Нові надходження КВІТЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

336.14

C91

   Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30021/1/Modern%20tendencies_monograf-engl%20%281%29.pdf.

     The monograph deals with modern trends in fiscal theory. Financial policy of ensuring sustainable development is substantiated.Theory and practice of budget decentralization are explored.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

2

342.957:343.81(477)

Б75

Боднарчук, Оксана Іванівна

   Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту прав дітей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Іванівна Боднарчук. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 17 с.

     Автореферат дисертації є науковим дослідженням адміністративно-правового регулювання у сфері соціального захисту прав дітей. Окреслено ряд теоретичних положень та практичних рекомендацій, сформульованих у результаті комплексного дослідження адміністративно-правового регулювання соціального захисту прав дітей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

3

342.9(477)

А98

Аюпова, Рано Мухтарівна

   Адміністративно-правові відносини за участю господарських судів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Рано Мухтарівна Аюпова. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових відносин за участю господарських судів. У роботі охарактеризовано роль та місце господарських судів у судовій системі та системі суб'єктів адміністративного права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

512(075)

А45

   Алгебра. 11 клас [Текст] : підручник : академічний рівень, профільний рівень / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Алгебра. 11 проф.рівень.pdf.

     Це видання - підручник з алгебри і початків аналізу для учнів 11-х класів, які навчаються за програмою академічного або профільного рівня. Книга містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений державною програмою, який супроводжується великою кількістю розв'язаних прикладів типових задач.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

5

512(075)

А45

   Алгебра. 11 клас [Текст] : підручник : академічний рівень / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Алгебра. 11.pdf.

     Це видання - підручник з алгебри і початків аналізу для учнів 11-х класів, які навчаються за програмою академічного рівня. Книга містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений державною програмою.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

6

303.7(075.8)

Д51

Длугопольський, О. В.

   Аналіз політики [Текст] : зб. кейсів / О. В. Длугопольський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 59 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27986/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

7

631.4(075.8)

П16

Панас, Р. М.

   Бонітування грунтів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 352 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бонітування грунтів.pdf.

     Розкрито суть бонітування грунтів як галузі природничої науки, його складові частини. Подано методологічні підходи у бонітуванні грунтів та сучасна технологія його проведення.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

8

657.42:657.6(043.3)

С30

Семенець, Анна Павлівна

   Бухгалтерський облік та контроль електронних грошей : [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Анна Павлівна Семенець. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений обгрунтуванню теоретичних положень, а також розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерського обліку та контролю електронних грошей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

[336.14-049.5:347.37(477)]

О-58

Онищенко, Світлана Володимирівна

   Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Володимирівна Онищенко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-методологічних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення бюджетної безпеки держави під впливом фінансової глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

336.143:330.34

С55

Собчук, Сергій Ігорович

   Бюджетна політика економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Ігорович Собчук. – К. : КНТЕУ, 2017. – 19 с.

     У авторефераті визначено основні засади формування бюджетної політики в системі стимулювання економічного розвитку країн, які полягають у поєднані складових адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи та інструментів фіскального регулювання.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

658.14/.17:330.133:658.5(043.3)

М15

Макаренко, Тетяна Юріївна

   Вартісно- орієнтований контролінг на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Юріївна Макаренко. – К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений поглибленню теоретико-методичних засад вартісно-орієнтованого контролінгу та розробці науково-практичних рекомендацій щодо запровадження його інструментів на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

658.8.012.45:005.583.3:621

С34

Сиваченко, Олександр Вікторович

   Використання маркетингових комунікацій на засадах стимулювання збуту продукції підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Вікторович Сиваченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вдосконаленню теоретико-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо впровадження маркетингових комунікацій для стимулювання збуту на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

336.02:336.225

К44

Кислюк, Андрій Павлович

   Волатильність податкових надходжень за умови макроекономічної нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Павлович Кислюк. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації вирішено наукове завдання обгрунтування теоретико-методичних засад регулювання волатильності податкових надходжень в межах вдосконалення механізму податкового регулювання задля досягнення стійкого приросту джерел державних фінансів в умовах макроекономічної нестабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

339.9:658.114-027.543]:007:658.8

С90

Суровцев, Олександр Олександрович

   Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Олександрович Суровцев. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі з'ясовано економічний зміст соціальних мереж як каналу та інструменту маркетингових комунікацій, а також їх генеза. Визначено роль та місце соціальних мереж у системі маркетингових комунікацій міжнародних компаній.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

15

631.115.11

М15

Македон, Галина Миколаївна

   Вплив споживання та заощаджень домогосподарств на модернізацію регіональних господарських систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Галина Миколаївна Македон. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації є рукописом, у якому обгрунтовано теоретико-методологічні основи формування споживання та заощаджень домогосподарств і розроблено практичні рекомендації їх участі у модернізації регіональних господарських систем.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

94(100)(075)

Л15

Ладиченко, Т. В.

   Всесвітня історія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / Т. В. Ладиченко. – К. : Грамота, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Всесвітня історія.pdf.

     Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії другої половини ХХ - початку ХХІ ст. для 11 класу, який поданий відповідно до чинної програми "Всесвітня історія". Глибше осягнути цей складний і насичений багатьма подіями період всесвітньої історії допоможуть ілюстрації, мапи, схеми, запитання та завдання для самопереробки, обговорення та дискусій.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

17

339.9(075.8)

К89

Кузьмін, О. Є.

   Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2016. – 300 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Глобальна економіка.pdf.

     Навчальний посібник присвячений вивченню генезису глобалізації як економічного феномену і наукової категорії поряд з еволюцією і перспективами розвитку економічної та суспільно-політичної системи світу.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

18

330.368:339.9

Г93

Гужва, Ігор Юрійович

   Державне регулювання зовнішньоторговельної сфери національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Юрійович Гужва. – К. : НАУ, 2017. – 42 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці концептуальних засад державного регулювання зовнішньоторговельної сфери національної економіки. У роботі досліджено теоретичні засади та найважливіші тенденції розвитку системи міжнародної торгівлі з метою визначення домінант її трансформації у глобальному вимірі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

341.96:[347.463:656.13.025.4]

Я64

Яновицька, Анна Віталіївна

   Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Анна Віталіївна Яновицька. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню правової природи договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом. У роботі проаналізовано джерела правового регулювання договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом, визначено його поняття та виокремлено ознаки даного договору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

336.7(477)``.../20``(043.3)

С44

Скоморович, Ірина Георгіївна

   Еволюція та функціонування грошової системи в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Ірина Георгіївна Скоморович. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 41 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність та структурні елементи грошової системи, їхнє функціональне призначення, види грошових систем, їх спільні та відмінні риси порівняно з валютою, платіжною та банківською системою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

504.064

Ж79

Жолобчук, Іванна Миколаївна

   Екологічний аудит в системі управління сталим розвитком економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Іванна Миколаївна Жолобчук. – Львів : ЛРІДУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення та подано нове вирішення наукового завдання формування засад проведення екологічного аудиту як інструменту екологічного управління економічними системами, досліджено специфіку екологічного аудиту як інструменту забезпечення сталого розвитку національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

658.77:005.591452(043.3)

К26

Карпенко, Оксана Олександрівна

   Економічний розвиток транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Олександрівна Карпенко. – К. : ДУТ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення економічного розвитку транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації у контексті інноваційно-інтеграційної парадигми.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

338.432:338.24:330.341

Д53

Дмитренко, Руслан Миколайович

   Ефективність процесу функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплексу : теоретико-методологічні аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Руслан Миколайович Дмитренко. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню та розробці теоретико-методологічних аспектів і практичних рекомендацій щодо ефективності процесу функціонування підприємств м'ясопродуктового підкомплекса.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

339.92(075.8)

Є24

   Євроекономічна інтеграція України [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – К. : ЦУЛ, 2017. – 136 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Євроекономічна інтеграція України.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, фінансових ризиків підприємства.

                               10 прим. (Абонемент. – 10)

25

339.92(075.8)

Є24

   Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / М. І. Макаренко, Л. І. Хомутенко, І. І. Д'яконова [та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська інтеграція.pdf.

     У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх змістовне зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

26

338.45:620.9(477)(043.3)

Ч-49

Черняк, Ганна Михайлівна

   Забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Михайлівна Черняк. – К. : НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню та удосконаленню теоретико-методичних положень забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств на основі поглиблення теоретичних засад економічної безпеки підприємств та удосконалення науково-методичних способів забезпечення економічної безпеки енергетичних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

27

336.71.334.5

Б92

Бусько, Катерина Андріївна

   Забезпечення транспарентності ризиків діяльності банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Андріївна Бусько. – К. : КНТЕУ, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність транспарентності дільності банків та її детермінанти. Обгрунтовано наявність взаємозв'язку між транспарентністю діяльності банків та асиметрію інформації при врахуванні різноманітних чинників, що обумовлюють її наявність на ринку банківських послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

355.1(477)(075)

З-38

   Захист вітчизни. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарт, академічний рівень, профільний рівень / А. М. Бахтін, С. М. Василенко, Е. В. Винограденко [та ін.]. – К. : Ліра -К, 2017. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Захист Вітчизни. 11.pdf.

     Предмет "Захист Вітчизни" як один з обов'язкових державних предметів у вищих і загальноосвітніх навчальних закладах організується й проводиться на основі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді".

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

29

347.93

К95

Куцик, Катерина Володимирівна

   Заходи процесуального примусу в цивільному судочинстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Катерина Володимирівна Куцик. – К. : НАВС, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним науковим дослідженням інституту заходів процесуального примусу в цивільному судочинстві. Здійснено аналіз стану наукової розробки проблеми заходів процесуального примусу в цивільному судочинстві, окреслено методологію проведення відповідного дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

519.85

Д44

Дивак, М. П.

   Ідентифікація дискретних моделей систем з розподіленими параметрами на основі аналізу інтервальних даних [Текст] : монографія / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Т. М. Дивак. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28433/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%20%D0%9C.%20%D0%9F..pdf.

     У монографії розглянуто задачі моделювання систем та процесів з розподіленими параметрами, характеристики яких представлено у вигляді числових інтервалів - інтервальних даних. В теорії систем, такі системи є найскладнішими для дослідження, оскільки, крім моделювання часових змін, необхідно одночасно моделювати просторовий розподіл їх характеристик.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

336.22.02:330.1

Ч-68

Чистюхіна, Юлія Андріївна

   Інституційні засади фіскальної децентралізації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Андріївна Чистюхіна. – Тернопіль : ДДМА, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації вирішено наукове завдання поглиблення теоретико-методологічного підгрунтя розвитку інституційного забезпечення фіскальної децентралізації та вдосконалення методичних підходів до практики його реалізації в Україні.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

334.72(477):339.944

К64

Конрад, Юля Вячеславівна

   Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юля Вячеславівна Конрад. – К. : КНТЕУ, 2017. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність, узагальнено підходи та надано авторське визначення понять "виробнича інтеграція" та "міжнародна виробнича мережа". Розкрито та проаналізовано методичні підходи до аналізу процесу виробничої інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

004.9:005.963.1:005.72-057

К43

Кірюшатова, Катерина Володимирівна

   Інформаційна технологія підбору і навчання кадрів в організаційних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Катерина Володимирівна Кірюшатова. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню організаційного управління кадровим забезпеченням за рахунок розробки інформаційної технології підтримки прийняття рішень в задачах раціонального підбору і управління кадрами організаційної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

004.853;004.89;004.891

Б90

Булкін, Віталій Іванов

   Інформаційні технології ідентифікації знань в інтелектуальних системах на основі асоціативно-логічних перетворень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віталій Іванов Булкін. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 40 с.

     У автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми розробки теоретичних і методичних основ та технологій ідентифікації знань на базі створення інтелектуальних систем паралельної дії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

336.27:336.711(477)(043.3)

Д36

Деревко, Олена Сергіївна

   Капіталізація державних банків як боргоутворюючий чинник в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Сергіївна Деревко. – К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню можливостей посилання ризикоорієнтованості державної боргової політики України за рахунок більш повного врахування комплексних загроз фінансового ринку, що призводять до необхідності державної допомоги державним банкам у вигляді їх капіталізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

330.341.4:330.14

Ш25

Шараг, Олена Сергіївна

   Капіталоємність та її динаміка в трансформаційній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Олена Сергіївна Шараг. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 17 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми обгрунтування теоретичних положень та методологічних підходів до дослідження вектора руху капіталоємності в трансформаційній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

621.37:621.391

Л13

Лавровська, Таміла Валеріївна

   Комп'ютерні методи побудови і декодування псевдовипадкових завадостійких кодів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Таміла Валеріївна Лавровська. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішується науково-технічна задача - розробка комп'ютерних методів і моделей побудови псевдовипадкових завадостійких кодів на основі лінійних детермінованих методів і їх декодування за допомогою модифікованого методу гілок і меж з метою зниження обчислювальної складності процесів обробки кодових даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

65.014.1:005.7

Ч-49

Чернова, Вікторія Вадимівна

   Контролінг в управлінні вартістю підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вадимівна Чернова. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо управління вартістю підприємств на основі впровадження інструментів контролінгу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

005.95/.96

Б87

Брич, В. Я.

   Коучинг в системі управління людськими ресурсами [Текст] : монографія / В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 188 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29783/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0.pdf.

     Монографія присвячена узагальненню теоретико-практичних основ управління людськими ресурсами та розробці дієвих практичних рекомендацій щодо формування системи управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

40

338:662.763.3:339.9

Б18

Байдала, Вікторія Володимирівна

   Макроекономічні фактори розвитку біоекономіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Володимирівна Байдала. – К. : НУБІПУ, 2017. – 38 с.

     Автореферат дисертації присвячений обгрунтуванню теоретичних засад, методолгічних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо впливу макроекономічних факторів на розвиток біоекономіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

005.591.6

М50

   Менеджмент та маркетинг інновацій [Текст] : монографія / за ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2018. – 616 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Менеджмент та маркетинг інновацій.pdf.

     У монографії розглядаються теоретико-метологічні проблеми управління на макро- та мікро рівнях процесами інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності. Досліджуються теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та маркетингу інновацій, екологічного маркетингу, управління ризиками інновацій, мотивації інноваційної діяльності, роліінновацій у забезпеченні економічної безпеки підприємства, раціоналізації вибору напрямків інноваційного розвитку.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

42

336.71(075.8)

Д58

Довгань, Ж. М.

   Менеджмент у банку [Текст] : підручник / Ж. М. Довгань. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 512 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29786/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C.pdf.

     У підручнику викладено теоретичні та практичні питання менеджменту у банку. Подані теми розкривають зміст банківського менеджменту, організації роботи та планування діяльності банку, методи та прийоми управління власним капіталом, активами і пасивами банку як щодо формування окремих комбінацій у структурі балансу.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

43

621.327:681.5

Т21

Тарнополов, Роман Вікторович

   Метод підвищення оперативності доставки відеоінформації для інформаційних технологій закриття відеопотоків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Роман Вікторович Тарнополов. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі вирішене актуальне наукове завдання, яке полягає в необхідності підвищення оперативності доставки відеоінформації на основі її селективної обробки для інформаційних технологій закриття відеопотоку для відомчих систем відеокоференцзв'язку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

621.327:681.5

П32

Підлісний, Сергій Анатолійович

   Метод підвищення цілісності відеоінформації для інформаційних технологій протидії кібератакам [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Анатолійович Підлісний. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації вирішується наукове завдання, яке стосується підвищенню цілісності відеоінформаційного ресурсу для заданого часу його доставки в системі критичної інфраструктури в умовах дії кібератак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

338.45+330,341.1:004.7

П14

Паливода, Олена Михайлівна

   Методологічні засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. д-ра наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Михайлівна Паливода. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних, методологічних та практичних аспектів інноваційного розвитку промисловості на основі формування та функціонування мережевих структур, які передбачають обов'язковість дотримання принципів добровільності координації та контролю спільної діяльності.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

629.039.58:681.518.3

Б87

Брежнєв, Євген Віталійович

   Методологічні основи інформаційної технології забезпечення безпеки критичних енергетичних інфраструктур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Євген Віталійович Брежнєв. – Х. : ХАІ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки методологічних основ інформаційної технології забезпечення безпеки критичних інфраструктур з урахуванням емерджентних ризиків в умовах невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

336.761:339.13.021:658.849.7

К38

Кікоть, Олександр Юрійович

   Механізм аукціонної торгівлі цінними паперами : оцінювання та управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Юрійович Кікоть. – К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2017. – 20 с.

    Автореферат дисертації присвячений проблемі оцінювання та управління механізмом аукціонної торгівлі цінними паперами. Розглянуто історію використання аукціонів на ринку цінних паперів, досліджено понятійний апарат аукціонної торгівлі, визначено характерні ознаки аукціонів, запропоновано визначення аукціону цінних паперів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

338.246:330.322]:[658.1:622.324]

Ч-75

Чорній, Вікторія Валеріївна

   Механізм інвестиційного забезпечення підприємств газової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Валеріївна Чорній. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-прикладного завдання - розроблення та обгрунтування теоретико-методичних і науково-практичних рекомендацій щодо формування механізму інвестиційного забезпечення підприємств газової промисловості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

49

330.34

С79

Стеблянко, Ірина Олегівна

   Механізм структурного розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Олегівна Стеблянко. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті аргументовано дефініцію механізмів структурного розвитку національної економіки. Формалізовано динаміку розвитку та глобальну конкурентоспроможність національної економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

[316.334.3:304:364]:336.13(477)

Б33

Башинський, Тарас Володимирович

   Механізми реалізації соціальної політики в системі альтернатив фінансового забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Тарас Володимирович Башинський. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні, науково-методичні положення та практичні рекомендації щодо процесів розробки та реалізації соціальної політики в системі альтернатив фінансового забезпечення.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

339.9(075.8)

М58

   Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/28438/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20_2018_%D0%9C%D0%92%D0%A4%D0%9A%D0%92%20%281%29.pdf.

     Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини" дають змогу використовувати набуті знання щодо теоретико-практичних принципів ведення валютно-фінансових операцій, ефективності залучення іноземних інвестицій, питань регулювання валютно-фінансових та кредитних відносин, платіжного балансу, становлення та функціонування вітчизняного валютного ринку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

52

004.93.1`

М82

Москаленко, Альона Сергіївна

   Моделі і методи інформаційної технології радіонуклідного діагностування патологій за умови неповної визначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Альона Сергіївна Москаленко. – Х. : ХАІ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню функціональної ефективності системи радіонуклідного діагностування патологій нирок та міокарду за результатами радіонуклідного обстеження на гамма-камері шляхом створення інформаційної технології машинного навчання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

681.586.773:629.563.21

Х67

Хнюнін, Сергій Георгійович

   Моделі, методи та засоби створення комп'ютерної системи визначення ефекту коанда на базі п'єзоперетворювачів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Георгійович Хнюнін. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-практичної задачі підвищення безпеки експлуатації азимутальної гвинторульовоїколонки шляхом розробки методів та засобів створення комп'ютерної системи визначення ефекту Коанда.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

004.942:504.06:614.8:519.876.2

Л64

Лифар, Володимир Олександрович

   Моделі, методи та інформаційні технології оцінки техногенного ризику об'єктів підвищення небезпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Володимир Олександрович Лифар. – Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2017. – 41 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню важливої науково-практичної проблеми оцінки ризика об'єктів підвищеної небезпеки за рахунок використання інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

657(075.8)

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2017. – 263 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27984/1/%21%21%21%20_%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20%D0%86%D0%86%D0%94_%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7_%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91_2017.pdf.

     У посібнику розкриваються основні поняття, що стосуються обліково-аналітичного і правового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства, дається розгорнута класифікація інвестиційно-інноваційних витрат та джерел їх покриття, інформація про які має формуватися в системі обліку і звітності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

56

334.724.6-043.86-047.36(477)

С77

Старух, Анна Ігорівна

   Організаційно-економічний механізм стимулювання розвитку підприємства в державному секторі економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Ігорівна Старух. – Ужгород : УНУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання - удосконалення існуючих і розроблення нових теоретичних положень і методико-прикладних рекомендацій щодо організаційно-економічного механізму стимулювання розвитку підприємства в державному секторі економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

338.434.008

Л33

Лебідь, Вікторія Сергіївна

   Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення аграрного виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Сергіївна Лебідь. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних засад організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення аграрного виробництва та практичних рекомендацій по його здійсненню.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

342.97

Л38

Левчук, Сергій Миколайович

   Організаційно-правові засади надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Миколайович Левчук. – Ірпінь : ДФСУ УДФСУ, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й вирішення наукового завдання щодо визначення змісту та особливостей адміністративних правовідносин у сфері надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

332.142.6:332.145:622.276

Н37

Нвосу, Джонатан Емека

   Оцінка впливу розвідки та видобутку нафти на довкілля та соціально-економічний розвиток регіону дельти Нігеру в Нігерії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Джонатан Емека Нвосу. – Суми : СДУ, 2018. – 22 с.

     В роботі пропонується концепція соціо-еколого-економічної стабільності регіонального розвитку, як зони перетину трьох динамічних компонент, -соціальної, економічної та екологічної систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

658.87:003.12(043.3)

Д99

Дядін, Андрій Сергійович

   Оцінка ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Сергійович Дядін. – Х. : ХДУХТТ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій з оцінки ефективності підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

61

005.336.4:621(043.3)

М35

Матющенко, Сергій Сергійович

   Оцінювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Сергійович Матющенко. – Х. : ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений подальшому розвитку і удосконаленню теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо оцінювання інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

005.8(075.8)

К89

Кузьмичов, А. І.

   Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel [Текст] : практикум / А. І. Кузьмичов. – К. : Ліра-К, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/293-planuvannya-ta-upravlnnya-proektami-modelyuvannya-zasobami-ms-excel-praktikum.html.

     Одна з основних цілей бізнес-аналітики - завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проектами.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

63

336.02:[332.146.2+336.221.22]

Л86

Луценко, Вікторія Іванівна

   Податково-бюджетна політика місцевого розвитку за умов децентралізації фінансової системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Іванівна Луценко. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню актуального завдання удосконалення інструментарію податково-бюджетної політики забезпечення місцевого розвитку за умов фінансової децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

347.23

З-17

Зайцев, Андрій Юрійович

   Право власності на житло [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрій Юрійович Зайцев. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню права власності на житло. Виявлено стан нормативно-правового регулювання права власності на житло в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

342.5(043.3)

М59

Миколаенко, Віктор Андрійович

   Правова модернізація органів прокуратури України в умовах європейської міждержавної інтеграції : загальнотеоретичне дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Віктор Андрійович Миколаенко. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 36 с.

     У авторефераті дисертації праці здійснено першу в сучасній юридичній науці спробу здійснення комплексного теоретичного дослідження правової модернізації прокуратури України в умовах європейської міждержавної інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

005.334:339.17

П12

Павлюк, Валерія Ігорівна

   Превентивне антикризове управління підприємствами торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валерія Ігорівна Павлюк. – К. : КНТЕУ, 2017. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто теоретичні засади перевентивного антикризового управління підприємствами торгівлі, досліджено стан та визначено проблеми його здійснення на підприємствах торгівлі України, запропоновано напрями вдосконалення превентивного антикризового управління підприємствами торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

658

Б87

Брич, В. Я.

   Проблеми та напрямки трансформації підприємств енергетики [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Т. О. Артемчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 168 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29778/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%20%281%29.pdf.

     У монографії зроблено системні узагальнення теоретичного і практичного характеру стосовно управління підприємствами на основі трансформації енергокомпаній з урахуванням господарської, структурної та інформаційної ентропії економічного середовища, що дало змогу визначити необхідність планування докорінної зміни організаційної структури таким чином, щоб кожен елемент трансформованої організації набув заплановану, формальну нову властивість у відповідності до сучасних умов функціонування енергоринку.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

68

338.27:330.3

М82

Москаленко, Валентина Володимирівна

   Прогнозування розвитку регіону як інструмент управління національною економікою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валентина Володимирівна Москаленко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних та прикладних проблем прогнозування економічного розвитку на регіональному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

332.14:502(407)

М91

Муратов, Олег Михайлович

   Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Михайлович Муратов. – Одеса : ІПРтаЕЕД, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячена питанням прогнозування та регулювання економічного розвитку на рівні адміністративно-теоретичних утворень країни. В роботі сформульовано теоретичні положення організації прогнозування в системі державного управління національною економікою та визначено пріоритети застосування програмно-регулюючого підходу на рівні регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

347.238.1

З-48

Зеленкова, Інна Ігорівна

   Процедура звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Інна Ігорівна Зеленкова. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 16 с.

     У авторефераті дисертації на підставі комплексного дослідження теоретичних і практичних проблем, пов'язаних із особливостями звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі, запропоновано авторське визначення понять "заходи примусового виконання рішень, "звернення стягнення на майно боржника".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

347.73:336.22

М36

Махиніч, Надія Володимирівна

   Процесуальні норми податкового права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Надія Володимирівна Махиніч. – Ірпінь : ДФСУ УДФСУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячений комплексному аналізу податково-процесуальних норм. У роботі розкрито генезис процесуальних норм податкового права в Україні. На основі глибокого наукового аналізу визначено їх сутність та структуру.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

159.9

Ф95

Фурман, А. А.

   Психологія смисложиттєвого розвитку особистості [Текст] : монографія / А. А. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 508 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29777/1/furman.pdf.

    Монографію присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню смисложиттєвої сфери особистості як системи свідомісних організованостей життєактивності, що впорядковує її інтенційні та потенційні запити, засвідчує повномірне осягнення себе і дійсності, становить екзистенційне осереддя її персоніфікованого буття.

                               36 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 33)

73

338.2:504.062(043.2)

Г19

Ганкіна, Маріанна Сергіївна

   Реалізація соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Маріанна Сергіївна Ганкіна. – Рівне : НУВГТП, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений визначенню напрямів та форм реалізації соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму. Надано визначення та розкрито передумови реалізації функцій підприємств міжнародного туризму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

331.105(042)

М86

Мохаммад, Кхір Фалах Щ Алькайдех

   Регламентація трудових процесів на будівельних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кхір Фалах Щ Алькайдех Мохаммад. – Х. : ХНУР, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних положень, обгрунтуванню та розробленню методичних підходів і практичних рекомендацій щодо регламентації трудових процесів фахівців у будівництві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

338.45

Є27

Євтушенко, Світлана Валеріївна

   Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Валеріївна Євтушенко. – К. : ВНЗ УЕТП КРОК, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячений удосконаленню організаційно-економічного забезпечення та інструментів регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

339.924:331.556.4

Л81

Лошенюк, Оксана Вікторівна

   Регулювання міжнародної трудової міграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Оксана Вікторівна Лошенюк. – К. : КНТЕУ, 2017. – 24 с.

     У авторефераті досліджено передумови та фактори міжнародної трудової міграції, розкрито її сутність та види, систематизовано методи й інструменти регулювання міжнародної трудової міграції, встановлено наслідки для економіки від процесів міжнародної міграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

330.3:316(477-22)

Т48

Ткачук, Вадим Анатолійович

   Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вадим Анатолійович Ткачук. – К. : КНТЕУ, 2017. – 41 с.

     У авторефераті дисертації присвячено розробці і удосконаленню теоретико-методологічних засад, обгрунтуванню особливостей та механізмів регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій на основі комплексного аналізу сучасного стану та обгрунтування пропозицій щодо їх подальшого розвитку.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

339.13.012.42:37(477)

З-17

Заїка, Юлія Андріївна

   Регулювання сфери вищої освіти на кластерних засадах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Андріївна Заїка. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено сучасний стан та основні проблеми сфери вищої освіти в Україні. Виявлено відсутність взаємозв'язку освітніх установ та підприємств і у зв'язку із цим - відсутність прогнозування попиту на певних фахівців.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

336.226.11

З-15

Задорожня, Ліна Адамівна

   Регулятивна ефективність персонального прибуткового податку : приклад України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ліна Адамівна Задорожня. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 18 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних основ регулятивної ефективності персонального прибуткового податку та розробці науково-практичних рекомендацій щодо модернізації податку на доходи фізичних осіб в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

631.4(075.8)

П16

Панас, Р. М.

   Рекультивація земель [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. – 2-ге., вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 224 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Рекультивація земель.pdf.

     Викладено науково - теоретичні основи рекультивації земель, суть і зміст гірничотехнічної та біологічної (сільськогосподарської та лісової) рекультивації земель. Розкрито принципи проектування рекультивації земель.

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

81

631.11:330.111.4

Д31

Демченко, Олександр Вікторович

   Ресурсний потенціал аграрних підприємств та стратегія його використання в умовах мінливого економічного середовища [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олександр Вікторович Демченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 242 с.

     Дисертацію присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій з формування стратегічних орієнтирів розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах мінливого економічного середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

631.11:330.111.4

Д31

Демченко, Олександр Вікторович

   Ресурсний потенціал аграрних підприємств та стратегія його використання в умовах мінливого економічного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Вікторович Демченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій з формування стратегічних орієнтирів розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах мінливого економічного середовища.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

83

005.334:[005.932:621](043.3)

К90

Кулик, Юлія Михайлівна

   Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Михайлівна Кулик. – К. : НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та представлено принципово нові підходи до вирішення складного наукового завдання - подальший розвиток теоретико-методичних положень і розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення ризик-менеджменту логістичної системи машинобудівних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

84

63:334.722(043.2)

М65

Миськовець, Наталія Петрівна

   Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Петрівна Миськовець. – Рівне : НУВГтаПК, 2017. – 20 с.

     У авторефераті розкрито форми підприємницької діяльності, зокрема, корпоративного підприємництва, а саме: традиційне, екологічне та екосистемне, в основі яких лежить екосистемний підхід до ведення сільського, лісового та рибного господарств.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

330.34:338.22:338.43

Я22

Яворська, Вікторія Вікторівна

   Розвиток підприємництва у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вікторівна Яворська. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 21 с.

     У роботі досліджено теоретико-методологічні та науково-прикладні аспекти розвитку підприємництва у сільськогосподарських підприємствах. Удосконалено наукові підходи до класифікації сільськогосподарських підприємств за рівнем економічної ефективності діяльності та соціальної відповідальності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

65.01:658

П12

Павловські, Гжегож

   Розвиток системи управлінської діагностики підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Гжегож Павловські. – Львів : ЛУБтаП, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо розвитку системи управлінської діагностики підприємства на засадах її діагностичних цілей.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

347.1(477)

Г85

Гринько, Павло Олександрович

   Секундарні права у цивільному праві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Павло Олександрович Гринько. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 17 с.

     У авторефераті здійснено комплексне дослідження секундарних прав. Проаналізовано генезу їх виникнення і розвитку у науці цивільного права, способи їх захисту, система та специфіка окремих видів залежно від виду цивільних правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

338.432(477.7)

У33

Ужва, Алла Миколаївна

   Сталий розвиток сільськогосподарського сектору економіки регіону та стратегія його реалізації [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Алла Миколаївна Ужва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 447 с.

     Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо формування сталого розвитку сільськогосподарського сектору економіки регіону та стратегії його реалізації в умовах інтеграції з європейським простором.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

338.432(477.7)

У33

Ужва, Алла Миколаївна

   Сталий розвиток сільськогосподарського сектору економіки регіону та стратегія його реалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Алла Миколаївна Ужва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо формування сталого розвитку сільськогосподарського сектору економіки регіону та стратегії його реалізації в умовах інтеграції з європейським простором.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

90

338.436.005.1:631.1.027

Л36

Левіна-Костюк, Марія Олександрівна

   Стратегічне управління маркетинговою діяльністю суб'єктів агробізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Олександрівна Левіна-Костюк. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій з формування механізмів стратегічного управління маркетинговою діяльністю суб'єктів агробізнесу.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

005.21:[334.758.4:620.9](043.3)

Т41

Тимченко, Інна Петрівна

   Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Петрівна Тимченко. – К. : КНУ ім. Т. Шеченка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних засад стратегічного управління з метою формування методичних положень щодо удосконалення систем стратегічного управління організаційним розвитком у контексті отримання практичних рекомендацій у діяльності вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

[336.71:336.77]:339.72

А66

Андрос, Світлана Вікторівна

   Стратегія кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Вікторівна Андрос. – К. : ІАЕ, 2017. – 41 с.

     У авторефераті розкрито економічну сутність стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків. Сформульовано пріоритетні напрями зазначеної стратегії в умовах фінансової глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

622:338.24

К21

Карапетян, Оксана Акселівна

   Стратегія підвищення потенціалу розвитку вугледобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Акселівна Карапетян. – Краматорськ : ДДМА, о. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі вирішено завдання щодо поглиблення теоретичних засад і удосконалення методичних підходів до формування стратегії підвищення потенціалу розвитку вугледобувного підприємства на основі визначення його структури і кількісної оцінки.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

81`27(075.8)

Ш66

Шкіцька, І. Ю.

   Сучасна мовна комунікація в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29700/1/Shkitska-posib_2017-maket%20%281%29.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено питання ділової комунікації, мовної культури та етики фахового мовлення, систематизовано й структурованого основні відомості про мову ділового спілкування, показано особливості її лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів.

                               90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 87)

95

[336:005.336.334.4](043.3)

П89

Пустовгар, Світлана Анатоліївна

   Теоретико-методичне забезпечення діагностики неплатоспроможності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Анатоліївна Пустовгар. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних положень, удосконаленню методичного забезпечення та розробці практичних рекомендацій з діагностики неплатоспроможності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

658.589:332.14

Т58

Топалова, Ірина Анатоліївна

   Теоретико-методичні засади інноваційного розвитку регіонального промислового комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Анатоліївна Топалова. – Одеса : НАНУ ІПРТЕЕД, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню теоретичних засад, розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо інноваційного розвитку регіонального промислового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

005.342:334.716(043.3)

Д36

Дериколенко, Олександр Миколайович

   Теоретико-методологічні засади венчурної діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Миколайович Дериколенко. – Суми : СДУ, 2017. – 35 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному узагальненню та новому вирішенню науково-прикладної проблеми розроблення й наукового обгрунтування теоретико-методологічних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо венчурної діяльності промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

322.122:338.48-048.35

Г61

Голод, Андрій Петрович

   Теоретико-методологічні засади модернізації регіональних туристичних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Андрій Петрович Голод. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 38 с.

     У авторефераті дисертації розроблено та обгрунтовано теоретико-методологічні засади модернізації регіональних туристичних систем в умовах змін інституціонального середовища та реалізації вибору України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

65.012.34:65.012.45

С90

Сурмай, Данило Данилович

   Управління витратами і прибутком на основі концепції маржинального підходу на підприємствах легкої промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Данило Данилович Сурмай. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації з приводу управління витратами та прибутком на підприємствах легкої промисловості. У дисертації проаналізовані існуючі системи планування собівартості за видами продукції в Україні та світі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

330.341.1

Б18

Байрамов, Сеймур огли

   Управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сеймур огли Байрамов. – К. : ДУТ, 2017. – 24 с.

     У авторефераті узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності, роль й діалектичних взаємозв'язків інноваційного розвитку та поглиблено його змістове наповнення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

65.012.45.621(043.3)

Б66

Битий, Андрій Валерійович

   Управління інформаційним потенціалом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Валерійович Битий. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному обгрунтуванню і новому вирішенню проблеми управління інформаційним потенціалом підприємства в сучасних умовах. Розкрито категорійний апарат теорії управління потенціалом підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

005.8(075.8)

У67

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27985/1/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf.

     У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал згідно з навчальною програмою дисципліни, тестові завдання для самоконтролю знань, завдання, приклади виконання індивідуальних завдань.

                               28 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 25)

103

336.02:[330.322+341.1]:378

М29

Мартинюк, Віталій Васильович

   Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Васильович Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-організаційні засади процесу формування та реалізації фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти України, сучасні реалії її стратегії й тактики, напрями модернізації фінансової тактики інноваційного розвитку в нашій країні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

658.14/.17:005.934:336(043.3)

К89

Кузенко, Ольга Леонідівна

   Фінансовий механізм забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Леонідівна Кузенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретичних положень і методичних підходів, розробленню практичних рекомендацій щодо формування фінансового механізму фінансової безпеки суб'єктів господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

339.9:[620.9:502.1](043.5)

Г14

Гайдуцький, Іван Павлович

   Формування глобальної системи мотивації сталого низьковуглецевого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Іван Павлович Гайдуцький. – К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2017. – 34 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та методологічні засади синергетичної імплементації екологічної імперативності та глобалізаційної домінантності в національних і міжнародних системах і механізмах мотивації та інвестування сталого низьковуглецевого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

658.26:330

Д63

Докуніна, Катерина Ігорівна

   Формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Ігорівна Докуніна. – Х. : ХНУМГ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методичних положень та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо формування економічного механізму енергозбереження на підприємствах комунального господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

338.439

К95

Куць, Олександр Іванович

   Формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Іванович Куць. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці методичних положень та практичних рекомендацій, направлених на формування ефективної продовольчої системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

004.451.47

Б39

Безкровний, Микола Федорович

   Формування і розвиток регіональних інформаційно-консультаційних (дорадчих) служб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Федорович Безкровний. – К. : ІАЕ, 2017. – 33 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню і розробці теоретичних і методологічних засад формування й розвитку інформаційно-консультаційних (дорадчих) служб.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

004:338.2:658(043.2)

Л42

Лейер, Юрій Олександрович

   Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Олександрович Лейер. – Рівне : НУВГтаПК, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методичні основи та розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

65.014.12+330.47(043.2)

Р28

Рашман, Борис Гарольдович

   Формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Борис Гарольдович Рашман. – Рівне : НУВГтаПК, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методичні основи та розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

338.48:333.101.3

П32

Пілігрім, Катерина Ігорівна

   Формування механізму розвитку мотивації персоналу туристичних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Ігорівна Пілігрім. – К. : ДУТ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації вирішено наукове завдання з розробки методичних та науково-практичних рекомендацій щодо формування механізму розвитку системи мотивації персоналу (ТП).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

659.1:005.936.43(043.3)

П48

Поклонська, Лілія Сергіївна

   Формування рекламної стратегії продукції виробничо-технічного призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лілія Сергіївна Поклонська. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання щодо розвитку теоретичних положень, методичного забезпечення і практичних рекомендацій з формування рекламних стратегій виробничо-технічного призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

332.133.6:332.025.1

Ч-49

Чернишов, Олександр Юрійович

   Формування системи управління економічним розвитком малого міста [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олександр Юрійович Чернишов. – Покровск : ДНТУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі висвітлено наукове підгрунтя управління економічним розвитком малих міст за умов трансформації державної політики регіонального та місцевого розвитку, визначено особливості економічного розвитку малих міст України, а також удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності використання потенціалу економічного розвитку малого міста.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

330.3(1-22)

Т35

Термоса, Ірина Олександрівна

   Формування сталого розвитку сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Олександрівна Термоса. – Полтава : ПДАА, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування сталого розвитку сільських територій, спрямованих на забезпечення високого рівня матеріального добробуту сільського населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

63-021.387:336.14

Н40

Невесенко, Анна Володимирівна

   Формування сталого сільського розвитку в умовах трансформації бюджетної підтримки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Володимирівна Невесенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню проблем формування сталого сільського розвитку в умовах трансформації бюджетної підтримки. У дисертації розкрито теоретико-методологічні основи формування пріоритетних засад соціально-екологічного спрямування аграрної політики України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

330.341.1:621

Г90

Грудзевич, Юлія Ігорівна

   Формування та розвиток інтрапренерства як форми реалізації інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Ігорівна Грудзевич. – Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2017. – 23 с.

     У авторефераті обгрунтовано теоретико-методологічні засади формування та розвитку інтрапренерства як форми реалізації інноваційної діяльності, здійснено аналізування й оцінювання ефективності форм реалізації інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах та удосконалено процес формування й розвитку інтрапренерства на машинобудівних підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

347.724.347.12

К77

Краєвський, Ігор Володимирович

   Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних із створенням та діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ігор Володимирович Краєвський. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 16 с.

     У авторефераті дисертації визначено істотні умови договору про заснування товариства з обмеженою відповідальністю, розкрито ознаки, за якими договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю відрізняються від інших договорів, зокрема, договору про спільну діяльність.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

347.453

М80

Морозова, Юлія Володимирівна

   Цивільно-правове регулювання оренди нежитлових приміщень, будівель та споруд [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юлія Володимирівна Морозова. – Івано-Франківськ : ІФУП ім. Короля Д. Галицького, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та практичних проблем цивільно-правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)