Нові надходження ЖОВТЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

Г45

Гёж, Дэвид

   33 [Електронний ресурс] : поэзия / Дэвид Гёж. – К. : Ліра-К, 2017. – 52 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/164-33-poeziya.html.

2

Gord

Gordyeyeva, A.

   English Syntax. A Simple Sentence (Синтаксис англійської мови. Просте речення) [Електронний ресурс] : посібник / A. Gordyeyeva. – К. : Ліра-К, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/218-english-syntax-a-simple-sentence-sintaksis-anglyskoyi-movi-proste-rechennya-posbnik-z-gramatiki.html.

     У посібнику викладено і систематизовано основні способи поєднання і розміщення слів у англійський мові. Він створений з метою допомогти оволодіти основами синтасису англійської мови. Книга складається з п'яти модулів і п'яти додатків і містить необхідний теоретичний (правила) і практичний (вправи) матеріал для формування граматичної компетенції майбутніх філологів.

3

Ilar

Ilarionova, N.

   International Economics. Microeconomics (Міжнародна економіка. Мікроекономіка). [Електронний ресурс] : manual / N. Ilarionova. – К. : Ліра-К, 2017. – 316 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/236-international-economics-microeconomics-mzhnarodna-ekonomka-mkroekonomka.html.

    This manual is prepared in compliance with the standard syllabus of “International Economics” for students majoring in International Economics. The first volume of the manual presents basic principles of architecture of the modern world economic system as well as theoretical and applied fundamentals of the modern forms of international economic relations (international trade of goods and services and international movement of productive factors).

Each chapter of the manual presents both theoretical aspects and practical examples. Multiple choice questions, practical problems and cases are designed to systematize and strengthen understanding and implementation of the international economics issues.

Pragmatic and applied nature of the manual makes it a useful reference book for both students and professionals in the field of international economics.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Міжнародна економіка. Мікроекономіка ". Посібник охоплює принципи побудова сучасної міжнародної економічної системи та її структури, теоретичні та прикладні засади сучасних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівлі товарами та міжнародний рух факторів виробництва).

Кожна глава посібника містить теоретичні питання, практичні приклади, тести, практичні завдання та кейси.

Навчальний посібник розрахований на студентів та практиків, які працюють у сфері міжнародної економіки.

4

Gord

Gordyeyeva, A.

   Readings for psychologists [Електронний ресурс] : посіб. для самост. роботи / A. Gordyeyeva. – К. : Ліра-К, 2017. – 136 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/222-readinds-for-psychologists-anglyska-dlya-psihologv-teksti-dlya-formuvannya-fahovoyi-kompetentnost-z-chitannya-posbnik-dlya-samostynoyi-roboti.html.

     Псібник містить 10 розділів, які пропонують автентичні фахові тексти для читання та розроблені автором вправи для формування лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь іншомовного професійно орієнтованого мовлення.

5

П76

Приліпка, О. В.

   Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Приліпка, О. М. Цизь. – К. : ЦУЛ, 2016. – 380 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/agrotehnologichni.pdf#toolbar=0.

     У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження.

6

351.83

Б90

Будник, Юлія Андріївна

   Адміністративно-правове регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юлія Андріївна Будник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним проблемам адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні. Проаналізовано стан розвитку управління системою професійної орієнтації в Україні. Визначено її соціальне призначення у сучасному суспільстві.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

7

342.951:334.772(477)

Б90

Будник, Юлія Андріївна

   Адміністративно-правове регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Юлія Андріївна Будник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с.

     Дисертаційна робота присвячена актуальним проблемам адміністративно-правового регулювання управління системою професійної орієнтації в Україні. Проаналізовано стан розвитку управління системою професійної орієнтації в Україні. Визначено її соціальне призначення у сучасному суспільстві.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

67.9(4Укр)301.1я73

А31

   Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції [Текст] : навч. посіб. / С. Ф. Константінов, С. Г. Братель, В. О. Басс [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 335 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адмінстративно-юрисдикційна.pdf.

     У навчальному посібнику розглядається поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, аналізується склад адміністративного проступку, дається характеристика адміністративних проступків, підвідомчих поліції, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

9

88.1

А38

   Академік В. А. Роменець : творчість і праці [Текст] : зб. ст. / упоряд. П. А. М'ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко ; редкол. : В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, Л. В. Губерський [та ін.]. – К. : Либідь, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Академік В. А. Романець.pdf.

     Збірник присвячено 90-річчю від дня народження видатного українського історика і теоретика психології академіка НАПН України В. А. Роменця. Подано наукову біографію вченого, висвітлено провідні ідеї його творчості, визначено їхнє місце і роль в історичному поступі психологічної думки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

65.053.9(4Укр)я73

М90

Мулик, Т. О.

   Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак. – К. : ЦУЛ, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/analiz_gosp_diyaln_Mulik.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник містить методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для практичних занять, питання, тести та завдання для перевірки знань.

11

С38

Сіненко, О. О.

   Аналіз музичних творів [Електронний ресурс] : практикум / О. О. Сіненко. – К. : Ліра-К, 2017. – 112 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/183-analz-muzichnih-tvorv-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз музичних творів" на основні теми для вивчення. Подано плани, матеріали та завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання. Наведено список рекомендованої літератури, нотний матеріал.

12

65.9(4Укр)262.5я73

Б23

   Банківські операції [Текст] : метод. вказівки / уклад. Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

     У методичних вказівках подано структуру залікового кредиту дисипліни "Банківські операції". Включено завдання тренінгу з операцій банківських установ на семест 1.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

13

35.077.6:339.138

В14

Вакар, Тетяна Володимирівна

   Брендинг сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Володимирівна Вакар. – Житомир : ЖНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті досліджено теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо розширення можливостей використання брендингу для розвитку сільських територій.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

Б91

Бурау, Н. И.

   Вибрационная диагностика противооползневых защитных сооружений [Електронний ресурс] : монография / Н. И. Бурау, Э. В. Кулиш. – К. : ЦУЛ, 2016. – 143 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/vidratsionay_diagnostyka.pdf#toolbar=0.

     В монографии приведены результаты теоретического обоснования и практического использования метода вибрационной диагностики в эксплуатации противооползневых анкерных защитных сооружений.

15

88

В54

   Вітакультурний млин [Текст] : методологічний альманах. Модуль 18 / наук. ред. А. В. Фурман ; редкол. : Я. Бугерко, А. Гірняк, Н. Гнасевич [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Вітакультурний млин.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

16

88

В54

   Вітакультурний млин [Текст] : методологічний альманах. Модуль 19 / наук. ред. А. В. Фурман, редкол. : Я. Бугерко, А. Гірняк, М. Бригадир [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 96 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Вітакультурний млин. 2017.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

17

Г93

Губар, К. А.

   Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії у вітчизняну юридичну освіту, науку і практику (1615–1920 рр.) [Електронний ресурс] : монографія / К. А. Губар. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/vnesok_KMA.pdf#toolbar=0.

     Монографія є комплексним дослідженням теоретико-прикладних проблем зародження, становлення та розвитку юридичної наукий освіти в Києво-Могилянській академії та її фактичній наступниці – Київській духовній академії у 1615–1920 рр.

18

Г46

   Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Захарeнко, Л. В. Шeвчeнко, В. М. Поляковський [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 580 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/gigiena%20vody.pdf#toolbar=0.

     Наведено санітарно-гігієнічну характеристику води та вимоги до джерел водопостачання, системи водопостачання тваринницьких господарств, вимоги до якості води при вирощуванні риби.

19

Г46

   Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва [Електронний ресурс] : монографія / М. О. Захарeнко, С. О. Яремчук, Л. В. Шeвчeнко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 537 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/gigiena_ta_biofer.pdf#toolbar=0.

     Монографія "Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва» присвяченa розробці теоретичних та практичних aспектів зaстосувaння біоферментації побічних продуктів тваринництва в умовaх зaкритої зооекосистеми шляхом визнaчення фізико-хімічних влaстивостей екскрементів різних видів твaрин тa гнойових стоків твaринницьких підприємств, основних пaрaметрів процесів біоферментaції зa aнa- тa aеробних умов тa сaнітaрно-гігієнічного стaну одержaних продуктів.

20

65.5я73

Г54

   Глобальна економіка [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 23 с.

     Методичні рекомендації підготовлені для надання допомоги студентам при написанні курсової роботи з дисципліни "Глобальна економіка". У них визначені місце курсової роботи в опануванні курсу, її основні цілі та завдання, тематика.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

21

67.9(4Укр)304.2я73

Д29

   Деліктні зобов'язання [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. С. Бутрин-Бока. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

     Дане видання орієнтоване на глибоке застосування студентами змісту деліктних зобов'язань, застосування норм права у деліктних правовідносинах, вивчення законодавства України, яке регулює не договірні правовідносини, а також об'єктивних закономірностей їх розвитку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

22

65.9(4Укр)23я73

Д36

   Державне регулювання економіки [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

     Методичні рекомендації складені за робочою програмою дисцпліни ''Державне регулювання економіки" і містять вступ, тематичний план, програму дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, тренінгу з дисциплін, виконання комплексного практичного індивідуального завдання.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

23

338.246:(614.215+338.487)

Г94

Гуменюк, Володимир Володимирович

   Державне регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Володимирович Гуменюк. – К. : КНТЕУ, 2017. – 40 с.

   У авторефераті дисертації подано результати дослідження теоретико-методологічних та практичних підходів до формування концепції державного регулювання ринку курортно-рекреаційних послуг. Досліджено методологічні аспекти еволюції курортно-рекреаційної сфери, генезис, соціальні детермінанти розвитку курортної рекреації, передумови становлення ринку курортно-рекреаційних послуг в Україні, окреслено стратегічні пріоритети його регулювання в контексті реалізації доктрини сталого розвитку і соціальної політики держави.    

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

336.1:330.362

Р63

Рожко, Олександр Дмитрович

   Державні фінанси у забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Дмитрович Рожко. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню важливої наукової проблеми - дослідженню розвитку та обгрунтуванню теоретико-методологічних й удосконаленню науково-методичних засад функціонування державних фінансів в умовах забезпечення макроекономічної стабільності держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

65.20

М48

Мельник, А. Ф.

   Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки : механізми розвитку [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державно-приватне партнерство.pdf.

     У монографії розглянуто інститут державно-приватного партнерства (ДПП) в системі інституціонального забезпечення модернізаційного розвитку національної економіки; розкрито теоретичні засади взаємодії державного і приватного секторів економіки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

26

65.052.203

Л38

Легенчук, С. Ф.

   Документування в бухгалтерському обліку : процесний підхід [Текст] : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2016. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Документування в бухгалтерському обліку.pdf.

     Монографія присвячена вирішенню проблеми документування в системі бухгалтерського обліку з урахуванням сучасних вимог економічного стану та розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій в частині обгрунтування теоретичних положень та розробки практичних рекомендацій.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

67.9(4Укр)307.1я73

Е40

   Екологічна безпека [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : КНТ, 2017. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Екологічна безпека.pdf.

     Навчальний посібник присвячений дослідженню проблем екологічної безпеки. Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері екологічної безпеки.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 10)

28

332.33:332.012.332(477)

Я76

Ярова, Богдана Миколаївна

   Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Богдана Миколаївна Ярова. – К. : НУБПУ, 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведені системні дослідження із розв'язання наукового завдання економічної ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності в Україні.                       Запропоновано модель довірчого управління землекористуванням Національної академії аграрних наук України, створенням трасту, що передаватиме землі сільськогосподарського призначення державної власності в оренду з подальшим використанням одержаних коштів на фінансування аграрної науки та освіти.        

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

65.01я73

Е40

   Економічна компаративістика [Текст] : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. В. В. Козюк, О. П. Шиманська ; за ред. В. В. Козюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 24 с.

     Навчально-методичний посібник складений за робочою програмою дисципліни"Економічна компаративістика" і містять вступ, тематичний план, програму дисципліни "Економічна компаративістика", плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, тренінгу з дисципліни, виконання комплексного практичного індивідуального завдання, перелік питань до іспиту, критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованої літератури, перелік інтернет-ресурсів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

30

65.051я73

М28

Мармоза, А. Т.

   Економічна статистика [Електронний ресурс] : підручник / А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2017. – 601 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/econom_statistika_Marmoza.pdf#toolbar=0.

     У підручнику наводяться основоположні концепції, визначення, положення і класифікації економічної статистики в умовах ринкової економіки. Методологія статистики викладається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики.

31

65.01я73

Е40

   Економічна теорія [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Козюк, О. І. Заклекта, М. М. Фаріон [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 49 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

32

336.711:330.131.7

Ш38

Шевчук, Антон Михайлович

   Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антон Михайлович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів економічного капіталу банку і визначенню його ролі у процесі управління ризиками банківської діяльності. Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності поняття економічного капіталу банку та обгрунтовано власне визначення цього поняття.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

33

336.711:330.131.7

Ш38

Шевчук, Антон Михайлович

   Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 222 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів економічного капіталу банку і визначенню його ролі у процесі управління ризиками банківської діяльності. проаналізовано наукові підходи до визначення сутності поняття економічного капіталу банку та обгрунтовано власне визначення цього поняття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

336.717.012.23:(366:330.123.6)

П75

Приймак, Софія Андріївна

   Економічний механізм захисту прав споживачів на ринку банківських послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Софія Андріївна Приймак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність, принципи та економічний механізм захисту прав споживачів на ринку банківських послуг, систематизовано погляди науковців на тлумачення понять, пов'язаних з досліджуваною проблематикою і надано рекомендації щодо удосконалення дефініції цих понять, розроблено структурно-логічну схему вказаного механізму, розглянуто стан правового регулювання захисту прав споживачів в Україні та виявлено його недоліки і проблеми.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

339.178.3: 061.5(043.2)

Ф24

Фаринович, Ірина Володимирівна

   Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Фаринович. – Рівне : НУВГ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо формування економічного механізму управління факторингом торговельних підприємств. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо визначення поняття "факторинг". Досліджено та доповнено класифікаційні ознаки факторингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

С40

Сірко, З. С.

   Експлуатація лісопиляльних рам [Електронний ресурс] : монографія / З. С. Сірко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/expluat.pdf#toolbar=0.

     Викладені кінематичні та силові розрахунки лісопиляльних рам. Розглянуті способи налаштування та технологічні аспекти застосування рам.

37

32.973я73

Д79

Дубова, С. В.

   Електронне урядування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / С. В. Дубова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 144 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/electronne_uryaduvannia_Dubova.pdf#toolbar=0.

     Наведено опорний конспект лекцій з дисципліни «Електронне урядування» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів та питання для самоперевірки.

38

65я73

Е45

   Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної економіки [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва, Н. В. Захарченко ; за ред. В. І. Захарченка. – Одеса : Наука і техніка, 2016. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Елементи стандартної моделі.pdf.

     Навчальне видання містить теоретичні, методичні та практичні матеріали для самостійної роботи майбутніх фахівців за економічними спеціальностями, розкриває сучасні особливості управління економікою на мікро-, мезо- та макрорівнях в умовах мінливого середовища.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

39

338.43:664.002.8

Т41

Тимчак, Віра Степанівна

   Ефективність інновацій комплексного використання відходів харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віра Степанівна Тимчак. – Житомир : ЖНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження узагальнено підходи до визначення сутності "комплексне використання відходів"; розроблено класифікацію відходів харчової промисловості з урахуванням специфіки їх утворення в галузі та встановлено особливості науково-методичних та методологічних підходів до оцінки економічної ефективності інновацій використання відходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

У28

Удалова, Л. Д.

   Заходи забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного [Електронний ресурс] : монографія / Л. Д. Удалова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 165 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zahody_zabezp_kriminal_Udalova.pdf#toolbar=0.

     У монографії на основі викладених розробок подаються наукові знання про заходи забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб. Досліджено заходи забезпечення кримінального провадження у кримінальному процесі України.

41

81.2Нім-9

З-41

   Збірник вправ з дисципліни "Іноземна мова" за темою "Поширене означення" [Текст] : навч.-метод. розроб. / уклад. С. І. Вовчанська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 48 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

42

З-43

   Звитяжці [Електронний ресурс] : книга пам'яті України. Т. 8 : Київська область : Києво-Святошинський р-н (Боярка, Вишневе, Чабани), Обіхів, Обухівський р-н / головна редкол. : В. Д. Конашевич, В. Ю. Король, О. Є. Лисенко, Р. Г. Вишневський, М. П. Зяблюк, В. Й. Клічак, І. В. Ковба, Р. Я. Пиріг, В. П. Прокопенко, О. П. Реєнт. – К. : Ліра-К, 2016. – 736 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/238-kniga-pamyat-ukrayini-kiyivska-oblast-zvityazhc-tom-8-kiyevo-svyatoshinskiy-r-n-boyarka-vishneve-chabani-obhv-obuhvskiy-r-n.html.

     У даному томі опубліковані імена і короткі біогафічні дані 7440 осіб, зокрема по Києво-Святошинський р-н - 4703, місту Обіхів - 187, Обухівському р-ну - 2550 осіб.

43

658.168.5

О-52

Оксак, Анастасія Олегівна

   Злиття та поглиблення в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Олегівна Оксак. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних, науково-методичних та практичних засад удосконалення реалізації процесів злиття та поглиблення у національній економіці. У роботі уточнено поняття "організаційно-економічний механізм злиттів та поглинань", розкрито структуру організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань, визначено логічний взаємозв'язок його складових, зміст кожного із організаційних етапів зазначеного механізму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

65.9(4Укр)8

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність : підприємство-регіон [Текст] : монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. – К. : ЦУЛ, 2017. – 241 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зовнішньоекономічна діяльність. Монографія.pdf.

     Розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються місце та роль регіону в системі зовнішньоекономічної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

45

32.973.2-018я73

І-62

   Інженерна графіка [Текст] : метод. рек. / уклад. І. В. Гураль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

46

Ч-34

Чеботар, І. М.

   Інженерна оцінка безпечного ресурсу металевих конструкцій агропереробного виробництва. [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Чеботар, В. Д. Макаренко. – К. : Ліра-К, 2017. – 116 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/188-nzhenerna-ocnka-bezpechnogo-resursu-metalevih-konstrukcy-agropererobnogo-virobnictva.html.

     Приведені методи інженерних розрахунків безпечного (робочого) ресурсу технологічного і енергетичного обладнання з урахуванням водневої деградації металу на прикладі аграрнопереробного виробництва.

47

304.4:330.342.146

Р65

Роїк, Оксана Романівна

   Інноваційна трансформація соціальної політики України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Романівна Роїк. – Кропивницький : КНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений поглибленню теоретичних основ та розробці науково-практичних рекомендацій щодо інноваційної трансформації соціальної політики України. У процесі дослідження розкрито економічний зміст поняття "інноваційна трансформація соціальної політики".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

330.837:330.524:338.24

К84

Крутякова, Валентина Іванівна

   Інституційне та організаційне забезпечення розвитку природогосподарювання як сегмента національної економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Іванівна Крутякова. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.

     В авторефераті дисертації досліджено теоретичне підгрунтя розвитку природогосподарювання як сегмента національної економіки України на основі імплементації коцептуального базису сталого розвитку як сучасної парадигми трансформаційних зрушень в системі "суспільство-природне середовище"; наведено змістовну характеристику, запропоновано та ідентифіковано природогосподарювання як сегмент національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

332.21:332.34

В46

Вільхова, Тетяна Володимирівна

   Інтенсифікація використання земельних угідь в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Володимирівна Вільхова. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено зміст основних форм землекористування в контексті їхнього впливу на продуктивність використання сільськогосподарських угідь та відтворення їх родучості. Розглянуто теоретичний аспект оренди земель сільськогосподарського призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

А61

Амеліна, С. М.

   Інфінітивні конструкції у сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] : монографія / С. М. Амеліна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/infinytyvni_konstr.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена питанням функціонування інфінітивних конструкцій у німецькій мові, визначенню їх синтаксичного статусу і особливостям відображення ними логічної модальності, а саме категорій «необхідність», «можливість», «воля».

51

338.486.3:005.591.6

Л38

Левчук, Катерина Володимирівна

   Інформаційна логістика в забезпеченні корисності туристичного продукту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Володимирівна Левчук. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню наукової проблеми обгрунтування організаційно-економічних засад і методів підвищення ефективсності управління інформаційною логістикою в контексті забезпечення корисності туристичного продукту

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

004.9:623

М17

Максименко, Юрій Анатолійович

   Інформаційна технологія підвищення ефективності функціонування технічних засобів розвідки, що дистанційно управляються [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Юрій Анатолійович Максименко. – Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано та вирішено актуальне наукове завдання по підвищенню ефективності функціонування технічних засобів розвідки, що дистанційно управляються, шляхом розробки та впровадження інформаційної технології. Технологія забезпечить функціонування технічних засобів розвідки в умовах протидії та викриття заданої кількості об'єктів противника.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

519.711/517.977.58

К71

Косилов, Сергій Олексійович

   Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень по управлінню підприємством конвеєрного типу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Олексійович Косилов. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено проблему створення інформаційної технології, призначеної для автоматизованої обробки інформації та прийняття оптимальних рішень при управлінні підприємствами з конвеєрною технологією виробництва при наявності нелінійних технологічних обмежень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

004.2:004.4'2

С60

Солодовніков, Андрій Сергійович

   Інформаційна технологія синтезу програмної архітектури на основі графової моделі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Сергійович Солодовніков. – Х. : ХНУРЕ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичного завдання - розробці моделі, методів та інформаційної технології структурного синтезу програмної архітектури інформаційної системи в умовах вимог, що змінюються.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

342.951

М13

Мазурик, Святослав Володимирович

   Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів прокуратури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Святослав Володимирович Мазурик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших в Україні комплексних досліджень інформаційно-правового забезпечення діяльності органів прокуратури України. У результаті проведеного дослідження зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обгрунтовано низку нових, вижливих наукових положень, які можуть бути використані для удосконалення сучасної концепції функціонування органів прокуратури.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

56

342.951

М13

Мазурик, Святослав Володимирович

   Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів прокуратури [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Святослав Володимирович Мазурик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 222 с.

     Дисертаційна робота є одним із перших в Україні комплексних досліджень інформаційно-правового забезпечення діяльності органів прокуратури України. У результаті проведеного дослідження зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обгрунтовано низку нових, вижливих наукових положень, які можуть бути використані для удосконалення сучасної концепції функціонування органів прокуратури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

87.3я73

Х18

Хамітов, Н.

   Історія філософії : проблема людини та її меж [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. Н. В. Хамітов. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2017. – 396 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoria_filosofii_Hamitov.pdf#toolbar=0.

     Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології.

58

331.108:008:711.43

Л43

Лелюк, Юлія Володимирівна

   Кадрове забезпечення закладів культури у сільській місцевості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Володимирівна Лелюк. – К. : МАУП, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню актуального завдання щодо кадрового забезпечення закладів культури у сільській місцевості. У авторефераті дисертаційної роботи розкрито соціально-економічну сутність і значення закладів культури у сільській місцевості. Визначено особливості їх кадрового забезпечення й уточнено зміст і специфіку діяльності творчих працівників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

91.9:84(0)

К29

   Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (латинський шрифт, 1658-1945) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 253 с. – (Рідкісні видання ; вип. 8). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Каталог.pdf.

     Бібліографічний покажчик охоплює художні твори світових письменників, у яких відображено: життя, побут, традиції та звичаї людей різних країн світу. Видання стане у пригоді усім, хто досліджує та опрацьовує першоджерела художньої літератури, цікавиться літературним розвитком суспільства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

60

К63

   Комплeксні сполуки мікроелементів у свинарстві [Електронний ресурс] : монографія / М. О. Захарeнко, Л. В. Шeвчeнко, В. М. Михальська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 332 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/komplersni_spoluky.pdf#toolbar=0.

     Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мікроeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят.

61

32.973я73

К63

   Комп'ютерні науки [Текст] : метод. вказівки до викон. дипломного проекту освітнього ступеня "бакалавр" / уклад. А. О. Саченко, М. П. Комар, Н. М. Васильків [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 56 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

62

621:005.332.4

К66

Корецька, Ольга Володимирівна

   Конкурентоспроможність підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Корецька. – К. : МАУП, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертації визначено сутність та фактори конкурентоспроможності промислових підприємств. Надано оцінку та проведено класифікацію поняття технологічний потенціал підприємства. Визначено його роль у підвищенні конкурентоспроможності.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

67.9(4Укр)311я73

У28

Удалова, Л. Д.

   Кримінальний процес України в питаннях і відповідях. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 263 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krim_prozes_Udalova.pdf#toolbar=0.

     У посібнику, який представлений у формі питання-відповідь, компактно викладено навчальний матеріал з загальної та особливої частини курсу «Кримінальний процес України».

64

Б64

Бірюкович, Л. О.

   Кристалохімія тугоплавких сполук [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Бірюкович. – К. : ЦУЛ, 2017. – 116 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/cristal.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто класифікацію тугоплавких сполук, основні моделі конденсованого стану речовини, які є теоретичними основами для розуміння формування властивостей матеріалів на основі тугоплавких сполук та поняття “фази впровадження”, до яких належить велика кількість тугоплавких сполук.

65

81.2Лат-9

Л27

   Латинська мова [Текст] : практикум / авт.-уклад. С. М. Рибачок. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 32 с.

     Дане навчальне видання спрямовано на комплексне оволодіння студентами латинською юридичною термінологією та охоплює матеріал з граматики, лексики, лінгвокультурологічного та фахового змісту.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

66

91.9:26.89(4Укр-4Тер)

Л64

   Література про Тернопільську область за 2010-2014 роки [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 24 / уклад. В. Я. Миськів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 1168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Література про Тернопільську область.pdf.

     Ретроспективний бібліографічний покажчик "Література про Тернопільську область за 2010-2014 роки" пропонує користувачам документи про історію, природу, культуру, звичаї й традиції, літературне життя краю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

67

338.47:656.073.7

Г12

Гаврилюк, Надія Миколаївна

   Логістичний контролінг в управлінні автотранспортними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Миколаївна Гаврилюк. – К. : НТУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено узагальненню і розвитку теоретичних основ логістичного контролінгу та розробці методичних і прикладних положень щодо його імплементації в управління автотронспортними підприємствами.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

68

65.291.3

М27

   Маркетингова діяльність підприємств : сучасний зміст [Текст] : монографія / за заг. ред. Н. В. Карпенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетингова діяльність підприємств.pdf.

     У монографії представлені результати комплексного дослідження актуальних теоретичних і практичних проблем маркетингу на ринку товарів та послуг. Проаналізовано та висвітлено методологію і практику сучасного управління маркетинговою діяльністю підприємств України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

69

339.138:339.137.2:339.564

І-98

Іщенко, Анна Володимирівна

   Маркетингові технології розвитку конкурентоспроможності товарного експорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Володимирівна Іщенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 19 с.

     Дисертаційна робота присвячена теоретичному узагальненню процесів формування конкурентоспроможності товарного експорту та обгрунтуванню пріоритетних напрямів маркетингового забезпечення конкурентоспроможності товарного експорту України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

65в631я73

М34

   Математичне моделювання для економістів : бакалавр - магістр - доктор філософії (PhD) [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул, М. В. Мацкул [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. М. Мацкула. – К. : ЦУЛ, 2017. – 253 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/matemat_model_Kozak.pdf#toolbar=0.

     Розглядаються математичні методи та моделі, які застосовуються для аналізу широкого кола різноманітних прикладних задач економіки. Основна увага зосереджена на конкретних прикладах щодо бакалаврських, магістерських та PhD дисертаційних досліджень.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

71

В61

Вовк, Л. В.

   Математичний інструментарій моделювання економічних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Вовк. – К. : Ліра-К, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/162-matematichniy-nstrumentary-modelyuvannya-ekonomchnih-procesv.html.

     Навчальний посібник складено відповідно до державних стандартів вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців галузей знань "Соціальні поведінкові науки" (спеціальності "Економіка", "Соціологія", "Міжнародні економічні відносини"), "Управління й адміністрування" (спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", "Облік і оподаткування", "Маркетинг", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Менеджмент").

Також посібник може використовуватися при підготовці фахівців інших спеціальностей. Практичні заняття передбачають набуття студентами навичок, необхідних для розв'язання теоретичних і практичних завдань економіки з застосуванням математичного інструментарію досліджень; побудови економіко-математичних оптимізаційних й економетричних моделей; подальшого вивчення студентами дисциплін циклів природничо-наукової, загальноекономічної і професійної підготовки.

72

65в631я73

К59

Козак, Ю. Г.

   Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 253 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mat_met_Kozak.pdf#toolbar=0.

     У другому виданні розглядаються математичні методи та моделі, які застосовуються у різноманітних сферах економіки (як на мікро, так і на макрорівнях). Наводяться приклади розбудови та аналізу математичних моделей для достатньо широкого кола прикладних задач економічного аналізу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

73

65.422.2-803.4я73

М52

   Мерчандайзинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 61 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

74

004.056.55

З-16

Зажома, Віталій Михайлович

   Метод підвищення захищеності стенографічного повідомлення на основі використання ключового елемента [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Віталій Михайлович Зажома. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці методу підвищення захищеності стенографічного повідомлення на основі використання ключового елемента контейнера.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

681.3.06:004.056.5(043.3)

Н15

Навроцький, Денис Олександрович

   Метод побудови симетричних криптографічних шифрів на основі тривимірних керованих перетворень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Денис Олександрович Навроцький. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

    Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню   актуального науково-практичного завдання розроблення і дослідження нових більш ефективнихметодів побудови симетричних криптосистем (блокових та потокових шифрів) для підвищення ефективності захисту інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

004.93:528.74(043.2)

К93

Курочкін, Віктор Михайлович

   Метод та технологія автоматизаційної обробки даних аерофотозйомки з географічною прив'язкою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віктор Михайлович Курочкін. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано неперервну пошарову модель зображення на основі кластерного аналізу та локальної сплайн-апроксимації, що описує розподіл інтенсивності неоднорідного цифрового зображення у вигляді суміші розподілів складових з ваговими коефіцієнтами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

0047.056.55:004.312.2

М64

Миронюк, Тетяна Василівна

   Методи та засоби синтезу операцій перестановок, керованих інформацією, для комп'ютерних криптографічних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тетяна Василівна Миронюк. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений підвищенню якості систем захисту інформації за рахунок використання синтезованих операцій перестановок, керованих інформацією, для побудови комп'ютерних криптографічних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

65.050.1я73

М54

   Методи та механізми публічного адміністрування [Текст] : метод. рек. орг. та проведення тренінгу / уклад. О. П. Дудкіна, А. Ю. Жуковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 23 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

79

Н30

Нарожна, Н. І.

   Методика викладання фахових дисциплін [Електронний ресурс] : практикум / Н. І. Нарожна. – К. : Ліра-К, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/185-metodika-vikladannya-fahovih-discipln-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Методика викладання фахових дисциплін" та основні теми для вивчення. Подано теми і матеріали лекції, теми і плани семінарських занять і завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для індивідуальних завдань, тестові завдання, пакет контрольних завдань. Наведено список рекомендованої літератури.

80

336(075.8)

М54

   Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : метод. вказівки / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 76 с.

     У методичних вказівках розглянуто питання, що стосуються основ фінансової грамотності населення, психології грошей та її впливу на суспільний добробут, формування сімейного бюджету і планування особистих фінансів, оподаткування та податкової культури, здійснення заощаджень й інвестиційної діяльності домогосподарств.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

81

32.973.2-018я73

М54

   Методичні вказівки для проходження тренінгу з фаху [Текст] : ОКР : бакалавр спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. Г. М. Мельник, І. В. Ігнатєв. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

82

81.2Нім-9

М54

   Методичні вказівки та матеріали з аудіювання Oberstufe Deutsch з дисципілни "Іноземна мова" [Текст] : метод. вказівки та матеріали / уклад. С. І. Вовчанська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 48 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

83

338:330.341.4

Р69

Романова, Тетяна Володимирівна

   Методологія формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Володимирівна Романова. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню методологічних засад та практичного інструментарію формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів. Розроблено інтегральний метод формування структурної політики економічного розвитку в контексті інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

338.246.88/.45(67.05)

Р18

Райчева, Лариса Іванівна

   Механізм розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Іванівна Райчева. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертації вирішено наукове завдання поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних підходів і організаційних положень щодо механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи. Обгрунтовано зміст виробничо-економічної кризи у галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

336.76+339.727.22

Н62

Нікешина, Наталя Володимирівна

   Механізми розвитку фінансового ринку України на основі залучення іноземного капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталя Володимирівна Нікешина. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертації визначено теорії та моделі дослідження розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації; формалізовано інституційні механізми залучення іноземного капіталу на фінансовий ринок; обгрунтовано концепцію удосконалення механізмів розвитку фінансового ринку України на основі залучення іноземного капіталу.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

65.58я73

М58

   Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів [Текст] : навч. посіб. / М. І. Бутко, М. П. Бутко, Ж. В. Дерій [та ін.] ; за ред. С. М. Шкарлета, М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 528 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizh_ek_vidnoshenna_shkarla.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник розкриває особливості функціонування світової економіки, міжнародних економічних відносин та управління в транснаціональних та міжнародних компаніях в умовах посилення глобалізаційних процесів постіндустріальної доби на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

87

339.92:061(282.254.23)(043)

Б27

Басем, Ф. А. Абудавуд

   Міжнародні інтеграційні процеси в країнах Йорданського басейну [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ф. А. Абудавуд Басем. – Маріуполь : МДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародних інтеграційних процесів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо поглиблення міжнародної інтеграційної взаємодії країн Йорданського баcейну. У роботі визначено економічну природу міжнародної економічної інтеграції; досліджено теорії міжнародноїекономічної інтеграції, визначено механізми формування та розвитку інтеграційних об'єднань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

004.942:519.25

П90

Пухалевич, Андрій Володимирович

   Моделі та інформаційна технологія переробки інформації для оцінювання тривалості проектів з розробки програмного забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Володимирович Пухалевич. – Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливого науково-практичного завдання підвищення достовірності оцінювання тривалості проектів з розробки програмного забезпечення за рахунок побудови математичних моделей тривалості проектів з розробки програмного забезпечення та створенню на їх основі інформаційної технології переробки інформації для оцінювання тривалості проектів з розробки програмного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

004.89:614.8(043)

М48

Мельник, Валентин Павлович

   Моделі та інформаційна технологія процесу підтримки прийняття рішень для забезпечення перевезення небезпечних вантажів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Валентин Павлович Мельник. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню науково-технічної задачі, яка полягає у підвищенні оперативності процесу підтримки прийняття рішень для забезпечення перевезення небезпечних вантажів на основі впровадження інформаційної технології підтримки прийняття рішень в надзвичайних ситуаціях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

004.422:681.513.2

К59

Козьяков, Сергій Вікторович

   Моделі та методи автоматизованого управління інформаційними процесами мотивації фахівців [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Вікторович Козьяков. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню важливої науково-технічної задачі - розширенню функціональності інтегрованих автоматизованих систем управління персоналом шляхом розробки технології управління мотивацією фахівців підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

004.03;681.518:061

Є17

Євланов, Максим Вікторович

   Моделі, методи та інформаційна технологія розробки архітектури складних інформаційних систем на основі функціональних вимог [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Максим Вікторович Євланов. – Харків : ХНУР, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми створення методологічних основ, моделей, методів та інформаційної технології, які дозволяють сформувати раціональний варіант опису архітектури створюваної інформаційної системи (ІС) з максимально можливим задоволенням функціональних вимог Постачальника та Споживача та мінімальними витратами на реалізацію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

65.01я73

Н15

   Навчально-методичні вказівки для проведення тренінгу з фаху : Соціальні та поведінкові науки [Текст] / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, І. М. Карп [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 27 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

93

Д79

Дубова, С. В.

   Науково-технічна документація [Електронний ресурс] : метод. реком. / С. В. Дубова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 28 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/nauk_teh_docum_Dubova.pdf#toolbar=0.

     Представлені методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Науково-технічна документація» спрямовані на ознайомлення студентів із ключовими темами відповідного курсу.

94

65.9(4Укр)272.22

С59

Соколовська, Г. І.

   Недержавні пенсійні фонди в Україні : становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Г. І. Соколовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 227 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31447/1/2016-Sokolovska.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад діяльності недержавних пенсійних фондів як окремої складової пенсійної системи в умовах її реформування.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

95

84(4Укр)64

З-17

Зайко, М. А.

   Непотрібна справа [Текст] : Правдива віршована повість / М. А. Зайко. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 44 с.

     Авторка видання в оригінальній манері побудови жанру свого твору, вміло використовуючи нестандартну мовну стилістику, і в жартівливих, і в серйозних тонах відтворила такі уже далекі, але серцю милі епізоди своєї освітянської юності...

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

96

65.052.2я73

О-17

   Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Дідоренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Методичні вказівки затверджені на засіданні кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

97

657(075.8)

О-17

   Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

98

65.052.2

О-17

   Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 388 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24264/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%D0%9F%D0%97%D0%94%D0%9F%202017.pdf.

     У монографії розглянуто теоретичні, методологічні і практичні аспекти обліку, аналізу і аудиту в умовах інституційних трансформацій. Розкрито роль та місце цих категорій у створенні і регулюванні економічних відносин. Визначено стратегію розвитку обліково-аналітичного і організаційно-правового забезпечення діяльності підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

99

332.3:631):330.837

Д43

Дзюбак, Катерина Миколаївна

   Організаційно-інституціональний механізм управління сільськогосподарським землекористуванням [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Катерина Миколаївна Дзюбак. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проаналізовано сучасний стан та зміни в управлінні сільськогосподарським землекористуванням в умовах формування нових земельних відносин, обгрунтовано розвиток інституту землеустрою для досягнення високої конкурентоспроможності аграрного сектора економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

657.633:334.735(477

В75

Воронко, Роман Михайлович

   Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Роман Михайлович Воронко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено концептуальні, теоретико-методологічні засади, науково-методичні положення і практичні рекомендації щодо розвитку й удосконалення методології та організації контролю у системі споживчої кооперації України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

101

657.633:334.735(477

В75

Воронко, Роман Михайлович

   Організація і методологія контролю в споживчій кооперації України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Роман Михайлович Воронко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 592 с.

     У дисертаційній роботі розроблено концептуальні, теоретико-методологічні засади, науково-методичні положення і практичні рекомендації щодо розвитку й удосконалення методології та організації контролю у системі споживчої кооперації України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

001.89(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 136 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/org_nauk_dos_malska.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику проаналізовано методологічні основи та організацію наукових досліджень – процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту курсової, кваліфікаційної (дипломної) та інших типів студентських робіт.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

103

Т36

Теслюк, В. М.

   Основи профорієнтаційної роботи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Теслюк. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/235-osnovi-proforyentacynoyi-roboti.html.

     У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорінтаційної роботи; форми і методи профорінтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника.

104

67.9(4Укр)304я73

О-92

   Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. В. Зайцева-Калаур, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 42 с.

     Методичні вказівки та завдання щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Охорона державної та комерційної таємниці" включають: тематичний план, робочу програму, критерії оцінювання знань студентів, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури до вивчення курсу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

105

65.010.1я73

І-24

Івашук, Ю. П.

   Поведінкова та експериментальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Івашук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Поведінкова та експериментальні економіка.pdf.

     В навчальному посібнику представлено теоретико-методологічні засади та окремі напрями розвитку сучасної поведінкової та експерементальної економіки. Розглянуто: методику планування, організації та проведення поведінково-економічних експериментів; інтерпретації та представлення результатів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

106

65.9(4Укр)261.4я73

З-17

Зайцев, О. В.

   Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – Суми : СДУ, 2017. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податковий менеджмент. Зайцев.pdf.

     У підручнику розкриті теоретичні й практичні питання організації та ведення податкового управління і контролю. Матеріал подано відповідно до чинного податкового законодавства України. До кожної теми додаються запитання для самоконтролю і тести.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

107

347.73

С85

Стріяшко, Галина Миколаївна

   Податкові агенти як суб'єкти податкового права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Галина Миколаївна Стріяшко. – Ірпінь : ДФСУ УДФСУ, 2017. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячений розкриттю сутності податкових агентів як суб'єктів податкового права. У роботі обгрунтовано поняття та сутність податкового обов'язку як базової категорії для суб'єктів податкового права, сформульовано поняття податкового агента, визначено їхні види та здійснено їхню характеристику.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

336.145.2.132.11(364.052.2)

В64

Вознюк, Ольга Василівна

   Потенціал виконання соціальних видатків місцевих бюджетів за умов економічної нестабільності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Василівна Вознюк. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливого наукового завдання формування та розвитку потенціалу соціальних видатків місцевих бюджетів за умов економічної нестабільності в Україні. Зокрема, розкрито економічну сутність соціальних видатків місцевих бюджетів у контексті нової парадигмі соціалізації фінансів, узагальнено теоретичні положення щодо змісту та особливостей управління потенціалом виконання соціальних видатків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

П21

Пацурія, Н. Б.

   Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування : проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] : монографія / Н. Б. Пацурія, І. М. Войцеховська, А. С. Головачова. – К. : Ліра-К, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/216-pravove-regulyuvannya-dyalnost-u-sfer-strahuvannya-ta-perestrahuvannya.html.

     У монографії визначено поняття та специфічні ознаки страхової та перестрахової діяльності, посередницької діяльності у вказаних сферах. Також встановлено особливості та проблемні аспекти правового становища суб'єктів страхової та перестрахової діяльності, страхових агентів, страхових та перестрахових брокерів. Обгрунтовано необхідність та специфіку державного регулювання діяльності даних субєктів.

110

67.71я73

К69

Коруц, У. З.

   Практика Європейського суду з прав людини в національному судочинстві [Текст] : навч.-метод. матеріали / У. З. Коруц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 12)

111

65.9(4Укр)26

П78

   Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України [Текст] : монографія / І. О. Школьник, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов [та ін.] ; за ред. І. О. Школьник, І. І. Рекуненка. – Суми : СумДУ, 2017. – 343 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проблеми і перспективи розвитку.pdf.

     У монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до розвитку фінансової системи України, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління нею. Виявлено проблемні аспекти та узагальнено сучасні підходи щодо ефективного менеджменту в страховому та банківському секторах і сфері державних фінансів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

112

65.290.33

З-38

Захарченко, В. І.

   Проектування інтеграційних бізнес-структур у сучасному промисловому виробництві України [Текст] : монографія / В. І. Захарченко, В. М. Стремядін ; за ред. В. І. Захарченка. – Одеса : Наука і техніка, 2016. – 151 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проектування інтеграційних бізнес-структур.pdf.

     Автори аналізують вітчизняний та закордонний досвід у сфері групування підприємств, визначають проблеми становлення українських бізнес-груп, виокремлюють їх місце в українській промисловій політиці.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

113

347.91/.95

Л77

Лопатін, Антон Володимирович

   Процесуальні засоби усунення судових помилок у цивільному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Антон Володимирович Лопатін. – Івано-Франківсь : ІФУП ім. к. Д. Галицького, 2017. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено нових комплексних підходів до вирішення проблем судових помилок у цивільному судочинстві України. Основні здобутки дослідження спрямовані на зростання ролі та значення правосуддя в цивільних справах, підвищення рівня ефективності його здійснення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

88.4

Ф95

Фурман, А. В.

   Психодіагностична компетентність соціального працівника [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. В. Дубно. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31449/1/2017-furman_dubno.pdf.

     У монографії науково обгрунтована психодіагностика як наука і мистецтво, теорія і професійна практика розпізнання індивідуально-психологічних особливостей людини та порівняння їх з нормою. Описана теоретична модель рівнів організації комплексного соціально-психологічного обстеження, що охоплює мікро-, мезо-, екзо- та макро- рівні і відповідні їм параметри (розумність, соціальність, креативність) психологічного пізнання особистості студента як клієнта і реального учасника інноваційно зорієнтованого кредитно-модульного процесу.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

115

159.9(05)

П86

   Психологія і суспільство. Спецвипуск [Текст] : наук. пр. молодих учен. : збірка / редкол. : А. Крисоватий, В. Мовчан, А. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Психологія і суспільство. Спецвипуск. 2017.pdf.

     Збірка наукових праць - спецвипуск, що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських, психологічних та соціологічних наук.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

116

332.122.54:332.021

Т39

Тибінка, Ірина Ярославівна

   Регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в умовах децентралізації влади в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Ярославівна Тибінка. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього, 2017. – 20 с.

     В авторефераті обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації, зокрема: з'ясовано сутність та видовий поділ внутрішньорегіональної диференціації, виявлено її основні характеристики в розрізі територіального, соціального та економічного підходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

Л68

Лобода, П. І.

   Рентгеноструктурний аналіз матеріалів у дисперсному стані [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. І. Лобода, О. П. Карасевська, І. Ю. Троснікова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rentgen.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник присвячено опису основ традиційних і сучасних методів рентгеноструктурного аналізу в матеріалознавстві. Метою авторів було поєднання в навчальному посібнику розумної фундаментальності і практичних методів вирішення конкретних науково-дослідних та інженерно-технічних матеріалознавчих задач.

118

005.336.6:663.8(477)(043.3)

К56

Ковтун, Віта Петрівна

   Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віта Петрівна Ковтун. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню та розвитку теоретичних положень, розробці новітніх методичних підходів до оцінювання та управління репутаційними ризиками підприємства. В роботі обгрунтовано методичний інструментарій оцінування репутаційних ризиків підприємства, який базується на засадах системно-функціонального та процесного підходів і окреслює синергетичні контури впливу ризикоутворюючих факторів з огляду на цільові групи стейкхолдерів у репутаційній матриці підприємства, а також дозволяє визначити інтегральний показник рівня репутаційного ризику суб'єкта господарювання та обрати способи управління ним.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

338.436:631.151.6

П18

Парубок, Наталія Василівна

   Розвиток інтегрованих структкр в цукробуряковому підкомплексі аграрного сектору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Василівна Парубок. – Біла Церква : БНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті розглянуто теоретичні основи та висвітлено практичні аспекти розвитку і функціонування інтегрованих структур у цукробуряковому підкомплексі аграрного сектору.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

120

81р

К59

Козак, Т. Б.

   Розвиток іншомовної компетентності студентів : лінгво-дидактичний аспект [Текст] = Entwicklung der fremdsprachigen Kompetenz der Studenten : linguodidaktischer Aspect : монографія / Т. Б. Козак, Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 197 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток іншомовної компетентності студентів.pdf.

     У колективній монографії представлено результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методичних та практичних положень і розробок щодо розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів на занятті іноземної мови з огляду на лінгво-дидактичний аспект.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

121

Р64

   Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[ м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.]. Т. 1 : Ч. 1 / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. – 153 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23331/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87i.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86i%D1%8F.pdf.

122

Р64

   Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[ м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.]. Т. II : Ч. 1 / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. – 139 с.

123

Р64

   Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[ м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.]. Т. 1 : Ч. 2 / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. – 118 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23424/1/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87i.2.pdf.

124

336.7:336.02

Б81

Бондаренко, Дмитро Володимирович

   Розвиток фінансового ринку в контексті забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Володимирович Бондаренко. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних, методичних і прикладних засад розвитку фінансового ринку у контексті забезпечення фінансової безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

342.951:351.82

Ш24

Шапочкина, Марія Валеріївна

   Санкції у структурі адміністративно-правового режиму ліцензува [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Марія Валеріївна Шапочкина. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 19 с.

     У авторефераті проведено дослідження присвячене здійсненню теоретико-правового аналізу санкцій у структурі адміністративно-правового режиму ліцензування. Сформульовано визначення та запропоновано класифікацію адміністративно-правових режимів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

32.973.2-018я73

С38

   Синтез та моделювання комп'ютерних систем та мереж [Текст] : метод. рек. / під ред. О. М. Березького ; уклад. В. М. Теслюк, О. М. Березький, О. Ю. Борейко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

127

316.443:327(043.3)

Б87

Бригадир, Вікторія Олександрівна

   Соціально-економічна стратифікація країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Вікторія Олександрівна Бригадир. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення соціально-економічної стратифікації. Запропоновано основні складові концепції ідентифікації системних детермінант соціально-еконоімчної стратифікації, до яких належать суспільний добробут та якість інститутів. Охарактеризовано роль та місце інституцій ЄС у вирівнюванні соціально-економічної стратифікації.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

128

316.443:327(043.3)

Б87

Бригадир, Вікторія Олександрівна

   Соціально-економічна стратифікація країн ЄС [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Вікторія Олександрівна Бригадир. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 298 с.

     У дисертаційній роботі розвинуто теоретичні положення соціально-економічної стратифікації. Запропоновано основні складові концепції ідентифікації системних детермінант соціально-еконоімчної стратифікації, до яких належать суспільний добробут та якість інститутів. Охарактеризовано роль та місце інституцій ЄС у вирівнюванні соціально-економічної стратифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

338.43:330.35.01(477)

С31

Сенишин, Оксана Степанівна

   Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Степанівна Сенишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 41 с.

     У авторефераті досліджено сутність та структурно-функціональну характеристику продовольчого комплексу, з'ясовано місце соціально-економічного прогнозування у функціональній структурі механізму розвитку вітчизняного продовольчого комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

67.9(4Укр)301.1я73

С72

   Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво - ММС) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т. В. Журавель, О. С. Врублевський [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – К. : Фенікс, 2016. – 153 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Співробітництво територіальних громад.pdf.

     Цей посібник містить теоретичні та практичні матеріали, нормативно-правові акти та коментарі до них, інформаційні документи, кращі практики, а також методичні матеріали для організації різних форм навчання з питань розвитку співробітництва територіальних громад.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

131

С44

Скопцова, О. М.

   Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець ХІХ–ХХ століття) [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Скопцова. – К. : Ліра-К, 2017. – 180 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/209-stanovlennya-ta-osoblivost-rozvitku-narodnogo-horovogo-vikonavstva-v-ukrayin-knec-hhhh-stolttya.html.

     В монографії розкрито особливості і національні стилістичні ознаки народного хорового виконавства, запропоновано його класифікацію за формами і художньо-структурними типами, розроблено критерії виконавського професіоналізму, узагальнено характерні ознаки народного хору, ансамблю пісні і танцю, театру пісні і танцю, фольклорного ансамблю, виявлено особливості нородного виконавської манери. як важливої складової народного хорового мистецтва, уточнено основні поняття і терміни.

132

81.2

С78

   Студентські дослідження актуальних питань сучасності іноземними мовами : економічні, соціальні, інноваційні, правові та гуманітарні аспекти [Текст] : матеріали ІV Міжнар. студ. наук. конф. [м. Тернопіль, 17 трав. 2016 р.] / редкол. : Н. С. Лиса, С. М. Рибачок, Ю. В. Грегоращук ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 235 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Студентські дослідження.pdf.

     До збірника увійшли тези учасників студентської наукової конференції, в яких обговорюються актуальні питання сучасності іноземними мовами як важливого засобу міжкультурного спілкування у глобальному світі, аналізуються результати студентської науково-дослідної роботи.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

133

340.1

Г67

Горбенко, Лайма Артурівна

   Суб'єкт права як категорія правознавства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Лайма Артурівна Горбенко. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. короля Д. Галицького, 2017. – 16 с.

     У авторефераті дисертаційної роботі здійснено комплексний аналіз основних засад загальної теорії суб'єкта права, внаслідок чого обгрунтовано та сформульовано низку важливих теоретичних положень, що служать вагомим аргументом на користь закріплення за поняттям суб'єкта права визнання як категорії правознавства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

С91

   Сучасне вокальне мистецтво в Україні [Електронний ресурс] : монографія / редкол. : А. Б. Попова, В. В. Сінельникова, О.О. Сіненко, В. П. Скоромний, Н. Б. Жайворонок. – К. : Ліра-К, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/163-suchasne-vokalne-mistectvo-v-ukrayin.html.

     Орієнтована на розгляд проблем розвитку українського вокального мистецтва. В колі уваги дослідників – маловивчені та недосліджені аспекти вокальної справи в контексті сучасного стану української національної музичної культури. До збірки

ввійшли як нові, так і видані раніше і значно доопрацьовані і розширені наукові й публіцистичні статті, які й дотепер є актуальними.

Монографія розрахована на науковців у галузі мистецтвознавства, культурології та музичної педагогіки, виконавців-вокалістів (вокалістів-практиків, солістів-вокалістів), викладачів та студентів вищої школи, а також усіх, хто цікавиться сучасним вокальним мистецтвом.

135

65.291.213

С91

   Сучасний інструментарій управління поведінкою суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорошук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 244 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасний інструментарій управління.pdf.

     В монографії викладено результати дослідження питань управління розвитком та поведінкою суб'єктів господарювання. Вивчено теоретичні аспекти та запропоновано рішення щодо організаційної діагностики розвитку, кадрового та фінансового забезпечення розвитку, управління організаційно-технічною складовою розвитку та соціоекологічним проблемам стійкого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

136

С99

   Сяйво рідного краю [Електронний ресурс] : альманах. – К. : Ліра-К, 2017. – 692 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/172-syayvo-rdnogo-krayu-hudozhno-krayeznavche-vidannya.html. – До 80-річча Києво-Святошинського району.

     Збірник «Сяйво рідного краю» об’єднав під однією обкладинкою творчість митців Києво-Святошинського району, які впродовж останніх десятиліть творили і впливали на духовний розвиток усього краю. Поети і прозаїки, художники і музиканти, майстри декоративно-вжиткового мистецтва та скульптори – таким є творче розмаїття району.

Роботи кожного із представлених в альманасі митців – це неповторний почерк і стиль, погляд на минуле, сучасність і майбутнє, а також власна відповідь на виклики часу.

Книга буде корисною всім, хто цікавиться мистецьким середовищем Києво-Святошинського району, учням середніх та старших класів, вчителям образотворчого мистецтва, української мови та літератури, краєзнавцям, а також усім, хто любить рідний край та пишається його здобутками.

137

340.132.6

К72

Костюк, Ольга Миколаївна

   Теоретико-правові засади нормативного тлумачення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ольга Миколаївна Костюк. – Івано-Франківськ : Івано-Франків. УП ім. Короля Данила Галицького, 2017. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теорії розуміння та практики реалізації нормативного тлумачення, у ході якого висвітлено історіографію та методологію дослідження, поняття та сутність нормативного тлумачення, його ознаки та властивості. Запропоновано авторське визначення поняття "принципи нормативного тлумачення".

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

Т33

   Теоретична механіка [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Булгаков, В. В. Яременко, О. М. Черниш, М. Г. Березовий. – К. : ЦУЛ, 2017. – 639 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teoretychna_mehanika_bulgakov.pdf#toolbar=0.

     Підручник охоплює основні теми курсу теоретичної механіки. До кожної теми надається коротко теоретичний матеріал, контрольні запитання, розв’язки типових задач, вихідні дані варіантів завдань за темами а також зразок виконання аналогічних завдань тем.

139

65.291.3я73

Т35

   Термінологічний словник з маркетингу (англ. мовою) [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

140

005.95/.96(075.8)

Т38

   Технології управління персоналом [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки / уклад. Г. П. Баб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 51 с.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 8)

141

346.546.6:658.115.31(043.3)

А86

Артемчук, Тетяна Олександрівна

   Трансформація організаційної структури підприємств природних монополій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олександрівна Артемчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи на основі сутнісних характеристик підприємств природних монополій розглянуто теоретико-методичні основи управління розвитком конкурентоспроможності суб'єктів енергетичної галузі. Проведено ідентифікацію економічної, структурної й інформаційної ентропії економічного середовища функціонування енергокомпаній.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

142

346.546.6:658.115.31(043.3)

А86

Артемчук, Тетяна Олександрівна

   Трансформація організаційної структури підприємств природних монополій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Олександрівна Артемчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 193 с.

     У дисертаційній роботі на основі сутнісних характеристик підприємств природних монополій розглянуто теоретико-методичні основи управління розвитком конкурентоспроможності суб'єктів енергетичної галузі. Проведено ідентифікацію економічної, структурної й інформаційної ентропії економічного середовища функціонування енергокомпаній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

Т87

Мальська, М. П.

   Туристичне львовознавство [Електронний ресурс] : монографія. Ч. 1 : Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова / М. П. Мальська, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський. – К. : ЦУЛ, 2017. – 260 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/tyr_lviv.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику систематизовано і викладено теоретичні, методичні і практичні питання гербів та геральдичних композицій у місті Львові. Опрацьовано архівні матеріали з історії міста, а також книги геральдичного змісту починаючи із XV ст. на польській, німецькій, російській та латинській мовах.

144

658.18:658.5.012.2+338.45:338.2

Д18

Данілкова, Анастасія Юріївна

   Управління енергоефективністю промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Юріївна Данілкова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні, науково-методичні положення та практичні рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності промислових підприємств та впровадження системи енергетичного менеджменту. Узагальнено теоретичні підходи до визначення категорійного апарату у сфері енергоефективності, а також сформовано власне визначення енергоефективності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

65.9(4Укр)262.10я73

У67

   Управління продажем банківських послуг [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Васильєва, Я. М. Кривич, С. В. Лєонов [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. – Суми : СумДУ, 2016. – 227 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління продажем.pdf.

     Навчальний посібник складається із чотирьох частин. У першій частині "Управління продажем банківських послуг: сутність та організація" викладено ключові особливості організації ефективного продажу у банківській сфері, принципи ефективної комунікації в банках та психологічні аспекти спілкування з клієнтами банку. У другій частині "Маркетингові комунікації в банках" зосереджено увагу на теорії брендобудування у банківській сфері. Третя частина "Канали продаж банківських послуг" базується на розкритті особливостей комунікацій у фізичних каналах продажу. У четвертій частині "Пошук нових та утримання існуючих клієнтів банку" наведено особливості залучення та обслуговування клієнтів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

146

640.4(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Управління сферою готельного господарства : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : ЦУЛ, 2017. – 336 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/uprav_sferau_ujtel_malsrf.pdf#toolbar=0.

     Розкрито теоретико-методологічні та методико-прикладні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання, проаналізовано розвиток сфери готельного господарства в Україні, зокрема розкрито оцінку діяльності вітчизняної сфери готельного господарства, здійснено маркетингово-соціологічний аналіз ринку туристичних і готельних послуг, досліджено інвестиційну привабливість готельного господарства регіонів України.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

147

Х75

Холявко, В. В.

   Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Холявко, І. А. Владимирський, О. О. Жабинська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 156 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fiz_vlatyvosti_navch_posibnyk.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за програмою підготовки бакалаврів за напрямком "Матеріалознавство". Основна ідея посібника полягає у наданні теоретичного підгрунтя для повноцінного опанування стандартних еспериментальних методик дослідження фізичних властивостей металевих матеріалів та алгоритму кваліфікованої обробки отриманих експериментальних даних.

148

Х75

Холявко, В. В.

   Фізичні властивості та методи дослідження матеріалів [Електронний ресурс] : метод. вказівки до виконання лаб. робіт / В. В. Холявко, І. А. Владимирський, О. О. Жабинська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 100 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fiz_vlastyvosti_metod.pdf#toolbar=0.

     Методичні вказівки містять шаблони протоколів та покрокові інструкції до виконання лаболаторних робіт.

149

67.9(4Укр)302я73

Б24

Баранецька, О. В.

   Фінансова безпека [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 90 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

150

65.291.9-21я73

Ф59

   Фінансовий менеджмент [Текст] = Financial management : навч.-метод. матеріали / уклад. О. Р. Квасовський, І. Ф. Стефанів. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 160 с.

     Навчально-методичне видання забезпечує студентів усією необхідною інформацією для самостійної роботи з вивчення дисципліни і містить методичні вказівки, задачі, тестові завдання, перелік рекомендованої літератури.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

151

330.567.4:334.722(477)

О-76

Остафій, -Тижай Мар'яна Мирославівна

   Фінансовий механізм державної підтримки підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / -Тижай Мар'яна Мирославівна Остафій. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних і методичних засад фінансового механізму державної підтримки підприємництва та розробці практичних рекомендацій щодо його удосконалення. Досліджено генезис теорії і практики фінансового механізму державної підтримки підприємництва.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

152

65.052.9(4Укр)226.210я73

Л64

Литвин, Н. Б.

   Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Електронний ресурс] : підручник / Н. Б. Литвин. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2017. – 676 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23903/1/Financial%20accounting%20in%20banks%2b.pdf.

     У підручнику "Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)" розглянуто теоретико-правові засади організації фінансового обліку в банках України. Узагальнено вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ   щодо обліку банківських операцій та розкриття про них інформації у фінансовій звітності. Висвітлено методику обліку грошових коштів, депозитів, інструментів безготівкових розрахунків, кредитів, фінансових інвестицій, валютних операцій, основних засобів та нематеріальних активів, лізингових операцій, запасів матеріальних цінностей, власного капіталу, доходів, витрат та фінансового результату   банку. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її характеристику.

153

65.9(4Укр)26я73

Ф59

   Фінансовий ринок [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. П. М. Рендович, О. О. Луцишин. – Тернопіль : Студія Друку, 2017. – 20 с.

     Методичні рекомендації до вивчення курсу включають повний комплекс методичного забезпечення для вивчення дисципліни "Фінансовий ринок", програму курсу, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

154

339.7.336.144

К61

Колосова, Вікторія Павлівна

   Фінансові ресурси міжнародних інституцій у системі бюджетного планування України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Павлівна Колосова. – К. : КНТЕУ, 2017. – 33 с.

     В авторефераті дисертаційнії роботі розкрито сутність фінансових ресурсів міжнародних інституцій у економічному розвитку країни, яка полягає у використанні сукупності фінансових інститутів, у тому числі бюджетного, податкового, страхового, кредитного механізмів з метою створення належних умов розвитку соціального забезпечення як вагомої функції державного управління з урахуванням динаміки показників соціально-економічного розвитку країни, у тому числі прожиткового мінімуму, середньої заробітної плати у реальному секторі економіки, бюджетній сфері, що надасть можливість підвищити якість бюджетного планування і доступність суспільних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

336.76:338.5(043.3)

Л37

Левкович, Оксана Володимирівна

   Формування реакції ринку акцій України на монетарні та немонетарні інформаційні сигнали [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Володимирівна Левкович. – Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці й удосконаленню науково-методичних підходів до формування реакції ринку акцій України на монетарні та немонетарні інформаційні сигнали. Поглиблено сутнісну інтерпретацію поняття "макроекономічний інформаційний сигнал". Доповнено систему ознак для класифікації макроекономічнихінформаційних сигналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

005.336:005.21:33.05

Г19

Гапон, Юлія Володимирівна

   Формування та оцінування потенціалу стратегічних змін підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Володимирівна Гапон. – Харків : ХНЕУ ім. с. Кузнеця, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення та удосконалено методичне забезпечення формування та оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

87.7Г

Х18

Хамитов, Н.

   Этика. Путь к красоте отношений [Електронний ресурс] : курс лекций / Н. Хамитов, С. Крылова. – 4-изд. испр. и доп. – К. : КНТ, 2017. – 260 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Etika_Hamitov.pdf#toolbar=0.

     В исправленном и дополненном издании курса лекций «ЭТИКА: путь к красоте отношений» Н. Хамитов и С. Крылова доступно и интересно раскрывают основные моральные проблемы современного человека. Часть материала подана в виде увлекательных диалогов философа, писателя и психоаналитика.