Нові надходження ГРУДЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

013

Д37

   Десятнюк Оксана Миронівна [Текст] : біобібліогр.покажч. / уклад. Г. О. Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська, відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. – 36 с. – (Вчені Західноукраїнського національного університету). – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38605/1/%d0%94%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%bd%d1%8e%d0%ba%20%d0%9e..pdf. – До 50-річчя від дня народження.

     У біобібліографічному покажчику відображено науковий доробок доктора економічіних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, члена підкомісії "Фінанси і кредит" науково-методичної комісії за галуззю знань "Економіка та підприємництво" Міністерства освіти і науки України, члена спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, проректора з науково-педагогічної роботи Західноукраїнського національного університету (міжнародна діяльність та інноваційний розвиток) Оксани Миронівни Десятнюк.

                              100 прим. (Чит. зал викладачів. – 2, Чит. зал студентів. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 94, Бібліографічний відділ. – 1)

2

657.62(075.8)

Е40

   Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. А. Дерун. – К. : Савчук О. О., 2020. – 120 с.

     Даний навчально-методичний комплекс містить перелік теоретичних тем, завдання для виконання лабораторних робіт до зазначеного теоретичного переліку, завдання для самостійної роботи студента, що дає можливість грунтовно опанувати основні теоретичні знання та отримати практичні навички використання інструментарію економічного аналізу у практичній діяльності суб'єктів господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

3

336

А43

   Актуальні проблеми корпоративних фінансів та фінансових ринків [Текст] : зб. студ. наук. праць / уклад. Т. В. Письменна , відп. за вип. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 195 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

013

М26

   Марія Никирса [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Т. Д. Мурашевич, О. В. Добржанський, відп. за вип. М. Б. Зушман. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 100 с. – (Буковина).

     Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті, переклади, радіо- та телеефіри дослідниці історії міста Чернівців, архівіста, краєзнавця, громадського діяча Марії Дмитрівни Никирси.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

339=111=161.1

Д70

   Studia sieci universytetow pogranicza [Текст]. Т. 2 / pod redakcja W. Ciborowskiego. – Bialystok : Uniwersytet w Bialimstoku, 2018. – 243 c.

                               4 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 4)

6

620.9(03)

Г54

   Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії [Текст] = Glossary of technical terms on energy efficiency and renewable energy / пер.з нім. О. Блащук. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. – 212 с. – Асоціація "Енергоефективні міста України".

     Містить визначення і тлумачення технічних термінів і понять у сфері енергоефективності ( ЕЕ) та відновлюваної енергетики (ВЕ), що використовуються у будівництві та стосуються будівель.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

7

311

С69

   Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Тернопільщини у 2019 році (за даними вбіркового обстеження життя домогосподарств України) [Текст] : стат.бюлетень / відп. за вип. О. В. Стрельцова. – Тернопіль : ГУСТО, 2019. – 26 с.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

8

332.1

О-93

   Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області [Текст] : наук.-аналіт. доп. / наук. ред. Х. М. Притула. – Львів : ДУ Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, 2019. – 196 с. – (Транскордонне співробітництво).

     Досліджено загальнонаціональні та регіональні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано розподіл пасажиро- та вантажопотоків через існуючі пункти пропуску по всій ділянці державного кордону у Закарпатській області.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

9

657.4(075.8)

О-17

   Облік витрат і калькулювання продукції в агропромисловому виробництві [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Осадца Ю. В, 2020. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

311.3(477.84)(083.41)"2019"

С78

   Статистичний щорічник Тернопільської області за 2019 рік [Текст] / за ред. А. А. Чорного; відп. за вип. Н. С. Дідуник, Р. Д. Козар. – Тернопіль : ГУСТО, 2020. – 392 c.

     У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області в 2019 році порівняно з попередніми роками. Розрахований на широке коло читачів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

В53

   Територія успіху [Текст] : Вісник кафедри фінансового контролю та аудиту ЗУНУ. – Тернопіль.

12

013

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2019 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. Г. О. Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська; відп. за вип. А. В. Панчук. – Тернопіль : ЗУНУ, 2019. – 100 с. – (Видання науковців ЗУНУ).

     У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ЗУНУ, які вийшли з друку в 2019 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

13

811.112.2`36(075.8)

Ф75

   Fokus Deutsch. Erfolgreich in Alltag und Beruf C1 [Текст] : Kurs- und Ubungsbuch / G. Baier, E. Karagiannakis, M. Merkelbach [et al.]. – Berlin : Cornelsen, 2019. – 304 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

14

811.112.2(075.8)

Д21

   Daf kompakt. Deutsch als Fremdsprache fur Erwachsene A1-B1 [Текст] : ubungsbuch / B. Braun, M. Doubek, A. Frater-Vogel [et al.]. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2019. – 304 s. – +CD A1-B1 - 2.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

15

811.112.2(075.8)

Б87

Braun-Podeschwa, J.

   Menschen B1 [Текст] : kursbuch / J. Braun-Podeschwa, C. Habersack, A. Pude. – Munchen : Hueber Verlag, 2019. – 199 s.

                               17 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 17)

16

811.112.2`36(075.8)

С88

Funk, H.

   Studio [express]. Kompaktkurs Deutsch A1-B1 [Текст] : kursbuch / H. Funk, Ch. Kuhn. – Berlin : Cornelsen, 2017. – 280 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

17

811.112.2`36(075.8)

С88

Funk, H.

   Studio [express]. Kompaktkurs Deutsch A1-B1 [Текст] : ubungsbuch / H. Funk, Ch. Kuhn. – Berlin : Cornelsen, 2017. – 227 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

18

811.112.2(075.8)

Х12

Habersack, C.

   Menschen A2 [Текст] : kursbuch / C. Habersack, A. Pude, F. Specht. – Munchen : Hueber Verlag, 2019. – 189 s.

                               18 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 18)

19

94(477)=111

Л17

Lazarovych, Mykola

   We will give our souls and bodies for our freedom : Ukraine in the struggle againts the armed aggression of the Russian federation (2014-2020) [Текст] / Mykola Lazarovych ; пер.translators T. Vratsuba, A. Vasylenko. – Kyiv : AVIAZ, 2020. – 452 p. – Dedicated to fellow soldiers of the Ukrainian-Russian War and their families!.

     The second edition of book by Professor M. Lazarovych contains a brief overview of the Russian-Ukrainian war that has been continuing in Ukraine since 2014. Its main reasons and preconditions, ideological principles and course of combat actions are described.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

20

811.112.2`36(075.8)

Ф75

Maenner, D.

   Fokus Deutsch. Erfolgreich in Alltag und Beruf.Vorkurs(B1+) [Текст] : Kurs- und Ubungsbuch / D. Maenner, J. Schote, G. Weimann. – Berlin : Cornelsen, 2018. – 72 s.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

21

811.112.2(075.8)

Д21

   Daf kompakt. Deutsch als Fremdsprache fur Erwachsene A1-B1 [Текст] : kursbuch / I. Sander, B. Braun, M. Doubek [et al.]. – Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2019. – 256 s. – +CD A1-B1 - 3.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

22

331.5

А35

Азьмук, Н. А.

   Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки : глобальні виклики та стратегії адаптації [Текст] : монографія / Н. А. Азьмук. – К. : Знання, 2019. – 336 с. – (Сучасна наука).

     У монографії комплексно досліджено теоретико-методологічні засади трансформації ринку праці та зайнятості в умовах переходу до цифрової економіки. Обгрунтовано передумови формування цифрового ринку праці.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

347.132.6

А48

Алексій, Руслана Василівна

   Правочини з вадами волі : проблеми теорії та практики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Руслана Василівна Алексій. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ Д. Короля, 2020. – 18 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено огляд вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, пов'язаної з відображенням правової природи правочину з вадами волі, а також проведено аналіз історичного генезису цієї категорії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

332.142.6.01:339.9(043.3)

А66

Андрусяк, Наталія Олександрівна

   Еколого-економічна конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації : теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Наталія Олександрівна Андрусяк. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. – 35 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі запропоновано узагальнення відомих теоретичних концепцій і підходів, що дозволило здійснити суттєве доповнення понятійно-категорійного апарату еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

330.341.1:658.589:620(043)

Б25

Барна, Степан Степанович

   Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Степан Степанович Барна. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 237 с.

     У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та подано практичні рекомендації щодо управління інноваційним розвитком підприємства. Проведено теоретичне узагальнення концептуальних підходів до інноваційного розвитку і використання інноваційного потенціалу підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

330.341.1:658.589:620(043)

Б25

Барна, Степан Степанович

   Управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Степан Степанович Барна. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та подано практичні рекомендації щодо управління інноваційним розвитком підприємства. Проведено теоретичне узагальнення концептуальних підходів до інноваційного розвитку і використання інноваційного потенціалу підприємства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

27

330.322

Б37

Бегма, В. М.

   Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України [Текст] : монографія / В. М. Бегма, О. О. Свергунов. – К. : НІСД, 2019. – 63 с.

     В аналітичній доповіді оцінено основні стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

378.014.543:005.591.61](043.3)

Б61

Білінець, Марина Юріївна

   Система фінансування вищої освіти : стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Юріївна Білінець. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі опрацьовано теоретико-методологічний інструментарій фінансування вищої освіти. Аналіз надбань вітчизняних і зарубіжних авторів щодо тлумачення сутності системи фінансування вищої освіти дозволив сформулюватиавторське визначення "система фінансування вищої освіти".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

336.763.33:336.273.2](043.3)

Б61

Білявська, Аліна Юріївна

   Державні запозичення на національних фінансових ринках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Аліна Юріївна Білявська. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 19 с.

     У дисертаційній роботі обгрунтовано доцільність розширення переліку використовуваних фінансових інструментів внутрішнього державного боргу на основі аналізу зарубіжної практики. Зокрема, запропоновано й показано переваги застосування інвестиційних, зелених та облігацій соціального впливу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

340.12:396.2:347.96:343.162

Б72

Боброва, Юлія Юріївна

   Гендерний аспект суддівської діяльності (теоретико-правовий вимір) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Юлія Юріївна Боброва. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ Д. Короля, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі наведено характеристику методологічних засад гендерного виміру суддівської діяльності як об'єкта теоретико-правового аналізу; виокремлено історичні періоди становлення гендерної симетрії у діяльності судів в Україні, сучасний станпроблеми; систематизовано джерельну базу наукового дослідження; обгрунтовано поняття гендеру та визначено його місце у досліджуваній проблематиці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

339.138

І-71

   Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, В. М. Островерхов [та ін.] ; за ред. Т. М.Борисової, Г. Л. Монастирського. – Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. – 340 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39588/1/%d0%91%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%a2.%d0%9c.%20%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%202020.pdf.

     У монографії розглянуто науковий досвід стосовно теоретично-методологічних засад маркетингового забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту; досліджено потенціал маркетингу у його забезпеченні, обгрунтовано організаційноекономічні заходи з маркетингового забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту.

Розрахована на наукових і практичних працівників, викладачів і студентів вищих

навчальних закладів, представників громадських організацій та урядових структур.

32

330.35:330.111.4]:669(477)

В29

Венгер, Віталій Васильович

   Фактори зростання та напрямки державного регулювння металургійної галузі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Васильович Венгер. – К. : ІЕП НАНУ, 2020. – 38 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено оцінку сучасного стану та визначено основні етапи і передумови розвитку металургійної галузі в умовах ринкової трансформації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

005.95:316.62:005.93(043.5)

Г14

Гакова, Міра Володимирівна

   Управління поведінкою персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Міра Володимирівна Гакова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено методику оцінки впливу факторів внутрішнього середовища щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства. Удосконалено модель системи реалізації процесу управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства, науково-методичний підхід до ідентифікації пріоритетності ключових факторів впливу щодо управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

336.24(075.8)

Г41

Герчаківський, С. Д.

   Митне адміністрування [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. – 352 с.

     Навчально-методичний посібник "Митне адміністрування" орієнтований на формування фахових знань та вмінь в питаннях адміністрування митних платежів, забезпечення надійності контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати, здійснення контрольних процедур в процесі адміністрування митних платежів, уміння дотримуватись вимог податкового та митного законодавства у процесі контролю за переміщенням товарів через митний кордон України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

35

314.1(477)

Н31

   Населення України. Демографічний вимір якості життя [Текст] : кол. моногр. / О. М. Гладун, С. Ю. Аксьонова, Т. О. Гнатюк [та ін.] ; за ред. О. М. Гладуна. – К. : Ін-т демогр. та соц. досл. ім. М. В. Птухи, 2019. – 391 с.

     Монографія присвячена результатам дослідження якості життя у демографічному вимірі. Виконано аналіз та узагальнено досвід закордонних досліджень якості життя, який засвідчив відсутність загальної теорії якості життя населення та демографічної спрямованості досліджень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

929

Г60

Голиш, Г. М.

   Дмитро Лисун : від Гірників до Плешканів [Текст] : документальна повість, спогади / Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2020. – 270 с.

     На підставі архівних документів та спогадів подано життєпис відомого аграрія й громадсько-політичного діяча, заслуженого працівника сільського господарства України Дмитра Олександровича Лисуна.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

330.46:519.865:336.22

Г80

Грецька-Миргородська, Вікторія Вікторівна

   Особливості формування соціально-орієнтованої економіки в транзитивних суспільствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Вікторія Вікторівна Грецька-Миргородська. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 17 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі виявлено особливості формування соціально-орієнтованої економіки в транзитивних суспільствах, які здійснюють "подвійний перехід" - зміну механізму управління економікою та концепції соціальних пріоритетів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

332.1

З-69

   Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання ендогенного потенціалу [Текст] : монографія / І. М. Гринчишин, М. М. Біль, І. В. Лещух [та ін.]. – Львів : ДУ Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, 2019. – 300 с. – (Проблеми регіонального розвитку).

     Монографія присвячена поглибленню наукових засад і розроьленню практичних рекомендації щодо зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного використання їхнього ендогенного потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

39

657.05(075.8)

У67

   Управлінський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, О. М. Колеснікова, І. М. Лепетан [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2020. – 372 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/upralinskiy-oblik-navch-posib-l-v-gutsalenko-1/read.

     Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни «Управлінський облік». Акцентовано увагу на загальних положеннях організаційної складової та методики управлінського обліку. Окремий розділ присвячено особливостям управлінського обліку в підприємствах аграрного сектора економіки. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки. Посібник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти, а також бухгалтерам-практикам, аудиторам і підприємцям.

40

330.34(075.8)

Длугопольський, О. В.

   Суспільний вибір, політичні режими та економічний розвиток [Текст] : метод. рекомендації / О. В. Длугопольський. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

41

342.95(477)

Д72

Дракохруст, Т. В.

   Правове забезпечення державної міграційної політики України [Текст] : монографія / Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 416 с.

     Монографія присвячена адміністративно-правовим засадам формування та реалізації державної міграційної політики України. В роботі запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення державної міграційної політики України. Досліджено генезис розвитку міграційних процесів в Україні крізь призму обставин і причин міграційних процесів, які виникали в різні періоди її формування, та чинних нормативно-правових актів, спрямованих на їхнє регулювання.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 10, Бібліот. ЮФ. – 17)

42

004.032.2:004.031:004.415.2

Д81

Дуда, Олексій Михайлович

   Інформаційні технології супроводу процесів у міських ресурсних та соціокомунікаційних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Михайлович Дуда. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2020. – 25 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розв'язано важливе наукове завдання підвищення ступеня повноти подання інформації щодо процесів, що протікають в ресурсних та соціокомунікаційних мережах великого за ознакою "чисельність населення" міста шляхом розроблення моделей, методів та інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень під час надання інформаційно-технологічних послуг і сервісів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

65.012.34:620.9:351/354(043.3)

Д83

Дун, Сньїн

   Фінансове забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сньїн Дун. – Рівне : НУВГТП, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретичні основи сутності механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу; розкрито роль малих інноваційних підприємств у розвитку малого бізнесу та національної економіки; досліджено класифікацію методів оцінювання ефективності інноваційного розвитку малих підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

338.33:338.43:658

З-45

Згурська, Оксана Михайлівна

   Формування стратегій диверсифікації діяльності агропромислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Михайлівна Згурська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-прикладної проблеми - обгрунтування концептуальних засад формування стратегій диверсифікації діяльності агропромислових підприємств та науково-практичних рекомендацій щодо їх імплементації з метою ефективної реалізації стратегічних напрямів функціонування та посилення їхніх конкурентних позицій на національних і міжнародних ринках.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

332.14

З-48

Зеленський, Сергій Володимирович

   Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Сергій Володимирович Зеленський. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретико-методичні основи формування стратегій розвитку міст, доведено необхідність зміни парадигми управління і впровадження дієвих методів партисипативного проактивного стратегічного планування, які покращують рівень залучення стейкхолдерів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

004.383.3:[517/51-022.217-025.5]

І-37

Ізмайлов, Артем Вікторович

   Методи та засоби трійкових симетричних перетворень для цифрової обробки інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Артем Вікторович Ізмайлов. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проаналізовано переваги та недоліки існуючих базисів ортогональних та вейвлет-перетворень та відповідних засобів цифрової обробки інформації. Запропоновано систему ортогоналізованих добутків трійкових симетричних функцій та трійкове симетричне ортогональне перетворення на її основі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

658:005.21](477)(043.3)

І-44

Ілляшенко, Наталія Сергіївна

   Упраління стратегіями випереджаючого науково-технічного розвитку промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Сергіївна Ілляшенко. – Х. : НТУ ХПІ, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено специфіку національних ііноваційних систем України та країн, які є лідерами економічного зростання, проведено їх порівняльний аналіз, окреслено перспективи інноваційного розвитку вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

342.97

К61

Коломієць, Владислав Миколайович

   Забезпечення правопорядку в збройних силах України : адміністративно-правові аспекти [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Владислав Миколайович Коломієць. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 204 с.

     Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням адмініцстративно-правового забезпечення функціонування органів правопорядку в Збройних силах України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

342.97

К61

Коломієць, Владислав Миколайович

   Забезпечення правопорядку в збройних силах України : адміністративно-правові аспекти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Владислав Миколайович Коломієць. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 20 с.

   Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням адмініцстративно правового забезпечення функціонування органів правопорядку в Збройних силах України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

50

339.9:339.727(043.3)

К65

Копич, Роман Іванович

   Гармонізація фіскальної політики у Європейському союзі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Іванович Копич. – К. : КНЕУ, 2020. – 35 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження опрацьовано теоретико-методологічні засади врахування зовнішніх ефектів фіскальної політики як важливого елемента гармонізації фіскальної політики у межах інтеграційної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

502/504(477)

Е40

   Екологічна безпека в європейських країнах : методи економічного регулювання й досвід для України [Текст] : наук. доп. / В. С. Кравців, П. В. Жук, Ю. І. Стадницький [та ін.] ; наук. ред. В. С. Кравців. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього, 2020. – 97 с.

     У науковому виданні розглянуто теоретико-методичні й практичні положення щодо поняття екологічної безпеки та шляхів її досягнення. Досліджено методи економічного регулювання екологічної безпеки у країнах-членах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

52

004.4(075.8)

К79

Крепич, С. Я.

   Якість програмного забезпечення та тестування : базовий курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Я. Крепич, І. Я. Співак. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2020. – 479 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/39773/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20посібник%20з%20якості%20ПЗ%20та%20тестування%20%281%29.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються основні поняття в області

забезпечення якості програмних систем та тестування. Розглядаються питання

рівнів та видів тестування, технік ручного тестування, особливостей тестування

веб-додатків, мобільних додатків, автоматизоване тестування тощо.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за

спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», а також може бути

корисним усім, чия діяльність пов’язана з тестуванням програмного

забезпечення.

53

004.9+519.7

К89

Кузьміна, Наталя Федорівна

   Інформаційна технологія підтримки прийняття групових рішень у розподілених системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталя Федорівна Кузьміна. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено інформаційну технологію підтримки прийняття групових рішень, яка дозволяє підвищити швидкість прийняття групових рішень при збереденні їх достовірності, а також одночасно здійснювати тренінг осіб, що приймають рішення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

657.1

І-73

   Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками [Текст] : монографія / П. О. Куцик, Р. А. Марценюк, Ф. Ф. Макарук, М. Ю. Чік. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – 280 с.

     У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

55

94(477)=161.1

Л17

Лазарович, М. В.

   Душу и тело мы положим за нашу свободу : Украина в борьбе против вооруженной агрессии Российской Федерации (2014-2020 годы) [Текст] / М. В. Лазарович ; пер.з рос. Ю. Косенко, В. Пабат. – К. : АВІАЗ, 2020. – 451 с. – Побратимам-воинам русско-украинской войны и их семьям посвящаю.

     В новой книге профессора М. Лазаровича излагается краткий обзор русско-украинской войны, которая с 2014 г. длится в Украине. Определены главные ее причины и предпосылки, идеологические основания и ход боевых действий. Прослежены основные этапы насильственной аннексии Крыма Россией, оккупации ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей, массового вторжения регулярных войск РФ в Украину.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

56

94(477)

Л17

Лазарович, М. В.

   Душу й тіло ми положим за нашу свободу : Україна в боротьбі проти збройної аґресії Російської Федерації (2014-2020 роки) [Текст] / М. В. Лазарович. – К. : АВІАЗ, 2020. – 452 с. – Побратимам-воякам російсько-української війни та їхнім родинам присвячую!.

     У другому виданні книги професора М. Лазаровича викладено короткий огляд російсько-української війни, яка з 2014 р. триває в Україні. Визначено її головні причини і передумови, ідеологічні засади та хід бойових дій. Прослідковано основні етапи насильницької анексії Криму Росією, окупації нею окремих районів Донецької і Луганської областей, масовогго вторгнення реґулярних військ РФ в Україну.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

57

338.2:[620.9:32](477)

Л62

Лір, Віктор Еріхович

   Державні та ринкові детермінанти енергетичної політики України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віктор Еріхович Лір. – К. : ІЕП НАНУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено еволюцію наукових поглядів на проблему ідентифікації ролі ринку та держави у процесі алокації ресурсів, закономірності та парадокси енергетичних парадигм у контоексті сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

332.1

Е41

   Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : сутність, прояви та загрози [Текст] / О. М. Луцків, А. І. Мокій, С. Л. Шульц [та ін.] ; наук. ред. С. Л. Шульц. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього, 2020. – 100 с. – (Проблеми регіонального розвитку).

     У науковому виданні представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сфокусовано увагу на системних харакетистиках та інституційному базисі екслюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, теоретичних підходах до розуміння сутності ексклюзивних та інклюзивних інститутів регулювання суспільно-економічних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

59

336.761:658.115]

М14

Майстер, Анна Володимирівна

   Підприємства державного сектору економіки на фондовому ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Володимирівна Майстер. – К. : КНЕУ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних засад та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності підприємств державного сектору економіки на фондовому ринку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

338.57:055.2

М29

Мартишев, Павло Андрійович

   Регулювання розвитку агропродовольчого виробництва в умовах посилення волатильності світових цін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Павло Андрійович Мартишев. – К. : ІЕП НАНУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вивченню проблем функціонування агропромислового комплексу України в контексті значних коливань світових цін на сільськогосподарську продукцію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

339.9:330.341.1(4-6 ЄС)

М80

морозова, Світлана Анатоліївна

   Детермінанти інноваційного розвитку економічних систем країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Світлана Анатоліївна морозова. – К. : КНЕУ, 2020. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню положень системного дослідження закономірностей інноваційного розвитку європейських країн в умовах глобальних трансформацій та визначення на цій основі пріоритетів інноваційного розвитку української економіки у європейському економічному просторі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

342.951(477)

М90

Мулявка, Дмитро Григорович

   Адміністративно-правове забезпечення приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Дмитро Григорович Мулявка. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на основі комплексного аналізу доктринальних джерел, законодавства України та зарубіжних держав, а також правозастосовної практики охарактеризовано сутність та особливості адміністративно-правове забезпечення приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної діяльностіта запропоновано шляхи його вдосконалення.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

63

342.951(477)

М90

Мулявка, Дмитро Григорович

   Адміністративно-правове забезпечення приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної діяльності [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Дмитро Григорович Мулявка. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 470 с.

     У дисертації на основі комплексного аналізу доктринальних джерел, законодавства України та зарубіжних держав, а також правозастосовної практики охарактеризовано сутність та особливості адміністративно-правове забезпечення приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної діяльностіта запропоновано шляхи його вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

004.921;004.932.4;621.391.8

О-40

Одайська, Христина Савеліївна

   Методи та засоби підвищення візуальної якості зображень у комп'ютеризованих оптико-електронних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Христина Савеліївна Одайська. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено розробленню математичних моделей, методів і програмно-апаратних засобів підвищення візуальної якості формування зображень, що дозволило одержати нове рішення важливого науково-технічного завдання підвищення точності та швидкодії оброблення зображень у комп'ютеризованихоптико-електронних системах (КОЕС), які як джерело початкових зображень використовують цифрові відеокамери.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

О-50

Окландер, М. А.

   Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс] : підручник / М. А. Окландер, В. М. Кірносова. – К. : ЦУЛ, 2020. – 248 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/marketing/marketingova-tovarna-politika-oklander-ma-1/read.

     У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової товарної політики. Розглянуто концепцію життєвого циклу товарів, питання управління товарною номенклатурою та асортиментом продукції, технології впровадження нових видів продукції та послуг, управління товарним портфелем, управління сервісом, планування упаковки. Приділено увагу методам оцінювання конкурентоспроможності продукції. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

66

О-50

Окландер, М. А.

   Маркетингова цінова політика [Електронний ресурс] : підручник / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. – К. : ЦУЛ, 2020. – 284 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/marketing/marketingova-tsinova-politika-oklander-ma-1/read.

     У підручнику запропоновано теоретичні та методичні засади маркетингової цінової політики. Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення. Розглянуто математичні методи, які дозволяють оптимізувати ціни, визначити еластичність попиту від ціни, виявити вплив ціни на прибуток. Розкрито прямий та непрямий вплив держаного регулювання ціноутворення. Показано значення антиінфляційної політики держави. Розглянуто світовий досвід державного регулювання ціноутворення. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

67

338.486

О-92

Охріменко, Алла Григорівна

   Управління національного туристичною системою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Алла Григорівна Охріменко. – К. : КНТЕУ, 2020. – 44 с.

     У авторефераті дисертаційній робті розроблено теоретичні і методологічні положення управління національною туристичною системою (НТС) та здійснено наукове обгрунтування практичних рекомендацій і методик щодо його вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

339.138

П87

Птащенко, О. В.

   Міжнародний маркетинг високих технологій : теорія і практика [Текст] : монографія / О. В. Птащенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 388 с.

     У монографії розглянуто проблему процесу комплексного управління маркетинговою діяльністю на міжнародному рівні, товарною політикою і підприємством, яке працює на ринку високих технологій з метою створення довгострокових позитивних взаємовідносин зі споживачем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

69

338.43:631.1:339.9

Р15

Радченко, Олександр Петрович

   Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації : теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Петрович Радченко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано теоретико-методологічні і науково-практичні засади структурно-функціонального забезпечення управління розвитком АПК національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

334.758:338.43]:[005.21:005.336]

Р83

Рудь, Олександр Олегович

   Стратегічні рішення щодо злиття та поглинання : формування в мовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Олегович Рудь. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто процеси злиття та поглинання в бізнесі з позиції стратегічної концепції, визначено мотивацію, цілі, очікувані синергічні ефекти від стратегічного рішення щодо злиття та поглинання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

71

338.438.02(06)

Р86

Румик, Ігор Іванович

   Продовольча безпека в умовах комплементарності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Іванович Румик. – К. : УЕТП КРОК, 2020. – 37 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі систематизовано та розширено наукові підходи до дослідження продовольчоїбезпеки як складової національної безпеки. Розвинуто методологічні засади комплементарності національної економіки та її зв'язку з продовольчою безпекою, визначено її соціально-економічні параметри.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

347.4(477)

С48

Слома, В. М.

   Цивільно-правові зобов'язання з множинністю суб'єктів [Текст] : монографія / В. М. Слома. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 384 c.

     У монографії комплексно проаналізовано проблеми цивільно-правових зобов'язань з множинністю суб'єктів. Досліджено генезу зобов'язань з множинністю суб'єктів, охарактеризовано їх поняття, підстави виникнення та види. Проаналізовано теоретико-прикладні проблеми виконання зобов'язань з множинністю осіб та зобов'язань з участю третіх осіб.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 10, Бібліот. ЮФ. – 17)

73

347.41(477)(043.5)

С48

Слома, Валентина Миколаївна

   Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Валентина Миколаївна Слома. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 490 с.

     Дисертація присвячена визначенню особливостей зобовязальних відносин з множинністю суб'єктів у національній доктрині цивільного права. Виявлено дискусійні питання та запропоновано шляхи їх вирішення з метою вдосконалення законодавства і практики його застосування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

347.41(477)(043.5)

С48

Слома, Валентина Миколаївна

   Зобов'язання з множинністю суб'єктів у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Валентина Миколаївна Слома. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений визначенню особливостей зобовязальних відносин з множинністю суб'єктів у національній доктрині цивільного права. Виявлено дискусійні питання та запропоновано шляхи їх вирішення з метою вдосконалення законодавства і практики його застосування.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

75

621.395.34

С60

Соловйов, Олександр Віталійович

   Метод оптимізації функціонування VoIP мережі на основі вибору маршруту голосового виклику [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Олександр Віталійович Соловйов. – К. : НАУ, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі сформульовано й обгрунтовано основні теоретичні та практичні результати, що становлять вирішення важливого науково-практичного завдання оптимізації функціонування VoIP мережі за рахунок удосконалення технологій динамічної маршрутизації голосових викликів та структурно-функціональної організації опорної IP мережі, що приводить до покращення співвідношення якість/ціна VoIP зв'язку та збільшення рівня автоматизації VoIP системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

330.34.011:334.012.82:663.2

С84

Стремядін, Володимир Миколайович

   Стратегія економічного розвитку виноробства на основі формування інтеграційних бізнес-структур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Миколайович Стремядін. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено нормативно-правову базу та вітчизняний законодавчий досвід зі створення і функціонування інтегрованих бізнес-структур як реального сегмента національної економіки, обгрунтовано пропозиції щодо цілеспрямованого перспективного розвитку корпоративного сектору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

330.341:621.311(477)

Т48

Ткаченко, Денис Олегович

   Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток внутрішнього ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Денис Олегович Ткаченко. – К. : ІЕП НАНУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено сувтність транснаціоналізації та особливості діяльності транснаціональних корпорацій, узагальнено сучасні теоретичні концепції щодо формування та функціонування транснаціональних корпорацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

821(477)

Т61

Торохтушко, Дзвінка

   Родинне [Текст] : новели / Дзвінка Торохтушко. – К. : Алатон, 2019. – 176 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

79

631.171:005(477)

У52

Уманець, Сергій Володимирович

   Управління розвитком відновлюваної енергетики в аграрному секторі економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Володимирович Уманець. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі сформовано структуру категоріального апарату управління розвитком відновлюваної енергетики в аграрному секторі.     Удосконалена типологія понятійного апарату відновлюваної енергетики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

005.4:330.341.1:330.35(043.3/.5)

Ф53

Філіппов, Володимир Юрійович

   Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Юрійович Філіппов. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 44 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічний базис, методичні підходи і рекомндації щодо системно-інтегрованого управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці, що сприяє становленню підприємництва нового типу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

338.2:316.42:331

Х19

Хандій, Олена Олексіївна

   Державне регулювання використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Олексіївна Хандій. – К. : ІЕП, 2020. – 48 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні й науково-методичні засади державного регулювання використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки. Розкрито суть і наповнення структурних складових соціальних ресурсів, обгрунтовано їх провідну роль у забезпеченні економічного зростання на засадах сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

34:002(043.3)

Ц87

Цуркаленко, Юлія Володимирівна

   Акти органів судової влади як джерела адміністративного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юлія Володимирівна Цуркаленко. – Кривий Ріг : ДЮІ МВСУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі уточнюється зміст категорії "джерело адміністративного права" крізь призму розподілу джерел на групи відповідно до суб'єкта правотворчості. З'ясовуються особливості історичного розвитку інституту джерел адміністративного права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

005.73:330.1:338.3:658.5

Ч-34

Чебакова, Тетяна Олександрівна

   Формування і розвиток організаційної культури підприємства (за матеріалами підприємств з виробництва пласмас в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олександрівна Чебакова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2020. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі на основі аналізу понять, що стосуються процесів формування і розвитку організаційної культури підприємства і на грунті нового розуміння організаційної культури підприємства, запропоновано нову класифікацію її різновидів, систематизовано наявні та обгрунтовано нові методичні підходи визначення і оцінювання стану організаційної культури підприємств у розрізі її складових.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

84

004.415.2.045(076.5)

Ч-34

Чебанюк, Олена Вікторівна

   Наукові основи повторного використання артефактів розробки програмного забезпечення у доменній інженерії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олена Вікторівна Чебанюк. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено вирішенню наступної науково-прикладної проблеми - ефективної розробки програмного забезпечення у гнучких методологіях шляхом впровадження нового напряму розробки програмного забезпечення, який враховує систематичну зміну вимог проекту та базується на повторному використанні артефактів розробки програмного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

[378+339.9]:30.8(477)(043.3)

Ч-49

Чернуха, Тетяна Станіславівна

   Комплементарність розвитку системи вищої освіти в умовах економічної глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Станіславівна Чернуха. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 17 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічних засад вивчення, обгрунтування та доведення можливостей та шляхів запозичення окремих елементів інституційних механізмів систем вищої освіти країн різних соціально-економічних моделей в український освітній простір, як інструменту формування умов забезпечення економічного розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

66.012:574.01

Ч-92

Чуприна, Наталія Миколаївна

   Еколого-орієнтований розвиток хімічних підприємств : методологія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Чуприна. – Дніпропетровськ : ВНЗУ ім. Альфреда Нобеля, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі наведено комплексне вирішення наукової проблеми обгрунтування теоретико-методологічних положень та розробки рекомендацій щодо еколого-орієнтованого розвитку хімічних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

330.322:338.28]:339.922

Ш38

Шевчук, Ярослав Васильович

   Розвиток проєктного фінансування в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ярослав Васильович Шевчук. – К. : КНЕУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методичні засади проєктного фінансування та розроблено практичні рекомендації із підвищення ефективності використання його інструментів для забезпечення соціально-економічного розвитку економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

[332.2-021.387:63]:351.823.1

Ш44

Шелудько, Катерина Валеріївна

   Державне регулювання формування сталих сільськогосподарських землекористувань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Валеріївна Шелудько. – Х. : ХНАУ ім. В. в. Докучаєва, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено теоретико-методологічним та практичним проблемам державного регулювання формування сталих сільськогосподарських землекористувань. Основний зміст відображає різні сторони й етапи комплексного дослідження екологічної, соціальної та економічної складових сільськогосподарських землекористувань і розробку рекомендацій щодо їх формування та державного регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

346(477)

Я64

Яновицька, Г. Б.

   Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні [Текст] : монографія / Г. Б. Яновицька. – Львів : Растр-7, 2018. – 400 с.

     В монографії досліджується зміст правовідносин за участю споживачів, їх правовий статус, законодавчий механізм сприяння здійсненню, охороні та захисту прав споживачів в Україні

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

90

657.421.3:001.8

Я81

Ясишена, Валентина Валеріївна

   Методологія та організація обліку нематеріальних активів [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 495 с.

     У дисертації досліджено соціально-економічні концепції розвитку економічних формацій в історичному розрізі та їх вплив на еволюцію нематеріальних активів. Розкрито сутність понять "нематеріальні активи"," інтелектуальний капітал", "внутрішній гудвіл" з визначенням їх місця і ролі в економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

657.421.3:001.8

Я81

Ясишена, Валентина Валеріївна

   Методологія та організація обліку нематеріальних активів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено соціально-економічні концепції розвитку економічних формацій в історичному розрізі та їх вплив на еволюцію нематеріальних активів. Розкрито сутність понять "нематеріальні активи"," інтелектуальний капітал", "внутрішній гудвіл" з визначенням їх місця і ролі в економіці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)