Нові надходження: ГРУДЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

343.1(477)(075.8)

П69

   Практикум з кримінального процесу України [Текст] : навч. посіб. / авт.-уклад. : О. В. Бишинець, В. О. Гринюк, Л. Г. Дунаєвська [та ін.] ; за ред. М. А. Погорецького та Н. П. Сизої. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Алерта, 2018. – 231 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Практикум з кримінального процесу.pdf.

     Практикум є навчальним посібником, підготовленим відповідно до програми навчальної дисципліни "Кримінальний процес України". До змісту практикуму входять теоретичні та практичні завдання, задачі, фабули кримінальних проваджень. Окремо до кожної теми надаються списки рекомендованих джерел та спеціальної літератури, ознайомлення з якими дасть можливість належно підготуватися до семінарських занять та застосувати набуті знання під час вирішення практичних завдань.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 14)

2

342(477)(075.8)

К65

   Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 218 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Конституційне право України.pdf.

     Метою упорядкування посібника "Конституційне право України" є надання студентам базових знань з теорії конституційного права і змісту конституційного законодавства, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 6)

3

347(477)

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 15 жовт. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 297 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

4

342.56(477)(075.8)

С89

   Судові та правоохоронні органи України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Судові та правоохоронні органи...pdf. – СПИСАНО.

     В навчальному посібнику розкриті загальні положення про правоохоронну систему органів, до якої належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи виконавчої влади, що реалізують державну політику в тій чи іншій сфері правоохоронної діяльності.

5

349.4(477)

З-51

   Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 21 серп. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 105 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                                4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

6

502/504(038)=161.2=161.1

У45

   Українсько-російський тлумачний словник еколого-гігієнічних термінів [Текст] / уклад. М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 776 с.

     Викладено основні еколого-гігієнічні терміни, що зустрічаються в ветеринарній та зооінженерній практиці. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

7

347.73(477)

Б98

   Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 149 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бюджетний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

8

159.9(075.8)

П78

   Проблеми педагогічної психології : хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Т. О. Гетьман , Т. Д. Кричковська. – К. : КНТ, 2017. – 382 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проблеми педагогічної психології.pdf.

     У хрестоматії розкриваються психологічні особливості навчання і виховання особистості на різних вікових етапах, висвітлюються питання освітнього процесу в цілому, а також специфіка діяльності педагога зокрема.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

9

336(075.8)

Ф59

   Фінанси [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. А. С. Меглаперідзе. – К. : ЦУЛ, 2017. – 420 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінанси. Меглаперідзе А. С..pdf.

     Навчальний посібник містить 19 тематичних блоків, в яких досліджуються теоретичні аспекти фінансових відносин. Всі тематичні блоки посібник логічно між собою пов'язані.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

657.4

П37

   План рахунків бухгалтерського обліку. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : практ. посіб. – К. : Алерта, 2017. – 148 с. – (Бібліотека бухгалтера). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/План рахунків бухгалтерського обліку.pdf.

     Видання містить План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зообов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, обліку активів, суб'єктів малого підприємництва.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

11

347.6(477)

С37

   Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 жовт. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 74 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейний кодекс України...pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

12

343(477)

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 12 лист. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 175 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 12 листопада 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

13

349.44(477)

Ж74

   Житловий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 54 с. – (Кодекси України).

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

14

347.9(477)

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 15 жовт. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 193 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний процесуальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

15

101(075.8)

Ф56

   Философия. Кредитно-модульный курс [Текст] : учеб. пособ. / Л. О. Алексеева, Т. О. Андреева, З. О. Борисова [и др.] ; под ред. Л. Н. Никитина. – 3-е изд., дополн. и перераб. – К. : ЦУЛ, 2018. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Философия.pdf.

     В учебно-методическом пособии раскрывается специфика философского знания, освещаются основные этапы становления и развития философской мысли, ее актуальные проблемы. Определенную помощь окажут методические советы и рекомендации к темам.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

343.1(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / С. М. Алфьоров, С. В. Банах, Є. Ю. Бараш [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Мінченка. – К. : Професіонал, 2018. – 298 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 4 травня 2018 року.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

17

339.9(075.8)

А61

Амеліна, І. В.

   Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : ЦУЛ, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародні економічні відносини.pdf.

     Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом "Міжнародні економічні відносини". У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

658.15(075.8)

А86

Артамонова, Н. С.

   Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина. – К. : ФОП Сладкевич Б. А., 2017. – 117 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління витратами.pdf.

     Розглянуто концептуальні питання витратами як складової системи контролінгу на підприємствах і в організаціях, а також практичні аспекти її функціонування в сучасних умовах господарювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

19

347.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 7 верес. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 496 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 7 вересня 2018 року.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

20

349.44(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 4 трав. 2018 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за звг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/НПК Житлового кодексу.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

21

658.14/.17(075.8)

Б17

Базілінська, О. Я.

   Фінансовий аналіз : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 327 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий аналіз теорія та практика.pdf.

     Навчальний посібник за структурою та логікою відповідає типовій програмі дисципліни "Фінансовий аналіз". Теоретичний матеріал підпорядкований вивченню основних методів, прийомів та моделей фінансового аналізу. В центрі уваги - аналіз активів та джерел формування капіталу підприємства, умови фінансової стійкості підприємства, дослідження ліквідності, рентабельності та ділової активності підприємства, визначення інвестиційної привабливості підприємства, побудова моделей прогнозування імовірності банкрутства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

22

005.95/.96(075.8)

Б20

Балабанова, Л. Б.

   Управління персоналом [Текст] : підручник / Л. Б. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 468 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління персоналом.pdf.

     У підричнуки розкрито сутність та зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств, особливості управління персоналом як соціальної системи; висвітлено питання формування колективу підприємства і соціального розвитку колективу; наведено характеристику діяльності служб персоналу в сучасних умовах; розглянуто сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

658.8(075.8)

Б20

Балабанова, Л. В.

   Стратегічний маркетинг [Текст] : підручник / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 632 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стратегічний маркетинг.pdf.

     Підручник підготовлено з метою сприяння підвищенню усвідомленості суті та методології стратегічного маркетингу студентами економічних спеціальностей. Він також є практичним помічником у прийнятті стратегічних маркетингових рішень керівниками і спеціалістами підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

339.138(075.8)

Б20

Балабанова, Л. В.

   Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 612 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Маркетинг підприємств.pdf.

     Робота з представленим навчальним посібником ставить своєю метою забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки студентів економічних спеціальностей до здійснення маркетингової діяльності в підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

25

346.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. З. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/НПК Господарського процесуального.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної редакції Господарського кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

26

343(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] : станом 15 берез. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, В. В. Галунько [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Ганулька. – К. : Професіонал, 2018. – 784 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 15 березня 2018 року. В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

51(075.8)

Б25

Барковський, В. В.

   Вища математика для економістів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 5-те вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вища математика для економістів.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичні відомості всіх традиційних розділів курсу вищої математики рекомендованих типовою навчальною програмою для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

657.37(477)

Б39

Безверхий, К. В.

   Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні [Текст] : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – К. : ЦУЛ, 2016. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційний комплекс.pdf.

     У монографії присвячено увагу актуалізації обліково-аналітичного забезпечення системи управління та організації інформаційного комплексу облікової системи на базі нових форм та концепцій обліку для забезпечення інформаційних інтересів різних груп користувачів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

101(075.8)

Ф56

   Філософія [Текст] : підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, В. І. Ярошовець ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. – К. : ЦУЛ, 2017. – 647 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Філософія.pdf.

     У підручнику розкривається природа філософського знання в різні історичні епохи, застосовується парадигмальний підхід до розуміння філософії та істороії філософії, використовується плюралізм філософської методології

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

658.1(075.8)

Б61

Білик, М. Д.

   Фінанси підприємств. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 195 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси підприємств.pdf.

     Навчальний посібник призначено як для проведення аудиторних практичних занять, так і для самостійної роботи студентів. Книга буде особливо корисною

для студентів, які навчаються заочно, оскільки до кожного завдання наведено методичні вказівки, в яких зазначено нормативні документи, алгоритми розрахунку тощо.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

31

001.89(075.8)

Б64

Бірта, Г. О.

   Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2017. – 142 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методолія і організація наукових досліджень.pdf.

     У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна інформація, пов'язана з виконанням будь-яких наукових робіт. Викладено проблеми, що виникають при написанні, - від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

32

657(075.8)

Б68

Блакита, Г. В.

   Бухгалтерський облік. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : ЦУЛ, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський обл.pdf.

     Даний навчальний посібник дає можливість студентам набути певного обсягу навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику розв'язання задач. Наведені у посібнику задачі сприяють самостійній роботі над вивченням курсу, розвитку навичок творчого мислення, підвищують практичну підготовку з економічних спеціальностей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

33

811.111(075.8)

Б72

Бовіна, Г. І.

   Практикум з англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Бовіна. – К. : ЦУЛ, 2018. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Практикум з англійської.pdf.

     Посібник являє собою систематичний курс, зорієнтований на подальше вдосконалення набутих у середній школі навичок усного та писемного мовлення з англійської мови, на поглиблене навчання читанню, аудіюванню, письму та репродуктивній мовленнєвій діяльності, за всіма лексико-тематичними розділами нормативної програми з практики усного та писемного мовлення І курсу немовних ВНЗ.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

34

349.3(477)(075.8)

Б77

Бойко, М. Д.

   Право соціального забезпечення України [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Право соціального забезпечення.pdf.

     У цьому посібнику логіко-тематично зібрані та упорядковані лекції з права соціального забезпечення відповідно до програми "Право соціального забезпечення України" для вищих навчальних закладів за спеціальністю "Правознавство".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

35

331.106(075.8)

Б77

Бойко, М. Д.

   Трудовий договір : теорія і практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Трудовий договір.pdf.

     В посібнику детально викладений основний правовий інститут трудового права - трудовий договір. Висвітлені як загальні питання щодо поняття та порядку укладення трудового договору, так і всі види трудових договорів, що передбачені законодавством України, та особливості їх укладення і оформлення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

336.01(075.8)

Т33

   Теорія фінансів [Текст] : підручник / С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2018. – 574 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія фінансів.pdf.

     Цей підручник є першою спробою повернути українську фінансову школу до загального русла світової фінансової науки.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

339.138(075.8)

Б77

Бойчук, І. В.

   Маркетинг промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Маркетинг промислового підприємства.pdf.

     У посібнику в доступній для всіх формі розглянуто сутність, завдання та особливості розвитку маркетингу промислового підприємства як сучасної стратегії управління виробництвом і збутом промислової продукції з метою найбільш повного задоволення мінливих потреб організованих споживачів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

38

330.322(075.8)

Б86

Боярко, І. М.

   Інвестиційний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інвестиційний аналіз.pdf.

     Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни "Інвестиційний аналіз", в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов'язкові та додаткові завдання, методичні рекомендації і довідково-інформаційні дані для їх розв'язання, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

39

174(075.8)

Б87

Бралатан, В. П.

   Професійна етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 252 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Prof_etika_Gucalenko2011.pdf.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державних службовців контролюючих органів України. Окрема увага приділена питанням виникнення загроз порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а також визначено застережні заходи для їх зменшення або усунення.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

40

342.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар кодексу України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 10 квіт. 2018 р. / Ю. О. Буглак, К. А. Бабенко, О. В. Батрин [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 799 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом 10 квітня 2018 року. Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2016-2018 р., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

41

339.7(075.8)

Б91

Бурковська, А. В.

   Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах [Текст] : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародні кредитно-розра.pdf.

     Висвітлено основні аспекти теорії та практики розвитку міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій в сучасних умовах відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

42

658.5(075.8)

В52

   Виробничий менеджмент [Текст] : підручник / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Виробничий менеджмент.pdf.

     Підручник відображає проблеми планування, організації, мотивації та контролю діяльності промислових виробництв в умовах загострення конкуренції. Він містить теоретичні відомості, варіанти практичних завдань, тести запитання для перевірки знань, ситуативні задачі, ділові ігри тощо.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

37.013(075.8))

В14

Вайнола, Р. Х.

   Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу [Текст] : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола. – К. : ЦУЛ, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/методика%20викладання%20дисциплін%20соціального%20-педагогічного%20циклу%20войнола%202012.pdf.

     Засвоєння змісту запропонованих у посібнику матеоіалів сприятиме формуванню та розвитку професійних та особистісних якостей магістрів соціальної педагогіки, що необхідні викладачу вищої школи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

44

336.71:351.863

В19

Васильчишин, Олександра Богданівна

   Фінансова безпека банківської системи України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Олександра Богданівна Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 501 с.

     Дисертація присвячена розробленню теоретико-методологічних засад, удосконаленню категоріального та інструментального апарату фінансової безпеки банківської системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

336.71:351.863

В19

Васильчишин, Олександра Богданівна

   Фінансова безпека банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Богданівна Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методологічних засад, удосконаленню категоріального та інструментального апарату фінансової безпеки банківської системи України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

46

347.77/.78(477)(075.8)

В22

Вахонєва, Т. М.

   Авторське право і суміжні права [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва. – К. : Дакор, 2016. – 564 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Авторське право.pdf.

     У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав. Завдяки представленому навчальному посібнику можна ознайомитися із основними інститутами авторського права і суміжних прав, а саме: дослідити юридичну природу авторських та суміжних прав; проаналізувати основні юридичні ознаки та особливості створення об'єктів авторського права і суміжних прав.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

47

343.2/.7(477)(075.8)

В31

Вереша, Р. В.

   Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Вереша. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : Алерта, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальне право України.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням положень національного законодавства, а також законодавства іноземних держав і міжнародних нормативно-правових актів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

48

657.37(075.8)

В32

Верига, Ю. А.

   Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2018. – 776 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Звітність підприємств.pdf.

     Висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності, її мета, інформаційні потреби споживачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

49

657.6(075.8)

В49

Виноградова, М. О.

   Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 653 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аудит.pdf.

     У навчальному посібнику поєднано як теоретичні питання з основ аудиту, так і практичні матеріали з організації і методики проведення аудиторської перевірки за різним об'єктами.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

50

657(075.8)

В67

Волкова, І. В.

   Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. В. Волкова, О. Ю. Калініна. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік у банках.pdf.

     Навчальний посібник "Бухгалтерський облік у банках" узагальнений у 9-ти темах у поєднанні з виконанням практичних завдань та вправ за обліковими процедурами основних банківських операцій. Посібник побудовапно за інструктивно-нормативними документами НБУ з питань бухгалтерського обліку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

51

342.9

Г15

Галай, А. О.

   Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління [Текст] : монографія / А. О. Галай. – К. : КНТ, 2015. – 408 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Недержавні організації.pdf.

     Внаслідок проведеного дослідження, на основі аналізу законодавства та практики його реалізації, дослідження теорії, а також національної і зарубіжної практики у монографії комплексно розкрито сучасні науково-обгрунтовані положення адміністративно-правового регулювання, організації та управління непідприємницькими громадськими організаціями юридичного спрямування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

52

336.71(477)

Г15

Галапун, Лілія Олегівна

   Банківський капітал та особливості його формування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Олегівна Галапун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретико-методичні підходи до розуміння сутності капіталу як економічної категорії, на основі чого уточнено економічний зміст банківського капіталу з позицій співвідношення понять банківський капітал, банківські ресурси та ресурсна база банків.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

53

336.71(477)

Г15

Галапун, Лілія Олегівна

   Банківський капітал та особливості його формування в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лілія Олегівна Галапун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 262 с.

   У дисертації узагальнено теоретико-методичні підходи до розуміння сутності капіталу як економічної категорії, на основі чого уточнено економічний зміст банківського капіталу з позицій співвідношення понять банківський капітал, банківські ресурси та ресурсна база банків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

338.48(075.8)

Г15

Галасюк, С. С.

   Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : ЦУЛ, 2017. – 178 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація туристичних.pdf.

     Навчальний посібник "Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності", розроблений відповідно до робочих програм дисципліни "Організація туристичних подорожей" і "Організація екскурсійної діяльності", містить: навчально-тематичні плани дисципліни, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

55

347.96

Г21

Гаррис, Р.

   Школа адвокатуры [Текст] : монография / Р. Гаррис ; пер.с англ. – К. : ФЕНИКС, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літш/Школа адвокатури.pdf.

     Уникальная монография английского юриста ХІХ века служит и сегодня блестящим руководством к ведению дел гражданских и уголовных.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

56

334(075.8)

Г59

Гой, І. В.

   Підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – К. : ЦУЛ, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Підприємництво.pdf.

     У посібнику розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємств та проблеми функціонування суб'єкта підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання, психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

57

327(075.8)

Г63

Гольцов, А. Г.

   Геополітика та політична географія [Текст] : підручник / А. Г. Гольцов. – К. : ЦУЛ, 2017. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Геополітика.pdf.

     У підручнику поєднано основні сучасні положення великою мірою споріднених міждисциплінарних дисциплін - геополітики та політичної географії. Обидві науки вивчають геопросторову політичну організацію людства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

58

33(038)

Г65

Гончаров, С. М.

   Тлумачний словник економіста [Текст] / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; за ред. С. М. Гончарова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с.

     Тлумачний словник-довідник економіста містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

59

316.33(075.8)

Г65

Гончарук-Чолач, Т. В.

   Політична соціологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. – 246 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32219/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи багато вимірності проявів політичного простору сучасного суспільства, особливостей та тенденцій його розвитку як елемента соціального світу, механізмів структурування, функціонування та його розвитку.

Особлива увага приділена засадам соціологічного пояснення політики, системі

головних понять та концептів політичної соціології.

Крім лекційного курсу, додається також тематика семінарських занять, підсумкові тести, комплект різнорівневих завдань для самоконтролю, перелік

дискусійних проблем, тематики комплексних практичних індивідуальних завдань, рефератів, повідомлень та навчальних тренінгів, а також орієнтовний перелік питань для модульних контрольних робіт та іспиту.

60

613(075.8)

Г82

Грибан, В. Г.

   Валеологія [Текст] : підручник / В. Г. Грибан. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 343 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Валеологія.pdf.

     Розкрито основні поняття, джерела та історія розвитку валеології як науки профізичне, репродуктивне, психічне і духовне здоров'я людини; розглянуто принципи діагностики і прогнозування здоров'я, способу життя, особливості впливу фізичних навантажень, екологічних факторів та механізми адаптації людини до них.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

61

657.62(075.8)

Г85

Гринів, Б. В.

   Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Гринів. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічний аналіз.pdf.

     Особливу увагу приділено комплесному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Грунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

62

821.161.2(075.8)

Г85

Гриценко, Т. Б.

   Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 624 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова за професійним.pdf.

     У навчальному посібнику укладеному за програмою "Українська мова за професійним спрямуванням", подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спрямування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів,мовне кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

63

339.9(075.8)

М58

   Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська ; за ред. Г. Е. Гронтковської. – К. : ЦУЛ, 2018. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна економіка.pdf.

     У навчальному посібнику проблеми теорії міжнародної економіки - міжнародної торгівлі, міжнародної політики, руху факторів виробництва, валютного курсу і валютної політики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

64

657(075.8)

Г93

Гудзь, Н. В.

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 424 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік. Гудзь.pdf.

     Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" студентами як облікових, так і необлікових спеціальностей економічних вузів. Зміст посібника відповідає навчальній програмі з дисципліни. Основною перевагою навчального посібника є те, що, працюючи з ним, можна самостійно вивчити теоретичні й нормативно-правові аспекти системи обліку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

65

821(100)(091)(075.8)

Д13

Давиденко, Г. Й.

   Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 249 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія зарубіжної літератури.pdf.

     Запропонований навчальний посібник висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду Середніх віків та доби Відродження.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

66

821(100)(091)(075.8)

Д13

Давиденко, Г. Й.

   Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII століття [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія зарубіжної літератури 2-ге вид..pdf.

     Запропонований навчальний посібник висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду XVII - XVIII століття.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

67

821(100)(091)(075.8)

Д13

Давиденко, Г. Й.

   Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття [Текст] : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія зарубіжної літератури 3-ге вид..pdf.

     Запропонований навчальний посібник висвітлює історію західноєвропейського літературного процесу періоду Середніх віків та доби Відродження.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

68

911.3(100)(075.8)

Д21

Дахно, І. І.

   Економічна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2017. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічна географія.pdf.

     Ця книга за стилем викладу і залученим матеріалом є небаченою досі. Такої не було раніше серед книг з економічної географії зарубіжних країн. Її автор намагався уникнути вже раніше відомого читачеві матеріалу та адаптувати читача до англомовної літератури з економічної географії зарубіжних країн.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

69

341.9(075.8)

Д21

Дахно, І. І.

   Міжнародне приватне право-4 [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – К. : ЦУЛ, 2017. – 633 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародне приватне право-4.pdf.

     Книга є логічним продовженням трьох попередніх. Може використовуватися і окремо. Автори доклали зусиль до того, щоб ця книга містила такий матеріал, якого читач не знайде в Інтернеті та в книгах інших авторів. Посібник поєднує теорію з практикою.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

70

008

Д33

Денисюк, Ж.

   Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації [Текст] : монографія / Ж. Денисюк. – К. : НАКККіМ, 2017. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Масова культура.pdf.

     Монографія є результатом дослідження масової культури та національно-культурної ідентичності в умовах перебігу глобалізаційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

71

341.6(075.8)

Д81

Дудаш, Т. І.

   Практика Європейського суду з прав людини [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Дудаш. – 3-тє вид., стер. – К. : Алерта, 2016. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Практика Європейського суду.pdf.

     Викладено питання функціонування загальноєвропейської конвенції системи захисту прав людини з урахуванням змін, внесених Протоколом №14, та нових тенденцій розвитку цієї системи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

72

159.9(075.8)

Д84

Дуткевич, Т. В.

   Загальна психологія. Теоретичний курс [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦУЛ, 2018. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Загальна психологія.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються базові знання з психології, а саме: поняття про психологічну науку, її основні категорії, методи, принципи, етапи історичного розвитку. Окрема увага приділяється висвітленню властивостей психічних процесів, розкриттю психологічної будови особистості, її тлумачення у різних теоріях, основ її творчості.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

73

821.161.2(075.8)

Є30

Єгорова, Т. Д.

   Практичний курс української мови [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Єгорова. – 2-ге вид., випр. – К. : ЦУЛ, 2017. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Практичний курс української мови.pdf.

     У навчальному посібнику "Практичний курс української мови" у зручній і доступній формі розглядаються питання основних розділів української мови - лексикології, фразеології, орфоепії, орфографії і пунктуації. Наведено різноманітні схеми, таблиці, приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

74

346.5(477)(075.8)

Ж91

Журик, Ю. В.

   Антимонопольно-конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Журик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 270 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Антимонопольно-конкурентне право.pdf.

     У пропонованому посібнику розглядаються види порушень законодавства України про захист економічної конкуренції, аналізується статус Антимонопольного комітету України, розгляд справ антимонопольними органами України, відповідальність за порушення у цій сфері, а також, для зручності додається законодавство.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

75

658.14/.17(075.8)

З-14

Загурський, О. М.

   Фінансовий аналіз : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / О. М. Загурський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 472 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий аналіз кредитно-мод.pdf.

     Цей посібник - перша спроба викласти курс фінансового аналізу відповідно до вимог Болонської конвенції. Розкрито програмний матеріал з позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності й аудиту, розглянуто методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансового стану фірми.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

76

658(075.8)

З-38

Захарченко, В. І.

   Економіка підприємства. Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 147 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Захарченко.pdf.

     Практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) підготовлений відповідно до програми курсу. В ньому представлені типові задачі і вправи по розділах курсу із зразками рішень, а також задачі для самостійного вирішення різного типу складності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

77

336.71(075.8)

З-43

Звєряков, М. І.

   Управління фінансовою стійкістю банків [Текст] : підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – К. : ЦУЛ, 2018. – 518 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління фінансовою стійкістю.pdf.

     Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків. Курс займає місце одного з основних у системі спеціальних дисциплін, які формують необхідний рівень магістрів зі спеціальності 072   «Фінанси, банківська справа та страхування» та повинен забезпечити придбання студентами знань та навиків щодо фундаментальних та практичних питань теорії та практики управління фінансовою стійкістю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

78

796/798

І-50

Имас, Е. В.

   Профессиональный теннис : проблемы и перспективы развития [Текст] : монографія / Е. В. Имас, О. В. Борисова. – К. : Олимпийская литература, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Профессиональный теннис.pdf.

     В монографии изложены теоретико-методологические подходы к решению проблемы профессионализации олимпийских видов спорта, проведен исторический анализ развития профессионального тениса, определены особенности правового регулирования международной спортивной деятельности.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

79

342.951

І-18

Іванець, Микола Григорович

   Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах прокуратури [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Микола Григорович Іванець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 215 с.

     Дисертація є одним з перших в Україні комплексних досліджень адміністративно-правових засад запобігання корупції в органах прокуратури України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

342.951

І-18

Іванець, Микола Григорович

   Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах прокуратури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Микола Григорович Іванець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним з перших в Україні комплексних досліджень адміністративно-правових засад запобігання корупції в органах прокуратури України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

81

658(075.8)

І-20

Іванілов, О. С.

   Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 728 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка підприємства.pdf.

     Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Економіка підприємства" і містить систематизований виклад питань теорії та практики формування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки. Особлива увага придівлена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств, економіці інноваційної та інвестиційної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

82

331.5(477)

І-46

Ільїч, Л. М.

   Структурні трансформації транзитивного ринку праці України [Текст] : монографія / Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2017. – 608 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Структурні трансформації транзитивного.pdf.

     У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти дослідження структурних трансформацій транзитивного ринку праці та пов'язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у зайнятості. Систематизовано знання про транзитивний ринок праці, критичні переходи робочої сили від одного стану ділової активності до іншого та чинники, що визначають ці переходи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

83

796/798(075.8)

Н52

   Неолімпійський спорт [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Імас, С. Ф. Матвєєв, О. В. Борисова [та ін.]. – К. : Олімпійська література, 2015. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Неолімпійський спорт.pdf.

     У навчальному посібнику подано інформацію про місце і роль неолімпійського спорту у системі міжнародного спортивного руху; історію виникнення, організаційну структуру і правове регулювання неолімпійського спорту на сучасному етапі.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

84

37.013(075.8)

С69

   Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола [та ін.] ; за ред. А. Й. Капської. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 488 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальна педагогіка.pdf.

     Автори підручника зосередили зусилля на проблемах найбільш болючих і тривожних у сьогоденні - як допомогти кризовій сім'ї, дітям-сиротам, дітям та молоді, схильним до наркоманії, тютюнопаління, правопорушень, дітям та молоді з особливими потребами. Водночас автори прагнули дати практикам та студентам і теоретичні знання, які можуть сприяти підвищенню їх професійного рівня.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

85

519.2(075.8)

К24

Кармелюк, Г. І.

   Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з розв'язування задач [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Кармелюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 576 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія ймовірностей.pdf.

     В посібнику в доступній формі викладені загальні теоретичні положення основних розділів теорії імовірностей і математичної статистики, які ілюструються великою кількістю детально розглянутих прикладів і задач різної складності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

86

657.421

К30

Кафка, Софія Михайлівна

   Методологія та організація обліку необоротних матеріальних активів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Софія Михайлівна Кафка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено комплекс теоретичних, методологічних, організаційних і практичних положень бухгалтерського обліку необоротних матеріальних активів підприємств нафтогазової промисловості, відповідно до сучасних вимог до інформації від користувачів фінансової звітності.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

87

657.421

К30

Кафка, Софія Михайлівна

   Методологія та організація обліку необоротних матеріальних активів [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Софія Михайлівна Кафка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 525 с.

     У дисертації розроблено комплекс теоретичних, методологічних, організаційних і практичних положень бухгалтерського обліку необоротних матеріальних активів підприємств нафтогазової промисловості, відповідно до сучасних вимог до інформації від користувачів фінансової звітності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

340.6(075.8)

К30

Кацавець, Р. С.

   Кримінальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. – К. : Алерта, 2018. – 122 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальна психологія.pdf.

     Кримінальна психологія - це нова галузь юридичної психології, що досліджує особливлсті злочинної поведінки; мотиви злочинної діяльності; психологічні особливості злочинця; оцінку діянь і наслідки; методи попередження злочинів. видання складається з 6 розділів, що ілюструють знання із психології та юриспруденції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

89

81`27(075.8)

К30

Кацавець, Р. С.

   Ділова мова : сучасний вимір [Текст] : підручник / Р. С. Кацавець. – К. : ЦУЛ, 2017. – 190 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Ділова мова.pdf.

     Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальний спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до програми чинного курсу.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 1)

90

340.6(075.8)

К30

Кацавець, Р. С.

   Судова психологія [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Кацавець. – К. : Правова Єдність, 2017. – 111 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Судова психологія.pdf.

     Мета навчального посібника - допомогти майбутнім фахівцям опанувати психологічно-правові аспекти у сфері судочинства. Передусім, зрозуміти закономірності правового процесу; відчути професійні якості і внутрішні переконання.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

91

51(075.8)

К48

Клепко, В. Ю.

   Вища математика в прикладах і задачах [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 594 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вища математика в прикладах.pdf.

     Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

92

339.5(075.8)

М58

   Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 343 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародні організації.pdf.

     Посібник побудовано відповідно до вимог Болонської системи навчання. Зміст сконцентровано у трьох модулях, які охоплюють характеристику найкрупніших типових блоків міжнародних організацій. Розглядаються загальні закономірності діяльності й історія виникнення міжнародних організацій. Належна увага приділена огляду особливостей діяльності України в міжнародних організаціях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

93

339.9(075.8)

М64

   Мировая экономика [Текст] = Gospodarka swiatowa : учеб. пособ. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, A. Gribincea [и др.] ; под ред. Ю. Г. Козака. – 2-е изд., переработ. и дополн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мировая экономика.pdf.

     Содержит анализ становления и развития современной мировой экономики как специфической, органической и целостной системы. Особенное внимание уделяется рассмотрению типологической и регионально-интеграционной структурам мировой экономики, а также экномической политике стран мира.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

94

339.5(075.8)

М58

   Міжнародна торгівля [Текст] = Handel miedzynarodowy : підручник / Ю. Г. Козак, T. Sporek, E. Molendowski [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека, Е. Молендовського. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 273 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна торгівля.pdf.

     Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівля в економічному розвитку, основні теорії міжнародного торговельного обміну, торговельна політика, організації та фінансові аспекти міжнародної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

95

339.5

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність : підприємство-регіон [Текст] : монографія / Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. – К. : ЦУЛ, 2016. – 241 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зовнішньоекономічна діяльність. Монографія.pdf.

     Розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються місце та роль регіону в системі зовнішньоекономічної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

96

330.1(075.8)

О-75

   Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповал. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оснолви економічної теорії.pdf.

     Навчальний посібник містить висвітлення стрижневих питань щодо системи сучасної економічної теорії. Особливий наголос в аналізі цієї системи робиться на розгляді таких її складових, як мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

97

378.016+004.822

К59

Козіброда, Сергій Володимирович

   Використання системи комп'ютерних онтологій як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті 01 "Освіта/Педагогіка" / Сергій Володимирович Козіброда. – К. : НАПНУ ІІТІЗН, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проведено аналіз тенденцій розвитку інженерно-педагогічної освіти та пов'язаних з нею понять, досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

001.89(075.8)

К60

Колесников, О. В.

   Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи наукових досліджень.pdf.

     Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з наукових та дослідницьких питань, які відповідають робочої програми з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

99

16(075.8)

К64

Конверський, А. Є.

   Логіка [Текст] : підручник / А. Є. Конверський. – 6-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 418 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Логіка.pdf.

     У систематизованому, дидактично витриманому вигляді підручник розкриває метод логіки, основні форми і закони мислення.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

100

159.9(075.8)

К64

Кондрашихина, О. А.

   Психогенетика [Текст] : учеб. пособ. / О. А. Кондрашихина. – К. : ЦУЛ, 2018. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психогенетика.pdf.

     В пособии излагаются краткая история развития психогенетики, необходимые базовые сведения по общей генетики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

101

331.45(075.8)

К64

Коновалова, О. В.

   Охорона праці в галузі. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. В. Коновалова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 98 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Охорона праці.pdf.

     Розглянуто завдання, основні принципи та види страхування від нещасного випадку, суб'єкти та об'єкти страхування, порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, види навчання з охорони праці, основні методи аналізу виробничого травматизму.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

102

339.92(477)(075.8)

К66

Кордон, М. В.

   Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кордон. – К. : ЦУЛ, 2018. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літє/Європейська та євроатлантична.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюється історія створення і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

103

349.4(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Земельне право [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельне право.pdf.

     Навчальний посібник з предмету "Земельне право" підготовлений на основі тематичного плану і навчальної програми з курсу "Земельне право" та містить: програму курсу, розділи відповідно до тематики навчальної програми.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

104

346.7(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Транспортне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Транспортне право України.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

105

336.76

К77

Кравчук, Ігор Святославович

   Стабільність ринку обігових фінансових інструментів [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Ігор Святославович Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 556 с.

     У дисертації розкрито цілісну сучасну парадигму стабільного функціонування ринку обігових фінансових інструментів (економіко-правову природу обігових фінансових інструментів, інституційну структуру ринку, зміст ринкової стабільності та явищ, повязаних з її порушенням).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

336.76

К77

Кравчук, Ігор Святославович

   Стабільність ринку обігових фінансових інструментів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ігор Святославович Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито цілісну сучасну парадигму стабільного функціонування ринку обігових фінансових інструментів (економіко-правову природу обігових фінансових інструментів, інституційну структуру ринку, зміст ринкової стабільності та явищ, повязаних з її порушенням).

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

107

553.21/.24:351.712.5]:342

К82

Криса, Микола Володимирович

   Договір підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням (цивільно- правовий аспект) [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Микола Володимирович Криса. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 202 с.

     Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем правового регулювання відносин за договором підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням .

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

553.21/.24:351.712.5]:342

К82

Криса, Микола Володимирович

   Договір підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням (цивільно- правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Микола Володимирович Криса. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним науковим дослідженням проблем правового регулювання відносин за договором підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням .

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

109

343.2/.7(477)(075.8)

К89

Кузнецов, В. В.

   Кримінальне право України : питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. ред. О. М. Джужи. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : ЦУЛ, 2017. – 393 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальне право.pdf.

     У книзі у вигляді типових білетів і відповідей до них викладені основні положення Загальної та Особливої частини кримінального права, а також запропоновані задачі з відповідями до них. В посібнику вказані зміни та доповнення до кримінального законодавства станом на 1 грудня 2007 р.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

110

342.9(075.8)

А31

   Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кузьменко, М. В. Плугатир, І. Д. Пастух [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адміністративна відповідальність.pdf.

     Розкрито фундаментальні положення адміністративног права. Описані правові засади здійснення провадження в справах про адміністративні правовпорушення. Висвітлено стан чинного законодавства про адміністративну відповідальність, а також положення підзаконних нормативнр-правових актів у цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

111

519.86(075.8)

К89

Кузьмичов, А. І.

   Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобів MS Excel [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов. – К. : Ліра-К, 2018. – 215 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оптимізаційні методи.pdf.

     На прикладах розв'язання біля 100 оптимізаційних задач різного типу демонструється техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінських рішень на основі проведення оптимізаційного моделювання в середовищі електронних таблиць Excel із застосуванням вбудованого стандартного інструментального засобу - спеціалізованої програмної надбудови-обчислювача Excel Solver (Поиск решения).

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

112

330.43(075.8)

К89

Кузьмичов, А. І.

   Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. – К. : Ліра-К, 2017. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економетрія. Моделювання засобами.pdf.

     У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий напрям у вигляді класичної трійці "економіка+математика+статистика" застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

113

159.9(075.8)

К92

Купечко, О. А.

   Психология самопрезентации личности [Текст] : учеб.-практ. пособ. / О. А. Купечко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 322 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психология самопрезентации.pdf.

     Книга посвящена малоизученному в отечественной психологии феномену самопрезентации личности. Самопрезентация определяется как общая особенность социального поведения, не ограничивающаяся областью манипулятивной деятельности для создания желаемого впечатления.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

114

657.37(075.8)

Л37

Левицька, С. О.

   Звітність підприємств [Текст] : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – К. : ЦУЛ, 2016. – 234 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Звітність підприємств...pdf.

     У підручнику розкривається методика підготовки основних форм звітності (фінансової, податкової, статистичної, спеціальної) суб'єктів підприємницької діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

115

37(091)(075.8)

Л37

Левківський, М. В.

   Історія педагогіки [Текст] : підручник / М. В. Левківський, Д. І. Пащенко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 379 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія педагогіки.pdf.

     Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою "Історія педагогіки". Враховуючи авторський досвід щодо специфіки пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистісно орієнтованого навчанн, розроблені види практичних, проблемних і творчихзавдань та тестів для самоконтролю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

116

111.852(477)(091)

І-90

   Історія української естетичної думки [Текст] : монографія / В. А. Личковах, Т. В. Андрійчук, Н. Є. Доній [та ін.] ; за ред. В. А. Личковаха. – К. : ЦУЛ, 2018. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія української естетичної.pdf.

     У колективній монографії розгортається широка історична панорама становлення і розвитку естетичної думки України з часів її прадавнього населення до початку ХХІ століття.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

117

612(075.8)

Л84

Лук'янцева, Г. В.

   Фізіологія людини [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лук'янцева. – 2-ге вид., без змін. – К. : Олімпійська література, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фізіологія людини.pdf.

     У навчальному посібнику для самостійної роботи подано матеріали, які допоможуть вивченню фізіології людини студентами, які навчаються за індивідуальним графіком або заочно у вищих навчальних закладах спортивного профілю.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

118

336.22(075.8)

П44

   Податкова система [Текст] : навч. посіб. / І. В. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк [та ін.] ; за ред. І. О. Лютого. – К. : ЦУЛ, 2018. – 456 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Податкова система.pdf.

     У навчальному посібнику подані зміст лекцій курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тестові та розрахункові завдання, перелік питань для підсумкового контролю знань.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

119

336.77

Л96

Лютий, І. О.

   Іпотека : сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку [Текст] : монографія / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 547 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Іпотека.pdf.

     Монографію присвячено досілдженню теоретичних і практичних проблем іпотеки, іпотечного ринку та іпотечного кредитування. Розглянуто методологічні засади іпотеки, її сутність та необхідності як форми забезпечення кредиту.Досліджено іноземний досвід та внесено пропозиції щодо його використання в реаліях української економіки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

120

658.5(075.8)

М15

Македон, В. В.

   Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Македон. – К. : ЦУЛ, 2017. – 235 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Biznes_planuvannya-Makedon.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання формування, обгрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Посібник дає можливість професійно підготувати бізнес-план та організувати фінансово-господарську діяльність підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

121

159.9(075.8)

М17

Максименко, С. Д.

   Загальна психологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Загальна психологія. Максименко.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

122

338.48-44(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Туризм у містах [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Туризм у містах.pdf.

     У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи міського туризму. Висвітлено питання про туристичні ресурси в містах, дослідження іміджу міст, а також географію основних видів туризму в містах. кожен розділ підручника містить контрольні запитання та завдання для перевірки рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

123

640.4(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Управління сферою готельного господарства : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління сферою.pdf.

     Розкрито теоретико-методологічні та методико-прикладні засади розвитку готельного господарства за сучасних умов ринкового господарювання, проаналізовано розвиток сфери готельного господарства в Україні, зокрема розкрито оцінку діяльності вітчизняної сфери готельного господарства, здійснено маркетингово-соціологічний аналіз ринку туристичних і готельних послуг, досліджено інвестиційну привабливість готельного господарства регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

124

347.51:343.326

М22

Мамушкіна, Альона Ігорівна

   Відшкодування шкоди потерпілим від терористичних актів: цивільно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Альона Ігорівна Мамушкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 195 с.

     Дисертація є першим у вітчизнчяній науці цивільного права комплексним дослідженням цивільно-правового муханізму відшкодування шкоди потерпілим від терористичних актів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

347.51:343.326

М22

Мамушкіна, Альона Ігорівна

   Відшкодування шкоди потерпілим від терористичних актів: цивільно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Альона Ігорівна Мамушкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є першим у вітчизнчяній науці цивільного права комплексним дослідженням цивільно-правового муханізму відшкодування шкоди потерпілим від терористичних актів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

126

351.74

М23

Манжула, А. А.

   Охорона громадського порядку питання теорії та практики [Текст] : монографія / А. А. Манжула ; під заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Охорона громадського порядку.pdf.

     В сучасних умовах необхідно зважено підходити до реформаційних процесів будь-якої сфери. Тим більше, коли це стосується громадського порядку та громадської безпеки. Запропоноване видання має стати грунтом для подальших змін не тільки в нормативно-правовому полі України, але й у свідомості самих нормотворців, від яких залежить юридичне супроводження процесу побудови громадянського суспільства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

127

332.2

М29

Мартин, А. Г.

   Удосконалення системи контролю за використанням та охороною земель несільськогосподарського призначення : екологічні та економічні засади [Текст] : монографія / А. Г. Мартин, С. А. Диптан. – К. : ЦУЛ, 2018. – 158 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Удосконалення системи.pdf.

     У монографії розглядається проблема формування державної регуляторної політики у сфері ринкового обороту речових прав на земельні ділянки у контексті загальної економічної теорії регулювання. Обгрунтовано засади державного регулювання ринкових земельних відносин як форми обмеження державою свобод підприємництва з метою досягнення суспільно значущих цілей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

128

658.15:330.341.1

М30

Марчишин, Назар Ярославович

   Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Назар Ярославович Марчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 206 с.

     У дисертації розроблено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

658.15:330.341.1

М30

Марчишин, Назар Ярославович

   Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Назар Ярославович Марчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

130

330.101(075.8)

П50

   Політична економія [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Загальні основи ринку. Суб'єкти ринкової економіки / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, Т. М. Громова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політична економія ІІ.pdf. – До 400-річчя політичної економії.

     У посібник включено: структурно-модульну схему навчальної дисципліни "Політична економія"; план вивчення кожної теми; питання, що розглядаються на лекціях та їх логічно-тезовий виклад; питання для самостійного опрацювання та коментар до них; теми рефератів; плани семінарських занять та коментар до питань.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

131

330.101(075.8)

П50

   Політична економія [Текст] : навч. посіб. Ч. 3 : Економічний розвиток. Сучасні економічні системи. Світове господарство / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, Т. В. Рябокінь, М. О. Скорик. – К. : ЦУЛ, 2018. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політична економія ІІІ.pdf. – До 400-річчя політичної економії.

     У посібник включено: структурно-модульну схему навчальної дисципліни "Політична економія"; план вивчення кожної теми; питання, що розглядаються на лекціях та їх логічно-тезовий виклад; питання для самостійного опрацювання та коментар до них; теми рефератів; плани семінарських занять та коментар до питань.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

132

330.101(075.8)

П50

   Політична економія [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Загальні засади економічного розвитку / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, Т. В. Рябокінь, М. О. Калієвська Л. О. Скорик. – К. : ЦУЛ, 2018. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політична економія.pdf. – До 400-річчя політичної економії.

     У посібник включено: структурно-модульну схему навчальної дисципліни "Політична економія"; план вивчення кожної теми; питання, що розглядаються на лекціях та їх логічно-тезовий виклад; питання для самостійного опрацювання та коментар до них; теми рефератів; плани семінарських занять та коментар до питань.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

133

341.9(075.8)

М64

Мирошниченко, В. О.

   Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях [Текст] : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 150 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародне приватне право.pdf.

     У навчальному посібнику "Міжнародне приватне право у схемах і визначеннях" у доступній формі викладено матеріал однієї з найскладніших юридичних дисциплін. У вигляді схем, таблиць та визначень основних понять розкриваються

питання загальних положень, джерел, колізійних норм, суб'єктів та об'єктів міжнародного приватного права.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 2)

134

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік (теорія) [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, А. І. Глушаченко, В. П. Гончар, Г. А. Болмат ; за ред. М. Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 248 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік. Теорія.pdf. – 30-річчю Сумського національного аграрного університету присвячується.

     Викладено погляди авторів на основи бухгалтерського обліку в межах програми підготовки фахівців для підприємств Мінагрополітики України. Детально розглянуто методику відображення господарських операцій на всіх етапах руху облікової інформації з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

135

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Кадацька, О. О. Баранік ; за заг. ред. М. Г. Михайлова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 469 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський%20фінансовий%20облік.pdf.

     Викладено методику ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах. Керуючись діючими нормативними документами, що врегульовують бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах, висвітлено організацію ведення бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб підприємств в поточній діяльності та при складанні фінансової звітності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

136

005(075.8)

М50

   Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. І. Михайлов, Т. І. Балановська, О. В. Новак [та ін.] ; за ред. С. І. Михайлова. – 3-те вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2018. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Менеджмент. Михайлова.pdf.

     Висвітлено теоретичні засади менеджменту, його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням керівництва та лідерства, інформаційним технологіям в менеджменті, соціально-психологічним аспектам управління. Розглянуто окремі види менеджменту. Посібник містить матеріали стосовно організації семінарських (практичних) занять, тестові завдання та короткий термінологічний словник.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

137

821.161.2(075.8)

М74

Мозговий, В. І.

   Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мозговий. – 4-те вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2018. – 592 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова.pdf.

     Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

138

340.12(075.8)

М75

Молдован, А.

   Теорія держави та права : основні поняття [Текст] : навч. посіб. / А. Молдован, В, В. І. Озель. – К. : Алерта, 2017. – 100 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія держави та права.pdf.

     У навчальному посібнику в популярній формі викладено основні поняття теорії та історії держави і права України, державно-територіального устрою, права та обов'язки громадян,

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 17)

139

340(075.8)

М75

Молдован, В. В.

   Правознавство [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 183 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правознавство.pdf. – До 175-річчя КНУ ім.Т. Шевченка присвячується.

     Посібник побудований за модульним принципом. Подані сучасні технології навчального процесу. Перший модуль надає необхідні знання щодо основ торії держави і права, досліджуються основні юридичні поняття та їх ознаки. Другий модуль надає знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

140

338.46(075.8)

М79

Моргулець, О. Б.

   Менеджмент у сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Моргулець. – К. : ЦУЛ, 2018. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Менеджмент у сфері послуг.pdf.

     Навчальний посібник детально розкриває навчальний матеріал програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Менеджмент у сфері послуг". У посібнику розглянуто теоретичні засади сервісного менеджменту, його специфіку, цілі, завдання і методи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

141

614(075.8)

М99

Мягченко, О. П.

   Безпека життєдіяльності людини та суспільства [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мягченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Безпека життєдіяльності.pdf.

     Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокремо екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної діяльності людини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

142

808

Н71

Нищета, В.

   Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи [Текст] : монографія / В. Нищета. – К. : ЦУЛ, 2018. – 338 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методика формування.pdf.

     У монографії представлено методику формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

143

332(477)(075.8)

Н35

   Національна економіка [Текст] : підручник / О. В. Носова, М. М. Кім, С. Д. Сворак [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Носової. – К. : ЦУЛ, 2017. – 512 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Національна економіка.pdf.

     Підручник з Національної економіки підготовлено відповідно до вимог програми Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян.

                               1 прим. (Абонемент. – 1)

144

657.6(075.8)

О-36

Огійчук, М. Ф.

   Аудит [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. І. Рагуліна, І. Т. Новіков. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2016. – 751 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аудит. Огійчук М. Ф..pdf.

     Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп'ютерному середовищі. Крім того, наведено питання методики установчих документів, активів-пасивів підприємств, а також фінансової звітності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

145

796/798(075.8)

О-53

Олешко, В. Г.

   Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці [Текст] : підручник / В. Г. Олешко. – К. : Олімпійська література, 2018. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія та методика тренерської діяльності.pdf.

     Підручник підготовлено згідно з новими вимогами практики та нової навчальної програми з теорії та методики тренерської діяльності в обраному виді спорту для закладів вищої освіти із фізичного виховання та спорту.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

146

796/798

О-53

Олешко, В. Г.

   Моделювання, відбір та орієнтація підготовки спортсменів у силових видах спорту [Текст] : монографія / В. Г. Олешко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Моделювання, відбір та орієнтація.pdf.

     У книзі розкрито технологію відбору та орієнтації в процесі багаторічного вдосконалення кваліфікаційних спортсменів в силових видах спорту. Розглядаються індивідуальні та групові модельні компоненти відбору та орієнтації спортсменів різної статі та різних груп вагових категорій на основних етапах спортивного вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

147

336(075.8)

Ф59

   Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [Текст] : підручник / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька ; за ред. В. О. Онищенка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 600 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси державні корпоративні.pdf.

     У підручнику розглянуто основи функціонування державних, корпоративних, та міжнародних фінансів, управління державними фінансами, фінансові аспекти діяльності вітчизняних та міжнародних корпорацій, а також бюджетну систему й процес, проблеми державного кредиту й державного боргу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

148

657(100)(075.8)

О-58

Онищенко, В. О.

   Облік у зарубіжних країнах [Текст] = Ассоunting in foreign countries : підручник / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая. – К. : ЦУЛ, 2018. – 576 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік у зарубіжних країнах.pdf.

     У підручнику викладено теоретичні і практичні основи фінансового обліку й звітності у зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою. Основна увага приділена міжнародним стандартам фінансової звітності та специфіці фінансового обліку в США, Великобританії і Росії розглянуто основи управлінського обліку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

149

336.717.111:331.556.46

О-58

Онищук, Вікторія Олегівна

   Грошові перекази трудових мігрантів в системі доходів домогосподарств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Олегівна Онищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 239 с.

     У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретико-концептуальних основ грошових переказів трудових мігрантів та запропоновано практичні рекомендації щодо посилення їх ролі у системі доходів домогосподарств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

336.717.111:331.556.46

О-58

Онищук, Вікторія Олегівна

   Грошові перекази трудових мігрантів в системі доходів домогосподарств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Олегівна Онищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження теоретико-концептуальних основ грошових переказів трудових мігрантів та запропоновано практичні рекомендації щодо посилення їх ролі у системі доходів домогосподарств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

151

811.161.2(075.8)

О-59

Онуфрієнко, Г. С.

   Науковий стиль української мови [Текст] : навч. посіб.з алгоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко. – 3-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 425 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Науковий стиль української.pdf.

     В основу навчального посібника покладено науково обгрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

152

657.37(075.8)

Ф59

   Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, М. С. Орлів, С. В. Хома [та ін.] ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2018. – 509 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фінансовий облік. Навч. посіб.pdf.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичний матеріал з практичними прикладами обліку необоротних активів, грошових коштів та розрахунків із дебіторами. фінансових інвестицій, запасів, власного капіталу, доходів і витрат, курсових різниць, операцій у валюті, податку на прибуток, а також наведено порядок складання фінансової звітності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

153

808.5(075.8)

П19

Пасинок, В. Г.

   Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Пасинок. – К. : ЦУЛ, 2018. – 245 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи культури мовлення.pdf.

     У навчальному посібнику викладено базові положення теорії мовленнєвої культури, охарактеризовано специфіку ділового спілкування, розкрито особливості мовленнєвої культури як складника професійної майстерності педагога, представлено методику оволодіння технікою мовлення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

154

611(075.8)

П19

Пастухова, В. А.

   Анатомія опорно-рухового апарату [Текст] : навч. посіб. / В. А. Пастухова, Я. В. Зіневич. – 2-ге вид., без змін. – К. : Олімпійська література, 2018. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Анатомія опорно-рухового апарату.pdf.

     Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми з вивчення анатомії людини у вищих навчальних закладах спортивного профілю. Посібник містить сучасні наукові знання із загальної цитології та гістології, остеології, артрології та міології.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

155

005.8(075.8)

П30

Петренко, Н. О.

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління проектами.pdf.

     У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обгрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обгрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

156

005.53(075.8)

П75

   Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко [та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 214 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Прийняття управлінських рішень.pdf.

     Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийняття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

157

81`27(075.8)

П39

Плотницька, І. М.

   Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. / І. М. Плотницька. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 255 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Ділова українська мова.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, ообливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

158

519.7(075.8)

П44

Подлевський, Б. М.

   Теорія інформації в задачах [Текст] : підручник / Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 271 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія інформації в задачах.pdf.

     Викладено у стислій формі теоретичні відомості та задачі з розв'язаннями, що стосуються дискретних джерел інформації, дискретних каналів зв'язку, різноманітних видів кодування: первинного; ефективного (статистичного), призначеного для стиснення повідомлень; завадостійкого.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

159

347.73(075.8)

П46

Пожидаєва, М. А.

   Бюджетне, податкове і митне право України [Текст] : навч. посіб. / М. А. Пожидаєва. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Правова Єдність, 2017. – 88 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бюджетне, податкове і митне право.pdf.

     Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань бюджетного, податкового і митного права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для тримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

                               22 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 16)

160

347.73(075.8)

П46

Пожидаєва, М. А.

   Бюджетне, податкове і митне право України [Текст] : посібник / М. А. Пожидаєва. – К. : Правова Єдність, 2015. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бюджетне, податкове і митне.pdf.

     Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань бюджетного, податкового і митного права України, що передбачені програмою кваліфікаційного іспиту для тримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

161

658.16(075.8)

П50

Полінкевич, О. М.

   Фінансова санація та банкрутство підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 398 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літф/Фінансова санація та банкрутство підприємств.pdf.

     У посібнику розглянуті актуальні питання фінансової санації та банкрутства підприємств в Україні, визначені методичні підходи до оцінювання санаційної спроможності, результативності виконання плану санацій, розкритий механізм проведення судової та досудової санації, реструктуризації підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

162

349.4(477)

П68

Правдюк, В. М.

   Поділ земель за цільовим призначенням за законодавством України [Текст] : монографія / В. М. Правдюк. – К. : Алерта, 2018. – 204 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Поділ земель.pdf.

     У монографії на основі доктринального аналізу теоретичних та практичних джерел загальної теорії права, земельного, екологічного, цивільного та інших галузей права обгрунтовано, що передбачений нормами земельного законодавства України поділ земель на категорії за цільовим призначенням земель був створений.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

163

159.9

Р65

Розов, В. И.

   Психология экстримальных ситуаций : адаптивность к стрессу и психологическое обеспечение [Текст] : научн.-практ. пособ. / В. И. Розов. – 2-е изд., перед. и дополн. – К. : КНТ, 2018. – 479 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психология экстремальных ситуаций.pdf.

     В книге рассматриваются теоретические и практические вопросы психологического обеспечения деятельности в экстримальных и чрезвычайных ситуациях. Ее особенность - авторский подход к проблеме психологического обеспечения и адаптивных способностей к стрессу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

164

159.9(075.8)

Р65

Розов, В. І.

   Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів [Текст] : навч. посіб. / В. І. Розов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комунікативна підготовка.pdf.

     В посібнику представлені основи базової комунікативної професійно-психологічної підготовки правоохоронців. Структура посібника створена відповідно основних професіографічних вимог правоохоронної діяльності до комунікативних професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

165

631.1:636.5

Р69

Романишин, Ольга Василівна

   Удосконалення економічного механізму функціонування та розвитку ринку м'яса в регіоні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Ольга Василівна Романишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 214 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні засади удосконалення економічного функціонування та розвитку ринку м'яса в регіоні, розроблено методику дослідження та удосконалено класифікацію ринку м'яса в регіоні з врахуванням ситуаційних критеріїв.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

631.1:636.5

Р69

Романишин, Ольга Василівна

   Удосконалення економічного механізму функціонування та розвитку ринку м'яса в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ольга Василівна Романишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с. с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні та практичні засади удосконалення економічного функціонування та розвитку ринку м'яса в регіоні, розроблено методику дослідження та удосконалено класифікацію ринку м'яса в регіоні з врахуванням ситуаційних критеріїв.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

167

330.101.542(075.8)

Р83

Рудий, М. М.

   Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Mikroekonomika-Rudiy.pdf.

     Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладений відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

168

16(075.8)

Р99

Ряшко, В. І.

   Логіка [Текст] : навч. посіб. / В. І. Ряшко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 327 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логіка. Ряшко.pdf.

     Мета посібника полягає у формуванні вмінь та навичок у застосуванні теоретичних положень логіки в майбутній професійній діяльності юриста. Широко застосовуються фрагменти з історії, художньої літератури та політичної практики, а також нормативно-правові акти чинного законодавства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

169

316.6(075.8)

С12

Савельєва, В. С.

   Управління діловою кар'єрою [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління діловою кар'єрою.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар'єри працівника на підприємстві. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі кар'єрного розвитку, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення кар'єри персоналу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

170

004(075.8)

С16

Сазонець, О. М.

   Інформатизація світогосподарського розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сазонець. – К. : ЦУЛ, 2018. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформатизація світогосподарського.pdf.

     Висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, зокрема у великих компаніях та обґрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

171

008(075.8)

О-75

   Основи культурології [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Сандюк, Н. В. Щубелка, М. Ф. Шмиголь [та ін.] ; за ред. Л. О. Сандюк та Н. В. Щубелки. – К. : ЦУЛ, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи культорології.pdf. – 90-річчю Одеського державного економічного університету присвячується.

     У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури , механізми її функціонування і розвитку , провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

172

657.1

С30

Семанюк, Віта Зеновіївна

   Теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Віта Зеновіївна Семанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню проблем розвитку облікової теорії в постіндустріальному суспільстві, яку пропонується вирішити через подолання меж диграфічної парадигми. Актуальність теми виражена потребою формування теорії обліку яка відповідатиме вимогам економіки постіндустріального суспільства, що виведе облікову науку на вищиц рівень розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

173

657.1

С30

Семанюк, Віта Зеновіївна

   Теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Віта Зеновіївна Семанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 568 с.

     Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблем розвитку облікової теорії в постіндустріальному суспільстві, яку пропонується вирішити через подолання меж диграфічної парадигми. Актуальність теми виражена потребою формування теорії обліку яка відповідатиме вимогам економіки постіндустріального суспільства, що виведе облікову науку на вищиц рівень розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

316.48(075.8)

С42

Скібіцька, Л. І.

   Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – К. : ЦУЛ, 2016. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Конфліктологія.pdf.

     У навчальному посібнику у вигляді схем, графіків, таблиць подані основні матеріали для закріплення знань, отриманих у процесі слухання лекцій з курсу "Конфліктологія".Проблеми антикризового управління підприємством, запобігання конфліктам, зменшення економчних, соціальних та моральних втрат від них, висуваються на перший план для керівників підприємств та менеджерів усіх рівнів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

175

32-027.21(075.8)

С45

Скрипникова, Л. В.

   Політологія [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Скрипникова, Л. С. Тутік, М. О. Гринчак. – К. : ЦУЛ, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політологія.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається процес становлення політології як науки, її специфіка, розвиток світової та української політичної думки , проаналізовано основні проблеми політичної теорії.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

176

005.53(075.8)

М74

   Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посіб. / О. В. Сметанко, Н. В. Бурдюг, В. О. Горбачьов [та ін.] ; за ред. О. В. Сметанко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 456 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літм/Моделі%20і%20методи%20прийнчття%20рішень%20в%20аналізі%20та%20аудити.pdf.

     Навчальний посібник складається з тринадцяти розділів. У даних розділах міститься курс лекцій та практичних матеріалів, який включає посилання на сучасні нормативно-правові акти України, джерела інформації для прийняття управлінських рішень, погляди видатних науковців та провідних економістів, приклади із практичної діяльності організацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

177

656(075.8)

С50

Смирнов, І. Г.

   Транспортна логістика [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – К. : ЦУЛ, 2018. – 221 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Transport_logistika-Smirnov.pdf.

     У посібнику розглядаються проблеми і перспективи розвитку транспортної логістики в України, враховуючи її євроінтегра-ційний курс, питання: світовий ринок транспортно-логістичних послуг; логістична стратегія Європейського Союзу, його транспортні кордони і пан'європейські транспортні зони.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

178

574(075.8)

С60

Соломенко, Л. І.

   Екологія людини [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Соломенко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологія людини.pdf.

     Розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни "Екологія людини": розкриття суті екології людини як науки; взаємодія з природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на здоров'я і життєдіяльність людської популяції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

179

342.951(477)(043.3)

С72

Спицька, Ліана Вікторівна

   Публічно-сервісна діяльність як складова адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ліана Вікторівна Спицька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 225 с.

     Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем здійснення публічно-сервісної діяльності як складової адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

180

342.951(477)(043.3)

С72

Спицька, Ліана Вікторівна

   Публічно-сервісна діяльність як складова адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ліана Вікторівна Спицька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню дослідженню теоретичних і практичних проблем здійснення публічно-сервісної діяльності як складової адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

181

159.9(075.8)

С81

Столяренко, О. Б.

   Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психологія особистості.pdf.

     Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

182

342.4

С84

Стрєльцова, О. В.

   Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом : теорія та практика [Текст] : монографія / О. В. Стрєльцова ; за наук. ред. О. В. Марцеляка. – К. : Алерта, 2017. – 532 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Конституціоналізація процесу.pdf.

     У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС. Визначено сутнісні риси конституціоналізації національної правової системи та проаналізовано наднаціональний вимір процесів конституціоналізації на прикладі правопорядку ЄС.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

183

657.37(075.8)

Т12

Табачук, Г. П.

   Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий облік у банках.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Фінансовий облік у банках" для студентів спеціальності "Банківські процеси і технології". У ньому викладено теоретичні і практичні основи організації і ведення бухгалтерського обліку в банках України та відображення в обліку основних операцій банків, зокрема операцій із залученими та запозиченими коштами, кредитних операцій, операцій з фінансовими інвестиціями, в іноземній валюті, з обслуговування платіжного обороту та інших.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

184

657.37(075.8)

Т39

Тігова, Т. М.

   Аналіз фінансової звітності [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 268 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аналіз фінансової звітності.pdf.

     Розкриваються питання: сутності фінансів підприємницького сектору; змісту і організацію фінансової діяльності підприємств; формування та розподілу доходів; реалізації мети діяльності підприємств - максимізації прибутку; факторів впливу на його величину.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

185

657.4(075.8)

Т48

Ткаченко, Н. М.

   Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – 2-ге вид. – К. : Алерта, 2017. – 191 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оновлений план рахунків.pdf.

     У цьому навчально-практичному посібнику викладено суть бухгалтерських рахунків, їх побудову; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у зв'язку із законодавчими змінами.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

186

339.138(075.8)

Т99

Тягунова, Н. М.

   Мерчандайзинг. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов. – К. : ЦУЛ, 2017. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мерчандайзинг.pdf.

     У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торгівельній точці.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

187

343.1

Ф94

   Функція судового контролю у кримінальному процесі [Текст] : монографія / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – К. : ЦУЛ, 2018. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Функція судового контролю.pdf.

     У монографії на основі викладених розробок подаються наукові знання про функцію судового контролю у кримінальному процесі. Досліджено нагальні проблеми здійснення судового контролю у кримінальному процесі. Розкрито порядок прийняття рішення про застосування запобіжних заходів, про відсторонення від посади.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

188

658.5

М55

   Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства [Текст] : монографія / С. В. Філиппова, С. К. Харічков, М. О. Акулюшина [та ін.] ; за ред. С. В. Філиппової та С. К. Харічкова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Механізми та інструменти менеджменту.pdf.

     Представлено методику оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів на вітчизняних підприємствах з урахуванням використання інструментів передпланової оцінки та економічної ренти.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

189

658.15(075.8)

Ф53

Філіна, Г. І.

   Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Філіна. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 314 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Fin-diyalnist-Filin%E0.pdf.

     У пропонованому навчальному посібнику фінансова діяльність суб'єкта господарювання розглядається як комплексне управління капіталом. Управління формуванням капіталу представлено на основі вибору джерел формування власного капіталу виходячи з економічної доцільності та прав власників, розгляду та обгрунтування джерел зовнішнього фінансування виходячи з особливостей кожного з них.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

190

316.6(075.8)

Ф55

Філоненко, М. М.

   Психологія спілкування [Текст] : підручник / М. М. Філоненко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 239 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психологія спілкування.pdf.

     У підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Містяться психологічні вправи і запитання, комплекс психодіагностичного інструментарію, короткий термінологічний словник

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

191

398(075.8)

Ф55

Філоненко, С. О.

   Усна народна творчість [Текст] : навч. посіб. / С. О. Філоненко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 415 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Усна народна творчість.pdf.

     У посібнику подається навчально-методичний комплекс із дисципліни "Усна народна творчість" для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

192

658.5(075.8)

Ф91

Фролова, Л. В.

   Формирование бизнес-модели предприятия [Текст] : учебник / Л. В. Фролова, Е. С. Кравченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 381 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Формирование бизнес-модели.pdf.

     В учебнике предложены различные подходы к формированию действенной бизнес-модели, обеспечивающей єффективный механизм работы предприятия. Представленный в учебнике материал позволяет соединить теоретические основы формирования бизнес-модели с практикой хозяйственной деятельности отечественных предприятий.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

193

101

Х18

Хамитов, Н. В.

   Философско-антропологические эссе [Текст] / Н. В. Хамитов. – К. : КНТ, 2018. – 283 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Философско-антропологичиские.pdf.

     В сборник эссе вошли эссе разных лет, обьединенные экзистенциальной проблематикой - смысла жизни, смерти и бессмертия, отчуждения и понимания, одиночества и любви, перспектив эволюции человека и человечества.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

194

101(075.8)

Х18

Хамитов, Н. В.

   Философия. Бытие. Человек. Мир от метафизики к метаантропологии [Текст] : курс лекций / Н. В. Хамитов. – 4-е изд., испр. и дополн. – К. : КНТ, 2017. – 277 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Философия Хамитов.pdf.

     В ясной, образной форме автор рассуждает о фундаментальных проблемах философии. Автор предлагает новую пардигму философии человека - метаантропологию - учение о человечеком бітии в обиденных, предельных и запредельных проявлениях мужского и женского.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

195

101

Х18

Хамітов, Н. В.

   Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології [Текст] / Н. В. Хамітов. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : КНТ, 2018. – 371 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Самотність у людському бутті.pdf.

     Що є самотність? Чи завжди вона є стражданням? Що таке зовнішня та внутрішня самотність? Чи є різниця чоловічої та жіночої самотності? У своїй книзі автор відповідає на ці питання, створюючи оригінальну методологію для осягнення феномену самотності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

196

347.2

Х22

Харченко, Г. Г.

   Речові права [Текст] : монографія / Г. Г. Харченко. – К. : Алерта, 2017. – 555 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Речові права.pdf.

     Монографія є першим у новітній Україні комплексним дослідженням загальнотеоретичних та практичних питань речових прав на рівнях доктрини, цивільного законодавства та судової практики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

197

16(075.8)

Х-76

Хоменко, І. В.

   Логіка : теорія та практика [Текст] : підручник / І. В. Хоменко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 399 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Логіка. Теорія і практика.pdf. – До 175-річчя КНУ ім. Тараса Шевченка.

     У підручнику в модульній формі викладений курс логіки. Навчальний модуль містить дві частини: теоретичну та практичну. У першій викладено навчальний матеріал з логіки, у другій - словник термінів, текст і практикум.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

198

16(075.8)

Х76

Хоменко, І. В.

   Еристика [Текст] : підручник / І. В. Хоменко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 279 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Еристика.pdf.

     У цій книзі мова йде про еристику - мистецтво суперечки. Як побудувати переконливу аргументацію? Як ефективно розкритикувати точку зору опонента? Як не допустити помилок в своїх міркуваннях і розпізнати їх в міркуваннях супротивника?

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

199

005.8(075.8)

Ч-34

Чевганова, В. Я.

   Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Чевганова, В. В. Биба, А. С. Скрильник. – К. : ЦУЛ, 2018. – 258 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проектний аналіз.pdf.

     Навчальний посібник з дисципліни "Проектний аналіз" присвячено дослідженню базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм, процедурі ухвалення рішення в проектному аналізі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

200

331(075.8)

Ч-45

Червінська, Л. П.

   Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка праці.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем з економічної науки і практики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

201

657.62(075.8)

Ч-49

Черниш, С. С.

   Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2018. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7.%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88.pdf.

     У книзі викладено теоретичні і практичні положення методичного апарату та інструментарію економічного аналізу для визначення стану підприємства. Розкрито сутність економічного аналізу, визначено основні показники і методи господарсько-фінансового аналізу, дана кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану підприємства з метою ефективного управління ним.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

202

811.161.2(075.8)

Ш38

Шевчук, С. В.

   Практикум з української мови : робочий зошит [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. – 3-тє вид., випр. – К. : Алерта, 2018. – 95 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Практикум з української мови.pdf.

     Робочий зошит укладено відповідно до програми курсу "Практикум з української мови". Він складається із стартового диктанту, 14 практичних занять, бліцтестів до кожного заняття, підсумкової модульної контрольної роботи та тестового контролю самостійної роботи студентів.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

203

658(075.8)

Е40

   Економіка підприємства : збірник тестів і задач [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Шегда.pdf.

     Навчальний посібник "Економіка підприємства: збірник тестів і задач" відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни "Економіка підприємства". Він складається з інформативної частини - скороченого викладу навчального матеріалу, сконцетрованого у основних категоріях і поняттях, тестів і завдань для самостійного опрацювання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

204

336.7(075.8)

Щ70

Щетинін, А. І.

   Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 4-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гроші та кредит. Щетинін.pdf.

     Перші теми підручника присвячено проблемі походження грошей і з'ясуванню їх суті й ролі у функціонуванні ринкової економіки. Особлива увага приділена викладенню суті кількісної теорії грошей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

205

340.6

Я81

Ясинок, М. М.

   Психологія судового процесу: (психолого-правовий аспект) [Текст] : наук.-практ. посіб. / М. М. Ясинок, Д. М. Ясинок ; за заг. ред. М. М. Ясинка. – К. : Алерта, 2017. – 205 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психологія судового процесу.pdf.

     В науково-практичному посібнику вперше прийнята спроба сформулювати проблемні питання теоретичного та практичного характеру в сфері психології судового процесу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)