Нові надходження ГРУДЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

101

С69

   Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 504 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціокультурні та політичні.pdf.

     Щорічник наукових праць укладено за матеріалами філософських та політологічних читань, які проведені в руслі кафедральної теми: "Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації" та як підсумок набуття навиків із написання наукових досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

2

339.7

С91

   Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу [Текст] : монографія / за заг. ред. О. І. Рогача. – К. : ЦУЛ, 2019. – 269 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасні тенденції.pdf.

     В монографії розкрита еволюція теорій міжнародного руху капіталу, динаміка, пропорції та нові тенденції міжнародного інвестування на сучасному етапі, сучасні вектори та детермінанти міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

3

352

Д39

   Децентралізація влади : порядок денний на середньострокову перспективу [Текст] : аналітична доповідь / за наук. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2019. – 191 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Децентралізація влади.pdf.

     В аналітичній доповіді представлено підсумки впровадження першого етапу децентралізації влади в Україні (станом на квітень 2019 року) та схарактеризовано порядок денний цієї важливої реформи на середньострокову перспективу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

004.6(075.8)=111

О-19

   Data mining [Текст] : guidelines for practical work / compiler : P. Bykovyy, D. Zahorodnia, G. Hladiy ; ed. A. Sachenko. – Ternopil : TNEU, 2019. – 64 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36293/1/Metod_Data-Analysis.pdf.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

5

657

П78

   Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук [Текст] : монографія / за заг. ред. О. Ковалюка, В. Швеця. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проблеми теорії та практики.pdf. – З нагоди 50-ліття кафедри та економічного факультету ЛНУ ім. І Франка.

     Досліджено особливості теоретичних та практичних проблем обліково-аналітичних наук в Україні та світі. Визначено історичні та теоретико-філософські основи обліково-аналітичних наук.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

004.9(075.8)

М54

   Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи з освітнього ступеня "Магістр" для студентів спеціальності "Комп'ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / уклад. : О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 43 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36292/1/%D0%9A%D0%86_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_2019.pdf.

7

658.15(075.8)

Ф59

   Фінансовий менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. П. Лубкей, С. П. Крамарчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 21 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36290/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%96%d0%b2%d0%ba%d0%b8%20%d0%a4%d0%9c%202019.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

004.4(075.8)

М54

   Методичні вказівки до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи та проходження і оформлення звіту зі стажування(виробничої та переддипломної практики) здобувачів ступенів вищої освіти "бакалавр" та "магістр" [Текст] : за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" / уклад. : А. В. Пукас, М. П. Дивак, І. Я. Співак [ та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36295/1/Metod_dyplom_prac.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

004.4(075.8)

М54

   Методичні вказівки до виконання лабораторих робіт з курсу "Програмування мобільних пристроїв" [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 89 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36296/1/Metodychka_PMP.pdf.

10

378(075.8)

М54

   Методичні вказівки з організації навчання за дуальною формою освіти на першому (бакалаврському) рівні для студентів освітньої програми "Облік і оподаткування агропромислового бізнесу" [Текст] : спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" / уклад. М. С. Палюх, О. В. Ярощук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36298/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%b7%20%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%9d%d0%b7%d0%94%d0%a4%d0%9e.pdf.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

338.43(075.8)

С69

   Соціально-правове забезпечення діяльності підприємств АПВ [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. М. Белова, Т. В. Дідоренко, О. В. Завитій. – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – 83 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36301/1/Методичка%20з%20соціально-правового%20забезпечення.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

013

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2018 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. Г. О. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 87 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2018 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 1, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 94)

13

004.2(075.8)

А64

   Аналіз і обробка великих даних [Текст] : медот. вказівки / уклад. М. П. Комар ; за ред. А. О. Саченка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 41 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

14

005.93(075.8)

К65

   Контролінг [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. Ф. Бруханський, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 76 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

15

004.4(075.8)

П79

   Проектний практикум [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. П. Порплиця, І. С. Олійник ; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

16

004.4(075.8)

П78

   Програмування мобільних пристроїв [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 90 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

17

004.4(075.8)

О-75

   Основи інженерії програмного забезпечення [Текст] : метод. вказівки / уклад. М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, І. С. Олійник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

18

336.1(075.8)

Р49

   Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Петрушка ; відп. за вип. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 32 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36481/1/%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b0_%d0%a0%d0%a8%d1%83%d0%a1%d0%a4%d0%9f-2019.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

19

004.4(075.8)

П78

   Програмування для наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

20

004.4(075.8)

Д70

   Дослідження і проектування систем захисту інформації [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. З. Якименко, М. М. Касянчук, С. В. Івасьєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 98 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

21

657.6(075.8)

Б98

   Бюджетування і контролінг [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. В. Спільник, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 65 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

22

С83

   Стратегічний аналіз галузі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. О. Я. Лотиш. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36440/1/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%93%20%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9.pdf.

     У посібнику викладено фундаментальні основи стратегічного аналізу галузі. Розглянуто основні етапи стратегічного аналізу галузі та особливості проведення аналізу на кожній з них. Розкрито традиційні та інноваційні стратегії поведінки фірм у галузевому середовищі.

23

339.92:332.14(1-21)](043.3)

А90

Аслонова, Софія Каюмівна

   Конвергенція енергетичних ринків країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Софія Каюмівна Аслонова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено особливостям процесів конвергенції енеретичних ринків в умовах викликів світогосподарського розвитку; теоретичному узагальненню процесів конвергенції енергетичних ринків загалом та особливостей конвергенції у макроекономічному угрупуванні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

342.98

Б20

Балабан, Іван Володимирович

   Адміністративно-правове забезпечення професійного навчання поліцейських [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Іван Володимирович Балабан. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2019. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено аналізу та розв'язанню проблем теорії та практики адміністративно-правового забезпечення професійного навчання поліцейських.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

336.711.65

Б20

Балакіна, Юлія Станіславівна

   Оверсайт платіжних систем України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Станіславівна Балакіна. – К. : ДВНЗ УБС, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації проведено комплексне дослідження теоретико-методичних та практичних засад оверсайта платіжних систем, результатом якого стала розробка нормативно-правових актів НБУ.

Уточнено визначення та удосконалено класифікацію платіжних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

311.3:351.712(477)

Б40

Безпалова, Анна Вікторівна

   Інформаційно-аналітичне забезпечення державного замовлення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Анна Вікторівна Безпалова. – К. : КНЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методологічних засад, методичних положень та практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення механізму регулювання відносин у сфері державного замовлення в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

005.8+378.1:378.6(043.3)

Б48

Березенський, Руслан Володимирович

   Моделі та методи управління проектами інформації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Руслан Володимирович Березенський. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню питань підвищення якості управління проектами інформації автотранспортних господарств шляхом розробки нових моделей та методів управління явними знаннями в таких пректах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

336.1

А43

   Актуальні проблеми фінансового управління : глобальні тенденції і національна практика [Текст] = Current problems of financial management : globaltrends and national practice : монографія / О. Г. Білорус, Т. І. Єфименко, В. В. Ковтунець [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ Акад. фін. управління, 2018. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Актуальні проблеми фінансового управління.pdf.

     У колективній монографії розкрито нагальні проблеми фінансового управління в контексті світових тенденцій і розвитку національної економіки. Розглянуто напрями постіндустріальної фінансової глобалізації, посилення ризиків в умовах інтернаціоналізації, досвід застосування фіскальних правил у межах Європейського Союзу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

339.138:684.4

Б68

Блажей, Ірина Олегівна

   Екологічний брендинг меблевих підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олегівна Блажей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних та прикладних підходів до екологічного брендингу меблевих підприємств України в контексті "зеленого" зростання. Обґрунтовано необхідність впрвадження екологічного брендингу на меблевих підприємствах згідно із концепцією "зеленого" зростання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

30

339.138:684.4

Б68

Блажей, Ірина Олегівна

   Екологічний брендинг меблевих підприємств України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ірина Олегівна Блажей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 226 с.

     Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та прикладних підходів до екологічного брендингу меблевих підприємств України в контексті "зеленого" зростання. Обґрунтовано необхідність впрвадження екологічного брендингу на меблевих підприємствах згідно із концепцією "зеленого" зростання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

[332.14:336.143:005.322.5]

Б81

Бондаревська, Ольга Миколаївна

   Вплив бюджетної децентралізації на економічну безпеку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ольга Миколаївна Бондаревська. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність та особливості прояву бюджетної децентралізації у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону; визначено системні характеристики економічної безпеки на державному і регіональному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

336.76:658.15

Б83

Бороденко, Тетяна Миколаївна

   Корпоративні інвестиційні фонди : пріоритети розвитку і підвищення ефективності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Миколаївна Бороденко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо пріоритетних напрямків розвитку та підвищення ефективності корпоративних інвестиційних фондів в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

338.24

Е40

   Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 395 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36303/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%95%d0%91%d0%a4%d0%a0.pdf.

     У колективній монографії представлено результати дослідження теоретичних і методичних засад економічної безпеки держави та господарюючих суб'єктів в сучасних трансформаційних умовах; обгрунтовано нормативно-правовий базис системи економічної безпеки; визначено передумови та проблеми фінансових розслідувань у контексті економічної безпеки держави; узагальнено інституційні, організаційні та процесуальні аспекти здійснення фінансових розслідувань та перспективи розвитку.

34

821(477)

В20

Васянович, Г. П.

   Міфічні поезії [Текст] : поезія / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міфічні поезії.pdf.

     Нова поетична збірка вражає своєю неординарністю і новизною, має велике пізнавальне значення.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

35

347.73(075.8)

В41

Вівчар, О. І.

   Безпека бізнесу : компендіум та практикум [Текст] : навч.-метод. рек. / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 148 с.

                               2 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2)

36

004.7:004.415-025.25(043.3)

В67

Волк, Максим Олександрович

   Моделі, методи та інформаційна технологія управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технологі / Максим Олександрович Волк. – Х. : ХНУРЕ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальну наукову прикладну проблему розробки моделей, методів та інформаційної технології управління розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

336.774.3:658.14.17

Г55

Глушаченко, Сергій Сергійович

   Кредитний рейтинг підприємства в умовах фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Сергійович Глушаченко. – Краматорськ : ДДМБА, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад та вдосконаленню метедичних підходів щодо формування та оцінки кредитного рейтингу підприємства в умовах фінансової нестабільності.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

004:Х614.842.4:629.73-519Ї

Г96

Гусак, Олена Михайлівна

   Інформаційна технологія раннього виявлення лісових пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олена Михайлівна Гусак. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці інформаційної технології розширення функціональних можливостей неспеціалізованих безпілотних літальних апаратів для раннього виявлення лісових пожеж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

658.811:658.87(043)

Д18

Данкеєва, Оксана Миколаївна

   Система управління мерчандайзингом у роздрібних торговельних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Миколаївна Данкеєва. – К. : КНЕУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи з'ясовано сутність поняття "мерчандайзинг", визначено його класифікаційні ознаки та види, розглянуто простір мерчандайзингу, визначено його складові та їх характеристики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

330.1:339.9-047.52

Д27

Дейнека, Тетяна Анатоліївна

   Виклики і суперечності глобальної економіки : політико-економічний аналіз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Тетяна Анатоліївна Дейнека. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 38 с.

     У авторефераті дисертації здійснено політико-економічний аналіз викликів і суперечностей глобальної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

336.71:005.336.3(043.3)

Д30

Демків, Юлія Михайлівна

   Управління якістю банківських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Михайлівна Демків ; 31.01.2019. – Суми : СДУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертації удосконалено підхід до визначення сутності управління якісю банківських послуг, досліджено його еволюцію на різних етапах розвитку банківської системи України, розвинуто концептуальні засади формування системи управління якістю банківських послуг, обгрунтовано тенденції конвергенції підходів до встановлення цін банківських послуг в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

339.564.025:008-025.27](061.1ЄС)

Д46

Диндар, Антон Сергійович

   Регулювання арт-бізнесу в креативній економіці ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Антон Сергійович Диндар. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано методологію дослідження арт-бізнесу в глобальній економіці, систематизовано умови, фактори та механізми регулювання креативної бізнес-діяльності в ЄС.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

004.942:519.876.5

Д53

Дмитроца, Леся Павлівна

   Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу процесів зі змінним періодом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Леся Павлівна Дмитроца. – Тернопіль : ТНТУ ім.І. Пулюя, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язку наукової-практичної задачі підвищення ступеня повноти подання інформації про процеси зі змінним періодом та рівня автоматизації аналізу цих процесів шляхом розробки моделі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

339.9:330.34

Ж72

Жиленко, Катерина Миколаївна

   Глобальна парадигма транснаціоналізації бізнес-діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Катерина Миколаївна Жиленко. – К. : КНЕУ, 2019. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичний дискурс дослідження процесів транснаціоналізації бізнес-діяльності, узагальнено історико-онтологічні підходи до формування концепції транснаціоналізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

336.025.12-027.236(477)(043.3)

З-13

Завистовська, Ганна Іполитівна

   Урядовий фінансовий контроль в Україні : пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Іполитівна Завистовська. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено науковому обгрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо більш ефективного й результативного здійснення урядового фінансового контролю. Обгрунтовано необхідність урядового фінансового контролю та його роль в управлінні фінансовими ресурсами держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

331.2:69.007

З-16

Заєць, Олександр Степанович

   Трансформація стимулювання людського капіталу будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Степанович Заєць. – К. : КНУБА, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню системного стимулювання людського капіталу будівельних підприємств на основі розвитку теорії та практики розширеного відтворення персоналу, визначення проблем та основних напрямів трансформації стимулювання збереження і розвитку людського капіталу будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

69.003:658:330.14.01

З-63

Зінченко, Мирослава Михайлівна

   Економіко-аналітичні аспекти формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослава Михайлівна Зінченко. – К. : КНУБА, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методичних і практичних аспектів формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств, концепції інтелектуального капіталу, його визначення як економічної категорії, аналіз структури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

342.951

З-67

Зливко, Станіслав Володимирович

   Адміністративно-правове забезпечення діяльності керівників органів і установ виконання покарань в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Станіслав Володимирович Зливко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертації є першим у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням адміністративно-правового забезпечення діяльності керівників органів та установ виконання покарань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

336.221.226.11(477)

І-23

Іванюк, Вікторія Едуардівна

   Модернізація системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Едуардівна Іванюк. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ оподаткування доходів фізичних осіб та розробці рекомендацій щодо модернізації його системи.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

342ю951:614](477)

К53

Книш, Сергій Володимирович

   Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров'я в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Володимирович Книш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. Розкрито сутність адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. Виявлено проблеми та уточнено критерії розмежування адмінісмтративних та інших правовідносин, що виникають у сфері охорони здоров'я в Україні.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

51

342ю951:614](477)

К53

Книш, Сергій Володимирович

   Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров'я в Україні [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Сергій Володимирович Книш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 494 с.

     Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні. Розкрито сутність адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я. Виявлено проблеми та уточнено критерії розмежування адмінісмтративних та інших правовідносин, що виникають у сфері охорони здоров'я в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

658.7(075.8)

К61

Колодізєва, Т. О.

   Управління ланцюгами поставок [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Колодізєва. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління ланцюгами поставок.pdf.

     Систематизовано теоретико-методологічні та практичні аспекти управління ланцюгами поставок, розкрито підходи до сутності, проектування, моделювання й оптимізації ланцюгів поставок як логістичної форми організації міжфірмової взаємодії. Наведено навчальні матеріали для формування в майбутніх менеджерів необхідних компетентностей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

53

336.76:658.1

К61

Коломієць, Вадим Лазаревич

   Державний банк розвитку в інституційній структурі національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вадим Лазаревич Коломієць. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуті теоретичні та практичні питання, пов'язані зі створенням та функціонуванням державного банку розвитку в Україні. Актуалізовано положення сучасної науки щодо змісту фінансової політики держави та її складових.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

338.2

К67

Корнєєва, Ю. В.

   Державне регулювання інвестиційної діяльності [Текст] : монографія / Ю. В. Корнєєва. – К. : ЦУЛ, 2018. – 620 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державне регулювання інвестиційної діяльності.pdf.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення системи державного регулювання інвестиційної діяльності крізь призму еволюційного розвитку економічної думки щодо необхідності й особливостей державного регулювання економічних процесів загалом та інвестицій зокрема.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

55

339.13.021:004.382.7

К88

Куденко, Олексій Віталійович

   Сегментація ринку в маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Віталійович Куденко. – К. : КНЕУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних методичних і прикладних засад сегментації ринку в маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

821(100)

Л53

Лефевр, П'єр

   Історії для неквапливого читання [Текст] / П'єр Лефевр ; пер.з фр. І. Дух. – Львів : Свічадо, 2017. – 182 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історії для неквапливого.pdf.

     Автор вибрав цікаві приклади з життя, щоб проілюструвати ключові питання християнських таїнств і молитви "Отче наш".

                              1 прим. (Художній абон. – 1)

57

657.37(075.8)

Л63

Лисиченко, О. О.

   Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас ; за заг. ред. П. Й. Атамаса. – К. : ЦУЛ, 2019. – 355 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий облік...pdf.

     У навчальному посібнику викладено методику фінансового обліку згідно з вимогами чинного законодавства та нормативними документами МФУ станом на кінець 2018 р. Розглянуто питання обліку активів, власного капіталу та зобов'язань.

                               11 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

58

342.9:351.72.004(477)

Л64

Литвин, Наталія Анатоліївна

   Адміністративно-правове забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Анатоліївна Литвин. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження здійснено комплексне та системне дослідження адміністративно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів Державної фіскальної служби України. Роз'яснено науково-прикладну проблему адміністративно-правового забезпечення інформаційної діяльності органівДФС України та розроблено цілісний доктринальний підхід до формування концепції його забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

347.763(477)(043.3)

Л84

Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна

   Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню договірних зобов'язань з надання транспортних послуг у національній доктрині цивільного права. Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

60

347.763(477)(043.3)

Л84

Лукасевич-Крутник, Ірина Степанівна

   Договірні зобов'язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Ірина Степанівна Лукасевич-Крутник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 502 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню договірних зобов'язань з надання транспортних послуг у національній доктрині цивільного права. Запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення механізму регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

658:512.011:681.326:519.713

Л93

Любарський, Михайло Михайлович

   Квантові моделі та методи аналізу логічних Х-функцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Михайло Михайлович Любарський. – Х. : ХНУРЕ, 2019. – 27 с.

     Мета дослідження автореферату дисертаційної роботи - зменшення часу верифікації цифрових систем на кристалах шляхом використання memory-driven архітектур і кубітних структур даних для компактного опису логічних Х-функцій та істотного підвищення продуктивності методів тестування і дедуктивного моделювання несправностей за рахунок паралельного комп'ютингу алгоритмів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

658.7(075.8)

М13

Мажник, Л. О.

   Логістика невиробничої сфери : управління ризиками в логістиці [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Мажник, В. О. Письмак. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Логістика невиробничої сфери.pdf.

     Розглянуто управляння ризиками в логістиці як системне явище підприємницької діяльності. Детально розкрито сутність економічного ризику в логістиці, особливу увагу приділено якісному аналізу та кількісному оцінюванню ризиків.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

63

376

М29

Мартинчук, О. В.

   Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі [Текст] : монографія / О. В. Мартинчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 431 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Підготовка фахівця зі спеціально.pdf.

     Монографія присвячена результатам дослідження проблеми фахової підготовки фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : охарактеризовано сутність та структуру готовності майбутнього фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору; науково обгругтовано концепцію підготовки фахівця зі спеціальної освіти за актуальною та затребуваною професійною кваліфікацією - спеціальний педагог інклюзивного закладу освіти.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

64

336.76(043.3)

М36

Мацук, Зоряна Андріївна

   Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Андріївна Мацук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 35 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад формування, функціонування та розвитку інституційно- інфраструктурного забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів, опрацюванню практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності та транспарентності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

005.8+656(078.8)004.8(043.3)

М47

Меленчук, Віктор Михайлович

   Моделі та методи управління ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних Сил України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Віктор Михайлович Меленчук. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню питань підвищення якості управління ризиками проектів матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних сил України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

005.591.6(075.8)

І-66

   Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. Микитюк ; за ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. – 518 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36441/1/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba.pdf.

     В підручнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

67

332.14:001(477)

М62

Міняйленко, Інна Валентинівна

   Науково-практичні засади стратегічного планування просторового розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Інна Валентинівна Міняйленко. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретичних положень, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо реалізації стратегічного планування просторового розвитку регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

657.36:330.342.24](043.3)

М87

Мощенський, Семен Геннадійович

   Аналіз бухгалтерського балансу підприємств в умовах розвитку інформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Семен Геннадійович Мощенський. – К. : КНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні, методичні та організаційні положення складання та аналізу бухгалтерського балансу підприємств та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення композиційної структури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

005.346:658.5+658.155]

Н62

Никифорчин, Мар'яна Дмитрівна

   Управління операційною ефективністю підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мар'яна Дмитрівна Никифорчин. – К. : КНЕУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науково-практичним питанням управління операційною ефективністю підприємства за сучасних умов господарювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

70

159.9(075.8)

Н84

Носенко, Т. М.

   Общий психологический практикум [Текст] : учеб.-практ. пособ. / Т. М. Носенко. – К. : СВАРОГ, 2017. – 415 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Общий психологический практикум.pdf.

     Общий психологический практикум отвечает сегодняшним подходам и конструктивным решениям в психологии. Он составлен с учетом позитивных системных пониманий предмета психологии в класическом русле, а также современных требований к изложению информации.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

71

339.166.82-027.511:631.147](043)

О-35

Овчаренко, Анна Сергіївна

   Формування та структуризація глобального ринку органічної агропродовольчої продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Сергіївна Овчаренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю теоретичного дискурсу формування та структуризації глобального ринку органічної агропродовольчої продукції.У роботі визначено домінанти формування та структуризації глобального агропродовольчого ринку. Розкрито його сутність та визначено рівні, інститути та специфіку регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

 

   Методи аналізу в агрономії та агроекології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Овчарук, В. І. Овчарук, О. В. Овчарук [et al.] ; за ред. В. І. Овчарука. – Х. : ФОП Озеров Г. В., 2019. – 362 с.

73

338.45/.49:658.7/8:005.4

П12

Павловський, Павло В'ячеславович

   Формування системи логістичних бізнес-процесів переробної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Павло В'ячеславович Павловський. – Краматорськ : ДДМБА, 2019. – 21 с.

   В процесі дослідження автореферату дисертації поглиблено теоретичні засади, удосконалено методичний підхід та механізм формування системи логістичних бізнес-процесів переробної галузі. Розвинуто : понятійний апарат теорії логістичного управління за рахунок економічних категорій "логістичний бізнес-процес галузі" та "інтегрована логістична система".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

339.9:331.101.262

П16

Панченко, Евеліна Олександрівна

   Формування інтелектуального капіталу транснаціональних корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Евеліна Олександрівна Панченко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений комплексному дослідженню теоретичних засах формування та накопичення інтелектуального капіталу в ТНК та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо нарощування у корпоративному секторі вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

338.45:69:330.34.014-026.23

П32

Пинда, Юрій Володимирович

   Теоретико-методологічні засади обгрунтування стратегічних пріоритетів і механізмів розвитку будівельного сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Володимирович Пинда. – Х. : НДЦІПР, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено новий концептуальний підхід до вирішення актуальної проблеми наукового обгрунтування стратегічних пріоритетів і механізмів розвитку будівельного сектору України. Проведене у роботі дослідження дозволило отримати низку взаємопов'язаних наукових і практичних результатів методологічного, теоретичного та емпіричного рівнів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

330.34.01:339.9:001.891(043.3)

П54

Поляков, Максим Валерійович

   Глобальні детермінанти становлення та розвитку економічних знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Максим Валерійович Поляков. – К. : КНЕУ, 2019. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження і концептуалізацію економіки знань, роз'яснено сутність знань як економічної категорії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

330.341.2:336.7

П65

Поченчук, Галина Михайлівна

   Інституціональна трансформація національної економіки : вплив фінансової системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Галина Михайлівна Поченчук. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному теоретико-методологічному дослідженню трансформаційних перетворень національної еономіки в інституціональному аспекті в сучасних умовах глобалізації та економіки України з урахуванням впливу фінансових чинників.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

347.96

Т33

   Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36442/1/%d0%a0%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf.

     Монографія підготовлена з урахуванням змін та доповнень чинного законодавства. У монографії розглянуто правові основи здійснення адвокатської діяльності в Україні.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 22)

79

339.178:339.166.82-027.511](043)

Р82

Рубан, Тетяна Сергіївна

   Моделі посередництва на глобальному ринку продовольчих товарів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Сергіївна Рубан. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено системному дослідженню посередництва на глобальному ринку продовольчих товарів, виявленню його моделей, типів посередників та обгрунтуванню національних пріоритетів розвитку міжнародного посередництва на ринку продовольства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

330.341.1:669

С30

Семененко, Тетяна Михайлівна

   Діагностика діяльності ТНК в умовах фінансової нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тетяна Михайлівна Семененко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню методів і методик діагностики діяльності транснаціональних корпорацій в умовах наростання фінансової нестабільності. У роботі розкрито теоретико-методологічні засади діагностики бізнес-діяльності ТНК, здійснено оцінку конкурентної диспозиції транснаціональних корпоративних структур у глобальній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

347.77/.78(075.8)

С32

Сергієнко, В. В.

   Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сергієнко, О. М. Коршакова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 124 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інтелектуальна власність Сергієнко.pdf.

   Розкрито систему знань про охорону права інтелектуальної власності. Здійснено історичний огляд розвитку системи охорони інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

82

658:512.011:681.326:519.713

С59

Соклакова, Тетяна Ігорівна

   Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для моніторингу та управління соціальними процесами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тетяна Ігорівна Соклакова. – Х. : ХНУРЕ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено розробці архітектур кіберфізичного комп'ютингу, що використовує кубітні логічні моделі і методи аналізу великих даних, отриманих шляхом метричного моніторингу активності громадян, для морального цифрового управління соціальними процесами, забезпечення якості життя і збереження екології планети.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

004.421.5:004.056.55

С75

Стабецька, Тетяна Анатоліївна

   Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення довільної кількості аргументів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тетяна Анатоліївна Стабецька. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню якості систем шифрування за рахунок використання операцій розширеного матричного криптографічного перетворення, довільної кількості аргументів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

339.9

С79

Стежко, Н. В.

   Глобальна продовольча проблема : її особливості та імперативи вирішення в сучасних умовах [Текст] = Global Food Problem : its specific features and imperatives of addressing it under current conditions : монографія / Н. В. Стежко. – Кіровоград : Поліграф сервіс, 2016. – 560 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальна продовольча проблема.pdf.

     Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних підходів до вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричного розвитку світового господарства шляхом обгрунтування імперативів і механізмів продовольчого забезпечення на засадах сталого розвитку.

                             1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

85

336.51:351.07](477)(043.3)

С79

Степанюк, Надія Ігорівна

   Пріоритети розвитку та шляхи вдосконалення бюджетного фінансування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Ігорівна Степанюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано, що бюджетне фінансування є формою фінансового забезпечення функціонування та розвитку держави. Критично опрацьовано існуючі трактування поняття "бюджетне фінансування" та запропоновано визначати його за процесуальним та правовим аспектами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

336:13:334.02(477)(043.3)

С84

Стрекаль, Олег Олегович

   Модернізація державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Олегович Стрекаль. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Сутність державного фінансового контролю корпорацій та теоретичні підходи до його визначення обумовлюються різним розумінням мети державного фінансового контролю й підходів до оцінки його ефективності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

87

338.43:330.3

С89

Судак, Геннадій Вікторович

   Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Геннадій Вікторович Судак. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті досліджено теоретико-методичні положення і розроблено практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічних засад розвитку підприємництва на сільських територіях. Узагальнено тенденції формування організаційно-економічних засад розвитку підприємництва в умовах загальноекономічної трансформації.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

88

347,65/,68(477)

С91

Сухарєва, Анна Олександрівна

   Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Анна Олександрівна Сухарєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є науковим дослідженням, у якому з урахуванням здобутків вітчизняних науковців, положень чинного законодавства та правозастосовної практики здійснено комплексний аналіз посвідчення заповіту посадовою, службовою особою в розумінні інституту спадкового права, нотаріальної дії та особливого процесуального порядку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

89

347,65/,68(477)

С91

Сухарєва, Анна Олександрівна

   Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Анна Олександрівна Сухарєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 309 с.

     Дисертація є науковим дослідженням, у якому з урахуванням здобутків вітчизняних науковців, положень чинного законодавства та правозастосовної практики здійснено комплексний аналіз посвідчення заповіту посадовою, службовою особою в розумінні інституту спадкового права, нотаріальної дії та особливого процесуального порядку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

339.94:[339.5:339.137.2]]

Ч-48

Черкас, Наталія Ігорівна

   Економічний вимір глобальної мережевізації та конкурентоспроможності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Ігорівна Черкас. – К. : КНЕУ, 2019. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження економічних вимірів глобальної мережевізації та конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

332..14:004](043.3)

Ш37

Шевчук, Ірина Богданівна

   Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Богданівна Шевчук. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів. Розвинуто понятійно-термініологічний апарат інформаційно-технологічного розвитку регіональної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

330.101

Я49

Якубек, Петер

   Формування стретегії інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Петер Якубек. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку сфери вищої освіти в умовах інформаційної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

343.2/.7(075.8)

Я72

Яремко, О. М.

   Порівняльне кримінальне право [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. М. Яремко. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 124 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)