.155.2

С44

Скоромна, Олена Юріївна

   Формування прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Скоромна. – Х. : ХНАУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті розглянуто теоретичні засади формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах. Визначено основні фактори впливу на формування прибутку та доповнено класифікацію факторів першого порядку чинником ефективності менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

659.4:664(477)

Д36

Дерев'янко, Олена Георгіївна

   Формування репутаційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Георгіївна Дерев'янко. – К. : НУХТ, 2016. – 41 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку фундаментальних засад управління репутацією підприємств та розробці його методологічного забезпечення. За результатами дослідження обгрунтовано концептуальний підхід до формування системи репутаційного менеджменту на основі використання концепції "антикрихкості", шляхом децентралізації управління репутацією підприємств й активізації співпраці із ключовими стейкхолдерами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

334.716:338.33(043.3)

М33

Матвійчук, Іванна Олегівна

   Формування системи антикризового управління на засадах диверсифікації діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іванна Олегівна Матвійчук. – Рівне : НУВГП, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні основи та розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування системи антикризового управління на засадах сутності поняття "система антикризового управління підприємством".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

631.1.016

Л22

Лантух, Андрій Олександрович

   Формування стратегії сталого розвитку аграрних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Олександрович Лантух. – Полтава : ПДАА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню та узагальненню теоретичних і методичних засад, розробці практичних рекомендацій щодо формування стратегії сталого розвитку аграрних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

658.589

С22

Саченко, Олег Анатолійович

   Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інноваційних проектів модернізації електроенергетичного обладнання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Олег Анатолійович Саченко. – Львів : ЛДУЖ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішена актуальна наукова задача розроблення методів, моделей і засобів управління стратегічно-орієнтованим портфелем інноваційних проектів модернізації енергогалузей, результати впровадження якої дозволяють скоротити час і покращити ефективність прийняття рішень уході формування портфеля проектів відповідно до стратегії енергопідприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

159

338.439.5:631.11

Я82

Яснолоб, Ілона Олександрівна

   Формування та розвиток ринку плодоовочевої продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ілона Олександрівна Яснолоб. – Полтава : ПДАА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено розробці науково-обгрунтованих теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування та розвитку ринку плодовоовочевої продукції

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

160

376:159.922.76

К71

Косарєва, Галина Миколаївна

   Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Галина Миколаївна Косарєва. – Рівне : РДГУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено актуальній проблемі професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

339.92(075.8)

Д40

Джалілов, Азар

   Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Азар Джалілов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню фрагментації виробничих систем транснаціональних корпорацій. У роботі досліджено міжнародне виробництво як економічна категорія, розкриті сучасні теорії ТНК, зокрема теорія фрагментації міжнародного виробництва, проаналізовані методологічні питання розвитку глобальних ланцюжків створення вартості транснаціональних фірм.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

162

347.763/.764

З-91

Зубкова, Любов Анатоліївна

   Цивільно-правове регулювання страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Любов Анатоліївна Зубкова. – К. : НАВС, 2016. – 19 с.

     У авторефераті у результаті проведеного дослідження визначено стан наукової розробки проблеми цивільно-правового регулювання страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, окреслено методологічні засади дослідження, простежено еволюцію становлення та розвитку відповідного законодавства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)