Нові надходження ЖОВТЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

003.2(075.8)

К82

   Криптографія [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. Касянчук, І. З. Якименко, М. Ю. Свистун. – Тернопіль : Шпак В., 2020. – 66 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38603/1/%d0%9e%d0%bf_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80_1.pdf.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 9)

2

004.4(075.8)

К63

   Комп'ютерні системи [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Г. Цмоць, Л. О. Дубчак, І. В. Ігнатєв [та ін.]; відп. за вип. О. М. Березький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 55 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

003.2(075.8)

К63

   Комп'ютерна криптографія : Програмно-апаратні засоби захисту інформації [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. О. Дубчак. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 33 с.

     Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з "Комп'ютерна криптографія" містить інструкції, а також усі необхідні теоретичні основи для проектування програмних засобів криптографічного захисту інформації.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

004.9(075.8)

М54

   Методи розпізнавання зображень і комп'ютерний зір [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Березький, О. Й. Піцун. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 35 с.

     Методичні рекомендації містять основні теоретичні відомості щодо вивчення основних алгоритмів комп'ютерного зору на мові програмування Java з використанням бібліотеки openCV,   інтсрукції до виконання лабораторних робіт та вимог до оформлення звітів про їх виконання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

М58

   World Economy and International Economic Relations [Електронний ресурс]. vol. 2 : International Sceintific Collection / sceintific editors : Y. Kozak, T. Shengelia, A. Gribincea. – К. : CUL, 2019. – 139 p. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/world-economy-and-international-economic-relations-y-kozak-1/read.

     The collection contains articles summarizing the results of scientific research of workers of higher educational institutions of Georgia, Israel , Ukraine, Poland, and Moldova. The articles are devoted to the actual problems of the development of the world economy. Special emphasis is placed on countries with a transitory economy. For students and academics.

6

004.4(075.8)

І-62

   Інженерія програмного забезпечення [Текст] : метод. рек. / уклад. Ю. М. Батько, О. Й. Піцун, Н. Я. Савка; відп. за вип. О. М. Березький. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 55 с.

     Методичні рекомендації містять основні теоретичні відомості щодо вивчення основних аспектів об'єктно-орієнтованого підходу при проектуванні програмних додатків, інструкції до виконання лабораторних робіт та вимоги до оформлення звітів про їх виконання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

004.4(075.8)

Д70

   Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж [Текст] : метод. вказівки / уклад. Г. М. Мельник, Ю. М. Батько; відп. за вип. О. М. Березький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 74 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

658.5(075.8)

Б59

   Бізнес-планування і бюджетування [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. : І. В. Спільник, М. С. Палюх, О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 48 с. – Режим доступу : http.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

9

811.111(075.8)

В53

   High note 3 [Текст] : student's book / D. Brayshaw, B. Hastings, L. Edwards [et al.]. – Harlow : Pearson, 2020. – 199 c. – with online practice.

     High note is an sntensive five-level curse for upper-secondary students that bridges the gap between school life and young adulthood.

                              32 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 32)

10

811.111(075.8)

В53

   High note 4 [Текст] : student's book / R. Roberts, C. Krantz, L. Edwards [et al.]. – Harlow : Pearson, 2020. – 200 c. – with online practice.

     High note is an sntensive five-level curse for upper-secondary students that bridges the gap between school life and young adulthood.

                               16 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 16)

11

338.2(477)

А18

Августин, Р. Р.

   Теоретико-методологічні засади та прикладні інструменти державної політики системної детінізації економічних відносин в Україні [Електронний ресурс] : монографія / Р. Р. Августин. – Тернопіль : Крок, 2017. – 309 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38545/1/Det_ek_Avgustin.pdf.

     Монографія присвячена обгрунтувчанню теоретико-методологічних засад і прикладних інструментів державного регулювання економічних відносин в Україні в контексті забезпечення їх детінізації. Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження процесів тінізації економічних відносин. Узагальнено теоретичні основи регудю.вання та забезпечення детінізації економіки.

12

А39

Акімова, Л. М.

   Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Акімова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 324 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/mekhanizm-derzhavnogo-upravlinnya-zabezpechennyam-ekonomichnoi-bezpeki-v-ukraini-monografiya-akimova-l-m-1/read.

     У монографії досліджено проблему державного управління забезпеченням економічної безпеки держави. Вивчено теоретико-методологічні основи державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні. Здійснено діагностику умов забезпечення економічної безпеки держави інструментами державного управління. Розроблено концептуальні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні.

13

004.056.55:004.312.2

Б12

Бабенко, Віра Григорівна

   Методологія синтезу операцій перетворення інформації для комп'ютерної криптографії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та копоненти / Віра Григорівна Бабенко. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено вирішенню проблеми підвищення ефективності функціонування криптосистем на основі використання створеної методології синтезу операцій криптографічного перетворення інформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

368.03:657.631.6

Б24

Баранов, Андрій Леонідович

   Вартість страхової компанії : теоретико-методологічні домінанти формування та управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Леонідович Баранов. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано і обґрунтовано теоретичні та методологічні засади дослідження вартості страхової компанії, виокремлено рушійні сили її формування.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

330.3:65:621.6

Г12

Гавриленко, Микола Миколайович

   Економічні детермінанти в управління бізнес-моделлю нафтотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Миколайович Гавриленко. – Івано-Франківьк : ІФНТУНІГ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено розробці теоретико-методологічних положень та обгрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення управління бізнес-моделлю нафтотранспортних підприємств на засадах актуалізації економічних детермінант.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

339.543:338.24(477)]

Г37

Герасимюк, Павло Валерійович

   Внутрішні та зовнішні ефекти митної політики України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Павло Валерійович Герасимюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений пошуку оптимальної системи оцінювання та моніторингу стану реалізації митної політики України, що забезпечить комплексне відображення її взаємозв'язку з розвитком внутрішнього виробництва товарів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

336.566+658.7]

Г39

Гернего, Юлія Олександрівна

   Фінансові механізми забезпечення збалансованого людського розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Олександрівна Гернего. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню фінансових механізмів забезпечення збалансованого людського розвитку, поглиблено розуміння ролі людського розвитку у фінансовій науці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

005.591.6:658:633.791

Г51

Гіренко, Юрій Олександрович

   Модернізація хмілярських підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Олександрович Гіренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження спрямований на ефективне відновлення та подальший розвиток виробничого потенціалу вітчизняних хмелярських підприємств за рахунок їк комплексної модернізації.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

658.14[336.37:33014]

Г85

Грінченко, Вікторія Олександрівна

   Структура капіталу корпоративних підприємств та напрямки її оптимізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Олександрівна Грінченко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних основ структури капіталу та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо її управління й оптимізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

658.15:005.591.4:330.368:338.45

Г95

Гурочкіна, Вікторія Вікторівна

   Фінансові та інтеграційні механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вікторівна Гурочкіна. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено розробленню теоретико-концептуальних основ та науково-прикладних рекомендацій управління фінансовими та інтеграційними механізмами розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

П88

   Публічне адміністрування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. С. Даниленко, П. І. Юхименко, Т. В. Сокольська [та ін.] ; за заг. ред. : А. С. Даниленка, П. І. Юхименка, Т. В. Сокольської. – К. : ЦУЛ, 2019. – 288 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/publichne-administruvannya-danilenko-as-1-1/read.

     Посібник містить широкомасштабний спектр складових публічного адміністрування, починаючи від історії виникнення науки й закінчуючи розвитком публічної культури.

22

330.342.44:338.2

Д46

Дименко, Руслан Анатолійович

   Державне регулювання та стратегічний розвиток телекомунікаційної індустрії : теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Руслан Анатолійович Дименко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений розробці та обґрунтуванню теоретико-методологічних та практичних рекомендацій щодо державного регулювання та стратегічного розвитку телекомунікаційної індустрії в умовах посилених інтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

338.43

З-38

Захарченко, Олег Володимирович

   Управління біоресурсами в аграрному секторі економіки : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Володимирович Захарченко. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 45 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних положень та розробці методичних й науково-прикладних рекомендацій щодо управління біоресурсами в аграрному секторі економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

332.1:330.3

З-42

Зварич, Олена Ігорівна

   Теоретико-методологічні засади забезпечення економічного розвитку регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Ігорівна Зварич. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2020. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений встановленню та обґрунтуванню теоретико-методологічних засад забезпечення економічного розвитку регіонів України, розробленню нової концепції регіонального розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

658.5:[005.5:005.21]](043.3)

К38

Кизенко, Олена Олександрівна

   Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Олександрівна Кизенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми формування системи стратегічного контролінгу на підприємстві зумовленої новітніми тенденціями технологічного розвитку, які забезпечують конвергенцію управлінських технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

336.7:368

К47

Клапків, Юрій Михайлович

   Формування ринку страхових послуг в Україні : концептуальні засади теорії та практики [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Юрій Михайлович Клапків. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 510 с.

     Дисертація присвячена розробці нових концептуальних підходів до обґрунтування теоретико-методологічних засад формування ринку страхових послуг, виокремленню сучасних тенденцій його функціонування та визначенню стратегічних орієнтирів розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

368.01(477)

К47

Клапків, Юрій Михайлович

   Формування ринку страхових послуг в Україні : концептуальні засади теорії та практики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Михайлович Клапків. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці нових концептуальних підходів до обґрунтування теоретико-методологічних засад формування ринку страхових послуг, виокремленню сучасних тенденцій його функціонування та визначенню стратегічних орієнтирів розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

28

К58

Кожемяко, В. М.

   Elemento. Практикуй іспанську мову. Рівні В1-В2 [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Кожемяко. – Вид. 2-ге, доповн. та переробл. – К. : ЦУЛ, 2019. – 124 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/gumanitarni-nauki/elemento-praktikuyte-ispansku-movu-rivni-v1-v2-vidannya-druge-1-1/read.

     Посібник містить пізнавальні автентичні тексти з низкою завдань різних форматів, об'єднаних за тематичним принципом.

29

330.4(075.8)

К59

Козак, Ю. Г.

   Математичні методи та моделі для магістрів з економіки. Практичні застосування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. М. Мацкул. – К. : ЦУЛ, 2017. – 253 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/matematichni-metodi-ta-modeli-dlya-magistriv-z-ekonomiki-praktichni-zastosuvannya/read.

     Розглядаються математичні методи та моделі, які застосовуються у різноманітних сферах економіки (як на мікро, так і на макрорівнях). Наводяться приклади розбудови та аналізу математичних моделей для достатньо широкого кола прикладних задач економічного аналізу.

30

У67

   Управління міжнародною конкурентоспроможністю : підприємство - регіон [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Г. Козак, І. О. Уханова, О. А. Єрмакова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, І. О. Уханової. – К. : ЦУЛ, 2019. – 174 c. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/upravlinnya-mizhnarodnoyu-konkurentospromozhnistyu-pidpriemstvo-region-monografiya-yug-kozak-io-ukhanova-1/read.

     Авторами реалізовано спробу комплексного дослідження теоретичних та методичних засад поняття міжнародної конкурентоспроможності на рівні підприємства та регіону, визначено організаційно-управлінські умови її забезпечення та управління. Особливий наголос зроблено на розробку та обґрунтування нових методичних підходів та прикладних рекомендацій щодо підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності основних господарських одиниць України.

31

338.47:332.14:339.13

К59

Козіна, Катерина Геннадіївна

   Оцінювання стану та розвиток регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Катерина Геннадіївна Козіна. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. Василя Стефаника, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи отримано результати вирішення важливого наукового завдання , що полягає у розвитку та поглибленні існуючих теоретичних положень і розробці науково-практичних рекомендацій щодо оцінювання стану та розвитку регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

330.341.1:339.9

К77

Кравченко, Сергій Іванович

   Регулювання розвитку національної інноваційної системи у глобалізованому середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Іванович Кравченко. – К. : НАНУ ІЕП, 2020. – 48 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі запропоновано напрями вдосконалення теоретико-методологічних засад регулювання розвитку НІС у контексті парадигми чотириланкової спіралі, яка відображає коеволюційний зв'язок усіх її елементів: наука й освіта, бізнес, інститути влади, суспільство.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

339.9:061.1(043.5)

К90

Кульбіда, Максим Валерійович

   Міжнародні фінансові організації у соціально-економічних процесах трансформації країн світу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Максим Валерійович Кульбіда. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено об'єктивні першопричини та еволюцію виникнення міжнародних фінансових організацій та посилення їхнього впливу у світовій економіці та на національні економіки країн світу, зокрема й України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

346.9

Л38

Левшина, Яна Олександрівна

   Відповідальність у процедурі банкрутства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Яна Олександрівна Левшина. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи охарактеризовано поняття та ознаки відповідальності у процедурі банкрутства, запропоновано визначити відповідальність у процедурі банкрутства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

658:[005.332.4:005.21]

Л67

Ліщинська, Вікторія Валеріївна

   Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства : формування та вибір [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Валеріївна Ліщинська. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено генезис теоретичних поглядів на конкурентну стратегію підприємства та методологією її формування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

67.9(4Укр)я73

М28

Мармоза, А. Т.

   Практикум з правової статистики [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 316 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/praktikum-z-pravovoi-statistiki-navchalniy-posibnik-2-ge-vid-pererob-ta-dop-marmoza-a-t-1/read.

     У практикумі розглядаються поняття і категорії правової статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні та середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний та кореляційний аналіз, табличний і графічний методи та ін.

37

346.9

М31

Масловський, Сергій Володимирович

   Повноваження суду першої інстанції в господарському судочинстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право / Сергій Володимирович Масловський. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо повноважень суду першої інстанції в господарському судочинстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

338.42

М32

Мастило, Андрій Ярославович

   Державне регулювання економічним розвитком ринку інтелектуальної власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Ярославович Мастило. – К. : НАУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі визначено загальні аспекти державного регулювання у системі господарювання та ринком інтелектуальної власності. Досліджено сучасний стан та місце ринку інтелектуальної власності в структурі національної економіки та на основі діагностики інноваційно-інвестиційного розвитку визначено вплив фінансових інвестицій на модернізацію національної економіки та ринку інтелектуальної власності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

004.05

М92

Муха, Артем Андрійович

   Моделі, методи та технічні засоби створення гарантоздатних керуючих комп'ютерних систем критичного призначення з двоканальною структурою обробки даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Артем Андрійович Муха. – К. : ІПММІС, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено створенню базових методів інжинірингу комп'ютерних систем (КС) спеціального призначення із двоканальною структурою обробки даних.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

349.6(477)

Н20

Найда, Данило Іванович

   Правовий режим штучно створених земельних ділянок на землях водного фонду в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Данило Іванович Найда. – К. : НУБПУ, 2020. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному і всебічному дослідженню правового режиму штучно створених земельних ділянок на землях водного фонду в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

346.7

О-76

Останіна, Анна В'ячеславівна

   Господарсько-правове забезпечення інноваційного характеру фармацевтичної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.04 - / Анна В'ячеславівна Останіна. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи запропоновано нові науково обґрунтовані результати дослідження, які розв'язують конкретне наукове завдання щодо вдосконалення господарсько-правового забезпечення інноваційного характеру фармацевтичної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

330.341.1(477)

П12

Павлов, Владислав Владиславович

   Стратегічні вектори розвитку національної економіки на інноваційних засадах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Владислав Владиславович Павлов. – К. : НАУ, 2020. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто понятійний апарат функціонування та розвитку національної економіки на інноваційних засадах; охарактеризовано сутність, виявлено специфіку та проаналізовано моделі функціонування національних інноваційних систем; визначено принципи побудови моделі інноваційноїекономіки як основи піднесення національної економіки на інноваційних засадах; обгрунтовано значення розвитку високотехнологічних секторів як чинника стимулювання розвитку національної інноваційної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

005.336.3(075.8)

П16

Панченко, М. О.

   Управління якістю : теорія та практика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Панченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 228 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/upravlinnya-yakistyu-teoriya-ta-praktika-m-o-panchenko-1-1/read. – Присвячується 100-річчю 1918-2018 ОНПУ.

     Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в галузі управління якістю, розглянуті основні відомості щодо управління якістю: поняття та категорії, еволюція підходів.

44

А64

   Аналіз фінансового стану будівельної організаці [Електронний ресурс] : монографія / С. С. Савенко, В. І. Савенко, С. І. Доценко [та ін.] ; під заг. ред. : О. М. Лівінського, М. Б. Алекберова, О. Ю. Беленкової, В. І. Савенка, С. С. Савенка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 95 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/finansi/analiz-finansovogo-stanu-budivelnoi-organizatsii-monografiya/read.

     У сучасних економічних умовах діяльність кожного господарського суб'єкта, у тому числі будівельних організацій, є предметом уваги великого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених у результатах його функціонування. Щоб забезпечувати виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно насамперед, уміти реально оцінювати фінансові стани як свого підприємства так і існуючих потенційних конкурентів.

45

347.73

С13

Савченко, Л. А.

   Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі [Електронний ресурс] : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош. – К. : ЦУЛ, 2016. – 192 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/finansi/pravovi-problemi-realizatsii-printsipiv-finansovogo-kontrolyu-u-finansovo-kontrolnomu-protsesi/read.

     Монографію присвячено питанням реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі. У ній з'ясовано сутність правових принципів фінансового контролю, їх ознаки та види; уточнено поняття "фінансово-контрольний процес" та "стадії фінансово-контрольного процесу"; окреслено стадії фінансово-контрольного процесу.

46

005.8:005.334:61

С31

Сепеда, Гуаман Діего Фернандо

   Протиризикове управління стейкхолдерами організаційних проектів у сфері обслуговування літаків в умовах поведінко [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 -Управління проектами та програмами / Гуаман Діего Фернандо Сепеда. – Львів : ЛДУБЖ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено вирішенню актуального та важливого науково-прикладного завдання, яке полягає у створенні й дослідженні моделей та методів протиризикового управління стейкхолдерами організаційного проекту у сфері обслуговування літаків в умовах поведінкової економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

669.013:330.341.1(043.3)

С36

Силенко, Ольга Михайлівна

   Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Михайлівна Силенко. – Полтава : НУ ПП ім. Ю. Кондратюка, 2020. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі сформовано теоретичні положення, методичні та практичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств в умовах інвайронменталізації економіки.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

005.2:[631.15:338.432](477)

Ч-49

Чернега, Інна Іванівна

   Управління соціально-економічним механізмом підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Іванівна Чернега. – К. : НАУ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та практичні аспекти, а також надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку соціально-економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

336.2:338.2:339.543

Ш38

Шевчук, Сергій Васильович

   Регулятивний потенціал держави у забезпеченні митних інтересів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Васильович Шевчук. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 33 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню багатоаспектної проблеми забезпечення митних інтересів України в рамках використання регулятивного потенціалу держави.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

50

005.92(075.8)

Ш66

Шкіцька, І. Ю.

   Управлінське документознавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 382 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38608/1/Shkitska_Upravl_doumentozn-2020.pdf.

     У посібнику викладено теоретичний матеріал навчальної дисципліни "Управлінське документознавство". Визначено місце управлінського документознавства серед суміжних дисциплін,висвітлено історичні засади управлінського документування, розкрито питання типології документів, їх уніфікації та стандартизації, організації роботи з документами, у тому числі електронними, схарактеризовано основні групи управлінської документації.

51

005.92(075.8)

Ш66

Шкіцька, І. Ю.

   Вимоги до виконання КПІЗ із методики викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38606/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%9c%d0%92%d0%94%d0%94%202.pdf.

52

005.92(075.8)

Ш66

Шкіцька, І. Ю.

   Методика викладання документознавчих дисциплін [Електронний ресурс] : метод. вказівки / І. Ю. Шкіцька, Ю. А. Щербяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38607/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%9c%d0%92%d0%94%d0%94%201.pdf.

53

342.97:334.722.1

Я73

Яринко, Богдан Валерійович

   Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Богдан Валерійович Яринко. – К. : НУБПУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи роз'язано завдання обґрунтування існування адміністративно-правових відносин у діяльності арбітражного керуючого, зокрема, відносин щодо контролю за ним з боку органів виконавчої влади, суспільних інституцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

657.4

Я81

Ясишена, В. В.

   Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 330 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf.

     У монографії висвітлюються питання методології та організації обліку нематеріальних активів підприємств. Розкрито концептуальні підходи до класифікації, оцінки, облікової політики нематеріальних активів. Досліджено методологію обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)