Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

821(477)

К53

   Книжний гостинець : альманах книжників і книголюбів Волинського Тернополля [Текст]. Вип. 1 / відп. за вип. О. Вальчук. – Кременець : Центр. б-ка ім. Ю. Словацького, 2017. – 318 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

2

94(477.84)

Н38

   Не стихає Чорнобильський біль : хроніка подвигу чорнобильців Тернопільщини [Текст] : кн.-реквієм. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 280 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

3

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказівки та завд. / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.] ; відп. за вип. Н. В. Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 130 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37680/1/NCTZEN%20%281%29.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : КПІЗ / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.] ; відп. за вип. Н. В. Починок. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37681/1/%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97%202020%20%20%2b%20oklad%20%281%29.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : метод. інструментарій / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, І. В. Мельничук [та ін.] ; відп. за вип. Н. В. Починок. – Тернопіль : Економічна думка, 2020. – 167 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37683/1/%d0%a1%d0%a0%202020_%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%20kolir.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

346(477)

Г72

   Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 150 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/gospodarskiy-kodeks-ukraini-1-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

7

657

О-17

   Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 27 груд. 2019 р.] / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 276 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

8

М77

   Моніторинг мережевої безпеки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. : В. В. Яцків, І. З. Якіменко. – Тернопіль : ФО-П Шпак В., 2019. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36006/1/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97_%d0%9c%d0%9c%d0%91.pdf.

9

001.89(075.8)

М54

   Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. В. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36273/1/metod.ta%20org.nauk.doslid..pdf.

10

005.53(075.8)

А64

   Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 183 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36020/1/analit.zabezpech.upravlin.rischen.PDF.

11

330.1(075.8)

І-71

   Інституціональна економіка ІІ [Електронний ресурс] : опорн.консп. лекцій / уклад. О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 106 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35448/1/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.pdf.

12

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб / за ред. : Ю. Г. Козака, О. О. Сукач, Д. М. Бурлаченко. – Вид. 6-те, переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2020. – 270 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/zovnishnoekonomicha-diyalnist-navchalniy-posibnik-vidannya-6-te-pereroblene-za-red-kozaka-yu-g-sukach-o-o-burlachenko-d-m-1/read.

     У навчальному посібнику розкривається економічний зміст та практичні аспекти формування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Досліджуються теоретичні засади, організаційно-правові умови та методичні підходи щодо оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі зовнішньоекономічної діяльності

13

338.24

У45

   Українські реформи після революції гідності. Що зроблено, чому не більше та що робити далі [Текст] / пер.М. Новохацька. – [б. м.] : [б. в.], 2019. – 213 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

14

004.4(075.8)

Б40

   Безпека програм та даних [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 50 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36004/1/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80_%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85_LEC_2019.pdf.

     Наведено теоретичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення. Наведено характеристику сучасних систем захисту програмних продуктів та різних засобів, що застосовуються для зламу існуючих систем захисту програмного забезпечення та автоматизованих систем. Розглянуто моделі розповсюдження програмного забезпечення.

15

346.9(477)

Г72

   Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 155 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/gospodarskiy-protsesualniy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

16

33

Е40

   Економічна парадигма сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 30 жовт. 2019 р.] / відп. за вип. Г. І. Ляхович ; ред. кол. : Г. І. Ляхович, Л. М. Алексеєнко, І. М. Білецька [та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – 352 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Smart Building and City [Текст] = Інтернет речей для розумного будинку та міста : trainings / O. V. Drozd, D. A. Maevsky, O. J. Maevskya [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 156 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Internet of Things for Smart Building and City.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

Kuts

Kutsenko, A.

   Mechanics of materials: Theory and Problems [Електронний ресурс] = Механіка матеріалів: теорія та задачі : textbook / A. Kutsenko, M. Bondar, V. Pryshliak. – К. : ЦУЛ, 2018. – 599 p. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/mechanics-of-materials-theory-and-problems-textbook-a-kutsenko-m-bondar-vpryshliak-1/read.

     In this book the basic questions of Strength of materials are consistently expounded, among them: basic concepts and hypotheses of resistance of materials; calculations are on durability and rigidity of elements of constructions, which work on compression and tension, on direct shear and twisting; a construction of diagrams of internal efforts is for a bar; a calculation of beams is on durability; methods of determination of deformations of beam: double - integration method, Castigliano's theorem and Verescagin's rule, their application, is for determining the unknown reactions of statically indeterminate of beams and frames.

19

Voin

Voinalovych, O. V.

   Occupational Safety and Health : practical [Електронний ресурс] = Охорона праці : практикум : навч. посіб. / O. V. Voinalovych, S. M. Golopura. – К. : ЦУЛ, 2018. – 449 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/occupational-safety-and-health-practical-okhorona-pratsi-praktikum-voynalovich-o-v-golopura-s-m-1/read.

    У навчальному посібнику представлено зміст і порядок виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Основи охорони праці». Детально описано методики проведення робіт, що стосуються навчання з питань охорони праці, розслідування нещасних випадків на виробництві; виявлення і визначення шкідливих і небезпечних виробничих чинників та заходи щодо зниження їх несприятливого впливу на організм працівника. Представлено описи лабораторно- практичних робіт, короткі теоретичні відомості, розрахункові формули, витяги з довідкових матеріалів, враховано вимоги чинних нормативно-правових актів з охорони праці. Посібник сформовано у стислій формі, ілюстровано фотографіями, рисунками та блок-схемами, в яких представлено порядок виконання заходів з охорони праці. Рекомендовано для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» технологічних, інженерних та економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів, які вивчають дисципліну англійською мовою.

20

331.1:658:3:621

А66

Андросова, Олена Федорівна

   Стратегія формування корпоративної культури та ефективність від її реалізації на підприємствах машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Федорівна Андросова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці концептуальних і методико-прикладних засад стратегії формування корпоративної культури та ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

340.1(477)

А66

Андрухів, Олег Ігорович

   Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках : історико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Олег Ігорович Андрухів. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано виявлені джерела, в тому числі раніше неопубліковані, в яких розкриваються практичні аспекти діяльності закладів опіки безпритульних та бездоглядних дітей у західних областях УРСР у 1940-1950-х рр.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

Б39

Безверхий, К. В.

   Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : навч. посіб / К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2020. – 312 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblik-v-byudzhetnikh-ustanovakh-bezverkhiy-k-v-1/read.

     Навчальний посібник «Облік в бюджетних установах» містить актуальні теми, з яких студент отримує необхідну кількість корисних знань стосовно основ побудови бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору економіки; обліку основних засобів бюджетних установ; обліку нематеріальних активів бюджетних установ; обліку запасів бюджетних установ; обліку фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ; обліку зобов’язань; обліку розрахунків із заробітної плати та страхування; обліку результатів виконання кошторису бюджетних установ; обліку доходів і витрат бюджетних установ; інвентаризації в бюджетних установах; фінансової звітності бюджетних установ. У кінці кожної теми студентам запропоновано перевірити рівень якості засвоєння навчального матеріалу через контрольні питання та тестові завдання, що стимулює самостійну роботу. Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які навчаються за програмою підготовки бакалавра. Навчальний посібник рекомендується для підготовки керівників, економістів, бухгалтерів, менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які займаються веденням та організацією бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору.

23

338:332

Б48

Бережницька, Галина Іванівна

   Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Іванівна Бережницька. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретичні і методичні основи формування стратегічних імперативів управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

339.138

М27

   Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Текст] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37699/1/%21%21%21Monograf_2019_Tema.pdf.

     У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади маркетингового забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту, дослідлжено потенціал маркетингу у його забезпеченні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

25

336.276.4

Б85

Босенко, Олександр Сергійович

   Управління державним та гарантованим державою боргом як складова євроінтеграційного процесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Сергійович Босенко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність управління державним та гарантованим державою боргом в Україні, визначено основні теоретико-методологічні підходи до управління боргом, проведено аналіз та порівняння системи боргового управління в країнах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

338.242.4

Б93

Бутенко, Віра Михайлівна

   Державне регулювання розвитку біоекономіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віра Михайлівна Бутенко. – К. : НУБПУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних засад, методологічних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо впливу державного регулювання на розвиток біоенергетики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

351.83:331.2

В20

Васюренко, Лариса Валентинівна

   Механізм державного регулювання організацією оплати праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Валентинівна Васюренко. – К. : НАУ, 2019. – 46 с.

     В авторефераті дисертації виконано теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливої науково-прикладної проблеми, пов'язаної з розробленням теоретико-методологічних основ державного регулювання організацією оплати праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

340.13+94(477)

В61

Вовчук, Микола Васильович

   Правові основи протидії злочинності у державних утвореннях на території Наддніпрянської України (1917-1922 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Микола Васильович Вовчук. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено нормативно-правові акти, архівні документи, матеріали, теоретичні праці, що дозволило провести комплексний історико-правовий аналіз створення та розвитку правових основ протидії злочинності в УНРчасів Центральної Ради та Директорії, Українській державі та УСРР у 1917-1922 рр.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

336.14

В64

Возненко, Андрій Анатолійович

   Державне регулювання стратегічних секторів національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Анатолійович Возненко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню шляхів забезпечення якісних змін у механізмі державного регулювання розвитку стратегічних секторів національної економіки та розробленню практичних рекомендацій щодо впровадження методічних підходів під час прийняття управлінських рішень у сфері державного регулювання стратегічних секторів для забезпечення сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

338.242.4:339.9.012.435

Г15

Галасюк, Віктор Валерійович

   Державне регулювання трансформації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віктор Валерійович Галасюк. – К. : НАУ, 2019. – 32 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретико-методологічні засади і розроблено практичні рекомендації щодо державного регулювання трансформації національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

656.078.8:005.336(043.3)

Г17

Галькевич, Марина Владиславівна

   Управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Владиславівна Галькевич. – К. : ПрАТ ВНЗ МАУП, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи наведено нове вирішення наукової проблеми управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств шляхом обгрунтування теоретико-методичних засад та надання практичних рекомендацій щодо використання організаційно-економічного механізму при управлінні потенціалом їх конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

004.02:004.4

Г29

Гейко, Геннадій Вікторович

   Моделі, методи та програмні компоненти бортової комп'ютерної системи дизель-поїзда [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Геннадій Вікторович Гейко. – К. : НТУ ХПІ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичної задачі, яка полягає в розроблені та дослідженні моделей, методів та програмних компонентів бортової комп'ютерної системи керування дизель-поїзда з метою уточнення метода тягових розрахунків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

340.12

Г34

Гентош, Ростислав Євгенович

   Диспозитивність у правовому регулюванні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ростислав Євгенович Гентош. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням значення місця і ролі диспозитивності у правовому регулюванні. Визначено стан дослідження диспозитивності у правовому регулюванні, систему методів вивчення дезпозитивності у праві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

330.341.2:005.585

Г55

Глушач, Юлія Станіславівна

   Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Юлія Станіславівна Глушач. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 17 с.

     На основі інтеграції еволюційної, функціональної, інституційної, поведінкової парадигм визначено місце та роль рейтингування механізмів в господарських трансформацій; обгрунтовано амбівалентність впливу рейтингу на вибір економічними суб'єктами напрямів господарського розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

338.24:[005.591:005.21]

Г65

Гончар, Лілія Олександрівна

   Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лілія Олександрівна Гончар. – К. : НАУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг крізь призму розроблених та обгрунтованих теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій з означеної проблеми.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

334

Р31

Горан, Т. А.

   Реалії та перспективи публічно-приватного партнерства [Текст] : кол. моногр. / Т. А. Горан, С. Ф. Григорів, В. І. Данилишин ; за заг. ред. М. В. Дмитришин. – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – 240 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

502/504(075.8)

Е40

   Екологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Горун, Г. І. Пиріг, В. В. Файфура, М. М. Федірко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 156 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологія...pdf.

     У навчальному посібнику "Екологія" розглянуті наукові засади раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, вплив антропогенних чинників на стан довкілля.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

38

502.33:332.2:631.1

Г81

Грещук, Галина Ігорівна

   Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Галина Ігорівна Грещук. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичну сутність та зміст землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

340.12(09)(075.8)

Г90

Грубінко, А. В.

   Історія держави і права зарубіжних країн та римське право [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 384 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37697/1/%d0%90.%20Grubinko%20red.%202019.pdf.

     У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія

держави і права зарубіжних країн та римське право» наведено найбільш яскраві

приклади (типи) державно-правових систем ключових регіонів світу, що історично

визначали і нині визначають основні тенденції розвитку держави і права. У посібнику враховано провідні надбання вітчизняної та зарубіжної історико-правової науки, результати наукових розробок проблем римського права. Видання є спробою автора максимально вичерпно та водночас доступно викласти складні проблеми становлення і функціонування суспільно-економічних структур, державно-правових систем у різних країнах і регіонах світу у різні історичні періоди.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

40

Г90

Грубінко, А.

   Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах військового конфлікту : міжнародний досвід і вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / А. Грубінко, А. Кучер. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf.

     В публікації висвітлено результати дослідження проблеми правового

гарантування екологічної безпеки в умовах військового конфлікту, що

надзвичайно актуально для України. Зазначається, що виникнення ризиків

для життя і здоров’я людини, які часто зумовлює незадовільний стан

довкілля, потребує пошуку оптимальних шляхів ліквідації їх наслідків у

випадку надзвичайних екологічних ситуацій та можливого попередження.

41

Г97

Гуцаленко, Л. В.

   Облік і звітність суб'єктів малого бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова. – К. : ЦУЛ, 2019. – 392 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblik-i-zvitnist-subektiv-malogo-biznesu-gutsalenko-l-v-marchuk-u-o-melyankova-l-v-1/read.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу України. Акцентовано увагу на загальних положеннях організації діяльності та системи обліку суб’єктів малого бізнесу, а також на формуванні фінансової та інших видів звітності і особливостях оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

42

347.71

Д18

Даниленко, Дмитро Віталійович

   Уніфікація колізійних норм про перевезення морем пасажирів та їх багажу в міжнародному приватному праві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.003 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитро Віталійович Даниленко. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є першим комплексним монографічним дослідженням проблеми, що виникають у сфері реалізації уніфікованих колізійних норм про перевезення пасажирів та їх багажу в міжнародному приватному праві та пов'язаних з цим актуальних теоретичних і практичних питань

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

005:[316.77:378]

Д27

Дейнега, Інна Олександрівна

   Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Олександрівна Дейнега. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні і методичні положення щодо засад формування комплексу маркетингових комунікацій ЗВО та розроблено практичні рекомендації щодо їхньої реалізації в умовах поглиблення лібералізації ринку освітніх послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

339.92

Д36

Дербеньова, Яна Валеріївна

   Розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яна Валеріївна Дербеньова. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи удосконалено визначення поняття "розвиток зони вільної торгівлі", "поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі", "міжнародна економічна дезінтеграція", розкрито механізм функціонування та запропоновано теоретичний підхід до аналізу зон вільної торгівлі за станом їх життєвого циклу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

45

338.1:658.1(043.3)

Д40

Джерелюк, Юлія Олександрівна

   Системне забезпечення антикризової стійкості підприємств у конкурентному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Джерелюк. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методологічних, концептуальних і методико-прикладних основ системного забезпечення антикризової стійкості підприємств у конкурентному середовищі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

340.11:340.114.3

Д43

Дзюбак, Софія Василівна

   Втілення функціональності в основних типах праворозуміння [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Софія Василівна Дзюбак. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено комплексний теоретико-правовий аналіз особливостей втілення функціональностей в основних типах праворозуміння. Досліджено співвідношення правової природи функцій та функціональності в сучасній юридичній науці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

339.5

Д43

Дзюбановська, Н. В.

   Прагматизм оцінювання міжнародної торгівлі країни : методи і моделі [Текст] : монографія / Н. В. Дзюбановська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 299 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37630/1/%d0%94%d0%b7%d1%8e%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf.

     У монографії розглянуто застосування математичного апарату до оцінювання міжнародної торгівлі країн. На основі проведеного дослідження розроблено науковий підхід до оцінювання міжнародної торгівлі на основі поєднання статистичного і економетричного аналізів та комплексу показників, які характеризують економічний розвиток, демографічну ситуацію, зовнішню торгівлю країн тощо і їх взаємозв'язок.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

48

347.921:961.1:952

Д45

Дика, Алла Олександрівна

   Спір про право у цивілістичному процесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.003 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Алла Олександрівна Дика. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню поняття "спір про право" у цивілістичному процесі, до якого запропоновано включити і реєстраційний процес, щоб привернути увагу науковціів до історичних неузгодженостей в його регламентації, які проявляються у повноваженнях реєстраторів та у понятійному апараті.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

336.717.6

Д53

Дмитренко, Тетяна Леонідівна

   Фінансовий моніторинг вексельного обігу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Леонідівна Дмитренко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теоретичних засад здійснення фінансового моніторингу операцій з векселями та перспективних напрямів його розвитку. На основі систематизації та кретичного аналізу наукових досліджень закордонних і вітчизняних вчених розкрито економічну сутність фінансового моніторингу обігу векселів та обгрунтовано об'єктивну необхідність використання вексилів у вирішенні ряду проблем у діяльності суб'єктів господарювання в період кризи неплатежів, що зможе пожвавити рух фінансів і сприяти розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

339:004.738.5(477)

Д53

Дмитрієва, Наталія Олександрівна

   Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Олександрівна Дмитрієва. – К. : НАУ, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і прикладних положень розвитку електронної торгівлі в національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

336.144.36:63-027.3:336.7

Д99

Дяченко, Юлія Анатоліївна

   Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Анатоліївна Дяченко. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні, методичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо формування й розвитку механізмів прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

339.137.2:631.115.1

Є70

Єременко, Денис Володимирович

   Забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис Володимирович Єременко. – К. : НУБПУ, 2019. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи доведено, що основним напрямом розвитку вітчизняного фермерства є забезпечення конкурентоспроможного високотоварного виробництва сільськогосподарської продукції разом із розширенням сфери виробничо-господарської діяльності.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

65.015.3

Ж68

Жигулін, Олександр Ігорович

   Напрями удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Ігорович Жигулін. – К. : НУБПУ, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обґрунтуванню процесу управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу. У роботі узагальнено теоретико-методологічні засади та розроблено методологічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

004.94

З-13

Завгородня, Ганна Анатоліївна

   Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності об'єкта техногенної небезпеки [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ганна Анатоліївна Завгородня. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 192 с.

     Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі розробки моделей і методів зниження ризику виникнення техногенних аварій шляхом створення інформаційної технології, що дозволяє підвищити надійність АГЗС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

004.94

З-13

Завгородня, Ганна Анатоліївна

   Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності об'єкта техногенної небезпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ганна Анатоліївна Завгородня. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної задачі розробки моделей і методів зниження ризику виникнення техногенних аварій шляхом створення інформаційної технології, що дозволяє підвищити надійність АГЗС.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

56

821(477)

З-26

Заморська, Л.

   Храм душі [Текст] : поезії / Л. Заморська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літх/Храм душі.pdf.

     Осановна тема творів автора - стосунки між людьми, часто складні, суперечливі.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

57

340:114.3:340.115.6

З-42

Зварич, Роман Васильович

   Трансформація регулятивної функції права : історико-правове та компаративне дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Роман Васильович Зварич. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений історико-правовому та корпоративному дослідженню особливостей становлення, юридичного закріплення та реалізації регулятивної функції права у мережах різних історичних типів права, правових сімей сучасності та правової системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

338.45:005.95:005.336.1(043.3)

З-63

Зіновська, Світлана Ігорівна

   Управління ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Ігорівна Зіновська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо налагодження управління ефективності використання персоналу на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

004:021:004.92

К32

Квасневський, Владислав Михайлович

   Моделі і методи інформаційного моделювання об'єктів у Allplan [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Владислав Михайлович Квасневський. – К. : КНУБА, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливої науково-практичної проблеми автоматизації процесу інформаційного моделювання будівельних об'єктів на різних етапах життєваго циклу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

342.73:630.18

К45

Киценко, Олександр Петрович

   Правове регулювання державної фінансової підтримки лісового господарства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Петрович Киценко. – К. : НУБПУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням правового забезпечення державної фінансової підтримки лісового господарства в Україні. На підставі аналізу теоретичних наукових здобутків провідних вчених щодо бюджетного фінансування, загальної і спрощеної системи оподаткування лісокористувачів, а також правових норм вітчизняних і зарубіжних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів щодо державного регулювання фінансової підтримки лісового господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

351.72:336.1(477)(043.5)

К49

Клімова, Світлана Миколаївна

   Організаційно-правові основи управління публічними фінансами в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Світлана Миколаївна Клімова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 33 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове вирішення наукової проблеми - визначення сутності загальних правових і головних організаційних засад у галузі управління публічними фінансами та сформульовано напрями їх удосконалення в Україні.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

338.45:336.22(043.3)

К56

Коваленко, Артем Вікторович

   Організаційно-економічний механізм формування податкової політики промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артем Вікторович Коваленко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та розробці теоретичних, методичних засад щодо застосування організаційно-економічного механізму формування податкової політики промислових підприємств та її оптимізації шляхом введення екологічного податку та податку на виведений капітал, який сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

340.132.61

К56

Коваль, Наталія Тарасівна

   Засадничі принципи правозастосування у розбудові правової держави : методологічні основи концептуалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Наталія Тарасівна Коваль. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Правозастосування розглядається як особлива форма реалізації права, як багатоаспектний чинник регулювання суспільних відносин у правовій державі. Обгрунтовано сутність базових принципів організації і методики правозастосовної діяльності, здійснюється аналіз механізмів функціонування правової держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

347.44:616-089.843

К56

Ковальський, Михайло Миколайович

   Цивільно-правове регулювання надання медичних послуг у сфері трансплантації анатомічних матеріалів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Михайло Миколайович Ковальський. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним науковим дослідженням цивільно-правового регулювання надання медичних послуг у сфері трансплантації анатомічних матеріалів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

336.143

К64

Коноваленко, Дмитро Валерійович

   Дефіцит сектору державного управління та його прогнозування в системі управління державними фінансами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Валерійович Коноваленко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 23 с.

     Дослідження присвячено обгрунтованню теоретико-методичних засад, науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо напрямів та механізмів регулювання дефіциту сектору загального державного управління (СЗДУ) України в системі управління державними фінансами на основі розробленого інструментарію його моделювання та прогнозування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

338.2

К67

Корнєєва, Ю. В.

   Державне регулювання інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Корнєєва. – К. : ЦУЛ, 2020. – 620 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/derzhavne-regulyuvannya-investitsiynoi-diyalnosti-korneeva-yu-v-1-1-1/read.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення системи державного регулювання інвестиційної діяльності крізь призму еволюційного розвитку економічної думки щодо необхідності й особливостей державного регулювання економічних процесів загалом та інвестицій зокрема.

67

343.973:343.352

К71

Косиця, Ольга Олексіївна

   Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав викривачів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ольга Олексіївна Косиця. – Суми : СДУ, 2019. – 35 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового механізму забезпечення прав викривачі в Україні. Уточнено поняття викривача, його права та обов'язки, гарантії діяльності, та відповідальність, а також принципи викривання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

338.43(477)

К72

Костецький, Я. І.

   Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України : теорія і практика [Текст] : монографія / Я. І. Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 356 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37700/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%AF.I._%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB.pdf.

     У монографії узагальнено і висвітлено специфіку організаційної структури, механізм функціонування та поглиблено теоретико-методологічні засади розвитку аграрного сектору України. Здійснено оцінку стану та проблем розвитку аграрної галузі. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності діялності, визначення пріоритетів та формування ефективної стратегії соціально-економічного розвитку аграрного сектору.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

69

331.2:331.108(043.5)

К77

Кравченко, Олександр Олександрович

   Оплата праці в контексті забезпечення кадрової безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 -демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Олександр Олександрович Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню науково-теоретичних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо регулювання оплати праці в контексті забезпечення кадрової безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

657.37(075.8)

Ф59

   Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 478 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37631/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0.pdf.

     Структура підручника побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань, розкриваються господарські процеси та пов'язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів та їх оподаткування.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

71

338.24:343.37:502.11(043.3)

К88

Кубатко, Вікторія Василівна

   Державна політика детінізації економіки України з урахуванням економіко-екологічних факторів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Василівна Кубатко. – Суми : СДУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи удосконалено визначення сутності тіньового сектору національної економіки, систематизовано теоретико-методичне підгрунтя формування державної політики детінізації економіки, удосконалено методичні положення оцінювання рівня тінізації економіки за видами економічної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

К90

Кулик, В. А.

   Облікова політика підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. А. Кулик, З. М. Левченко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 238 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblikova-politika-pidpriemstva-navchalniy-posibnik-kulik-v-a-levchenko-z-m-1/read.

     У навчальному посібнику висвітлене законодавче та нормативно-правове забезпечення формування облікової політики підприємств, зокрема, підприємств аграрного сектору економіки. Зазначені мета та завдання облікової політики. Визначено місце в організації бухгалтерського обліку та формуванні фінансової звітності підприємств, вимоги і принципи формування облікової політики, основні методологічні підходи та наведені приклади розрахунків. До кожної теми запропоновані методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для вивчення методики формування облікової політики підприємства студентами економічних спеціальностей. Він також буде корисний практикуючим фахівцям з бухгалтерського обліку та оподаткування.

73

341.384:347.122(477)(043.3)

Л54

Лещинська-Вьонцек, Магдалена

   Цивільно-правова відповідальність держави у правовідносинах реституції власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Магдалена Лещинська-Вьонцек. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню цивільно-правової відповідальності держави у правовідносинах реституції власності. Охарактеризовано правовідносини реституції власності. Визначено ознаки, принципи та умови цивільно-правової відповідальності держави у правовідносинах реституції власності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

338.45:004(043.5)

Л72

Лозиченко, Олександр Миколайович

   Інформаційне забезпечення в управлінні промисловим підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Миколайович Лозиченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення в управлінні промисловим підприємством.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

004.91

М13

Мазурець, Олександр Вікторович

   Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Вікторович Мазурець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвяченй розробці інформаційної технології автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

76

004.91

М13

Мазурець, Олександр Вікторович

   Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Олександр Вікторович Мазурець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 217 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

331.108.38

М17

Максимюк, Ганна Миколаївна

   Організаційно-економічні важелі рейтингування трудового потенціалу в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ганна Миколаївна Максимюк. – К. : НАУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-концептуальних засад і методичного інструментарію управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336:351.63(477)(043.5)

М19

Малиш, Дмитро Олексійович

   Фінансова безпека підприємств під впливом нестабільності фінансового сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Олексійович Малиш. – Суми : СДУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретичних засад та науково-методичних підходів до формування фінансової безпеки підприємств в умовах нестабільності фінансового сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

336.71(1.65)(078.3)

М62

Миненко, Лілія Миколаївна

   Розвиток банківського нагляду на консолідованій основі в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Миколаївна Миненко. – Суми : СДУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на розвиток теоретичних засад і науково-методичних підходів банківського нагляду на консолідованій основі в Україні. У роботі поглиблено трактування змісту банківського консолідованого нагдяду та виділено п'яти рівнів його здійснення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

94(477)

М69

Михайлова, В. Г.

   З Україною в серці [Текст] : худ.-публ. портрети-нариси / В. Г. Михайлова. – Запоріжжя : Кераміст, 2016. – 237 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/З Україною в серці.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

81

342.9

М74

Моісєєв, Михайло Сергійович

   Адміністративно-правовий статус державного бюро розслідувань України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Михайло Сергійович Моісєєв. – Суми : СДУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений аналізу адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідувань України, а також визначенню напрямків його удосконалення. Розкрито історичні аспекти становлення ДБР, а також його місце в сучасній системі правоохоронних органів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

342.95(477)

Н56

Нестор, Наталія Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Володимирівна Нестор. – Суми : СДУ, 2019. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні та опрацюванні на цій основі відповідної концепції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

332.3:332.142.6

Н56

Несторяк, Юрій Юрійович

   Еколого-економічна оцінка відтворення біорізноманіття лісів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Юрій Юрійович Несторяк. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-метогдологічні засади еколого-економічної оцінки відтворення біорізноманіття лісів, зокрема розкрито сутність, складові та функції біорізноманіття лісів, а також методичні підходи до еколого-економічного оцінювання відтворення лісового біорізноманіття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

338.45:658.5:004.9

Н59

Нечепуренко, Дмитро Станіславович

   Модернізація систем автоматизації управління підприємствами машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Станіславович Нечепуренко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 23 с.

    Автореферат дисертаційного дослідження присвячений узагальненню наукових підходів щодо застосування автоматизованих систем управління на підприємствах машинобудування.

Визначено теоретичні та практичні засади формування систем управління технологічними, виробничими та фінансовими процесами на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

342.9

Н73

Новицька, Марина Миколаївна

   Адміністративно-правове регулювання трансплантації атомічних матеріалів людині в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Марина Миколаївна Новицька. – Суми : СДУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вивченню сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання трансплантації атомічних матеріалів людини в Україні та визначенню напрямків його вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

338.24:[330.34+656](477)

О-35

Овчар, Петро Андрійович

   Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах трансформації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Петро Андрійович Овчар. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     У роботі поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження розвитку автотранспортної галузі та сформульовано рекомендації щодо вдосконалення її регулювання в контексті забезпечення очікуваних трансформаційних змін у національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

303.7(075.8)

М54

   Методи аналізу в агрономії та агроекології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Овчарук, В. І. Овчарук, О. В. Овчарук [та ін.] ; за ред. В. І. Овчарука. – Х. : Мачулин, 2019. – 362 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методи аналізу в агрономії та агроекології.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

88

336.1:336.2:336.5

П14

Палійчук, Тетяна Володимирівна

   Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Володимирівна Палійчук. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 28 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження теорії та практики упровадження і подальшого розвитку фіскальної децентралізації в Україні. Запропоновано напрями розв'язання важливої наукоково-практичної задачі щодо визначення механізмів досягнення оптимального розподілу дохідних джерел формування бюджетів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

657(075.8)

П16

Панасюк, В. М.

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 328 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37678/1/ZAZA.pdf.

     У посібнику розкриваються основні поняття і принципи бухгалтерського

обліку, теоретико-практичні засади формування та зберігання облікової

інформації в системі управління економічними процесами суб‘єктами

господарювання. Викладено методику основних облікових і технологічних

процедур роботи у напрямку обліково-інформаційного забезпечення

управління господарськими операціями та засобами у відповідності до чинного

законодавства. Окремо подаються напрями виявлення та способи уникнення

можливих негативних впливів чинників внутрішнього й зовнішнього

середовища на базі чинної облікової методики. Теоретичний матеріал

підкріплено цифровими прикладами, ілюстровано схемами, рисунками,

таблицями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

339.137

П18

Пархомець, М. К.

   Підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, І. С. Соловей ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 232 с.

     У монографії розглянуто організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

91

339.137/138-044.332:658]:(043.3)

П34

Піскун, Донатас Натанович

   Маркетингове адаптивне управління конкурентоздатністю підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Донатас Натанович Піскун. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений формуванню теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо побудови та впровадження структурнологічної моделі маркетингове адаптивне управління конкурентоздатністю підприємства за умов євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

П44

Подолянчук, О. А.

   Облік в фермерських господарствах [Електронний ресурс] : навч. посіб / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 374 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblik-v-fermerskikh-gospodarstvakh-podolyanchuk-o-a-koval-n-i-gudzenko-n-m-1/read.

     У навчальному посібнику викладено особливості обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств, розкрито методику формування фінансової та податкової звітності. Структура посібника включає методичні матеріали до вивчення лекційного курсу; навчальні завдання для практичних занять; питання, тести та завдання для перевірки знань. Відповідно до програми курсу представлено характеристику форм обліку у фермерських господарствах залежно від їх розміру та специфіки діяльності, методику та організацію проведення обліку господарської діяльності фермерських господарств, особливості оподаткування та порядок формування фінансової і податкової звітності господарства

93

658:005.922.1:33-044.247(043.3)

П54

Поляков, Павло Андрійович

   Структура системи управління економічною безпекою підприємства за умови розвитку інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Андрійович Поляков. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений формуванню теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо побудови структури системи управління економічною безпекою промислових підприємств за умов посиленого впливу інтеграційних процесів на їх господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

620.9-049.5-021.387

П80

Прокіп, Андріан Володимирович

   Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в контексті парадигми сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Андріан Володимирович Прокіп. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи дослідженні теоретико-методологічні та прикладні аспекти проведення гарантування енергетичної безпеки країни у у відповідність із принципами сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

658.012.32

П80

Прокопенко, Юрій Олексійович

   Ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Олексійович Прокопенко. – К. : ПрАТ ВНЗ МАУП, 2019. – 20 с.

     У роботі уточнено базові детермінанти поняття "ефективне управління інновацйними проектами", що дозволило поглибити змістовне тлумачення даного поняття за інформаційним підходом. Окреслено за цілісно орієнтованим підходом ключові параметри та критерії оцінки сукупної ефективності управління інноваційними проектами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

339.138:[339.9+004](043.3)

П87

Птащенко, Олена Валеріївна

   Міжнародний маркетинг високих технологій у глобальному економічному просторі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олена Валеріївна Птащенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 509 с.

     У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретико- методологічних засад і прикладних аспектів формування міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобального економічного простору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

339.138:[339.9+004](043.3)

П87

Птащенко, Олена Валеріївна

   Міжнародний маркетинг високих технологій у глобальному економічному просторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Валеріївна Птащенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження теоретико- методологічних засад і прикладних аспектів формування міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобального економічного простору.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

98

332.14:336.14:330.322:336.77

П90

Пухир, Світлана Тимофіївна

   Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Тимофіївна Пухир. – Львів : НАНУ ІРД ім. М. І. Долішнього, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито еволюцію теорій регіонального розвитку, систематизовано найбільш актуальні наукові теорії, які становлять концептуальний базис регіональної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

811.111(075.8)

П99

П'ятничка, Т. В.

   Практикум з англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Т. В. П'ятничка, І. Ф. Шилінська, Л. М. Штохман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 160 с.

     У посібнику представлено матеріал, спрямований на формування професійно-мовленнєвої ІТ-фахівців. Запропоновані завдання складені на основі матеріалів оригінальних джерел, які є частково адаптовані.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

100

342.9

Р18

Раімов, Руслан Ікрамович

   Адміністративно-правове регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Руслан Ікрамович Раімов. – Сими : СДУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню особливостей адміністративно-правового регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах електроенергетики та комунальних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

347.921.8(477)(043.3)

Р57

Рішко, Марія Іванівна

   Забезпечення права на безоплатну правову допомогу в Україні : теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Марія Іванівна Рішко. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному теоретико-правовому дослідженню права людини на безоплатну правову допомогу та його забезпечення в Україні. Значну увагу приділено розкриттю сутності безоплатної правової допомоги, права людини на безоплатну правову допомогу та його забезпечення .

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

331.5.024.5:331.52

Р82

Рубежанська, Вікторія Олегівна

   Державне регулювання розвитком національного ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Олегівна Рубежанська. – К. : НАУ, 2019. – 25 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання розвитком національного ринку праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

347.91/.95.023(043.5)

Р98

Рябченко, Юрій Юрійович

   Суб'єкт цивільного процесуального права у сучасній парадигмі права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юрій Юрійович Рябченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 32 с.

     У роботі розкрито сутність суб'єкта цивільного процесуального права як категорії, в якій відображено правові властивості людини, що в підсумку підкреслює висхідний характер соціально-правової цінності суб'єкта у цивільних-процесуальних правовідносинах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

316.343.654:316.34(477)

С16

Сало, Яна Вікторівна

   Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формуванні українського середнього класу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 -демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Яна Вікторівна Сало. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений роз'язанню актуальної наукової проблеми обґрунтування теоретичних положень і методологічних підходів до дослідження середнього класу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

347.998.85

С40

Сіренко, Дмитро Олександрович

   Правові засади запобігання адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупціїю, здійснюваного суб'єктами приватної детективної діяльності. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Дмитро Олександрович Сіренко. – К. : НУБПУ, 2019. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено завдання доведення та обгрунтування участі суб'єктів приватної детективної діяльності під час запобігання і протидії адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

347.215(043.5)

С47

Сліпченко, Анатолій Святославович

   Способи та форми цивільного обороту речей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Анатолій Святославович Сліпченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 18 с.

     У роботі проведено аналіз існуючих підходів до розуміння поняття "цивільний оборот".

Запропоновано авторське визначення поняття "цивільний оборот" шляхом виокремлення необхідних та достатніх елементів, які найбільш точно розкривають його зміст.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

519.6(075.8)

С72

Співак, І. Я.

   Прикладні аспекти інтервальних обчислень [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Співак, С. Я. Крепич ; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : ФОП Паляниця, 2019. – 154 с.

     Інтервальні обчислення є теоретичною основою усіх інтервальних методів моделювання. Своєю чергою інтервальні обчислення побудовані на базі методів інтервального аналізу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

108

004.41:004.78

С75

Стадник, Марія Андріївна

Інформаційна технологія аналізу усталених зорових викликаних потенціалів у задачах офтальмодіагностики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марія Андріївна Стадник. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальне наукове завдання - підвищення ефективності діагностики зорового аналізатора людини внаслідок реалізації ІТ аналізу усталених ЗВП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

332.14

Т41

Тимечко, І.

   Територіальна громада у транскордонному просторі : чинники, закономірності, пріоритети розвитку [Текст] : монографія / І. Тимечко. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 444 с. – (Транскордонне співробітництво).

     У монографії представлено результати дослідження теоретичних і прикладних аспектів життєдіяльності територіальної громади у транскордонному просторі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

110

737(03)

Т41

Тимошик, М. М.

   Значки і медалі Тернопілля [Текст] : довід.-енцикл. кат. / М. М. Тимошик. – 2-ге вид. – Тернопіль : Джура, 2018. – 360 с.

     У цьому каталозі фалеристики "Значки і медалі Тернопілля" вперше за всю історію краю зібрано дані про значки і медалі Тернопільщини, також подані фотоматеріали.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

111

658.1:005.21]:339.137

Т86

Тур, Олександр Васильович

   Управління стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Васильович Тур. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи викладено авторський підхід до управління стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості на основі проведення аналізу структурних складових ринкової стійкості, включено в процедуру формулювання стратегії аналізу ланцюга створення цінності та використання державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення ринкової стійкості переробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

005.35:658:331.108(043.3)

Т98

Тюхненко, Наталія Анатоліївна

   Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Анатоліївна Тюхненко. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 41 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений науковому обгрунтуванню та розробленню теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій щодо формування й оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу переробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

340.12

Ф26

Фаст, Олексій Олександрович

   Внесок середньовічної правової думки у формування концепції верховенства права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Олексій Олександрович Фаст. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Проаналізовано та узагальнено основні наукові підходи до визначення природи верховенства права та виявлено його найбільш визначальні та універсальні ознаки. Запропоновано авторське визначення верховенства права, як панування в державі і суспільстві легітивного закону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

339.138:338.439

Ф33

Федорова, Надія Євгенівна

   Адаптація комунікативної складової комплексу маркетингу підприємств харчової галузі до сучасних ринкових умов [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Євгенівна Федорова. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений удосконаленню теоретичних положень, розробленню науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробних підприємств харчової галузі до сучасних ринкових умов.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

330:005.722(043.3)

Ц58

Циганова, Олександра Сергіївна

   Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Сергіївна Циганова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних, методичних і практичних положень щодо формування та функціонування ефективної системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

339.92

Ш26

Шаров, О. М.

   Економічна дипломатія : основи, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / О. М. Шаров ; відп. за вип. А. Ю. Іщенко. – К. : НІСД, 2019. – 560 с.

     У виданні висвітлюються загальнотеоретичні питання економічної дипломатії як науки міжнародних економічних відносин і засобу здійснення зовнішньоекономічної політики держави, розглядається категорійний апарат.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

117

338.47:629.33

Ш38

Шевченко, Інна Юріївна

   Регулювання розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Юріївна Шевченко. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних і концептуальних засад розвитку автомобільної промисловості та формуванню рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання розвитком автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

340.12(477)

Ш38

Шевчук, Любомир Васильович

   Динаміка змісту правової ілеології в українському конституційному законодавстві : історико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Любомир Васильович Шевчук. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

    В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексний науковий синтез джерел та історіографії проблеми динаміки змісту правової ідеології в історичній ретроспективі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

159.9

Ш92

Штокалюк, Д. З.

   Графологія про українських політиків та ворогів України [Текст] / Д. З. Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Графологія про українських політиків.pdf.

   Політичне життя завжди було, є і буде актуальним для політично зрілих і свідомих громадян, зокрема політичні діячі, котрі формують засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

120

Я45

Якименко, І. З.

   Цифрова криміналістика [Електронний ресурс] : консп. лекцій / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 109 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36005/1/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97_%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf.

121

Я45

Якименко, І. З.

   Менеджмент інформаційної безпеки [Електронний ресурс] : консп. лекцій / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 136 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36025/1/%d0%9c%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_I%d0%91_%d0%af%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86ii.pdf.

122

346.7:004.77

Я66

Янчук, Юлія Вікторівна

   Правове регулювання інформаційних відносин в глобальній мережі інтернет [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юлія Вікторівна Янчук. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений дослідженню питання правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет. Обгрунтовано необхідність розроблення юридичної концепції мережі Інтернет задля визначення оптимального напряму законодавчого регулювання суспільних відносин, що пов'язані з її використанням.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

658.1.656.6(043.3/.5)

Я75

Ярмолович, Дарія Юріївна

   Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дарія Юріївна Ярмолович. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено узагальнення теоретичних підходів та запропоновано авторське вирішення важливого наукаового завдання щодо організаційно-економічних основ розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

[658.78+656.0]:621:658.5

Я96

Яшкін, Дмитро Сергійович

   Оцінювання логістичних ризиків машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Сергійович Яшкін. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено науково-методичні підходи та практичні рекомендації щодо оцінювання логістичних ризиків машинобудівних підприємств в умовах волатильності попиту на продукцію промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)