Нові надходження ЛЮТИЙ 2018

Категорія: Нові надходження

1

К43

Кириченко, Ю. В.

   Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Кириченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 540 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Aktualni_problemy_kons_pr.pdf#toolbar=0.

     У монографії розглянуто права людини як складне, багатоаспектне суспільне явище та стан його наукового розроблення, особливості методології дослідження, джерела та класифікація прав і свобод людини і громадянина. Уперше в контексті європейського досвіду здійснено системний комплексний науковий аналіз змісту конституцій України та 42 держав континентальної Європи, правові системи яких належать до романо-германської правової сім’ї. Особлива увага приділена теоретичним і практичним проблемам конституційно-правового регулювання громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2

А43

   Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу [Електронний ресурс] : монографія / С. М. Амеліна, О. В. Бабенко, Н. В. Білоус [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Амеліної. – К. : ЦУЛ, 2018. – 470 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Amelina_2A.pdf#toolbar=0.

     У монографії висвітлено низку проблем теорії і практики сучасного перекладу. Представлено інформаційний простір як чинник впливу на перекладацьку діяльність. Окреслено особливості перекладу термінології в аграрному дискурсі, акцентовано на труднощах перекладу аграрної термінології та пошуках шляхів їх подолання. Розглянуто методичні аспекти фахової підготовки сучасного перекладача.

3

 

   Аналітична записка про ефективність використання коштів обласного бюджету Тернопільської області на підтримку і розвиток театрального та філармонійного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас, В. Чубатий. – Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. – 57 с.

4

811.111(075.8)

К56

Ковалик, Н. В.

   Англійська мова з основ міжнародної економіки [Текст] = English for International Economics : підручник / Н. В. Ковалик, Н. О. Зайшла, Л. М. Тимочко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 480 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Англійська мова з основ міжнародної.pdf.

     Пропонований підручник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі економічних наук, а також фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу економічної літератури та рівень свого фахового мовлення.

                               15 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 15)

5

347.734(477)

Б23

   Банківські та кредитні відносини. Законодавство, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 407 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківські та кредитні відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківських установ, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян - позичальників кредитів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

6

347.736(477)

Б23

   Банкрутство. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банкрутство.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючий санацією, ліквідаторів) для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

7

Д81

Дудник, С. В.

   Біофізика гідробіонтів : курс лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Дудник. – К. : ЦУЛ, 2018. – 278 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Biofizika_Gidrobiontiv.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу «Біофізика гідробіонтів» для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». У ньому систематизовано матеріали щодо закономірностей перебігу фізичних процесів в організмах гідробіонтів різних рівнів складності біологічної організації. Акцентовано увагу на практичному застосуванні досягнень біофізики для розвитку рибництва та удосконалення рибальства.

8

347.73(477)

Б98

   Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 150 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бюджетний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

9

346(477)

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 151 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарський кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

10

346(477)

Г72

   Господарські договори : правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. А. Верховець, О. С. Удовиченко, К. І. Чижмарь [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 84 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарські договори.pdf.

     Поняття "господарський договір" доволі широко використовується у юридичній практиці, але досі є явищем спірним, за великим рахунком невизначеним у правовому сенсі. Вітчизняна юридична наука та практика успадкували радянську цивілістичну спрямованість, і навіть прийняття свого часу Господарського кодексу України не виправило ситуацію.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

11

005.92(075.8)

Д46

   Діловодство яким воно має бути [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2017. – 535 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діловодство яким воно.pdf.

     Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації, і державної, і приватної, а в органах місцевого управління мають свою специфіку, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія розповсюджується на всю територію, яка підпорядкована органу місцевої влади.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

12

332.33:502.3(477)

Є26

Євсюков, Тарас Олексійович

   Еколого-економічні засади використання та охорони особливо цінних земель в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Тарас Олексійович Євсюков. – К. : НУБіПУ, 2016. – 51 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено системне дослідження з розв'язання наукової проблеми, пов'язаної із розробленням еколого-економічних засад і практичних рекомендацій щодо використання та охорони особливо цінних земель в умовах завершення трансформації земельних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

338.48(075.8)

Е40

   Економіка туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 539 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ekonomika_turizmu.pdf.

     Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

14

349.44(477)

Ж74

   Житловий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 54 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літж/Житловий кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

15

338.48-44(477)(075.8)

Р90

Рутинський, М. Й.

   Замковий туризм в Україні [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. – К. : ЦУЛ, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Замковий туризм в Україні.pdf.

     У навчальному посібнику обгрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам'яток України.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

16

342.8(477)

З-33

   Запобігання корупції. Законодавство [Текст] : практ. посіб. станом на 14 берез. 2017 р. / упоряд. С. В. Пєтков, О. Г. Боднарчук, І. Ш. Рамазанов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Запобігання корупції.pdf.

     Посібник розрахований на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, які є суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", на уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм, а також на суддів, прокурорів, слідчих, детективів та адвокатів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

17

343.1(477)

З-38

   Захист у кримінальному процесі за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2017. – 346 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Захист у кримінальному процесі.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є не порівняння та оціночні висновки у порівнянні з попереднім кодексом, а , навпаки, звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

18

343.1(477)

З-38

   Заходи забезпечення кримінального провадження. Зразки та бланки процесуальних документів [Текст] : практ. посіб. - комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Заходи забезпечення кримінального провадж.pdf.

     Практичний посібник - коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

19

347.9(477)(075.8)

З-41

   Збірник тестів, зразки ситуаційних та практичних завдань на допомогу виконавцю у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2017. – 144 с.

     Посібник розрахований на державних та приватних виконавців, працівників Міністерства юстиції України, адвокатів, фахівців в галузі права для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

20

349.4(477)

З-51

   Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам АТО [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2017. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Земельні спори.pdf.

     Завданням цього посібника є розгляд питань, що пов'язані із земельними спорами та способами їх вирішення. Розглянуті матеріали сучасної судової практики та найновіші нормативні акти.

                             5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

21

349.4(477)

З-51

   Земельні та майнові паї. Оренда землі [Текст] : зб. законодавства / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 191 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Земельні та майнові паї.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

22

342.9(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві [Текст] / упоряд. С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 78 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних док.pdf.

     Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов. Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

23

346(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у господарському провадженні [Текст] / упоряд. С. М. Грудницька, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у господарському провадженні.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців. Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонуються матеріали довідкового та методичного характеру.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

24

343.1(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні з коментарями [Текст] : практ. посіб. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, М. І. Леоненко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, детективів, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також на студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

25

343.1(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві [Текст] / упоряд. С. С. Чернявський, С. В. Пєтков, Л. Д. Удалова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 92 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у кр.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадження та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

26

347(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з коментарями [Текст] / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 151 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з комент.pdf.

     Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

27

657.371

І-58

   Інвентаризація [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2017. – 139 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвентаризація. Практ. посіб.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

28

347.77/.78(075.8)

Х69

Ходаківський, Є. І.

   Інтелектуальна власність : економіко-правові аспекти [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : ЦУЛ, 2017. – 275 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальна власність економіко-правові.pdf.

     Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

29

347.77/.78(477)

І-73

   Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальна власність. Законодавство.pdf.

     Посібник розрахований на суб'єктів права інтелектуальної власності - творців об'єкта права інтелектуальної власності, інших осіб, яким належать особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору, суддів, адвокатів, а також студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

30

342.9(477)

К57

   Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 191 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кодекс адміністративного судочинства.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

31

349.2(477)

К57

   Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 84 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кодекс законів про працю Украіни.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

32

342.9(477)

К57

   Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 238 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кодекс України про адміністр.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

33

343.98(477)(075.8)

К82

   Криміналістика у питаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / П. Є. Антонюк, А. О. Антощук, В. М. Атаманчук [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 118 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Криміналістика у питаннях.pdf.

     У навчальному посібнику, відповідно до програми навчальної дисципліни "Криміналістика" Національної академії внутрішніх справ, з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність правоохоронних та судових органів, а також сучасної теорії і практики криміналістики у форматі питання-відповідь стисло розглянуті основні аспекти теоретичних основ криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

34

343(477)

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 175 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                                10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

35

343.1(477)

К82

   Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 269 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний процесуальний кодекс.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

36

84(4Укр)5

Г85

Грінченко, Б. Д.

   Оповідання [Текст] / Б. Д. Грінченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 267 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оповідання.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

37

3.07(477)(075.8)

Н49

Неліпа, Д. В.

   Організаційно-правові засади державної служби в Україні [Текст] : підручник / Д. В. Неліпа. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 376 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організаційно-правові засади.pdf.

     У систематизованому, дидактично-витриманому вигляді підручник розкриває конституційні засади державної служби в Україні, її історію, види, принципи функціонування, порядок проходження повноважень державних службовців, особливості їх правового статусу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

38

О-75

   Основи товарознавства продовольчих товарів [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. П. Федорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 129 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52474/03%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F.%20%D0%9B%D0%95%D0%9A.pdf.

39

65.290.5я73

О-93

   Оцінка вартості майна та бізнесу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51437/Lekzii.pdf.

40

67.9(4Укр)304.3я73

О-93

   Оцінка прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 108 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51448/lekzii.pdf.

41

621.8

П32

   Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Текст] : монографія / Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26496/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D0%9A_2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%21.pdf.

   У монографії наведено нові способи завантаження та перевантаження сипких матеріалів в технологічних магістралях як для гнучких, так і жорстких гвинтових конвеєрів. Здійснено теоретичне обгрунтування конструктивних, кінематичних та динамічних параметрів запропонованих схем робочих органів і компоновок гвинтових конвеєрів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

65.291я73

В23

Вашків, О.

   Підприємство в системі інституціональних змін [Електронний ресурс] : консп. лекцій / О. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51514/02%20lekzii.pdf.

43

65.291.23я73

П37

   Планування діяльності підприємства [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 92 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26017/1/lekzii.PDF.

44

65.9(4Укр)261.34я73

П37

   Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади [Електронний ресурс] : консп.лекцій / уклад. Б. С. Малиняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 499 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51549/2_konsp.%20lek.pdf.

45

65.010.1я73

П42

   Поведінкова та експериментальна економіка [Електронний ресурс] : опорн. конс. лекцій / уклад. Ю. П. Івашук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 136 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/51563/2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

46

67.9(4Укр)302.2я73

   Податкове консультування [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. В. Бречко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 123 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52211/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81.pdf.

47

П44

   Податковий контроль [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. А. Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 95 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52225/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

48

П79

   Проектування комп'ютеризованих систем управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. Я. Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 78 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52377/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D0%9A%D0%A1%D0%A3.pdf.

49

П86

   Психодіагностика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Фурман А. В. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52395/Lekz.pdf.

50

336.76(075.8)

Р51

   Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : опорн.консп. лекцій / уклад. Стецько М. В. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 133 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52419/3%D0%B0.%20lek.pdf.

     Зміст даного конспекту розкриває найважливіші проблеми сучасного ринку фінансових послуг. У ньому викладено теоретичні та організаційні основи, визначено форми зв’язку фінансів бізнесу та домогосподарств з різними видами і сегментами ринку фінансових послуг. Розглянуто управління грошовими потоками на фінансовому ринку, фінансове посередництво, фінансові ризики, важелі регулювання діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг. Теоретичний матеріал із традиційних сфер ринку фінансових послуг доповнено розглядом новітніх інструментів та технологій управління. За змістом це видання відповідає програмі нормативного курсу «Ринок фінансових послуг».

51

С28

   Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики. Дванадцяті регіональні та муніципальні читання [Електронний ресурс] : зб. матеріалів доп. міжнар. наук.-практ. конф. [ Тернопіль-Збараж, 26-27 жовт. 2017 р.]. Ч. 1 / редкол. : М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Тайп, 2017. – 344 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24864/1/Zbirnyk_konf_2017_1.pdf.

     Збірник матеріалів доповідей укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики», яка відбулася 26-27 жовтня 2017 року в рамках Дванадцятих регіональних і муніципальних читань на базі Тернопільського національного економічного університету.

52

С28

   Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики. Дванадцяті регіональні та муніципальні читання [Електронний ресурс] : зб. матеріалів доп. міжнар. наук.-практ. конф. [ Тернопіль-Збараж, 26-27 жовт. 2017 р.]. Ч. 2 / редкол. : М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Тайп, 2017. – 204 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24952/1/Zbirnyk_konf_2017_2.pdf.

     Збірник матеріалів доповідей укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики», яка відбулася 26-27 жовтня 2017 року в рамках Дванадцятих регіональних і муніципальних читань на базі Тернопільського національного економічного університету.

53

347.6(477)

С37

   Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 72 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейний кодекс України...pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 15)

54

84(4Укр)6

В48

Винниченко, В. К.

   Сонячна машина [Текст] / В. К. Винниченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 608 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

55

347.6(477)

С71

   Спадщина. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Спадщина.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, нотаріусів для використання в практичній роботі, а також як для студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

56

005.21(075.8)

С83

   Стратегічне управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. С. Толуб'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 127 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52472/lekzii.pdf.

57

340.6(075.8)

С89

   Судова медицина та психіатрія [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2017. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судова медицина.pdf.

     У посібнику розкрито тему "Судова медицина", висвітлено найважливіші питання судової медицини, які мають велике значення у ході розслідування злочинів, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

58

342.56(477)(075.8)

С89

   Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Судові та правоохоронні органи...pdf.

     В навчальному посібнику розкриті загальні положення про правоохоронну систему органів, до якої належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в тій чи іншій сфері правоохоронної діяльності.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 16)

59

005.92

С91

   Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради [Текст] : практ. посіб. / Н. В. Кузьменко, К. М. Ільченко, Т. А. Свиридов, С. С. Бровкова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасне діловодство в Україні.pdf.

     Посібник розкриває функції сучасного вітчизняного діловодства. При цьому він стане у нагоді для осіб, що ведуть або збираються започаткувати свій власний бізнес, не мають розвиненого і спеціалізованого штату працівників.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

60

32.81я73

Т33

   Теорія автоматичного управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій. Ч. 1 / уклад. Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 71 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52485/lekzii_2.pdf.

61

340.12(075.8)

Т33

   Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теорія держави і права....pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

62

343.98(075.8)

Т33

   Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 104 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія кваліфікації злочинів.pdf.

     Пропонований посібник зорієнтований на вивчення основ кваліфікація злочину як найскладнішого виду правозастосування. Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань курсу "Теорії кваліфікації злочинів" та вивченні основних правил кваліфікації злочинів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

63

005.3(075.8)

Т33

   Теорія прийняття рішень [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Г. М. Гладій, Т. В. Лендюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52501/lek.pdf.

64

32.972я73

К21

Карачка, А. Ф.

   Технології захисту інформації [Електронний ресурс] : текст лекцій / А. Ф. Карачка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 86 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52646/lekzii.pdf.

65

346.7(075.8)

Т65

   Транспортне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Транспортне право.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

66

349.2(477)(075.8)

Т78

   Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 173 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трудове право України.pdf.

     Посібник підготовлений відповідно до вимог державного освітнього стандарту для підготовки до іспиту з курсу "Трудове право України". Викладено основні положення загальної та особливої частини трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 15)

67

81`27(075.8)

У45

   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 185 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова за професійним.pdf.

     Структура посібника побудована згідно Наказу МОН "Про затвердження програм навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях та складається з таких основних розділів курсу.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

68

У67

   Управління енергетичним ринком : інституційні та економічні аспекти [Електронний ресурс] : зб. матеріалів доповідей Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 30 листоп. 2017 р.] / редкол. : М. М. Шкільняк, Т. Л. Жилюк [та ін.] ; відпов. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Тайп, 2017. – 165 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26327/1/%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9C%20%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%9C.PDF.

     Збірник матеріалів доповідей укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Управління енергетичним ринком: інституційні та економічні аспекти», яка відбулася 30 листопада 2017 року на базі факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету.

69

65.291.21я73

У67

   Управління комерційною діяльністю [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 146 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52749/lek.PDF.

70

У67

   Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства : погляди студентської молоді [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Четвертої Всеукр. студ. Інтернет-конф. кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ТНЕУ [м. Тернопіль, 15-25 листоп. 2017 р.] / уклад. М. Б. Гупаловська ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 260 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26206.

     У   збірнику тез доповідей розглянуто коло питань, що стосуються вивчення проблем   і розробки основних   напрямів вдосконалення управління фінансами на макро-, мезо- та мікрорівнях. Представлені матеріали   можуть бути використані студентами при написанні курсових і дипломих робіт.

71

В23

Вашків, О.

   Управління якістю і конкурентоспроможністю [Електронний ресурс] : опорн.консп. лекцій / О. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52911/03%20oporn.konsp.lek..pdf.

72

А28

Адамик, О. В.

   Управлінські інформаційні технології в обліку і оподаткуванні суб'єктів державного сектору економіки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. В. Адамик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/52923/Lek.pdf.

73

347.73(477)(075.8)

Ф59

   Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансове право..pdf.

     Метою посібника є надання студентам базових знань з теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 16)

74

Ф59

   Фінансовий інжиніринг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 113 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26745.

75

332.146:330:332

Вознюк, Микола Андрійович

   Формування регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження (методологія та методи реалізації) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Микола Андрійович Вознюк. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 39 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретико-методологічні засади формування і реалізації регіональної інвестиційної політики у сфері енергозбереження, розкрито її сутність, принципи та охарактеризовано сучасні концепції ресурсо- та енергозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

Ц58

   Цивільне право [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. В. Бортнік ; відпов. за вип. Я. В. Шевчук. – Нововолинськ : [б. в.], 2016. – 100 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/53073/lek.pdf.

77

347(477)(075.8)

Ц58

   Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2017. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільне право України. Навч. посіб..pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне законодавство України, висвітлюються основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені в Цивільному кодексі України.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 17)

78

347(477)

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 15 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 297 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний кодекс України. 2018.pdf.

     У виданні представлений Цивільний кодекс України станом на 15 січня 2018 року із змінами та доповненнями (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

79

347.9(477)

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 22 січ. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 193 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний процесуальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 22 січня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

80

347.6(477)

Ш69

   Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літш/Шлюбні відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану, співробітників дипломатичних представництв і консульських установ України, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану громадян, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

81

33.05:316.728+005.6

Б48

Бервено, Оксана Володимирівна

   Якість життя як фактор національного економічного розвитку : концептуальні основи формування і управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Володимирівна Бервено. – Х. : УДУЗТ, 2016. – 43 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню суті і особливостей формування якості життя як фактора національного економічного розвитку та виробленню практичних рекомендацій щодо реалізації концептуальних розробок якості життя в національній стратегії соціально-економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)