Нові надходження КВІТЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

65.052.2

Acco

   Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. – Ternopil : TNEU, 2017. – 232 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/13055/1/Monografiya%28eng.%29.pdf. – On the 50th anniversary of the TNEU.

     The monograph is devoted to problems of development and improvement of the accounting system in Ukraine in accordance with European legislation and implementation of principles and approaches recommended by the International Financial Reporting Standards. The research provides the theoretical study of improvement of the legal framework and practice of accounting, ways of solution of organizational issues and reasoning for the use of modern accounting methods and advanced information models. The monograph is intended for researchers, practitioners and students, who take economics courses.

2

[339.172:351.824.11](4-11)

Б79

Болквадзе, Наталія Іванівна

   Біржові ринки електроенергії країн Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Іванівна Болквадзе. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи теоретично обгрунтовано закономірність процесів становлення біржових ринків електроенергії при ліквідації ринкової монополії в енергетичній сфері країн світу. Виокремлено шість послідовних етапів трансформації ринків електроенергії у світовій економіці, що відображають перехід від монополії до конкурентного біржового ринку електроенергії.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

3

[339.172:351.824.11](4-11)

Б79

Болквадзе, Наталія Іванівна

   Біржові ринки електроенергії країн Східної Європи [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Наталія Іванівна Болквадзе. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 227 с.

     У дисертаційній роботі теоретично обгрунтовано закономірність процесів становлення біржових ринків електроенергії при ліквідації ринкової монополії в енергетичній сфері країн світу. Виокремлено шість послідовних етапів трансформації ринків електроенергії у світовій економіці, що відображають перехід від монополії до конкурентного біржового ринку електроенергії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

67.9(4Укр)303.3я73

З-51

   Земельне та аграрне право [Текст] : робочий зошит для виконання КПІЗ / уклад. О. В. Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

5

67.9(4Укр)303.3я73

З-51

   Земельне та аграрне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

6

65.291.551

І-66

   Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : тези доп. Х Ювіл. міжнар. наук.-практ. конф. молод. учених і студ. / редкол. : Л. І. Вергун, Ю. В. Мельник, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18488/1/zbirnyk_2017-maket.pdf.

7

П68

   Правова система України в умовах європейскої інтеграції : погляд студентської молоді [Електронний ресурс] : зб. тез доп. I Міжнар. студ. наук. конф. [м. Тернопіль, 3-4 квіт. 2017 р.]. Секції 1-2 / редкол. : С. В. Банах, Ян Зімни, А. В. Вихрущ [та ін.] ; відп. за вип. А. В. Грубінко. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 236 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19698/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%AE%D0%A4%20%D0%A71.PDF.

8

65.582.6

К59

Козюк, В. В.

   Резервні валюти : глобальний периметр нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Козюк. – Тернопіль : Астон, 2015. – 468 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18912/1/monetary%20choose.pdf.

     Монографія присвячена проблемі функціонування та трансформації системи резервних валют. Показано, що відсутність системних обмежень на дії емітентів резервних валют та країн, що нагромаджують валютні резерви, призводить до глобальних монетарних конфліктів. Стверджується, що система резервних валют укорінює в собі схильність до генерування різних форм глобальної монетарної нестабільності, форма якої визначається типом ринкової структури ринку резервних валют. Аналізуються процеси формування ринку резервних валют в майбутньому, відштовхуючись від проблеми життєвого циклу резервних валют, темпорального конфлікту між критеріями набуття резервного статусу в коротко- та довгостроковому періоді, зміщення у бік більших обсягів володіння валютними резервами та особливостей інтернаціоналізації валют в умовах конфлікту між конкурентоспроможністю та рівноважним зростанням вартості активів. Обґрунтовується необхідність реалізації національної та міжнародної політики в напрямку зниження потреб в нагромадженні резервів та пристосування до зовнішніх ефектів моно- та мультивалютності.

9

66.4(4)я73

П12

Пазізіна, К. В.

   Світова та європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / К. В. Пазізіна, А. В. Уніят. – Тернопіль : Матвєй, 2013. – 278 с. – (Державна служба). – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19241/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1.%20.pdf.

     На сторінках даного посібника розглядаються основні і прикладні аспекти інтеграційних процесів та специфіка інтеграційних процесів та специфіка інтеграційних об'єднань.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

10

Т33

   Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 298 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19043/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%A1.pdf.

     У монографії розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти організації грошового обігу, кредиту і банківської справи. Проаналізовано особливості грошово-кредитної політики центрального банку в умовах глобальної нестабільності фінансових ринків. Окрему увагу приділено перспективам вибору оптимального монетарного режиму за обставин розгортання економічної і фінансової кризи. Розглянуто основні аспекти монетарного стимулювання економічного розвитку України та інвестиційної активності комерційних банків. Висвітлено актуальні проблеми і перспективи реформування банківської системи, напрями інтеграції банків та небанківських фінансових інститутів. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління фінансовою стійкістю банківської системи, порядку реорганізації банків, підвищення ефективності банківського регулювання та нагляду. Важливе місце у монографії займає висвітлення проблем антикризового управління банківською діяльністю, функціонування державних банків розвитку, а також використання сучасного монетарного інструментарію для посткризового відновлення економіки. 

11

У67

   Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства : погляди науковців і практиків [Електронний ресурс] = Financial management of the state, region, enterprise and household : the views of scholars and practitioners : зб. тез доп. Третьої Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 10 квіт. 2017 р.] / уклад. В. В. Письменний ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 274 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/19232/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%282017%29%20.pdf.

     У  збірнику  тез доповідей розглянуто коло питань, що стосуються вивчення проблем  і  розробки  основних  напрямів  вдосконалення  управління фінансами  на  макро-, мезо- та мікрорівнях. Представлені матеріали  заслуговуватимуть на увагу викладачів, докторантів, студентів та фахівців-практиків.