Нові надходження ЛЮТИЙ 2017

Категорія: Нові надходження

1

67.9(4Укр)301я73

Л33

Лебідь, В. І.

   Адміністративне право та адміністративне судочинство [Текст] : посібник / В. І. Лебідь. – К. : Правова єдність, 2015. – 48 с. – (На допомогу студенту). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративне право.pdf.

     Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань адміністративного права та адміністративного судочинства України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 8)

2

67.9(4Укр)301.1я73

А31

   Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративний менеджмент.pdf.

     Навчальний посібник підготовлений на основі програми стажування для підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент". Посібник може використовуватися для проведення тренінгових занять, самостійної та індивідуальної роботи слухачів магістратури, що дає можливість опанувати практичні навики та уміння менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

3

342.98

С37

Сімонова, Ірина Петрівна

   Адміністративно-правове регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ірина Петрівна Сімонова ; 10.02.2017. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню змісту адміністративно-правового регулювання державно-службових відносин у контролюючих органах в сфері оподаткування. Досліджено генезу наукових поглядів на сутність і зміст державно-службових відносин та їх адміністративно-правове регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

А43

   Актуальні питання фінансової теорії та практики [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Другої заочно-дистанційної наук. конф. студ. і молодих вчених [м. Тернопіль, 24-26 січ. 2017 р.] / редкол. : В. М. Булавинець, М. Б. Гупаловська, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; відп. за вип. О. П. Кириленко ; уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 138 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13377/1/2017%2b.pdf.

     Коло проблем, які висвітлюються у збірнику конференції, пов’язані з розробкою основних напрямів фінансової політики держави, реформуванням складових фінансового механізму, удосконаленням системи управління фінансами на макро-, мезо- і мікрорівнях. Висновки та рекомендації мають вагоме теоретичне значення і можуть бути використані при написанні наукових статтей, курсових та дипломних робіт, проведенні інших форм наукових досліджень.

5

А43

   Актуальні проблеми економіки та управління на сучасному етапі [Електронний ресурс] : зб. тез доп. студ. наук.-практ. WEB-конф. [м. Тернопіль, 11-12 жовт. 2016 р.] / відп. за вип. В. М. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/12609?mode=full. – До 50-річчя ТНЕУ.

6

[005.95/.96:311.212]

А14

Абесінова, Олена Костянтинівна

   Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Костянтинівна Абесінова. – К. : КНЕУ ім. А. Гетьмана, 2014. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних і практичних питань аналізу використання кадрового потенціалу підприємства. На основі теоретичних узагальнень сутності понять "робоча сила", "трудовий потенціал", "трудові ресурси", "людський капітал" уточнено сутність поняття "кадровий потенціал" як головного ресурсу підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

338.43/1

Х17

Халковська, Олександр Миколайович

   Антикорупційна політика в системі детінізації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Миколайович Халковська. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено організаційні заходи вдосконалення антикорупційної політики в Україні. Досліджено економічні передумови тінізації та виникнення корупції в національній економіці та висвітлено основні методологічні підходи до вивчення корупції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

65.54

С42

Скавронская, И. В.

   Асимметрия экономических интересов ЕС [Текст] / И. В. Скавронская. – Saarbrucken : LAP LAMBERT, 2015. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Ассиметрия экономческих интересов ЕС.pdf.

     Библиографическая информация, изданная Немецкой Национальной Библиотекой.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

9

657.631.6:640.43

О-57

Омелянчук, Тетяна Михайлівна

   Аудиторська оцінка фінансового стану підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Омелянчук. – К. : КНТЕУ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті досліджено теоретичні засади розуміння сутності фінансового стану підприємства та визначено особливості його елементної структури з урахуванням специфіки діяльності підприємств ресторанного господарства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

10

631.164.23:330.322:330.341.1

Л13

Лавров, Руслан Валерійович

   Банківські інноваційно-фінансові технології в аграрній сфері : теорія та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Руслан Валерійович Лавров. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 44 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено сутнісну характеристику інновацій та їх функцій, з'ясовано економічний зміст і різновиди банківських та фінансових інновацій; уточнено особливості, завдання, класифікацію інноваційно-фінансових технологій банків і принципи їх застосування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

351:663.2(043)

П12

Пазюк, Вікторія Леонідівна

   Брендинг в управлінні розвитком підприємств виноробної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Леонідівна Пазюк. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретичних, науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо застосування брендингу в управлінні розвитком підприємств виробничої промисловості, використання брендингових технологій просушування продукції українських виробників на вітчизняний та зарубіжний ринок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

657:(336.717:347.27)(477)(043.3)

Г18

Гамкало, Олена Богданівна

   Бухгалтерський облік і аналіз іпотечного кредитування в банках України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Богданівна Гамкало. – К. : УБС, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних і практичних положень з організації та методики обліку й аналізу іпотечного кредитування в банках України. Уточнено визначення сутності понять "система іпотечного кредитування", "процес іпотечного кредитування", "процедури іпотечного кредитування".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

657.471

Д21

Дашкевич, Олег Юрійович

   Бухгалтерський облік і контроль витрат виробництва продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олег Юрійович Дашкевич. – К. : НАСОТА, 2014. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальних проблем організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

657.421:658.91(043.3)

Н63

Ніколаєва, Світлана Петрівна

   Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Петрівна Ніколаєва. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку основної діяльності лізингових компаній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

657.421.1:657.471(043.5)

С17

Самчик, Максим Юрійович

   Бухгалтерський облік та внутрішній аудит витрат на ремонт основних засобів підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Максим Юрійович Самчик. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних основ та розробці організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту витрат на ремонт основних засобів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

336.02.330.3

Т44

Тірбах, Леся Віталіївна

   Бюджетна політика України в умовах економічних перетворень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Леся Віталіївна Тірбах. – К. : КНТЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито економічну сутність бюджетної політики країни як складової інституційної архітектоніки фінансового регулювання суспільного розвитку в якості сукупності принципів, форм, механізмів, інструментів та важелів управління державними фінансовими ресурсами учасниками бюджетного процесу з метою забезпечення передумов для економічного зростання та розбудови соціальної сфери.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

336.14:005.591

Г85

Гриценко, Олег Вікторович

   Бюджетне регулювання інноваційного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Вікторович Гриценко. – К. : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті розкрито сутність бюджетного регулювання інноваційного розвитку. Запропоновано концептуальні засади механізму взаємодії бюджетної та інноваційної політики, які грунтуються на інтеграції сукупності взаємопов'язаних принципів, форм, методів, інструментів та важелів фінансового регулювання в процесі формування збалансованої системи пріоритетів соціально-економічного розвитку країни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

338.534

С32

Сербінова, Катерина Христофорівна

   Вдосконалення тарифної політики підприємств міського господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Христофорівна Сербінова. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні, методичні та практичні питання, пов'язані із вдосконалення тарифної політики підприємств міського господарства. Розглянуті теоретичні основи тарифної політики у міському господарстві, зокрема питання визначення тарифної політики як інструменту вирішення соціально-економічних проблем міського господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

339.1:636

З-26

Замлинський, Віктор Анатолійович

   Венчурне інвестування переробних підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віктор Анатолійович Замлинський. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 37 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню науково-практичної проблеми - обгрунтування теоретико-методологічних і методичних засад венчурного інвестування переробних підприємств України та розробки практичних рекомендацій щодо його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

334.021

С30

Семотюк, Лілія Романівна

   Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах кризових явищ [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лілія Романівна Семотюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 216 с.

     У дисертаційній роботі на основі узагальнення сутнісних характеристик малих і середніх підприємств визначено їх роль для розвитку економіки. Досліджено критерії їх визначення для ефективної співпраці з банками та обгрутновано форми та види взаємовідносин з банками як фінансовими посередниками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

334.021

С30

Семотюк, Лілія Романівна

   Взаємовідносини малих і середніх підприємств з банками в умовах крихових явищ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лілія Романівна Семотюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи на основі узагальнення сутнісних характеристик малих і середніх підприємств визначено їх роль для розвитку економіки. Досліджено критерії їх визначення для ефективної співпраці з банками та обгрутновано форми та види взаємовідносин з банками як фінансовими посередниками.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

22

330.3:330.16:330.341:330.8

Н84

Носик, Олена Миколаївна

   Відтворення людського капіталу інноваційного розвитку в умовах трансформаційних зрушень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Олена Миколаївна Носик. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – 33 с.

     У авторефераті розкрито концептуальні засади відтворення людського капіталу інноваційного розвитку в умовах глобальних і локальних суспільних зрушень. Проаналізовано поліциклічність відтворення індивідуального людського капіталу, його комплексних форм.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

 

   Вісник Тернопільського національного економічного університету [Електронний ресурс]. Вип. 2. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/visnyk%20tneu/2016/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%A3%202016%20%E2%84%962.pdf.

24

 

   Вісник Тернопільського національного економічного університету [Електронний ресурс]. Вип. 3. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/visnyk%20tneu/2016/Visnyk%203_2016.pdf.

25

339.72.015:339.92

З-23

Заліско, Ольга Ігорівна

   Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Ігорівна Заліско. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертації досліджено джерела фінансування ТНК. Проведено порівняльний аналіз наявних теорій корпоративної структури капіталу, здійснено їх класифікацію. Визначено економічний зміст терміну "глобальна корпоративна структура капіталу".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

26

67.9(4Укр)303я73

Г72

   Господарський процес [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. В. Вербіцька. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

27

330:338.2

М74

Моісеєнко, Юрій Миколайович

   Державна підпримка розвитку нанотехнологій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Миколайович Моісеєнко. – Х. : НДЦІПР, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню теоретичного та методичного забезпечення державної підтримки розвитку нанотехнологій в Україні. Обгрунтовано наукове підгрунтя дослідження процесів розвитку та державної підтримки нанотехнологій, яке базується на теоріях та концепціях, що розвивалися в рамках наукових шкіл інноваційного розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

336.71-027.63:351.82](477)

В57

Владичин, Уляна Володимирівна

   Державне регулювання іноземного банківництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Уляна Володимирівна Владичин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 41 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність державного регулювання іноземного банківництва, визначено його види, цілі та функції. З'ясовано сутність іноземного банківництва, виділено його ознаки, види, суб'єкти та функції. Виявлено основні елементи системи державного регулювання іноземного банківництва, сформовано механізм державного регулювання іноземного банківництва та обгрунтовано принципи його реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

336.13:331.522.4

К59

Козарезенко, Людмила Володимирівна

   Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Людмила Володимирівна Козарезенко. – К. : КНТЕУ, 2016. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито економічну сутність державного фінансового регулювання людського потенціалу в якості складової суспільного розвитку, що передбачає використання сукупності норм, правил, методів, форм, механізмів, інструментів та важелів фінансової архітектоніки з метою забезпечення умов для покращення якості інституційного середовища економічного зростання та підвищення рівня людського розвитку в умовах посилення впливу інтеграційних процесів на макроекономічну динаміку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

(338.43+339)(477)(043.3)

Г62

Голуб, Тетяна Іванівна

   Державний протекціонізм в аграрному секторі економіки в умовах членства України в СОТ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Іванівна Голуб. – К. : УЕП "КРОК", 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації визначено наукові засади та методологію механізму ринкового й державного протекціонізму аграрного сектора економіки. Установлено, що державний протекціонізм аграрного сектора економіки складається із сукупності нормативно-правових, організаційно-адміністративних та економічних важелів впливу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

330.341.1(043.3)

Б61

Білоконенко, Ганна Володимирівна

   Діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Володимирівна Білоконенко. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичного забезпечення діагностування розвитку СЕП виробничої організації. Уточнено сутність і зміст СЕП виробничої організації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

81.2Нім-9

К59

Козак, Т. Б.

   Ділова німецька мова [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Козак. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 136 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Ділова німецька мова.pdf.

     Видання складається з трьох частин, кожна з яких містить тексти сформовані на основі автентичних німецькомовних джерел за даною тематикою. Навчальний матеріал посібника навчить майбутніх економістів працювати із фаховою літературою, вести наукові дискусії, а також працювати з графіками, таблицями, схемами та з цифровим матеріалом.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

33

336:322.1

К77

Крамаренко, Олена Анатоліївна

   Домінанти бюджетної політики місцевого економічного розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Анатоліївна Крамаренко. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням засад формування та впливу домінант бюджетної політики у забезпеченні динамічного місцевого розвитку. З використанням науково обгрунтованих підходів здійснено формування та реалізацію домінант бюджетної політики місцевого рівня.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

Д76

   Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 184 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13174/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20-%202016.pdf.

     У збірнику наукових праць висвітлено наукові погляди українського педагога і вченого економіста С.І. Юрія, а також обґрунтовано власні думки щодо актуальних питань фінансової теорії та практики. Представлені матеріали заслуговуватимуть на увагу науковців, викладачів, студентів і фахівців-практиків.

35

65.9(4Укр)28

Е40

   Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка довкілля і природних ресурсів.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Формування моніторингових систем ресурсозбереження та ресурсовикористання  на локальному, регіональному і державному рівнях, цікавить керівництво підприємств, місцеві та державні органи влади, оскільки вони займаються впровадженням ресурсозберігаючих заходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

65.291я73

Б77

Бойчик, І. М.

   Економіка підприємства [Текст] : підручник / І. М. Бойчик. – К. : Кондор, 2016. – 378 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Бойчик.pdf.

     У підручнику розкриті питання механізму створення, функціонування та ліквідації підприємств. Грунтовно висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності, охарактеризовані види підприємств та форми їх об'єднання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

 

   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. Т. 23. № 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2016/document23-1.pdf.

38

 

   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. Т. 23. № 2. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2016/document23-2.pdf.

39

 

   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. Т. 24. № 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2016/document24-1.pdf.

40

 

   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. Т. 24. № 2. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2016/document24-2.pdf.

41

 

   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. Т. 25. № 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2016/document25-1.pdf.

42

 

   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. Т. 25. № 2. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2016/document25-2.pdf.

43

 

   Економічний аналіз [Електронний ресурс] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. Т. 22. № 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/economichnyy%20analiz/2015/document22-1.pdf.

44

338.242(075)

Р27

Рачковський, Едуард Анатолійович

   Економічний інструментарій вибору цільових сегментів ринку для стратегічного планування реструктуризації підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Едуард Анатолійович Рачковський. – Одеса : НАНУ ІПРТЕЕД, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичного інструментарію оцінки привабливості та вибору цільових сегментів ринку промислової продукції як складової системи стратегічного планування реструктуризації промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

339.178.3:061.5(043.5)

Ф24

Фарінович, Ірина Володимирівна

   Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Фарінович. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоертико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо формування економічного механізму управління факторингом торговельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

332.1:338.48

Т56

Томашевська, Антоніна Василівна

   Економічні механізми управління взаємодією на регіональному туристичному ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Антоніна Василівна Томашевська. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо управління взаємодією на регіональному туристичному ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

92.0

Е68

   Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 16 : Куз - Лев / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – К. : ІЕД НАНУ, 2016. – 712 с.

     Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

48

92.0

Е68

   Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 17 : Лег - Лощ / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – К. : ІЕД НАНУ, 2016. – 712 с.

     Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

49

 

Дудар, В. Т.

   Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : монографія / В. Т. Дудар, А. В. Шумський, Б. О. Язлюк. – Тернопіль : Астон, 2013. – 260 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12616/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf.

50

332:65:637.1(045)

Б78

Боковець, Вікторія Вікторівна

   Ефективність корпоративного управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вікторівна Боковець. – К. : НУХТ, 2016. – 43 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи запропоновано вирішення важливої економічної проблеми - розроблення теоретико-методичних та прикладних засад створення системи ефективного управління корпораціями в харчовій промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

67.9(4)я73

Є24

   Європейське право : право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3-х кн. Кн. 1 : Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун ; за заг. ред. В. І. Муравйова. – К. : Ін Юре, 2015. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейське право.pdf.

     У роботі досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках Європейського союзу. Висвітлюються історичні етапи становлення та розвитку права Європейського союзу, юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об'єднання.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

52

336.13.012.24:330.33

Л19

Лактіонова, Олександра Анатоліївна

   Забезпечення гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Анатоліївна Лактіонова. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 41 с.

     У авторефераті дисертації поглиблено теоретико-методологічне основ гнучкості фінансової системи в умовах циклічного розвитку економіки. Обгрунтовано сутність та особливості прояву гнучкості у розвитку економічних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

711.4:678.021.9(066)

А19

Аверкина, Марина Федорівна

   Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Марина Федорівна Аверкина. – Луцьк : ЛНТУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації розкрито зміст та агломерацій на засадах стійкості. Досліджено генезу розвитку економічних теорій і теорій урбаністики, на грунті яких вибудовано нову теорію забезпечення стійкого розвитку міста, ідея якої полягає у забезпеченні розширеного відтворення ресурсів зі збереженням соціо-еколого-економічної безпеки у процесі організації логістичних потоків у підсистемах міста.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

657.631.8:332.122(043.3)

А66

Андрощак, Ірина Іванівна

   Завдання з надання впевненості, крім аудиту та огляду, в системі аудиторських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Іванівна Андрощак. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню розвитку теоретичних, методичних та організаційних положень завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, в умовах застосування міжнародних стандартів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

87.255

Ф95

Фурман, А. В.

   Ідея і зміст професійного методологування [Текст] : монографія / А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 378 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Ідея і зміст.pdf.

     Монографія різнобічно аргументує авторську ідею професійного методологування, яка вкотре не лише переосмислює досвід системомиследіяльнісної методології, а й створює підгрунтя нового методологічного напряму - вітакультурної методології.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

56

65.03(4Укр)

Г85

Гринчуцький, В. І.

   Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами : історико-економічний огляд (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Т. Л. Никитюк, О. В. Баула. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестиційна діяльність на Волині.pdf.

     Розкрито питання історико-економічного аналізу інвестиційних процесів на волинських землях між двома світовими війнами в період 1919-1939 років. Визначено стан історико-економічного дослідження та джерельної бази господарського устрою Волинського регіону міжвоєнного періоду, обгрунтовано роль системи управління краю в реалізації інвестиційних програм 1920-1930 років.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

338.45:553.044

Б83

Борщ, Лариса Михайлівна

   Інвестиційна привабливість видобутку нетрадиційного природного газу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Михайлівна Борщ. – Х. : НДЦІПР, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичним, методичним та прикладним питанням оцінки інвестиційної привабливості видобутку нетрадиційного природного газу в Україні. Досліджено глобальні виклики та національні передумови розгортання сланцевої революції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

65.291.551-21я73

І-66

   Інноваційний менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. П. Микитюк ; відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Опорний конспект лекцій.pdf.

     Опорний конспект лекцій розроблений на основі програми з дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 073 - "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент підприємств, установ та організацій". Змістове наповнення опорного конспекту розкриває комплекс питань, пов'язаних з основними тенденціями та особливостями форм та методів здійснення інноваційного менеджменту, фінансування, стимулювання і ефективності інновацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

59

336.71:338.49(477)

К59

Козлова, Вікторія Олександрівна

   Інституційна модель депозитарної системи України в умовах розвитку фондового ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Олександрівна Козлова. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації визначено інституційні особливості фондового ринку як основи моделі депозитарної системи, формалізовано інституційна модель депозитарної системи України, удосконалено концептуальні положення розвитку інституційної моделі депозитарної системи України в умовах розвитку фондового ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

339.942

Н54

Нерода-Березка, Катерина Ігорівна

   Інтернаціоналізація створення та трансферу знань в системі міжнародного виробництва ТНК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Катерина Ігорівна Нерода-Березка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертації досліджуються теоретичні основи інтернаціоналізації створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК. Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження ролі знань та інновацій в процесі транснаціоналізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

61

[004.738.5:339.138]:640.41

Д18

Даниленко, Марія Іванівна

   Інтернет-маркетинг підприємств готельного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Іванівна Даниленко. – К. : КНТЕУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів застосування інтернет-маркетингу підприємствами готельного господарства. Здійснено аналіз та систематизацію наукових підходів щодо сутності інтернет-маркетингу, його ролі та місця у маркетинговій діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

62

004.942+519.876.5

М13

Маєвський, Олексій Вікторович

   Інформаційні технології аналізу стохастично періодичних потоків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Вікторович Маєвський. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню інформаційних технологій аналізу стохастично періодичних потоків та використанню отриманих результатів в задачах підвищення ефективності систем масового обслуговування, що функціонують в умовах стохастичної періодичності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

004.896

П80

Прокопенко, Тетяна Олександрівна

   Інформаційні технології управління організаційно-технологічними об'єктами в умовах невизначеності та ризиків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Олександрівна Прокопенко. – К. : НАУ, 2016. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств, корпорацій в різних галузях промисловості (харчової, хімічної та ін.) за рахунок розробки нових інформаційних технологій управління організаційно-технологічними об'єктами в умовах невизначеності та ризиків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

004.942

В18

Варава, Іван Андрійович

   Інформаційні технології управління складним науковим експериментом в багатофазному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Іван Андрійович Варава. – К. : НАНУ ІК ім. В. М. Глушкова, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження удосконалено науково-методичні й практичні підходи до формування й реалізації інформаційних технологій управління складним науковим експериментом в багатофазному середовищі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

І-74

   Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Київ, 19-20 трав. 2016 р.] / уклад. С. М. Петькун, Н. Ю. Зозуля, С. О. Стежко. – К. : ДУТ, 2016. – 132 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11416/3/%d0%94%d0%a3%d0%a2_2016.pdf.

66

65.03(0)

Р79

Рота, П.

   Історія банків. Історія старовинних банківських установ [Текст] / П. Рота ; пер.з рос. та ред. І. Б. Івасіва. – К. : КНЕУ, 2015. – 136 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія банків.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

67

67.9(4Укр)2я73

О-66

Орленко, В. І.

   Історія держави і права України [Текст] : посібник / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – 7-ме вид., стер. – К. : Паливода А. В., 2015. – 164 с. – (Бібліотечка студента). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія держави і права України. Орленко.pdf.

     Посібник розроблений відповідно до вимог обов'язкових стандартів з історії держави і права України, затверджених Міністерством освіти і науки України. Структурно відповідає навчальній програмі курсу "Історія держави і права України". У виданні в короткій і доступній для сприйняття формі викладено відповіді на типові екзаменаційні питання.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 17)

68

67.9(4Укр)301.01я73

К96

Кушнірюк, В. М.

   Комунікативний етикет державного службовця [Текст] : навч. посіб. / В. М. Кушнірюк. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Комунікативний етикет.pdf.

     Навчальний посібник з курсу "Етикет державного службовця" розкриває теоретичні та практичні складові етикету у діяльності державної служби в Україні, спрямований на формування та становлення вмінь і навичок культури поведінки державного службовця.

                               29 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

69

005.95:331.5:637.1

М82

Москвяк, Ярослава Євгенівна

   Конкурентно-інноваційний механізм управління підприємствами сфери туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослава Євгенівна Москвяк. – Львів : ЛУБП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено проблематиці управління підприємствами сфери туризму, а саме: вирішенню актуального науково-практичного завдання обгрунтовання і впровадження конкурентно-інноваційного механізму управління підприємствами сфери туризму.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

70

67.9(4Укр)61

Н48

Некрасов, В. А.

   Концепція протидії економічній злочинності в контексті забезпечення економічної безпеки України та визначення місця органу фінансових розслідувань у цьому процесі [Текст] : наук. проект / В. А. Некрасов, В. І. Мельник, О. Є. Користін. – К. : КНТ, 2016. – 45 с.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

71

65.291.31я73

С67

Сотніков, Ю. М.

   Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетингові дослідження. Сотніков.pdf.

     Мета даного посібника - допомогти активному засвоєнню основних методів проведення маркетингових досліджень з використанням програмного комплексу SPSS. Посібник містить короткий опис основних методів статистичного аналізу, застосовуваних при обробці маркетингової інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

М50

   Менеджмент : теорія і практика [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11422/1/Mazur_V_S--Management.pdf.

     Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Менеджмент» для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки. Комплекс може використовуватися для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, що дає змогу опанувати теоретичні та практичні засади менеджменту.

73

004.891:681.518.5

К56

Коваленко, Анна Степанівна

   Методи та моделі технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анна Степанівна Коваленко. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці методів та моделей технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем. Запропоновано модель системи технічної діагностики інтегрованої інформаційної системи на основі ієрархічної структури з функціонально залежними підсистемами, на основі чого було створено підгрунтя для розробки методів технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

65.01я73

М54

   Методичні рекомендації для написання міждисциплінарної курсової роботи з економічної теорії [Текст] / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 32 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

75

[338.49:332.135]:061

І-20

Іванова, Наталія Валодимирівна

   Методологічні засади забезпечення модернізації інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Наталія Валодимирівна Іванова. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації розроблено теоретичні і методологічні положення, обгрунтовано наукові та запропоновано практичні рекомендації щодо модернізації інфраструктурної сфери з урахуванням стратегічних орієнтирів регіонального розвитку в умовах євроінтеграційного вибору України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

М54

   Методологічні проблеми фінансової теорії та практики [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13851/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2016.pdf.

     У збірнику наукових праць розглянуто коло питань, що стосуються розробки основних напрямів фінансової політики, удосконалення управління фінансами та реформування складових фінансового механізму. Представлені матеріали заслуговують на увагу викладачів, студентів, слухачів магістратури вищих навчальних закладів, фахівців та практиків.

77

М54

   Методологічні проблеми фінансової теорії та практики [Електронний ресурс] : зб. наук. праць / уклад. Б. В. Максимчак, В. В. Письменний ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 158 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14153/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%202014.pdf.

     У збірнику наукових праць розглянуто коло питань, що стосуються розробки основних напрямів фінансової політики, удосконалення управління фінансами та реформування складових фінансового механізму. Представлені матеріали заслуговують на увагу викладачів, студентів, слухачів магістратури вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків.

78

М54

   Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ [Електронний ресурс] : матеріали Загальноунів. наук. конф. проф.-викл. складу [м. Тернопіль, 10 квіт. 2013 р.] / уклад. В. В. Письменний ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 134 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14911/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba2013.pdf.

     Матеріали наукової конференції висвітлюють сучасні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ. Значну увагу приділено розробці основних напрямів фінансової політики, удосконаленню управління фінансами та реформування складових фінансового механізму. у системі соціального захисту, та усіх, хто цікавиться проблематикою соціального страхування.

79

631.15.003.8:635

Л54

Лещенко, Лариса Олександрівна

   Механізм формування прибуткового виробництва овочів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Олександрівна Лещенко. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів економічного змісту прибутку, його формування і розподілу, аналізу і обгрунтуванню меж прибуткової діяльності. Виявлено основні тенденції розвитку виробництва овочів в Україні і цілому і, зокрема, в Харківській області.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

331.556.4

Ч-49

Черняк, Євген Олександрович

   Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Євген Олександрович Черняк. – К. : КНЕУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертації розроблено та обгрунтовано методологічні підходи щодо державного регулювання міжнародної трудової міграції для посилення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Розроблено комплекс рекомендації із вдосконалення регулювання міжнародної трудової міграції в Україні на основі досвіду розвинених країн.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

81

М65

   Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 448 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12095/1/Miscevi_finansuPD_2_B5 Кириленко О.П..pdf.

     У підручнику розглянуто коло питань, що стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, формування дохідної бази місцевих бюджетів, системи видатків місцевих бюджетів, фінансового вирівнювання та бюджетного регулювання, бюджетного процесу на місцевому рівні, організації фінансової діяльності підприємств місцевого  господарства, фінансів підприємств комунальної власності, фінансової діяльності житлово-експлуатаційного комплексу, управління місцевими фінансами в Україні, світового досвіду організації місцевих фінансів й ін.

82

М65

   Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. Б. Жихор, О. П. Кириленко, О. М. Тридід [та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор, О. П. Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12268/1/%d0%9c%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%96%20%d1%84%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8.pdf.

     У підручнику розкрито концептуальні засади, нормативно-правове забезпечення та історичні передумови виникнення місцевих фінансів. Значну увагу приділено місцевим бюджетам як основі фінансової бази місцевих органів влади, а саме формуванню дохідної частини та системі видатків місцевих бюджетів. Розкрито проблеми реформування між бюджетних відносин в Україні на сучасному етапі розвитку держави. Розглянуто організацію бюджетного процесу та повноваження його учасників на місцевому рівні. Проаналізовано стан розвитку місцевих інститутів, зокрема фінансів підприємств комунального господарства і житлово-експлуатаційного комплексу, та механізми їх дії.

Розглянуто світовий досвід організації місцевих фінансів, обґрунтовано подальші шляхи його застосування в Україні.

83

664.6:330.34

Б20

Балабаш, Ольга Сергіївна

   Моніторинг в процесі управління стійким розвитком хлібоприймальних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Сергіївна Балабаш. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено науково-методичні рекомендації щодо моніторингу стійкого розвитку хлібоприймальних підприємств, який направлений на забезпечення інформаційної підтримки процесу управління стійким розвитком.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

681.5

Ч-49

Чернодуб, Артем Миколайович

   Навчання динамічних нейронних мереж на задачах довгострокового прогнозування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.25 - системи та засои штучного інтелекту / Артем Миколайович Чернодуб. – К. : ІПММІС, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено проблемі навчання динамічних нейронних мереж для задач прогнозування часових рядів і керування динамічними об'єктами. Проведено аналіз існуючих архітектур і методів навчання динамічних нейромереж і методів нейроуправління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

 

   Наука молода [Електронний ресурс]. Вип. 19. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/nauka%20moloda/2013/Nauka_moloda_19_2013.pdf.

86

 

   Наука молода [Електронний ресурс]. Вип. 20. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/nauka%20moloda/2013/Nauka%20moloda_20_2013.pdf.

87

005.336.4

К44

Кісь, Святослав Ярославович

   Наукові основи інтелектуалізації діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Святослав Ярославович Кісь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано теоретичне обгрунтування та методологічні підходи щодо організації діяльності підприємств на засадах інтелектуалізації. Визначено передумови та очікувані наслідки, запропоновано технології, інструменти та моделі інтелектуалізації діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

[336.76:334.012.824](043.3)

К59

Козирєв, Вадим Анатолійович

   Науково-методичні засади функціонування фінансових конгломератів у періоди нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вадим Анатолійович Козирєв. – Суми : СДУ, 2016. – 24 с.

     В авторефераті дисертації досліджено теоретичні основи функціонування фінансових конгломератів в періоди нестабільності, визначено місце фінансових конгломератів у світовій фінансовій системі, ідентифіковано сутність інтегрованих фінансових посередників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

65.010.1я73

Ч-64

Чирак, І. М.

   Нова економіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чирак ; відп. за вип. В. В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Нова економіка.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У навчальному посібнику подано інтегрований виклад нової економіки як науки про функціонування та організацію сучасних економічних систем країн з розвинутою ринковою економікою, процесів становлення сучасного постіндустріального суспільства в різних країнах світу та їх аналіз.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

90

65.9(4Укр)262.10я73

М54

Метлушко, О. В.

   Новітні банківські продукти і технології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Метлушко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Новітні банківські продукти і технології.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем курсу "Новітні банківські продукти і технології". Зокрема, висвітлено питання щодо ролі новітніх банківських продуктів і технологій у сучасному економічному просторі. Значна увага приділена аналізу продуктових, технологічних, організаційно-управлінських та маркетингових банківських операцій.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

91

657.44:640.432

К26

Карпенко, Дар'я Вікторівна

   Облік в управлінні доходами підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дар'я Вікторівна Карпенко. – К. : КНТЕУ, 2014. – 24 с.

     У авторефераті дисертації досліджено особливості діяльності підприємств ресторанного господарства та визначено фактори їх впливу на побудову системи обліку доходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

657.6:657.446(043.3)

М19

Малишкін, Олександр Іванович

   Облік і аудит податків : теорія, методологія, розвиток [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександр Іванович Малишкін. – К. : НАСОТА, 2014. – 36 с.

     Автореферат дисертації спрямовано на розв'язання наукової проблеми відповідальності наявних теоретичних і методичних засад обліку і аудиту податків вимогам сучасного етапу інституційних відносин учасників податкового процесу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

657.222:005.93.664.6

Ф35

Федчишина, Наталія Михайлівна

   Облік і бюджетування в управлінні діяльністю підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Михайлівна Федчишина. – К. : НАСОТА, 2016. – 21 с.

     Автореферат дослідження присвячено розвитку теоретико-методичних засад бухгалтерського обліку і бюджетування в системі управління діяльністю підприємств хлібопекарської галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

657.47:664.1+657.6

Р49

Рибакова, Леся Петрівна

   Облік і внутрішній контроль витрат підприємств з виробництва цукру [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Леся Петрівна Рибакова. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню та вдосконаленню теоретико-методичних і практичних засад обліку та внутрішнього контролю витрат підприємств з виробництва цукру для потреб підвищення ефективності управління ними.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

336.717.18

С22

Сахаров, Павло Олександрович

   Облік і внутрішній контроль розрахунків електронними грошима [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Павло Олександрович Сахаров. – Х. : ХДУХТТ, 2014. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та практичних проблем обліку і контролю розрахунків електронними грошима торговельно-виробничих підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

657.471:657.6:631.11(043.3)

Л36

Левіна, Марія Вікторівна

   Облік і внутрішній контроль трансакційних витрат підприємств готельного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Вікторівна Левіна. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та практичних проблем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю трансакційних витрат підприємств готельного господарства. В роботі запропоновано трактування поняття "трансакційні витрати" та удосконалено класифікацію трансакційних витрат для цілей бухгалтерського обліку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

657.2+657.633:[334.732:631.115.8

Ш62

Шинкаренко, Михайло Сергійович

   Облік і контроль діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Михайло Сергійович Шинкаренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений  оцінці стану бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах та поглибленню організаційних та методичних аспектів обліково-контрольної роботи у цих суб'єктах, що відповідає сучасним вимогам роботи кооперативів і спрямовується на підвищення економічної ефективності діяльності їхніх членів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

65.052.23я73

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2016. – 255 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік інвестиційно-інноваційної діяльності.pdf.

     У посібнику розкриваються основні поняття, що стосуються інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства, дається розгорнута класифікація інвестиційно-інноваційних витрат та джерел їх покриття, інформація про які має формуватися в системі обліку і звітності.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

99

336.1:336.2:336.5(043.2)

К76

Кощинець, Маріанна Ігорівна

   Облік та аудит використання бюджетних коштів в органах судової влади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Маріанна Ігорівна Кощинець. – Рівне : НУВГП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту використання бюджетних коштів в органах судової влади. Досліджено й узагальнено особливості формування бюджетних запитів в умовах реалізації принципу необхідного рівня їх фінансування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

657.1.061.5

Б91

Бурак, Інна Олександрівна

   Облік та аудит розрахунків з діловими партнерами підприємств торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Інна Олександрівна Бурак. – К. : КНТУ, 2014. – 21 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних, організаційних та практичних питань бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з діловими партнерами підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

65.052.2я73

З-35

Зарудна, Н. Я.

   Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік та нормативно-правове забезпечення.pdf.

     У навчальному посібник розглядаються питання ведення обліку на усіх життєвих циклах підприємницької діяльності з урахуванням нормативно-правового забезпечення. Розглянуто особливості обліку процесу створення, реорганізації, ліквідації та банкрутства підприємства.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

102

657.221:005.3:347.19(477)

Ю49

Юнацький, Мар'ян Олегович

   Облікова політика в управлінні діяльністю корпоративних підприємств : організація та методика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Мар'ян Олегович Юнацький. – К. : НАСОА, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо організаційно-методичних засад формування облікової політики для підвищення ефективності управління діяльністю корпоративних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

103

657.1:658.5.012.7:657.471:658.0

С22

Сашко, Ольга Петрівна

   Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу витрат підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ольга Петрівна Сашко. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на вдосконалення теоретико-методичних засад і розробку практичних рекомендацій контролінгу витрат для підвищення рівня ефективності системи управління підприємством. Здійснено науково-теоретичне узагальнення концептуальних підходів до побудови обліково-інформаційного забезпечення управління витратами і вибору моделі стратегії оптимізації витрат підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

338.432:631.15:658.51

М59

Миколайчук, Ярослав Леонідович

   Оперативне управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах з використанням нових інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослав Леонідович Миколайчук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням розробки теоретичних та організаційно-економічних підходів щодо удосконалення оперативного управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах на основі впровадження нових інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

[338.45:622]:339.139

П65

Почтарук, Інна Станіславівна

   Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності вугільної промисловості регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Інна Станіславівна Почтарук. – Львів : ДУ ІРД, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад дослідження та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності вугільної промисловості регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

657;330.101.54;336.74(043.3)

М48

Мельниченко, Олександр Віталійович

   Організація і методологія аналізу і аудиту електронних грошей в банках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександр Віталійович Мельниченко. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – 40 с.

     В авторефераті дисертації визначено сутність електронних грошей та розроблено теоретичні, методологічні засади та організаційні і практичні положення аналізу і аудиту електронних грошей в банках. Визначено місце електронних грошей в теорії сучасних грошей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

65.9(4Укр)248я73

О-75

   Основи охорони праці [Текст] : метод. вказівки / уклад. Г. В. Сапожник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 9)

108

65.9(4Укр)248я73

О-75

   Основи охорони праці [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Г. В. Сапожник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 78 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

109

338.2:339.9

М59

Микитась, Вікторія Володимирівна

   Особливості трансформації економічної політики держави в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Вікторія Володимирівна Микитась. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено визначенню особливостей трансформації економічної політики держави в умовах глобалізації. Розглянуто теоретичні підходи щодо розуміння поняття "економічної політики держави".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

О-92

   Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 133 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11427/1/%d0%9d%d0%9c%d0%9a%20%d0%9e%d0%a5%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%9d%d0%90%20%d0%9f%d0%a0%d0%90%d0%a6%d0%86%20%d0%92%20%d0%93%d0%90%d0%9b%d0%a3%d0%97%d0%86%202014.pdf.

111

338.33:678.065

Ч-49

Чернишева, Олена Михайлівна

   Оцінка конкурентоспроможності підприємств шинного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Михайлівна Чернишева. – Х. : ХПІ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню теоретичних, методичних та прикладних завдань у сфері оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств шинного виробництва. У роботі визначено зміст поняття "конкурентоспроможність продукції підприємства" з урахуванням особливостей конкуренції в шинному виробництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

336.22:334.71

Г85

Гринюк, Роман Миколайович

   Оцінювання інвестиційної ефективності прямого оподаткування промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Миколайович Гринюк. – Львів : ЛУБТП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню проблеми розроблення теоретичних та обрунтування методико-прикладних рекомендацій щодо оцінювання інвестиційної ефективності прямого оподаткування підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

74.58

С49

Служинська, Л. Б.

   Пiдгoтoвка майбутньoгo мeнeджeра-eкoнoмiста дo прoфeсiйнoї самoрeалiзацiї [Текст] : монографія / Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 273 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14931/1/MONOGRAFIA.pdf.

     У монографії розглядаються актуальні питання підготовки майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації на засадах акмеологічного підходу; уточнено сутність, зміст та структуру готовності до професійної самореалізації майбутніх менеджерів-економістів; визначено критерії та рівні її сформованості.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

114

П27

   Перші наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 26 листоп. 2015 р.] / за ред. О. П. Кириленко ; уклад. В. Ю. Безгубенко-Гнатишин, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13032/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20-2015.pdf.

     У збірнику наукових праць висвітлено наукові погляди українського педагога і вченого-економіста С.І. Юрія, а також обґрунтовано власні думки щодо актуальних питань фінансової теорії та практики. Представлені матеріали заслуговуватимуть на увагу науковців, викладачів, студентів і фахівців-практиків.

115

65.291

Г85

Гринчуцький, В. І.

   Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Н. Т. Мала, В. В. Паславська. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Підвищення ефективності.pdf.

     У монографії здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання : сформульовано теоретико-методичні та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств молокопереробної галузі в умовах трансформації економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

332.1:631.14:637.12

М31

Масляєва, Ольга Олександрівна

   Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Масляєва. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти конкурентоспроможності молокопереробних підприємств. Запропонований методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі з урахуванням їх потенційних і реальних конкурентних переваг та специфіки локального галузевого ринкового простору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

657:005.21:334.75(043.3)

К82

Криштопа, Ірина Ігорівна

   Побудова стратегічного обліку об'єднаного бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Криштопа. – К. : КНЕУ, 2016. – 34 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню наукової проблеми розробки теоретичного обліку як цілісної системи, що забезпечує ефективність реалізації учасниками інтегрованих структур бізнесу обраних стратегій розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

65.03(4Укр)

П44

   Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII - середина XX ст.) [Текст] : монографія / П. С. Коріненко, В. Д. Терещенко, В. В. Старка, А. В. Киданюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податки і повинності.pdf.

     У монографії на основі широкого кола неопублікованих джерел, фахових видань висвітлено особливості функціонування податкової системи в галицькому селі XVIII - до середини ХХ ст. Проаналізовані історіографія та джерелознавча основа, зміни в оподаткуванні галицьких селян, які були зумовлені інкорпоративними процесами та податковими реформами.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

119

65.03

А66

Андрущенко, В. Л.

   Податкова держава [Текст] = A tax state : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – К. : Алерта, 2016. – 303 с.

     У монографії на прикладі держав Заходу розкрито поняття, інститути та явища податкової держави. Концепція та функціонування такої держави мало висвітлені у вітчизняній фінансовій літературі. Розглянуто передісторію і форми податкової держави, її дійових осіб, суперечності перерозподільних процесів, питання фіскального федералізму та децентралізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

120

336:225.66

Ч-19

Чаплигін, Олександр Васильович

   Податкове стимулювання енергоефективних інвестицій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Васильович Чаплигін. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     В авторефераті дисертації розроблено теоретичні основи й практичні рекомендації для податкового стимулювання енергоефективних інвестицій в Україні. Удосконалено змістовне наповнення поняття "податкове стимулювання енергоефективних інвестицій", де на відміну від попередніх визначень, акцентовано увагу на специфіці стимулюючого впливу оподаткування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

347.78

С17

Самсін, Роман Ігорович

   Право слідування в авторському праві України та країн-членів ЄС : порівняльно-правова характеристика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Роман Ігорович Самсін. – К. : МВСУ НАВС, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації є самостійним завершеним науковим дослідженням права слідування в авторському праві України та країн-членів ЄС. Вивчено історичні передумови виникнення та розвитку права слідування в національному законодавстві європейських країн та України, а також у міжнародному праві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

П68

   Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді [Електронний ресурс] : зб. тез доп. XIII Всеукр. студ. конф. [м. Тернопіль, 8 квіт. 2016 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/22288/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84.%20%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4.%d0%ae%d0%a4%202016%20%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba.pdf.

123

342.9:007:336.221

Г68

Гордійчук, Марія Вікторівна

   Правове регулювання електронного документообігу в сфері оподаткування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Марія Вікторівна Гордійчук. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню правового забезпечення електронного документообігу в податкових і митних органах. У роботі проаналізовано такі нові поняття для юридичної науки як "електронний документ", "електронний документообіг", "електронне декларування", "електронний цифровий підпис" та ін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

349.2(477):331.5

П58

Попов, Олексій Григорович

   Правове регулювання соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Олексій Григорович Попов. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретико-правовій характеристиці соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці. Визначено специфіку розуміння поняття "зайнятість", "нестандартна зайнятість" та "особа, яка працює на умовах запозиченої праці".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

364.075.2(477)

Г56

Гнатенко, Карина Валеріївна

   Правове регулювання соціального захисту самозайнятих осіб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Карина Валеріївна Гнатенко. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2016. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-правових засад соціального захисту самозайнятих осіб. За результатами проведеного дослідження сформульовано поняття та визначено форми самостійної зайнятості осіб, виокремлено та охарактеризовано особливості соціального захисту самозайнятих осіб.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

347.996

С82

Стоянов, Артем Дмитрович

   Правовий режим нерухомого майна членів сім'ї [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Артем Дмитрович Стоянов. – К. : МВСУ НАВС, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації є самостійним завершеним науковим дослідженням правового режиму нерухомого майна членів сім'ї. Вивчено стан наукової розробки  питання правового режиму нерухомого майна членів сім'ї, досліджено процес становлення та розвитку регулювання правового режиму нерухомого майна членів сім'ї та зарубіжний досвід у цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

65.291.3я73

Ж35

Жарська, І. О.

   Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практикум з маркетингу теоретичні основи.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та завдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес проведення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків споживчих та промислових товарів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

128

340.11

Г94

Гуняк, Олександра Ярославівна

   Приватний і публічний інтереси у праві : теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Олександра Ярославівна Гуняк. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет ім. Д. Галицького, 2016. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню сутності, природи та призначення приватного і публічного інтересів у праві. Автором опрацьовано історіографічні, методологічні, теоретичні основи вивчення природи приватного та публічного інтересів у праві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

338.012:669

Г14

Гаймур, Катерина Сергіївна

   Прогнозування розвитку коксохімічної галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Сергіївна Гаймур. – Х. : НДЦ ІПР, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню проблем прогнозування розвитку коксохімічної галузі, України. Розкрито стан та виявлено передумови розвитку коксохімічної галузі, узагальнено теоретичні положення щодо прогнозування її розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

658:338.45

Х98

Хуссейн, Хазар Хамад

   Проектний антикризовий менеджмент в управлінні розвитком підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Хазар Хамад Хуссейн. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертації розглянуто управління розвитком підприємств в умовах подолання кризових явищ. Досліджено основні стратегії вибору розвитку підприємств з проведеним економічним обгрунтуванням. Виявлено особливості та перспективи функціонування нафтогазового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

74(0)

К59

Козак, Т. Б.

   Професійна підготовка молоді у Німеччині [Текст] : монографія / Т. Б. Козак ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 253 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/15683/1/%d0%9a%d0%be%d0%b7%d0%b0%d0%ba.pdf.

     У монографії виокремлено й охарактеризовано основні періоди становлення початкової професійної освіти у Німеччині. Значну увагу приділено розкриттю суті нормативно-правового забезпечення, управління і фінансування професійної підготовки молоді. Розглянуто діяльність закладів середньої освіти другого ступеня.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

 

   Психологія і суспільство [Електронний ресурс] : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. № 3. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/psyhologia%20i%20suspilstvo/2016/3_2016_(65).pdf.

133

 

   Психологія і суспільство [Електронний ресурс] : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. № 4. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/psyhologia%20i%20suspilstvo/2016/4_2016.pdf.

134

338.242:330.34

Т41

Тимошенко, Олена Володимирівна

   Регуляторні засади забезпечення економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Володимирівна Тимошенко. – К. : Національна академія управління, 2016. – 41 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено теоретико-методологічне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в комплексній розробці регуляторних засад забезпечення економічної безпеки національної економіки, спрямованих на підвищення її рівня, досягнення оптимальних значень індикаторів економічної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

658:681.2:005.418

Г25

Гвоздь, Мар'яна Ярославівна

   Реінжиніринг бізнес-процесів приладобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна Ярославівна Гвоздь. – К. : МАУП, 2016. – 24 с.

     у авторефераті дисертаційної роботи відображено результати дослідження теорії та практики реінжинірингу бізнес-процесів. Розроблено порівняльний аспект реінжинірингу та інших засобів управління - реструктуриззації, реорганізації та реконструкції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

657.6:336.148:330.131.7:351.72

К77

Кравченко, Юлія Петрівна

   Ризикоорієнтований підхід у державному фінансовому аудиті та інспектуванні діяльності бюджетних установ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Юлія Петрівна Кравченко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 19 с.

     В авторефераті дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення організаційних і методичних проблем застосування ризикоорієнтованого підходу під час здійснення державного фінансового аудиту та інспектування діяльності бюджетних установ з метою підвищення ефективності викоритсання бюджетних коштів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

332.122:339.922(043.5)

Ц37

Ценклер, Наталія Іванівна

   Розвиток економіки Карпатського регіону в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Наталія Іванівна Ценклер. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних засад розвитку економіки регіону в контексті активізації процесів міжнародної економічної інтеграції між Україною та ЄС. Обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо розробки напрямів і механізмів реалізації стратегії трансформації економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

330.322.012:339.92

С40

Сириченко, Наталя Сергіївна

   Розвиток міжнародного інвестування в умовах глобальних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталя Сергіївна Сириченко. – ВІнниця : ДНУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичних основ  дослідження процесу міжнародного інвестування на етапі глобалізації світової економіки та розробці науково-практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародного інвестування в умовах глобальних трансформацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

519.688:336.76.066

Л86

Луценко, Олег Павлович

   Розробка інформаційної технології оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олег Павлович Луценко. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. – 26 с.

     В авторефераті дисертації в результаті дослідження була розв'язана актуальна задача, що полягає в розробці програмного забезпечення оцінки функцій ризику в процесі торгівлі на фінансовій біржі. Запропонована ймовірнісна модель оцінки стану ринку в процесі торгівлі на фінансовій біржі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

334.012.61-022.51:332.13(043.3)

К68

Корогод, Ірина Володимирівна

   Роль малого бізнесу в структурних трансформаціях регіональних господарських систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Володимирівна Корогод. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації є рукописом, у якому обгрунтовані теоретико-методологічні засади розвитку малого бізнесу та розроблені практичні рекомендації щодо активізації його впливу на структурні трансформації регіональних господарських систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

 

   Світ фінансів [Електронний ресурс]. Вип. 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/svit%20finansiv/2016/SF_1_2016.pdf.

142

 

   Світ фінансів [Електронний ресурс]. Вип. 2. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/svit%20finansiv/2016/2016_2(47).pdf.

143

 

   Світ фінансів [Електронний ресурс]. Вип. 3. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/naukovi%20zhurnaly/svit%20finansiv/2015/SF_3_2015.pdf.

144

336.763.34(477)

С59

Соколовський, Євген Анатолійович

   Система іпотечного житлового кредитування у забезпеченні соціального розвитку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євген Анатолійович Соколовський. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертації розвинуто теоретичні засади та вдосконалено науково-методичні підходи до формування системи іпотечного житлового кредитування й використання іпотечного кредиту як інструмента соціально-економічного розвитку держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

[336:005.584.1](477)

М82

Москаленко, Наталія Віталіївна

   Система фінансового моніторингу України та перспективи її розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Віталіївна Москаленко. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні аспекти та розроблено практичні рекомендації щодо напрямів розвитку системи фінансового моніторингу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

658(477.43):005.73(043.3)

Б61

Білецька, Олександра Олександрівна

   Система формування та ефективного забезпечення організаційної культури підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Олександрівна Білецька. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретико-методичним основам формування та ефективного забезпечення організаційної культури підприємств. Обгрунтовано авторське визначення поняття "організаційна культура", запропоновано систему оцінки та основні її складові елементи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

332.025.2

Ф33

Федоришин, Василь Семенович

   Соціальна політика у реформуванні комунальної власності територіальних громад [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Василь Семенович Федоришин. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено та узагальнено наукові підходи відносно сутності понять "соціальна політика", "регіональна економіка", "регіональна соціальна політика". Сформульовано визначення "соціальної політики" як системи цілеспрямованої діяльності суб'єктів соціальної політики регіонального рівня.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

65.9(4Укр)271я73

С69

   Соціальне страхування [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, В. С. Толуб'як, А. А. Сидорчук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб'яка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 515 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14756/1/%d0%a2%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b1%d1%8f%d0%ba.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У підручнику розкрито сутність соціального страхування, визначено його зміст, завдання та функції; здійснено характеристику суб’єктів соціального страхування; розглянуто види соціального страхування та фінансові механізми, що функціонують у цій сфері; узагальнено зарубіжний досвід організації соціального страхування; обґрунтовано основні проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, спеціалістів державних органів влади, які працюють

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

149

С69

   Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2013 р.] / редкол. : Г. Балл, А. Бичко, М. Боришевський [та ін.] ; гол. ред. А. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 204 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16057/1/konfer_2013.pdf.

150

336:741.23

К59

Козій, Наталія Сергіївна

   Стабілізація грошового обігу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Сергіївна Козій. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації поглиблено теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо стабілізації грошового обігу в Україні. З'ясовано сутність та функції грошей у сучасному світі і на цій основі поглиблено розуміння поняття "стабілізація грошового обігу", а також удосконалено класифікацію її методів та інструментів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

С76

   Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електронний ресурс] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12623/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%20%d0%be%d1%81%d1%82.pdf.

     У монографії окреслені сучасний стан, загрози та перспективи соціально-економічного розвитку регіону, проведено оцінку наявного стратегічного потенціалу, еколого-ресурсних, соціально-демографічних, економічних та інноваційно-інвестиційних детермінант і передумов переходу на рейки сталого розвитку. Визначені головні напрямки розвитку продуктивних сил регіону та напрямки удосконалення територіальної структури господарства в контексті практичної реалізації принципів сталого розвитку.

152

311.17:373.5(477)(043.3)

П22

Пашковська, Анна Юріївна

   Статистичне вивчення середньої освіти в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Анна Юріївна Пашковська. – К. : НАСОА, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні засади та методичні підходи до статистичного вивчення середньої освіти в Україні. Розкрито сутність та особливості середньої освіти як об'єкта статистичного дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

911.375.3(188.8)(100)

К77

Крамаренко, Руслан Михайлович

   Столичні мегаполіси в глобальній економічній системі : розвиток і фактори конкурентоспроможності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Руслан Михайлович Крамаренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 33 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено методологічні засади дослідження конкурентоспроможного розвитку столичного мегаполіса в умовах глобалізації. Обгрунтовано еволюційні етапи трансформації міст-столиць та дана їх міждисциплінарна ідентифікація як суб'єктів міжнародних конкурентних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

332.1(1-21)(477.52)(043.3)

Ц58

Циганенко, Олена Василівна

   Стратегії соціо-еколого-економічного розвитку міських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Олена Василівна Циганенко. – Суми : СДУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню науково-методичних основ формування стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій. Проаналізовано наявні теоретичні та науково-методичні підходи до розроблення стратегій соціо-еколого-економічного розвитку міських територій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

658.152(043.3)

С32

Сердюкова, Інна Василівна

   Стратегічні аспекти інтегрального оцінювання вартості підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Василівна Сердюкова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертації розвинуто теоретичний базис інтегрального оцінювання вартості підприємства через збалансованість зв'язків трьох підходів - витратного, дохідного та ринкового, відмінною рисою яких є розмежування між поняттями ціна та вартість.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

316.42:338.26

Г12

Гаврилко, Галина Петрівна

   Стратегічні механізми соціального розвитку у санаторно-курортній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Галина Петрівна Гаврилко. – Львів : ЛУБТП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено проблематиці соціального розвитку, а саме - вирішено актуального науково-практичного завдання обгрунтування стратегічних механізмів соціального розвитку у санаторно-курортній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

338.262/.45:615.1

С14

Саєнко, Ольга Миколаївна

   Стратегія економічного розвитку фармацевтичної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Миколаївна Саєнко. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації запропоновано розв'язання завдання концептуального обгрунтування теоретичних положень і організаційно-методичних підходів до формування і реалізації стратегії економічного розвитку фармацевтичної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

664.1:339.92:061.1

О-58

Онищук, Юлія Вікторівна

   Стратегія розвитку підприємств цукрової промисловості України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Вікторівна Онищук. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні основи функціонування підприємств цукрової галузі в умовах посилення інтеграції, визначено місце цукровиробництва в системі АПК та його соціально-економічну роль, виявлено особливості функціонування, принципи та фактори розвитку підприємств галузі в сучасних трансформаційних умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

159

658.512.3:621(043.3)

Т74

Тропіцина, Юлія Сергіївна

   Теоретико-методичне забезпечення використання аутсорсингу на машинобудівному підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Сергіївна Тропіцина. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації уточнено сутність поняття "аутсорсингу"; визначено етап еволюції та сучасні тенденції розвитку аутсорсингу на машинобудівних підприємствах у світі в цілому та в Україні зокрема; проведено оцінку стану використання аутсорсингових послуг на машинобудівних підприємствах Харківського регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

005.584.1:005.336.4:331(043.3)

Ж91

Журавльова, Ірина Вікторівна

   Теоретико-методичне забезпечення моніторингу функціонування інтелектуального капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ірина Вікторівна Журавльова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 41 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню та розробленню концепції функціонування ІК, теоретико-методологічних положень, методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо його моніторингу з виділенням компетентнісного капіталу та врахуванням факторів ринку праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

331.522.4

Н73

Новіков, Дмитро Антонович

   Теоретико-методичне забезпечення управління трудовим потенціалом промисловості регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Дмитро Антонович Новіков. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню наукового завдання - удосконаленню теоретико-методичних положень і обгрунтуванню науково-практичних рекомендацій щодо управління трудовим потенціалом промисловості регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

332.012.2

К59

Козирєва, Олена Вадимівна

   Теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у просторовій економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Вадимівна Козирєва. – Х. : НДЦІПР, 2016. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічного забезпечення зменшення диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

331.1(043.3.5)

Т18

Танасенко, Марія Омарівна

   Теоретичні засади формування економічного простору регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Марія Омарівна Танасенко. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні підходи та науково-методичні засади соціально-економічного розвитку регіону на основі просторового підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

004.891:004.82(043.3)

В12

Вавіленкова, Анастасія Ігорівна

   Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анастасія Ігорівна Вавіленкова. – К. : НАНУ ІПММІС, 2016. – 38 с.

     Мета автореферату дисертаційної роботи є підвищення якості процесу автоматичного порівняння електронних текстових документів шляхом використання вперше розроблених теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

004.891:004.82(043.3)

В12

Вавіленкова, Анастасія Ігорівна

   Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анастасія Ігорівна Вавіленкова. – К. : НАУ, 2016. – 39 с.

     Метою автореферату дисертаційної роботи є підвищення якості процесу автоматичного порівняння електронних текстових документів шляхом використання вперше розроблених теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

336.221.24

Ч-46

Черевко, Ольга Ігорівна

   Трансфертне ціноутворення в податковій системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Ігорівна Черевко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження трансфертного ціноутворення в податковій системі України. Розкрито сутнісні детермінанти трансфертного ціноутворення і доцільність його використання платниками податків, визначено фактори, які впливають на вибір методу трансфертного ціноутворення, досліджено податкові ризики, пов'язані з застосуванням трансфертного ціноутворення.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

167

336(477)

Ч-93

Чуркіна, Ірина Євгенівна

   Трансформація бюджетної системи України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Євгенівна Чуркіна. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2016. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад удосконалення функціонування бюджетної системи України в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

339.972:339.744:339.737

З-60

Зикова, Ольга Ігорівна

   Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Ігорівна Зикова. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертації проведено комплексне дослідження особливостей трансформації доларизації економіки у країнах Латинської Америки в умовах глобалізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

169

658.5.011

Г44

Гетьман, Ольга Олександрівна

   Трансформація організаційних структур підприємств будівельної галузі в процесі їх розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Гетьман. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному обгрунтуванню та практичному виконанню актуального науково-практичного завдання: вдосконалення теоретико-методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо формування сукупності та послідовності дій з трансформації організаційної структури підприємства в процесі розвитку з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

339.92+338.1

Ш24

Шапран, Олексій Сергійович

   Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олексій Сергійович Шапран. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертації теоретично узагальнено концептуальні засади і наукові методи аналізу трансформації світового ринку нафтопродуктів в умовах геоекономічних викликів і запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання щодо механізму функціонування світового ринку нафтопродуктів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

171

336.221.26(477)

Д26

Дєдушева, Марина Володимирівна

   Трансформація системи прогнозування податкових надходжень в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Володимирівна Дєдушева. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню методичних та інституційних засад трансформації системи прогнозування податкових надходжень в Україні. У роботі досліджено макроекономічні засади прогнозування податкових надходжень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

657.37:336.132(043.3)

Т45

Титикало, Володимир Сергійович

   Трансформація фінансової звітності бюджетних установ відповідно до МСБОДС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Володимир Сергійович Титикало. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації сформував методичну та організаційну концепцію трансформації фінансової звітності бюджетних установ відповідно до вимог МСБОДС. Уточнено концептуальні та теоретичні основи фінансової звітності,  її класифікаційні ознаки, склад елементів форм фінансових звітів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

336.221.26:336.225.3

Л36

Левін, Володимир Ілліч

   Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Ілліч Левін. – К. : ДННУ АФУ, 2016. – 20 с.

     У роботі обгрунтовано теоретичні засади, методичний підходи та практичні рекомендацій щодо функціонування особливого режиму оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні на засадах інституційного принципу компромісу фіскальних інтересів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

351.72:323.321

К31

Кашпур, Леся Миколаївна

   Удосконалення податкової політики в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Леся Миколаївна Кашпур. – К. : НАДУ при Президентові України, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації здійснено комплексний аналіз науково-теоретичних та прикладних положень щодо підвищення ефективності механізмів участі громадянського суспільства в удосконаленні державної податкової політики України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

175

005.8:004.9:631.3

С34

Сіваковська, Олена Миколаївна

   Узгодження конфігурацій продуктів та їх проектів (стосовно системи підтримки прийняття рішень у рільництві) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Олена Миколаївна Сіваковська. – Львів : ЛДУБЖ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню управлінського процесу узгодження конфігурацій продуктів та їх проектів стосовно систем підтримки прийняття рішень у рільництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

67.9(4Укр)

У45

   Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 8-9 квіт. 2016р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – 394 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/14559/1/Zbirnyk.pdf.

     До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантам,аспірантам, студентам юридичного та соціально-психологічного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції.

177

[338.4:630]:351.82

В67

Волинець, Ірина Григорівна

   Управління виробничою діяльністю підприємств лісового господарства на засадах гнучкості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Григорівна Волинець. – Львів : ЛУБТП, 2016. – 20 с.

     У авторефераті розкрито авторське бачення термінів "виробнича діяльність" та "управління виробничою діяльністю". Узагальнено методику проведення аналізу управління виробничою діяльністю підприємств лісового господарства на засадах гнучкості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

178

331.2:621

С89

Сукач, Ольга Олексіївна

   Управління витратами на оплату праці підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олексіївна Сукач. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретико-методичним та практичним аспектам управління витратами на оплату праці машинобудівних підприємств. Здійснено аналіз семантики понять, що використовуються для визначення витрат підприємства на оплату праці, та їх класифікації за різними ознаками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

179

332.72:332.871.3-047.64

С81

Столбова, Марія Анатоліївна

   Управління діяльністю девелоперської компанії на ринок нерухомості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Анатоліївна Столбова. – Львів : ЛУБТП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теорії і практики управління діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості, де систематизовано та доповнено теоретичні уявлення про системну організацію управління діяльністю девелоперських компаній на ринках нерухомості  в сучасних економічних умовах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

180

658.332.142.2

К31

Каширнікова, Ірина Олександрівна

   Управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Каширнікова. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвиненню методичних положень і розробленню практичних рекомендацій щодо управління інноваційним потенціалом будівельних підприємств. Досліджено категоріально-понятійний апарат управління інноваційним потенціалом підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

181

331.103

Н84

Носова, Тетяна Ігорівна

   Управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Ігорівна Носова. – Х. : ХДУХТТ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних основ управління інтелектуальним потенціалом торговельних підприємств. У роботі уточнено поняття "інтелектуальний потенціал" та удосконалено науково-методичний підхід до оцінки інтелектуального потенціалу торговельного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

182

65.9(4Укр)262.10

Д43

Дзюблюк, О. В.

   Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 290 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12613/1/%d0%94%d0%b7%d1%8e%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%ba_%d0%a0%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bd.pdf.

     У монографії розглядаються теоретичні аспекти управління ліквідністю банківської системи України. Значну увагу приділено побудові теоретичної концепції управління ліквідністю вітчизняної банківської системи. Проведено комплексний аналіз проблем управління банківською ліквідністю в Україні на макро- і мікроекономічному рівнях. Розроблено економіко-математичну модель оптимального поєднання інструментів грошово-кредитної політики в контексті забезпечення належного обсягу ліквідності банківської системи України. Запропоновано стратегію управління ліквідністю банківської системи України. На основі ретроспективного аналізу розвитку банківської справи в Україні виокремлено фундаментальні чинники нерівноважного розвитку банківської системи та визначено перспективи її розвитку, подано рекомендації щодо удосконалення грошово-кредитної та валютної політики в контексті створення стимулів для економічного зростання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

183

658:338.24:66

Ш38

Шевцова, Ганна Зіївна

   Управління підприємствами на основі концепції організованої синергії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Зіївна Шевцова. – К. : НАНУ ІЕП, 2016. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено важливу науково-прикладну проблему вдосконалення системи управління підприємствами на основі авторської концепції синергетичного менеджменту, у якій організована синергія розглядається як шуканий результат організованої самоорганізації у підсистемах і системі підприємства в цілому.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

184

[659.126:339.178]:629.33(477)

І-84

Іртлач, Михайло Олександрович

   Управління портфелем брендів телевізійної компанії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Олександрович Іртлач. – К. : КНТЕУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних та методологічних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо формування й управління портфелями брендів телевізійної компанії. Досліджено наукові підходи до визначення понять "портфель брендів телекомпанії", "система телевізійних брендів", "архітектура портфеля брендів телекомпанії".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

185

У67

   Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства : погляди науковців і практиків [Електронний ресурс] = Financial management of the state, region, enterprise and household : the views of scholars and practitioners : зб. тез доп. Другої Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 11 квіт. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 126 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13739/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%282016%29.pdf.

     У  збірнику  тез доповідей розглянуто коло питань, що стосуються вивчення проблем  і  розробки  основних  напрямів  вдосконалення  управління фінансами  на  макро-, мезо- та мікрорівнях. Представлені матеріали  заслуговуватимуть на увагу викладачів, докторантів, студентів та фахівців-практиків.

186

3361131.621(043.3)

Н19

Назарова, Тетяна Юріївна

   Управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на засадах синергетичного підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Юріївна Назарова. – Х. : НТУ ХПІ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню важливої теоретико-практичної проблеми управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на засадах синергетичного підходу. Визначено зміст поняття "управління фінансовим потенціалом підприємства на засадах синергетичного підходу".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

187

Ф59

   Фінанси зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 420 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12098/1/%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%20%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd.pdf.

     Навчальний  посібник  підготовлено  відповідно  до  програми  курсу  з дисципліни "Фінанси  зарубіжних країн", яку включено до навчального плану підготовки  бакалаврів  напряму  підготовки "Фінанси  і  кредит".  У  ньому розкрито теоретичні основи функціонування фінансів у  зарубіжних країнах. Окрема увага приділена специфіці фінансових систем провідних країн світу.

188

336+351.863](477)

П38

Плєшкова, Наталія Анатоліївна

   Фінансова стабільність у забезпеченні фінансової безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Анатоліївна Плєшкова. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні засади фінансової стабільності, індикатори оцінки фінансової стабільності та її регулювання в Україні для забезпечення фінансової безпеки держави, яка перебуває під впливом глобалізаційних процесів та структурних трансформацій вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

189

336.71:336.72:336.73:336.77

К56

Ковернінська, Юлія Вікторівна

   Фінансове посередництво та його вплив на алокацію фінансових ресурсів в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Вікторівна Ковернінська. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо посилення стимулюючого впливу фінансового посередництва на ефективність алокації фінансових ресурсів в економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

190

351.82:658

Х21

Харковина, Олексій Григорович

   Фінансове регулювання розвитку інтелектуального капіталу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Григорович Харковина. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації визначено сутністно-концептуальні основи інтелектуального капіталу. Розглянуто методи оцінки ефективності інтелектуального капіталу, напрями та інструменти його розвитку. Охарактеризовано фінансові механізми розвитку інтелектуального капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

191

336:332.14

О-74

Осіпова, Людмила Вікторівна

   Фінансовий механізм розвитку регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Людмила Вікторівна Осіпова. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення фінансового  механізму розвитку регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

192

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий ринок...pdf.

     Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного фінансового ринку. У ньому викладено теоретичні та організаційні засади функціонування фінансового ринку, визначено його роль та місце у фінансовій системі держави. Розглянуто особливості діяльності професійних учасників фінансового ринку та специфіку застосування різноманітних фінансових інструментів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

193

336.02:33.025.12

Б39

Безгуба, Маргарита Олександрівна

   Фінансово-бюджетна політика у системі державного регулювання економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Маргарита Олександрівна Безгуба. – К. : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті розкрито економічну сутність фінансово-бюджетної політики як складової системи державного регулювання економіки, що передбачає використання інституційних механізмів, інструментів, важелів і форм фінансової архітектоніки з метою забезпечення макроекономічної стабілізації та створення передумов для стійкого економічного зростання та збалансованого розвитку суспільних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

194

336.225.6

К19

Канцур, Інна Григорівна

   Фіскальний механізм розвитку соціальної сфери України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Григорівна Канцур. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи викладено теоретичні узагальнення щодо дослідження фіскального механізму розвитку соціальної сфери України та науково обгрунтовані практичні пропозиції щодо підвищення ефективності фіскального механізму в забезпеченні прискорення соціального розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

195

65.9(4Укр)261.4

Ф63

   Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12154/1/a_002.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до формування фіскального простору Української держави в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Висвітлено теоретичну концептуалізацію фіскального простору держави. Розкрито проблематику використання фіскально-монетарних інструментів у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Показано бюджетні дисбаланси фіскального простору України. Представлено реалії функціонування державних інституцій у фіскальному просторі України та євроінтеграційний контекст митної політики України. Основний акцент зроблено на аналізі та формуванні концептуальних підходів до реформування податкової, митної систем держави, сферах державного управління у фіскальній царині, проблемних аспектах фіскального адміністрування.

                               58 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 55)

196

336.221.4(477):339.54

З-91

Зубрицький, Артур Ігорович

   Фіскальні інструменти реалізації експортного потенціалу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Артур Ігорович Зубрицький. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних засад використання фіскальних інструментів реалізації експортного потенціалу національної економіки та розробці практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

197

347.195.21

В65

Войцеховська, Христина Віталіївна

   Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як учасник цивільних правовідносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Христина Віталіївна Войцеховська. – К. : МВСУ НАВС, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації є самостійним, завершеним, комплексним, науковим дослідженням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як учасника цивільних правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

198

621:658.5

Р41

Репушевська, Юлія Олександрівна

   Формування антикризових управлінських рішень у діяльності підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Репушевська. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації запропоновано методичний підхід, який дозволяє визначити резерви поліпшення ефективності господарювання на вітчизняних підприємствах підйомно-транспортного машинобудування, завдяки врахуванню комбінаторного ефекту від одночасного використанні функціональної методики та методики аналітичного індивідуального дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

199

658.811:658.87

Ж72

Жилякова, Олена Валеріївна

   Формування антикризової стратегії підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Валеріївна Жилякова. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено науково-методичний інструментарій формування антикризової стратегії підприємств роздрібної торгівлі. У роботі досліджено понятійний апарат антикризового управління підприємством, аргументовано авторське бачення змісту понять "антикризова стратегія", внутрішня антикризова стійкість".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

200

332.12:338.12

К95

Куценко, Владислав Ігорович

   Формування галузевої структури економіки регіонів України в умовах нестійкого економічного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Владислав Ігорович Куценко. – К. : АМУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування галузевої структури економіки регіонів України в умовах нестійкого економічного середовища шляхом розбудови архітектури раціональної структури економіки регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

201

352:33.012.61-022.51(477)

Г83

Григораш, Ольга Вікторівна

   Формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Вікторівна Григораш. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних і практичних засад удосконалення фінансових відносин, що виникають між малим підприємством і місцевими бюджетами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

202

65.526

Ф79

   Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Всеукр.наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 25 трав. 2016 р.] / відпов. за вип. О. В. Кнейслер ; уклад. : Т. В. Письменна, П. М. Партика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/21214/%d0%b7%d0%b1%c2%a6%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d1%82%d0%b5%d0%b7%20%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%c2%a6%d0%b4%d0%b5%d0%b9%20%2825.05.2016%29-1.pdf.

     Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції містять результати наукових досліджень, в яких розкриваються актуальні питання щодо

перспектив розвитку фінансового ринку України в умовах світової глобалізації,

напрямків гармонізації страхових послуг на вимогу глобалізаційних процесів на

фінансових ринках, шляхів інтеграції вітчизняних підприємств у європейський

фінансовий простір. Представлені матеріали заслуговують на увагу студентів і

викладачів вищих навчальних закладів.

203

658.818:339.372.84

Т46

Тихонченко, Руслан Сергійович

   Формування клієнтоорієнтованої стратегії у підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Руслан Сергійович Тихонченко. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методичні засади та науково-методичні підходи до формування клієнтоорієнтованих стратегій у підприємств роздрібної торгівлі. Узагальнено теоретичні положення та розкрито зміст клієнтоорієнтованого управління на підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

204

005.73:658:621(043.3)

Ч-44

Чепелюк, Маргарита Ігорівна

   Формування корпоративної культури в процесі організаційних змін підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Маргарита Ігорівна Чепелюк. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено визначенню змістовного наповнення понятійного апарату корпоративної культури; систематизації теоретичних підходів, концептуальних положень та інструментарію формування корпоративної культури в процесі організаційних змін підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

205

[368.97:338.487](043.3)

П53

Полуляхова, Олександра Олександрівна

   Формування механізму страхування послуг, пов'язаних з туристичною діяльністю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Олександрівна Полуляхова. – Суми : СДУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації узагальнено наукові дослідження сутності СПТД; проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку СПТД; обгрунтовано концептуальні засади механізму СПТД з визначенням чотирьох рівнів: нормативно-правового, функціонального, інформаційно-технологічного, організаційно-управлінського.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

206

338.242

К88

Куделя, Лариса Володимирівна

   Формування механізму управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Володимирівна Куделя. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методологічних та практичних аспектів формування та забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

207

338.436(477)

О-42

Одінцов, Олег Михайлович

   Формування передумов кластерної організації агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Михайлович Одінцов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню, аналізу та розробці теоретичних, методологічних та прикладних аспектів поступової перебудови жорсткої ієрархічної системи функціонування аграрного сектору економіки на кластерну її будову, що грунтується на трьох інституціональних секторах - держави, бізнесу і науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

208

658.85

Р27

Рачкован, Ольга Дмитрівна

   Формування стратегії адаптації підприємств торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Дмитрівна Рачкован. – Х. : ХДУХТТ, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено науково-методичний інструментарій формування стратегії адаптації підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

209

330.342.3

К99

Кюне, Олена Олегівна

   Формування стратегії економічної безпеки підприємства хлібопродуктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Олегівна Кюне. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних, методичних та практичних рекомендацій з формування стратегії економічної безпеки підприємств хлібопродуктової галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

210

338.43:[634.8+663.2]

К95

Кучеренко, Володимир Михайлович

   Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Михайлович Кучеренко. – К. : НУХТ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних, методичних і практичних рекомендацій з формування та розвитку аграрної ринкової інституції виноробної галузі. Запропоновано концепцію формування цільової інтегрованої організаційної структури маркетингової діяльності аграрної ринкової інституції виноробної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

211

332.133.6

М35

Матьовка, Тетяна Василівна

   Формування та розвиток кластерів у пріоритетних схемах економіки регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Тетяна Василівна Матьовка. – Мукачево : МДУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розглянуто теоретико-методичні та прикладні засади формування та розвитку кластерів у пріоритетних сферах економіки регіону. Проведено теоретико-еволюційний аналіз стосовно понятійно-термінологічного розуміння кластерної філософії у світовій економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

212

347.45/.47

У80

Устінський, Андрій Вікторович

   Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрій Вікторович Устінський. – К. : МВСУ НАВС, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретичних і практичних проблем цивільно-правового регулювання відносин у сфері надання готельних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)