Нові надходження СЕРПЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

355.58

З-41

   Збірник організаційно-розпорядчих документів із питань цивільного захисту [Текст] / уклад. О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв, за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 219 с.

     Систематизовано найважливіші положення стосовно організаційно-правових засад і діяльності об'єктивної ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту та інструкції посадових осіб, відповідальних за цивільний захист в університеті.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

2

027(091)

Б59

   Бібліотека - оселя людського розуму [Текст] : істор. нарис. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 178 с. – До 75-річчя наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка.

     Історичний нарис - перша спроба найбільш повного хронологічного відтворення історії наукової бібліотеки ТНПУ ім. В. Гнатюка на основі дослідження окремих документів фондів бібліотеки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

3

378

П78

   Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої освіти [Текст] : зб. наук. праць II Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Кам'янець-Подільський, 26 -27 квіт. 2018 р.). – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2017. – 116 с.

     Збірник містить наукові доповіді II Міжнародної науково-методичної конференції, які пов'язані із організацією й методикою викладання дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, математичної та природничо-наукової підготовки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

796/798

М74

   Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті [Текст] : тези доп. XII Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 100 с. – До 70-річчя Львівського державного університету фізичної культури.

     У виданні вміщено тези доповідей учених з України та зарубіжних країн з актуальних питань моделювання у фізичному вихованні та спорті.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

796/798

М74

   Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті [Текст] : зб. матер. XIІI Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 103 с. – До 25-річчя Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України.

     Збірник містить матеріали доповідей учених з України і зарубіжних країн з актуальних питань моделювання систем й інформаційного забезпечення процесів та явищ у фізичному вихованні і спорті.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

Е40

   Економічна компаративістика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33621/1/2._%d0%95%d0%9a_%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82_%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86i%d0%b9.pdf.

7

Е40

   Економіка і організація інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. П. Чорна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 194 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24650/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

     В посібнику розкриваються основні теоретичні положення курсу "Економіка і організація інноваційної діяльності". Розглянуто етапи планування та управління інноваційними процесами, форми і джерела фінансування, напрям и державної підтримки, методики оцінювання інноваційної діяльності та інноваційних процесів

8

Е40

   Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Л. А. Ляхович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 92 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35424/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9_%d0%95%d0%9f.pdf.

9

І-74

   Інформаційні системи і технології в митній справі [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Є. П. Бондаренко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 89 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38434/1/mutna%20sprava.pdf.

10

Е40

   Економічний розвиток [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Ю. П. Іващук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 78 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24652/3/2.%d0%b5%d0%ba.%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba.pdf.

11

Е58

   Емпіричні методи програмної інженерії [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Є. О. Марценюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38429/1/%d0%95%d0%bc%d0%bf%d1%96%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96.pdf.

     Мета курсу "Емпіричні методи програмної інженерії" - викласти властивості математичних методів, їх практичне застосування за допомогою ЕОМ при плануванні й управлінні виробництвом (наданням послуг) в галузях житлово-комунального господарства, для здійснення і прискорення аналізу інформації і підвищення ефективності оперативного керівництва складною динамічною системою.

12

Т38

   Технології проектування комп'ютерних систем [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Л. О. Дубчак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 37 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38430/1/fkit_kki_dtpks_ki_LEK.pdf.

13

З-52

   Землеустрій та організація територій [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. І. В. Любезна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 110 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38431/1/zemleustriy.pdf.

14

І-73

   Інтернет-трейдинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. С. І. Вінницький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 179 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38433.

15

І-73

   Інтернет продажі та email-маркетинг [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38432/1/email%20marketung.pdf.

16

005

М74

   Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк, А. І. Артимович [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2020. – 560 с.

     У монографії обгрунтовано концептуальні засади модернізації інструментарію публічного управління та менеджменту в системі охорони здоров'я відповідно до потреб медичної реформи, глобальних викликів, покращення соціально-економічних детермінантів здров'я населення.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

17

811.161.2(075.8)

У45

   Українська для іноземців [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Барчук, О. М. Волкова, Н. О. Ворона [та ін.] ; за ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2019. – 400 с.

     Пропонований посібник містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для засвоєння української мови іноземцями на елементарному рівні, а також різноманітні практичні завдання, зручні граматичні таблиці, українсько-англо-арабський словник та словничок мігранта.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

796/798(075)

Б75

Боднар, І. Р.

   Диференційоване фізичне виховання [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с.

     Навчальний посібник містить матеріал одного з найважливіших розділів профільної навчальної дисципліни для студентів факультету фізичного виховання "Теорії і методики фізичного виховання". Описано соматичні й функціональні особливості представників різної статі і віку та відмінності фізичного виховання для реалізації деференційованого підходу.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

19

336.22:339.92(043.3)

В21

Ватагович, Михайло Іванович

   Фіскальний механізм підтримки вітчизняних виробників в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 -гроші, фінанси і кредит / Михайло Іванович Ватагович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню рекомендацій щодо формування фіскального механізму підтримки виробників в Україні в умовах євроінтеграціїв цілому та для виконання зобов'язань держави із внесення відповідних змін до вітчизняного законодавства згідно з Угодою про асоціацію з ЄС зокрема.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

20

В23

Вашків, О.

   Економіка галузевих ринків [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / О. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24579/1/02%20%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%96%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9%20%d0%95%d0%93%d0%a0.pdf.

21

342.951

Г51

Гірський, Богдан Ориславович

   Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності голови суду [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Богдан Ориславович Гірський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 205 с.

     У роботі розглянуто : зарубіжний досвід визначення правового статусу голови суду; визначено загальнотеоретичні аспекти управалінської діяльності голови суду; надано характеристику контрольним повноваженням голови суду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

342.951

Г51

Гірський, Богдан Ориславович

   Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності голови суду [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Богдан Ориславович Гірський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто : зарубіжний досвід визначення правового статусу голови суду; визначено загальнотеоретичні аспекти управалінської діяльності голови суду; надано характеристику контрольним повноваженням голови суду

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

23

339.137:656.062:656.07

Г70

Городецький, Микола Ярославович

   Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Ярославович Городецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в обгрунтуванні теоретико-методичних засад і розробленні практичних рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

24

339.5(477):006.034

Д13

Давиденко, Ганна Валеріївна

Інструменти стандартизації в системі міжнародної торгівлі України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ганна Валеріївна Давиденко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 261 с.

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано авторське вирішення важливого наукового завдання, що полягає у формулюванні нових наукових підходів до інструментів стандартизації в системі міжнародної торгівлі, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зарубіжних ринках.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

339.5(477):006.034

Д13

Давиденко, Ганна Валеріївна

   Інструменти стандартизації в системі міжнародної торгівлі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ганна Валеріївна Давиденко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано авторське вирішення важливого наукового завдання, що полягає у формулюванні нових наукових підходів до інструментів стандартизації в системі міжнародної торгівлі, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зарубіжних ринках.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

26

342.9

Д13

Давидюк, Андрій Миколайович

   Правове забезпечення публічного адміністрування у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрій Миколайович Давидюк. – К. : ВМУРЛ Україна, 2020. – 204 с.

     Дисертація є однією із перших самостійних комплексних робіт, у якій на науково-практичному рівні досліджені питання правового забезпечення виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

342.951

Д13

Давидюк, Андрій Миколайович

   Правове забезпечення публічного адміністрування у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Миколайович Давидюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи на науково-практичному рівні досліджені питання правового забезпечення виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

28

332.1

Д13

Давимука, С. А.

   Регіональні інноваційні екосистеми : напрями розбудови в умовах європейської інтеграції [Текст] = Regional innovative ecosystems :development directions in terms of european integration : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 464 с.

     Розкрито сутність сучасних теорій регіонального та інноваційного розвитку, що впливають на здійснення інноваційних процесів. Проаналізовано європейський досвід формування регіональних інноваційних екосистем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

657.05(075.8)

З-15

Задорожний, З.-М. В.

   Управлінський облік : приклади, задачі, тести [Текст] : навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Я. Омецінська, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 187 с.

     У навчальному посібнику знайшли відображення практичні завдання, контрольні запитання та тести в розрізі дев'яти тем : мета, зміст і організація управлінського обліку; класифікація і поведінка витрат; витрати, доходи та фінансові результати як об'єкти управліського обліку; система обліку і калькулювання за повними витратами; система обліку і калькулювання за змінними витратами; система обліку і калькулювання за нормативними витратами; аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень; бюджетування і контроль; облік і контроль за центрами відповідальності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

821(477)

З-26

Замкова, З. С.

   Маленька крапка знаку запитання [Текст] : вибране / З. С. Замкова. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 144 с.

     Коли увага, уява розвинуті, людина легко вдосконалюється і бачить поезію під ногами... Тому коли зайдете в цю творчу крамничку життєвих вражень і фантазій, може, потрапить на очі щось необхідне душі.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

31

339.138:[339.9+004](043.3)

З-42

Зварич, Ірина Ярославівна

   Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних положень моделі глобальної інклюзивної циркулярної економіки, визначенню стратегічних пріоритетів і засобів її імплементації в економіці України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

32

338.24:338.43

К72

Костецький, Ярослав Іванович

   Новітня парадигма розвитку аграрного сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ярослав Іванович Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних і методологічних засад та вироблення практичних рекомендацій щодо формування й забезпечення ефективного і конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору національної економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

33

339.9:330.15

К86

Ксенжук, Олександр Степанович

   Інтеграція національних економік у глобальну індустрію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Степанович Ксенжук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено дослідження, яке полягає у розробленні теоретико-методичного обгрунтування формування глобальної індустрії дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та стратегічних напрямів інтеграції у цю індустрію національних економік, у тому числі України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

34

004

К88

Кудь, А.

   Цифрові активи та їх економіко-правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн [Текст] : монографія / А. Кудь, М. Кучерявенко, Є. Смичок. – Х. : Право, 2019. – 384 с.

     У монографії розглянуто питання сутності та призначення цифрових активів як фундаментального економіко-правового феномену, поява та використання якого стали можливими завдяки розвитку технології розподільного реєстру (блокчейну) у відповідь на глобальну цифровізацію соціально-економічної системи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

35

К95

Куц, Л. Л.

   Економіка галузевих ринків [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Л. Л. Куц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 98 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38425/1/02_%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9%20%d0%95%d0%93%d0%a0.pdf.

     Робота є скороченим циклом лекцій, які читає автор у ернопільському національному економічному університеті.

Для студентів економічних спеціальностей, спеціалістів і керівників підприємств, а також буде корисною для всіх тих, кого цікавлять питання ефективної поведінки фірми залежно від структури галузевого ринку.

36

65.012.23я73

К20

Куц, Л. Л.

   Капітал підприємства : формування та використання [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / Л. Л. Куц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 105 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38436/1/kucz2019.pdf.

     Розкрито суть, завдання і принципи управління капіталом підприємства, методику оцінювання вартості капіталу з різних зовнішніх і внутрішніх джерел, особливості формування капіталу створюваного підприємства та у процесі його розвитку тощо.

37

339.7(075.8)

Л33

Лебідь, О. В.

   Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лебідь. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 200 с.

     Розкрито теоретичні та практичні основи міжнародних розрахунків і проведення валютних операцій з урахуванням вітчизняного та міжнародного нормативно-правового забезпечення, а також світового досвіду таких операцій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

38

005

Л46

Ленсіоні, П.

   П'ять вад у роботі команди. Історії реальних викликів та перемог [Текст] = The five dysfunctions of a team. A leadership fable / П. Ленсіоні. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 192 с.

     У книзі всі події розгортаються навколо досить реалістичної, хоча й вигаданої, організації. Навчання відбувається ефективніше, коли читачі матимуть змогу зануритися в оповідання й асоціюватимуть себе з персонажами.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

39

342.951

Л84

Лукашов, Ростислав Сергійович

   Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб'єкти цивільного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ростислав Сергійович Лукашов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи з'ясовано специфіку правового регулювання створення та діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, визначено основні новели Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

40

347.724

Л84

Лукашов, Ростислав Сергійович

   Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб'єкти цивільного права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ростислав Сергійович Лукашов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 221 с.

     У роботі з'ясовано специфіку правового регулювання створення та діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, визначено основні новели Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

336.02:338.24

М30

Маршалок, Тарас Ярославович

   Фіскальна парадигма антициклічного регулювання економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Тарас Ярославович Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 456 с.

     Дисертація присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних домінант формування фіскальної парадигми антициклічного регулювання економіки і розробці науково-практичних рекомендацій щодо ефективного використання фіскальних інструментів у процесі соціально-економічного розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

336.02:338.24

М30

Маршалок, Тарас Ярославович

   Фіскальна парадигма антициклічного регулювання економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси, кредит / Тарас Ярославович Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних домінант формування фіскальної парадигми антициклічного регулювання економіки і розробці науково-практичних рекомендацій щодо ефективного використання фіскальних інструментів у процесі соціально-економічного розвитку України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

43

330.8(477)

П16

Панченко, В.

   Держава біля керма : теорія та практика українського економічного націоналізму (XX - початку XXI ст.) [Текст] : монографія / В. Панченко. – Дніпро : Герда, 2017. – 338 с.

     Монографія присвячена еволюції ідеї економічного націоналізму в теоретичному та практичному доробку українського націоналістичного руху. Автор проаналізував європейські та світові витоки економічного націоналізму.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

44

339.97

П16

Панченко, В. Г.

   Глобальні виміри неопротекціонізму : теорія і практика [Текст] : монографія / В. Г. Панченко. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – 618 с.

     Хоча життєздатність теорії протекціонізму ставиться під сумнів на етапі економічної глобалізації, що пронизує чотирма свободами міжкраїнові відносини, переосмислення "класичної" версії протекціонізму шляхом впровадження у термінологічний обіг поняття "неопротекціонізм" дозволяє вирішити фундаментальну суперечність, що виникає між національними інтересами та встановленими міжнародними інституціями правилами глобального співіснування.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

45

336(075.3)

П21

Пахненко, О. М.

   Ілюстрований посібник із фінансової грамотності для школярів [Текст] : навч. наоч. посіб. / О. М. Пахненко, М. М. Бричко, А. Ю. Семеног. – Суми : СумДУ, 2017. – 156 с.

     Навчальний наочний посібник спрямований на формування базових знань з економіки та фінансів, що будуть корисними в повсякденному житті для будь-якої людини незалежно від рівня освіти та сфери зайнятості.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

46

005.336.3(075.8)

П58

Попович, Т. М.

   Управління якістю [Текст] : навч.-метод. компл. / Т. М. Попович, А. Є. Буяк. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 112 с.

     Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управління якістю" для студентів освітнього ступеня "Магістр" спеціальностей "Адміністративний менеджмент" та "Менеджмент організацій і адміністрування".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

47

330.3

Р34

Резнікова, Н. В.

   Економічна неозалежність країн в умовах глобальних трансформацій [Текст] : монографія / Н. В. Резнікова. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – 460 с.

     Глобалізація продукує новий варіант реальності, в якій країни поступово втрачають право на визначення свого місця на економічній арені, опиняючись у полоні вже підготовлених правил гри, що координуються міжнародними економічними організаціями та інституціями, ініційованими провідними державами світу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

48

821(477)

С38

Синюк, Сергій

   Літературна кухня, або порадник прозаїка-початківця [Текст] / Сергій Синюк. – Тернопіль : Богдан, 2017. – 216 с. – (Красиве і корисне).

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

49

342.951

С45

Скрипченко, Вадим Олександрович

   Принципи адміністративного судочинства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Вадим Олександрович Скрипченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

   У авторефераті дисертаційної роботи досліджено питання правової природи принципів адміністративного судочинства та їхньої системи, а також формування на цій основі науковообгрунтованих пропозицій та рекомендацій теоретико-методологічного та практичного характеру, спрямованих на покращення здійснення адміністративного судочинства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

50

342.9

С45

Скрипченко, Вадим Олександрович

   Принципи адміністративного судочинства [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Вадим Олександрович Скрипченко. – К. : ВМУРЛ Україна, 2020. – 206 с.

     Мета дисертації полягає у науковій розробці питань правової природи принципів адміністративного судочинства та їхньої системи, а також формування на цій основі науковообгрунтованих пропозицій та рекомендацій теоретико-методологічного та практичного характеру, спрямованих на покращення здійснення адміністративного судочинства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

330.341.1:613.11:339.13(043.3)

У59

Уніят, Людмила Миколаївна

   Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Миколаївна Уніят. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи розкриває історичні аспекти інноваційного розвитку підприємництва - основи агропромислового бізнесу в підприємствах, розкриті поняття і економічна сутність дефініцій "підприємництво", "підприємець", "агропромисловий бізнес", "суб'єкт господарювання", "інноваційний розвиток", технологічні уклади інноваційного розвитку економіки підприємств агропромислового бізнесу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

52

519.2(075.8)

Т33

   Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. І. Черняк, Т. В. Кравець, О. І. Ляшенко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 252 с.

     Посібник містить теоретичні відомості та задачі з основних розділів теорії ймовірностей та математичної статистики, які широко використовуються в сучасних соціально-економічних дослідженнях.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

53

796/798(091)(075)

Ч-75

Чорнобай, І.

   Історія розвитку футболу [Текст] : посібник / І. Чорнобай. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 648 с.

     У виданні висвітлено початки розвитку футболу, зміни у правилах, організації гри. Систематизовано інформацію про міжнародні футбольні організації, змагання, участь у них українських футболістів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

54

336(075.8)

Г95

Шпак, Н. О.

   Фінанси, гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко. – Львів : Вид-во Львіської політехніки, 2018. – 415 с.

     У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; структуру податкової системи України; структуру та устрій бюджетної системи України, систему доходів та видатків бюджетів; сутність та інструменти грошово-кредитної політики; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків.

                             1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)