Нові надходження ЛИПЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

342.5(477)

П99

П'ятницький, Андрій Васильович

   Адміністративно-правове забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Васильович П'ятницький. – Суми : СумДУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

2

342.95(477)

К38

Кібець, Дар'я Вікторівна

   Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Дар'я Вікторівна Кібець. – Суми : СумДУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового регулювання валютних обмежень в Україні. В роботі здійснюється історико-правовий аналіз валютного регулювання в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

3

342.9(477)

М15

Макаровець, Алла Миколаївна

   Адміністративно-правовий статус апарату суду в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Алла Миколаївна Макаровець. – Суми : СумДУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню змісту, структури та особливостей адміністративно-правового статусу апарату суду в Україні і шляхів його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

347.73

У84

Уткіна, Марина Сергіївна

   Адміністративно-правові засади забезпечення фінкціонування фінансової системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Марина Сергіївна Уткіна. – Суми : СумДУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної робити присвячений визначенню сутностей та особливостей адміністративно-правових засад функціонування фінансової системи України, а також напрямків їх удосконалення.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

342.9

Д82

Думчиков, Михайло Олександрович

   Адміністративно-правові засади реформування системи загальнодержавних та місцевих податків і зборів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Михайло Олександрович Думчиков. – Суми : СумДУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вивченню адміністративно-правових засад реформування системи загальнодержавних та місцевих податків та зборів в Україні, а також визначенню напрямків їх удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

342.951

Г93

Гудков, Денис Володимирович

   Адміністративно-правові засоби запобігання і протидії корупції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Денис Володимирович Гудков. – Суми : СумДУ, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвяченй вивченню адміністративно-правових засобів запобігання і протидії корупції.Проведено аналіз поняття та характерних ознак корупції передбачених чинним законодавством.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

005.334:334.716:330.131.7(043.5)

С36

Силенко, Сергій Анатолійович

   Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Анатолійович Силенко. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено роз'язанню актуального наукового завдання формування антикризового управління. Обгрунтовано, що антикризове управління - це економічна категорія, що відображає механізм порядку подолання кризових подій, які складаються з ряду підсистем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

65.01:336.71

Ж78

Жовтанецька, Ярина Всеволодівна

   Антикризове управління фінансовою діяльністю банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ярина Всеволодівна Жовтанецька. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних та методичних основ антикризового управління фінансовою діяльністю банків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

004.4(075.8)

Б40

   Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 34 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30542/1/BPD_lab_2018.pdf.

     Особливо важливим аспектом підготовки бакалаврів зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" є одержання практичних навиків щодо захист програм та даних від сучасних загроз кіберпростору. Цикл практичних робіт поданий у методичних вказівках дозволить студентам одержати грунтовні навички щодо особливостей проектування, програмування та налаштування контролів захисту для програмних систем та даних, що у них зберігаються.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

10

339.138:005.33

Ю83

Юрчак, Едуард Володимирович

   Бренд-менеджмент мереж ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Едуард Володимирович Юрчак. – К. : КНТЕУ, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретичні засади бренд-менеджменту мереж ресторанного господарств; здійснено аналіз основних функціональних систем бренд-менеждменту в мережах ресторанного господарства м. Києва; запропоновано напрями вдосконалення бренд-менеджменту мереж ресторанного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

657(075.8)

С44

Скоробогатова, Н. Є.

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Скоробогатова. – К. : Політехніка, 2017. – 248 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський обл..pdf.

     Розкрито концептуальні засади організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Наведено методику обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості, фінансових інвестицій, власного капіталу, довгострокових та поточних зобов'язань підприємства. Подано порядок визначення й відображення в обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

336.71:368.81]:334.752

З-53

Землячова, Ольга Андріївна

   Взаємодія банків і страхових компаній: передумови, тенденції, шляхи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Андріївна Землячова. – К. : КНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність характеристики фінансового посередництва на фінансовому ринку, а також виявлено і охарактеризовано його учасників, де серед головних виступають банки і страхові компанії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

340.112(477)

П52

Полатайко, Ірина Володимирівна

   Втілення правової ідеології у правових системах сучасності : теоретико-правова характеристика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ірина Володимирівна Полатайко. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2018. – 20 с.

     У авторефераті здійснено загальнотеоретичний аналіз понять "правова ідеологія" та "правова система". Вивчення їх взаємозв'язку пропонується розглядати на філософсько-світоглядному, загально-правовому та спеціально-юридичному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

339.9:005.332.4]:378

С18

Сандул, Марія Станіславівна

   Глобальна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Станіславівна Сандул. – К. : КНЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню умов, чинників та механізмів нарощення глобальної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

336.761

А64

Ананьєв, Микола Юрійович

   Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Микола Юрійович Ананьєв. – К. : КНЕУ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів на основі авторського концептуального підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

339.92:339.94(043.3)

К77

Кравцова, Ірина Вікторівна

   Глобальні ланцюги створення вартості в секторах світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Вікторівна Кравцова. – К. : КНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних і практичних аспектів функціонування глобальних ланцюгів створення вартості, які охоплюють фрагментоване міжнародне виробництво та світову торгівлю в термінах доданої вартості.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

17

338.242.4:659(477)

Л51

Леськів, Олег Анатолійович

   Державне регулювання ринку маркетингових комунікацій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Анатолійович Леськів. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено дослідження теоретичних основ регулювання відносин у сфері маркетингових комунікацій та розроблено прикладні рекомендації для вдосконалення системи державного регулювання ринку маркетингових комунікацій в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

340.11(043.3)

Г12

Габаковська, Христина Василівна

   Дослідницький підхід як елемент методології у сучасній юриспруденції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Христина Василівна Габаковська. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2018. – 20 с.

     Робота присвячена обгрунтуванню основних положень теорії дослідницьких підходів як елемента методології сучасної юриспруденції. Досліджено особливості процесу формування дослідницьких підходів у сучасній юриспруденції, які належать до наукових проблем, і традиційно визначаються як методологічні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

631.152:636:338.439(477)

Л13

Лаврук, Віталій Валерійович

   Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Валерійович Лаврук. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано сутність поняття економічної модернізації та виділено основні проблеми, що перешкоджають її проведення у тваринництві.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

330.342:622.691.4

Б19

Бакай, Максим Миколайович

   Економічне оцінювання процесу технічного обслуговування підприємств магістрального транспорту газу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Максим Миколайович Бакай. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботі здійснено теоретичне узагальнення досвіду і запропоновано нове вирішення важливого науково-практичного завдання - формування теоретичного та методичного забезпечення економічного оцінювання процесу технічного обслуговування підприємств магістрального транспорту газу.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

342.9.07(477)

З-13

Завадяк, Олександр Петрович

   Забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Петрович Завадяк. – Кривий Ріг : ДЮІ, 2018. – 17 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений визначенню адміністративно-правових засад забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

[338.43.02:502.131.1](477)

Б91

Буринська, Оксана Ігорівна

   Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Ігорівна Буринська. – Чернівці : ЧНУ ім.Юрія Федьковича, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методичних і практичних аспектів імплементації концепції сталого розвитку в аграрному секторі національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

347:347.77/78+340.15

І-24

Іващенко, Віктор Анатолійович

   Закономірності та тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ - поч. ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Віктор Анатолійович Іващенко. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2018. – 36 с.

     Дослідження присвячено розв'язанню комплексної правової проблеми щодо розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні в ХІХ - на початок ХХІ ст. у межах єдиних методологічних підходів до становлення інституту права інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

004.056.5

П75

Пригара, Михайло Петрович

   Захищена система технічної підтримки процесів дистанційного волевиявлення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Михайло Петрович Пригара. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено технічному захисту інформації (ТЗІ) системи дистанційного волевиявлення (СДВ), що гарантує збереження таємниці голосів та забезпечує свободу волевиявлення в умовах адміністративного тиску.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

330.1:[330.341.1:338.432]

М14

Майовець, Ярина Михайлівна

   Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Ярина Михайлівна Майовець. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 20 с.

     У авторефераті досліджено теоретико-методологічні проблеми формування високоефективного аграрного підприємництва в Україні, що здійснюється на інноваційних засадах, особливості його відтворювального процесу та визначено місце інновацій у системі аграрного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

658.589:004.738.5(043.3)

В46

Вільхівська, Ольга Володимирівна

   Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Вільхівська. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуального завдання щодо розроблення теоретико-методичного забезпечення інноваційного розвитку підприємств на основі впровадження технологій електронного бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

339.9:330.341.1(043.3)

Б12

Бабич, Тетяна Олегівна

   Інноваційно-технологічні фактори глобального економічного прогресу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Олегівна Бабич. – К. : КНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню ключових засад і умов, ідентифікації механізмів та моделей взаємозвязку інноваційно-технологічних факторів та глобального економічного прогресу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

004.942:519.814:54.055:54.062

Б90

Булана, Тетяна Михайлівна

   Інформаційні технології моніторингу й оцінки ефективності діагностування стану технічних та кардіосистем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Михайлівна Булана. – Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи запропоновано математичну модель опису вимірювальних параметрів в задачах технічного і кардіомоніторингу, на базі, якої вперше розроблені алгоритми для   відбору інформативних ознак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

004.67:681.518.22

М13

Мазуренко, Валерій Борисович

   Інформаційно-вимірювальна технологія контролю заправлення ракети-носія морського базування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Валерій Борисович Мазуренко. – Дніпро : ДНУ ім. Олеся Гончара, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присячений вирішенню задачі створення інформаційно-вимірювальної технології, яка забезпечує підвищення якості контролю заправлення ракети-носія морського базування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

[338.2:005.591.452](477)(043.3)

А94

Афтанділянц, Маргарита Володимирівна

   Кластерна стратегія управління економічним розвитком [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Маргарита Володимирівна Афтанділянц. – К. : КНУТтаД, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-методичних та науково-практичних засад формування кластерної стратегії управління економічним розвитком в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

658.012.32:005.21:005.95.96

В40

Вешко, Оксана Володимирівна

   Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії розвитку підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Володимирівна Вешко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.

     У авторефераті охарактеризовано соціокультурні аспекти управління підприємством на етапі реалізації стратегії розвитку та в умовах міжкультурної організаційної взаємодії, систематизовано наукові погляди на сутність і функції крос-культурного менеджменту в процесі реалізації стратегії розвитку підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

658.8:339.13.07(043.3)

К56

Ковінько, Олена Миколаївна

   Маркетинговий механізм управління підприємствами в умовах міжнародної диверсифікації бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Миколаївна Ковінько. – Вінниця : ДНУ ім. В. Стуса, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-прикладної проблеми - обгрунтування концептуальних положень щодо формування маркетингового механізму управління підприємствами в умовах міжнародної диверсифікації бізнесу та створення маркетингових передумов реалізації стратегічного напряму розвитку вітчизняних аграрних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

004.9;681.518:061

С32

Сердюк, Наталія Миколаївна

   Математичні моделі, метод та інформаційна технологія моніторингу стану виробничого персоналу підприємства [Текст] : Додаткові відомості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Миколаївна Сердюк. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної задачі зменшення прямих та опосередкованих витрат, які викликані непрацездатністю виконавця впродовж професійної діяльності, шляхом підвищення продуктивності виконання робіт з моніторингу стану виробничого персоналу підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

[368.9.06:336.012.23]:614.2

П18

Пархета, Людмила Віталівна

   Медичне страхування та його роль у фінансовому забезпеченні системи охорони здоров'я в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Людмила Віталівна Пархета. – К. : КНЕУ, 2018. – 17 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних основ медичного страхування, виявленню напрямків його розвитку як джерела фінансування охорони здоро'я в Україні, а також запровадження страхової медицини.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

35

339.138:659.1

А56

Аль-Абабнех, Хасан Алі Касем

   Метаевристичний підхід до планування рекламної кампанії промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами екоомічної діяльності) / Хасан Алі Касем Аль-Абабнех. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено вирішенню актуального наукового завдання щодо уточнення теоретико-методичного базису, удосконалення науково-методичних підходів та розробки практичних рекомендацій щодо планування рекламної кампанії промислового підприємства із застосуванням метаевристичного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

004.056.5:656.7.08(043.3)

С34

Сидоренко, Вікторія Миколаївна

   Методи ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки об'єктів критичної інформаційної інфраструктури авіаційної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01- інформаційна безпека держави / Вікторія Миколаївна Сидоренко. – К. : НАУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню актуальної науково-технічної задачі розроблення методів ідентифікації та оцінювання стану кібербезпеки (КБ) об'єктів критичної інформаційної інфраструктури (КІІ) авіаційної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

004.056.55:003.26

К56

Ковтун, Марія Григорівна

   Методи удосконалення арифметичних операцій у полях, кільцях та алгебраїчних кривих для криптографічних застосувань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації; / Марія Григорівна Ковтун. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення швидкої інформаційно-телекомунікаційних систем центрів сертифікації ключів Національної системи електронного цифрового підпису для ДСТУ 4145-2002, ЕСDSA (ІЕЕЕ Р1363-2000), RSA (IEEE P1363-2000) без фінансових витрат.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

658.012.23

Л63

Лисенко, Дмитро Едуардович

   Методологічні основи оцінки реалізованості та інформаційна технологія проактивного управління розвитком організаційно-технічних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Дмитро Едуардович Лисенко. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поставлено й вирішено актуальну науково-прикладну проблему оцінки реалізованості програми розвитку організаційно-технічних систем(ОТС) на передінвестиційному етапі шляхом розробки методології і відповідної інформаційної технології для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей досліджуваної ОТС в умовах невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

004.94+519.673

К71

Косенко, Віктор Васильович

   Методологія ризик-адаптивного управління потоками даних інфокомунікативних мереж систем критичної їнфраструктури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віктор Васильович Косенко. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розв'язана актуальна науково-прикладна проблема розробки науково-методологічного апарату і інформаційної технології ризик-адаптивного управління потоками даних для забезпечення вимог щодо оперативності та обміну інформацією з високим рівнем ризику в інфокомунікаційних мережах систем критичної інфраструктури (СКІ).

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

339.727:334.7

П22

Пашинська, Ксенія Сергіївна

   Міжнародне інвестування проектів державно-приватного партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ксенія Сергіївна Пашинська. – К. : КНЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню закономірностей, умов та чинників міжнародного інвестування проектів державно-приватного партнерства у формі досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

658:512.011:681.326:519.713

М71

Міщенко, Олександр Сергійович

   Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для цифрового моніторингу та хмарного управління університетом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олександр Сергійович Міщенко. – Х. : ХНУРЕ, 2018. – 28 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено істотне підвищення якості науково-освітніх процесів, зменшення накладних часових і матеріальних витрат вишу за рахунок розробки та впровадження кіберфізичного соціального online комп'ютингу, розумних сервісів цифрового моніторингу та хмарного кіберуправління структурнимим компонентами університету.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

004.9:658.512.22

З-38

Захарченко, Вікторія Петрівна

   Моделі та інформаційна технологія організації процесу автоматизованого проектування об'єктів машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Вікторія Петрівна Захарченко. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено задачу забезпечення належної організації процесу автоматизованого проектування об'єктів машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

658:512.011:681.326:519.713

Є60

Ємельянов, Ігор Валерійович

   Моделі та методи кубітного тестування цифрових пристроїв на основі memori-driven структур даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Валерійович Ємельянов. – Х. : ХНУРЕ, 2018. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджена розробка квантових методів паралельного синтезу та аналізу цифрових пристроїв і компонентів для істотного підвищення швидкодії програмних хмарних сервісів і зменшення часу проектування програмно-апаратних комп'ютингових систем за рахунок збільшення пам'яті для зберігання кубітних структур даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

005.584.1.336:339.562/564:334.

Б24

Бараннік, Ігор Олексійович

   Моніторинг експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Олексійович Бараннік. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальне науково-практичне завдання з удосконалення теоретичних положень, методичного забезпечення і розроблення практичних рекомендацій щодо формування та здійснення моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

349.22(477)

С42

Скіпенко, Регіна Едуардівна

   Накопичувальне пенсійне страхування: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Регіна Едуардівна Скіпенко. – Кривий Ріг : ДЮІ, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному та грунтовному аналізу правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин на шляху реформування національної системи пенсійного страхування та запровадження накопичувальної системи й створення Накопичувального пенсійного фонду.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

657.212:339.17

З-20

Закревська, Олена Юріївна

   Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Закревська. – К. : КНТЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений актуальним проблемам удосконалення обліку та контролю поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

О-17

   Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 26 черв. 2018 р.] / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 116 с.

48

342.5(477)

К50

Клочко, Іван Олексійович

   Органи прокуратури України в системі суб'єктів протидії корупції: адміністративно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Іван Олексійович Клочко. – Суми : СумДУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначаються поняття та сутність адміністративно-правових засад діяльності органів державної влади щодо протидії корупції, встановлюється місце та особливості органів прокуратури в системі інших субє'ктів протидії корупції.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

338.45:658.27

Б40

Безугла, Дар'я Валеріївна

   Організаційно-економічне забезпечення технічного переоснащення виробництва підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дар'я Валеріївна Безугла. – Х. : НТУ ХПІ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних підходів щодо розвитку організаційно-економічного забезпечення технічного переоснащення виробництва(ТПВ) підприємств машинобудування, а також розробці науково-методичних напрямків його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

336.71:351.863](477)(043.3)

Б24

Барилюк, Марія-Мар'яна Романівна

   Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія-Мар'яна Романівна Барилюк. – К. : ДВНЗ УБС, 2018. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової безпеки комерційного банку, з'ясовано його сутність та значення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

О-64

   Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, С. М. Жукевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 59 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30559/1/Навч-метод%20комплекс%20Організація%20обліку%202017%20ПДФ.pdf.

52

005.53:[658.155:621]

Т89

Турчинова, Юлія Сергіївна

   Оцінювання та забезпечення досягнення економічних результатів діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Сергіївна Турчинова. – К. : КНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науково-практичним питанням оцінювання та організаційного забезпечення досягнення економічних результатів діяльності машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

336.71-047.44(043.3)

З-93

Зуєва, Олександра Валеріївна

   Оцінювання фінансового потенціалу банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Валеріївна Зуєва. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню та подальшому розвитку теоретичних положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо оцінювання фінансового потенціалу банку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

658.332.142.2

О-74

Оскома, Олена Володимирівна

   Планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами екоомічної діяльності) / Олена Володимирівна Оскома. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБТА, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних та методичних аспектів удосконалення планування діяльності будівельного підприємства на основі контролінгу. Викладено теоретичні основи управління й планування діяльності будівельних підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу до управління.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

55

336.648

С60

Солодка, Ольга Олегівна

   Похідні фінансові інструменти мінімізації координаційних деструкцій в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Олегівна Солодка. – К. : КНУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні положення і методологічні засади дослідження процесів виникнення координаційних деструкцій в економіці та практичні рекомендації щодо їх мінімізації через функціональний механізм похідних фінансових інструментів для забезпечення макроекономічної стабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

340.12(477)"19/20"

Г75

Грабовий, Владислав Володимирович

   Правова охорона власності в Україні : історико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Владислав Володимирович Грабовий. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено історичний динаміці правового регулювання охорони власності на різних етапах розвитку України. Проведено періодизацію даного процесу, яка дозволила виділити такі періоди: а) перші роки радянської влади та НЕП (1917-1991 рр.); б) часи тоталітаризму (1927-1953 рр.); в) "хрущовська відлига", г) період незалежної України (1991-2017 рр.).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

349.2(477)

Ч-93

Чурсін, Олександр Вікторович

   Правове регулювання і підвищення рівня професійної компетентності державних службовців [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 -трудове право; право соціального забезпечення / Олександр Вікторович Чурсін. – Кривий Ріг : ДЮІ, 2018. – 18 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми правовго регулювання підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

349.233(477)

Т18

Танасевич, Олена Віталіївна

   Правове регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, спричинену порушенням трудових прав працівника [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 -трудове право; право соціального забезпечення / Олена Віталіївна Танасевич. – Кривий Ріг : ДЮІ, 2018. – 17 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність, природу та особливості матеріальної відповідальності за шкоду, спричинену порушенням трудових прав працівника, яка, у свою чергу, обгрунтовано як самостійний галузевий інститут трудового права, що являє собою суб'єктивний обов'язок роботодавця на вимогу іншого суб'єкта трудових правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

347.963(477):342.9

К26

Карпунцов, Валерій Віталійович

   Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Валерій Віталійович Карпунцов. – К. : ДНДІ МВС України, 2018. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито адміністративно-правовий аспект сучасних тенденцій трансформації процесуального статусу органів прокуратури, які випливають із процесів конституційної модернізації безпосередньо пов'язані з удосконаленням форм і стандартів захисту прав і свобод громадян.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

332.1

В22

Вахович, І. М.

   Регіональний вимір стимулювання розвитку малого підприємництва [Текст] : монографія / І. М. Вахович, Ю. О. Шейко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регіональний вирім.pdf.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні. Обгрунтовано сутність малого підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку регіону, концептуальні підходи до дослідження регіональних аспектів стимулювання розвитку малого підприємництва.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

61

657.6:336.14(043.3)

Ш38

Шевченко, Ірина Олександрівна

   Розвиток державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Олександрівна Шевченко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню та розробці науково-методичних підходів, спрямованих на вдосконалення розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

338.46:336.76(043.3)

Б32

Бачо, Роберт Йосипович

   Розвиток ринків небанківських фінансових послуг (аналітичний та інституційний аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роберт Йосипович Бачо. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню та розробленню теоретико-методологічного, концептуального, аналітичного та методичного забезпечення, а також практичних рекомендацій щодо розвитку ринків небанківських фінансових послуг України в сучасних умовах інституційних змін на мікро-, мезо-, макро- та мегаекономічному рівнях.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

005.21(075.8)

С83

   Стратегічне управління [Текст] : метод. рек. / уклад. В. С. Толуб'як, А. П. Гайдуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30544/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BA%202018%20%D1%80..pdf.

     Стратегічне управління є однією з профілактичних дисциплін, вивчення якої дає можливість слухачам магістратури державної служби набути знань щодо сутності стратегічного управління, практичних навичок використання методик стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації органами влади та місцевого самоврядування.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

64

005.21(075.8)

С83

   Стратегічне управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Толуб'як, Ю. Г. Королюк, О. П. Дудкіна, Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 214 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30554/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9A%20%D0%A1%D0%A3%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BA%20%D0%92.%D0%A1..pdf.

     Стратегічне управління є однією з профілюючих дисциплін, вивчення якої дає можливість слухачам магістратури державної служби набути знань щодо сутності стратегічного управління, практичних навичок використання методики стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації органами державної влади та місцевого самоврядування.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

65

347.41/.43:340.111.5

Ц56

Цибань, Артем Андрійович

   Суб'єктивний цивільний обов'язок як елемент зобов'язального правовідношення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Артем Андрійович Цибань. – Х. : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем суб'єктивного цивільного обов'язку як елементу зобов'язального правовідношення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

336.477

П60

Портна, Оксана Валентинівна

   Сукупний фінансовий потенціа України: архітектоніка та ефективність реалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Валентинівна Портна. – К. : КНТЕУ, 2018. – 33 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано поняття сукупного фінансового потенціалу країни як сукупності фінансових ресурсів, визначених у рефлексійному відношенні до потенційних результатів їх реалізації.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

84(4/8)

Ш78

Шолом-Алейхем

   Тев'є-молочар [Текст] : повість / Шолом-Алейхем ; пер.з їдишу О. Уралової. – К. : Знання, 2017. – 192 с. – (Голоси Європи). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Тев'є-молочар.pdf.

     Повість "Тев'є-молочар" Шолома-Алейхема (1859-1916) побудована у формі монологів головного героя, звернених до самого автора, і дає читачеві можливість дізнатася, як жилося незаможній єврейській сім'ї на українських землях у складі Російської імперії.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

68

339.16.012.32

С29

Селезньова, Ольга Олександрівна

   Теоретико-методологічні основи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Селезньова. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методологічних засад   і практичних рекомендацій щодо управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

004.415:621.317.1

К83

Кропачек, Ольга Юріївна

   Теоретичні основи аналізу і синтезу комп'ютеризованих інформаційно-вимірюваних систем діагностування динамічних нестаціонарних об'єктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ольга Юріївна Кропачек. – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми недосконалості та обмеженості теоретичного обгрунтування для створення комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем діагностування динамічних об'єктів, локально і глобально нестаціонарних за своїми спектральними властивостями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

005.7.01(075.8)

Т33

   Теорія організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 114 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

71

623.618:351.746.1

С84

Стрельбіцький, Михайло Анатолійович

   Технологія забезпечення функціональної безпеки інтегрованої інформаційної системи держприкордонслужби на стадії модернізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Михайло Анатолійович Стрельбіцький. – К. : НАУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішувалась науково-прикладна проблема забезпечення функціональної безпеки відомчої інтегрованої інформаційної системи на стадії модернізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

72

339.92:338.1(519.5)(043.3)

Г95

Гурмак, Валентина Михайлівна

   Транснаціональний фактор модернізації економіки Республіки Корея [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Валентина Михайлівна Гурмак. – К. : КНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню транснаціонального фактора модернізації національної економіки на прикладі моделі, реалізованої в Республіці Корея.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

005.915:336.14:352(477)(043.3)

В48

Винниченко, Наталія Володимирівна

   Трансформація бюджетного менеджменту в умовах реформування сектору публічних фінансів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Володимирівна Винниченко. – Суми : СДУ, 2018. – 37 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних засад та методичного інструментарію трансформації існуючої в Україні концепції бюджетного менеджменту з урахуанням міжнародних та національних тенденцій у сфері реформування сектору публічних фінансів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

340.134:347.7:347.8

К13

Кадєтова, Олена Веніамінівна

   Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : цивільно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олена Веніамінівна Кадєтова. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню комплексної правової проблеми щодо визначення місця Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності у цивільно-правовому аспекті.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

332.122:338.45(043.3)

І-48

Ільченко, Вікторія Миколаївна

   Удосконалення механізму сталого розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Миколаївна Ільченко. – К. : КНЕУ, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретико-методичних засад сталого розвитку регіону, оцінці і удосконаленню рівня збалансованості розвитку регіону на основі визначення дієвості механізму сталого розвитку регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

69.03+004.4'24+005.8

Г61

Головатий, Роман Русланович

   Управління безпекою на стадії планування проектів створення об'єктів з масовим перебуванням людей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Роман Русланович Головатий. – Львів : ЛДУ БЖД, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці моделей та методів управління безпекою в проектах створення об'єктів з масовим перебуваннм людей на стадії планування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

338.2:005.6:378.4

С76

Станкевич, Ірина Володимирівна

   Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Станкевич. – Дніпро : ДНУЗТ, 2018. – 41 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформовано теоретико-методологічні підходи та обгрунтовано концептуальну схему забезпечення ефективності управління освітньої організації   на основі системно-кібернетичної моделі та багатовимірному оцінюванні якості її діяльності у напрямку досягнення комплексних цілей у сфері вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

621:005:[339.56+658.8]

Ф12

Фабрика, Ірина Володимирівна

   Управління експортним потенціалом підприємств машинобудівної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Фабрика. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичному обгрунтуванню та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління експортним потенціалом машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

330.341.1(477)

К84

Круглякова, Віра Володимирівна

   Управління інноваційним потенціалом суб'єктів господарювання харчової промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віра Володимирівна Круглякова. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розкриттю теоретико-методичних основ та розробці практичних рекомендацій щодо управління інноваційним потенціалом суб'єктів господарювання харчової промисловості України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

65.02.34:629.73(043.3)

Х22

Харченко, Марина Валеріївна

   Управління логістичними витратами аеропорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Валеріївна Харченко. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні та методичні основи управління логістичними витратами аеропорту, а саме: досліджено питання розвитку логістики та відображення її застосування на підприємствах, концепції та методи формування логістичних систем, питання, пов'язанні з формуванням та класифікацією логістичних витрат, проблеми удосконалення діяльності аеропортів на основі використання логістичних принципів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

339.138:339.378

А45

Алданькова, Галина Василівна

   Управління маркетинговими комунікаціями торговельної мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Василівна Алданькова. – К. : КНТЕУ, 2018. – 24 с.

     У авторефераті визначено сутність та систематизовано особливості маркетингових комунікацій торговельних мереж, а також види комунікацій з виділенням підвидів традиційних та електронних комунікацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

338.2(477):005.336.4](043.3)

Г49

Гинда, Стефанія Миколаївна

   Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Стефанія Миколаївна Гинда. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних і практичних аспектів управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

336.71.025.12

Б86

Бочан, Віталій Ігорович

   Управління стійкістю грошового обігу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Ігорович Бочан. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 21 с.

     Автоореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних положень, розробленню методичних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління стійкістю грошового обігу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

336.6

Ф47

Фещенко, Олег Петрович

   Управління фінансовим станом корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Петрович Фещенко. – К. : КНЕУ, 2018. – 18 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано сутність корпорацій та її фінансового стану. Уточнено сутність управління фінансовим станом корпорацій, визначено його суб'єкт і об'єкти, принципи і завдання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

336.01/.02:330.3:004.77(043.3)

Р99

Рязанова, Надія Сергіївна

   Фінансове рахівництво у сучасному інформаційному суспільстві: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Сергіївна Рязанова. – К. : КНЕУ, 2018. – 38 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано інформаційну концепцію фінансів, що грунтується на розумінні інформації як невід'ємному атрибуті, внутрішній об'єктивній властивості фінансових відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

336.76:005.52(043.3)

Л38

Левченко, Катерина Михайлівна

   Фінансові послуги з управління активами інституційних інвесторів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Михайлівна Левченко. – К. : КНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних засад та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

336.1.011(477):[338.012:316.43]

Т76

Трофименко, Марія Юріївна

   Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструктури України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Юріївна Трофименко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено підходи та обгрунтовано напрямки розв'язання науково-практичної проблеми фінансування розвитку соціальної інфраструктури в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

336.225.621.11

Л33

Лебеда, Марина Олександрівна

   Фіскальний та регулюючий потенціал податку на доходи фізичних осіб-підприємців [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Олександрівна Лебеда. – К. : КНЕУ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обгрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо поліпшення реалізації фіскального і регулюючого потенціалу податку на доходи ФОП.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

330.322.1:338.43(477)(043.3)

М69

Михайлов, Андрій Миколайович

   Формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Миколайович Михайлов. – Суми : СДУ, 2018. – 37 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних засад формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки з урахуванням глобалізаційних трендів, регіональних диспропорцій та національних особливостей агробізнесу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

658.8:366-058(043.3)

Ш24

Шаповалова, Еліна Пилипівна

   Формування партнерських відносин зі споживачами на засадах етичного маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Еліна Пилипівна Шаповалова. – К. : КНЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуального науково-практичного завдання з поглиблення теоретичних засад формування партнерських відносин зі споживачами на засадах етичного маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

331.91

С35

Сікорський, Юрій Миколайович

   Формування системи мобільності людських ресурсів в ТНК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юрій Миколайович Сікорський. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено системне дослідження передумов і теоретичних засад мобільності людських ресурсів у ТНК. Зокрема, проведено кореляційно-регресійний ангаліз для визначення наявності лінійної залежності між зайнятістю в рамках ТНК та чинниками, що на них впливають.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

338.48(045)

П31

Печенюк, Алла Петрівна

   Формування стратегії розвитку сільського зеленого туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Алла Петрівна Печенюк. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних засад та прикладних положень щодо формування стратегії розвитку сільського зеленого туризму. Запропоновано власний підхід до визначення поняття "сільський зелений туризм".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

[336.748:339.74] (477)

М65

Місяць, Наталія Олександрівна

   Формування та розвиток механізму валютного регулювання в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Олександрівна Місяць. – К. : ДВНЗ УБС, 2018. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні засади формування та розвитку механізму валютного регулювання. Уточнено сутність, перелік принципів та функцій валютного регулювання, удосконалено класифікацію його інструментів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)