Нові надходження СІЧЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 207 с.

     У дисертації досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

2

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

3

658.1:005.591.6]:005.21]

А66

Андрощук, Мирослава Олександрівна

   Стратегі формування ресурсів розвитку підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослава Олександрівна Андрощук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розгляду стратегії формування ресурсів розвитку фармацевтичних підприємств. Надано тлумачення поняття "ресурси розвитку підприємства" та визначено їх основні ознаки і характеристики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

004.315

А72

Антонюк, Віктор Вікторович

   Енергоорієнтовані моделі контролепридатності та методи моніторингу FPGA компонентів в системах критичного застосування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Віктор Вікторович Антонюк. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням підвищення контролепридатності компонентів систем критичного застосування, що управляють об'єктами підвищеного ризику в енергетиці, на транспорті та інших галузях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

005.93:339.37

А87

Архіпов, Назар Миколайович

   Управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Назар Миколайович Архіпов. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі. Обгрунтовано класифікацію видів ефективності. Здійснено аналіз підходів до трактування поняття "управління ефективністю".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

[347.73:336.22(477)

Б18

Баїк, Оксана Іванівна

   Понятійно-категоріальний апарат податкового права в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Іванівна Баїк. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження в процесі комплексного аналізу понятійно-категоріального апарату податкового права в України, а також проблемних питань, які виникають під час правового регулювання податкових правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

336.717.18

Б20

Балакун, Денис Володимирович

   Управління корпоративним сигментом банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Денис Володимирович Балакун. – К. : КНТЕУ, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні засади та розроблено науково-методологічні підходи до управління корпоративним сигментом банку. Запропоновано визначення категорій "корпоративний клієнт банку", "група пов'язаних осіб" та класифікацію корпоративних клієнтів банку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

004.932;621.391

Б20

Баловсяк, Сергій Васильович

   Багаторівневі методи оброблення електронно-дифракційних та Х-проминевих сигналів у комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Васильович Баловсяк. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті запропоновано концепцію багаторівневого підходу до оброблення експериментальних сигналів, яка полягає в обчисленні й аналізі додаткових рівнів сигналів, комплексному їх обробленні множиною взаємопов'язаних методів, що забезпечує підвищення швидкодії або точності вищевказаних методів на порядок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

332.2:712.24:631.111

Б24

Баран, Олег Романович

   Організаційно-економічні засади агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Романович Баран. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність і зміст агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано концептуальні положення щодо організаційно-економічного забезпечення агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

681.2.082:681.586.773

Б48

Бережний, Кирило Юрійович

   Моделі та засоби побудови комп'ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Кирило Юрійович Бережний. – Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної наукової-технічної задачі - створення комп'ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин з підвищеними показниками роботи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

368.032.1

Б61

Біла, Дарина Валеріївна

   Регулювання діяльності страхових компаній в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дарина Валеріївна Біла. – К. : КНТЕУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено методологічні засади визначення системно важливих страхових компаній в Україні, які включають ідентифікацію системно важливих страхових компаній на базі інтегрованого індексу системної важливості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

338.4:658:69:003

Б61

Білогор, Людмила Анатоліївна

   Фінансово-економічна безпека ефективного функціонування будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Анатоліївна Білогор. – К. : КНУБА, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано та обгрунтовано якісно-новий підхід до оцінювання і адміністрування рівня фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств в системі взаємодії з іншими учасниками будівельно-інвестиційного процесу через домінанти фінансово-економічна безпека - реструктурування бізнес процесів та оргструктури - конкурентоспроможність.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

(336.1+658.1)-043.5:330.34

Б61

Білоусова, Олена Станіславівна

   Фінансова взаємодія держави та підприємств для розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Станіславівна Білоусова. – К. : ІЕПНАНУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад і розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств. Обгрунтовано концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств на етапі переходу від малої, переважно сировинної до інноваційної, конкурентоспроможної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

658.1:336.1:334.72(043.3)

Б68

Блащак, Богдан Ярославович

   Удосконалення системи управління фінансовим потенціалом підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богдан Ярославович Блащак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 209 с.

   У дисертаційній роботі визначено зміст та трактування поняття "фінансовий потенціал потенціал". Удосконалено технології аналізу та оцінювання фінансового потенціалу, визначено його рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

658.1:336.1:334.72(043.3)

Б68

Блащак, Богдан Ярославович

   Удосконалення системи управління фінансовим потенціалом підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Богдан Ярославович Блащак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено зміст та трактування поняття "фінансовий потенціал потенціал". Удосконалено технології аналізу та оцінювання фінансового потенціалу, визначено його рівні.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

16

004.272:004.315.7:004.42

Б82

Борецький, Тарас Романович

   Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тарас Романович Борецький. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню методів обчислення тригонометричних функцій, які на сьогоднішній день використовуються переважно у засобах напівпровідникової техніки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

338.2:631.11

Б82

Боришкевич, Ірина Ігорівна

   Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Боришкевич. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрити теоретико-методологічні аспекти стратегії розвитку, розроблено практичні рекомендації щодо формування та впровадження стратегії ролзвитку сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

004.75:004.896

С12

Бочкарьов, Олексій Юрійович

   Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олексій Юрійович Бочкарьов. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розв'язано наукову задачу розроблення нових методів організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах на сонові принципів децентралізації та самоорганізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

330.341.1.01/.06:621

Б86

Бояринова, Катерина Олександрівна

   Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Олександрівна Бояринова. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 45 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню наукової проблеми щодо формування та наукового обгрунтування методології функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування, заснованого на засадах розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

[005.934:378](477)(043.3)

Б87

Бреус, Світлана Василівна

   Науково-методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Василівна Бреус. – К. : КНУТтаД, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційних присвячено вирішенню теоретико-методологічних та прикладних проблем управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

332.146.2:336.012.23

Б90

Буколова, Вікторія Вікторівна

   Теоретичні та інструментальні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Вікторівна Буколова. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи надані теоретичні положення та інструментарій оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Зміст поняття "регіон" розкрито залежно від мети дослідження та його завдань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

338.2.+339.5:339.9(477)

В58

Власюк, Тарас Олександрович

   Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на товарних ринках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Олександрович Власюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 38 с.

     У авторефераті дисертації сформовано понятійно-категорійний апарат дослідження зовнішньоторговельних відносин як об'єкта безпекознавчої науки; визначено місце та роль зовнішньоторговельної безпеки у системі національної безпеки держави; розроблена аналітична модель оцінки зовнішньоторговельної безпеки держави; розраховані інтегральний та локальні інтереси його стану.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

347.45/.47

В67

Волинська, Аліна Миколаївна

   Договір про надання детективних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Аліна Миколаївна Волинська. – К. : НАВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є першим комплексним науковим дослідженням проблематики договірних відносин з надання детективних послуг в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 264 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

26

347.19

В67

Волкова, Людмила Олександрівна

   Цивільно-правовий статус державних акціонерних компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право, і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Людмила Олександрівна Волкова. – К. : ІДП ім. В. М. Корецького, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертації розглянуто питання регулювання цивільно-правового становища державних акціонерних компаній в Україні. Автором досліджено генезу поняття юридичних осіб публічного права, поняття державних акціонерних компаній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

339.92:005.336.4

В75

Воробей, Юлія Миколаївна

   Управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Миколаївна Воробей. – К. : КНТЕУ, 2019. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено еволюцію поглядів на сутність та структуризацію інтелектуального капіталу міжнародної компанії. Систематизовано та узагальнено підходи до управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

338.12

Г54

Глізнуца, Марина Юріївна

   Управління розвитком інноваційного потенціалу України та її регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Юріївна Глізнуца. – Х. : НДЦІПР, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено актуальним проблемам оцінки й управління інноваційним розвитком держави на регіональному рівні за рахунок формування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

Г61

Голодна, Тетяна Станіславівна

   Контроль як гарантія законності управління майном військових формувань України : адміністративно-правові засади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Тетяна Станіславівна Голодна. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному аналізу контролю як гарантії законності управління майном військових формувань України та його адмінстративно-правовізасади.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 216 с.

     Дисертація є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

32

658:330:341.1(043.3/.5)

Г97

Гутарева, Юлія Василівна

   Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Василівна Гутарева. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичний базис та методичні підходи щодо управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

141.32(430)"19"М.Гайдеґґер

Д21

Дахній, Андрій Йосипович

   Динаміка людського існування у мисленні М.Гайдеґґер: екзестенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Андрій Йосипович Дахній. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 36 с.

   В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексний аналіз передумов, специфіки становлення та характерних рис філософії М.Гайдеґґер і запропоновано її екзестенційне тлумачення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

005.32:331.101.3:631.11

Д30

Демидова, Марія Миколаївна

   Розвиток мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Миколаївна Демидова. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертації здійснено узагальнення теоретичних основ і практики мотиваційного менеджменту аграрних підприємств, на основі чого вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в удосконаленні теоретичних засад, методичного забезпечення та науково-практичних підходів до розвитку мотиваційного менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

336:338.432(477)

Д56

Добровольська, Олена Володимирівна

   Фінансове дабезпечення природного агровиробництва України в контексті сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Володимирівна Добровольська. – Дніпро : УМСФ, 2019. – 37 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічного підґрунтя фінансового забезпечення природного агровиробництва України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

36

330.3:[332.122:338.43]

Д81

Дудзяк, Оксана Анатолівна

   Відновлення та розвиток сільських територій : теорія, методологія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Анатолівна Дудзяк. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено формуванню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій що спрямовані на відновлення сприятливих умов

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

330:658.11+061.66

Є27

Євтушенко, Наталя Олександрівна

   Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Олександрівна Євтушенко. – К. : ДУТ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних основ і науково-практичних рекомендацій щодо формування

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

336.71:330.3

З-13

Завадська, Діана Володимирівна

   Банки у фінансуванні інноваційного розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Діана Володимирівна Завадська. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних та методологічних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо фінансування банками інноваційного розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

336.761-027.511-044.922(043.3)

З-63

Зінченко, Федір Анатолійович

   Глобальна фінансово-інституційна трансформація фондових бірж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Федір Анатолійович Зінченко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню процесів глобальної трансформації фондових бірж у сучасному фінансово-інституційному форматі їхнього розвитку, виявленню та узагальненню основних тенденцій формування сучасної глобальної фінансової архітектури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

332.72:631.115.11(477)

З-91

Зубар, Іван Валерійович

   Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в контексті розвитку фермерського укладу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іван Валерійович Зубар. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено наукові підходи до змісту категорій "ринок землі сільськогосподарського призначення" та "обіг земель сільськогосподарського призначення".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

336.148:334.012.46](477)(043.3)

І-23

Іваськевич, Христина Ігорівна

   Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Христина Ігорівна Іваськевич. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено нове вирішення важливого науково-практичного завдання щодо теоретичного обґрунтування та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму внутрішнього контролю видатків бюджетних установ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

334.7:005.72]

І-31

Іжевський, Павло Григорович

   Управління мережевою взаємодією в бізнес-системах та бізнес-процесах підприємств АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Павло Григорович Іжевський. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації сформовано комплекс теоретико-концептуальних положень, методологічних та науково-методичних підходів

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

338.45.02-032.27

І-46

Ільїна, Оксана Анатоліївна

   Ефективність управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Анатоліївна Ільїна. – К. : МРАУП, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту, сформовані за новітніми європейськими підходами до посилення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та управління персоналом підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

658.7:339.564

І-46

Ільїна, Тетяна Анатоліївна

   Матричне моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Анатоліївна Ільїна. – К. : КНУБА, 2019. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та представлено принципово нові підходи до вирішення складного наукового завдання - подальший розвиток теоретико-методичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо матричного моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

631.15:665.11

К14

Казанджі, Альона Вікторівна

   Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств олійно-жирового комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Альона Вікторівна Казанджі. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено понятійно-категоріальну сутність управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, здійснено комплексну класифікацію чинників, що впливають на розвиток виробничої та зовнішньоекономічної діяльності підприємств олійно-жирового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 261 с.

     У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

48

336.7:351.9(477)

К26

Карпенко, Лариса Федорівна

   Державна політика розвитку біржової діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Федорівна Карпенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертації на основі аналізу законодавчого, нормативно-правового та інституційного забезпечення біржової діяльності й оцінки діяльності бірж сформовано стратегічні підходи щодо розвитку вітчизняної товарної біржової діяльності, які полягають у створенні координуючого органу та опрацюванні регіональних програм розвитку біржового товарного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

339.727.22:33.053.2

К28

Касянок, Кирило Геннадійович

   Залучення іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кирило Геннадійович Касянок. – К. : КНТЕУ, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і прикладних положень механізму залучення прямих іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

330.322:631.11

К30

Кацан, Андрій Михайлович

   Інвестування розвитку агропромислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Михайлович Кацан. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні засади та визначено сутність інвестування розвитку агропромислових підприємств; виділені чинники, ідентифіковано джерела та особливості інвестиційного забезпечення діяльності агропромислових підприємств.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

658.1.001.76:007(043.3/.5)

К43

Кірев, Олег Васильович

   Формування бізнес комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Васильович Кірев. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено науково-методичні підходи та рекомендації для каскадного формування системи бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки на основі бізнес-партнерства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

347:336.15(477)

К47

Клапатий, Дмитро Йосипович

   Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитро Йосипович Клапатий. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обґрунтуванню теоретичних положень цивільно-правового регулювання здійснення інвестицій у формі пайового фонду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

004.421.5:004.056.55

К59

Козловська, Світлана Григорівна

   Методи синтезу груп симетричних операцій для потокового шифрування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Світлана Григорівна Козловська. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню якості систем потокового шифрування конфіденційної інформації за рахунок збільшення стійкості та варіативності перетворення завдяки додатковому використанню груп двохоперандних двохрозрядних операцій синтезованих на основі додавання за модулями два та чотири.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

330.34

Е40

   Екологічний вимір держави добробуту [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Козюка. – К. : Ліра-К, 2019. – 224 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36455/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20вимір%20держави%20добробуту_друк_В5_new3.pdf.

     У монографії досліджено сучасні тренди трансформації держави добробуту в контексті якості інститутів, екологічної культури та доступності блага «чиста екологія», що стає новою формою егалітарності. Підтверджено гіпотезу про те, що суспільне благо «чисте довкілля» не є винятково втіленням преференцій економічних агентів з високим рівнем доходів, оскільки висока якість інститутів

уможливлює реалізацію екологічних програм та регуляторну ефективність на довгострокову перспективу. Доведено, що в країнах з якісними інститутами високий тягар екологічного регулювання не впливає на конкурентоспроможність національних економік, а екологічна освіта стає важливим чинником прогресу нової держави добробуту.

55

330.341.2:331.101.262

К61

Коломієць, Вікторія Миколаївна

   Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Миколаївна Коломієць. – Дніпро : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи теоретично обгрунтовано та запропоновано нове вирішення науково-прикладної проблеми щодо теоретико-методологічних і практичних аспектів формування інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

502.1:332.2/.3

К65

Константінова, Олена Вікторівна

   Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Олена Вікторівна Константінова. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи з'ясовано сутнісні особливості та підходи до класифікації природоохоронних територій та уточнено понятійно-категоріальний апарат за темою дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

338.2

К70

Корчевний, Олександр Федорович

   Прикладний інструментарій вдосконалення конкурентоспроможності будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Федорович Корчевний. – К. : КНУБіА, 2019. – 20 с.

   У авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальні науково-прикладні завдання удосконалення науково-методичних засад та прикладних інструментів діагностування рівня економічної стійкості будівельних підприємства, як основи подальшого вдосконалення стану їх конкурентоспроможності на охопленому ними сегменті будівельного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

339.138:005.8-027.31]

К74

Кофанов, Олексій Євгенович

   Маркетингове забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Євгенович Кофанов. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 25 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо маркетингового забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

338.22.021.4:656.078

К84

Крук, Юрій Юрійович

   Економічні засади забезпечення розвитку стивідорної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Юрійович Крук. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 20 с.

     Отримані у авторефераті дисертаційного дослідження результати в сукупності вирішують наукову задачу по формуванню економічних засад забезпечення ефективного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

336.13.073.53

К95

Кучер, Галина Вікторівна

   Фінансові ресурси державного сектора економіки як складова суспільного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Вікторівна Кучер. – К. : КНТЕУ, 2019. – 32 с.

     Розкрито сутність та особливості категорії "фінансовий потенціал" в системі фінансово-економічних відносин, запропоновано тлумачення фінансового потенціалу розвитку. Обгрунтовано визначення фінансових ресурсів державного сектора економіки як складової суспільного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

005.915:658.1Ї(477)

К95

Кучеренко, Анастасія Владиславівна

   Фінансовий інжиніринг на підприємствах реального сектору економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Владиславівна Кучеренко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-теоретичне обгрунтування фінансового інжинірингу, визначено поняття фінансового інжинірингу як проекцію бізнес-інжинірингу, що розглядається як система економічних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

339.03:69.003:658.157

К96

Кушнір, Сергій Іванович

   ВІМ-процедури проектування організації будівельного виробництва в умовах девелопменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва / Сергій Іванович Кушнір. – К. : КНУБА, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці на грунті ВІМ-технологій методико-прикладного інструментарію організації будівництва та адміністрування циклу будівельного девелоперського проекту наукового методичного інструментарію організації будівництва в складі "життєвого циклу" девелоперського проектів, що грунтується на залученні стохастичних алгоритмів та ВІМ-моделей для потреб підготовкита адміністрування таких проектів у форматі сучасного девелопменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

339.727.2:338.23(100)

Л12

Лаба, Ірина Зінонівна

   Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в малих відкритих економіках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Ірина Зінонівна Лаба. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методлогічні засади державної політики управління МПК і здійснено макроекономічний аналіз ефективності такої політики у межах малих відкритих економік.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

681.325:004.38

Л14

Лагун, Ілона Ігорівна

   Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ілона Ігорівна Лагун. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичного завдання підвищення ефективності вибору базових функцій для опрацювання різних типів одновимірних сигналів в чосо-частотній області.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

330.34:65.011:658.5

Л38

Легомінова, Світлана Володимирівна

   Управління конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств : теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Володимирівна Легомінова. – К. : ДУТК, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічний базис управління конкурентними перевагами підприємства. Розвинуто наукові погляди до їх сутності, виокремлено елементи та детермінанти формування. Розкрито сутність управління конкурентними перевагами підприємств, виокремлено цілі, функції та завдання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

338.43(094.4/5):631.14

Л44

Лемещенко, Наталія Миколаївна

   Інституційне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Лемещенко. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 20 с.

     У роботі досліджено еволюцію поняття "інституції" сталого розвитку підприємств. Розглянуто основні теорії розвитку підприємств та обгрунтовано концепцію сталого розвитку як пріоритету для більшості країн світу, в т.ч. і для України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

338.439.5:637.5

Л51

Леськів, Ігор Юрійович

   Інноваційно-інвестиційний механізм формування і розвитку ринку м'яса та м'ясної продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Юрійович Леськів. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні, науково-методичні та прикладні аспекти удосконалення інноваційно-інвестиційного механізму формування і розвитку ринку м'яса та м'ясної продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

342.9:351](477)

Л51

Лесько, Наталія Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Володимирівна Лесько. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства   та інших протиправних дій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

338.43:636.631.11

Л63

Лісевич, Наталія Анатоліївна

   Інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Анатоліївна Лісевич. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено узагальненню теоретичних, методичних положень і розробці науково обгрунтованих рекомендацій щодо інноваційно-інвестиційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

69.003:658.157:330.33.01

Л73

Локтіонова, Яна Федорівна

   Інструментарій ризик-менеджменту в системі адміністрування підприємствами підрядного будівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Яна Федорівна Локтіонова. – К. : КНУБА, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці інструментарію, який визначає нагальність і масштаб антиризикових заходів для будівельних підрядних підприємств, регламент їх запровадження в системі девелопменту будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

336.226.1:330.161-025.18](043.3)

Л82

Лубковський, Сергій Анатолійович

   Прибуткове оподаткування в сфері гармонізації приватних та суспільних інтересів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Анатолійович Лубковський. – К. : КНЕУ ім В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито взаємоз'язок приватних та суспільних інтересів у сфері прибуткового оподаткування. Ідентифіковано й систематизовано їх види, а також визначено напрями гармонізації цих інтересів та принципи оподаткування, на основі яких вона може бути реалізована.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

338.43:005.35

Л84

Лункіна, Тетяна Іванівна

   Формування соціальної відповідальності суб'єктів аграрного сектору економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Іванівна Лункіна. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 48 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню концептуальних засад, удосконаленню теоретико-методологічних положень, розробці методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування соціальної відповідальності суб'єктів аграрного сектору економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

621.8

С78

   Створення та модернізація транспортно-технологічних механізмів машин і обладання [Електронний ресурс] : монографія / О. Л. Ляшук, Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 167 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36454/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%9b%d1%8f%d1%88%d1%83%d0%ba%2c%20%d0%93%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%be%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd..pdf.

     Монографія присвячена вирішенню важливої науково-технічній проблеми, яка

полягає в розробленні методів проектування й розрахунку конструктивних і

технологічних параметрів робочих органів сільськогосподарських машин, що дасть змогу найбільш ефективно транспортувати сипкі матеріали.

В роботі представлено математичні та динамічні моделі процесів об’єднаних

транспортно-технологічних операцій, що виконуються на горизонтальних, похилих і

вертикальних трасах відповідними машинами та оббладнанням. Запропоновано нові методики для проведення експериментальних досліджень, з метою підвищення ефективності практичного застосування розроблених і модернізованих машин.

74

340.13

М13

Мазаракі, Наталія Анатоліївна

   Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорая та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Наталія Анатоліївна Мазаракі. – К. : ІЗВРУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню та формуванню науково-обгрунтованої комплексної теоретико-правової моделі правового забезпечення медіації в Україні як важливого елементу реалізації принципу верховенства права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

347.951:347.952

М14

Майка, Максим Борисович

   Виконання ухвал суду у цивільному процесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Максим Борисович Майка. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі, визначено особливості виконання окремих видів виконання ухвал суду у цивільних справах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

65.012.8:631.11

М17

Максимюк, Мирослав Михайлович

   Економічна безпека сільськогосподарських підприємств на пореформеному розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослав Михайлович Максимюк. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню теоретико-методологічних і науково-прикладних аспектів оцінки та зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

658.7:339.9

М22

Мамедов, Кянан Алескер Огли

   Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кянан Алескер Огли Мамедов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні підходи до дослідження ролі логістичних послуг у глобальних виробничих мережах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

78

347.9

М29

Марунич, Ганна Ігорівна

   Затягування цивільного процесу : сутність, правові наслідки та способи запобігання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ганна Ігорівна Марунич. – К. : НАВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним науковим дослідженням поняття затягування цивільного процесу, його правових наслідків та способів запобігання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

681.335(088.8)

М70

Мичуда, Леся Зиновіївна

   Теорія та практика аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Леся Зиновіївна Мичуда. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи започатковано нові та розвинуто відомі теоретичні та практичні основи функціонального перетворення аналогових сигналів, зокрема, розроблено методологічні засади побудови,створено нові методи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

338.44242.2.025.12:(477)

М71

Міщук, Наталія Володимирівна

   Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Володимирівна Міщук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичного завдання щодо розроблення та обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій удосконалення регулювання розвитку освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

330.332.01.(477)

М80

Мороз, Максим Олександрович

   Інвестиційна безпека України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Максим Олександрович Мороз. – К. : УБС, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовані підходи до визначення її сутності, запропоновано авторське значення дефініції "інвестиційна безпека держави" та класифікації її різновидів. Навелено характеристику взаємозв'язку і взаємозумовленості складових інвестиційної безпеки держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

[342.951:351.746.1(477)

М85

Мота, Андрій Федорович

   Теорія і практика протидії нелегальній міграції органамии державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Федорович Мота. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному дослідженню особливостей протидії нелегальній міграції й науковому пошуку практичного удосконалення діяльності Державної прикордонної служби.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

330.1:[338.22:331.5]:330.342

Н15

Навроцька, Ірина Іванівна

   Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Ірина Іванівна Навроцька. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методологічних положень і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо державної політики зайнятості у країнах з трансформаційними економіками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

004.421.5:004.056.55

Н56

Нестеренко, Оксана Борисівна

   Методи та засоби синтезу операцій потокового шифрування за критерієм строгого стійкого кодування. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Оксана Борисівна Нестеренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню невизначеності результатів потокового шифрування за рахунок використання нових операцій криптоперетворення й синтезованих за критерієм строгого стійкого кодування.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

658.7:621(043.3)

Н56

Нестеренко, Роман Васильович

   Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Васильович Нестеренко. – Х. : УІПА, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертації присвячено розробленню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування економіко-організаційного забезпечення

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

338.3

Н59

Нешкумай, Аліна Анатоліївна

   Формування цілісного промислового комплексу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Аліна Анатоліївна Нешкумай. – Х. : НДЦ ІПР, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних і методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо посилення цілісності промислового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

658.1.012.23(043.3)

Н71

Нишенко, Олена Василівна

   Управління бізнес-процесами підприємства : аутсорсинговий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Василівна Нишенко. – К. : КНУТтаД, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним питанням забезпечення ефективності управління підприємством у сучасних умовах господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

330.837:330.322.01-049.5

Н62

Нікитенко, Дмитро Валерійович

   Інституціоналізація інвестиційної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Дмитро Валерійович Нікитенко. – Рівне : НУВГта ПК, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад і методико-прикладних положень щодо інституціоналізації інвестиційної безпеки України в умовах сучасних викликів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

004.04

Н73

Новицький, Олександр Вадимович

   Моделі та методи вдосконалення електронних бібліотек засобами семантичного вебу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Вадимович Новицький. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено зміст поняття ЕБ, проаналізовано різні погляди щодо визначення класичної ЕБ. Зроблено класифікацію ЕБ за архітектурними ознаками. Визначено діалекти ДЛ, необхідні для викладення результатів у подальшому. В результаті аналізу ПО виявлено класифікаційні ознаки для виділення базових сервісів СЕБ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

338.46:65.012.45

О-56

Ольховая, Ірина Олександрівна

   Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Ольховая. – К. : ДУТ, 2019. – 23 с.

     У авторефераті визначено доцільність удосконалення наукових підходів до систематизації складових організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

336.732(477)

О-72

Осадець, Олександра Миколаївна

   Кредитні спілки на ринках фінансових послуг України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Миколаївна Осадець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 21 с.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

339.564:663.85

П24

Педорченко, Артем Леонідович

   Економіко-організаційний механізм експорту насіння олійних культур та продуктів його переробки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Артем Леонідович Педорченко. – К. : НААНУ ННЦ ІАЕ, 2019. – 18 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено теоретико-методичні особливості формування економіко-організаційного механізму експорту сільськогосподарських культур і продуктів їх переробки, визначено роль держави у регулюванні їх експорту. Досліджено і розкрито особливості формування кон'юнктури світового та вітчизняного ринків насіння олійних культур і продуктів його переробки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

342.6:342.922(477)

П27

Перун, Тарас Степанович

   Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Тарас Степанович Перун. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

338.4

П30

Петренко, Ганна Сосоївна

   Методичні принципи формування бюджетної політики спеціалізованих будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Сосоївна Петренко. – К. : КНУБіА, 2019. – 25 с.

     Робота присвячена вдосконаленню теоретичних і практичних засад управління процесом бюджетування підприємств за допомогою розробки системної економетричної моделі бюджетування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

336.14:336.2.012.7-045.52]

П43

Погорєлов, Владислав Сергійович

   Формування бюджетів місцевого самоврядування в умовах фіскальної децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Владислав Сергійович Погорєлов. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних засад та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення формування бюджетів міського самоврядування в умовах фіскальної децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

338.1:631.11

П53

Полюх, Мирослава Іванівна

   Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослава Іванівна Полюх. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано науково-теоретичні засади забезпечення удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

330.332.16:338.24

П64

Потапенко, Денис Олександрович

   Державно-приватне партнерство в реалізації інноваційного потенціалу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Денис Олександрович Потапенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено особливостям державно-приватного партнерства в умовах реалізації інноваційного потенціалу національної економіки. Теоретичний аналіз взаємодії державних і приватних структур дозволив визначити її принципи та характерні особливості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

336.717.3:330.16](043.3)

П78

Продан, Мирослава Василівна

   Депозитні ресурси банків в умовах творення простору суспільної довіри [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Василівна Продан. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних та методичних засад формування депозитних ресурсів банків в умовах творення простору суспільної довіри, розробленню науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації управління депозитними ресурсами

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

338.432:637.1

П88

Пунін, Юрій Олегович

Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів промислового призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Олегович Пунін. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо підвищення результативності управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринках товарів промислового призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

336.14:352]:336.012.7-045.52]

Р15

Раделицький, Юрій Орестович

   Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Орестович Раделицький. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливої науково-прикладної проблеми щодо становлення місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

342.92:347.99(477)

Р47

Решота, Володимир Володимирович

   Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Володимир Володимирович Решота. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 34 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на доктринальному рівні розв'язано наукову проблему теорії адміністративного права, що полягає у застосуванні джерел адміністративного права в судочинстві України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

004.75:004.49

С12

Савенко, Олег Станіславович

   Теорія і практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп'ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олег Станіславович Савенко. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково- технічної проблеми теорії і практики створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп'ютерних мережах для покращення ефективності його виявлення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

336.226.322

С17

Самарічева, Тетяна Анатоліївна

   Податок на додану вартість у системі ціноутворення молокопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Анатоліївна Самарічева. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення податку на додану вартість у системі ціноутворення молокопереробних підприємств.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

338.439.5:339.9:005.44

С17

Самойлик, Юлія Василівна

   Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Василівна Самойлик. – Полтава : ПДАА, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми - обгрунтуванню теоретико-практичних рекомендацій щодо розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

339.944

С17

Самсонова, Лілія Валеріївна

   Контрактні відносини в системі міжнародної кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лілія Валеріївна Самсонова. – К. : КНТЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних підходів до розкриття змісту, чинників, тенденцій та макроекономічних ефектів розвитку контрактних відносин у системі міжнародної виробничої та збутової кооперації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

339.94:005.21]:[339.13:69]]

С34

Сидоренко, Олександр Миколайович

   Міжнародні корпоративні стратегії та бізнес-моделі в будівельній індустрії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Миколайович Сидоренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвяно дослідженню процесів модефікації стратегій і бізнес-моделей транснаціональних будівельних корпорацій в умовах глобальних трендів і викликів. Виявлено сутнісні ознаки й особливості будівництва, показано його інтегративну роль в економічному зростанні і розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

338.45.011.05:[655.1/.3:658.2]

С40

Сірик, Максим Віталійович

   Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Максим Віталійович Сірик. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 25 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню наукового завдання, що полягає у глибинні теоретико-методичних положень і наданні прикладних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

655.5+655.26-004.942+65.012.123

С41

Січевська, Оксана Іванівна

   Інформаційні технології формування якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Оксана Іванівна Січевська. – Львів : УАД, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню інформаційних технологій формування та прогностичного оцінювання якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

330.526.3:351.82(043.3)

С66

Сосновська, Ольга Олександрівна

   Управління економічною безпекою підприємств зв'язку : теорія та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Сосновська. – К. : ДУТ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні основи управління економічною безпекою підприємств зв'язку

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 587 с.

     У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

112

339.924

С75

Стаканов, Роман Дмитрович

   Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Дмитрович Стаканов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертації визначено концептуальні засади регіоналізації трудової міграційної політики через виявлення її сутнісних характеристик, проведено системне дослідження об'єктивних передумов та імперативів трансформації регіональної міграційної політики контексті формування глобального ринку праці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

113

338.24.01

С79

Степанова, Катерина Вячеславівна

   Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Вячеславівна Степанова. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню важливої науково-прикладної проблеми обгрунтування теоретико-методологічних основ

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

658.14/17:330.137.7(043.3)

С79

Стецько, Микола Васильович

   Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 454 с.

     У дисертації досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування ринку капіталів та обґрунтовано напрямки посилення його вагомості у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

658.14/17:330.137.7(043.3)

С79

Стецько, Микола Васильович

   Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування ринку капіталів та обґрунтовано напрямки посилення його вагомості у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

116

339.9.012.421:339.543.025.12

С82

Сторожчук, Володимир Миколайович

   Лібералізація митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Володимир Миколайович Сторожчук. – К. : КНТЕУ, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто процес лібералізації митно-тарифного регулювання як системний обєкт дослідження. Визначено основні концепти предметної галузі дослідження у категоріях системного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

502.33:332.72:631.11

С88

Ступень, Роман Михайлович

   Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Роман Михайлович Ступень. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи з'ясовано сутність і значення ринку земель сільськогосподарського призначення в аграрному секторі економіки та уточнено понятійно-категоріальний апарат за темою дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

330.342:303.725.2

Т12

Табачук, Андрій Ярославович

   Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Андрій Ярославович Табачук. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 18 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні передумови дослідження сучасних економічних систем, досліджено еволюцію поглядів на економічні системи у світовій економічній науці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

336.22.02(477):339.92

Т41

Тимошенко, Андрій Олександрович

   Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Олександрович Тимошенко. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних, методичних та практичних засад формування та реалізації фіскальної політики України в умовах євроінтеграції.

Розглянуто еволюцію наукових поглядів на сутність та ретроспективу фіскальної політики, систематизовано класифікацію фіскальної політики та охарактеризовано особливості фіскальної політики країн Європейського Союзу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

314.7

Т40

Тілікіна, Наталія Валеріївна

   Територіальна мобільність молоді : тенденції та напрями регулювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демограція, економіка праці, соціальна економіка і політика / Наталія Валеріївна Тілікіна. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню територіальної мобільності молоді та її місцю в загальній структурі мобільності. Удосконалено теоретичні підходи до категорій "міграція", "трудова міграція", "трудова мобільність" і "мобільність робочої сили", дано визначення терміну "територіальна мобільність молоді".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

336.761.336.14.053.23

Т41

Тімошенко, Наталія Миколаївна

   Ринок державних цінних паперів в системі управління дефіцитом бюджету [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Тімошенко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті розкрито економічну сутність механізму регулювання ринку державних цінних паперів в системі управління дефіцитом бюджету, яка полягає у сукупності відповідних форм, методів, інструментів, взаємозалежностей та взаємовпливів інституційних компонентів фінансово-бюджетної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

338.432.009.12:339.5

Ф33

Федосєєв, Ганна Степанівна

   Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Степанівна Федосєєв. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 43 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню концептуальних засад, удосконаленню теоретико-методологічних положень, розробці методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції України на зовнішніх ринках.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

378.01:005.338.46

Х26

Хаустова, Євгенія Борисівна

   Методологічні основи розвитку інтелектуального капіталу державного закладу вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгенія Борисівна Хаустова. – К. : КНУТтаД, 2019. – 40 с.

   Автореферат дисертації присвячено розв'язанню методологічних проблем пропорційного розвитку ІК державного ЗВО в умовах розбудови економічної функції освіти і науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

336.711

Х73

Холодилова, Анна Олександрівна

   Регулювання та нагляд за діяльністю небанківських кредитних установ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Олександрівна Холодилова. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті розкрито теоретичні та практичні аспекти й розроблено науково-методичні підходи до вдосконалення процесу регулювання та нагляду за діяльністю небанківських кредитних установ в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

658.29:631.115(477)

Х76

Хоменко, Олександр Анатолійович

   Управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Анатолійович Хоменко. – Кам'янець-Подыльський : ПДАТУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено та поглиблено теоретичну сутність економічних понять "фінансова безпека", "управління фінансовою безпекою", "загрози фінансовій безпеці", висвітлені ключові характеристики управління фінансовою безпекою молокопереробних підприємств та систематизовані наукові основи розвитку управління фінансовою безпекою підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

336.71:330.131.7

Х93

Христін, Артем Іванович

   Управління репутаційним ризиком банків на фінансовому ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Артем Іванович Христін. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних і методичних засад, практичних рекомендацій щодо управління репутаційним ризиком банку в умовах цифровізації та економічної циклічності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

339.9:[330.341.1:316.46]]

Ц61

Цимбал, Людмила Іванівна

   Імперативи інтелектуального лідерства в глобальному економічному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Людмила Іванівна Цимбал. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 37 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано та узагальнено методичні підходи до дослідження феномену інтелектуального лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

338.45:621]:[005.3/.6:658.8]

Ч-49

Черненко, Оксана Володимирівна

   Реформування маркетингової інформаційної системи виробників побутових котлів в умовах цифрової економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Володимирівна Черненко. – К. : КПІ ім. І. Сикорського, 2019. – 25 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо реформування маркетингової інформаційної системи виробників побутових котлів в Україні в умовах цифрової економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

[338.24-:378]:620.91-049.34

Ш38

Шевченко, Олег Олександрович

   Механізм управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Олександрович Шевченко. – К. : КНУТтаД, 2019. – 20 с.

     Сформовано концептуальне системне уявлення щодо розроблення механізму управління енергозбереженням в системі закладів вищої світи. Запропоновано методичний підхід до формування механізму енергозбереження в системі закладів вищої освіти, що передбачає удосконалення оцінювання управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

334.72:378.6.014.25](477:100)

Ш65

Шишолін, Андрій Павлович

   Управління міжнародним транспортом знань у закладах вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Павлович Шишолін. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 23 с.

     Проведеним дослідженням актуалізовано проблеми управління міжнародним трансфером знань для вітчизняних ЗВО. Визначено, що ЗВО через комерціалізацію освітніх послуг, здійснення трансферу технологій набуває рис підприємницького.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

336.71:005.591.452]

Ш95

Шульга, Катерина Дмитрівна

   Консолідація банків : міжнародний досвід та вітчизняна практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Катерина Дмитрівна Шульга. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню особливостей, мотивів, причин, основних ризиків консолідаційних процесів та їх впливу на фінансову стабільність банківської системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

005.8:629.113+614.842

Щ63

Щербаченко, Олександр Миколайович

   Планування проектів розвитку систем реагування на надзвичайні ситуації об'єднаних територіальних громад [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Олександр Миколайович Щербаченко. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи теоретично узагальнено та вирішено актуальну науково-прикладну задачу підвишеннчя якості управління проектами розвитку систем реагування на надзвичайні ситуації об'єднаних територіальних громад завдяки розробленню системно-ціннісних засад, моделей, методів і засобів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

330.021.8:378.001

Я22

Яворська, Моніка Катажина

   Вплив науки вищої школи на реформування національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Моніка Катажина Яворська. – Рівне : НУВГтаПК, 2019. – 23 с.

     У авторефераті досліджено теоретичні основи та значення науки для економічного розвитку країн; визначені методичні засади інституціоналізації наукової діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

[330.131.5:504]

Я45

Якімцов, Віктор Вікторович

   Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Віктор Вікторович Якімцов. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних засад визначення синергетичної ефективності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

005.52:669.013(477)

Я60

Янголь, Ганна Вікторівна

   Управління стратегічною результативністю підприємств (за матеріалами металургійних підприємств) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Вікторівна Янголь. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо управління результативністю металургійних підприємств на стратегічному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

658.014.1:334.7.012(043.3)

Я72

Яремко, Антон Дмитрович

   Адаптивне управління антикризовим потенціалом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Антон Дмитрович Яремко. – Х. : УІПА, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертації досліджено й узагальнено теоретичні засади формування антикризового потенціалу підприємства

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

336.764.2:[]336.71:005.334]

Я73

Яриєв, Самір Сафар Огли

   Інструменти фінансового ринку в управлінні ризиками банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Самір Сафар Огли Яриєв. – К. : КНЕУ ім В. Гетьмана, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню наукових розробок з теоретичних і практичних аспектів використання інструментів фінансового ринку в управлінні ризиками банків в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

338.45:338.2

Я77

Ярошенко, Іван Васильович

   Теоретико-методологічні аспекти формування стратегічних пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу Укаїни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Іван Васильович Ярошенко. – Х. : НДЦІПР, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічного забезпечення формування стратегічних пріоритетів розвитки лісопромислового комплексу України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

339.5:004.738.5](043.0)

Я92

Яценко, Олександр Миколайович

   Напрями інтелектуалізації міжнародної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Миколайович Яценко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено виявленню, узагальненню, систематизації, теоретичних засад інтелектуалізації міжнародної торгівлі та обгрунтуванню напрямів її розвитку у зовнішньоторгівельній діяльності України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)