Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

Т87

Туренко, В. Э.

   «Ромео и Джульетта» : философское осмысление романтической любви [Електронний ресурс] : моноргафия / В. Э. Туренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 146 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/romeo_dzuleta.pdf#toolbar=0.

     На основе текста трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетты» рассматривается специфика и особенности романтической культуры любви. Автор сосредоточивает внимание на различных феноменах, аспектах дискурса романтической любви.

2

А31

   Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кузьменко, М. В. Плугатир, І. Д. Пастух [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/admin_vidpovid.pdf#toolbar=0.

     Розкрито фундаментальні положення адміністративного права. Описано правові засади здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

3

С88

Стукаленко, О. В.

   Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Стукаленко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 376 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/admin_prav_zabezpechennay.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена дослідженню сучасних поглядів на адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі в контексті адаптації системи законодавства відповідно до  acquis  communautaire.

4

342.922

О-56

Ольховський, Максим Анатолійович

   Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських організацій в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Максим Анатолійович Ольховський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено аналізу науково-теоретичних, законодавчих і практичних засад реалізації адміністративно-правового статусу та організації діяльності волонтерських організацій у сучасних умовах, періодизації, а також нормативно-правового досвіду окремих зарубіжних країн з питань провадження волонтерської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

364.467

О-56

Ольховський, Максим Анатолійович

   Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських організацій в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Максим Анатолійович Ольховський. – К. : АПСВТ, 2016. – 203 с.

     Дисертацію присвячено аналізу науково-теоретичних, законодавчих і практичних засад реалізації адміністративно-правового статусу та організації діяльності волонтерських організацій у сучасних умовах, періодизації, а також нормативно-правового досвіду окремих зарубіжних країн з питань провадження волонтерської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

342.9.796

К56

Ковальов, Ігор Миколайович

   Адміністративно-правові засади фізичної підготовки у правоохоронних органах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ігор Миколайович Ковальов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад фізичної підготовки у правоохоронних органах. Досліджено фізичну підготовку у правоохоронних органах як складову фізичної культури і спорту та предмет адміністративно-правового регулювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

7

342.9.796

К56

Ковальов, Ігор Миколайович

   Адміністративно-правові засади фізичної підготовки у правоохоронних органах [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ігор Миколайович Ковальов. – Х. : ХНУВС, 2017. – 209 с.

     Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад фізичної підготовки у правоохоронних органах. Досліджено фізичну підготовку у правоохоронних органах як складову фізичної культури і спорту та предмет адміністративно-правового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

65.01я73

А64

   Аналітична економіка [Текст] : метод. рек. для написання міждисциплінарної курсової роботи / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська, Т. О. Сліпченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

     Методичні рекомендації підготовлені для надання допомоги магістрам у написанні міждисциплінарної курсової роботи з аналітичної економіки. В методичних рекомендаціях визначені місце курсової роботи в закріпленні теоретичних знань, основні цілі та завдання роботи, тематика.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

9

65.01я73

А64

   Аналітична економіка [Текст] : метод. рек. для виконання дипломних робіт / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 44 с.

     Наведена методика написання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів "Аналітична економіка".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

10

К89

Кузнєцова, Т. В.

   Ангстремменеджмент авіапідприємств : сучасний підхід до ефективного прийняття управлінських рішен [Електронний ресурс] : монографія / Т. В. Кузнєцова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 250 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/angstremmenedzhment.pdf#toolbar=0.

     В монографії представлено сучасно оновлений процес формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств, уведено нові економічні поняття, систематизовано науковий та методичні підходи до прогнозування ризиків, охарактеризовано шляхи запобігання корпоративному захопленню, запропоновано вдосконалення методів забезпечення конкурентоспроможності авіапідприємств.

11

Б63

   Біопродуктивність водних екосистем [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб / уклад. М. І. Хижняк, М. Ю. Євтушенко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/bioproduktyvnist.pdf#toolbar=0.

     Викладено перелік основних тем, їх зміст та запитання для самоперевірки.

12

336.761(477)(043.3)

Р65

Ройко, Ігор Михайлович

   Біржовий ринок акцій в Україні : стан та пріоритети розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ігор Михайлович Ройко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо пріоритетів розвитку та вдосконалення функціонування біржового ринку акцій в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

657.6:347.93/94:631.11

М26

Маринченко, Олексій Олександрович

   Бухгалтерський облік в аграрних холдингових формуваннях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олексій Олександрович Маринченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню та розробці пропозицій щодо удосконалення обліково-інформаційного забезпечення діяльності холдингів в аграрному секторі економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

65.291

К59

Козловський, В. О.

   Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств [Електронний ресурс] : монографія / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак. – Тернопіль : Крок, 2013. – 203 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18016/1/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F.pdf.

     Монографія  присвячена  розробці  теоретичних  і  методичних положень,  прикладних  рекомендацій  щодо  формування,  оцінювання  та удосконалення  внутрішнього  економічного  механізму  підприємства. Розроблено  методичний  підхід  до  оцінювання  рівня  стану  внутрішнього економічного  механізму  підприємства,  що  дає  можливість  швидко  та адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні зміни за умов нестабільного ринкового  середовища.  Обґрунтовано  структурно-логічну  модель удосконалення  внутрішнього  економічного  механізму  підприємства,  яка спрямована  на  підвищення  ефективності  його  виробництва  та господарської діяльності підприємства загалом.

15

339.94:341.7](043.3)

М22

Мамалига, Олена Олексіївна

   Вплив економічної дипломатії на діяльність суб'єктів міжнародного бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Олексіївна Мамалига. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на основі вивчення та узагальнення наукових джерел визначено основні дефініції поняття економічна дипломатія в діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу, досліджено еволюцію економічної дипломатії в системі міжнародних економічних відносин.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

16

330.341:339.924

М29

Марущак, Дарія Юріївна

   Вплив інноваційно-інвестиційних факторів на розвиток інтеграційного об'єднання АСЕАН [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дарія Юріївна Марущак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню процесів функціонування, напрямів та закономірностей розвитку регіональної економічної інтеграції, впливу факторів внутрішнього економічного середовища країн-учасниць інтеграційного об'єднання АСЕАН на рівень їх інтеграції в інноваційне середовище.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

67.9(4Укр)301

П29

Пєтков, С. В.

   Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України [Текст] : монографія / С. В. Пєтков, О. О. Мірошниченко, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 190 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/garantii_prava.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено розгляду адміністративно-правових гарантій права громадян на звернення до органів внутрішніх справ України. Досліджено теоретичні й практичні проблеми права звернення громадян до правоохоронних органів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

18

338.22(477):338.512

К60

Колісник, Галина Миколаївна

   Державне регулювання витратами підприємницького сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Миколаївна Колісник. – К. : НАУ, 2017. – 42 с.

     У авторефераті з'ясовано теоретичні засади державного регулювання витратами підприємницького сектору, зокрема, сутність підприємництва, умови і чинники розвитку підприємницького сектору, економічну природу витрат підприємництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

33.025:330.322(477)

І-46

Ільїна, Анастасія Олександрівна

   Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Олександрівна Ільїна. – К. : КНТЕУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів державного регулювання інвестиційного процесу в Україні. Запропоновано власне бачення категорії "інвестиції", понять "інвестиційний процес", "державне регулювання інвестиційного процесу".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

351.776:338.46](477)

Р83

Руда, Ірина Ігорівна

   Державне регулювання сфери ритуальних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Ігорівна Руда. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи автором узагальнені існуючі та запропоновані нові підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду, виділені базові критерії регулювання ринку ритуальних послуг в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

Д84

Дуткевич, Т. В.

   Дитяча розвивально-корекційна психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦУЛ, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/dytacha_rozvyval_korekt.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.

22

004.75(94)

К21

Карапетян, Анаіт Радіківна

   Еволюційні моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних в комп'ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анаіт Радіківна Карапетян. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат присвячено розробці моделей та методів адаптивної маршрутизації пакетів даних. Запропоновано нові, моделі і метод формування цільової функції, з урахуванням її частих змін через варіації навантаження і пропускної здатності каналів зв'язку та комунікаційного обладнання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

28.08я73

С60

Соломенко, Л. І.

   Екологія людини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Соломенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 120 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekolodia_ludini_Solomenko.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни «Екологія людини» : розкриття суті екології людини як науки; взаємодія з природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на здоров'я і життєдіяльність людської популяції.

24

338.24:[330.34:502.11]

Я93

Яциковський, Богдан Ігорович

   Еколого-економічний розвиток в системі національного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Богдан Ігорович Яциковський. – К. : НАУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації містить наукове обгрунтування концептуальних засад формування та реалізації національної політики гармонійного еколого-економічного розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

Е40

   Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 3-4 квіт. 2014 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, М. А. Живко [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 298 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17381/1/VSE1_2013_2014%20%281%29.pdf.

26

65.053.012я73

К82

Кривов'язюк, І. В.

   Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 456 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ek_diagn_kryvovayz.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грунтовна характеристика її визначальних складових  –  діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

27

88.4я73

Б93

Бутко, М. П.

   Економічна психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа ; за заг. ред. М. П. Бутко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/econ_psyh_Butko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методичні засади економічної психології, визначено загальні закономірності й прояви індивідуальної та групової поведінки в різних ситуаціях економічного життя, а також фактори і механізми впливу економічних явищ на формування особистості і її поведінку.

28

37.1

П32

Пінчевська, О. О.

   Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Пінчевська, Н. В. Буйських, В. М. Головач. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/efektyvnist_vykorystanna.pdf#toolbar=0.

     Ефективне використання низько-товарних круглих лісоматеріалів сосни є актуальною задачею для малолісних держав, до яких відноситься Україна.

29

65.016.7:6632

Ф48

Фіалковська, Анастасія Андріївна

   Забезпечення антикризової реструктуризації виноробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Андріївна Фіалковська. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено дослідження теоретичних та практичних засад забезпечення антикризової реструктуризації підприємств. Визначено сутність поняття "антикризова реструктуризація" та складові процесу її здійснення на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

[330.322;330.341.1]:338.432

В18

Варламова, Марія Леонідівна

   Забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Леонідівна Варламова. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних підходів  і розробці заходів із забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК України. Розкрито сутність та зміст інвестиційно-інноваційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

330.34:338.1(477)

П18

Паршин, Юрій Іванович

   Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства : концепція та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Іванович Паршин. – Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено результати дослідження теоретико-методичних підходів та концепцій формування наукових основ забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

658.152.008.8(043.3/.5)

Щ61

Щербакова, Ірина Борисівна

   Залучення інвестицій промисловим підприємством на засадах проектного бізнес-партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Борисівна Щербакова. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичний базис залучення інвестицій промисловими підприємствами як різноаспектного динамічного процесу та узагальнено його поняття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

665.7:658:339.727.22

Х24

Хассан, Камаран Алі

   Залучення прямих іноземних інвестицій підприємствами нафтогазового комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Камаран Алі Хассан. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено проблеми залучення прямих іноземних інвестицій підприємствами нафтогазового комплексу. Набула подальшого розвитку дефініція "прямі іноземні інвестиції" з урахуванням особливостей здійснення їх в нафтогазовому комплексі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

347.415:347.416

К28

Касап, Віктор Миколайович

   Заміна сторін у цивільно-правовому зобов'язанні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Віктор Миколайович Касап. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено наукове дослідження поняття та особливостей заміни сторін у цивільно-правовому зобов'язанні. Здійснено огляд літератури, законодавства та практики його застосування за темою дисертаційного дослідження.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

35

347.415:347.416

К28

Касап, Віктор Миколайович

   Заміна сторін у цивільно-правовому зобов'язанні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Віктор Миколайович Касап. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 229 с.

     У дисертаційній роботі проведено наукове дослідження поняття та особливостей заміни сторін у цивільно-правовому зобов'язанні. Здійснено огляд літератури, законодавства та практики його застосування за темою дисертаційного дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

656.072(477):347.763(477)

Г85

Гришко, Уляна Петрівна

   Захист прав споживачів транспортних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Уляна Петрівна Гришко. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретичних і практичних проблем захисту прав споживачів транспортних послуг. Сформульовано авторські визначення понять "споживач транспортної послуги", "транспортна послуга як елемент споживчих правовідносин", "цивільно-правова відповідальність перевізника у сфері перевезення пасажирів".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

65.9(4Укр)306.7я73

Г12

Гаврилко, П. П.

   Збірник рецептур національної кухні країн Європи [Електронний ресурс] / П. П. Гаврилко. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 620 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zbirnyk_receptur_nats_kuhni.pdf#toolbar=0.

     Подорож без віз і валіз до Європи. Читач може легко здійснити її на власній кухні, приготувавши страву за одним із близько 2000 рецептів, уміщених у цій книзі.

38

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність : підприємство-регіон [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, А. Gribincea [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Казак. – 6-те вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 291 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zed_kozak.pdf#toolbar=0.

     У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника  розгля-даються основні питання функціонування та розвитку  сучасної системи  зовнішньоеко-номічної діяльності. Висвітлюється місце та роль регіону  в  системі зовнішньоекономіч-ної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення ЗЕД підприємства.

39

330.322:338.43

Б40

Безп'ята, Ірина Володимирівна

   Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Володимирівна Безп'ята. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 43 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методологічних засад і практичних пропозицій щодо інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України як одного з найбільш дієвих організаційно-економічних механізмів сталого розвитку та гарантування продовольчої безпеки держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

330.34:338.1

А66

Андрусяк, Ірина Володимирівна

   Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Володимирівна Андрусяк. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано виділення інноваційної складової сталого розвитку поруч з базовими економічною, соціальною, екологічною, складовими концепції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

[332.1:330.341.1:331.102.344]

А72

Антохов, Андрій Анатолійович

   Інноваційний розвиток економіки регіонів в умовах інтелектуалізації суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Андрій Анатолійович Антохов. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо пріоритетів інноваційного розвитку економіки регіонів в умовах інтелектуалізації суспільства з перспективним формуванням технолого-сингулярних регіональних економічних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

322.1:330.837(477)

М17

Максимчук, Максим Віталійович

   Інституціалізація структурно-просторовихз змін економіки регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Максим Віталійович Максимчук. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні основи структурно-просторових змін економіки регіонів. Зокрема, висвітлено особливості формування та розвитку регіонального інституціоналізму як базису формування та реалізації регіональної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

І-73

   Інтенсивні технології в аквакультурі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Кононенко, П. Г. Шевченко, В. М. Кондратюк, І. С. Кононенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 412 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/intensiv_teh_v_akvakulture.pdf#toolbar=0.

     Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідовихтаракоподібних)

44

004.942:368.91

Б17

Базілевич, Ксенія Олексіївна

   Інформаційна технологія моделювання фінансових потоків фонду особистого страхування в умовах стохастичної невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ксенія Олексіївна Базілевич. – Х. : ХАІ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто моделі, методи та прикладну інформаційну технологію моделювання фінансових потоків фонду особистого страхування, що дозволяє формувати і автоматизувати оброблення даних, необхідних для оцінювання фінансових потоків фонду особистого страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

65.052.9(4Укр)2-211.853я73

С90

Сусіденко, В. Т.

   Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/inform_system_i_teh_susidenko.pdf#toolbar=0.

     В навчальному посібнику розкрито особливості побудови та функціонування інформаційних облікових систем підприємств, їх склад, наведено характеристику основних елементів таких інформаційних систем, розглянуто способи розв’язання типових облікових задач за всіма напрямками ведення обліку з використанням комп’ютерних облікових систем.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

46

519.816:619.226

Г59

Гожий, Олександр Петрович

   Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичих методів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Петрович Гожий. – Львів : НУ ЛП, 2016. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми підвищення ефективності планування та прийняття рішень у системах різного призначення засобами інформаційних технологій з урахуванням динаміки супутніх процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

338.2:504.4.062.2(477)(043.2)

П48

Покуль, Ольга Володимирівна

   Інфраструктурно-інституційне забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Покуль. – Рівне : НУВГП, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено шляхи раціоналізації водокористування підприємствами України за рахунок поліпшення інфраструктурно-інституційного забезпечення. Розкрито теоретичні основи якісного водного господарювання підприємств, визначено ефективність діючого інфраструктурно-інституційного забезпечення водокористування та розроблено заходи з її підвищення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

87.3я73

Х18

Хамітов, Н.

   Історія філософії : проблема людини та її меж [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. Н. В. Хамітов. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2016. – 396 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoriay_filosofii_halmuratov.pdf#toolbar=0.

     Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології.

49

004.891:681.518.5

Л63

Лисенко, Ірина Анатоліївна

   Каскадні методи робудови тестових наборів для підвищення глибини тестування в інфокомунікаційних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірина Анатоліївна Лисенко. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці методів побудови тестових наборів з використанням впорядкованих каскадних таблиць рішень, що дозволяє підвищити глибину тестування шляхом збільшення показників повноти покриття спроектованими тестовими наборами вимог до ПЗ і достовірності самих тестів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

Н64

Никоненко, Ю. П.

   Клінічна психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. – К. : КНТ, 2016. – 369 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/klinychna_psyhologia.pdf#toolbar=0.

     Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Складається з наступних розділів: „Теоретико-методологічні основи клінічної психології”, „Психологія хворої людини”; “Роль кліні-ко-психологічної інтервенції в реабілітації хворих”; “Психологія лікуваль-но-діагностичного процесу” та „Психологічні особливості хворих із різни-ми соматичними захворюваннями”.

51

504.3:621.039

Є70

Єременко, Володимир Станіславович

   Комп'ютеризовані системи діагностування виробів із композиційних матеріалів акустичними методами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Станіславович Єременко. – К. : ІЕ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному і практичному розв'язанню важливої науково-прикладної проблеми, яка полягає в розвитку теоретичних засад побудови, розробці та практичному застосуванні комп'ютеризованих систем діагностування виробів із композиційних матеріалів акустичними методами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

32.973.26я73

К63

   Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів [Текст] : лаб. практ. / уклад. А. Ф. Карачка, М. П. Комар, О. Р. Осолінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 66 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

53

658.14/.17:330.137.7:005.52:005.

С42

Скакальський, Юрій Сергійович

   Контролінг фінансових ризиків підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Сергійович Скакальський. – К. : КНЕУ ім В. Гетьмана, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних основ та методичних підходів до контролінгу фінансових ризиків для підвищення ефективності прийняття фінансово-інвестиційних рішень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

338.46

Н71

Ніяз, Аднан Мохаммед Алі

   Контролінговий механізм в управлінні підприємствами сфери охорони здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аднан Мохаммед Алі Ніяз. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню концепції контролінгу та її адаптації до практики підприємств сфери охорони здоров'я, розробці науково-методичного підходу до формування контролінгового механізму для управління медичними організаціями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

К65

   Концептуальні напрями раціонального використання деревної сировини [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Пінчевська, Н. В. Марченко, Н. В. Буйських, А. К. Спірочкін. – К. : ЦУЛ, 2017. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kontseptualni_napramky.pdf#toolbar=0.

     Робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної проблеми – раціональному використання деревної сировини.

56

Г13

Гаєвський, О. А.

   Координація зварювальних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Гаєвський, В. О. Гаєвський. – К. : ЦУЛ, 2017. – 168 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/koordynatsiay_zvaruvalnyh_robit.pdf#toolbar=0.

     Викладені основні нормативні вимоги до зварників, операторів зварювальних установок, дефектоскопістів, інженерно-технічних працівників, які координують виконання робіт у зварювальному виробництві.

57

С13

Савченко, А. В.

   Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Савченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 168 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/korupciyni_zlochiny.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику дається комплексна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. На підставі нормативних і теоретичних засад кримінального права визначено поняття корупційних злочинів, розроблено їх класифікацію, окреслено кримінально-правові наслідки їх вчинення, розглянуто специфічні риси кримінальної відповідальності та покарання за їх скоєння тощо.

58

67.9(4Укр)61я73

У31

Удовенко, Ж. В.

   Криміналістика : конспект лекцій [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Ж. В. Удовенко ; за заг. ред. В. І. Галана. – К. : ЦУЛ, 2016. – 320 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kryminalistyka_udavenko.pdf#toolbar=0.

     Підготовлений конспект лекцій з курсу криміналістики покликаний доповнити тексти виданих підручників з цієї навчальної дисципліни, сприяти вивченню нових положень науки криміналістики, надати допомогу в оволодінні засобами вирішення криміналістичних завдань під час розслідування кримінальних правопорушень з огляду на удосконалення правоохоронної практики і розвиток науки криміналістики.

59

67.9(4Укр)61я73

К82

   Криміналістика у питаннях і відповідях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Іщенко, В. В. Пясковський, А. В. Самодін [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 118 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kryminalistyka_u_pyan_i_vid.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику, відповідно до програми навчальної дисципліни "Криміналістика" Національної академії внутрішніх справ, з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність правоохоронних та судових органів, а також сучасної теорії і практики криміналістики у форматі питання-відповідь стисло розглянуті основні аспекти теоретичних основ криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів.

60

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальний процес України. Загальна частина (альбом схем) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 144 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krym_prots_zag.pdf#toolbar=0.

61

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, М. Я. Никоненко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krym_prots_osob.pdf#toolbar=0.

     У посібнику, який представлений у формі схем, компактно викладено навчальний матеріал з особливої частини навчальної дисципліни «Кримінальний процес».

62

Д81

Дудка, І. Г.

   Ландшафтознавство [Електронний ресурс] : практикум / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. – К. : ЦУЛ, 2015. – 198 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/lanshavstvoznavstvo_prak.pdf#toolbar=0.

     У  практикумі  вміщено  лабораторні  роботи  до  курсу  «Основи  ландшафто-знавства» для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закла-дів України, запитання-завдання для перевірки опанованими знаннями з ланд-шафтознавства,  теми  для  самостійного  опрацювання,  творчі  завдання,  список рекомендованої літератури, словник-довідник фізико-географічних і ландшафто-знавчих термінів і понять, додатки, наприкінці вміщено тести для перевірки рів-ня засвоєння знань в умовах кредитно-модульної підготовки фахівців. Крім того, автори вводять в окремі теми додатковий матеріал, який, крім збагачення знань студентів, допоможе їм краще зрозуміти методику виконання практичних і само-стійних завдань і, як вважається, спонукатиме студентів на власні пошукові дослі-дження, що притаманно сучасному Учителю.

63

С40

Сірко, З. С.

   Лісопиляльні рами [Електронний ресурс] : монографія / З. С. Сірко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 260 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/lisopylakni.pdf#toolbar=0.

     Наведена класифікація лісопиляльних рам та описані конструкції їх основних вузлів. Розглянуті типи і конструкції лісопиляльних рам, а також подано шляхи їх вдосконалення та модернізації.

64

330.4:728.1

Р32

Ревякін, Валентин Олександрович

   Математичні моделі та методи визначення тривалості реалізації проектів будівництва в умовах заданих обмежень (на прикладі житлового будівництва) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Валентин Олександрович Ревякін. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню методів оцінки можливості реалізації будівельних проектів в умовах заданих ресурсних та часових обмежень, розробці методів визначення раціональної тривалості виконання робіт на основі моделювання тривалості простих робіт в складних будівельних потоках.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

Х17

Халмурадов, Б. Д.

   Медицина надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] : підручник / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/meducina_yflzv_sytuac.pdf#toolbar=0.

     У підручнику наведено загальноприйняті підходи, що застосовуються при наданні домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Виствітлено медико-тактичну характеристику надзвичайних ситуацій.

66

65.291.21я73

Н19

Назарчук, Т. В.

   Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – К. : ЦУЛ, 2016. – 560 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/menedzhment_org.pdf#toolbar=0.

     На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації.

67

621.391:519.2:510.5

С82

Сторожук, Артем Юрійович

   Методи оцінювання та обгрунтування стійкості потокових шифрів відносно статистичних атак на основі алгебраїчно вироджених наближень булевих функцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.05.01 - інформаційна безпека держави / Артем Юрійович Сторожук. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено важливу й актуальну наукову задачу розробки методу побудови науково обгрунтованих оцінок стійкості потокових шифрів відносно статистичних атак, що базуються на алгебраїчно вироджених наближеннях булевих функцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

74.580(4Укр)я73

М54

   Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – К. : КНТ, 2014. – 264 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/medodyka_vykladanna.pdf#toolbar=0.

     У  навчальному  посібнику  представлено  досвід  навчальної  та  мето-дичної  роботи  викладачів  вищого  навчального  закладу.  Розглянуто  пи-тання  становлення  професійної  культури  викладачів;  методику  про-ведення  лекційних,  семінарських,  лабораторних  і  практичних  занять,  контролю  засвоєння  знань  студентами;  види  та  прийоми  активізації  процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн. Особливу увагу надано питанням удосконалення на-вчального процесу на підставі використання активних методів, акти-візації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів.

69

М54

   Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дисципліни «Гідробіологія» [Електронний ресурс] / уклад. М. І. Хижняк, М. Ю. Євтушенко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 442 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/gidrobiologia.pdf#toolbar=0.

     Викладено методологічні аспекти проведення гідробіологічних досліджень на водоймах різного типу : візуальне обстеження водойм, обгрунтування точок відбору проб гідробіонтів на біотопах, застосування традиційних та сучасних біологічних методів досліджень якості води та стану водних екосистем.

70

656.56/681.5:004.78

Ш38

Шевченко, Марія Валеріївна

   Методологічні основи й інформаційна технологія створення системи моніторингу стану регіонального газопостачання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марія Валеріївна Шевченко. – Х. : ХАІ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці методологічних основ й інформаційної технології створення системи моніторингу стану регіонального газопостачання (СМСРГ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

658.5:005.336:656(043.3)

Б12

Бабина, Олена Євгенівна

   Методолого-практичні основи формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Євгенівна Бабина. – К. : НТУ, 2017. – 43 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств у контексті системно-гуманізаційної парадигми, яка передбачає імплементацію ідеології багатовимірної мультиелементної відповідальності суб'єктів господарювання та їх стейкхолдерів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

658.64:654:330.341.1

Г25

Гвініашвілі, Тетяна Зурабівна

   Механізм управління змінами на підпрємстві в умовах забезпечення його інноваційного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Зурабівна Гвініашвілі. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці науково-теоретичних та методичних рекомендацій щодо управління змінами на підприємстві в умовах забезпечення його інноваційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

65.5я73

К59

Козак, Ю. Г.

   Міжнародна економіка : в питаннях та відповідях [Електронний ресурс] : підручник / Ю. Г. Козак. – К. : ЦУЛ, 2017. – 229 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhnar_econ_Kozak.pdf#toolbar=0.

     Основні проблеми міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнароднаекономіка).

74

004.42:617.7

К82

Кривошеєв, Костянтин Валерійович

   Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Костянтин Валерійович Кривошеєв. – Х. : ХНУМГ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальних науково-практичної задачі підвищення ефективності процесу прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань за рахунок розробки інформаційної технології у вигляді системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

338.24

Б18

Байрамов, Ешгін Алі огли

   Науково-методичні основи організації державної підтримки інноваційного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ешгін Алі огли Байрамов. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність інноваційного підприємництва як суб'єкта національної економіки, обгрунтована необхідність його державної підтримки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

658.5:338.3

М80

Мороз, Леся Василівна

   Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація т метрологічне забезпечення / Леся Василівна Мороз. – Львів : НУ ЛП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанню розроблення і впровадження нормативно-методичного забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції. Обгрунтовано способи застосування статистичних методів на підприємствах специфічних галузей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

65.052.2я73

Л87

Лучко, М. Р.

   Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16819/1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Навчальний  посібник  підготовлено  відповідно  до  програми  вибіркової дисципліни "Облік  і  фінансова  звітність  за  міжнародними  стандартами" включеної  до  навчального  плану  підготовки  магістрів  з  обліку  і  аудиту.  В ньому  висвітлено  особливості методики  та  організації  бухгалтерського  обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами.

78

65.014.1:658.26:621(043.3/.5)

П89

Пустовий, Олександр Юрійович

   Організаційно-економічний механізм енергозбереження на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Юрійович Пустовий. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 23 с.

     В авторефераті дисертації обгрунтовано методичні та прикладні засади формування й оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму енергозбереження підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

336.764:339.172:338.439.5(477)

М31

Масло, Андрій Ігорович

   Організаційно-економічні засади управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Ігорович Масло. – К. : НУБПУ, 2017. – 22 с.

     В авторефераті дисертації розкрито теоретичні аспекти організаційно-економічних засад управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України. Здійснено оцінку сучасного стану вітчизняної та світової біржової торгівлі деривативами на сільськогосподарську продукцію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

342.95:656.073.5

Г93

Гуд, Андрій Михайлович

   Організація митно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Михайлович Гуд. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному узагальненню і новому вирішенню наукового завдання щодо визначення сутності і змісту митно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

С34

Сідоров, Д. Е.

   Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 145 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_inzhen_rozrah.pdf#toolbar=0.

     Викладено основні теоретичні положення та наведено приклади розв’язання завдань з комп’ютерного практикуму, питання для самоконтролю і завдання для самостійної роботи з курсу «Інженерні розрахунки на ПЕОМ»

82

Ш38

Шевців, З. М.

   Основи інклюзивної педагогіки [Електронний ресурс] : підручник / З. М. Шевців. – К. : ЦУЛ, 2016. – 248 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_inkluzivnoy_ped.pdf#toolbar=0.

     Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. Він є результатом апробації лекційного курсу з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки».

83

65.012.43я73

М21

Мальська, М. П.

   Основи маркетингу у туризмі [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – К. : ЦУЛ, 2016. – 336 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_market_v_tur.pdf#toolbar=0.

     Підручник “Основи маркетинг у туризмі” передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в турис-тичній сфері.

84

О-75

   Основи філософії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим [та ін.] ; за ред. М. Ф. Шмиголя. – К. : ЦУЛ, 2017. – 412 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_filosofii_sh.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник підготовлений у відповідності до сучасних вимог Міністерства освіти і науки України, побудований згідно нової навчальної програми з курсу філософії.

85

В65

Войнал, О. В.

   Охорона праці на будівельних об’єктах АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Войнал, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич. – К. : ЦУЛ, 2017. – 397 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ohorona_patsi_na_budivekmnyh.pdf#toolbar=0.

     У посібнику розглянуто питання функціонування системи управління охороною праці на будівельних підприємствах  –  задачі, документальне забезпечення, навчання з працеохоронних питань, контроль безпеки праці та ін.

86

В65

Войналович, О. В.

   Охорона праці у ветеринарній медицині [Електронний ресурс] : навч. підручник / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. Марчишина. – К. : ЦУЛ, 2016. – 555 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ohorona_pr_u_veterynar.pdf#toolbar=0.

     У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на підприємствах та установах ветеринарної медицини.

87

В65

Войналович, О. В.

   Охорона праці у рибному господарстві [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – К. : ЦУЛ, 2016. – 629 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ohorona_pr_u_rybnomu.pdf#toolbar=0.

     У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки і гігієни праці під час виконання різноманітних технологічних процесів у рибництві, особливості забезпечення пожежної безпеки на рибогосподарських підприємствах.

88

005.35:330.131.5

О-13

Обельницька, Христина Володимирівна

   Оцінювання соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Володимирівна Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНіГ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних положень системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами та розробці практичних рекомендацій щодо покращення оцінювання її соціально-економічної ефективності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

74.00я73

Р27

Рацул, А. Б.

   Педагогіка : інформативний виклад [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга, А. В. Рацул. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2015. – 320 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pedagogika_racul.pdf#toolbar=0.

     Пропонований посібник розроблено з урахуванням програмових вимог до ви-кладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогіч-них понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе опера-тивно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.

90

339.137.22:633.854.78

Д67

Донських, Анастасія Сергіївна

   Підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Сергіївна Донських. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито поняття конкурентоспроможність виробництва насіння соняшнику". Систематизовано фактори, що впливають на ефективність та конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

336.225.66:226.11

Г86

Гройсман, Наталія Геннадіївна

   Пільги в оподаткуванні доходів фізичних осіб : зарубіжна практика та перспективи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Геннадіївна Гройсман. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичним і практичним аспектам використання податкових пільг при оподаткуванні особистих доходів населення з урахуванням зарубіжного досвіду та визначення перспектив його впровадження в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

347.12.05:336.763.268](477:4)

П54

Полянська, Ірина Ярославівна

   Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування : порівняння з європейськими правовими моделями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Ярославівна Полянська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню природи прав інвесторів при здійсненні спільного інвестування та визначенні закономірностей правового регулювання статусу інвесторів ІСІ за законодавством України та законодавством зарубіжних, зокрема, західноєвропейських держав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

347.12.05:336.763.268](477:4)

П54

Полянська, Ірина Ярославівна

   Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування : порівняння з європейськими правовими моделями [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ірина Ярославівна Полянська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 242 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню природи прав інвесторів при здійсненні спільного інвестування та визначенні закономірностей правового регулювання статусу інвесторів ІСІ за законодавством України та законодавством зарубіжних, зокрема, західноєвропейських держав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

67.9(4Укр)304.3я73

П68

   Право та інновації [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Ю. Є. Муравська (Якубівська). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

95

351.72:347.73(477)

Б87

Бригінець, Олександр Олексійович

   Правове забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Олексійович Бригінець. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертації є комплексним науковим дослідженням, яке вирішує науково-практичну проблему удосконалення правового забезпечення фінансової безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

347.73:336.226

А67

Аністратенко, Юлія Ігорівна

   Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юлія Ігорівна Аністратенко. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 33 с.

     У авторефераті розглянуто сутність та особливості теоретико-правових засад систем оподаткування малого бізнесу, виявлено вплив різних чинників та державної політики на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

67.9(4Укр)308я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Правові основи протидії економічній злочинності [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с.

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять, умов та варіанти комплексного практичного індивідуального завдання, питання для самостійної роботи, питання, що виносяться на іспит, а також літературу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

98

С13

Савченко, Л. А.

   Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі [Електронний ресурс] : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош. – К. : ЦУЛ, 2016. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pravovi_problemy_realiz.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено питанням реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі.

99

П69

   Практикум здисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/praktykum_z%20filosofii_sanduk.pdf#toolbar=0.

     Практикум являє собою тестовий комплекс, який дозволяє виявити як рівень знань студентів, так і їх аналітичні та творчі можливості. Він містить значну кількість тестів з усіх тем курсу, що охоплюють теоретичні та методологічні проблеми філософії, а також тести і вправи з логіки.

100

П78

   Проблеми глобалізації та регіоналізації світової економіки [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 14-15 квіт. 2016 р.] / редкол. : С. В. Гродський, І. Я. Зварич, О. С. Карась [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 147 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17885/1/Zbirnyk.pdf.

101

Р37

Ремез, Н. С.

   Прогнозування сейсмостійкості споруд під час вибухів циліндричних зарядів [Електронний ресурс] : монографія / Н. С. Ремез, С. О. Крайчук. – К. : ЦУЛ, 2016. – 204 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/prognoz_seysmostiykosti.pdf#toolbar=0.

     Наведено результати досліджень хвильових процесів під час дії вибухів циліндричних зарядів у ґрунтовому масиві з урахуванням фізико-механічних властивостей ґрунту та детонаційних характеристик вибухових речовин за допомогою чисельних розрахунків на основі розробленої математичної моделі, алгоритму та програми для ПК

102

32.972я73

П78

   Програмування для мобільних платформ [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. Р. П. Шевчук, М. В. Сусла. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 110 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18008/1/PMP_lab_new.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

103

Г56

Гнатюк, О. А.

   Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі України [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Гнатюк, О. В. Войналович. – К. : ЦУЛ, 2017. – 279 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/prof_ryzyk.pdf#toolbar=0.

     У монографії представлено наукові засади розроблення класифікатора ризику щодо оцінення ступеня впливу потенційних небезпек на механізованих процесах в АПК та системи відстеження потенційних небезпек на механізованих процесах в АПК на базі ризикорієнтованого підходу.

104

159.9+057.875

П32

Підбуцька, Ніна Вікторівна

   Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ніна Вікторівна Підбуцька. – Одеса : ПУНПУ, 2017. – 37 с.

     У авторефераті дисертації на засадах інтегративного підходу обгрунтована та презентована авторська концепція психологічних основ становлення професіоналізму майбутніх інженерів протягом етапу професіональної підготовки у технічному виші.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

М21

Мальцев, Д. В.

   Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла [Електронний ресурс] : монографія / Д. В. Мальцев. – К. : ЦУЛ, 2016. – 136 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rasstroystva_cpektra.pdf#toolbar=0.

     В настоящей монографии приведены результаты научных работ, посвященных изучению иммунологических аспектов расстройств спектра аутизма у детей, ассоциированных с генетическим дефицитом цикла фолиевой кислоты.

106

86.2я73

Г95

Гурська, Л. І.

   Релігієзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Гурська. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 186 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/religizn_gurska.pdf#toolbar=0.

     У посібнику, відповідно до навчальної програми курсу «Релігієзнавство», викладено основні теми з цієї філософської дисципліни.

107

Р44

   Ресурсозберігаюча технологія розпилювання низькотоварної деревини круглопилковими верстатами [Електронний ресурс] : монографія / М. О. Білецький, З. С. Сірко, О. О. Пінчевська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 144 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/resursozber.pdf#toolbar=0.

     Раціональне та комплексне використання ресурсів більшістю країн світу розглядається як найважливіше екологічне та економічне завдання. Для України, яка відноситься до малолісних держав, перероблення низькотоварної деревини дозволить зменшити дефіцитність лісосировини та задовольнити попит на пиломатеріали за доступною ціною.

108

336.7,336.01

М36

Мацелюх, Наталія Петрівна

   Ринок цінних паперів : цінові механізми збалансованого розвитку і попередження криз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Петрівна Мацелюх. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 33 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність та визначення збалансованого розвитку ринку цінних паперів, досліджено його передумови. Визначено природу цінового механізму ринку цінних паперів як процесу формування і взаємодії цін на фінансові інструменти, що виступає у ролі ринкових сигналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

83.7я73

П32

Пінчук, Ю. В.

   Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Пінчук. – К. : КНТ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rytoryka_pinchuk.pdf#toolbar=0.

     Зміст   навчально-методичного   посібника   спрямований   на   висвітлен-ня  найважливіших  питань  риторики,  культури  та  техніки  українського  мовлення,  без  яких  неможливе  формування  мовленнєвої  і  в  цілому  пе-дагогічної  майстерності  корекційного  педагога.  Окремо  виділено  вимоги  до  мовлення  фахівця-логопеда  та  визначено  шляхи  його  вдосконалення.  До кожного розділу подані запитання для самоперевірки та співбесіди, ре-комендуються конкретні практичні завдання, вправи з тренування мовлен-нєвого апарату, список необхідної літератури.

110

657.1:657.6:658.8(043.2)

П22

Пашніна, Анна Олександрівна

   Розвиток організації обліку на підприємствах в умовах використання інформаційно-комп'ютерних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Анна Олександрівна Пашніна. – Рівне : НУВГП, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та практичні питання організаційного забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційно-комп'ютерних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

338.45:005:330.322:005.8(043.5)

К82

Крилов, Денис Валерійович

   Розвиток організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис Валерійович Крилов. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми щодо реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах на основі розвитку організаційно-економічного механізму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

340.12.(477)

М48

Мельник, Надія Володимирівна

   Самоорганізація народу як фактор формування громадського суспільства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Надія Володимирівна Мельник. – Івано-Франківськ : ІФУП, 2017. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному теоретико-правовому дослідженню умов розвитку самоорганізації народу в контексті судового етапу формування громадянського суспільства в Україні. Визначено сутність та основні рівні самоорганізації народу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

336.742:336.743:339.9

Д70

Доскочинська, Любов Семенівна

   Світовий ринок дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Любов Семенівна Доскочинська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації проаналізовано вплив економічної і фінансової глобалізації на еволюцію ролі дорогоцінних металів і на кон'юнктуру ринка золота і срібла у світі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

658.562:316.323

В48

Вініченко, Олена Миколаївна

   Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Миколаївна Вініченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним проблемам теоретичних, методологічних, методичних та прикладних аспектів динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

С40

   Системи утримання тварин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко [та ін.] ; уклад. Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/syst_utr_tvaryn.pdf#toolbar=0.

     В посібнику наведено системи утримання тварин, основні санітарно-гігієнічні вимоги до них. Розраховано на студентів факультетів технологіїі переробки продукції тваринництва і ветеринарної медицини, а також фахівців галузі виробництва продукції тваринництва.

116

340.13

К72

Косцова, Ірина Петрова

   Системне тлумачення норм права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ірина Петрова Косцова. – Івано-Франківськ : ІФУП, 2017. – 20 с.

     Автореферат присвячено комплексному аналізу теоретичних і практичних питань системного судового тлумачення норм права. Предметом дослідження виступають теоретичні та практичні аспекти методу системного тлумачення норм права в судовому процесі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

339.9:316.42

Г38

Герман, Людмила Тарасівна

   Соціальна дивергенція глобального економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Людмила Тарасівна Герман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні підходи до розуміння глобального економічного розвитку та соціальної дивергенції, з'ясовано роль соціалізації в глобальній економіці. Обгрунтовано місце соціальних факторів у забезпеченні глобального економічного розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

118

339.9:316.42

Г38

Герман, Людмила Тарасівна

   Соціальна дивергенція глобального економічного розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Людмила Тарасівна Герман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 352 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні підходи до розуміння глобального економічного розвитку та соціальної дивергенції, з'ясовано роль соціалізації в глобальній економіці. Обгрунтовано місце соціальних факторів у забезпеченні глобального економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

332.146.2

Ш24

Шаповаленко, Денис Олександрович

   Соціально-економічний механізм комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Денис Олександрович Шаповаленко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню соціально-економічного механізму комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону з метою покращення якості житлово-комунальних послуг та підвищення результативності функціонування житлово-комунального господарства регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

С69

   Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2013 р.] / редкол. : Г. Балл, А. Бичко, М. Боришевський [та ін.] ; гол. ред. А. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 204 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16057/1/konfer_2013.pdf.

121

347.67

Д67

Донцов, Денис Юрійович

   Спадкування подружжя за цивільним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Денис Юрійович Донцов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних, законодавчих та практичних проблем спадкування подружжя за цивільним законодавством України. У роботі досліджено історію інституту спадкування подружжя в цивільному праві, зокрема особливості статусу жінки у спадкових відносинах та його зміна у процесі еволюції цивільного, сімейного та спадкового права починаючи з часів римського приватного права й до наших днів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

347.67

Д67

Донцов, Денис Юрійович

   Спадкування подружжя за цивільним законодавством України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Денис Юрійович Донцов. – Одеса : ОЮА, 2016. – 241 с.

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних, законодавчих та практичних проблем спадкування подружжя за цивільним законодавством України. У роботі досліджено історію інституту спадкування подружжя в цивільному праві, зокрема особливості статусу жінки у спадкових відносинах та його зміна у процесі еволюції цивільного, сімейного та спадкового права починаючи з часів римського приватного права й до наших днів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

65.052.2

С76

   Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.] ; гол. ред. З. В. Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 294 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16392/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%202014.pdf.

124

658.821:339.372

Ю91

Юсупова, Ольга Володимирівна

   Стимулювання продажів товарів на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Юсупова. – К. : КНТЕУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації являє собою дослідження теоретичних, методичних та практичних аспектів застосування стимулювання продажів підприємствами роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

65.291.231я73

С83

   Стратегічний аналіз галузі [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Козюк, О. Я. Лотиш, Ю. П. Івашук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

126

65.291.213я73

С83

   Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська, С. М. Задорожна [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 376 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/strat_men_budko.pdf#toolbar=0.

     На сторінках книги у доступній формі розкриваються теоретичні поняття і положення стратегічного менеджменту, наводяться прикладні аспекти його використання в умовах посилення процесів глобалізації та інтеграції.

127

338.22:631.1

С60

Соловчук, Катерина Олегівна

   Стратегія державного управління інноваційним розвитком АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Олегівна Соловчук. – К. : НАУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації теоретично обгрунтовано й розроблено пропозиції щодо формування та реалізації стратегії державного управління інноваційним розвитком національного агропромислового комплексу. Уточнено сутність понять "державне управління інноваціями", "управління інноваціями в агропромисловому комплексі".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

65.011.8:330.341.2

У96

Ущаповський, Костянтин Валерійович

   Стратегія розвитку державних інфраструктурних електроенергетичних підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Костянтин Валерійович Ущаповський. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано новий теоретико-методологічний підхід до формування стратегії розвитку державних інфраструктурних електроенергетичних підприємств, змістом якого є створення умов для виконання підприємствами суспільних функцій на комерційних засадах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

67.9(4Укр)63я73

С89

   Судова медицина [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Герасименко, А. Г. Антонов, К. О. Герасименко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Герасименка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : КНТ, 2016. – 630 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/sudova_medycyna.pdf#toolbar=0.

130

67.9(4Укр)6я73

С89

   Судова медицина та психіатрія [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Р. П. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

131

347.965.43

Р88

Русин, Олександр Юрійович

   Судове представництво в цивільному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олександр Юрійович Русин. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 17 с.

     У авторефераті розглянуто основні підходи щодо розуміння представництва в суді, зокрема щодо його поняття, основних ознак, відмежування від цивільного представництва, правової природи даного інституту; запропоновано авторське визначення поняття судового представництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

К49

Клименко, І. В.

   Сучасні моделі компетенцій державних службовців [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/cuchasni_modeli.pdf#toolbar=0.

     В монографії викладені основні поняття моделей зрілості та компетенцій державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією для прийняття управлінських рішень в розрізі посад та виконуваних функцій, центральних та регіональних органів державної влади; розглянуті методики, інструментарій та сценарії оцінювання інформаційно-технологічної зрілості та інформаційно-технологічних компетенцій державних службовців.

133

33.01:[005.591/658.516+87]

Г98

Гуштан, Тетяна Вікторівна

   Теоретико-методичні засади спеціалізації і типізації підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Вікторівна Гуштан. – Львів : ЛУБП, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації вперше обгрунтовано теоретико-методичні засади формування і стратегічні напрями розвитку моделі спеціалізації в роздрібній торгівлі, котра, на відміну від існуючої, не обмежена диференціацією лише товарного асортименту, а й охоплює широкий діапазон ознак: соціально-демографічних, соціально-культурних, соціально-економічних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

Б75

Боднарчук, О. Г.

   Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України [Електронний ресурс] : монографія / О. Г. Боднарчук. – К. : ЦУЛ, 2016. – 462 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teoretychni_osn_tasdm-prav_mehanazmy.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена розкриттю феномена корупції в Україні в цілому і у пенітенціарній системі зокрема.

135

001.5'8[004.738.5:339]-043

М19

Маловичко, Світлана Вікторівна

   Теорія та методологія управління електронною торгівлею підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Вікторівна Маловичко. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 43 с.

     В авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми щодо розвитку теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій з управління електронною торгівлею підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

Г65

Гончаренко, І. В.

   Технології побічної продукції тваринництва [Електронний ресурс] : консп. лекцій / І. В. Гончаренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/tehnologii_pobichnoy_prod.pdf#toolbar=0.

     Викладено текст лекцій зд исципліни "Технології побічної продукції тваринництва” для студентів ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

137

366.13:368.91(061.1+477)

М62

Міндова, Олена Ігорівна

   Трансформація системи пенсійного забезпечення в умовах євроінтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Ігорівна Міндова. – К. : ПВНЗ "Європейський університет", 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрутновано теоретико-методичні основи та практичні підходи до розвитку та реформування національної системи пенсійного забезпечення України, її удосконалення в контексті євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

67.9(4Укр)305я73

Т78

   Трудове право України [Електронний ресурс] : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, С. В. Вишновецька [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В.П. Мельника. – 2-вид. переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 472 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/trudove_pravo_ishenko.pdf#toolbar=0.

     У підручнику висвітлюються основні питання трудового права. УЗагальній частині визначається місце трудового права у системі галузей права, розкривається його предмет, метод, функції, система та принципи.

139

[331.101.262:332.12(477)]:061.1

К59

Козар, Вікторія Василівна

   Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному вимірі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Василівна Козар. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні основи формування, використання та відтворення трудового потенціалу регіону в умовах посилення інтеграції, виявлено його складові, чинники впливу та принципи формування і використання, запропоновано методичні підходи до оцінки трудового потенціалу на мезорівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

Б73

Богданець-Білоскаленко, Н. І.

   У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/u_barvystomu_venochku.pdf#toolbar=0.

     Новий хрестоматійний збірник для дітей упорядкований з метою удосконалення освітнього процесу в дошкільних закладах;  відповідає програмі навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина», містить кращі зразки художніх жанрів, які образно розкривають дитині реалії людських взаємин, довкілля тощо.

141

[336.76:658.168.5](477)(043.3)

С82

Стоянов, Герман Сергійович

   Удосконалення механізму розвитку кредитних спілок України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Герман Сергійович Стоянов. – Суми : СумДУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові дослідження поняття сутності та типології кредитних спілок; проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг; обгрунтовано концептуальні засади механізму їх розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

330.3+622.32(477)

К68

Король, Світлана Василівна

   Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Василівна Король. – Івано-Франківськ : ІФНТУНіГ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи теоретично узагальнено та вирішено важливе наукове завдання, що полягає у розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

У45

   Україна в процесі імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. Інтернет-конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 23-24 квіт. 2015 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17035/1/ZBIRNYK_2014_2015.pdf.

144

331.108.26:[65.0167:69]

Ш23

Шапа, Надія Миколаївна

   Управління адаптацією персоналу до стратегічних змін в діяльності підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Миколаївна Шапа. – Дніпро : ПДАБтА, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено науково-теоретичному обгрунтуванню та розробленню методичних і практичних рекомендацій щодо управління адаптацією персоналу до стратегічних змін у діяльності підприємств будівельної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

658.8:339.13(043.3)

К90

Кулаков, Володимир Іванович

   Управління господарською діяльністю підприємства в системі кон'юнктурних змін цільових ринків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Іванович Кулаков. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації проведений аналіз теоретичних основ управління господарською діяльністю підприємств визначив управлінські підходи щодо адаптації підсистем підприємств до ринкових тенденцій. Обгрунтовано особливості сучасної парадигми управління виробничо-господарською діяльністю підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

С30

Семенова, С. М.

   Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту : обліково-аналітичний аспект [Електронний ресурс] : монографія / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 253 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/upravlinna_grosh_potokamy.pdf#toolbar=0.

     У монографії розглянуто теоретичні основи управління грошовими потоками підприємств, визначено їх сутність, класифікацію, властивості, запропоновано виділяти емерджентну властивість грошових потоків, сформовано концептуальну модель управління грошовими потоками, охарактеризовано обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками, проаналізовано ефективність управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту.

147

338.47:656.072

З-13

Завійський, Олег Ігорович

   Управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням конкурентоспроможності послуг автотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Ігорович Завійський. – Львів : ПВНЗ ЛУБП, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішена сутність завдань щодо обгрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів удосконалення управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням конкурентоспроможності послуг автотранспортних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

658.152:621

Б94

Бушовська, Леся Борисівна

   Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леся Борисівна Бушовська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств. Дістав подальшого розвитку категорійно-понятійний апарат теорії управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

К78

Краус, К. М.

   Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Електронний ресурс] : монографія / К. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2015. – 228 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/uprav_market_malyh.pdf#toolbar=0.

     Монографію  присвячено  розробці  науково-теоретичних  засад, методичних  підходів  і  практичних  рекомендацій  щодо  управління маркетингом малих торговельних підприємств.

150

658.7:519.866:622(477)(043.3)

С79

Степаненко, Тетяна Олегівна

   Управління матеріальними ресурсами підприємства (за матеріалами гірничо-збагачувальних комплексів України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олегівна Степаненко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням управління матеріальними ресурсами на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу України. У роботі уточнено категоріальний апарат базових дефініцій теорії управління ресурсами та запропоновано підхід до управління матеріальними ресурсами на основі використання їх поетапної класифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

65.014.1:061.5(043.3/.5)

Р62

Роженко, Олександра Вікторівна

   Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Вікторівна Роженко. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню й розвитку теоретико-методичних та практичних засад управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

005.915:336.761:63.002.6

С34

Сидоренко, Оксана Василівна

   Управління розвитком біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Василівна Сидоренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено розкриттю теоретичних, методологічних та практичних аспектів формування системи управління розвитком біржової діяльності в Україні. Обгрунтовано науково-практичні підходи до формування системи її управління розвитком з врахуванням світових моделей і вітчизняного досвіду, та з використанням парадигм таких наукових теорій як управління, систем, ринків, організації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

65.9(4Укр)262.10я73

З-43

Звєряков, М. І.

   Управління фінансовою стійкістю банків [Електронний ресурс] : підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – К. : ЦУЛ, 2016. – 520 с. – Режим доступу : ttp://culonline.com.ua/Books/upr_fin_stiykuctu.pdf#toolbar=0.

     Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків. Курс займає місце одного з основних у системі спеціальних дисциплін, які формують необхідний рівень магістрів зі спеціальності  072  «Фінанси, банківська справа та страхування» та повинен забезпечити придбання студентами знань та навиків щодо фундаментальних та практичних питань теорії та практики управління фінансовою стійкістю.

154

65.9(4Укр)262.10

Ф59

   Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [Електронний ресурс] : монографія. Т. 3 : Корпоративні основи здійснення фінансової діяльності в умовах комерційних банків / Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 92 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/finasova_dial_3.pdf#toolbar=0.

     Представлено напрями фінансової діяльності комерційного банку при здійсненні активних та пасивних операцій, корпоративне забезпечення процесу надання фінансових послуг та організацію банківського корпоративного контролю за цільовим використанням кредитних коштів підприємствами-позичальниками.

155

336.02

К84

Крупка, Андрій Ярославович

   Фінансова політика держави у галузі культури і мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Ярославович Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва в Україні. Простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

156

336.02

К84

Крупка, Андрій Ярославович

   Фінансова політика держави у галузі культури і мистецтва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Андрій Ярославович Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 242 с.

     Дисертаційна робота присвячена розкриттю теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва в Україні. Простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

338.434:330.31:657.421

Ш32

Шаховалова, Єлизавета Олегівна

   Фінансове забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Єлизавета Олегівна Шаховалова. – К. : КНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств, вивченню і оцінці фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств та розробці рекомендацій щодо його удосконалення і підвищення ефективності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

65.052.201.2я73

П87

Птащенко, Л. О.

   Фінансовий контролінг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Птащенко, В. В. Сержанов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 172 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fin_kontroling_ptash.pdf#toolbar=0.

     У посібнику комплексно розглянуто теоретичні основи та практичний інструментарій фінансового контролінгу.

159

65.290.31я73

Б38

Бедринець, М. Д.

   Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 352 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fin_management_Berdinez.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» на основі аналізу досягнень провідних вітчизняних та зарубіжних науковців та досвіду практики  господарського життя висвітлено ключові питання організації діяльності суб’єктів малого підприємництва в ринкових умовах, розглянуто особливості функціонування фінансів малого бізнесу та управління ними, досліджено закономірності його розвитку та державного регулювання в контексті інтеграційнихп роцесів.

160

336.64(477)

Г67

Горбачевська, Оксана Володимирівна

   Фінансовий механізм формування інтеграційних підприємницьких структур в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Володимирівна Горбачевська. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних та практичних положень фінансового механізму формування інтеграційних підприємницьких структур в Україні та обгрунтованню напрямів його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

336.027:336.144.38:330.163

А47

Алексєєва, Наталія Ігорівна

   Фінансування суспільних потреб : європейський досвід і українські перспективи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Ігорівна Алексєєва. – К. : КНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні підходи до визначення поняття "потреба" через його тлумачення у вузькому та широкому значенні, сформульовано авторське розуміння понять "суспільна потреба", "суспільний інтерес".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

К95

Кучерова, І. М.

   Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Кучерова ; за ред. О. І. Рогач. – К. : ЦУЛ, 2016. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fiskalne_regul.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів.

163

338.58:631.165

М56

Мещеряков, Володимир Євгенович

   Формування витрат та собівартості продукції сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Євгенович Мещеряков. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертації досліджено методичні підходи до визначення сутності та класифікації витрат, наведено характеристику собівартості продукції сільськогосподарських підприємств та умов її формування, висвітлено підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

336.14:352

В48

Вінницька, Оксана Анатоліївна

   Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Анатоліївна Вінницька. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретико-методологічних засад формування доходів місцевих бюджетів з визначенням напрямів посилання їх ролі у стимулюванні соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

336.531:330.341.1(043.3)

Я14

Яблонська-Агу, Наталія Леонідівна

   Формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Леонідівна Яблонська-Агу. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання щодо розвитку теоретичних положень, методичного забезпечення і практичних рекомендацій з формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

658.562:005(043.3)

М86

Мочона, Людмила Григорівна

   Формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Григорівна Мочона. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертації вирішено актуальне науково-практичне завдання подальшого розвитку теоретико-методичних засад формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності та розроблення практичних рекомендацій щодо його впровадження на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

336.76.06:330.332(477)

К32

Квасницька, Раїса Степанівна

   Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Раїса Степанівна Квасницька. – К. : ДВНЗ УБС, 2016. – 41 с.

     У авторефераті дисертації розроблено теоретико-методологічні засади інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку та науково-методичні підходи до оцінювання рівнів його сформованості та використання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

330.332:338.432(043.5)

С59

Соколюк, Катерина Юріївна

   Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Юріївна Соколюк. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних основ формування та розвитку ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки з урахуванням особливостей економічного розвитку країни, впливу факторів макро- та мікросередовища й стану аграрно-промислового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

339.13:061.1ЄС

О-36

Огінок, Соломія Василівна

   Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Соломія Василівна Огінок. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню впливу франчайзингу на формування єдиного ринку ЄС. Висвітлено еволюцію класичних і сучасних поглядів  на формування і розвиток спільного та єдиного ринків ЄС, Визначено місце франчайзингової стратегії провадження бізнесу у системі європейської економічної інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

347.453.3;347.754

К68

Коросташивець, Юлія Григорівна

   Цивільно-правове регулювання надання готельних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юлія Григорівна Коросташивець. – К. : ІДіП, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертації викладені результати комплексного дослідження цивільно-правових теоретичних та практичних питань надання готельних послуг. Досліджено генезис правового регулювання надання готельних послуг, складнощі сучасного періоду врегулювання надання послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

005.93:339.37

Г24

Гаць, Анна Михайлівна

   Ціннісно-орієнтоване управління підприємством роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анна Михайлівна Гаць. – К. : КНТЕУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичним та прикладним засадам ціннісно-орієнтованого управління підприємством роздрібної торгівлі. Визначено сутність понять "цінність підприємства", "ціннісно-орієнтоване управління підприємством", запропоновано визначення поняття "група ціннісного впливу".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

005.8_021.414:658.1(043.3)

С20

Саричев, Дмитро Олексійович

   Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Олексійович Саричев. – К. : КНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукового завдання щодо забезпечення успішного розвитку підприємства завдяки реалізації системи процесів управління проектами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)