Нові надходження ЧЕРВЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

81.2Англ-9

Г94

Гумовська, І. М.

   Building translation skills [Текст] : метод. розроб. для студ. 4 курсу / І. М. Гумовська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 79 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

2

65.291.592я73

Koty

Kotys, N. V.

   Logistics [Текст] : educational-methodical complex / N. V. Kotys. – Ternopil : TNEU, 2017. – 165 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

3

342.9

С44

Скомаров, Олександр Вікторович

   Адміністративно-правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Вікторович Скомаров. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню антикорупційної діяльності спеціальних правоохоронних інституцій і адміністративно-правових засад діяльності НАБУ зокрема. Здійснюється періодизація історичних етапів формування системи антикорупційних органів, визначається поняття та надається характеристика адміністративно-правового статусу НАБУ, розкриваються організаційно-правові аспекти побудови його системи та структури.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

4

342.9

С44

Скомаров, Олександр Вікторович

   Адміністративно-правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Вікторович Скомаров. – К. : НАПУ, 2017. – 214 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню антикорупційної діяльності спеціальних правоохоронних інституцій і адміністративно-правових засад діяльності НАБУ зокрема. Здійснюється періодизація історичних етапів формування системи антикорупційних органів, визначається поняття та надається характеристика адміністративно-правового статусу НАБУ, розкриваються організаційно-правові аспекти побудови його системи та структури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

65.01я73

А64

   Аналіз політики [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. О. В. Длугопольський, Т. І. Длугопольська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 39 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

6

22.11я73

В55

   Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 148 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20458/1/%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE.PDF.

     У посібнику подано теоретичний матеріал та задачі економічного змісту для успішного оволодіння матеріалом курсу. Структура посібника така: спочатку наведені необхідні теоретичні відомості з відповідного розділу і приклади розв'язування задач, далі подано задачі для аудиторної та самостійної роботи. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

7

65.291.573

С54

Собко, О. М.

   Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства [Текст] : монографія / О. М. Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 444 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22515/1/mon_kreacja_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE-maket-end.pdf.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні домінанти креації вартості підприємства, розглянуті крізь призму розвитку інтелектуального капіталу. Досліджено прагматизм економічної діагностики впливу інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства.

                               29 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 26)

8

67.9(4Укр)301.0-3я73

М69

Михальчук, Н. М.

   Митне право. Опорний конспект лекцій [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. М. Михальчук. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 94 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

9

М58

   Міжнародний бізнес та замковий туризм в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль-Збараж, 28-29 квіт. 2017 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 226 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20997/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%281%29.pdf.

10

65.052.247я73

О-17

   Облік в державному секторі економіки [Текст] : метод. вказівки з вивчення, плани практ. занять, тести, індивід. та самост. завдання за модульно-рейтинговою системою / уклад. Ю. М. Іванечко. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 37 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

65.290я73

П32

   Підприємницька діяльність [Текст] : метод. поради і завдання для проведення практ. занять / уклад. Ж. Л. Крисько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

67.9(4Укр)304.3я73

М82

Москалюк, Н. Б.

   Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Москалюк, Л. В. Кузьмич. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 136 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20492/1/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf. – До 20-річчя Юридичного факультету ТНЕУ.

     Посібник підготовлений з метою проведення практичних занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Право" , при вивченні дичципліни "Право інтелектуальної власності".

13

П86

   Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 5-6 квіт. 2017 р.] / уклад. В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2017. – 318 с.

14

658.14:330.341.1:334.716

С54

Собко, Ольга Миколаївна

   Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Миколаївна Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні засади, науково-методичні положення і практичні рекомендації щодо розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

15

658.14:330.341.1:334.716

С54

Собко, Ольга Миколаївна

   Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ольга Миколаївна Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 561 с.

     У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні засади, науково-методичні положення і практичні рекомендації щодо розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

67.9(4Укр)

У45

   Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2017р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – 380 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/21466/1/ZbirnykTezy%202017.pdf.

     До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантам,аспірантам, студентам юридичного та соціально-психологічного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

17

65.291.21я73

У67

   Управління комерційною діяльністю [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 204 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

18

65.052.201я73

У67

   Управлінський облік [Текст] : метод. вказівки і завдання до проведення практ. занять, самост. та індивід. роботи / уклад. Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 106 с.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 4)

19

65.291.9я73

Ф59

   Фінанси підприємств [Текст] : робочий зошит для виконання КПІЗ / уклад. О. Р. Квасовський, В. В. Костецький. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 52 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

20

65.052.201.1я73

Ф59

   Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22518/1/Finansovyj_Oblik-2017.pdf.

     Структура підручника побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань. Розкриваються господарські процеси та пов'язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

21

65.261.41-18

Ф63

   Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Х Ювіл. всеукр. наук.-практ. студ. конф. [м. Тернопіль, 31 берез. 2017 р.] / редкол. : А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик [та ін.] ; відп. ред. А. І. Луцик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 126 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20822/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%9F%D0%A4%D0%9F%202017%20%281%29.pdf.

     Сучасний стан аграрної галузі, проблеми і перспективи розвитку виробництва. Структурні зміни в аграрному виробництві Тернопільської області за роки економічних.  У збірнику подано тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  "Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів", де розкрито найбільш актуальні проблеми становлення та розбудови податкової системи України за такими напрямами: пріоритети реалізації  фіскальної  політики України в сучасних умовах; вдосконалення вітчизняної  системи оподаткування в умовах фінансово-економічної нестабільності; інституційно-правові основи функціонування податкової системи України; проблеми та пріоритети функціонування й розбудови митної системи України; світові тенденції трансформації оподаткування у контексті мінімізації кризових явищ в економіці.

22

339.92

Д30

Демкура, Тарас Володимирович

   Формування інтегрованих маркетингових комунікацій глобальних компаній мережевого маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Володимирович Демкура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано закономірність розвитку мережевої організації бізнесу в умовах глобалізації. З'ясовано сутність та характерні особливості глобальних компаній мережевого маркетингу. систематизовано основні теоретичні підходи до формування маркетингових комунікацій та визначено сутність інтегрованих маркетингових комунікацій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

23

339.92

Д30

Демкура, Тарас Володимирович

   Формування інтегрованих маркетингових комунікацій глобальних компаній мережевого маркетингу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Тарас Володимирович Демкура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 231 с.

     В дисертаційній роботі обгрунтовано закономірність розвитку мережевої організації бізнесу в умовах глобалізації. З'ясовано сутність та характерні особливості глобальних компаній мережевого маркетингу. систематизовано основні теоретичні підходи до формування маркетингових комунікацій та визначено сутність інтегрованих маркетингових комунікацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)