Нові надходження ТРАВЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

004.7(075.8)

М54

   Методичні вказівки до оформлення курсових проектів, звіт про проходження практики, випускних кваліфікаційних робіт [Текст] : для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. І. В. Гураль, Л. О. Дубчак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

2

339.138(075.8)

М54

   Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи [Текст] / уклад. Т. М. Борисова, Н. Р. Іванечко, Л. Я. Турчин [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

339.138(075.8)

М54

   Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи [Текст] : спец. "Маркетинг" / уклад. Т. М. Борисова, Н. Р. Іванечко, Л. Я. Турчин [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

339.138(075.8)

О-75

   Основи електронного маркетингу [Текст] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 93 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

343.3/.7(038)

Т35

   Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції [Текст] / уклад. А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов [та ін.] ; редкол. І. Б. Черкаський, І. М. Гаєвський, В. П. Зубрій [та ін.]. – К. : Ваіте, 2018. – 827 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

339.138(075.8)

П78

   Програма і методичні вказівки по проходженню переддипломної практики [Текст] : магістр. рівень / уклад. Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Н. Р. Іванечко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 26 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

339.138(075.8)

П78

   Програма і методичні вказівки по проходженню виробничої практики [Текст] : бакалав. рівень / уклад. Т. М. Борисова, Р. Б. Окрепкий, Н. Р. Іванечко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

339.138(075.8)

М54

   Методичні рекомендації для підготовки курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" [Текст] : ОКР : бакалавр / уклад. Т. М. Борисова, Н. Р. Іванечко, Л. Я. Турчин [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

339.138(075.8)

Б87

   Брендінг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Ю. Т. Меленчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 70 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

339.138(075.8)

У67

   Управління продажами [Текст] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 66 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

339.138(075.8)

О-75

   Основи електронного маркетингу [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

32-027.21(075.8)

П50

   Політична еліта та лідерство [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. Л. Шумка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

13

005.8(075.8)

У67

   Управління проектами : концепції та фази [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. М. Васильків, І. В. Турченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 85 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

14

004.6(075.8)

С40

   Системи управління бази даних [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Р. Пітух. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 34 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34124/1/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94_%D0%9B%D0%91.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

15

94(477)

Т44

   1933 : " І чого ви ще живі ? " [Текст] / упоряд. Т. Боряк. – К. : Вид-во Кліо, 2016. – 720 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/І чого ви ще живі.pdf.

     Працю сфокусовано на такому аспекті Голодомору, як вилучення незернових запасів, їжі й одягу в селян, адже загальноусталеною є думка про конфіскацію саме зерна для виконання плану хлібозаготівель.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

339.92:339.54](477:100)(043.3)

Б39

Безверха, Ірина Анатоліївна

   Моделі комерційної дипломатії в умовах торговельної глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Анатоліївна Безверха. – К. : КНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичним і практичним питанням сучасної комерційної дипломатії, здійснено аналіз сутності та еволюції комерційної дипломатії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

811.112.2(075.8)

Б43

Бєлозьорова, О. М.

   Німецька мова. Граматичний практикум [Текст] : зб. грамат. вправ / О. М. Бєлозьорова, С. М. Корінь. – 3-тє вид., випр. і доповн. – Х. : Ранок, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Німецька мова.pdf.

     Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти та сформувати правила німецької граматики, і тести з ключами для самоконтролю.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

18

349.2:351.9(4/9)

Б61

Білоус, Зінаїда Василівна

   Правое регулювання нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в Україні та країнах Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення / Зінаїда Василівна Білоус. – Кривій Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню правових засад нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охарактеризовано його правову природу та роль держави у здійсненні контрольно-наглядової діяльності у сфері праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

336.226.1:364.054

Б72

Бобрівець, Віталій Володимирович

   Податкове стимулювання благодійництва : зарубіжна практика та перспективи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віталій Володимирович Бобрівець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 312 с.

     У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на активацію податкового стимулювання благодійництва в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

336.226.1:364.054

Б72

Бобрівець, Віталій Володимирович

   Податкове стимулювання благодійництва : зарубіжна практика та перспективи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Володимирович Бобрівець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на активацію податкового стимулювання благодійництва в Україні.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

21

338.4:339.9

Г15

Галиш, Наталія Андріївна

   Формування стратегії управління підприємством з виробництва твердого біопалива [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Андріївна Галиш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 239 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до формування стратегічного управління підприємством з виробництва твердого біопалива, що функціонує в умовах сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

338.4:339.9

Г15

Галиш, Наталія Андріївна

   Формування стратегії управління підприємством з виробництва твердого біопалива [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Андріївна Галиш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до формування стратегічного управління підприємством з виробництва твердого біопалива, що функціонує в умовах сталого розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

23

336.14:338.24(332.14)

Г67

Горбунов, Олександр Володимирович

   Бюджетний менеджмент в системі державного регулювання економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Володимирович Горбунов. – Кропивницький : ЦУНТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних основ та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення бюджетного менеджменту в системі державного регулювання економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

33

Г85

Гринів, Л. С.

   Фізична економія : нові моделі сталого розвитку [Текст] = Physical economics : new models of sustainabie development : монографія / Л. С. Гринів. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фізична економія нові моделі.pdf.

     Наукова монографія є одним з перших видань з новітньої фізичної економії в Україні. У книзі розкриваються природні засади розвитку сучасної економіки. Розкрито актуальність ідей фізичної економії в системі формування економіки сталого розвитку.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

25

681.518:62-50

Д46

Димова, Ганна Олегівна

   Інформаційна технологія ідентифікації і прогнозування протікання безперервних технологічних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ганна Олегівна Димова. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений актуальній проблемі підвищення ефективності функціонування безперервного виробництва і створення інформаційних технологій обробки експериментальних даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

338.242:336.5.02

Д51

Длугопольська, Тетяна Ігорівна

   Фінансування соціальних видатків крізь призму забезпечення соціальної безпеки держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Тетяна Ігорівна Длугопольська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 268 с.

     Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних та прикладних аспектів фінансування соціальних видатків з метою забезпечення економічної безпеки держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

338.242:336.5.02

Д51

Длугопольська, Тетяна Ігорівна

   Фінансування соціальних видатків крізь призму забезпечення соціальної безпеки держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Ігорівна Длугопольська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методичних та прикладних аспектів фінансування соціальних видатків з метою забезпечення економічної безпеки держави.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

28

620.9

С91

   Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів [Текст] : аналіт. доп. / О. М. Дудкін, А. Н. Мінєв, А. О. Міцай [та ін.] ; за заг. ред. Г. Л. Рябцева, О. М. Суходолі. – К. : Видавництво Фенікс, 2018. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасний стан, проблеми і перспективи.pdf.

     У виданні проаналізовано загальну методологію запобігання кризам, які зумовлені збоями в постачання нафти й нафтопродуктів, розглянуто чинники, що спричиняють виникнення цих криз у державах - членах Європейського Союзу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

330.341;332.142.4;327.39(4)

Ж66

Живко, Максим Андрійович

   Нова економіка у розвитку потенціалу європейських цивілізаційно-інтеграційних процесів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Максим Андрійович Живко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 264 с.

     Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню парадигми нової економіки у розвитку потенціалу європейських цивілізаційно-інтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

330.341;332.142.4;327.39(4)

Ж66

Живко, Максим Андрійович

   Нова економіка у розвитку потенціалу європейських цивілізаційно-інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Максим Андрійович Живко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обґрунтуванню парадигми нової економіки у розвитку потенціалу європейських цивілізаційно-інтеграційних процесів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

31

338.12.017

З-13

Завертаний, Денис Володимирович

   Організаційно-енономічні засади формування конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Денис Володимирович Завертаний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 227 с.

     У дисертаційній роботі розкрито сутність стратегії та її роль в забезпеченні економічної безпеки, узагальнено сучасні підходи до визначення складових конкурентних переваг та конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

338.12.017

З-13

Завертаний, Денис Володимирович

   Організаційно-енономічні засади формування конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис Володимирович Завертаний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність стратегії та її роль в забезпеченні економічної безпеки, узагальнено сучасні підходи до визначення складових конкурентних переваг та конкурентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

33

342.95:3.072(043.3)

К18

Каменська, Ніна Петрівна

   Інститут звернень до публічної адміністрації : терія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ніна Петрівна Каменська. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 37 с.

     Автореферат дисертації присвячена дослідженню і прикладних аспектів інституту звернень до публічної адміністрації. Згідно із поставленою метою сформовано комплексний підхід до вирішення проблеми концептуалізації інституту звернень до публічної адміністрації у вітчизняній парадигмі адміністративного права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

338.24:628.17

К56

Ковшун, Наталя Едуардівна

   Формування системи сталого водокористування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталя Едуардівна Ковшун. – Рівне : НУВГП, 2019. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений опрацюванню та обґрунтуванню теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо формування системи сталого водокористування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

004.8

Ш94

   Искусственные нейронные сети и искусственные иммунные системы для обнаружения вторжений [Текст] : монография / М. П. Комар, В. А. Головко, А. А. Саченко [и др.]. – Тернопіль : ТНЭУ, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Искусственные нейронные сети и искусственные иммунные системы для обнаружения вторжений.pdf.

     Представлены аспекты построения и обучения многослойных персептронов, рекуррентных сетей, сетей Кохонена, которые могут использоваться для обнаружения вторжений.

                               46 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 43)

36

340.12(075.8)

К77

Кравчук, М. В.

   Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., змін. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 420 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проблеми теорії держави і права.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми теорії держави і права,що базується на плюралізмі юридичної науки. Подані основні концепції (ідеї) розуміння права та держави, типологію і загальну характеристику правових систем сучасності, сутність, значимість порівняльного правознавства.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

37

657.1(075.8)

К84

Крупка, Я. Д.

   Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 452 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік. Крупка.pdf.

     Навчальний посібник розроблено до освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра за напрямом "Облік і аудит" і призначено для формування системи знань студентів, які стосуються розуміння специфічних особливостей окремих видів економічної діяльності й можливості вибору.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

38

332:69.01:005.334

К93

Курганська, Марина Костянтинівна

   Теоретико методичні основи антикризового управління діяльністю будівельного комплексу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Марина Костянтинівна Курганська. – Х. : ХНУМГ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному узагальненню основ антикризового управління діяльністю будівельного комплексу регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

657.1

О-17

   Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства [Текст] : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп. – Львів : Растр-7, 2016. – 268 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облікова концепція управління.pdf.

     У монографії обгрунтовано теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації з удосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних активів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

40

338.433(477)

Л98

Ляховець, Володимир Олегович

   Економічний механізм розвитку ринку яловичини [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Володимир Олегович Ляховець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 246 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні підходи до розкриття сутності основних економічних категорій (ринок, економічний механізм) та сформульовано визначення ринку яловичини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

338.433(477)

Л98

Ляховець, Володимир Олегович

   Економічний механізм розвитку ринку яловичини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Олегович Ляховець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні підходи до розкриття сутності основних економічних категорій (ринок, економічний механізм) та сформульовано визначення ринку яловичини.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

42

338.45(075.8)

М31

Маслак, О. І.

   Економіка промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Маслак, Л. Д. Воробйова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка промислового підприємства.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються концептуальні підходи до промислового підприємства, зокрема, на якому рівні створюється необхідна суспільству продукція, як вирішуються питання економічного витрачання ресурсів, питання зосередження кваліфікованих кадрів, застосування високопродуктивної техніки та технологій, шляхи досягнення економічної ефективності промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

342.92

М48

Мельник, Анна Володимирівна

   Адміністративно-правові засади здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Анна Володимирівна Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 206 с.

     Дисертаційна робота є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба формування концепції здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

342.92

М48

Мельник, Анна Володимирівна

   Адміністративно-правові засади здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анна Володимирівна Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба формування концепції здійснення нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

45

657.8:004

М91

Муравський, Володимир Васильович

   Методологія та організація обліку при комп'ютерно-комунікаційній формі [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Володимир Васильович Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 526 c.

     У дисертаційній роботі обґрунтовано та розвинуто концептуально-теоретичні, методологічні, організаційні та прикладні положення компютерно-комунікаційної форми обліку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

657.8:004

М91

Муравський, Володимир Васильович

   Методологія та організація обліку при комп'ютерно-комунікаційній формі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Володимир Васильович Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 c.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано та розвинуто концептуально-теоретичні, методологічні, організаційні та прикладні положення компютерно-комунікаційної форми обліку.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

47

338.222:338.242.4

Н13

Набулсі, Хусейн

   Механізм регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Хусейн Набулсі. – Кропивницький : ЦУНТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено науково-теоретичному обгрунтуванню методичних основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму регулювання державно-приватного партнерства у соціальній сфері на макро- та мезоекономічному рівнях економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

342.95:349.6

П85

Прудник, Сергій Володимирович

   Адміністративно-правові засоби забезпечення екологічної безпеки в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Володимирович Прудник. – Кривій Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням адміністративно-правових засобів забезпечення екологічної безпеки, у результаті якого дисертантом сформульовано низку авторських пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів України та обгрунтовано прийняття нових документів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

342.951

С12

Савельєва, Інна Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення підготовки кадрів національної поліції України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Інна Володимирівна Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 230 с.

     Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового забезпечення підготовки кадрів Національної поліції України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

342.951

С12

Савельєва, Інна Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення підготовки кадрів національної поліції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Інна Володимирівна Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового забезпечення підготовки кадрів Національної поліції України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

51

336.225.6:0004](477)(043.3)

С25

Святаш, Світлана Василівна

   Фінансове рахівництво в системі управління податками в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Василівна Святаш. – К. : КНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню фінансового рахівництва у сфері управління податками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

336.711

С28

Сегеда, Людмила Миронівна

   Грошово-каредитна політика центрального банку в умовах фінансової нестабільності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Людмила Миронівна Сегеда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 286 с.

     Дисертація присвячена вивченню теоретичних, методичних і практичних аспектів реалізації грошово-кредитної політики центрального банку в контексті подолання фінансової нестабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

336.711

С28

Сегеда, Людмила Миронівна

   Грошово-каредитна політика центрального банку в умовах фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Людмила Миронівна Сегеда. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вивченню теоретичних, методичних і практичних аспектів реалізації грошово-кредитної політики центрального банку в контексті подолання фінансової нестабільності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

54

65.012.34:620.9:351/354(043.3)

С75

Срібна, Євгенія Вікторівна

   Логістичні засади державного регулювання енергетичної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Євгенія Вікторівна Срібна. – Рівне : НУВГП, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні основи забезпечення енергетичної безпеки в системі національної, висвітлено сутність та завдання державного регулювання енергетичної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

343.359.3

С82

Стороженко, Сергій Анатолійович

   Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Сергій Анатолійович Стороженко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 228 с.

     Дисертаційна робота є науковим дослідженням проблеми адміністративної відповідальності за незаконне переміщення товарів через митний кордон України, як засобу забезпечення митної справи і митної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

343.359.3

С82

Стороженко, Сергій Анатолійович

   Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Анатолійович Стороженко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є науковим дослідженням проблеми адміністративної відповідальності за незаконне переміщення товарів через митний кордон України, як засобу забезпечення митної справи і митної політики.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

57

657.1:[658.1:005.591.452](043.3)

С87

Струк, Наталія Семенівна

   Облікова система ділового партнерства : методологія та організація [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Наталія Семенівна Струк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 558 с.

     У дисертаційній роботі розроблено теоретичне, методологічне й організаційне забезпечення облікової системи ділового партнерства підприємств як визначальної субстанції для ведення успішної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

657.1:[658.1:005.591.452](043.3)

С87

Струк, Наталія Семенівна

   Облікова система ділового партнерства : методологія та організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Семенівна Струк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичне, методологічне й організаційне забезпечення облікової системи ділового партнерства підприємств як визначальної субстанції для ведення успішної діяльності.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

59

351.862.6:343.37(477)

Т19

Тарасенко, Оксана Вікторівна

   Взаємодія між правоохоронними та контролюючими органами України у протидії фіктивному підприємству [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Вікторівна Тарасенко. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 18 с.

     У авторефераті дисертації комплексно, з урахуванням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також чинного законодавства України, розкрито питання взаємодії між правоохоронними та контролюючими органами у протидії фіктивному підприємству.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

004.942:621.3..013

Т19

Таргунакова, Юлія Дмитрівна

   Моделі, методи та засоби побудови інформаційної технології розв'язання прямих задач морської магнітометрії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Юлія Дмитрівна Таргунакова. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної проблеми - розробці інформаційних технологій розв'язання прямої задачі морської магнітометрії шляхом розробки нових методів і моделей розрахунку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

336.276:351.863

У68

Уракін, Максим Генадійович

   Механізм підвищення результативності зовнішніх державних заплзичень в системі забезпечення фінансової безпеки держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Максим Генадійович Уракін. – Краматорськ : ДДМБА, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад, удосконаленню методичних підходів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо підвищення результативності зовнішніх державних запозичень в системі забезпечення фінансової безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

65.01:658.115

Х15

Хайло, Яна Володимирівна

   Формування інноваційних механізмів управління ресурсозбереженням на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Яна Володимирівна Хайло. – Х. : ХНУМГ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методичних основ та практичного інструментарію розбудови на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства інноваційного управління ресерсозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

336.226.48:336.226.331

Х55

Хлєбнікова, Інна Ібрагимівна

Фіскальні та регуляторні ефекти акцизного оподаткування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Інна Ібрагимівна Хлєбнікова. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних і методичних засад та розробленню на цій основі практичних рекомендацій для підвищення фіскальних та регулятивних ефектів акцизного оподаткування в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

330.4:378

Ц18

Царенко, Ілона Олександрівна

   Механізм державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ілона Олександрівна Царенко. – Кропивницький : ЦУНТУ, 2018. – 21 с.

     Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних основ та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного регулювання конкурентоспроможності вищої освіти України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

347.27(043)

Ц28

Цвігун, Ірина Мирославівна

   Цивільно-правове регулювання іпотеки земельної ділянки [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ірина Мирославівна Цвігун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 242 с.

     Дисертація є комплексним дослідженням цивільно-правового регулювання іпотеки земельної ділянкии. У роботі розглянуто становлення та розвиток іпотечних відносин на різних історичних етапах розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

347.27(043)

Ц28

Цвігун, Ірина Мирославівна

   Цивільно-правове регулювання іпотеки земельної ділянки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Мирославівна Цвігун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням цивільно-правового регулювання іпотеки земельної ділянки. У роботі розглянуто становлення та розвиток іпотечних відносин на різних історичних етапах розвитку України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

67

336.76:336.051

Ч-91

Чуницька, Ірина Іванівна

   Інфраструктурний потенціал розвитку фінансового ринку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Іванівна Чуницька. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню багатоаспектної проблеми формування інфраструктурного потенціалу як чинника розвитку фінансового ринку в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

336:368.9.06(477)

Ш38

Шевчук, Юлія Василівна

   Фінансове забезпечення розвитку медичного страхування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Василівна Шевчук. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних основ фінансового забезпечення медичного страхування. З'ясовано економічну сутність і роль медичного страхування в системі соціального захисту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)