Нові надходження ВЕРЕСЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

340.15(075.8)

П68

   "Правда Руська" Ярослава Мудрого : початок вітчизняного законодавства [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв. – 2-ге вид., змін. та доповн. – Х. : Право, 2017. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правда Руська Ярослава Мудрого початок вітчизняного законодавства.pdf. – До тисячоліття Правди Руської.

     Пропонований посібник є перевиданням "Правда Руська Ярослава Мудрого : початок законодавства Київської Русі" (2014) зі змінами та доповненнями. Видання присвячене видатній законодавчій пам'ятці права Київської Русі - Правді Руській, в основі якої лежить Правда Ярослава Мудрого.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

2

 

   Праця та зарплата [Текст] : Газета для фахівців народного господарства. – К. : Праця. – раз на тиждень.

3

346(477)

П27

   Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 268 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3)

4

336.22(477)(075.8)

П27

   Перевірки, що здійснюються податковими органами державної фіскальної служби України : види, порядок проведення, строки, оскарження [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 248 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Перевірки, що здійснюються.pdf.

     У посібнику цілком нейтрально і неупереджено визначені види податкових перевірок, підстави та строки їх проведення, права і обов'язки як податківців так і підприємців під цих перевірок, а також можливість оскарження їх проведення чи їх наслідків.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 4)

5

316.6(075.8)

С69

   Соціальна психологія : хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. О. Ставицької, Д. Д. Отич ; уклад. С. О. Ставицька, І. Г. Андрущенко, Т. В. Бушуєва [та ін.]. – К. : Каравела, 2018. – 330 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальна психологія хрестоматія.pdf.

     Хрестоматію "Соціальна психологія" створено з метою поглиблення та доповнення теоретичного матеріалу з дисциплін соціально-психологічного циклу. Видання містить основні змістовні фрагменти наукових праць провідних учених.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

6

340(075.8)=111

M14

Maydanyk, R.

   Marketing aspects of legal practice [Текст] : manual / R. Maydanyk, N. Kuznietsova. – К. : Правова Єдність, 2018. – 159 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Marketing aspects of legal practice.pdf.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

7

101(075.8)

Ф56

   Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи. Хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / В. П. Андрущенко, Т. І. Андрущенко, Н. Б. Адаменко [та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки. – 3-тє вид., стер. – К. : Каравела, 2019. – 464 с. – (Українська книга). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Філософія. Хрестоматія.pdf.

     Хрестоматія доповнює зміст посібника для студентів бакалаврату. До хрестоматії включено фрагменти з творів класики світової філософії. Тексти підібрані і згруповані відповідно до програмних тем, висвітлених у посібнику.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

8

657.62(075.8)

А72

Антонюк, О. П.

   Економічний аналіз (практикум) [Текст] : навч. посіб. / О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 326 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічний анаілз Антонюк.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається програмний матеріал з теорії та практики економічного аналізу з урахування специфіки діяльності підприємств харчової та переробної промисловості, а саме: основні ключові поняття та визначення, теоретичні та тестові завдання, задачі.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

9

339.3(477)

А76

Апопій, В. В.

   Роздрібна торгівля : концентрація, спеціалізація та типізація [Текст] : монографія / В. В. Апопій, Т. В. Гуштан, М. Б. Павлова ; за ред. В. В. Апопія. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 233 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Роздріна торгівля.pdf.

     У монографії розкрито сутісна характеристика взаємопов'язаних процесів концентрації, спеціалізації та типізації в роздрібній торгівлі, визначено їх сучасний зміст і тенденції розвитку.

                             10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

10

339.3(477)

С87

   Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України [Текст] : монографія / В. В. Апопій, І. П. Міщук, Я. М. Антонюк [та ін.] ; за ред. В. В. Апопія. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 439 с. – (Вища освіта в України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Структурні зміни та сучасні тенденції розвитку.pdf.

     У колективні монографії науково проаналізовано структурні зміни у внутрішній торгівлі та сутність трансформації її функцій. Висвітлено проблеми розвитку підприємства, розглянуто стратегічні пріоритети формування нової структурної моделі та логістичних систем у сфері товарного обігу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

11

330.131.7(075.8)

А86

Артим-Дрогомирецька, З. Б.

   Економічний ризик [Текст] : навч.-метод. посіб. / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 318 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічний ризик.pdf.

     У посібнику розглянуто методологічні та методичні підходи до кількісної оцінки, системного аналізу та управління економічним ризиком. Викладено суть невизначеності та ризику, наведено методи кількісної та якісної оцінки економічних систем в умовах ризику.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

12

347.71(075.8)

К63

   Комерційна діяльність [Текст] : підручник / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан, Т. Л. Мітяєва [та ін.] ; за ред. П. Ю. Балабана. – 2-ге вид., стер. – Х. : Світ Книг, 2019. – 452 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комерційна діяльність Балабан.pdf.

     У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузей народногосподарського комплексу, узагальнено досвід її організації на ринку товарів і послуг.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

13

005(075.8)

С91

   Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Балашов, Г. Є. Мошек, В. В. Молдован [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Балашова, Г. Є. Мошека. – К. : Алерта, 2018. – 619 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасний менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику у формі запитань і відповідей узагальнено і систематизовано практичний досвід та сучасні підходи до управління організаціями провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, детально і в логічній послідовності розглянуті основні програмні питання економічних дисциплін.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

14

005.8(075.8)

П79

   Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. Й. Басюркіна, С. А. Горбаченко, В. А. Карпов, Р. І. Шевченко-Перепьолкіна ; за ред. В. А. Карпова. – К. : Кондор, 2019. – 323 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проектний аналіз.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення планування та аналізу підприємницьких проектів, висвітлено концепцію, методологію підготовки й обгрунтування інвестиційних проектів, методику оцінки ефективності альтернативних інвестиційних рішень в умовах обмеженості ресурсів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

15

658.5(075.8)

Б48

Березін, О. В.

   Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

16

316.42(075.8)

У67

   Управління сталим розвитком [Текст] : підручник / В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова. – К. : Каравела, 2018. – 538 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління сталим розвитком.pdf.

     У підручнику в межах системного підходу розглянуто світоглядно-історичні, логіко-методологічні та соціально-технологічні засади управління сталим розвитком соціальних систем у контексті глобальних соціально-культурних змін і динамічних трансформацій сучасного постіндустріального соціуму.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

17

347.73(477)(075.8)

Ф59

   Фінансове право [Текст] : підручник / Д. О. Білінський, І. М. Бондаренко, О. О. Головашевич [та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2017. – 374 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансове право.pdf.

     У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інституту фінансового права.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

18

658.8

Б61

Біловодська, О. А.

   Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] : монографія / О. А. Біловодська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 462 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Маркетингова політика.pdf.

     У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Сформовано концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

19

658(075.8)

Е40

   Економіка підприємства : теорія і практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич [та ін.] ; за ред. Н. Г. Міценко., О. І. Ященко ; відп. за вип. Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 688 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка підприємства теорія і практикум.pdf.

                               7 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

20

339.9(075.8)

Б75

Боднар, І. Р.

   Міжнародна інформація [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Р. Боднар. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 284 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародна інформація. Боднар.pdf.

     У навчально-методичному посібнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

21

004.4(075.8)

Б83

Бородкіна, І. Л.

   Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – К. : ЦУЛ, 2018. – 205 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інженерія програмного забезпечення.pdf.

     В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

22

352(477)

Б83

Борсук, Н. Я.

   Управління комунальною власністю в Україні : адміністративно-правові аспекти [Текст] : монографія / Н. Я. Борсук ; відп. за вип. О. Б. Доценко. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління комунальною власнистю.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню питань загальнотеоретичних основ управління комунальною власністю в Україні, об'єктно-суб'єктного складу правовідносин у сфері управління комунальною власністю.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

23

657.6(075.8)

А93

   Аудит [Текст] : підручник : в 2-х ч. / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк, С. Б. Ільіна [та ін.] ; за ред. В. І. Грушко. – 4-те вид., доповн. і переробл. – К. : Ліра-К, 2019. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аудит. Підручник.pdf.

     У підручнику викладено теоретичні та організаційно-правові основи організації проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, міжнародних стандартів аудиту.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

24

351.746(075.8)

І-74

   Інформаційна та кібербезпека : соціотехнічний аспект [Текст] : підручник / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційна та кібербезпека соціотехнічний аспект.pdf.

     У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методами і засобами соціального інжинірингу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

25

347.9(075.8)

В19

Васильєв, С. В.

   Цивільний процес [Текст] : підручник / С. В. Васильєв. – К. : Правова Єдність, 2019. – 506 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цивільний процес..pdf.

     Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Цивільний процес" для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 19)

26

336.7(075.8)

В42

Віднійчук-Вірван, Л. А.

   Міжнародний банківський бізнес : базові категорії, поняття, терміни [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван ; наук. ред. Л. М. Патрикац, Д. І. Крохмалюк. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 312 с. – (Міжнародний бізнес).

     Книга містить базові категорії, поняття, терміни з наступних тем: стратегія міжнародного банківського бізнесу, зовнішньоекономічна банківська діяльність, платіжні системи, валюти країн світу, міжнародні валютно-фінансові організації, кредитні угоди, валютні ринки та валютні операції.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

27

811.111(075.8)

В61

Вовк, О.

   Англійська мова для студентів комп'ютерних спеціальностей [Текст] = English for Computer Science Students : навч. посіб. / О. Вовк, О. Кулина. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Англійська мова для студентів комп'ютерних спеціальностей.pdf.

     Посібник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням для студентів вищих навчальних закладів ІТ-спеціалізацій/комп'ютерних спеціальностей, зокрема, для студентів 2-го року навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" як навчальний матеріал із дисципліни "Аглійська мова в інформаційних технологіях".

                               15 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 15)

28

005.5(075.8)

Р32

   Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, С. Л. Катаєв, О. М. Кіндратець [та ін.] ; під ред. В. Г. Воронкової. – К. : ЦУЛ, 2018. – 352 с.

     У навчальному посібнику сформовано концепцію регіонально-адміністративного менеджменту, зокрема дається аналіз економічних, політичних, соціальних, соціо-культурних, правових засад регіонально-адміністративного менеджменту, державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні та формування нової парадигми регіонально-адміністративного менеджменту в Україні.

                              3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

29

336.221

О-61

   Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання [Текст] : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, О. В. Гедзюк, І. С. Бєліцький [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 624 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оподаткування доходів фізичних осіб.pdf.

     Посібник є шостим виданням податкових студій юридичної компанії Jurimex та висвітлює питання правового регулювання оподаткування доходів фізичних осіб. У виданні проаналізовано особливості оподаткування різних видів доходів, які людина може отримувати впродовж свого життя.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

30

336(075.8)

Г55

Глущенко, А. С.

   Фінанси [Текст] : навч. посіб. / А. С. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси..pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів відповідно до вимог сучасної освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво".

                               2 прим. (Абонемент. – 2)

31

336(075.8)

Г55

Глущенко, В. В.

   Фінанси у рисунках, схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / В. В. Глущенко, А. С. Глущенко, О. В. Глущенко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 342 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси в рисунках.pdf.

     У навчальному посібнику у графічному виді викладено теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

32

657(075.8)

Г56

Гнатишин, Л. Б.

   Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оргагнізація обліку.pdf. – СПИСАНО.

     Навчальний посібник підготовлено до програми навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку". У ньому розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової політики, організації роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової системи.

33

368(075.8)

Г57

Говорушко, Т. А.

   Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; за ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються теорія і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

34

159.9(075.8)

Г61

Головатий, М. Ф.

   Політична психологія [Текст] : підручник / М. Ф. Головатий. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політична психологія.pdf.

     У пропонованому підручнику розглядається феномен " політична психологія" як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність , предмет і мета політичної психології, її структура , особливості та основні форми вивчення

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

35

332.2(075.8)

У67

   Управління земельними ресурсами [Текст] : підручник / В. В. Горлачук, В. Г. В'юн, І. М. Песчанська [та ін.] ; за ред. В. В. Горлачука. – 2-ге вид., випр. і переробл. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 329 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління земельними ресурсами.pdf.

     В підручнику на основі вимог програми курсу "Управління земельними ресурсами" висвітлюються наукові основи використання земельних ресурсів та організаційно-правові, економічні, фінансові та екологічні аспекти сучасного управління земельними ресурсами.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

36

658(075.8)

Г85

Гринчуцький, В. І.

   Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Гринчуцький.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів).

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

37

330.101.542(075.8)

Г87

Гронтковська, Г. Е.

   Мікроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-тє вид., доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 418 с. – СПИСАНО.

     Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчального посібника "Мікроекономіка". Він складається з інформативної частини - скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях, та контрольних завдань.

38

101(075.8)

Д18

Данильян, О. Г.

   Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х. : Право, 2019. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Філософія. Підручник.pdf.

     У підручнику висвітлено предмет філософії, її основні функції, показано її роль і значення в житті суспільства. Охарактеризовано історію розвитку філософської думки, її різні напрями та школи.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

39

340.12(477)

Д44

Дідич, Т. О.

   Правоутворення в Україні : теоретико-правові та практичні аспекти [Текст] : монографія / Т. О. Дідич. – К. : Ліра-К, 2017. – 492 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правоутворення.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню теоретико-правових та практичних аспектів утворення права в Україні крізь призму аналітичної розробки та теоретичного обгрунтування комунікативно-інституційного підходу до його пізнання.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

40

338.2(075.8)

П78

   Прогнозування і макроекономічне планування [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Домарадзька, Т. М. Гладун, Р. В. Фещур, Н. С. Самотій. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 211 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Прогнозування і макроекономіка.pdf.

     Розглядаються поняття і види прогнозів, на базі яких здійснюється макроекономічне планування, форми і організація розробки макроекономічних програм і планів, регулювання і мотивація виконання макроекономічних планів.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

41

336.24

Д69

Дорофеєва, Л. М.

   Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції [Текст] : монографія / Л. М. Дорофеєва. – Ужгород : Гельветика, 2017. – 444 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції.pdf.

     В монографічному дослідженні проаналізовано етапи створення, формування та історичного розвитку митних органів Європи і України, а також форми функціонування від моменту їх виникнення до сучасного періоду.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

42

339.13(075.8)

Д72

Дражниця, С. А.

   Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / С. А. Дражниця. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 182 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Електронна комерція.pdf.

     У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку, платіжні та фінансові інтернетсистеми, діяльність віртуальних підприємств та проблеми і засоби забезпечення безпеки інформації при електронній комерції.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

43

364(075.8)

Д79

Дубич, К. В.

   Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / К. В. Дубич. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито та обгрунтовано систему соціального забезпечення конкретних категорій населення зокрема: сімей, людей похилого віку, учасників бойових дій та постраждалих від різного роду репресій, внутрішньо переміщених осіб, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ін.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

44

336.764/.768(075.8)

Д81

Дудяк, Р. П.

   Організація біржової діяльності : основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Магнолія - 2006, 2019. – 360 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація біржової діяльності.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків, розглянуто види і особливості діяльності професіоналів біржової торгівлі на основі світового досвіду, подано завдання для самоконтролю.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

45

005.52(075.8)

Є80

Єршова, Н. Ю.

   Аналіз господарської діяльності : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Єршова, О. В. Портнова. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 310 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аналіз господарської діяльності.pdf.

     Навчальний посібник висвітлює принципи, методи, форми аналізу господарської діяльності підприємств, підходи до виявлення та обчислення величини невикористаних резервів.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

46

330.341.1(075.8)

З-12

Заблоцький, Б. Ф.

   Економіка й організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 428 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка і організація інноваційної.pdf.

     У посібнику розкрито основи формування та тенденції розвитку інновацій, проектування і фінансування інноваційних проектів на підприємстві, комерціалізацію продуктів інноваційної діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

47

316.6(075.8)

З-18

Закалик, Г. М.

   Соціальна психологія у термінах і поняттях [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 132 с.

     Подано найуживаніші психологічні поняття, терміни і категорії, що відображають сучасний стан психологічної науки та нових понять і термінів, які виникли під впливом соціально-економічних перетворень та науково-технічного прогресу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

48

519.86(075.8)

І-18

Іваненко, Т. В.

   Основи фінансової математики [Текст] : підручник / Т. В. Іваненко ; відп. ред. О. І. Клесов. – К. : Ліра-К, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи фінансової математики.pdf.

     Підручник складений відповідно до програми курсу "Основи фінансової математики". У ньому розглянуто математичні методи аналізу та оцінки грошових потоків, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій, реалізації інвестиційних проектів та операцій з цінними паперами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

49

336.71(477)

Т33

   Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України [Текст] : монографія / П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Л. П. Бондаренко [та ін.]. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 180 с. – (Вища освіта України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тенденції та особливості інноваційного розвитку банків і банківської системи України.pdf.

     У монографії розглянуто актуальні проблеми інноваційного розвитку банків і банківської системи України із врахуванням сучасних тенденцій розвитку світового банківського ринку.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

50

330.34(477)

К23

Карінцева, О. І.

   Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія / О. І. Карінцева. – Суми : Університетська книга, 2019. – 349 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Реструктуризація національної економіки.pdf.

     Розглядається спектр питань теоретичного, методологічного, аналітичного і прогностичного характеру, пов'язаних з особливостями механізму реструктуризації національної економіки в умовах трансформації суспільних процесів і впливу екологічного фактора.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

51

658.16(075.8)

К26

Карпунь, І. Н.

   Санація підприємств [Текст] : підручник / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Санація підприємств.pdf.

     На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обгрунтовано концептуальні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний зміст та нормативно-методичне забеспечення процесів санації в Україні.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

52

303.7(075.8)

К29

Катренко, А. В.

   Системний аналіз [Текст] : підручник / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 396 с. – (Комп`ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Системний аналіз. Катренко.pdf.

     В підручнику на фаховому методичному рівні подано матеріал лекційного курсу, а також тематика рефератів та практичних занять. Викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод дерева цілей, метод аналітичної ієрархії, комбінаторно-морфологічні методи.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

53

330.1(075.8)

К38

Кібік, О. М.

   Теорія бізнесу [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кібік, К. В. Белоус. – 2-ге вид., стер. – К. : Алерта, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія бізнесу.pdf.

     Висвітлено основи функціонування ринкової економіки, поняття, класифікацію, питання конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності, закони функціонування бізнес-структур. Визначено зміст і значення маркетингу. Розглянуто загальні поняття управління та його роль у виробництві, показано природу і сутність управлінських рішень, які ухвалюються на різних рівнях та в різних сферах.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

54

316.34(075.8)

К56

Коваліско, Н. В.

   Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).

     Навчальний посібник присвячено оригінальному підходу до стратифікаційного аналізу сучасного супільства на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду вивчення соціальної нерівності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

55

658.5(075.8)

К56

Ковтун, О. І.

   Стратегія підприємства [Текст] : підручник / О. І. Ковтун. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 428 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стратегія підприємства.pdf.

     В підручнику розкривається сутність категорії "стратегія підприємства", розглядаються зміст основні аспекти стратегічного контексту діяльності підприємства, ключові проблеми формування та вибору стратегічних альтернатив розвитку підприємств різних типів спеціалізації та агрегації бізнесу.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

56

339.9(075.8)

С24

   Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2018. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Світова економіка.pdf.

     Посібник спрямований на активне засвоєння курсу "Світова економіка" згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової економіки як особливої органічної та цілісної системи.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

57

347.9(477)

Ц58

   Цивільне судочинство України : основні засади та інститути [Текст] : монографія / В. В. Комаров, В. В. Баранкова, В. А. Бігун [та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2016. – 848 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цивільне судочинство.pdf.

     У монографії досліджуються розвиток цивільного процесуального законодавства України у пострадянський період, джерела, принципи цивільного судочинства та права на справедливий судовий розгляд, проблеми цивільної юрисдикції, суб'єктів цивільного судочинства, доказів та доказування, перегляду судових рішень та їх виконання.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

58

368(075.8)

А43

   Актуарні розрахунки [Текст] : підручник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, С. В. Черкасова, М. В. Сороківська. – 2-ге вид., переробл., і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 214 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Актуальні розрахунки.pdf.

     Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни "Актуарні розрахунки", яка включена в навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальностей, де передбачено вивчення даного предмету.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

59

339.138(075.8)

М58

   Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Корнієв, В. В. Кулішов, Б. М. Одягайло [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародний маркетинг.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми міжнародного маркетинга. Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських зв'язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем маркетингу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

60

001.89(075.8)

О-75

   Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова ; за заг. ред. В. М. Костюкевича, О. А. Шинкарук. – К. : КНТ, 2018. – 634 с.

     У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

61

519.85(075.8)

К89

Кузьмичов, А. І.

   Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel [Текст] : практикум / А. І. Кузьмичов. – К. : Ліра-К, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аналітика мережевих структур.pdf.

     Мережеві структури - загальне місце будь-якої діяльності в економіці та бізнесі, наукових дослідженнях, в організаційному та операційному управлінні, навіть в особистому житті.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

62

39

К93

Курочкін, О. В.

   Святково-обрядова культура [Текст] : вибр. пр. / О. В. Курочкін. – К. : Ліра-К, 2018. – 298 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Святково-обрядова культура.pdf.

     У збірнику увійшли наукові розвідки й статті присвячені проблемам генезису святково-обрядових традицій, їх розвитку і трансформації в просторі і часу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

63

336.22(075.8)

Л38

Лєгостаєва, О. О.

   Податкова система : практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лєгостаєва, Н. О. Гнип. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 228 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Податкова система. Лєгостаєва.pdf.

     Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Податкова система". Містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, питання до практичних та семінарських занять, контрольні питання та завдання для самостійної роботи, завдання для експрес-перевірки теоретичних знань, практичні задачі тощо.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

64

31(075.8)

Л83

Лугінін, О. Є.

   Статистика національної та міжнародної економіки [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 472 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літс/статистика нац та міжнародної економіки лугінін 2008.pdf.

     Навчальний посібник складається з трьох частин, що охоплюють теорію статистики, економічну та соціальну статистику національної економіки, статистику міжнародної економічної діяльності.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

65

364(075.8)

Л84

Лукашевич, М. П.

   Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2-ге вид., стер. – К. : Каравела, 2018. – 368 с. – (Українська книга). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальна робота (теорія і практика).pdf.

     У підручнику розкрито сутність поняття "соціальна робота" як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, еволюції теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

66

347.2(075.8)

М14

Майданик, Р. А.

   Речове право [Текст] : підручник / Р. А. Майданик. – К. : Правова Єдність, 2019. – 1102 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Речове право.pdf.

     У підручнику системно висвітлено питання речового права. Підручник підготовлено відповідно до навчального плану дисципліни. Структурно підручник складається з чотирьох розділів, поділених на двадцять одну главу, в яких розглядаються загальні положення речового права, основні та забезпечувальні речові права, міжнародне речове право.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

67

330.101.542(075.8)

М18

Малахова, Н. Б.

   Мікроекономічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Малахова. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мікроекономічний аналіз.pdf.

     Розкрито зміст нормативної навчальної дисципліни, в якій поглиблюються мікроекономічні знання про сутність виробництва та витрат. Висвітлюються питання історії, теорії та практики маржинальної методології дослідження виробництва та витрат, їх взаємозв'язку у системній моделі виробничої функції на мікрорівні.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

68

364(477)(075.8)

М21

Малюга, Л. Ю.

   Соціальний захист інвалідів та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС в Україні [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Малюга. – К. : Правова Єдність, 2016. – 323 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальний захист.pdf.

     В посібнику викладено питання правового регулювання соціального захисту усіх категорій інвалідів та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розкрито основні поняття категоріального апарату права соціального забезпечення; викладена загальна характеристика соціального захисту інвалідів та соціального захисту постраждалих в результаті катастрофи на ЧАЕС; приділено увагу видам та формам соціального захисту вказаних осіб, порядку отримання соціально-забезпечувальних благ; викладено основі проблеми соціального захисту інвалідів та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

69

31(075.8)

М28

Мармоза, А. Т.

   Економічна статистика [Текст] : підручник / А. Т. Мармоза. – К. : ЦУЛ, 2018. – 601 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічна статистика.pdf.

     У підручнику наводяться основоположні концепції, визначення, положення і класифікації економічної статистики в умовах ринкової економіки. Методологія статистики викладається з урахуванням міжнародних стандартів і сучасної практики української статистики.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

70

330.5

М31

Маслак, О. О.

   Системи кластеризації національної економіки : формування, розвиток та державне управління [Текст] : монографія / О. О. Маслак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Системи кластеризації національної економіки.pdf.

     Розроблено теоретичні положення, науково-методичні та практичні рекомендації щодо формування   і розвитку системи кластеризації національної економіки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

71

621.3(075.8)

М33

Матвієнко, М. П.

   Основи електротехніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2019. – 364 с.

     У підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристороні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам'яттю та запам'ятовуючі пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачі сигналів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

72

004.31(075.8)

М33

Матвієнко, М. П.

   Пристрої цифрової електроніки [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2019. – 392 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/77-pristroyi-cifrovoyi-elektronki.html.

     У навчальному посібнику викладені логічні, автоматні та схемотехнічні основи проектування та побудови логічних елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв із пам'ятю, запам'ятовувальних цифрових пристроїв, матричних логічних структур, інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті цифроаналогові і аналого - цифрові перетворювачі інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх завадостійкість, приведені способи контролю й діагностування цифрових пристроїв як в процесі функціонування, так і при виробництві, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

73

657.1(075.8)

М42

Медвідь, Л. Г.

   Облік у банках [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 353 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік у банках.pdf.

     Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни "Облік у банках". У ньому вміщено для кожної теми перелік питань, що вносяться для вивчення; перелік рекомендованих джерел; завдання для практичних занять; завдання для самостійної роботи студентів; запитання для самоперевірки; завдання для індивідуальної роботи (тематика рефератів); тестові завдання для контролю знань студентів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

74

34(477)

М48

Мельник, В. В.

   Правове регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні [Текст] : монографія / В. В. Мельник. – К. : Ліра-К, 2019. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правове регулювання депозитарної.pdf.

     Монографія є комплексним дослідженням правового регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні. Сформульовані положення та висновки мають наукове та практичне значення і одержані в результаті дослідження авторкою вітчизняного та зарубіжного законодавства, що регулює порядок здійснення депозитарної та клірингової діяльності, спеціальної літератури та правозастосовної практики.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

75

330.342(075.8)

М48

Мельник, Л. Г.

   "Зелена" економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) [Текст] = Green economy (EU experience and practice of the Ukraine in the light of the Industries 3.0 and 4.0) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2019. – 463 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зелена економіка.pdf.

     Характеризується змістовна основа понять "сестейновий розвиток" і "сестейнова економіка". Розкривається роль Третьої та Четвертої промислових революцій у формуванні передумов сестейнового розвитку.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

76

657

М69

Михальська, О. Л.

   Управлінський облік та аналіз виробничих витрат [Текст] : монографія / О. Л. Михальська, В. Г. Швець. – К. : Кондор, 2019. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управлінський облік.pdf.

     У монографії досліджено актуальні проблеми удосконалення та розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах трансформаційних процесів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

77

658.5(075.8)

М80

Мороз, В. С.

   Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 256 с. – (Вища освіта в України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Організація виробництва. Мороз В. С..pdf.

     Пропонований навчальний посібник являє собою курс лекцій з організації промислового виробництва, прочитаних в Хмельницькому національному університеті студентам економічних спеціальностей. Навчальний посібник має системний характер і охоплює всі методи і принципи організації виробництва на промисловому підприємстві.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

78

663(075.8)

М99

Мялковський, О. В.

   Барна справа : теорія і практика приготування змішаних напоїв [Текст] : підручник / О. В. Мялковський. – К. : Кондор, 2017. – 376 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Барна справа.pdf.

     Дана книга призначена для людей, що бажають освоїти професію бармена, а також тим, хто хоче знати правила і способи приготування , оформлення і подачі змішаних напоїв.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

79

005.942

Н49

Нельсон, Б.

   Консалтинговый бизнес для чайников [Текст] = Consulting for dummies / Б. Нельсон, П. Экономи ; под ред. А. В. Назаренко ; пер.с англ. С. В. Лопаева. – М. : Диалектика, 2018. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Консалтинговый бизнес.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было стредствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

80

316(075.8)

Н56

Нестуля, О. О.

   Соціологія : практикум. Модульний варіант [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2018. – 270 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія. Практикум.pdf.

     До кожної теми у книзі пропонується опорний коспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються індивідуальні завдання різного рівня складності, спрямовані на розвиток соціологічного мислення майбутніх фахівців, тестові завдання для самоперевірки знань.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

81

811.111(075.8)

Н63

Ніколаєнко, Ю. О.

   Business English [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Ніколаєнко. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2016. – 148 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Business English.pdf.

     Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освітиаграрних спеціальностей, які вивчають дисципліну "Ділова іноземна мова" (англійська). Посібник містить теми для аудиторної та самостійної роботи.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

82

657(075.8)

О-17

   Облік і оподаткування : практикум дистанційного тестування [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, О. І. Гуторов, О. О. Гуторова [та ін.] ; за заг. ред.: М. Огійчука, Т. Іщенко, М. Бондаря [та ін.]. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Алерта, 2018. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік і оподаткування.pdf.

     Висвітлено зміст тестових завдань для проведення незалежного дистанційного тестування різного рівня спеціальності 071 "Обдік і оподаткування" у вищих навчальних закладах України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

83

821(477)

О-60

Опарій, Я.

   Мудра кішка Варшава [Текст] : роман / Я. Опарій. – К. : Ліра-К, 2018. – 140 с.

     Книга про тих, кому здалося, що кращим життя може бути лише за кордоном. Безцінні лайфаки, як навчитися сухим вибиратися з халеп.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

84

657(075.8)

О-74

Осмятченко, Л. М.

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Осмятченко, В. Є. Шевчук ; за заг. ред. Л. М. Осмятченко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 195 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік Осмятченко.pdf.

     В посібнику послідовно викладено теоретичні питання основ бухгалтерського обліку. Для засвоєння теоретичної частини запропоновані практичні завдання, запитання і тести для самоконтролю.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

85

002.1(075.8)

П14

Палеха, Ю. І.

   Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2019. – 492 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційний бізнес. Палеха.pdf.

     Мета підручника - розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з'ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

86

006.1(075.8)

П14

Палеха, Ю. І.

   Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко. – К. : Ліра-К, 2019. – 220 с.

     У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

87

657.37(075.8)

П30

Петришин, Л. П.

   Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Петришин, Г. В. Сиротюк ; за ред. Л. П. Петришин. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 416 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Звітність підприємств. Петришин.pdf.

     СУ навчальному посібнику комплексно розглядаються нормативно-правові теоретичні та практичні основи звітності, склад і структура фінансової та статистичної звітності підприємств.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

88

334(075.8)

П30

Петрович, Й. М.

   Створення і функціонування суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. / Й. М. Петрович, Ю. В. Банах, Л. Я. Слобода ; за ред. Й. М. Петровича. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 255 с. – (Вища світа в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Створення і функціонування.pdf.

     В навчальному посібнику всебічно висвітлюються методичні і практичні питання сучасного підприємництва, етапи формування і організації функціонування підприємницької діяльності - від з'ясування сутності та ідеї започаткування власної справи до визначення організаційно-економічних чинників успішної діяльності бізнес-структур, їх адаптації до мінливого і динамічного ринкового середовища.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

89

2(075.8)

Р36

   Релігієзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Петрушенко, О. П. Петрушенко, М. П. Скалецький [та ін.] ; за ред. В. Л. Петрушенка, О. П. Петрушенка ; відп. за вип. В. М. Піча. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літр/релігієзнавство 2006.pdf.

     Навчальний посібник укладений у повній відповідальності до державної навчальної програми курсу "Релігієзнавство" та містить в собі необхідний матеріал з усіх тем даного курсу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

90

338.2

П31

Петрушенко, М. М.

   Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки : соціоприродні й економічні протиріччя [Текст] = Forecasting and regulation of the national economy development : socionatural and economic contradictions : монографія / М. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2019. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Пргнозування та регулювання розвитку.pdf.

     У монографії висвітлюються актуальні теоретико-методологічні й науково-практичні питання, пов'язані з соціоприродними та економічними протиріччями розвитку національної економіки в контексті його прогнозування та державного регулювання.

                              3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

91

330.101.542(075.8)

П32

Пилипенко, В. В.

   Мікроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Пилипенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 280 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літм/мікроекономіка курс лекцій пилипенко 2010.pdf. – СПИСАНО.

     У навчальному посібнику представлений курс лекцій з основних тем мікроекономіки. Розглядаються поведінка людини як споживача благ, так і підприємця, теоретичні основи функціонування ринкового механізму і процес взаємодії економічних агентів на ринках споживчих благ та ресурсів.

92

005.6(075.8)

П38

Плецан, Х. В.

   Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму [Текст] : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан. – К. : Ліра-К, 2018. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тайм-менеджмент.pdf.

     Наведено рекомендації для опанування навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент. Самоменеджмент в сфері туризму" і основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, теми для написання творчих робіт, наведено перелік літературних джерел.

                              10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

93

336.76(075.8)

П42

Поважний, О. С.

   Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 360 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2013/літц/Цінні папери і фонд. ринок. Поважний.pdf.

     У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у одинадцяти розділах згідно з навчальною програмою дисципліни "Цінні папери і фондовий ринок". Запропонований навчальний посібник розкриває принципи, на яких будується функціонування ринку цінних паперів, його роль в процесі залучення та ефективного примноження капіталу за допомогою фінансових інструментів, особливості здійснення та оцінки прибутковості інвестицій в цінні папери, провідну практику розвинутих країн світу щодо впровадження та ефективного функціонування сучасних фондових механізмів.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

94

621.3(075.8)

Р98

Рябенький, В. М.

   Цифрова схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 736 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літц/цифрова схемотехніка рябенький 2009.pdf.

     Розглянуто теоретичні основи опису електричних сигналів аналогового, дискретного та цифрового типів, методи мінімізації та перетворення логічних функцій, характеристики завад і корегуючих кодів.

Описано структури базових логічних елементів різних технологій виконання та особливості їх використання у цифрових пристроях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

95

342.951:[336.22:352](477)

С13

Савченко, Анастасія Олександрівна

   Адміністративно-правовий механізм справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Анастасія Олександрівна Савченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 229 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правовий механізу справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації.Надано загальну характеристику місцевих податків та зборів України і визначено вплив процесів децентралізації на їх справляння.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

342.951:[336.22:352](477)

С13

Савченко, Анастасія Олександрівна

   Адміністративно-правовий механізм справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анастасія Олександрівна Савченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню адміністративно-правовий механізу справляння місцевих податків та зборів України в умовах децентралізації.Надано загальну характеристику місцевих податків та зборів України і визначено вплив процесів децентралізації на їх справляння.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

97

005.7.01(075.8)

С24

Свидрук, І. І.

   Теорія організації [Текст] : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов, О. О. Кундицький. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 180 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія організації.pdf.

     У підручнику наведено теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища. Розглянуто основні організаційні теорії і моделі. Організація досліджена як система та як соціум.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

98

32(477)(091)

С31

Сенченко, М. І.

   Креативна революція [Текст] / М. І. Сенченко ; відп. ред. М. І. Сенченко. – К. : Ліра-К, 2018. – 200 с. – (Реванш історії: креативна революція). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Креативна революція.pdf.

     "Креативна революція" - це нова сенсаційна версія нашої політичної історії, яка руйнує звичні уявлення і міфи про рушійні сили і справжні причини основних подій кінця ХХ початку ХХІ ст.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

99

32

С31

Сенченко, Н. И.

   Невидимая война : психофизическое оружие [Текст] / Н. И. Сенченко. – К. : Лира-К, 2019. – 384 с. – (Четвертая мировая латентная война).

     В новой книге Николая Сенченко рассмотрены вопросы использования психофизического оружия для ведения невидимой вийны псевдоэлиты против собственного народа.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

100

316.6

С31

Сенченко, Н. И.

   Масс-медиа, пиар, или кто и как вам компостирует мозги [Текст] / Н. И. Сенченко ; отв. ред. Н. И. Сенченко. – К. : Лира-К, 2018. – 224 с. – (Реванш истории: креативная революция). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Масс-медиа, пиар, или кто.pdf.

     Я не знаю тебя, мой читатель, открывший эту книгу и бегло пролистывающий ее страницы. Я не знаю, кто ты по национальности, возрасту, образованию, полу, политическим убеждениям, если таковы у тебя есть. Но, не зная тебя, я считаю нужным сказать тебе одно.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

101

336.1(075.8)

С60

Солодка, О. О.

   Похідні фінансові інструменти : функціональні механізми та суперечності використання в Україні [Текст] : монографія / О. О. Солодка. – К. : Кондор, 2016. – 431 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Похідні фінансові інструменти.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню функціональних механізмів і суперечностей використання похідних фінансових інструментів в Україні. Композиційна структура наукової монографії містить: теоретичні аспекти використання похідних фінансових інструментів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

102

336(075.8)

С81

Стойко, О. Я.

   Фінанси [Текст] : підручник / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. О. Я. Стойка. – К. : Алерта, 2017. – 405 с. – СПИСАНО.

     У підручнику викладено теоретичні засади функціонування й еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики.

103

368(075.8)

С89

Супрун, А. А.

   Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 300 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Строаховий менеджмент.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до нормативного плану і робочої програми курсу "Страховий менеджмент". У виданні розглянуто головні аспекти управління ресурсами страхової компанії, організації страхового бізнесу, оцінки ефективності страхової та інвестиційної діяльності.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

104

342.5

С91

Сухонос, В. В.

   Механізм держави і місцеве самоврядування : дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2019. – 287 с.

     У книзі досліджується дихотомія механізму держави та місцевого самоврядування. Зокрема, висвітлюється інституціонально-структурна складова державного механізму, у т. ч. його елементи: державні підприємства, установи та органи, а також аналізується його функціонально-технологічний вимір.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1)

105

657.62(075.8)

Т19

Тарасенко, Н. В.

   Економічний аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 284 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літе/економічний аналіз практикум тарасенко 2011.pdf. – СПИСАНО.

     Основне спрямування роботи - здобуття практичних навичок об'єктивної оцінки основних показників діяльності підприємства, вміння виявляти резерви і можливості їх мобілізації, виробляти пропозиції за результами аналізу для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо успішної діяльності в умовах ринку.

106

37(075.8)

Т26

Тверезовська, Н. Т.

   Методологія педагогічного дослідження [Текст] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методологія педагогічного дослідження.pdf.

     У посібнику розкрито роль, функції і сутність науки і наукової діяльності в житті суспільства, їх взаємозв'язок із практичною діяльністю людини. Головне місце приділено викладу питань теорії і практики педагогічного дослідження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

107

005.5(075.8)

А31

   Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст] : підручник / О. М. Теліженко, С. В. Глівенко, Л. П. Валенкевич [та ін.] ; за ред. О. М. Теліженка, С. В. Глівенка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 872 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адміністративний менеджмент для магістрів.pdf.

     У підручник увійшли навчальні лекційні матеріали за спеціальністю "Адміністративний менеджмент", апробовані при підготовці студентів рівня 'магістр".Особливістю підготовки за даною спеціальністю є необхідність формування знань і навичок студентів з адміністративного управління в постійному взаємозв'язку з нормативною законодавчою базою.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

108

174

Ф75

Фокс, Сью

   Деловой этикет для чайников [Текст] = Business etiquette by Sue Fox with Perrin Cunningham : при участии П. Каннингем / Сью Фокс ; пер.с англ. – М. : Диалектика, 2019. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Деловой этикет.pdf.

     Все названия програмных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

109

339.9(075.8)

М58

   Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев [та ін.] ; за ред. С. В. Фомішина. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 446 с. – (Вища освіта в України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна економіка Фомішин.pdf.

     Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основін тенденції, закономірності та особливості функціонування міжнародної економіки в епоху глобалізації.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

110

342.951

Х45

Хиля, Михайло Михайлович

   Нормативно-правові акти як джерела адміністративного права України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Михайло Михайлович Хиля. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 201 с.

     Дисертація є одним із перших в Україні комплексних досліджень нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного права. Результатом дослідження є комплекс теоретичних узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

342.951

Х45

Хиля, Михайло Михайлович

   Нормативно-правові акти як джерела адміністративного права України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Михайло Михайлович Хиля. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших в Україні комплексних досліджень нормативно-правових актів в системі джерел адміністративного права. Результатом дослідження є комплекс теоретичних узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

112

657.6(075.8)

К65

   Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Хом'як, Н. С. Станасюк, В. М. Чубай [та ін.] ; за ред. Р. Л. Хом'яка, Н. С. Станасюк. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 315 с. – (Вища освіта в Україні).

     Навчальний посібник є збірником навчальних та нормативних матеріалів щодо практичного здійснення ревізії на підприємствах і в установах з метою визначення достовірності бухгалтерських даних, виявлення внутрішньогосподарських невикористаних резервів, економії бюджетних коштів.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

113

005.53(075.8)

Ч-75

Чорноморченко, Н. В.

   Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 258 с. – (Вища освіта в Україні).

     У навчальному посібнику висвітлюються найсуттєвіші аспекти обгрунтування господарських рішень, зокрема, розглянуто економічну сутність та види господарських рішень; принципи та методи аналізу господарських рішень; інструментарій економічного обгрунтування ефективності рішень; особливості розробки господарських рішень в різних умовах господарювання.

114

330.8(075.8)

Ш38

Шевчик, Б. М.

   Сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 216 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасні економічні теорії.pdf.

     Посібник підготовлений відповідно до основних вимог програми курсу "Сучасні економічні теорії", затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти та науки України. Висвітлено теоретичні принципи сучасної економічної науки, персоніфіковані у вченнях впливових економістів нашого часу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

115

623.6(075.8)

В42

   Військова топографія [Текст] : підручник / С. Г. Шмаль, О. В. Кравчук, А. М. Гудзь [та ін.]. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : Ліра-К, 2019. – 644 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Військова топографія.pdf.

     Уміння підрозділів впевнено орієнтуватися на будь-якій місцевості, за будь-якої погоди і пори року, за картою та без карти; здатність їхніх командирів вірно враховувати тактичні особливасті місцевості у різних видах бою.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 5)

116

347.77/.78

Ш90

Штефан, О. О.

   Цивільний процесуальний порядок захисту суб'єктивного авторського права [Текст] = Civil procedural order of subjective copyright defence : монографія / О. О. Штефан. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 500 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цивільний процесуальний порядок захисту суб'єктивного авторського права.pdf.

     У монографічному дослідженні викладена авторська концепція сучасного розуміння цивільного процесуального порядку захисту суб'єктивного авторського права на основі встановлення закономірностей розвитку цивільних процесуальних інститутів, виявлення специфіки захисту суб'єктивних авторських права позицій матеріального та процесуального права.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

117

657.01(075.8)

Я72

Яремко, І. Й.

   Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / І. Й. Яремко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 240 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літт/теорія бухобліку яремко 2010.pdf. – СПИСАНО.

     Матеріал посібника охоплює тематику основ організації обліку і звітності, методологічні аспекти концептуальної основи облікової системи. Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку".