Нові надходження ВЕРЕСЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

811.111(075.8)

C-18

Sandii, L.

   A study guide for developing effective presentation skills in english [Текст] : навч.-метод. розробка / L. Sandii, S. Hicks. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31335/1/Sandiy%20L._Developing%20Effective%20Presentations%20Skills.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

2

342.9(477)(075.8)

А31

   Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 213 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративне право України.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито основні положення адміністративного права (поняття, предмет, метод, норми, відносини та джерела), суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного процесу, розглянуто питання організаційного регулювання в різних галузях управління на сучасному етапі.

3

342.9(477)(075.8)

П29

Пєтков, С. В.

   Адміністративно-правова реформа в Україні [Текст] : посібник / С. В. Пєтков, Н. А. Армаш, Є. Ю. Соболь ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2018. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адміністративно-правова реформа.pdf.

     Теоретичним підгрунтям посібнику стала людиноцентриська ідеологія відносин людини та держави над розробкою якої працював академік В. Б. Авер'янов, що знайшла своє вираження у Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженій Указом Президента України від 22.07.1998 р.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 9)

4

811.111(075.8)

Б83

Бородина, Д. С.

   Английский язык для аспирантов [Текст] : учеб. пособ. / Д. С. Бородина, К. А. Мележик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 408 с.

     Учебное пособие для подготовки аспирантов и соискателей к экзамену кандидатского минимума по английскому языку (на английском языке) предназначено для подготовки к экзамену кандидатского минимума по английскому языку аспирантов и соискателей, ведущих исследования по отраслям естественно-научного профиля и смежным дисциплинам.

5

005.334(075.8)

А72

   Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. В. Матвєєв, В. І. Щелкунов, С. М. Подрєза. – К. : ЦУЛ, 2017. – 584 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Антикризовий менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення дисципліни "Антикризовий менеджмент". Висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опором змінам та стратегії використання людського потенціалу.

6

339.9:339.7

К60

Колінець, Леся Богданівна

   Антикризові механізми нового світового фінансового порядку [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Леся Богданівна Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 492 с.

     У дисертації обґрунтовано концептуальні засади антикризових механізмів нового світового фінансового порядку. Розкрито суть світового фінансового порядку та ретроспективу його становлення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

339.9:339.7

К60

Колінець, Леся Богданівна

   Антикризові механізми нового світового фінансового порядку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Леся Богданівна Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано концептуальні засади антикризових механізмів нового світового фінансового порядку. Розкрито суть світового фінансового порядку та ретроспективу його становлення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

8

336.71(075.8)

К89

Кузнецова, С. А.

   Банківська система [Текст] : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. С. А. Кузнецової. – К. : ЦУЛ, 2017. – 398 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Банківська система.pdf.

     Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни "Банківська система". Розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та зарубіжних країн, висвітлено питання організації та проведення активних та пасивних операцій банків, надання послуг; методологія проведення статистичного та фінансового аналізу діяльності комерційних банків; наведено механізм державного регулювання банківської діяльності, фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків.

9

01(075.8)

Ш63

Шипота, Г. Є.

   Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота. – К. : Ліра-К, 2017. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібілографічна діяльність.pdf.

     Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності - довідково-бібліографічним апаратом.

                             15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

10

02(075.8)

П14

Палеха, Ю. І.

   Бібліотечне фондознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2018. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібліотечне фондознавство.pdf.

     У посібник розкрито суть і структуру сучасної системи бібліотечних фондів, охарактеризовано основні процеси формування, використання бібліотечного фонду та управління ним.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

11

005(075.8)

Б28

Батченко, Л. В.

   Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Батченко, І. С. Бондар, В. А. Русавська. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бізнес-комунікації.pdf.

     Навчальний посібник присвячений теоретико-методологічним та практичним аспектам бізнес-комунікацій в міжнародному менеджменті. Структура посібника охоплює актуальні проблеми бізнесу, аналіз яких дасть змогу студентам, аспірантам, науковцям і бізнесменам комплексно підійти до розуміння і усвідомлення найефективніших методик, методів та інструментів формування та функціонування бізнес-комунікацій у сфері міжнародного менеджменту.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

12

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літб/Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві.pdf.

     Видання надає змогу засвоїти теоретичні основи з обліку господарських операцій на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, набути практичних навичок відображення в обліку товарних операцій та результатів діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства.

13

657.222:330.15(043.3)

О-72

Осадча, Тетяна Станіславівна

   Бухгалтерський облік та аналіз ренти: теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Станіславівна Осадча. – Житомир : ЖДМУ, 2017. – 37 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямований на вирішення проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління рентою на мікроекономічному рівні та її макроекономічного регулювання з урахуванням положень концепції сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

51(075.8)

Л64

Литвин, І. І.

   Вища математика [Текст] : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конопчук, Г. О. Желізняк. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вища математика.pdf.

     Посібник містить виклад матеріалу "Вища математика" в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти першого та другого рівня акредитації, затвердженої управлінням кадрів та навчальних закладів Міністерства зв'язку України в 1998 році.

15

101(075.8)

В85

   Вступ до філософії. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Алєксєєва, Т. О. Андрєєва, З. О. Борисова [та ін.] ; за ред. Л. М. Нікітіна. – 3-тє вид., доповн. та переробл. – К. : ЦУЛ, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вступ до філософії.pdf.

     У даному навчально-методичному посібнику, висвітлюються основні етапи становлення і розвитку філософської думки, її актуальні проблеми. Корисними будуть методичні поради та рекомендації до тем.

16

84(4Укр)64

Г23

Гатті, В.

   Гарбич [Текст] = Garbage : зб. творів / В. Гатті. – К. : Ліра-К, 2018. – 204 с.

     Ця збірка складається із двох творів. "Гарбич" (сміття, непотріб), де з гумором розповідається про тих, хто приїхав до Америки заробити грошей і повернувся додому й про тих, хто всіма можливостями прагне "заякоритись" в іншому світі... Чиясь мрія збувається, а на когось чекає важка доля, часом і в'язниця...

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

17

346(477)

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 151 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарський кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

18

346.9(477)

Г72

   Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 153 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарський процесуальний.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

19

336.7(075.8)

В61

Вовчак, О. Д.

   Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гроші та кредит.pdf.

     Навчальний матеріал відповідає навчальній програмі дисципліни "Гроші та кредит", відповідно до вимог державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки " Економіка і підприємництво". Посібник складається з шістнадцяти тем, він містить навчальну програму з курсу, теоретичний виклад кожної теми, навчальні завдання, перелік підсумкових питань курсу.

20

338.242.4(477)

Г19

Ганжа, Богдан Олександрович

   Державне регулювання детінізації неформального сектору економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Богдан Олександрович Ганжа. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаійної роботи присвячений розвитку теоретичних і методичних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо управління процесами детінізації неформального сектору економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

351.82:339.924:330.36

Полгородник, Олександр Вікторович

   Державне регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Вікторович Полгородник. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено завдання формування теоретико-методологічних підходів державного регулювання інтеграційних процесів в контексті забезпечення економічної безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

37(075.8)

Д36

   Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лаврик, Г. В. Терела, Т. О. Харченко [та ін.] ; за ред. Г. В. Лаврик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державні стандарти освіти.pdf.

     У навчальному посібнику згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладені основні положення правових засад національної системи освіти.

23

336.71:339.9

І-26

Ігнатченко, Наталя Миколаївна

   Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталя Миколаївна Ігнатченко. – К. : КНУ ім.Тараса Шевченка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних і практичних аспектів розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків України в умовах глобалізації, а також формування сучасних детермінант міжнародної інвестиційної діяльності вітчизняних банків.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

24

02(075.8)

Д64

Долбенко, Т. О.

   Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2018. – 348 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Документальні ресурси бібліотек.pdf.

     Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 3)

25

02(075.8)

Д64

Долбенко, Т. О.

   Документні ресурси бібліотек [Текст] : практикум / Т. О. Долбенко. – К. : Ліра-К, 2017. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Документні ресурси.pdf.

     У практикумі наведено рекомендації до вивчення дисципліни "Документні ресурси бібліотек". Подано основні теми курсу, питання для практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

26

398(477)(091)

П59

Поріцька, О. А.

   Духовна культура українців : народна демонологія у загальнослов'янському контексті (ХІХ - ХХ ст.) [Текст] : монографія / О. А. Поріцька. – К. : Ліра-К, 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/186-duhovna-kultura-ukrayincv-narodna-demonologya-u-zagalnoslovyanskomu-kontekst-xix-xx-ct.html.

     Пропонована читачеві праця - одна з перших у вітчизняній етнології, які присвячено питанням української народної демонології, що вивчається в контексті слов'янської міфології, а це дає можливість вийти дослідниці на компаративістичний рівень етнокультурних досліджень.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

27

349.6(477)

Е40

   Екологічне законодавство України [Текст] : станом на 10 трав. 2018 р. – Х. : Право, 2018. – 218 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологічне законодавство.pdf.

     Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних виданнях станом на 10 травня 2018 року.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 9)

28

349.6(477)(075.8)

Е40

   Екологічне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологічне право України.pdf.

     Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об'єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплює питання ії Особливої частини " Екологічного права" відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

29

502/504(075.8)

Ю83

Юрченко, Л. І.

   Екологія [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологія.pdf.

     Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних наглядів і позицій сучасної екологічної думки. В ньому широко і грунтовно розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмою для студентів напряму "Економіка і підприємництво".

30

332.3

Ч-90

Чумаченко, О. М.

   Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні [Текст] : монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин. – К. : ЦУЛ, 2018. – 283 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні..pdf.

     У монографії висвітлено теоретичні засади щодо вивчення сутності деградації земельних ресурсів. Розкрито сутність поняття "деградація земельних ресурсів". Наведенні сучасні науково-методичні підходи до локалізації ерозійних процесів у сільськогосподарському землекористуванні.

31

330.5(075.8)

Е40

   Економіка суспільного сектора [Текст] : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. О. В. Длугопольський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 63 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31453/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%A1%D0%A1%202018-maket.pdf.

     Посібник складений за робочою програмою "Економіка суспільного сектора" і містить вступ, тематичний план і програму курсу, плани семінарських занять, тести практичні завдання для самостійної роботи, порядок оцінювання занять, список рекомендованої літератури та перелік питань на оцінювання знань, список рекомендованої літератури та перелік питань на іспит.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

32

330.43(075.8)

К59

Козьменко, О. В.

   Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми : Університетська книга, 2018. – 406 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіко-математичні методи.pdf.

     У навчальному посібнику комплексно викладено теоретико-методичні засади та практичні аспекти статистичного вивчення явищ і процесів фінансового сектору з урахуванням міжнародного й вітчизняного досвіду.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

33

33.01(075.8)

Е40

   Економічна теорія [Текст] : підручник / М. І. Горлач, М. О. Соколов, М. І. Кримов, С. Ф. Лисенко ; за заг. ред. М. О. Соколова, М. І. Горлача. – К. : ЦУЛ, 2017. – 531 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічна теорія.pdf.

     У підручнику викладено основи концепції економічної теорії, альтернативні погляди різних економічних шкіл. Висвітлено зміст економічних законів та категорій, що відображають суть, становлення та розвиток соціально-економічних систем, а також перспективи їх еволюції в розвинених країнах в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.

34

159.9(075.8)

М17

Максименко, С. Д.

   Експериментальна психологія [Текст] : підручник / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Експериментальна психолог.pdf.

     Підручник містить матеріали стандартного курсу "Експериментальна психологія " для психологічних факультетів університетів. У ньому викладено методологічні засади психологічного дослідження, етапи становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень.

35

339.443:327(043.3)

К93

Куриляк, Максим Юрійович

   Європа регіонів в контексті євроінтеграційних реформ в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Максим Юрійович Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 222 с.

     У дисертації досліджено теоретичні і прикладні аспекти феномена Європи регіонів, ідентифіковано їх структурування і тенденції розвитку та обґрунтовано пропозиції, орієнтовані на поглиблення регіональних реформ в Україні у контексті євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

339.443:327(043.3)

К93

Куриляк, Максим Юрійович

   Європа регіонів в контексті євроінтеграційних реформ в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Максим Юрійович Куриляк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні і прикладні аспекти феномена Європи регіонів, ідентифіковано їх структурування і тенденції розвитку та обґрунтовано пропозиції, орієнтовані на поглиблення регіональних реформ в Україні у контексті євроінтеграції.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

37

84(4Укр)64

Д64

Долішня, Л.

   Життя прекрасне : оповідки, незакінчена повість [Текст] / Л. Долішня. – К. : Ліра-К, 2017. – 128 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літж/Життя прекрасне.pdf.

     У книзі Любомири Долішньої зібрані твори, написані в різні роки, різні століття і навіть... у різні тисячоліття. Герої творів - прості звичайні люди, мешканці сіл і містечок рівнинної частини Івано-Франківщини, де живе авторка.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

38

[338.467:336.71]-026.564(043.3)

Б61

Біляєва, Вікторія Юріївна

   Забезпечення фінансової стійкості банку засобами фінансового інжирінгу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Юріївна Біляєва. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних і методичних положень та розробленню науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової стійкості банку засобами фінансового інжинірингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

311(075.8)

Т48

Ткач, Є. І.

   Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 441 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Загальна теорія статистики.pdf.

     У підручнику "Загальна теорія статистики" розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовуються для вивчення закономірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку.

40

005.336.3:378

Ж86

Жукова, Олена Юріївна

Застосування інноваційного аутсорсингу в управлінні мультсервісним інжиніринговим підприємством у суднобудуванні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Жукова. – К. : МАУП, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи сформульовано пропозиції щодо застосування інноваційного аутсорсингу у якості ефективного засобу посилення конкурентних переваг вітчизняних інжинірингових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

02(075.8)

Д64

Долбенко, Т. О.

   Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/142-zbergannya-dokumentv-u-bblotekah.html.

     Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тексти до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 3)

42

02(477)

Г67

Горбань, Ю. І.

   Зберігання книжкових пам'яток як культурних цінностей у бібліотеках України [Текст] : монографія / Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2018. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зберігання книжкових пам'яток.pdf.

     У монографії шляхом системного аналізу джерел та наукової літератури досліджено процес зберігання книжкових пам'яток як культурних цінностей у бібліотеках України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

43

02

К46

Кияниця, Є. О.

   Зв'язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону [Текст] : монографія / Є. О. Кияниця. – К. : Ліра-К, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зв'язки бібліотек.pdf.

     У монографії розглянуто основні теоретичні підходи до застосування зв'язків з громадськістю в бібліотечних установах, а також практичні засади використання PR-технологій в обласних універсальних наукових бібліотеках.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

44

349.4(477)

З-51

   Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 105 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                                15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

45

336.1:351.72(477)

П32

Пінь, Андрій Михайлович

   Зовнішня заборгованість розвинених країн у системі глобальної фінансової конкуренції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Андрій Михайлович Пінь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 233 с.

     У дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методичні та прикладні аспекти зовнішньої заборгованості розвинених країн у системі глобальної фінансової конкуренції.Науково обґрунтовано авторську концепцію фінансової незалежності розвинених країн в умовах функціонування боргової моделі сучасної асиметричної геофінансової економіки. Встановлено особливості формування системи глобальної фінансової конкуренції у динамічній світогосподарській системі з урахуванням впливу дуалістичних сил, характеру сучасних трансформаційних процесів та інституційних вимірів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

336.1:351.72(477)

П32

Пінь, Андрій Михайлович

   Зовнішня заборгованість розвинених країн у системі глобальної фінансової конкуренції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Андрій Михайлович Пінь. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методичні та прикладні аспекти зовнішньої заборгованості розвинених країн у системі глобальної фінансової конкуренції.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

47

[330.322+330.341.1]:634(477)

П43

Погріщук, Олег Борисович

   Інвестиційне забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Олег Борисович Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 245 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методичні та науково-практичні засади інвестиційного забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва. Здійснено сутнісно-змістову характеристику інвестиційного забезпечення економічних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

[330.322+330.341.1]:634(477)

П43

Погріщук, Олег Борисович

   Інвестиційне забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Борисович Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні та науково-практичні засади інвестиційного забезпечення інноваційно-інтенсивного розвитку садівництва. Здійснено сутнісно-змістову характеристику інвестиційного забезпечення економічних систем.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

49

338.43

І-65

   Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів [Текст] : монографія / Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, В. Є. Данкевич [та ін.] ; за ред. Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. – К. : ЦУЛ, 2018. – 350 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інклюзивний розвиток сільської.pdf.

     У монографії, на основі сучасних теоретико-методологічних підходів до проблем забезпечення інклюзивного розвитку економіки, досліджено особливості функціонування сільської економіки під впливом глобалізаційних викликів та з урахуванням європейського і міжнародного досвіду щодо формування основних засад аграрної політики. Розкрито значення інклюзивного зростання для сільської економіки та досліджено особливості європейської моделі сільського розвитку. Особливого значення набули сучасні тренди сільської економіки з акцентуванням на механізми розвитку земельних відносин, трудового потенціалу, гендерних особливостей, біоекономіки, органічного виробництва агропродовольчої продукції тощо. Окремими питаннями висвітлено аспекти обліку та контролю організації та інституційного забезпечення сільського підприємництва.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

50

330.341.1(075.8)

Д36

Дергачова, В. В.

   Інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Дергачова, К. О. Бояринова. – К. : Кондор, 2018. – 422 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інноваційна політика.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з дисципліни "Інноваційна політика", яка входить до навчального плану підготовки магістрів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування", спеціальності 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності".

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 23)

51

502/504

Г67

Горбач, Л. М.

   Інноваційне забезпечення екологічного розвитку : сучасні реалії та перспективи [Текст] : монографія / Л. М. Горбач. – К. : Кондор, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інноваційне забезпечення.pdf.

     Монографія присвячена аналізу сучасних теорій та методології феномену інновацій. У роботі акцентується увага на проблемних питаннях класифікації інновацій загалом та екологічних інновацій зокрема, екологічно спрямованої інноваційної діяльності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

52

331.101.262:338.47

Н31

Насад, Неоніла Вікторівна

   Інноваційні підходи в управлінні людськими ресурсами підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Неоніла Вікторівна Насад. – К. : ДУТ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано інноваційні підходи управління людськими ресурсами з урахуванням особливостей діяльності підприємств зв'язку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

330.15:630.6:674(066)

Ш96

Шумлянський, Богдан Володимирович

   Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності щодо використання лісових ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Богдан Володимирович Шумлянський. – Львів : ЛНАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямований на вдосконалення теоретико-методологічних засад і концептуальних підходів до реформування інституційного забезпечення інвестування лісового сектору в умовах євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

339.727.22

К64

Конотоп, Гліб Олександрович

   Інституційний механізм залучення зовнішнього фінансування у країнах з новими ринковими економіками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Гліб Олександрович Конотоп. – К. : КНУ ім.Тараса Шевченка, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджуються теоретичні підходи до проблематики залучення зовнішнього фінансування розвитку нових ринкових економік, а також методологічні засади формування інституційних механізмів залучення іноземного капіталу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

55

316.7

С31

Сенченко, О. М.

   Інформаційно-мережеві війни : теорія, моделі, алгоритми [Текст] / О. М. Сенченко. – К. : КВІЦ, 2017. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційно-мережеві війни.pdf.

     Досліджено аспекти інформаційно-мережевих війн і їх складові : соціальні мережі, технології "керованого хаосу", стратегії непрямої дії "м'якої сили". Наведено типову модель і мегапроект ведення інформаційно-мережевої війни, розроблено детальні моделі й алгоритми війн у фінансовій, економічній і політичній галузях.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 13)

56

347.27

С83

Стратійчук, Вікторія Володимирівна

   Іпотека в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Вікторія Володимирівна Стратійчук. – К. : НАВС, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню інституту іпотеки в Україні..Вивчено стан наукової розробки проблематики, викладено методологію дослідження, проаналізовано процес еволюції правового регулювання інституту іпотеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

2(477)(09)(075.8)

К77

Кралюк, П. М.

   Історія релігієзнавства в Україні [Текст] : підручник / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – К. : КНТ, 2018. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія релігієзнавства.pdf.

     Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків – часів Київської Русі і до наших днів. У ньому проаналізовано основні напрямки, ключові постаті та провідні тенденції розвитку національних релігієзнавчих студій і шкіл в Україні й діаспорі. Окремі блоки підручника розкривають історичне, психологічне й світоглядне підґрунтя становлення українського релігієзнавства як науки і навчальної дисципліни.

Матеріал підручника допомагає успішно засвоїти історію становлення та розвитку українського релігієзнавства й стане у нагоді студентам гуманітарних спеціальностей і, зокрема, богословських, культурологічних, релігієзнавчих і філософських галузей знання.

58

348(075.8)

К19

   Канонічне право [Текст] : підручник / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко ; за ред. В. І. Лубського. – К. : ЦУЛ, 2018. – 572 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Канонічне право.pdf.

     У підручнику досліджуються особливості предмету канонічне право, його місце в системі гуманітарного знання, грунтовні положення канонічного права; основні поняття; основні структурно-правові елементи системи канонічного права, їх можливості; сутність і значення канонічного права в духовно-культурному житті суспільства і особливості.

59

342.9(477)

К57

   Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : із змінами та доповн. станом на 01 серп. 2018 р. – К. : Алерта, 2018. – 206 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кодекс адміністративного судочинства.pdf.

     У виданні представлений Кодекс адміністративного судочинства України станом на 01 серпня 2018 року із змінами та доповненнями.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 9)

60

349.2(477)

К57

   Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 84 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кодекс законів про працю Украіни.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

61

342.9(477)

К57

   Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 239 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кодекс України про адміністр.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

62

34(477)

К57

   Кодекс цивільного захисту України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 88 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кодекс цивільного захисту.pdf.

   Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

63

347.71(075.8)

А72

Антонюк, Я. М.

   Комерційна діяльність [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 334 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комерційна діяльність.pdf.

     Навчальний посібник призначений для проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів. Містить завдання, методичний інструментарій для їх виконання, необхідні нормативно-правові акти, тести для поточного контролю, питання для самоконтролю.

                              25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 22)

64

316.7(075.8)

Х73

Холод, О. М.

   Комунікаційні технології [Текст] : підручник / О. М. Холод. – К. : ЦУЛ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комунікаційні технології.pdf.

65

338.48-44

З-12

Забуранна, Л. В.

   Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму : теорія, механізм формування та управління [Текст] : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – К. : ЦУЛ, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних та практичних питань механізму формування та управління конкурентостійкістю підприємств сільського зеленого туризму в АР Крим. В монографії розкрито сучасний стан і тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Криму, проаналізовано та визначено його ефективність шляхи виділення слабих та сильних сторін діяльності підприємств сільського зеленого туризму, розкрито регіональні особливості розвитку туристичного підприємництва.

66

342(075.8)

К65

   Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 206 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конституційне право зарубіжних країн.pdf.

     Метою упорядкування посібника "Конституційне право зарубіжних країн" є надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства зарубіжних країн, викладення конституційно-правового досвіду країн світу у галузі врегулювання державно-владних відносин, захисту конституційних прав громадян, осіб без громадянства, іноземців, біженців, корінних народів зарубіжних держав.

67

343(477)

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 175 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

68

343.1(477)(075.8)

К82

   Кримінальний процес : альбом схем (загальна та особлива частина) [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний [та ін.]. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 406 с.

     У посібнику, який представлений у формі схем, компактно викладено навчальний матеріал з навчальної дисципліни "Кримінальний процес". Видання розраховано на студентів, слухачів і курсантів юридичних навчальних закладів, де вивчається "Кримінальний процес", може бути корисний і абітурієнтам.

69

343.1(477)

К82

   Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 269 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний процесуальний кодекс.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

70

343.1(477)(075.8)

К82

   Кримінально-виконавче право України у схемах та таблицях [Текст] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 262 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29490/1/Krimin%20vicon%20pravo.pdf.

     Навчальний посібник підготовлений у відповідності до програми "Кримінально-виконавче право України" з урахуванням змін та доповнень чинного законодавства. У посібнику розглянуто історію становлення вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства, структуру та принципи діяльності кримінально-виконавчої системи держави, практичні аспекти виконання кримінальних покарань.

71

711.455(075.8)

З-13

Заваріка, Г. М.

   Курортна справа [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Заваріка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Курортна справа.pdf.

     Навчальний посібник "Курортна справа" розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України.

72

658.8(075.8)

О-53

Олексенко, Л. В.

   Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Олексенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 468 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Маркетингова політика розподілу.pdf.

     Навчальний посібник присвячено теорії маркетингової політики розподілу підприємств, методології її дослідження, вдосконаленню управління політикою розподілу на основі маркетингу в сучасних умовах розвитку України.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

73

338.46(075.8)

С22

Сахно, Є. Ю.

   Менеджмент сервісу : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. – К. : ЦУЛ, 2017. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Менеджмент сервісу.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті питання надання споживачам матеріальних і нематеріальних послуг. Наведені відомості про організацію сервісного обслуговування технічно складних товарів, систему та види технічного обслуговування та ремонту машин на промисловому підприємстві, принципи організації і технології надання соціально-культурних та інформаційних послуг населенню.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

74

004.62:681.2.083:621.37

С85

Стрілецький, Юрій Йосипович

   Методи та засоби опрацювання сигналів при дослідженні спектрального імпедансу елементів промислових систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - / Юрій Йосипович Стрілецький. – Львів : НУЛП, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи започатковано нові та розвинуто вже відомі теоретичні і методологічні засади в області цифрового опрацювання сигналів у комп'ютерних системах неруйнівного контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

005.8(075.8)

М54

   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи з освітньо-професійної програми "Управління проектами" [Текст] : спец. "Комп'ютерні науки" / уклад. Н. М. Васильків, Г. М. Гладій, А. О. Саченко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

76

004.9

Ж34

Жарікова, Марина Віталіївна

   Методологічні основи геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах за умов руйнівних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марина Віталіївна Жарікова. – Львів : УАД, 2018. – 45 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки методологічних основ геоінформаційної технології ризик-орієнтованої підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

004.056.53:004.056.2:004421.5

Ф28

Фауре, Еміль Віталійович

   Методологія захисту інформації на основі факторіального кодування даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації; / Еміль Віталійович Фауре. – К. : НАУ, 2018. – 40 с.

    Автореферат дисертаційної роботи спрямований на вирішення актуальної науково-технічної проблеми створення методології захисту інформації на основі факторіального кодування даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

658.5:005:620.9

К84

Крутогорський, Ярослав Володимирович

   Механізм стимулювання впровадження технологій енергозбереження на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослав Володимирович Крутогорський. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено концептуальні засади, розвинуто науково-методичні положення та інструменти щодо формування механізму стимулювання промислових підприємств до впровадження технологій енергозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

327(075.8)

Л63

Лісовський, П. М.

   Міжнародні відносини : ментальність, геополітика, глобалізація [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2017. – 156 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні відносини. Лісовський.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми міжнародних відносин у контексті ментальності, геополітичних та економічних інтересів, а також системного аналізу глобалізаційних процесів.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

80

339.9(075.8)

Г67

Горбач, Л. М.

   Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародні економічні відносини.pdf.

     У підручнику розглядаються особливості сучасних міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується увага на проблемах міжнародних інтеграційних процесів як фактора прискорення економічного розвитку країн, міжнародного бізнесу, торгівлі, руху капіталу, міжнародної міграції робочої сили, розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

81

352(075.8)

М65

   Місцеве самоврядування та суспільні комунікації [Текст] : навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, Н. В. Ткаленко, О. В. Михайловська. – К. : Кондор, 2016. – 130 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Місцеве самоврядування та суспільні.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти функціонування комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, досліджується історичний розвиток комунікації в громаді, аналізується особливість комунікативного процесу у формах безпосередньої участі громадян.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 23)

82

061.2(100)

С31

Сенченко, М. І.

   Мозкові центри країн світу [Текст] / М. І. Сенченко, О. М. Сенченко, В. Г. Гастинщиков. – К. : Вид. дім Персонал, 2016. – 278 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мозкові центри.pdf.

     Розглянуто спектр питань, пов'язаних із методологією, організацією і технологіями мозкових центрів, зосереджують свої зусилля на аналітичних дослідженнях у сфері політики, економіки, соціології, права тощо.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

83

332(477)(075.8)

Г85

Гринів, Л. С.

   Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 462 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна економіка.pdf.

     У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

84

657.4

Б39

Безверхий, К. В.

   Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств : обліково-контрольний аспект [Текст] : монографія / К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2017. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літн/Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств. Безверхий.pdf.

     У монографії обгрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Удосконалено класифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління.

85

316.3

К16

Какічев, С. В.

   Новий світовий лад - електронна цивілізація [Текст] : монографія / С. В. Какічев, Л. І. Ліщитович. – К. : КВІЦ, 2017. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Новий світовий лад.pdf.

     Розглянуто проблему формування нового соціального укладу - електронної цивілізації на основі використання нових мережевих інформаційних технологій. Запропоновано вирішення кризових проблем шляхом непреривної освіти населення, формування нових форм економіки, політичних технологій, управління країнами.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

86

340.12:327.39

С40

Сірант, Оксана Романівна

   Нові види доказів у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: проблеми теорії та практики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Романівна Сірант. – Кривий-Ріг : ДЮІ, 2018. – 16 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи аналізується правове регулювання застосування інформаційно-комунікативних технологій в умовах побудови інформаційного суспільства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

657:336.14:334.012.46(477)

Р19

Рак, Галина Вікторівна

   Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галина Вікторівна Рак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 373 с.

     У дисертації узагальнено теоретичні засади та особливості формування фінансових ресурсів у системі казначейського обслуговування бюджетів України, удосконалено трактування понять "ресурси", "фінансові ресурси", "фінансові ресурси бюджетних установ", з'ясовано особливості фінансової автономії бюджетних установ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

657:336.14:334.012.46(477)

Р19

Рак, Галина Вікторівна

   Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Галина Вікторівна Рак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні засади та особливості формування фінансових ресурсів у системі казначейського обслуговування бюджетів України, удосконалено трактування понять "ресурси", "фінансові ресурси", "фінансові ресурси бюджетних установ", з'ясовано особливості фінансової автономії бюджетних установ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

89

657.1(075.8)

О-17

   Облік у банках [Текст] : підручник / О. Г. Корнеєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав'янська [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2018 . – 668 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік у банку.pdf.

     У підручнику висвітлені теоретичні та практичні засади бухгалтерського обліку в банках, наведена методика обліку господарських операцій: депозитних, кредитних, з готівковими коштами, операцій банку за безготівковими розрахунками, із цінними паперами, в іноземній валюті, похідними фінансовими інструментами, а також внутрішньобанківських операцій і формування фінансових звітів.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

90

331.108.2:005.591.1

Б82

Борисяк, Олена Володимирівна

   Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Олена Володимирівна Борисяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 245 с.

     У дисертаційній роботі досліджено концептуальні підходи до управління персоналом, сформульовано твердження про формування парадигми оптимізаційного розвитку управління персоналом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

331.108.2:005.591.1

Б82

Борисяк, Олена Володимирівна

   Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Володимирівна Борисяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуальні підходи до управління персоналом, сформульовано твердження про формування парадигми оптимізаційного розвитку управління персоналом.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

92

330.101.541:502.174:711.437

М69

Міхно, Інеса Сергіївна

   Організаційно-економічні засади утилізації побутових відходів життєдіяльності у сільській місцевості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інеса Сергіївна Міхно. – К. : НУБіП, 2018. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто досвід зарубіжних краї та на основі створеної оптимізаційної моделі розроблено методику утилізації відходів життєдіяльності шляхом розділення сміття на фракції та обробітку кожного компонента.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

796/798(075.8)

К72

Костюкевич, В. М.

   Організація і проведення змагань із спортивних ігор [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. – 2-вид., випр. і доповн. – К. : КНТ, 2018. – 217 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація і проведення змагань.pdf.

     В посібнику викладені організаційно-методичні аспекти проведення змагань з баскетболу, гандболу і футболу. Подані рекомендації щодо підготовки спортивних майданчиків, методики суддівства змагань, ведення протоколів тощо.

94

796/798(075.8)

К20

Каплінський, В. В.

   Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / В. В. Каплінський, І. О. Асаулюк. – К. : Вид. Дім Професіонал, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи виховної діяльності.pdf.

     У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності.

95

334(075.8)

Т44

Тирпак, І. В.

   Основи економіки та організації підприємництва [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. – К. : Кондор, 2018. – 267 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи економіки та організації.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи створення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, застосованих на різних формах власності.

                               50 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 48)

96

65(075.8)

Б86

Бочко, О. Ю.

   Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Кондор, 2018. – 218 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи планування.pdf.

     У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, практичні особливості процесу планування діяльності підприємств різних галузей невиробничої сфери в умовах сучасної ринкової економіки України.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

97

316.34(075.8)

К56

Коваліско, Н. В.

   Основи соціальної стратифікації [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи соціальної стратифікації.pdf.

     Методологічні засади соціологічного аналізу процесів трансформації розкрито на підставі цілої низки досліджень стратифікаційних процесів в українському суспільстві, з'ясовано їхню специфіку та підходи щодо їхнього вивчення.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

98

332.13:331.101

К78

Краснокутська, Юлія Вадимівна

   Оцінка і прогнозування рівня забезпечення регіону трудовими ресурсами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Юлія Вадимівна Краснокутська. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної рботи присвячений дослідженню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінювання і прогнозування рівня використання трудових ресурсів в економіці регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

330.131.7:336.77(043.3)

В75

Воротинцев, Михайло Михайлович

   Оцінка ризику кредитування діяльності фінансових установ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Михайлович Воротинцев. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вдосконаленню теоретичних положень, розробці методичного забезпечення і практичних рекомендацій щодо оцінки ризику кредитування дільності фінансових компаній та кредитних спілок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

303.094.5:622.648

П80

Прокопів, Михайло Іванович

   Оцінювання рівня економічної безпеки газотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Михайло Іванович Прокопів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних положень та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо оцінювання рівня економічної безпеки газотранспортних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

330.34:332.14

С13

Савчин, Ірина Зіновіївна

   Оцінювання та аналізування конвергенції в економічному розвитку регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Зіновіївна Савчин. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні та прикладні засади оцінювання й аналізування економічного розвитку регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

343.1(075.8)

А46

Александров, О. С.

   Перехресний допит у суді [Текст] : навч.- практ. посіб. / О. С. Александров, С. П. Гришін, Я. П. Зейкан ; 3-тє вид., стер. – К. : Алерта, 2016. – 527 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Перехрнсний допит.pdf.

     Перше в процесуальній науці України та Росії практичне керівництво з проведення перехресного допиту в суді - основного засобу дослідження доказів протилежною стороною судового процесу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 4)

103

94(477)"1939/1945"

П32

Пилипович, Т. В.

   Під чужими мундирами - українські серця : участь українців у складі Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни [Текст] : монографія / Т. В. Пилипович. – К. : Кондор, 2016. – 227 с.

     У монографії на основі використання широкого кола джерел вперше комплексно проаналізовано участь українців у складі Армії генерала Андерса в період Другої світової війни.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

104

338.24(075.8)

Ч-75

Чорна, Н. П.

   Підприємництво і бізнес-культура [Текст] : метод. вказівки / Н. П. Чорна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 25 с.

     Методичні вказівки містять навчальні матеріали, необхідні для засвоєння студентами системи знань щодо підприємницької діяльності, розуміння концептуальних засад функціонування підприємств різних форм власності, державного регулювання підприємництва, набуття вмінь обгрунтування створення власного бізнесу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

105

347.985

З-15

Задорожна, Анастасія Петрівна

   Підсудність у цивільному процесі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Анастасія Петрівна Задорожна. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 16 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено дослідження теоретично-прикладного аналізу підсудності в цивільному процесі. Проаналізовано еволюцію інституту підсудності в цивільних справах на українських землях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

657.4(075.8)

П37

   План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування [Текст] : практ. посіб. : станом на 22 груд. 2014 р. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2018. – 150 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/План рахунків бухгалтерського обліку.pdf.

107

94(477)"1830/1831"

П53

   Польське національне повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів [Текст] : кол. моногр. / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К. : КНТ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Польське національне повстання.pdf.

     У виданні висвітлено події польського національно-визвольного повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні. Значна увага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в соціально-економічному та суспільно-політичному житті регіону після придушення царатом Січневого повстання.

108

341(4)(075.8)

Д21

Дахно, І. І.

   Право Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська ; за ред. І. І. Дахна. – К. : ЦУЛ, 2018. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Право Європейського Союзу.pdf.

     Ця книга є логічним продовженням напрацювань професора І. І. Дахна з права Європейського Союзу, опублікованих видавництвом «Центр учбової літератури». Містить новий матеріал, якого не було в попередніх книгах. Цей матеріал читач не знайде в Інтернеті та книгах інших авторів.

109

349.22(477)

Д18

Даниліна, Юлія Сергіївна

   Правове регулювання соціального діалогу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Юлія Сергіївна Даниліна. – Кривий-ріг : ДЮІ, 2018. – 18 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено поняття та сутність соціального діалогу в національному трудовому праві у площині розвитку України, як соціальної держави, визначено місце соціального діалогу у системі соціально-трудових відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

339.7

Л55

Лизун, Марія Володимирівна

   Регіональна валютна інтеграція в глобалізованому світі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Марія Володимирівна Лизун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуальні підходи до форматування глобалізованого світу крізь призму процесів регіональної інтеграції. Розкрито інтернаціоналізацію валюти як основу монетарної географії. Обгрунтовано методологічний контент новітньої системної парадигми регіональної валютної інтеграції, яка полягає у виокремленні двох її складових, а саме: валютної регіоналізації та валютного регіоналізму.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

111

339.7

Л55

Лизун, Марія Володимирівна

   Регіональна валютна інтеграція в глобалізованому світі [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Марія Володимирівна Лизун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 513 с.

     У дисертації досліджено концептуальні підходи до форматування глобалізованого світу крізь призму процесів регіональної інтеграції. Розкрито інтернаціоналізацію валюти як основу монетарної географії. Обгрунтовано методологічний контент новітньої системної парадигми регіональної валютної інтеграції, яка полягає у виокремленні двох її складових, а саме: валютної регіоналізації та валютного регіоналізму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

332.121:336.143.2(043.3)

К92

Купира, Мирослава Іванівна

   Регіональний вимір бюджетного регулювання депресивних територій в системі соціально-економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Мирослава Іванівна Купира. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій бюджетного регулювання депресивних територій в системі забезпечення соціально-економічної бази.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

332.33:33.011(477)

А56

Альбещенко, Олексій Станіславович

   Регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Станіславович Альбещенко. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 25 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

659.1(075.8)

Б20

Балабанова, Л. В.

   Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рекламний менеджмент.pdf.

     У підручнику розкрито становлення та розвиток рекламного менеджменту, сутність і функції реклами; наведено характеристику процесу рекламної комунікації, каналів розповсюдження рекламних повідомлень; основних засобів розповсюдження реклами; рекламного звернення; розкрито особливості рекламних досліджень ринку.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 22)

115

005.52(075.8)

С77

Старостіна, А. О.

   Ризик-менеджмент : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : Кондор, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Ризик- менеджмент.pdf.

   Розглянуто суть ризик-менеджменту, його місце в діяльності підприємств і практичні аспекти аналізу ризиків на підприємстві загалом та в різних його підрозділах, а також можливості ризик-менеджменту для підвищення ефективності маркетингової діяльності.

                              30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

116

336.76

З-88

Зоценко, Олена Костянтинівна

   Ринок акцій у забезпеченні макрофінансової стабільності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Костянтинівна Зоценко. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та аналітичне обґрунтування сутності ринку акцій у контексті забезпечення макрофінансової стабільності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

796/798

С91

Сушко, Р. О.

   Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) [Текст] : монографія / Р. О. Сушко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Розвиток спортивних ігор.pdf.

     У монографії розглянуто та узагальнено особливості розвитку спортивних ігор в умовах глобалізації спорту вищих досягнень. На основі експериментальних досліджень обґрунтовано та розроблено концепцію і теоретичну модель розвитку спортивних ігор, розроблено технологію підготовки в спортивних іграх (на матеріалі баскетболу) з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень. Показано сучасні тенденції формування програм багаторічної підготовки баскетболістів високої кваліфікації з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень на розвиток баскетболу в Україні. На основі проведених досліджень визначено шляхи подальшого вдосконалення підготовки баскетболістів і перспективні напрями розвитку українського баскетболу.

118

004.8(075.8)

Н64

Нікольський, Ю. В.

   Системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Львів : Магнолія - 2006, 2018. – 280 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Системи штучного інтелекту.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

119

347.6(477)

С37

   Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 72 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейний кодекс України...pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

120

[65.011.8:631.1]

Р33

Редько, Михайло Сергійович

   Стратегічна реструктуризація аграрних підприємств в умовах глобалізації [Текст] / Михайло Сергійович Редько. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці науково-методологічних засад стратегічної реструктуризації підприємств АПК та розробці механізмів її здійснення в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

338.24:008(477)

Ш17

Шакіна, Наталія Анатоліївна

   Стратегічне управління науково-технічним розвитком України за умов глобальної конкуренції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Анатоліївна Шакіна. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальне завдання щодо поглиблення теоретичних засад і методичних підходів до удосконалення стратегічного управління науково-технічним розвитком України за умов глобальної конкуренції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

658.8(075.8)

С83

   Стратегічний маркетинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Т. М. Борисова, Н. Р. Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 36 с.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 8)

123

16(075.8)

К64

Конверський, А. Є.

   Сучасна логіка (класична та некласична) [Текст] : підручник / А. Є. Конверський. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасна логіка.pdf.

     В підручнику розкриті історичні та теоретичні передумови виникнення сучасної логіки. В частині "Класична логіка" проаналізовано специфіку та особливості алгебраїчної системи і числень.

124

025.45(083.44)

Т12

   Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 р., УДК - на 2011 р. / уклад. М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, В. С. Солодовник. – К. : Ліра-К, 2017. – 84 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Таблиця зіствлення індексів ББК.pdf.

     Таблицю зіставлення індексів ББК і УДК розроблено на основі Бібліотечно-бібліографічної класифікації станом на 1997 р. російською мовою та Універсальної десяткової класифікації станом на 2011 р. українською мовою.

                               2 прим. (Бібліографічний відділ. – 2)

125

025.45(083.44)

Т12

   Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 р., ББК - на 1997 р. / уклад. М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, Ю. О. Набхан [та ін.]. – К. : Ліра-К, 2017. – 72 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Таблиця зіствлення індексів УДК.pdf.

     Таблицю зіставлення індексів УДК і ББК розроблено на основі Університетської десяткової класифікації станом на 2011р. українською мовою та Бібліотечно-бібліографічної класифікації станом на 1997 р. російською мовою.

                               2 прим. (Бібліографічний відділ. – 2)

126

621:005.932.5-021.452(043.3)

Л69

Логінова, Катерина Сергіївна

   Теоретико-методичне забезпечення оцінювання прихованих витрат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Логінова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо оцінювання прихованих витрат підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

004.48:004.94

Б12

Бабічев, Сергій Анатолійович

   Теоретичні та практичні засади інформаційної технології обробки профілів експресій генів для реконструкції генних мереж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Анатолійович Бабічев. – Львів : УАД, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки теоретичних та практичних засад інформаційної технології обробки профілів експресій генів для реконструкції та валідації моделей генних мереж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

330.3

Т33

   Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку : функціональний, галузевий і регіональний вектори [Текст] : монографія / під заг. ред. С. М. Шкарлета. – К. : Кондор, 2017. – 315 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теоретичні та прикладні аспекти.pdf. – Присвячується до 55 річчя ЧНТУ.

     Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ забезпечення сталого розвитку національної економіки, пошуку шляхів ефективного використання наявних можливостей розвитку та її регіонів у сучасних умов.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

129

343.98(075.8)

Т33

   Теорія кваліфікації злочинів [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 104 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія кваліфікації злочинів.pdf.

     Пропонований посібник зорієнтований на вивчення основ кваліфікація злочину як найскладнішого виду правозастосування. Посібник сприятиме активізації та поглибленню знань курсу "Теорії кваліфікації злочинів" та вивченні основних правил кваліфікації злочинів.

130

339.942:338.48(477)+(1-4ЄС)

Б12

Бабанська, Ольга Василівна

   Транскордонне співробітництво України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Василівна Бабанська. – К. : КНУ ім.Тараса Шевченка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної робити присвячений розробці теоретичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування ефективного механізму транскордонного співробітництва України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

131

330(477)

Т65

   Трансформаційні перетворення економічних систем : виклики сучасності [Текст] : монографія / О. А. Харун, Л. А. Грицина, Н. В. Прямухіна [та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Прямухіної. – К. : Кондор, 2017. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трансформаційні перетворення економічних.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню питань трансформаційних перетворень економічних систем, пошуку проблемних питань та шляхів ефективного використання наявних можливостей за наявності викликів сучасності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

132

008(477)

К44

Кислюк, К. В.

   Українська культура І чверті ХХІ ст. : повороти модернізаційних перетворень [Текст] : монографія / К. В. Кислюк. – 2-ге вид., стер. – К. : Кондор, 2018. – 196 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська культура.pdf.

     Монографію присвячено аналізу модернізацій перетворень української культури у 2013/2014 - 2017 рр. у тривалій історико-культурній ретроспективі та світовому соціокультурному контексті.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

133

811.161.2(075.8)

Г87

Громик, Ю. В.

   Український правопис [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Громик. – К. : ЦУЛ, 2018. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Український правопис.pdf.

     Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис".

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 25)

134

65.011:330.3:009.12:621.391

Х17

Халімон, Тетяна Миколаївна

   Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Халімон. – К. : ДУТ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи уточнено сутність та атрибути конкурентоспроможності підприємств, визначено та охарактеризовано складові управління їх конкурентоспроможністю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

005.95/.96(075.8)

З-38

Захарчин, Г. М.

   Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління конфліктами.pdf.

     Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти управління конфліктами в системі менеджменту організацій. Охарактеризовано об'єктивні та суб'єктивні причини конфліктних ситуацій, підходи до класифікації конфліктів, життєвий цикл конфлікту.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

136

330.341.1(075.8)

С51

Смоляр, Л. Г.

   Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр, К. О. Бояринова, О. В. Кам'янська. – К. : Кондор, 2018. – 494 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління процесом розробки.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з дисципліни "Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів", яка входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом підготовки "Менеджмент", спеціальності "Менеджмент інноваційної діяльності" та напрямом підготовки "Специфічні категорії", спеціальності "Управління інноваційною діяльністю".

                               40 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 38)

137

005.336.3(075.8)

М13

Мазур, В. С.

   Управління якістю [Текст] : навч.-метод. комплекс / В. С. Мазур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 113 с.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 8)

138

796/798(075.8)

П77

Присяжнюк, С. І.

   Фізичне виховання. Теоретичний розділ [Текст] : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 504 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фізичне виховання.pdf.

     У роботі наводяться рекомендації з методики проведення оздоровчо-тренувальних занять   з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення. Дана характеристика особливостей організації занять після перенесених захворювань; наводяться приблизні комплекси фізичних вправ при тих чи інших захворюваннях студентів.

139

658.1(075.8)

Ф59

   Фінанси підприємств [Текст] : робочий зошит / уклад. О. Р. Квасовський, В. В. Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 52 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

140

336.1(477)-049.5:344.722.8

С78

Стащук, Олена Володимирівна

   Фінансова безпека акціонерних товариств: концептуальні засади теорії та практики [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олена Володимирівна Стащук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 528 с.

     Дисертація присвячена поглибленню концептуальних положень, удосконаленню теоретико-методологічних основ та розробці прикладних засад забезпечення та управління фінансовою безпекою АТ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

336.1(477)-049.5:344.722.8

С78

Стащук, Олена Володимирівна

   Фінансова безпека акціонерних товариств: концептуальні засади теорії та практики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - / Олена Володимирівна Стащук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню концептуальних положень, удосконаленню теоретико-методологічних основ та розробці прикладних засад забезпечення та управління фінансовою безпекою АТ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

142

336.71(477)

Н63

Ніколаєнко, Ю. В.

   Фінансова безпека банківського сектору України : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Ю. В. Ніколаєнко. – К. : Кондор, 2017. – 255 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова безпека.pdf.

     У монографії висвітлюються сучасні проблеми забезпечення фінансової безпеки банківського сектору. Банківський сектор розглядається як впорядкована система елементів (кредитних організацій, центрального банку), пов'язаних спільними цілями функціонування, які підтримують стійкі зв'язки між собою і екзогенним середовищем і забезпечують сталий розвиток національної економіки.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

143

338

Ф59

   Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні [Текст] : монографія. Ч. 2 / Л. В. Мельник, Л. М. Акімова, Н. М. Кондрацька [та ін.]. – К. : Кондор, 2017. – 217 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансова та еколого-економічна політика. Ч.2.pdf.

     В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти формування фінансової та еколого-економічної політики управління просторовим розвитком України та її регіонів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

144

364.3(075.8)

Ф77

   Фонди соціального страхування [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 28 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31454/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%A1%D0%A1-2018-converted.pdf.

     Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фонди соціального страхування" дають змогу використовувати набуті знання про особливості організації та функціонування фондів соціального страхування в Україні, способів та методів їх управління та регулювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

145

336.717:332.8(043.3)

Д13

Давиденко, Дар'я Олександрівна

   Формування механізму фінансових послуг для здійснення операцій з житловою нерухомістю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дар'я Олександрівна Давиденко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку і удосконаленню теоретичних положень, методичних підходів і розробленню практичних рекомендацій щодо процесу формування механізму фінансових послуг для здійснення операцій з житловою нерухомістю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

330.131.7:005.935:622.32

Г85

Гринюк, Оксана Іванівна

   Формування системи ризик-контролінгу нафтогазовидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Іванівна Гринюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку та удосконаленню теоретико-методичних положень, розробленню практичних рекомендацій щодо формування системи ризик-контролінгу НГВП в умовах невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

147

330:351[621.311]

Ч-18

Чао, Лі

   Формування складових механізму державної підтримки електроенергетичної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лі Чао. – Х., 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-прикладної задачі - подальшому розвитку теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування складових механізму державної підтримки електроенергетики в Україні та КНР.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

148

004.31

Т48

Ткачук, Тарас Ігорович

   Характеристики складності SH-моделей спеціальних функцій і їх застосування для оптимізації спец процесорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тарас Ігорович Ткачук. – Львів : НУ ЛП, 2018. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвязанню актуального науково-прикладного завдання створення ефективних структурних побудов спеціальних функцій спецпроцесора опрацювання сигналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

347(477)

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 297 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 верес. 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 13)

150

347.9(477)

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 193 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний процесуальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

151

340(075.8)

Ю70

   Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 157 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридична деонтологія.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.