Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

К20

Каплінський, В. В.

   100 складних ситуацій на уроках та поза уроками : шукаємо рішення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для майбут. вчителів / В. В. Каплінський ; 7-е вид. – К. : [б. в.], 2017. – 80 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/100%20skladnyh.pdf#toolbar=0.

     Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні.

Рекомендується студентам вищих навчальних закладів до використання на заняттях з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, а також під час педагогічної практики. Може бути корисний також для вчителів і викладачів педагогічних дисциплін.

2

811.112.2(038)

H67

   Deutsch als Fremdsprache. Fur alltag und Arbeit [Текст] : Das Bildworterbuch. – Berlin : Dudenverlag, 2016. – 416 s. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Deutsch als Fremdsprache....pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

3

811.112.2(075.8)

P77

Rocco, G.

   Deutsch als Fremdsprache. Wortschatztrainer [Текст] : uben, erweitern, wiederholen / G. Rocco, S. Kraus, N. Vogelwiesche. – Berlin : Dudenverlag, 2016. – 208 s. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Deutsch als Fremdsprache.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

4

811.112.2`36(075.8)

Ф74

   Fokus Deutsch. Erfolgreich in Alltag und Beruf B2 [Текст] : Kurs- und Ubungsbuch / V. Klotz, M. Merkelbach, E. Enzelberger [et al.]. – Berlin : Cornelsen, 2016. – 276 s. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Erfolgreich in Alltag.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

5

811.111'36(075.8)

C79

Stephenson, H.

   Keynote. Upper Intermediate [Текст] : student's book / H. Stephenson, L. Lansford, P. Dummett. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 184 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Keynote.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

6

811.111`36(075.8)

М67

Mitchell, H. Q.

   New Destinations Level B1+ [Текст] : student's book / H. Q. Mitchell, M. Malkogianni. – [б. м.] : MM Publications, 2016. – 200 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/New destinations Level B1+.pdf.

                                1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

7

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Elementary [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2017. – 216 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

8

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Intermediate [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 216 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes. Intermediate.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

9

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Pre-intermediate [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 212 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes. PRE-intermediate.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

10

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Upper intermediate [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 216 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes. Upper intermediate.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

11

336.71(477)-044.332:338.1

О-53

Олефір, Євгенія Анатоліївна

   Адаптація банківської системи України до особливостей фінансово-економічного простору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євгенія Анатоліївна Олефір. – К. : УБС, 2018. – 23 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні засади адаптації банківської системи, з'ясовано її сутність та значення. Удосконалено та систематизовано класифікацію видів адаптації банківської системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

342.9

М29

Мартинюк, Олександр Григорович

   Адміністративна діяльність органів прокуратури [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Григорович Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 216 с.

     Дисертаційна робота є одна із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба формування концепції адміністративної діяльності органів прокуратури, визначено її особливості, а також розроблені пропозиції з удосконалення внутрішньоорганізаційної та управлінської діяльності в цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

342.9

М29

Мартинюк, Олександр Григорович

   Адміністративна діяльність органів прокуратури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Григорович Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба формування концепції адміністративної діяльності органів прокуратури, визначено її особливості, а також розроблені пропозиції з удосконалення внутрішньоорганізаційної та управлінської діяльності в цій сфері.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

14

005.5(075.8)

Г68

Гордієнко, Л. Ю.

   Адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 215 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адмінітсративний менеджмент.pdf.

     Розглянуто теоретичні засади адміністративного менеджменту, його сутність і місце в системі наук про менеджмент. Розкрито зміст адміністративного процесу й адміністративної діяльності, особливості реалізації основних функцій адміністративного менеджменту, сутність процесів і систем адміністративного управління, технологій та інструментарію адміністративного менеджменту.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

15

342.9:342.8

С72

Співаков, Ілля Ігорович

   Адміністративно-правове регулювання виборчих відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ілля Ігорович Співаков. – К. : НУБПУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового регулювання виборчих відносин на сучасному етапі державотворення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

342.9

Б16

Баженова, Анастасія Анатоліївна

   Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Анастасія Анатоліївна Баженова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 215 с.

     У дисертації запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання ліцензування господарської діяльності, обгрунтуванні напрямків і шляхів вдосконалення адміністративного законодавства та правозастосування у цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

342.9

Б16

Баженова, Анастасія Анатоліївна

   Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анастасія Анатоліївна Баженова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання ліцензування господарської діяльності, обгрунтуванні напрямків і шляхів вдосконалення адміністративного законодавства та правозастосування у цій сфері.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

18

342.951:336.411

З-33

Запотоцька, Олена Василівна

   Адміністративно-правовий статус національного банку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олена Василівна Запотоцька. – К. : НАВС, 2017. – 18 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне та системне дослідження адміністративно-правового статусу НБУ. Визначено правове становище НБУ як центробанку та як особливого органу публічного управління.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

342.9(477)

Н65

Нікуліна, Антоніна Геннадіївна

   Адміністративно-правовий статус органів досудового розслідування національної поліції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Антоніна Геннадіївна Нікуліна. – Суми : СДУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правового статусу органів досудового розслідування Національної поліції України, а також шляхів його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

342.951

Х69

Ходак, Євгеній Сергійович

   Адміністративно-правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Євгеній Сергійович Ходак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 247 с.

     Дисертаційну роботу присвячено системному дослідженню науково-практичних проблем адміністративно-правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, а також вдосконаленню його правового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

342.951

Х69

Ходак, Євгеній Сергійович

   Адміністративно-правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Євгеній Сергійович Ходак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню науково-практичних проблем адміністративно-правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, а також вдосконаленню його правового регулювання.

                                2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

22

342.951:351.731(477)

М64

Мироненко, Ілона Сергіївна

   Адміністративно-правові засади діяльності державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ілона Сергіївна Мироненко. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі системно досліджено адміністративно-правові засади діяльності Державної фіскальної служби України як центрального органу виконавчої влади щодо реалізації фіскальної та митної політики в державі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

[342.951:351.778.51]

В19

Васьківська, Ксенія Миколаївна

   Адміністративно-правові засади регулювання пільгового житлового кредитування молоді в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ксенія Миколаївна Васьківська. – Ірпінь : ДФСУ УДФСУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи на основі комплексного дослідження проблем адміністративно-правового регулювання пільгового житлового кредитування молоді в Україні розроблено теоретичні категорії та положення, сформульовано адміністративно-правові засади формування державного житлового кредитування, визначено суб'єктів його регулювання та їх адміністративно-правовий статус.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

342.5(477)

Н84

Носач, Андрій Володимирович

   Адміністративно-правові форми діяльності служби України з протидії тероризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Володимирович Носач. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено налізу змісту та особливостей адміністративно-правових форм діяльності Служби безпеки України з протидії тероризму.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

25

331.101:338.43

Ш51

Шестакова, Анна Валеріївна

   Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Валеріївна Шестакова. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено та узагальнено науково-теоретичні аспекти, обгрунтовано практичні рекомендації щодо відтворення трудового потенціалу сільських територій в альтернативних видах зайнятості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

657:658.152

Ч-49

Чернявська, Марина Казимирівна

   Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марина Казимирівна Чернявська. – К. : КНТЕУ, 2018. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні, організаційні та методичні положення аналізу і контролю фінансування інноваційної діяльності підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

347.775(075.8)

М91

Муравська, Ю. Є.

   Аналітична розвідка [Текст] / Ю. Є. Муравська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

28

С42

Скакальська, І.

   Археологія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / І. Скакальська. – К. : КНТ, 2018. – 138 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/arheologia.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник з археології призначений всім, хто вивчає та викладає археологію, історію, краєзнавство для поглиблення, систематизації, закріплення знань, набуття навичок самостійного опрацювання та осмислення матеріалу.

29

338.2

А87

   Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Архітектоніка управління.pdf.

     У монографії обгрунтовано концептуальні засади управління збалансованим розвитком національної економіки; проаналізовано фактори та передумови збалансованого розвитку національної економіки на різних рівнях її функціонування.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

30

84(4Укр)64

М48

Мельничук, Б. І.

   Без прикрашування. Історії теплуваті, холоднуваті та ... не до кави [Текст] / Б. І. Мельничук. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Без прикрашування.pdf.

     Нову книжку тернопільського письменника, лауреата міжнародних, всеукраїнських і обласних конкурсів склали прозові твори, написані або, як окремі, вдосконалені упродовж 2014-2017 років.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

31

336.14:332.1(477)

В64

Возняк, Галина Василівна

   Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Возняк. – К. : ДВНЗ УБС, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертації розкрито теоретичні засади бюджетної політики, її функції, принципи, типи та вплив на соціально-економічний розвиток регіонів.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

336.143.232

Н59

Нечаюк, Ірина Борисівна

   Бюджетний дефіцит у механізмі фінансової політики держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Борисівна Нечаюк. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науково-теоретичному обгрунтуванню та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління бюджетним дефіцитом у фінансовій політиці держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

336.14(075.8)

Б98

   Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29976/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%202017.pdf.

     Розкрито концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об'єкт, суб'єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні зсади бюджету держави як об'єкта управління, системи управління бюджетом.

                              90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 87)

34

336.22(477):005.21

С41

Січняк, Олексій Олександрович

   Бюджетно-податкова стратегія України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Олександрович Січняк. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування та реалізації бюджетно-податкової стратегії, як складової соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних перетворень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

341.96:347.93

М62

Мінченко, Дар'я Анатоліївна

   Визнання та виконання рішень іноземних судів : Україна та Англія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дар'я Анатоліївна Мінченко. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність та юридичну природу процедури визнання та виконання рішень іноземних судів та її відмінність від юридичної природи визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

339.9:338.48(043.3)

Л96

Лютак, Олена Миколаївна

   Глобальна інституціоналізація бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Лютак. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2018. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження глобальної інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

338.124:339.544

І-20

Іванов, Євген Іванович

   Державна політика диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Євген Іванович Іванов. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці концептуальних засад, обгрунтуванню методичних підходів, інституційних засобів та інструментів формування ефективної державної політики диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

338.2(043.3)

Т42

Тинська, Інна Іванівна

   Державне підприємництво в системі управління національною економікою [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Інна Іванівна Тинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 270 с.

     У дисертаційній роботі розкрито сутнісні характеристики соціально-економічної природи державного підприємництва, ідентифіковано його роль як елемента системи управління національною економікою, виявлено особливості становлення і трансформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

338.2(043.3)

Т42

Тинська, Інна Іванівна

   Державне підприємництво в системі управління національною економікою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Іванівна Тинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розкрито сутнісні характеристики соціально-економічної природи державного підприємництва, ідентифіковано його роль як елемента системи управління національною економікою, виявлено особливості становлення і трансформації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

40

330.117:477

Н73

Новікова, Наталя Леонідівна

   Державне регулювання економічних інтересів аграрної сфери [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталя Леонідівна Новікова. – К. : ІАЕ, 2016. – 35 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено всебічне дослідження теоретичних, методичних і практичних положень державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

338.43:332

П18

Паризький, Ігор Володимирович

   Державне регулювання інноваційно-технологічними змінами в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Володимирович Паризький. – К. : НАУ, 2018. – 33 с.

     У авторефераті дисертації наведено дослідження теоретико-методологічних та практичних підходів до державного регулювання інноваційно-технологічними змінами в національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

338.242.4:338.054.23

Б73

Богма, Олена Сергіївна

   Державне регулювання інституціональних змін в сфері забезпечення бюджетної складової економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Сергіївна Богма. – К. : ВНЗ НАУ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено онтологічне й гносеологічне узагальнення безпеки як феномену розвитку людської цивілізації. Визначено складові ієрархічної структури економічної безпеки національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

338.24:[330.34+502.11]

Б61

Білоскурський, Руслан Романович

   Державне регулювання національного еколого-економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Руслан Романович Білоскурський. – К. : ВНЗ НАУ, 2017. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних і прикладних основ державного регулювання еколого-економічним розвитком національного господарства з цілеорієнтиром на становлення конкурентоспроможної екологічної економіки в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

338.242

М48

Мельник, Олександр Григорович

   Державне регулювання соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Григорович Мельник. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних, методичних і прикладних засад державного регулювання процесів соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

338.46:330.3.41.1:338.246.027

Ж60

Жерновий, Денис Віталійович

   Державне стимулювання інноваційної активності у секторі послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Денис Віталійович Жерновий. – К. : НАНУ ДУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню рекомендацій щодо державного стимулювання інноваційної активності вітчизняних виробників послуг на основі бенчмаркінгу кращих програм стимулювання інновацій у країнах членах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

336.276.1

О-53

Олексійчук, Святослав Валерійович

   Державний борг України : оптимізація формування та ефективність управління [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Святослав Валерійович Олексійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 215 с.

     У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження проблем ефективності управління державним боргом України, причинно-наслідкової природи його виникнення та можливих напрямів оптимізації з метою виходу із кризи та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

336.276.1

О-53

Олексійчук, Святослав Валерійович

   Державний борг України : оптимізація формування та ефективність управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Святослав Валерійович Олексійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження проблем ефективності управління державним боргом України, причинно-наслідкової природи його виникнення та можливих напрямів оптимізації з метою виходу із кризи та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

48

338.46:65.014.1

П85

Прудникова, Ірина Миколаївна

   Діагностика якості організаційних структур управління підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Миколаївна Прудникова. – К. : ДУТ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми діагностики якості ОСУ підприємствами на основі розвитку теоретичних і науково-методичних положень такої оцінки, розробки практичних рекомендацій з удосконалення діагностики на прикладі підприємств харчової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

347.453.4

Г56

Гнідан, Руслан Миколайович

   Договір оренди земельної ділянки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Руслан Миколайович Гнідан. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. Василя Стефаника, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем, пов'язаних із регулюванням договорів оренди земельної ділянки. У роботі на підставі чинного законодавства та практики його застосування аналізуються відносини, що виникають під час укладення, виконання та припинення договорів оренди земельної ділянки, з'ясовується поняття предмета та об'єкта договору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

347.44:347.471(477)

Ю74

Юркевич, Юрій Миколайович

   Договірні форми об'єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юрій Миколайович Юркевич. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2017. – 34 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню питань правового регулювання договірних форм об'єднань фізичних та юридичних осіб. Особливу увагу приділено з'ясуванню місця договору в регулюванні об'єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

51

332.155:(620.925:631.11)

Я62

Янковська, Катерина Сергіївна

   Економічна ефективність використання біомаси для енергозабезпечення підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Янковська. – Львів : ЛНАУ, 2018. – 20 с.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

030(477)(031)

Е68

   Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 18 : Лт - Малицький / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]. – К. : ІЕД НАНУ, 2017. – 712 с.

     Енциклопедія Сучасної України - перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

53

336.77:338.434:631.162

Н19

Назар, Мар'яна Віталіївна

   Ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств фінансовими установами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна Віталіївна Назар. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 20 с.

   Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню ефективності процесу кредитування сільськогосподарських підприємств фінансовими установами та напрямів її підвищення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

330.14:658.152/.153(043.5)

К66

Корж, Наталія Володимирівна

   Ефективність управління корпоративним капіталом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності / Наталія Володимирівна Корж. – К. : НУХТ, 2016. – 41 с.

     У авторефераті дисертації запропоновано вирішення важливої економічної проблеми - розроблення теоретико-методологічних підходів до управління корпоративним капіталом через оптимізацію його структури як важливого чинника підвищення ефективності функціонування корпорацій в умовах динамічного зовнішнього середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

656.2:338.47:656.2

К43

Кириленко, Оксана Миколаївна

   Забезпечення ефективного функціонування малодіяльних дільниць ПАТ "Укрзалізниця" [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Миколаївна Кириленко. – К. : ІПРтаЕЕД, 2018. – 32 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню методологічних принципів та обгрунтування концептуальних засад, удосконаленню методичних підходів і наданню практичних рекомендацій до забезпечення ефективного функціонування малодіяльних дільниць ПАТ"Укрзалізниця".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

342.95

П99

П'ятков, Петро Вадимович

   Забезпечення законності надання адміністративних послуг у галузі містобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Петро Вадимович П'ятков. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений визначенню сутності, змісту, особливостей засобів забезпечення законності надання адміністративних послуг у сфері містобудування, визначенню недоліків чинного адміністративного законодавства щодо вказаних засобів, обгрунтування пропозицій щодо їх усунення.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

005.332.8:338.48

Т80

Трухачова, Катерина В'ячеславівна

   Забезпечення збалансованої результативності господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина В'ячеславівна Трухачова. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті розкрито сутність збалансованої результативності господарської діяльності підприємства. Обгрунтовано концептуальний підхід щодо забезпечення збалансованої результативності господарської діяльності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

332.1:338.48

Т57

Тонкошкур, Максим Васильович

Забезпечення функціонування туристичного комплексу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Максим Васильович Тонкошкур. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи отримано результати вирішення важливого наукового завдання обгрунтовані теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення функціонування туристичного комплексу регіону.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

59

330.332+631.164.23:338.436

К73

Котляров, Валерій Олександрович

   Інвестиційна привабливість агропромислових формувань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валерій Олександрович Котляров. – К. : МАУП, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню та розробці теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості агропромислових формувань.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

60

339.923

Д21

Дашкуєв, Магомед Ахмедович

   Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Магомед Ахмедович Дашкуєв. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 22 с.

     У роботі досліджено концептуальний підходи, домінуючі тенденції та особливості розвитку сучасної глобальної транспортно-логістичної інфраструктури світового господарства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

61

338.27:621.2(043.3)

К61

Кологривов, Ярослав Ігорович

   Інноваційний розвиток підприємств енергетичного машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослав Ігорович Кологривов. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено поняттєво-категоріальний апарат і тенденції інноваційного базису в забезпеченні діяльності підприємств. Розкрито особливості їх інноваційного розвитку на засадах циклічності та передбачення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

62

336.221(043.3)

С34

Сидорович, Олена Юріївна

   Інститути оподаткування : детермінанти функціонування в фіскальному просторі [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 562 с.

     Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних положень, що сприяють узагальненню передумов функціонування інститутів оподаткування, визначають їх детермінуючий вплив на системні характеристики і параметри розвитку фіскального простору та уможливлюють формування практичних рекомендацій щодо систематизації комплексу заходів підвищення дієвості функціонування інститутів оподаткування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

336.221(043.3)

С34

Сидорович, Олена Юріївна

   Інститути оподаткування : детермінанти функціонування в фіскальному просторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Юріївна Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретико-методологічних положень, що сприяють узагальненню передумов функціонування інститутів оподаткування, визначають їх детермінуючий вплив на системні характеристики і параметри розвитку фіскального простору та уможливлюють формування практичних рекомендацій щодо систематизації комплексу заходів підвищення дієвості функціонування інститутів оподаткування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

64

658.8(043.3)

Ц53

Цетнар, Лариса Олегівна

   Інтегровані маркетингові комунікації підприємств виробників спортивних товарів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лариса Олегівна Цетнар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 197 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств виробників спортивних товарів. Визначено сутність інтегрованих маркетингових комунікацій з метою уточнення понятійного апарату дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

658.8(043.3)

Ц53

Цетнар, Лариса Олегівна

   Інтегровані маркетингові комунікації підприємств виробників спортивних товарів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Олегівна Цетнар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

   У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств виробників спортивних товарів. Визначено сутність інтегрованих маркетингових комунікацій з метою уточнення понятійного апарату дослідження.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

66

004.912

Б14

Багрій, Руслан Олександрович

   Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Руслан Олександрович Багрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 202 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології для прискореного введення тексту максимально можливими способами у цифрові пристрої з метою реалізації альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

004.912

Б14

Багрій, Руслан Олександрович

   Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Руслан Олександрович Багрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці інформаційної технології для прискореного введення тексту максимально можливими способами у цифрові пристрої з метою реалізації альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

68

004.491.2

Н70

Нічепорук, Андрій Олександрович

   Інформаційна технологія виявлення метаморфічних вірусів у локальних комп'ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Олександрович Нічепорук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячений вирішенню актуальної наукової задачі розроблення інформаційної технології з метою підвищення достовірності та ефективності виявлення метаморфних вірусів в локальних комп'ютерних мережах розподіленої інформаційної системи.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

69

004.491.2

Н70

Нічепорук, Андрій Олександрович

   Інформаційна технологія виявлення метаморфічних вірусів у локальних комп'ютерних мережах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Олександрович Нічепорук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 213 с.

     Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі розроблення інформаційної технології з метою підвищення достовірності та ефективності виявлення метаморфних вірусів в локальних комп'ютерних мережах розподіленої інформаційної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

004:622.063.46

С13

Савицька, Яна Артурівна

   Інформаційна технологія керування вугледобувним комбайном у небезпечних зонах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Яна Артурівна Савицька. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності процесу вуглевидобування при підході до небезпечних зон і їх перетині.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

004.9:621.438

Ш64

Шитікова, Олена Вікторівна

   Інформаційна технологія підтримки процесу випробувань газотурбінних установок наземного використання з урахуванням невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олена Вікторівна Шитікова. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячений підвищенню ефективності процесу випробувань газотурбінних установ наземного використання (ГТУ НВ) шляхом розробки даних процесу випробувань з урахуванням невизначеності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

72

004.051

М29

Мартінкус, Ірина Олегівна

   Інформаційна технологія розробки лінійок програмних продуктів на основі методів та засобів доменного моделювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірина Олегівна Мартінкус. – Х. : ХПІ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішується актуальна науково-практична задача створення інформаційної технології для підвищення ефективності застосування методів та засобів доменного моделювання в процесах розробки лінійок програмних продуктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

І-90

   Історія Великої Британії [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. факультету іноземних мов / уклад. І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. – К. : КНТ, 2017. – 207 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoria_velykooi_br.pdf#toolbar=0.

     Навчально-методичний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Він містить програму навчальної дисципліни «Історія Великої Британії», структуру залікового кредиту, тексти лекцій та плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, тематику індивідуальних науково-дослідних проектів, завдання для самостійного вивчення, тестові завдання, допоміжні матеріали та питання до заліку.

74

К77

Кралюк, П. М.

   Історія релігієзнавства в Україні [Електронний ресурс] : підручник / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – К. : КНТ, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoria_religiznavstva.pdf#toolbar=0.

     Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків – часів Київської Русі і до наших днів. У ньому проаналізовано основні напрямки, ключові постаті та провідні тенденції розвитку національних релігієзнавчих студій і шкіл в Україні й діаспорі. Окремі блоки підручника розкривають історичне, психологічне й світоглядне підґрунтя становлення українського релігієзнавства як науки і навчальної дисципліни.

Матеріал підручника допомагає успішно засвоїти історію становлення та розвитку українського релігієзнавства й стане у нагоді студентам гуманітарних спеціальностей і, зокрема, богословських, культурологічних, релігієзнавчих і філософських галузей знання.

75

005.95/.96(075.8)

П91

Пушкар, З. М.

   Кадровий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / З. М. Пушкар, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 210 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26931/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9A%D0%9C%202017%3d%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf.

     Навчальний посібник «Кадровий менеджмент» призначений для студентів економічних спеціальностей та спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, а також усіх, кого цікавлять проблеми менеджменту. Увагу приділено питанням побудови ефективної моделі управління персоналом; ормування кадрової політики і кадрового планування в організації; технології найму, добору, адаптації, оцінки і атестації; планування кар’єри і підготовки керівників. Розкриті основні аспекти кадрового менеджменту і трудового законодавства в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

013

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2016 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 80 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2016 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               98 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 93)

77

621.396:004.7

М54

Метелап, Володимир Володимирович

   Кореляційно-часові методи і засоби формування та обробки шумових сигналів у моделях комп'ютерних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Володимир Володимирович Метелап. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню і розробці нових методів формування та обробки шумових сигналів, які використовуються в якості носія інформаційного сигналу в модемах комп'ютерних систем з кореляційно-шумовими методами обробки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

339.138:[332.122:338.43]

К77

Кравців, Ірина Костянтинівна

   Маркетинг сільських територій прикордонного регіону в умовах нових викликів європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Костянтинівна Кравців. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню особливостей розвитку маркетингу сільських територій прикордонного регіону в умовах нових викликів європейської інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

658:338.43

С13

Савчук, Василь Анатолійович

   Маркетингове управління органічним сектором аграрної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Василь Анатолійович Савчук. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо маркетингового управління органічним сектором аграрної економіки.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

631.1.027

Г97

Гуцуляк, Вікторія Романівна

   Маркетинговий механізм розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Романівна Гуцуляк. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації викладено результати дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів формування маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

368.9(477)

К53

Кнейслер, О. В.

   Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Медичне страхування.pdf.

     Запропонована монографія - одна із перших в Україні наукових праць, у якій всебічно досліджено сферу медичного страхування як важливу складову системи забезпечення страхового захисту населення.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

82

347.19:347.(043.3)

С59

Соколовський, Михайло Вікторович

   Межі здійснення суб'єктивних корпоративних прав учасників підприємницьких товариств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Михайло Вікторович Соколовський. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню меж здійснення корпоративних прав учасників підприємницьких товариств. У роботі охарактеризовано правову природу корпоративних прав та з'ясовано сутність їх здійснення, окреслено загальні та спеціальні принципи ззійснення суб'єктивних корпоративних прав, визначено гарантії здійснення та захисту суб'єктивних корпоративних прав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

005(075.8)

М50

   Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент. Навч. посіб..pdf.

     Навчальний посібник з дисципліни "Менеджмент" призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх економічних спеціальностей ВНЗ. У навчальному посібнику розглянуто сучасні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає комплексну ефективність організацій, їх здатність до адаптації в умовах жорстокої конкуренції.

                              4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

84

004.021:004.027:004.6

І-26

Ігнатович, Анатолій Олександрович

   Методи підвищення ефективності компонентів безпеки комп'ютерних систем з використанням маскуючих елементів текстових та біометричних даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Анатолій Олександрович Ігнатович. – Львів : НУЛП, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячується підвищенню ефективності компонентів безпеки комп'ютерних систем та мереж і визначені основні напрямки покращення їх ефективності на основі використанням маскуючих елементів текстових та біометричних даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

681.518.3:543.068.3

Т46

Тичков, Володимир Володимирович

   Методи підвищення якості первинних перетворювачів для систем автоматичного контролю технологічної води [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Володимирович Тичков. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено підвищенню якості відомих та створенню нових моделей первинних перетворювачів, елементів для пристроїв комп'ютеризованих систем автоматичного контролю технологічної води.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

004.9(075.8)

М54

   Методи розпізнання зображень і комп'ютерний зір [Текст] : метод. рек. / уклад. О. М. Березький, О. Й. Піцун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 34 с.

     Методичні рекомендації містять основні теоретичні відомості щодо вивчення основних алгоритмів комп'ютерного зору на мові програмування Java з використанням бібліотеки openCV,   інтсрукції до виконання лабораторних робіт та вимог до оформлення звітів про їх виконання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

87

004.421.5

Л13

Лавданський, Артем Олександрович

   Методи та засоби формування псевдовипадкових послідовностей для комп'ютерної криптографії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Артем Олександрович Лавданський. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням розробки нових та вдосконалення існуючих методів і засобів формування та тестування псевдовипадкових послідовностей для комп'ютерної криптографії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

681.325;681.335;004.94

П30

Петришин, Михайло Любомирович

   Методи та засоби швидкого адитивного та субтрактивно-адитивного порозрядного аналого-цифрового перетворення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Михайло Любомирович Петришин. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поставлена та вирішена актуальна задача підвищення швидкодії перетворення технічних параметрів шляхом розробки методів та засобів адитивного та субтрактивно-адитивного порозрядного АЦ перетворення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

004.942:004.272.26

Ф53

Філімончук, Тетяна Володимирівна

   Методи та інформаційна технологія розподілу завдань в гетерогенних GRID-системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Володимирівна Філімончук. – Х. : ХНУР, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуальної науково-практичної задачі розробки методів та інформаційної технології розподілу завдань в гетерогенних GRID-системах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

336(075.8)

М54

   Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29196/1/%D0%9C%D0%92%D0%A4%D0%932017.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто питання, що стосуються основ фінансової грамотності населення, психології грошей та її впливу на суспільній добробут, формування сімейного бюджету і планування особистих фінансів, оподаткування та податкової культури, здійснення заощаджень і інвестиційної діяльності домогосподарств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

91

339.9

Ф72

Флісак, Костянтин Андрійович

   Методичні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Костянтин Андрійович Флісак. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні і практичні засади функціонування економічної дипломатії як об'єктивної складової сучасних міжнародних економічних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

005.21

М54

   Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 399 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26884/1/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf.

     У монографії обгрунтовано методичні підходи до стратегічного управління та управління витратами підприємства; проаналізовано вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на результати діяльності підприємства.

                               28 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 25)

93

339.9

Ф72

Фліссак, Костянтин Андрійович

   Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Костянтин Андрійович Фліссак. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні і методичні засади функціонування економічної дипломатії як об'єктивної складової сучасних міжнародних економічних відносин

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

004.78:65.012

С55

Собчак, Андрій Павлович

   Методологія інформаційної підтримки життєвого циклу продукції віртуальних приладобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Павлович Собчак. – Х. : НАУ ім. М.Є. Жуковського, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню проблеми, яка полягає у підвищенні ефективності існуючих методичних, програмних і апаратних засобів, що забезпечують функціонування віртуальних виробництв на малих приладобудівних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

330.3:627.12:332.1

Д57

Добрянська, Тетяна Іванівна

   Механізми забезпечення сталого розвитку водогосподарського комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Іванівна Добрянська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі розкрито теоретико-методологічні основи сталого розвитку водогосподарського комплексу України, розкрито сутність і зміст категорії, досліджено особливості та принципи функціонування, запропоновано підходи до використання механізмів забезпечення сталого розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

96

658.7(477.44)

К30

Качуровський, Сергій Вікторович

   Механізми управління логістикою складування підприємств АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Вікторович Качуровський. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації для вдосконалення механізмів управління логістикою складування підприємств АПК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

336.24(075.8)

Д32

Дем'янюк, О. Б.

   Митне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Дем'янюк, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 328 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30027/1/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80.pdf. – До 15-річчя кафедри податків та фіскальної політики.

     Навчальний посібник "Митне адміністрування" забезпечує формування фахових знань та вмінь в питаннях адміністрування митних платежів, забезпечення надійності контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати, здійснення контрольних процедур в процесі адміністрування митних платежів, уміння виявляти порушення митних правил і дотримуватись вимог податкового та митного законодавства на основі отриманої інформації від суб'єктів ЗЕД та інших контролюючих органів у процесі контролю за переміщенням товарів через митний кордон України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

336.24-047.64

Л74

Ломейко, Юлія Андріївна

   Митний контроль в Україні та напрями його вдосконалення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Андріївна Ломейко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації визначено сутність митного контролю як інструменту митної політики, функції державного управління та складової державного фінансового контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

325-024.79(4-11)(477)(043.3)

К28

Касьянова, Марина Миколаївна

   Міграція громадян України до Білорусі, Молдови та Росії в умовах постбіполярної трасформації міжнародної системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Марина Миколаївна Касьянова. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 35 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні та практичні аспекти реалізації регіонального вектору зовнішньої міграції громадян України в умовах постбіполярної трасформації міжнародної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

339.5:338.43]339.9(043.3)

М69

Михайленко, Ольга Генадіївна

   Міжнародна торгівля сільськогосподарськими товарами в досягненні цілей сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Генадіївна Михайленко. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончарова, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню посилення ролі міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в досягненні цілей сталого розвитку та розробці практичних рекомендацій щодо її реалізації за допомогою інструментів міжнародної торговельної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

336.71

С38

Синоверський, Роман Любомирович

   Мікрокредитування малого бізнесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роман Любомирович Синоверський. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено визначенню напрямів удосконалення мікрокредитування малого бізнесу в Україні. У ході дослідження вивчено теоретичні, практичні та організаційні питання мікрокредитування малого бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

004.942:65.014.12

К59

Козел, Віктор Миколайович

   Моделі та інформаційна технологія реінжинірингу інформаційних процесів організаційного управління вищим навчальним закладом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віктор Миколайович Козел. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню процесів підвищення ефективності діяльності ВНЗ за рахунок аналізу інформаційної взаємодії підрозділів в системі управління ВНЗ для реагування на вимоги внутрішнього і зовнішнього середовища використовуючи реінжиніринг бізнес процесів системи управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

004.75:94

К21

Карапетян, Анаіт Радіківна

   Моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних у комп'ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анаіт Радіківна Карапетян. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці моделей та методів адаптивної мершрутизації пакетів даних. Запропоновано нові підходи, моделі і методи формування цільової функції, з урахуванням її частих змін через варіації навантаження і пропускної здатності каналів зв'язку та комунікаційного обладнання, в якій враховані вимоги стану каналів та штрафи за їх невиконання, що дозволило підвищити ефективність процесу маршрутизації даних у комп'ютерній мережі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

004.827

Г70

Городнича, Катерина Олександрівна

   Моделі та методи обробки хронологічних даних в інформаційно-пошукових системах в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Катерина Олександрівна Городнича. – Одеса : ОНПУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням зменшення обсягу опису ХД у базах даних та підвищення повноти результату запиту при проведені операції пошуку, шляхом формалізованого формування моделей та методів обробки ХД.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

004.315

А56

Аль-Даби, Мохамед Мохамед Салех

   Моделі та методи підвищення достовірності робочого діагностування в арифметичних цифрових компонентах систем критичного застосування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Мохамед Мохамед Салех Аль-Даби. – Одеса : ОНПУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений питанням підвищення достовірності робочого діагностування цифрових компонентів систем критичного застосування, що управляють об'єктами підвищеного ризику в енергетичній, транспортній та інших галузях.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

106

004.942:519.816

Н59

Нечипоренко, Аліна Сергіївна

   Моделі, методи та інформаційні технології раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Аліна Сергіївна Нечипоренко. – Х. : ХНУР, 2018. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми створення теоретичних та прикладних основ раннього виявлення розладнань в нестаціонарних квазіперіодичних процесах та планування оперативних втручань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

[330.4:519.866]:336.761(477)

В61

Вовк, Володимир Романівна

   Моделювання діяльності учасників фондового ринку за умов невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Володимир Романівна Вовк. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. Василя Стефаника, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних положень, розробці практичних рекомендацій та комплексу економіко-математичних моделей щодо прийняття ефективних рішень учасниками фондового ринку, що вимагає максимально точного прогнозування дохідності цінних паперів, оцінки їх ризиків та врахування якісних чинників, які найбільше впливають на процеси на фондовому ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

[004:504]

Аль-Кхшаб, Сінан Самір

   Модель, метод та інформаційна технологія енергозберігаючого планування завдань в умовах автономної роботи портативних комп'ютерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сінан Самір Аль-Кхшаб. – Х. : ХАІ, 2016. – 20 с.

     Робота спрямована на збільшення тривалості автономної роботи сучасних портативних комп'ютерів на основі енергозберігаючого планування завдань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

681.3:621

Д64

Долинний, Василь Володимирович

   Модель, методи і технологічні засоби побудови ряду великомасштабних тематичних карт [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Василь Володимирович Долинний. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням побудови моделей, методів та засобів формування ряду великомасштабних тематичних карт. У роботі запропоновано знаннєво-орієнтовану модель, методи та технологічні засоби для створення бази картографічних даних ряду великомасштабних карт.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

336.71.025.13

Ш38

Шевчук, Володимир Володимирович

   Монетарні інструменти забезпечення фінансової стабільності банківської системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Володимирович Шевчук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації поглиблено розуміння природи та сутності поняття "фінансова стабільність банківської системи", виокремлено її компоненти, удосконалено класифікацію монетарних інструментів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

657(075.8)

О-17

   Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік і правове забезпечення.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання обліку та правового забезпечення господарських процесів підприємства. Досліджено особливості обліку процесу створення, реорганізації, ліквідації та банкрутства підприємства. Здійснено аналіз чинних законодавчих норм регулювання обліку на макро- та мікрорівнях з виявленням позитивнихта негативних тенденцій.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

112

657.471:640.432(043.3)

Ш54

Шеховцова, Дарія Дмитрівна

   Облік та аудит витрат підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дарія Дмитрівна Шеховцова. – Х. : ХДУКтаТ, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних засад та розробці методичних рекомендацій з удосконалення обліку і аудиту витрат відповідно до івформаційних потреб системи управління підприємств ресторанного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

005.936.3:005.591.6-043.84(043.)

Д31

Демченко, Ганна Володимирівна

   Організаційне забезпечення активізації інноваційної діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Володимирівна Демченко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 20 с.

     Дисертацію присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання щодо розвитку й удосконалення теоретичних положень, методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій з оцінювання й розвитку ОЗАІД підприємства.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

338.43:631.15(477)

Ч-15

Чайкін, Олександр Валентинович

   Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Валентинович Чайкін. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано науково-методологічний підхід до дослідження організаційно-економічних засад екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

332.1:368.9.06-043.86

В75

Вороніна, Олена Олегівна

   Організаційно-економічні засади розвитку регіональної системи медичного страхування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Олегівна Вороніна. – Х. : ХНУ МГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукового завдання - удосконаленню теоретико-методичних положень і обгрунтуванню науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення регіональної системи медичного страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

332.1-047.64:330.111.4

Т19

Тарадай, Володимир Наумович

   Організаційно-економічні засади управління ресурсами розвитку промисловості регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Володимир Наумович Тарадай. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливого наукового завдання - удосконаленню теоретико-методичного обгрунтування та розробки практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічного забезпечення управління ресурсами розвитку промисловості регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

334.716:005.591.3

М34

Матіщак, Юлія Іванівна

   Організаційно-технічна складова забезпечення розвитку підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Іванівна Матіщак. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню організаційно-технічного розвитку підприємства на основі організаційної та технічної складових, удосконаленню методичних засад його оцінювання, а також розробці сукупності заходів щодо підвищення його рівня.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

332.12.001.76(043.3/.5)

Щ99

Щьокіна, Євгенія Юріївна

   Організаційно-управлінські інновації в забезпеченні розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Євгенія Юріївна Щьокіна. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. Василя Стефаника, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі запропоновано авторський підхід дефініції "соціально-економічний розвиток" як інституційну основу розвитку регіональної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

657.6(075.8)

М90

Мултанівська, Т. В.

   Організація і методика аудиту [Текст] : практикум / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 283 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація і методика.pdf.

     Розглянуто теоретичні, організаційні засади та методику аудиту відповідно до положень Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг і здобутків практики аудиту.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

120

342.9.03:351.713(477)

Б19

Бакуліна, Світлана Віталіївна

   Особливості судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Світлана Віталіївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 215 с.

     У дисертаційній роботі присвячено теоретичному узагальненню й новому вирішенню наукового завдання, що полягає у розкритті особливостей судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів, визначенні процесуальних прогалин діяльності суду щодо їх розгляду та виокремленню напрямів удосконалення чинного законодавства в дослідженій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

342.9.03:351.713(477)

Б19

Бакуліна, Світлана Віталіївна

   Особливості судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Світлана Віталіївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному узагальненню й новому вирішенню наукового завдання, що полягає у розкритті особливостей судового розгляду та вирішення публічно-правових земельних спорів, визначенні процесуальних прогалин діяльності суду щодо їх розгляду та виокремленню напрямів удосконалення чинного законодавства в дослідженій сфері.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

122

330.142.4

П18

Паршина, Маргарита Юріївна

   Оцінка ефективності використання потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Маргарита Юріївна Паршина. – Дніпро : ПДАБтаА, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних положень та розробленню методичних і практичних рекомендацій щодо оцінки ефективності використання потенціалу регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

338:339.13

Є27

Євтушенко, Володимир Дмитрович

   Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Дмитрович Євтушенко. – К. : НУБіПУ, 2018. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено еволюцію теоретичних поглядів та розроблено практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства сільськогосподарських підприємств у контексті процесу євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

336.7:339.17

Г61

Головко, Тетяна Володимирівна

   Планування грошових потоків підприємства торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Володимирівна Головко. – К. : КНТЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів планування грошових потоків на підприємствах торгівлі. Здійснено аналіз та систематизацію наукових поглядів на сутність поняття грошових потоків та удосконалено його визначення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

125

336.22.001.73

Б73

Богатирьова, Євгенія Миколаївна

   Податкові реформи в Україні : результативність та стратегічні орієнтири [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євгенія Миколаївна Богатирьова. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 19 с.

     У авторефераті досліджено теоретичні детермінанти податкової реформи. Визначено механізм реалізації податкової реформи та його складові. Сформульовано принципи проведення податкової реформи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

340.112(477)

К89

Кузенко, Уляна Іванівна

   Політична функція держави та її реалізація в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Уляна Іванівна Кузенко. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     У авторефераті здійснено загальнотеоретичний аналіз політичної функції як однієї з важливих стратегічних функцій держави, що забезпечує політичну стабільність, здійснення владних повноважень, вироблення державної політики в інтересах людини і суспільства.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

94(477)"1863/1864"

П53

   Польське національне повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів [Текст] : монографія / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К. : КНТ, 2017. – 187 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pol_pov_1863.pdf#toolbar=0.

     У виданні висвітлено події польського національно-визвольного повстання 1863 – 1864 рр. на Правобережній Україні. Розкрито не лише передісторію та перебіг повстання, але й долю окремих його учасників. Значна увага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в соціально-економічному та суспільно-політичному житті регіону після придушення царатом Січневого повстання.

128

347.61.001.36

Р32

Ревуцький, Ірина Емілівна

   Правові підстави створення сім'ї за законодавством України та країн-членів ЄС : порівняльно-правова характеристика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Емілівна Ревуцький. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертації є першим у вітчизняній науці цивільного права спеціальним комплексним дослідженням правових підстав створення сім'ї. Вивчено стан наукової розробки питання правових підстав створення сім'ї, досліджено процес становлення та розвитку регулювання правових підстав створення сім'ї в законодавстві України та законодавстві країн-членів ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

437.4

Ж42

Жданкіна, Лариса Костянтинівна

   Припинення цивільних зобов'зань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Лариса Костянтинівна Жданкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 247 с.

     Дисертаційна робота присвячена основним проблемам теоретичного обгрунтування та практичного втілення інституту припинення цивільних зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

437.4

Ж42

Жданкіна, Лариса Костянтинівна

   Припинення цивільних зобов'зань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Лариса Костянтинівна Жданкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений основним проблемам теоретичного обгрунтування та практичного втілення інституту припинення цивільних зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

004.9(075.8)

П78

   Програмування комп'ютерних систем на програмних логічних інтеграційних мікросхемах [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Г. Цмоць, В. В. Яцків, І. В. Ігнатєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 42 с.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 9)

132

339.138

Б82

Борисова, Т. М.

   Протидіючий маркетинг некомерційних суб'єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30026/1/Borusova%20monogr.pdf.

     У монографії розглянуто теоретичні та прикладні засади використання протидіючого маркетингу, а саме у вирішенні проблеми торгівлі людьми, висвітлено зарубіжний та вітчизняний досвід маркетингової діяльності урядових та неурядових організацій, котрі спеціалізуються на протидії торгівлі людьми, представлено рекомендації щодо маркетингових комунікаційних заходів у рамках Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

334.722.8:330.837

Д36

Дерун, Андрій Михайлович

   Раціоналізація організаційних форм господарювання в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Михайлович Дерун. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено концептуальні основи теорії раціонального вибору та теорії економічної організації, розкрито інституціональні засади забезпечення процесу утворення організаційних форм у національній економіці, проаналізовано критерії ідентифікації суб'єктів підприємства за розмірами бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

005.21:[658:669](043.3)

Ч-15

Чайковський, Євгеній Олександрович

   Реалізація інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгеній Олександрович Чайковський. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретико-методичних положень та розробленню науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

347.7;347.8

Г94

Гумега, Оксана Валеріївна

   Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Оксана Валеріївна Гумега. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню комплексної правової проблеми щодо визначення та розкриття особливостей реалізації цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

332.12:338.48(043.3)

Т47

Тищук, Інна Володимирівна

   Регіональні механізми стимулювання підприємства у сфері сільського зеленого туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Інна Володимирівна Тищук. – Мукачево : МДУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад та прикладних положень формування та реалізації регіональних механізмів стимулювання підприємства у сфері сільського зеленого туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

338.26.01,338.242.4,339.972

Ю94

Юхимець, Роман Сергійович

   Регулювання ринків відносин у сфері трансформування і постачання природного газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роман Сергійович Юхимець. – К. : ІЕтаПНАНУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено особливості ринкових відносин у сфері трансформування та постачання природного газу в умовах інтеграції національного ринку в єдиний європейських енергетичний простір.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

338.246.025.2

К49

Климчук, Олександр Васильович

   Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Васильович Климчук. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертації здійснено систематизацію теоретичних засад світового досвіду оптимізації використання паливно-енергетичних ресурсів та обгрунтовано роль біопалив у формуванні енергетичної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

336.717.061:338.5:330.131.7(043)

Б81

Бондаренко, Андрій Ігорович

   Ризики у ціноутворенні банківських продуктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Ігорович Бондаренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням ефективного ціноутворення банківських продуктів з врахуванням повного спектру ризиків, що їм притаманні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

336.71

Р51

   Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Ринок банківських пос.pdf.

     Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам ринку банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України. Розглянуто теоретичні засади кредитної, депозитної та інвестиційної діяльності банків в сучасних умовах.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

141

330.33.012:336.77

К80

Кретов, Дмитро Юрійович

   Ринок банківського корпоративного кредиту в умовах економічної циклічності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Юрійович Кретов. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації проведено комплексне дослідження впливу економічної циклічності на розвиток банківського ринку корпоративного кредиту. Розкрито економічну сутність понять "ринок банківського корпоративного кредиту", "кредитний цикл", "кредитне таргетування".

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

Р57

   Рішення Європейського суду з прав людини 2016-2017 [Електронний ресурс] : збірник / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 232 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rishennay.pdf#toolbar=0.

     Пропонований збірник рішень Європейського суду з прав людини 2016-2017 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період.

Видання представляє безсумнівний інтерес для практикуючих юристів та студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів.

143

338.432:502/504:631.1

Д55

Добрівська, Мар'яна Володимирівна

   Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Мар'яна Володимирівна Добрівська. – К. : НУБІПУ, 2018. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробленню практичних рекомендацій щодо розвитку біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору з урахуванням економічних, екологічних та соціальних аспектів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

332.3:502.35(477):339.9

Д18

Данкевич, Віталій Євгенович

   Розвиток земельних відносин у сільському господарстві : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Євгенович Данкевич. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретичну сутність економічної категорії "розвиток земельних відносин". Удосконалено методичні та методологічні підходи до формування і розвитку земельних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

330.341.1:338.436(477)(043.3)

Б73

Богдан, Ольга Дмитрівна

   Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Дмитрівна Богдан. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено змістове розуміння розвитку інноваційного потенціалу аграрного сектора України. Виявлено потребу у формуванні сприятливого економічного, соціального, екологічного, середовища розвитку задля стимулювання науково-дослідної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

65.011.2./4(621).005

Я47

Яковлева, Юлія Володимирівна

   Розвиток комплексу соціально-економічних методів управління машинобудівними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Володимирівна Яковлева. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації вирішено наукове завдання поглиблення теоретичних та методичних положень, науково-практичних рекомендацій щодо розвитку комплексу соціально-економічних методів управління машинобудівними підприємствами задля забезпечення результативності та ефективності управління ними.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

330.342:334.012.64(005.33)

А95

Ахунзянов, Олександр Валерійович

   Розвиток малого підприємництва в структурі національної інноваційної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Валерійович Ахунзянов. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації запропоновано розв'язання завдання щодо поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних підходів і організаційних положень розвитку МП в структурі НІС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

339.732/727

Ю96

Юшко, Ігор Олегович

   Розвиток організаційних моделей транснаціонального фінансового бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Олегович Юшко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню проблем розвитку організаційних моделей транснаціонального фінансового бізнесу в умовах глобальної нестабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

656.079

П58

Попова, Надія Василівна

   Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингова підтримка [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Василівна Попова. – Х. : УДУЗТ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-прикладної проблеми розвитку підприємств транспортно-логістичної системи та його маркетингової підтримки в сучасних умовах.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

332.11(043)

Г64

Гоманюк, Олена Костянтинівна

   Розвиток регіональних ринків банківських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Костянтинівна Гоманюк. – Луцьк : ЛНТУ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні засади, розроблено пріоритетні напрями та прикладні рекомендації щодо розвитку регіональних ринків банківських послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

339.923:531.62

Н16

Нагорняк, Яна Павлівна

   Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яна Павлівна Нагорняк. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячений розробці та вирішенню наукового завдання, що виявляється в розкритті особливостей регулювання регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації й обгрунтованні перспективних напрямів взаємозближення вітчизняного ринку природного газу зі світовим енергетичним ринком.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

152

338.48(477)

Г69

Горіна, Ганна Олександрівна

   Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ганна Олександрівна Горіна. – Дніпро : ВНЗУ ім. Альфреда Нобеля, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми обгрунтування теоретико-методологічних засад розвитку ринку туристичних послуг України в умовах просторової поляризації та розробки концептуальних настанов й практичних рекомендацій щодо удосконалення управлінських процесів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

153

339.1(4)+631.11

К89

Кузьмов, Микола Вікторович

   Розвиток системи підтримки експертної діяльності аграрних компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Микола Вікторович Кузьмов. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню розвитку системи підтримки експертної діяльності аграрних компаній в умовах трансформації глобальної економічної системи та обгрунтуванню пріоритетних напрямів її модернізації в інституційному середовищі України на основі адаптації успішного зарубіжного досвіду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

338.45:621:005.2(043.3)

Ч-46

Череп, Олександр Григорович

   Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Григорович Череп. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 40 с.

     У роботі розвинуто трактування сутності дефініції "стратегія інноваційної діяльності підприємства", доповнено класифікацію стратегій інноваційної діяльності промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

[332.122:330.341.1](4:477)

М30

Марчук, Юлія Віталіївна

   Розвиток форм єврорегіонального співробітництва в інноваційній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Юлія Віталіївна Марчук. – Луцк : СЄНУ ім. Л. Українки, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено категоріальну ідентифікацію інноваційної компоненти в системі єврорегіонального співробітництва, розкрито зміст і класифікацію його форм в інноваційній сфері, а також визначено методичні підходи до аналізу інноваційного розвитку регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

004.89:004.942

Муляревич, Олександр Володимирович

   Розв'язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Володимирович Муляревич. – Львів : НУЛП, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуального наукового завдання - розв'язанню динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

658.891

Ш35

Швець, Олена Олександрівна

   Роль брендингу в забезпеченні успішного функціонування підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Олександрівна Швець. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню теоретичних положень, розробленню науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності брендингу та встановлено його ролі в успішному функціонуванні підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

657.471:658.8

Н19

Назарова, Каріна Олександрівна

   Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Каріна Олександрівна Назарова. – К. : КНТЕУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертації розкрито теоретичні та методичні засади синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту. Надано обгрунтування формування нової стадії розвитку аудиту - соціальної відповідальності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

159

336.71.025.12(477)

Щ98

Щуревич, Оксана Ігорівна

   Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Ігорівна Щуревич. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто особливості функціонування системи банківського регулювання та нагляду в Україні. Запропоновано авторське тлумачення понять "банківське регулювання", "банківський нагляд", "ефективний банківський нагляд".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

330.3

Г14

Гайдуцький, І. П.

   Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку : теорія, методологія, практика [Текст] = Systems and mechanisms of motivation for low-carbon development : монографія / І. П. Гайдуцький. – К. : ДКС центр, 2018. – 560 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Системи та механізми.pdf.

     У монографії вперше в Україні представлено результати теоретичних та методичних до сліджень системи та механізмів мотивації низьковуглецевого розвитку.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

161

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність бізнесу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 65 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27445/1/2_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf.

162

351.71:338.001.36

А18

Авдєєва, Ольга Миколаївна

   Соціально-економічні важелі державного регулювання інноваційного розвитку освіти в України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Миколаївна Авдєєва. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню системи теоретико-методичних положень тп розробці науково-практичних рекомендацій з організації державного регулювання інноваційного розвитку освіти в Україні за допомогою активізації соціально-економічних важелів реалізації державної політики у сфері освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

330.59-044.337:332.14(477)

Р49

Рибак, Ганна Іванівна

   Соціально-економічні засади підвищення якості життя населення регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ганна Іванівна Рибак. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню та розвитку теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо підвищення якості життя населення регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

311.3(477)(083.41)"2016"

С78

   Статистичний щорічник України за 2016 рік [Текст] / за ред. І. Є. Вернера. – К. : ДССУ, 2017. – 612 с.

     У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

165

338.48-048.165(477)

С69

Сочка, Катерина Андріївна

   Стимулювання розвитку підприємницької активності в туристично-рекреаційній сфері регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Катерина Андріївна Сочка. – Ужгород : ДВНЗ УНУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено теоретико-методичні та практичні підходи до стимулювання підприємницької активності в туристично-рекреаційній сфері регіону.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

166

005.21:336.71(477)(043.3)

Г79

Гребенюк, Надія Василівна

   Стратегічне управління банком в контексті трансформації банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Василівна Гребенюк. – Суми : СДУ, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено основні напрямки та еволюцію трансформації банківської системи України, обгрунтовано їх вплив на стратегічне управління банком, уточнено сутність цього поняття, запропоновано підходи до діагностики ринкового середовища на різних сегментах ринку банківських послуг України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

658.15:336.02:335.72:008

Г91

Грушина, Аліна Ігорівна

   Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємств культури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аліна Ігорівна Грушина. – К. : МАУП, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємств. У ході вивчення й узагальнення наукової літератури уточнено сутність категорії "стратегічне управління фінансовими ресурсами".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

[336.71:005.21](477)

Б77

Бойченко, Віта Миколаївна

Стратегічні засади діяльності банків на кредитно-інвестиційному ринку у посткризовий період [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віта Миколаївна Бойченко. – Суми : СДУ, 2018. – 21 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано вплив комбінацій фінансових криз різних типів на кредитно-інвестиційну діяльність банків, обгрунтовано посткризові стратегічні детермінанти діяльності транснаціональних банків на ринку прямих інвестицій.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

338.43;639.3.477.7

М27

Маркова, Євгенія Юхимівна

   Стратегія і механізми управління виробничо-господарською діяльністю підприємств рибогосподарського підкомплексу : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгенія Юхимівна Маркова. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 38 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій з формування стратегії й механізмів управління виробничо-господарською діяльністю підприємств рибогосподарського підкомплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

338.432:663.5:658.589(477)

П14

Паламаренко, Яна Вікторівна

   Стратегія інноваційного розвитку спиртової промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Яна Вікторівна Паламаренко. – Вінниця : ВНАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукових і практичних проблем ефективного функціонування спиртової промисловості України. Актуальність роботи обумовлена необхідністю наукових і практичних рекомендацій щодо розробки моделі процесу формування стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України та реалізації її етапів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

368.11/.15(043.3)

Б89

Брюховецька, Ірина Олександрівна

   Страхування майна громадян та напрями активації його розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Олександрівна Брюховецька. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад страхування майна громадян та розробці рекомендацій щодо напрямів його активізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

368:[330.131.7:336](477)

Б81

Бондаренко, Євгенія Костянтинівна

   Страхування фінансових ризиків фондового ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євгенія Костянтинівна Бондаренко. – Суми : СДУ, 2018. – 22 с.

     У авторефераті дисертації розкрито підхід до визначення сутності фінансового ризику, удосконалено класифікації ризиків, притаманних фондовому ринку та розглянуто можливості їх страхування; визначено найважливіші напрями страхування ризиків фондового ринку з урахуванням закордонного досвіду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

368.025.6:332:338.3:631.11

Д72

Дранус, Валентин Вікторович

   Страхування як інструмент зниження виробничо-господарських ризиків у сільськогосподарському виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Валентин Вікторович Дранус. – К. : НААНУ ІАЕ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячений дослідженню теоретичних і практичних основ страхування виробничо-господарських ризиків в сільськогосподарському виробництві України. В роботі досліджені підходи до визначення сутності поняття виробничо-господарський ризик як складової частини страхування як інструменту його зниження в сільськогосподарському виробництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

338.2

В19

Васіна, А. Ю.

   Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти [Текст] : монографія / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29776/1/Monografia_Vasina.pdf.

     У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні засади інституційного забезпечення структурного реформування економіки; здійснено оцінку впливу структури національної економіки на досягнення цілей соціально-економічного розвитку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

175

004.9(075.8)

В61

Вовкодав, О. В.

   Сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 501 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27735/1/SIT_TNEU_EKI_v3.0_2017.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто основні операції з об'єктами Windows 8, створення і форматування документів в текстовому редакторі MS Word 2013 і технологія роботи в табличному редакторі MS Excel 2013.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

176

336.531:330.341.1(043.3)

Д71

Доуртмес, Пилип Олександрович

   Теоретико-методичне забезпечення оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Пилип Олександрович Доуртмес. – Х. : ХПІ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню та подальшому розвитку теоретико-методичного забезпечення оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

177

338.24:339.13:001.8(043.3/5)

С88

Студінська, Галина Яківна

   Теоретико-методологічні засади брендингу в системі управління конкурентоспроможністю національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Яківна Студінська. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 38 с.

     Автореферат дисертації присвячено концептуальному обгрунтуванню теоретичних та методологічних засад, практичних рекомендацій щодо брендингу як чинника системи управління конкурентоспроможністю національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

178

316.42.001.76(477)

Б61

Більська, Ольга Володимирівна

   Теоретико-методологічні засади соціального інновування в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Володимирівна Більська. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі сформовано методологічну платформу новаційного оновлення економіки. Визначено сутність "інновацій" і сучасний механізм забезпечення їх соціального підтексту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

179

340.132.8;342.086

К53

Книш, Віталій Васильович

   Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Віталій Васильович Книш. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено загальнотеоретичному дослідженню особливостей становлення, розвитку та функціонування конституційно-правової відповідальності в Україні, її сутнісних та функціональних рис.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

180

005.954:005.936.3(043.3)

К73

Котляревська, Ксенія Юріївна

   Теоретичне та методичне забезпечення найму персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ксенія Юріївна Котляревська. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено подальшому розвитку та удосконаленню теоретичних положень і методичних підходів до виявлення закономірностей та принципів забезпечення соціально-відповідального найму персоналу підприємства в процесі управління ним.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

181

004.896:005.642.5:001.8(043.3)

З-34

Заріцький, Олег Володимирович

   Теоретичні і методологічні основи розроблення інтелектуальних інформаційних технологій аналітичного оцінювання професійної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олег Володимирович Заріцький. – К. : НАУ, 2018. – 39 с.

     Метою роботи є підвищення ефективності використання трудового потенціалу, продуктивності праці та загального індексу конкурентоспроможності країни шляхом усунення суперечностей в існуючих оцінних рівнях складності різних видів професійної діяльності за допомогою створення теоретичних і методологічних основ розроблення ІТ аналітичного оцінювання професійної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

182

004.891:004.82(043.3)

В12

Вавіленкова, Анастасія Ігорівна

   Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анастасія Ігорівна Вавіленкова. – К. : НАНУ ІПММІС, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є підвищення якості процесу автоматичного порівняння електронних текстових документів шляхом використання вперше розроблених теоретичних і прикладних основ побудови інформаційних технологій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

183

339.137

Т33

   Теоретичні, методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств [Текст] : монографія / за заг. ред. О. Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2017. – 515 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретичні, методологічні та практичні.pdf.

     В колективній монографії представлені наукові результати та практичні напрацювання членів кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету, отримані в ході виконання комплексної науково-дослідницької роботи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

184

316.77:377.016:338.46

К79

Креденець, Надія Ярославівна

   Теорія і практика соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Надія Ярославівна Креденець. – К. : ІПОіОД, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено аналіз стану дослідженості проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Вивчено розвиток соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії і Німеччині та розкрито теоретичні й практичні засади цього явища.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

185

339.922:[621.39:338.467]

Д82

Думікян, Мікаел Мгерович

   Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Мікаел Мгерович Думікян. – К. : КНТЕУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і прикладних положень процесів транснаціоналізації світового ринку телекомунікаційних послуг (ТКП) та їх вплив на національний ринок телекомунікацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

186

339.74-044.922(477)

Ш44

Шелудько, Сергій Андрійович

   Трансформація валютного регулювання банківської діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Андрійович Шелудько. – Одеса : ОНЕУ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню та теоретико-методичному обгрунтуванню основ трансформаційних процесів у валютному регулюванні банківської діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

187

339.924:336.22

Андріяш, Микола Михайлович

   Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Микола Михайлович Андріяш. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено концептуальні засади розвитку податкових систем країн ЄС та визначено ключові тенденції оподаткування у 2010-2015 рр. Надано оцінку перспективам створення фіскального союзу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

188

338.48(075.8)

Т88

   Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 440 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29697/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Підручник сприятиме формуванню у студентів теоретичних та практичних знань з питань туроперейтингу. У виданні розкрито особливості організації діяльності туроператора, охарактеризовано технологічні процеси проектування, розробки та збуту турпродукту.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

189

338.45.01

К26

Карпуніна, Марина Станіславівна

   Удосконалення механізму ресурсозбереження в металургійній галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Станіславівна Карпуніна. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розвинуто теоретичні підходи до визначення поняття механізму ресурсозбереження, зокрема уточнено поняття процесу ресурсозбереження. Розвинуто систему принципів державної політики підтримки розвитку металургійної галузі в межах стратегії ресурсозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

190

81.2Укр-9

Г85

Гриценко, Т. Б.

   Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 624 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ukrmova_Gritsenko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику укладеному за програмою "Українська мова за професійним спрямуванням", подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спрямування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів,...

191

330.111.4:338.432

М48

Мельник, Ольга Василівна

   Управління виробничими ресурсами в аграрному секторі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Василівна Мельник. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертації присвячено обгрунтуванню та розробці теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо управління виробничими ресурсами в аграрному секторі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

192

330.658.15:378.4

А72

Антонова, Олена Михайлівна

   Управління економічною безпекою сфери вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Михайлівна Антонова. – К. : ВНЗ НАУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячений управлінню економічною безпекою сфери вищої освіти України, обгрунтовано теоретико-методичні засади економічної безпеки сфери вищої освіти та розроблено рекомендації щодо системи управління економічною безпекою сфери вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

193

658.152:330.341.1:339.9

Г61

Головчук, Олександр Володимирович

   Управління інноваційною діяльністю промислового підприємтсва в усовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Володимирович Головчук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.

     У роботі узагальнено розвиток наукового знання про природу інновацій та зміст інноваційних процесів в економічних системах, систематизовано існуючі науково-методичні підходи доуправління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

194

687:339.137.2

К64

Кононенко, Ганна Ігорівна

   Управління конкурентними перевагами підприємств швейної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Ігорівна Кононенко. – К. : КНУТтаД, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено економічну сутність, складові та чинники КПП. Визначено умови формування конкурентних переваг з позиції теорії систем у ієрархічній супідрядності підсистем, компонентів, елементів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

195

339.137

А39

Акімова, Л. М.

   Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Акімова, М. В. Корж, І. В. Чуб. – К. : [б. в.], 2017. – 121 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управління конкурентоспроможностю промислового.pdf.

     У монографії проведено критичний аналіз використання у промисловому маркетингу існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємства; запропоновано функціональний підхід до процесу оцінки цього ринкового показника.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

196

339.372.8

Ш61

Шимко, Алла Василівна

   Управління маркетинговими технологіями в роздрібній торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Василівна Шимко. – К. : КНТЕУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичним та практичним засадам управління маркетинговими технологіями в роздрібній торгівлі. Визначено сутність маркетингових технологій у сфері роздрібної торгівлі та проаналізовано їхні основні елементи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

197

331:377.44.664(0443.3)

Б61

Білоус, Любомир Йосипович

   Управління підготовкою робітничих кадрів для підприємств харчової галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Любомир Йосипович Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 218 с.

     У дисертаційній роботі з'ясовано, що запорукою формування кваліфікованого і мотивованого складу робітничих кадрів підприємства є налагодження безперервної системи їхньої професійної освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

198

331:377.44.664(0443.3)

Б61

Білоус, Любомир Йосипович

   Управління підготовкою робітничих кадрів для підприємств харчової галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Любомир Йосипович Білоус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі з'ясовано, що запорукою формування кваліфікованого і мотивованого складу робітничих кадрів підприємства є налагодження безперервної системи їхньої професійної освіти.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

199

336.64

С38

Сінельнік, Віктор Володимирович

   Управління ризиками у системі забезпечення фінансової стійкості страхових компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Володимирович Сінельнік. – К. : КНТЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті запропоновано структурно-функціональну модель комплексної системи ризик-менеджменту страхових компаній з метою посилення їх фінансової стійкості, яка дозволяє адекватно оцінити вплив ризиків на фінансовий стан страхової компанії.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

200

005.35:338.48

Г66

Гопкало, Лариса Михайлівна

   Управління соціально-орієнтованим підприємством сфери туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Михайлівна Гопкало. – К. : КНТЕУ, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів управління соціально-орієнтованим підприємством сфери туризму.

                                2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

201

У67

   Управлінське документування [Електронний ресурс] : підручник. – К. : Ліра-К, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/129-upravlnske-dokumentuvannya.html.

     У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технолоії.

202

336.14:364-624](477)

Ж85

Жук, Олег Богданович

   Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олег Богданович Жук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 295 с.

     Дисертація присвячена обгрунтуванню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення реалізації соціальної політики України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

203

336.14:364-624](477)

Ж85

Жук, Олег Богданович

   Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і креди / Олег Богданович Жук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового забезпечення реалізації соціальної політики України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

204

37.014.543:37.018(043.3)

В75

Воронцова, Анна Сергіївна

   Фінансове забезпечення розвитку системи освіти впродовж усього життя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Сергіївна Воронцова. – Суми : СДУ, 2018. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено соціально-економічну сутність та інвестиційну природу фінансового забезпечення системи освіти впродовж усього життя, обгрунтовано основні положення партисипативної концепції його здійснення, запропоновано підхід до визначення потенційного обсягу позабюджетних коштів на освіту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

205

(336.7+336.27):330.342

Н76

Новосьолова, Олена Сергіївна

   Фінансові дисбаланси в економічній системі держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олена Сергіївна Новосьолова. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 222 с.

     У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи виникнення, поширення, ідентифікації та регулювання фінансових дисбалансів. Обгрунтовано зв'язок фінансових дисбалансів з іншими станами фінансової системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

206

(336.7+336.27):330.342

Н76

Новосьолова, Олена Сергіївна

   Фінансові дисбаланси в економічній системі держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Сергіївна Новосьолова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні основи виникнення, поширення, ідентифікації та регулювання фінансових дисбалансів. Обгрунтовано зв'язок фінансових дисбалансів з іншими станами фінансової системи.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

207

336.7:368

С48

Слободянюк, Ольга Василівна

   Фінансові механізми інституціонального розвитку страхового ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Василівна Слободянюк. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації формалізовано фінансові механізми інституціонального розвитку страхового ринку України, узагальнено історичні аспекти виникнення фінансової інституціоналізації форм організації страхової діяльності та її розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

208

658.14/17:330.137.7

П12

Павловський, Сергій Володимирович

   Фінансування підприємств в системі антикризового управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Володимирович Павловський. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних підходів до фінансування підприємств, які знаходяться в кризі, та обгрунтуванню рекомендацій щодо удосконалення антикризового фінансування підприємств реального сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

209

336.14:352

І-20

Іванова, Анна Миколаївна

   Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 232 с.

     У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обгрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями застосування фіскальної консолідації в умовах децентралізації бюджетних повноважень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

210

336.14:352

І-20

Іванова, Анна Миколаївна

   Фіскальна консолідація в умовах децентралізації бюджетних повноважень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Миколаївна Іванова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обгрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями застосування фіскальної консолідації в умовах децентралізації бюджетних повноважень.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

211

330.654.2:316.334.55(477)

Д24

Дворник, Інна Володимирівна

   Формування доходів сільського населення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Інна Володимирівна Дворник. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню методологічних і методичних засад дослідження формування доходів сільського населення та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання відповідних процесів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

212

330.35.01;330.357;631.1

М13

Мазур, Генадій Федорович

   Формування і розвиток механізмів стимулювання агропромислового виробництва : теорія, методологія, організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Генадій Федорович Мазур. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 36 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми - обгрунтуванню теоретико-методологічних та практичних засад формування і розвитку механізмів стимулювання агропромислового виробництва в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

213

330.3:631.11:634

Н56

Нестерчук, Яна Андріївна

   Формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Яна Андріївна Нестерчук. – К. : ПВНЗ ЄС, 2018. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано концептуальні засади та методичні особливості формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

214

338.47:656.13

О-38

Огневий, Віталій Олександрович

   Формування напрямів трансформаційних змін на підприємствах автомобільного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віталій Олександрович Огневий. – К. : НТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо впровадження трансформаційних змін на підприємствах автомобільного транспорту в умовах динамічного зовнішнього середовища.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

215

336.14:352](477)(043.3)

П50

Полинюк, Наталія Ігорівна

   Формування ресурсів місцевих бюджетів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Ігорівна Полинюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений дослідженню теоретико-методологічних положень і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення розвитку формування ресурсів місцевих бюджетів України в умовах трансформаційних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

216

631.147(073.3)

А66

Андрусенко, Надія Володимирівна

   Формування ринку продукції органічного сільського господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Надія Володимирівна Андрусенко. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.

     У роботі узагальнено теоретичні підходи щодо сутності та місця органічного сільського господарства в соціоекономічній системі ХХІ століття, обгрунтовано особливості, принципи й умови формування ринку органічної сільськогосподарської продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

217

338.48:339.972

К50

Клок, Олексій Петрович

   Формування складових стратегії розвитку освітнього туризму в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Петрович Клок. – Х. : НАНУ НДЦІПР, 2017. – 20 с.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

218

332.1:338.486.1-043.86

П34

Писарева, Ірина Володимирівна

   Формування стратегії розвитку туристичних ресурсів в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Володимирівна Писарева. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи отримано результати вирішення важливого наукового завдання обгрунтування теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії розвитку туристичних ресурсів в регіоні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

219

332.1.021:339.138

Г12

Гавриш, Ірина Іванівна

   Формування та розвиток привабливості регіонів України : маркетинговий підхід [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Іванівна Гавриш. – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ ім. В. Стефаника, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій формування та розвитку привабливості регіонів на основі маркетингового підходу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

220

339.146:637.3(477)

П18

Парій, Людмила Віталіївна

   Формування та функціонування ринку сиру в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. cтупеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Віталіївна Парій. – Полтава : ПДАА, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних засад формування та функціонування вітчизняного продовольчого ринку і місця продукції сиру на цьому ринку, аналізу кон'юнктури ринку сиру в національному господарстві та обгрунтуванню основних напрямів його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

221

336(477)

Ф79

   Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 413 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27118/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%202017.PDF.

222

338.486.1:339.187.44

Т48

Ткачук, Тетяна Михайлівна

   Формування франчайзингових мереж туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Ткачук. – К. : КНТЕУ, 2017. – 25 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів формування та функціонування франчайзингових мереж туристичних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

223

84(4Укр)64

М48

Мельничук, Б. І.

   Хлібина для бандерівця [Текст] : проза, поезія, афоризми / Б. І. Мельничук. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літх/Хлібина для бандерівця.pdf.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

224

658:512.011:681.326

Т17

Тамер, Абдельмаджід Салех Бані-Амер

   Хмарний серві-комп'ютинг для тестування і моделювання SOC-компонентів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Абдельмаджід Салех Бані-Амер Тамер. – Х. : ХНУР, 2017. – 23 с.

     Мета дисертаційного дослідження - істотне підвищення виходу придатної продукції і якості програмно-апаратних виробів за рахунок створення інфраструктури хмарних сервісів моделювання, тестування і відновлення працездатності на основі використання векторних структур даних адресованих функціональних елементів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

225

347.454.31:347.454.32

Н32

Насурлаєва, Катерина Енверівна

   Цивільно-правове регулювання договору інжинірингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Катерина Енверівна Насурлаєва. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню такого поняття як договір інжинірингу. Дисертантом досліджено концептуальні підходи до виокремлення змісту вказаного поняття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)