Нові надходження СІЧЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

349.42(477)(075.8)

А25

   Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Аграрне право України.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Донний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу аграрного права України.

                             20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

2

351(477)(075.8)

А31

   Адміністративна діяльність [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративна діяльність.pdf.

     При підготовці посібника використана ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

                             20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

3

342.9(477)(075.8)

А31

   Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 213 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративне право України.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито основні положення адміністративного права (поняття, предмет, метод, норми, відносини та джерела), суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного процесу, розглянуто питання організаційного регулювання в різних галузях управління на сучасному етапі.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

4

342.9(075.8)

А31

   Адміністративне судочинство [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 186 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративне судочинство.pdf.

     Призначенням навчального посібника є надання знань щодо основних категорій адміністративного судочинства, механізмів судового захисту прав, свобод та інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері публічної адміністрації, знайомства з системою спеціалізованих судів, які здійснюють адміністративне судочинство.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 18)

5

342.9.03:351.713(477)

Ц28

Цвіра, Діана Миколаївна

   Алміністративне судочинство у справах, пов'язаних із вирішенням податкових спорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Діана Миколаївна Цвіра. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань адміністративно-правового регулювання розгляду й вирішення податкових спорів у межах адміністративного судочинства. Розглянуто правову категорію "податковий спір" як один із видів публічно-правового спору.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

6

342.9.03:351.713(477)

Ц28

Цвіра, Діана Миколаївна

   Алміністративне судочинство у справах, пов'язаних із вирішенням податкових спорів [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Діана Миколаївна Цвіра. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 347 с.

     Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань адміністративно-правового регулювання розгляду й вирішення податкових спорів у межах адміністративного судочинства. Розглянуто правову категорію "податковий спір" як один із видів публічно-правового спору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

346.5(477)(075.8)

А72

   Антимонопольне конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 174 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антимонопольне конкурентне право.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

8

336.77:338.43

І-85

Ісаян, Анна Мосесівна

   Банківське кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Мосесівна Ісаян. – К. : УБС, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоертико-методологічні засади банківського кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності, удосконалено методичні підходи та надано практичні рекомендації стосовно даного процесу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

347.734(477)(075.8)

Б23

   Банківське право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківське право..pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу банківського права України.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

10

347.731.1(477)(075.8)

Б64

   Біржове право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Біржове право України.pdf.

     При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України.

Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

11

84(4Укр)5

С17

Самчук, У. О.

   Гори говорять [Текст] : роман / У. О. Самчук. – К. : ЦУЛ, 2017. – 178 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

12

346(477)

Г72

   Господарське законодавство України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2017. – 576 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарське законодавство України.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 5)

13

346(477)(075.8)

Г72

   Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарське право України.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті положення про основні засади господарської діяльності, про суб'єкти господарювання (підприємства, господарські товариства, об'єднання підприємств, громадян як суб'єктів господарювання) та господарські зобов'язання.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 16)

14

346(477)(075.8)

Г72

   Господарське процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 199 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарське процесуальне право України.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті загальні положення господарського процесу, положення про досудове врегулювання господарського спору, про підвідомчість та підсудність справ, про учасників судового процесу про докази та запобіжні заходи.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

15

81`27(075.8)

Д46

   Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 155 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Ділова українська.pdf.

     Пропонований посібник зорієнтований на формування знань з дисципліни "Ділова українська мова" з урахуванням поширення в обігу електронних документів в діловодстві та останніх тенденцій щодо запровадження електронного документообороту в державних органах.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

16

347.29

А65

Андрієнко, Валентина Володимирівна

   Договір форфейтингу у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Валентина Володимирівна Андрієнко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації вирішує проблему визначення загальнотеоретичних засад цивільно-правового регулювання відносин форфейтингу. Зокрема, визначено стан дослідження проблематики договору форфейтингу у цивільному праві та його напрямки, дослідженні основні наукові підходи до договору форфейтингу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

17

347.29

А65

Андрієнко, Валентина Володимирівна

   Договір форфейтингу у цивільному праві України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Валентина Володимирівна Андрієнко. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – 215 с.

     Дисертація вирішує проблему визначення загальнотеоретичних засад цивільно-правового регулювання відносин форфейтингу. Зокрема, визначено стан дослідження проблематики договору форфейтингу у цивільному праві та його напрямки, дослідженні основні наукові підходи до договору форфейтингу.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

347.44(075.8)

Д59

   Договірне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Договірне право.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                              20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 14)

19

349.6(477)(075.8)

Е40

   Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 229 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Екологічне право України.pdf.

     При підготовці посібника використано ряд міжнародних актів та ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

20

Е40

   Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25465/1/Ekonomika%20prazi_2016.pdf.

     Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» містить різні види завдань для практичної та самостійної підготовки студентів: теоретичні питання робочої програми, найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни, питання для обговорення, групові завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, різні види завдань для самостійної роботи та тематику проведення тренінгових занять, задачі і тести, приклади розв’язування задач, перелік рекомендованої літератури.

21

341(4)(075.8)

Є24

   Європейське право (право Європейського Союзу) [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 158 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейське право...pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 14)

22

349.44(477)(075.8)

Ж74

   Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 249 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літж/Житлове право України.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

23

711.455:331.108

Н59

Нєчева, Наталя Валеріївна

   Забезпечення ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Валеріївна Нєчева. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних і методичних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

349.4(477)(075.8)

З-51

   Земельне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 238 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Земельне право України.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

25

349.4(477)

З-51

   Земельні та майнові паї. Оренда землі [Текст] : зб. законодавства / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 191 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Земельні та майнові паї.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

26

347.4(477)(075.8)

З-78

   Зобов'язальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зобов'язальне право України.pdf.

     Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

27

346(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у господарських відносинах з коментарями [Текст] / Ю. Л. Бошицький, А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Грудницької. – К. : ЦУЛ, 2017. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у господарських.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців. Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

28

340.12(09)(075.8)

І-90

   Історія вчень про державу та право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія вчень про державу та право.pdf.

     У запропонованому навчальному посібнику розглядається світова політична думка, викладено основі доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу, особливу увагу приділено теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права тощо.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 18)

29

340.12(09)(075.8)

І-90

   Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 171 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія держави і права зарубіжних країн.pdf.

     Основною метою навчального посібника є ознайомлення із загальними закономірностями виникнення й розвитку держав, найважливішими історико-правовими та політичними фактами в житті зарубіжних країн, юридичною термінологією та із світовими пам'ятками юридичної культури.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 15)

30

340.12(477)(09)(075.8)

І-90

   Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія держави і права України.pdf.

     Структура навчального посібника визначена навчальною програмою курсу, системою юридичних знань даної галузі та складається з двадцяти одного розділу. Метою посібника є забезпечення студентів вищих юридичних навчальних закладів понятійним матеріалом щодо змісту питань, які традиційно розглядають у курсі "Історія держави і права України".

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 18)

31

94(477)(075.8)

І-90

   Історія України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 187 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія України...pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються процеси появи державності на території України, починаючи з появи перших поселень на території сучасної України до процесу утворення незалежної держави.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

32

342(075.8)

К65

   Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 206 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конституційне право зарубіжних країн.pdf.

     Метою упорядкування посібника "Конституційне право зарубіжних країн" є надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства зарубіжних країн, викладення конституційно-правового досвіду країн світу у галузі врегулювання державно-владних відносин, захисту конституційних прав громадян, осіб без громадянства, іноземців, біженців, корінних народів зарубіжних держав.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 18)

33

342(477)(075.8)

К65

   Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 218 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конституційне право України.pdf.

     Метою упорядкування посібника "Конституційне право України" є надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 18)

34

346(477)(075.8)

К68

   Корпоративне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корпоративне право України.pdf.

     При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентами - у запитаннях і відповідях.

                              20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

35

005.941

Ш66

Шкільняк, М. М.

   Корпоративне управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / М. М. Шкільняк, О. З. Апостолюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 170 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

36

343.98(075.8)

К82

   Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Криміналістика...pdf.

     В навчальному посібнику для викладу його змісту використано низку нормативно-правових актів України. Посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

                              20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

37

343.2/.7(477)(075.8)

К82

   Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне право України. Тетарчук І. В..pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне законодавство України з урахуванням останніх змін та тенденцій декриміналізації окремих видів діянь.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

38

343.1(477)(075.8)

К82

   Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 215 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне процесуальне право України.pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне процесуальне законодавство України з урахуванням останніх змін та новел, висвітлюються основні засади кримінального провадження, головні поняття і категорії.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 18)

39

343.9(075.8)

К82

   Кримінологія [Текст] : навч. посіб. / авт.-упоряд. Д. Л. Тупчієнко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінологія.pdf.

     У посібнику викладено основні положення у вигляді схем. Навчальний посібник розрахований на студентів, курсантів, слухачів, ад'юнктів та аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників правоохоронних органів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

40

16(075.8)

Л69

   Логіка для юристів [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 149 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логіка для юристів.pdf.

     Юрист у своїй діяльності широко користується такими логічними категоріями, як поняття, судження, умовивід, закон, аналогія, версія, спростування, доказ і заперечення, знання яких значно підвищують культуру мислення, професійний рівень сучасного фахівця.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

41

84(4Укр)5

Т36

Тесленко, А. Ю.

   Любов до ближнього. Страчене життя. Школяр [Текст] / А. Ю. Тесленко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 72 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

42

84(4Укр)6

Б14

Багряний, І.

   Людина біжить над прірвою [Текст] : роман / І. Багряний. – К. : ЦУЛ, 2017. – 288 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

43

84(4Укр)6

С66

Сосюра, В. К.

   Мазепа [Текст] : поема / В. К. Сосюра. – К. : ЦУЛ, 2017. – 159 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мазепа.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

44

341(075.8)

М58

   Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародне право.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло. Посібник складається з двох частин: 1. Загальна частина. 2. Особлива частина.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 18)

45

М74

   Мобільні інформаційні системи [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. Г. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 60 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/50272/fkit_kiosu_dmis_kn_Lek.pdf.

46

342.553(477)(075.8)

М90

   Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 206 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Муніципальне право.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

47

347.2/.3

М14

Майка, Наталія Володимирівна

   Набуття речових прав на чуже нерухоме майно в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право ; цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Наталія Володимирівна Майка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено порядок виникнення речових прав на чуже нерухоме майно в цивільному праві України. Встановлено, що виникнення речових прав на чуже нерухоме майно здійснюється на практиці двома способами: шляхом встановлення таких прав та шляхом набуття.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

48

347.2/.3

М14

Майка, Наталія Володимирівна

   Набуття речових прав на чуже нерухоме майно в цивільному праві України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Наталія Володимирівна Майка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 228 с.

     У дисертаційній роботі досліджено порядок виникнення речових прав на чуже нерухоме майно в цивільному праві України. Встановлено, що виникнення речових прав на чуже нерухоме майно здійснюється на практиці двома способами: шляхом встановлення таких прав та шляхом набуття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

342.7(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Закону України "Про вищу освіту" [Текст] / А. В. Молдован, Р. С. Кацавець, О. М. Хохленко, К. Р. Добкіна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Науково-практичний коментар..pdf.

     Науково-практичний коментар розрахований на наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих учбових закладів, здобувачів вищої освіти, інших осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також на осіб, які мають намір навчатися у вищих навчальних закладах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

50

347.6(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 5 верес. 2017 р. / С. М. Кавун, О. М. Клюєв, А. А. Стародубцев [та ін.]. – К. : Професіонал, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/НПК Сімейного кодексу.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей. Аналіз статей проводиться з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України.

                              4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

51

347.96(477)(075.8)

Н85

   Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Нотаріат України.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник може бути корисним для всіх, хто прагне підвищити рівень фахових знань та бажає озброїти себе системою знань з курсу "Нотаріат України"

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 14)

52

65.052.202.1я73

О-17

   Облікова політика [Електронний ресурс] : курс лекцій / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 70 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/50884/2.%20%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf.

53

65.291-983я73

О-17

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/50923/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

54

343.1(075.8)

О-60

   Оперативно-розшукова діяльність [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Оперативно-розшукова діяльність.pdf.

     Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу оперативно-розшукової діяльності, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

55

338.43:631.15:631.95

Х69

Ходаківська, Ольга Василівна

   Організаційно-економічне регулювання екологізації аграрного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Василівна Ходаківська. – К. : ІАЕ, 2016. – 36 с.

     Автореферат дисертації обгрунтовано теоретико-методологічні та науково-прикладні засади організаційно-економічного регулювання екологізації аграрного виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

330.1(075.8)

О-75

   Основи економічної науки [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Основи економічної науки.pdf.

     У посібник включено: перелік теоретичних питань та коментар до них; мікроекономічні та макроекономічні графічні моделі та пояснення до них; завдання щодо аналізу динаміки основних показників розвитку економіки України.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 19)

57

65.290.5я73

О-93

   Оцінка вартості майна та бізнесу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51437/Lekzii.pdf.

58

67.9(4Укр)304.3я73

О-93

   Оцінка прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 108 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51448/lekzii.pdf.

59

347.73(477)(075.8)

П44

   Податкове право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 183 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкове право України.pdf.

     В даному посібнику наведені в стислому вигляді відповіді на найбільш актуальні питання правового регулювання, що зачіпаються в курсі податкового права, в тому числі подаються визначення основних понять курсу, як то "податок" і т. ін.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

60

84(4Укр)5

Ф83

Франко, І. Я.

   Поезії [Текст] : збірка / І. Я. Франко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 191 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Поезії (збірка).pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

61

32-027.21(075.8)

Г31

Гелей, С. Д.

   Політико-правові системи країн світу [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : ЦУЛ, 2017. – 346 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політико-правові системи.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

62

32-027.21(075.8)

П50

   Політологія [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політологія...pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів та побудований на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

63

351:342

Т54

Толуб'як, В. С.

   Право в публічному управлінні [Текст] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб'як, Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 213 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30541/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%A3.pdf.

     Право в публічному управлінні є однією з профілюючих дисциплін, яка передбачає вивчення комплексу теоретичних положень, які регулюють діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

64

347.77/.78(075.8)

Д21

Дахно, І. І.

   Право інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська ; за ред. І. І. Дахна. – К. : ЦУЛ, 2016. – 550 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Pravo%20intelect%20vlasn_Dahno.pdf#toolbar=0.

     Ця книга є другим спільним навчальним посібником її авторів з інтелектуальної

власності, опублікованим видавництвом «Центр учбової літератури». Містить

матеріал, який відсутній в книгах інших авторів з інтелектуальної власності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 3)

65

338.48(075.8)

К59

Козловський, Є. В.

   Правове регулювання туристичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : ЦУЛ, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Pravove reguluv turist_Kozlovski.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, особливості українського та іноземного туристичного законодавства, структуру та напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації, основні види та функції туристичних формальностей.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

66

347.73

С13

Савченко, Л. А.

   Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі [Текст] : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош. – К. : ЦУЛ, 2017. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pravovi_problemy_realiz.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено питанням реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі. У ній з'ясовано сутність правових принципів фінансового контролю, їх ознаки та види; уточнено поняття "фінансово-контрольний процес" та "стадії фінансово-контрольного процесу"; окреслено стадії фінансово-контрольного процесу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

67

811.161.2(075.8)

П69

   Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, А. К. Павлова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 396 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практикум з української мови.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням».

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 1)

68

657(075.8)

П69

   Практикум з фахових дисциплін спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" освітнього ступеня "Магістр" [Текст] / В. П. Матвієнко, В. М. Фурман, Є. В. Калюга [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Practikom%20fahovyh%20dysciplin_Kaluga.pdf#toolbar=0.

     Навчальний практикум для проведення семінарських (практичних) занять з дисциплін "Організація бухгалтерського обліку", "Організація та методика аудиту", "Звітність підприємств", "Судово-бухгалтерська експертиза", для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" освітнього ступеня "Магістр".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

69

Ч-75

Чорний, В. З.

   Прикладні аспекти диференціального числення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. З. Чорний, Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51063/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%86%20%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98....pdf.

     Посібник написано відповідно до вимог програми дисципліни “Математичний аналіз” для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Містить матеріали з розділу математичного аналізу “Диференціальне числення функції однієї змінної ”. Демонструється застосування похідної функції однієї змінної у математиці, фізиці, економіці, хімії. біології. Наведено приклади детального розв’язання типових задач, вправи для самостійної роботи студентів.

70

34(37)(075.8)

Р51

   Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 135 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Римське приватне право.pdf.

     У навчальному посібнику аналізуються основні поняття римського приватного права, характеристики та джерела римського права, вчення про особи, вчення про сімейні відносини, вчення про позов, вчення про речове, зобов'язальне та спадкове право.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

71

808(075.8)

О-59

Онуфрієнко, Г. С.

   Риторика [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 624 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Риторика.pdf. – До 25-річчя Незалежності України.

     Це грунтовний навчальний посібник, у якому в оригінальний спосіб систематизовано й висвітлено основоположні поняття і категорії загальної та прикладної риторики.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 1)

72

658

К20

Капаруліна, І. М.

   Розвиток підприємства : концепція і технологія дослідження [Текст] : монографія / І. М. Капаруліна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розвиток підприємства...pdf.

     Монографію присвячено дослідженню закономірностей розвитку підприємств на засадах універсалізму. Проводиться грунтовний аналіз теолретико-методологічних засад теорії розвитку підприємства та поточних умов розвитку підприємств на прикладі авіабудівної галузі.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

73

343.9

П50

Поліщук, В. В.

   Розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю [Текст] : монографія / В. В. Поліщук, Р. В. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2017. – 174 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розслідування злочинів.pdf.

     Пропонована читачеві робота присвячена результатам дослідження злочинів, пов'язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

74

343.9(075.8)

А47

Алєксєєв, О. О.

   Розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч. посіб. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський, В. В. Пясковський. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Розслідування окремих видів злочинів.pdf.

     У пропонованому посібнику розглянуто сучасні криміналістичні методики з урахуванням особливостей розслідування злочинів окремих видів. Посібник розрахований на слідчих, працівників суду, прокуратури, оперативних підрозділів, захисників, курсантів, слухачів, аспірантів і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 1)

75

84(4Укр)6

Б14

Багряний, І.

   Сад Гетсиманський [Текст] : роман / І. Багряний. – К. : ЦУЛ, 2017. – 495 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

76

338.48-44(075.8)

К88

Кудла, Н. Є.

   Сільський туризм : основи підприємництва та гостинності [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. – К. : ЦУЛ, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Silskiy turizn_Kudla.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та економічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 14)

77

347.6(477)(075.8)

С37

   Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 175 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейне право..pdf.

     При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

78

343.9(477)(075.8)

С47

   Слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні [Текст] : навч. наоч. посіб. у схемах і табл. / О. А. Осауленко, А. В. Самодін, О. О. Самодіна [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Слідчі (розшукові) дії.pdf.

     У навчальному посібнику, відповідно до програм навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Криміналістика», «Теорія судових доказів», на підставі положень чинного кримінального процесуального законодавства України, проаналізовано та схематично узагальнено основні положення про слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

79

005.32:159.9(043.3)

Р69

Романов, Артур Дмитрович

   Соціально-психологічні домінанти в управління персоналом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артур Дмитрович Романов. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертації за рахунок аналізу різних підходів закордонних і вітчизняних вчених і фахівців в сфері менеджменту персоналу, психології та педагогіки стосовно сутності та змісту поняття "соціально-психологічний клімат" удосконалено визначення цього терміну, а також враховуючи предмет дослідження сформульовано поняття "соціально-психологічна домінанта".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

330.34

К78

Краус, Н. М.

   Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін [Текст] : монографія / Н. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2017. – 596 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/stanovlenna_inovaciynoy_ekonomiky.pdf#toolbar=0.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та її інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості інституціонального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх ключових інститутів у різних країнах світу.

                               5 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 5)

81

311(075.8)

С78

   Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря, Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, Ж. А. Кононенко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Статистика...pdf.

       Розглядаються теми освітньо-професійної програми (2010р.) навчального курсу     " Статистика". Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики в модульному варіанті з програмованою формою контролю знань.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

82

005.21(075.8)

С83

   Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська, С. М. Задорожна [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 376 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/strat_men_budko.pdf#toolbar=0.

     На сторінках книги у доступній формі розкриваються теоретичні поняття і положення стратегічного менеджменту, наводяться прикладні аспекти його використання в умовах посилення процесів глобалізації та інтеграції.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

83

340.6(075.8)

А87

Архіпов, В. В.

   Судово-товарознавча експертиза товарів народного споживання та послуг : теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судово-товарознавча експертиза.pdf.

     Розглянуто теоретичні і методологічні основи судово-товарознавчої експертизи, зокрема понятійний апарат, принципи, предмет і методи. Теоретично узагальнено та розроблено методологічні засади ідентифікаційної експертизи. Визначено структурно-технологічну послідовність її проведення і запропоновано методичне забезпечення для одержання відтворювальних, об'єктивних, адекватних результатів експертного дослідження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

84

С91

   Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства [Електронний ресурс] : колект. моногр. / Т. В. Юрчишин, Н. В. Собецька, І. О. Стешин [та ін.] ; наук. ред. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 320 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25566/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80..pdf.

     Монографія висвітлює нові тенденції наукових досліджень з проблем комунікативної, когнітивної, контрастивної, гендерної та функціональної лінгвістики, методики викладання іноземних мов, перекладознавства.

85

005.3(075.8)

Т33

   Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teoriay_pryynayttay_rishen_butko.pdf#toolbar=0.

     Підручник призначено для самостійних і практичних занять магістрам з менеджменту, державної служби, студентам вищих навчальних закладів, слухачам центрів підвищення кваліфікації державних службовців, директорам підприємств та бізнесменам з метою оволодіння методами прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

86

349.2(477)(075.8)

Т78

   Трудове право України [Текст] : підручник / С. В. Вишновецька, Д. В. Журавльов, М. І. Іншин [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 472 с.

     У підручнику висвітлюються основні питання трудового права. У Загальній частині визначається місце трудового права у системі галузей права, розкривається його предмет, метод, функції, система та принципи.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 4)

87

349.2(477)

Т78

   Трудові відносини. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трудові відносини. Законодавство.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників Національної служби посередництва і примирення, незалежних посередників, фахівців та експертів трудового арбітражу, державних інспекторів Державної інспекції України з питань праці.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

88

005

К78

Краус, К. М.

   Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Текст] : монографія / К. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2016. – 227 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління маркетингом малих.pdf.

     Монографію присвячено   розробці науково-теоретичних засад, методичних підходів   і практичних рекомендацій щодо   управління маркетингом малих торговельних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

89

336.71(075.8)

З-43

Звєряков, М. І.

   Управління фінансовою стійкістю банків [Текст] : підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 518 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління фінансовою стійкістю.pdf.

     Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків. Курс займає місце одного з основних у системі спеціальних дисциплін, які формують необхідний рівень магістрів зі спеціальності 072   «Фінанси, банківська справа та страхування» та повинен забезпечити придбання студентами знань та навиків щодо фундаментальних та практичних питань теорії та практики управління фінансовою стійкістю.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

90

336(075.8)

Ф59

   Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [Текст] : підручник / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька ; за ред. В. О. Онищенка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 600 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінанси...pdf.

     У підручнику розглянуто основи функціонування державних, корпоративних, та міжнародних фінансів, управління державними фінансами, фінансові аспекти діяльності вітчизняних та міжнародних корпорацій, а також бюджетну систему й процес, проблеми державного кредиту й державного боргу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

91

658.14/.17

С90

Сусіденко, О. В.

   Фінансова безпека підприємства : теорія, методи, практика [Текст] : монографія / О. В. Сусіденко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 128 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Finansova bezpeka pidpr_Susidenko.pdf.

     Методичну і теоретичну основу монографії склав синтез результатів прикладних досліджень в економіці, наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких висвітлено фундаментальні теорії економічної та фінансової безпеки.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

92

336.713

Ф59

   Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [Текст] : монографія. Т. 1 / Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 112 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/finasova_dial_1.pdf#toolbar=0.

     Розкрито зміст, напрями та особливості фінансової діяльності комерційного банку. Розглянуто особливості корпоративного управління в комерційних банках з позиції статусу банка як різновиду корпорації і як учасника інших корпорацій. Визначено сутність, особливості та порядок формування корпоративної стратегії комерційного банку з точки зору менеджеральної теорії та теорії організацій.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

93

336.713

Ф59

   Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [Текст] : монографія. Т. 2 : Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків / Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 144 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/finasova_dial_2.pdf#toolbar=0.

     Розкрито зміст, напрями та особливості корпоративного оцінювання конкурентоспроможності комерційного банку. Розглянуто особливості методичного забезпечення оцінювання конкурентоспроможності комерційного банку як корпоративного утворення.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

94

347.73(477)(075.8)

Ф59

   Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансове право..pdf.

     Метою посібника є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 16)

95

658.15(075.8)

Ф59

   Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2017. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий менеджмент..pdf.

     Навчальний посібник охоплює усі теми дисципліни "Фінансовий менеджмент". У кожній темі навчального посібника представлено ключові поняття і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

96

658.15(075.8)

Б38

Бедринець, М. Д.

   Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий менеджмент у малому.pdf.

     У навчальному посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» на основі аналізу досягнень провідних вітчизняних та зарубіжних науковців та досвіду практики господарського життя висвітлено ключові питання організації діяльності суб’єктів малого підприємництва в ринкових умовах, розглянуто особливості функціонування фінансів малого бізнесу та управління ними, досліджено закономірності його розвитку та державного регулювання в контексті інтеграційних процесів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

97

65.261.41-18

Ф63

   Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] : зб. тез доп. ХІ Всеукр. наук.-практ. студ. конф. [м. Тернопіль, 24 листоп. 2017 р.] / редкол. : А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик [та ін.] ; відп. ред. А. І. Луцик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 143 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/25738/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%202017-1.pdf.

       У збірнику подано тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів", де розкрито найбільш актуальні проблеми становлення та розбудови податкової системи України за такими напрямами: пріоритети реалізації фіскальної політики України в сучасних умовах; вдосконалення вітчизняної системи оподаткування в умовах фінансово-економічної нестабільності; інституційно-правові основи функціонування податкової системи України; проблеми та пріоритети функціонування й розбудови митної системи України; світові тенденції трансформації оподаткування у контексті мінімізації кризових явищ в економіці.

98

330.341.1:637.52

М90

Муллер, Марина Вячеславівна

   Формування інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Вячеславівна Муллер. – Полтава : ПДАА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню та узагальненню теоретико-методичних та науково-практичних рекомендацій щодо формування інноваційного розвитку м'ясопереробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

347(477)(075.8)

Ц58

   Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільне право України. Навч. посіб..pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України, висвітлюються основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі України.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

100

347.9(477)(075.8)

Ц58

   Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільне процесуальне право України.pdf.

     Навчальний посібник допоможе у засвоєнні студентами, слухачами та усіма практикуючими юристами поняття цивільного процесуального права, цивільного процесу, його завдань, принципів загальних положень цивільного процесу, а також наказного. позовного та окремого провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

101

355.58(075.8)

Ц58

   Цивільний захист [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний захист.pdf.

     У підручнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територіальних одиниць, населення та суб'єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

102

340(075.8)

Ю70

   Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 157 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридична деонтологія.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

103

340(075.8)

Ю70

   Юридичне документознавство [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 163 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридичне документознавство.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях та складається з таких основних розділів курсу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)