Нові надходження СЕРПЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

330.16

К77

Кравчук, Наталія Олегівна

   Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Олегівна Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено теоретико-методичні засади формування та використання інтелектуального капіталу підприємства у сучасних умовах господарювання. Визначено економічну сутність та структуру інтелектуального капіталу підприємства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

2

330.16+658.15

К77

Кравчук, Наталія Олегівна

   Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Олегівна Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 192 с.

     У дисертації комплексно досліджено теоретико-методичні засади формування та використання інтелектуального капіталу підприємства у сучасних умовах господарювання. Визначено економічну сутність та структуру інтелектуального капіталу підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

3

657.432: 657.6 : 663.81 (043.3)

К84

Кручак, Людмила Володимирівна

   Облік та аналіз дебіторської заборгованості в підприємствах з виробництва соків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Володимирівна Кручак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Запропоновано трактування поняття "дебіторська заборгованість". Удосконалено класифікаційні ознаки дебіторської заборгованості для підприємств, що займаються виробництвом соків. З'ясовано особливості розвитку ринку соків.

Удосконалено облік розрахунків шляхом відокремлення обліку розрахунків з покупцями від обліку розрахунків із замовниками. Поліпшено номенклатуру субрахунків до рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

4

657.432: 657.6 : 663.81 (043.3)

К84

Кручак, Людмила Володимирівна

   Облік та аналіз дебіторської заборгованості в підприємствах з виробництва соків [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Людмила Володимирівна Кручак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 234 с.

     Запропоновано трактування поняття "дебіторська заборгованість". Удосконалено класифікаційні ознаки дебіторської заборгованості для підприємств, що займаються виробництвом соків. З'ясовано особливості розвитку ринку соків.

Удосконалено облік розрахунків шляхом відокремлення обліку розрахунків з покупцями від обліку розрахунків із замовниками. Поліпшено номенклатуру субрахунків до рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

74.03(4Укр)

Ц18

Царик, О. М.

   Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія / О. М. Царик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 426 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22512/1/%d0%a6%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%ba.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії узагальнено теоретичні основи розвитку культури мовлення, розглянуто закономірності розвитку культури писемного мовлення, проаналізовано дидактичні основи розвитку мовлення учнів, теоретико-методичні основи підготовки вчителів до професійної діяльності в навчальних закладах України першої половини ХХ ст.

                               29 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 26)