Нові надходження СІЧЕНЬ 2021

Категорія: Нові надходження

1

005(075.8)

М50

   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник ; відпов. за вип. О. М. Сохацька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 63 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40407/1/konspekt_MZED.pdf.

     Предметом вивчення курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» є сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами України - суб'єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на території України, так і за її межами.

2

Д46

   Діловий протокол та етикет [Електронний ресурс] / уклад. Л. І. Вергун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 67 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40461/1/Lekzii.pdf.

3

Т38

   Техніка міжнародних переговорів [Електронний ресурс] / уклад. Л. І. Вергун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 63 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40462/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf..pdf.

4

Е40

   Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine [Електронний ресурс] : collective monograph / K. Borsekova, J. Krnac, K. Liptakova [et al.]. – Ternopil : Osadtsa U.V., 2018. – 328 p. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/31937.

     The content of the chapters is the responsibility of the authors. The authors of the chapters express their own position, which may not comply with the editors' opinion.

5

631.1:658.7(477.54)

А50

Алієв, Фарід Мамед Огли

   Управління матеріальними потоками в аграрному секторі економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Фарід Мамед Огли Алієв. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та практичні аспекти, а також надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління матеріальними потоками в аграрному секторі економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

338.330:342

А50

Алішов, Гамід Надір-Огли

   Державне регулювання діяльністю транснаціональних компаній в процесі розвитку національної економіки (на прикладі виробництва продуктів харчування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Гамід Надір-Огли Алішов. – К. : ВНЗ НАУ, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі охарактеризовано зміст та основні риси транснаціональних компаній, а також визначено їх роль у процесі розвитку національної економіки. Досліджено ключові аспекти державного регулювання діяльністю транснаціональних компаній в розвинутих країнах світу та надано рекомендації щодо посилення ролі державного регулювання діяльністю транснаціональних компаній в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

631.15:338.33

А69

Анопрієнко, Тетяна Володимирівна

   Моделі державного регулювання проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Володимирівна Анопрієнко. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та практичні аспекти, а також надані ведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Розкрито національні особливості державного регулювання проведення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

334.716:005.21-047.36

Б48

Берідзе, Тетяна Михайлівна

   Моніторинг діяльності підприємства в системі стратегічного управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Берідзе. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню методологічних засад моніторингу діяльності підприємства та рекомендацій щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного управління з метою   прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

502:327]:339.92

Б86

Бохан, Аліна Василівна

   Екологічна дипломатія в світогосподарських процесах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Аліна Василівна Бохан. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуальні засади екологічної дипломатії в світогосподарських процесах. Розкрито значущість, функції та рівні представлення екологічної дипломатії у сфері міжнародних економічних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

005.8:658.631.3

Б86

Боярчук, Олег Віталійович

   Ціннісно-орієнтоване управління ризиками проектів із мінливим середовищем (на прикладі створення кооперативів кормозабезпечення) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Олег Віталійович Боярчук. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення та розв'язано актуальну науково-прикладну задачу підвищення якості управління проектами створення кооперативів кормозабезпечення сімейних молочних ферм завдяки розробленню ціннісно-ризикового підходу, моделей, методів, і засобів, що формують інструментарій планування цих проектів на доінвестиційній фазі їх життєвого циклу в мінливому проектному середовищі за обмежених ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

338.(24+439):664.1(043.3/.5)

Б87

Британська, Наталія Натанівна

   Економічна ефективність підприємств цукрової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Натанівна Британська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних, методичних і практичних положень щодо підвищення економічної ефективністі підприємств цукрової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

005.95/.96

У67

   Управління підготовкою робітничих кадрів [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Л. Й. Білоус, О. В. Борисяк, Б. В. Брич ; за наук. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. – 196 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38596.

     Монографія присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад оптимізації системи управління підготовкою робітничих кадрів на підприємствах сільськогосподарської та харчової галузей шляхом впровадження інно ваційних технологій формування і розвитку персоналу. Доведено, що система управління підготовкою персоналу будується на одночасному сприянні швид кому заповненню вакантних посад, оптимізації витрат на навчальні заходи, а також повинна містити мотиваційну складову, тобто заохочувати працівників підвищувати як кількісні, так і якісні результати своєї діяльності.

13

Т65

   Трансформація системи управління персоналом підприємств [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, О. В. Борисяк, Л. Й. Білоус, Н. А. Галиш. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38595.

     Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад трансформації системи управління персоналом підприємств в умовах оптимізаційного розвитку і оцінюванню ефективності підходів до організації професійного розвитку кар’єри на підприємствах, використання інноваційних технологій формування персоналу. Досліджено диверсифікацію в системі управління персоналом підприємств. Виокремлено тенденції діджиталізації системи управління персоналом, проектної діяльності, розвитку ринку послуг з управління персоналом, переходу від розвитку людських ресурсів до формування людського капіталу. Розглянуто формування персоналу підприємства як оптимізаційний процес управління персоналом. Запропоновано оптимізаційний підхід до технологій формування персоналу підприємств.

14

Б87

Брич, В. Я.

   Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Н. В. Галиш, О. В. Борисяк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. – 224 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38594.

     Монографія присвячена поглибленню теоретико-методичних засад формування стратегії управління підприємством альтернативної енергетики в умовах сталого розвитку. Розкрито специфіку трансформації стратегії управління підприємством біопалива і зростання його ролі шляхом розгляду засад сталого розвитку біоенергетичної галузі та дослідження екологічних та енергоефекгивних векторів організації транспортної сфери. Обгрунтовано методику й формування ланцюга створення вартості біопалива.

15

Б87

Брич, В. Я.

   Соціальний захист сиріт в Україні [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, С. М. Миколюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 201 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37769.

     У монографії розглянуто основні аспекти удосконалення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чільне місце відводиться формуванню інноваційної моделі організаційно-економічного механізму управлінської діяльності сфери соціального захисту дітей у регіоні. Загалом монографія буде корисною для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та фахівців соціальної сфери. Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі при викладанні дисциплін: «Соціальне забезпечення», «Менеджмент соціальної сфери», «Соціальна робота».

16

657

Б89

Бруханський, Р. Ф.

   Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарського призначення на етапі становлення ринку земель в Україні [Електронний ресурс] : монографія / Р. Ф. Бруханський, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 235 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37971.

     У монографії викладено результати дослідження особливостей формування земельного ринку та його вплив на методику та організацію обліку і аналізу земель сільськогосподарського призначення. Досліджено теоретичні основи та надано сутнісні характеристики процесу формування земельних відносин. Окреслено специфічні особливості земель як об’єктів обліку і аналізу. Розглядаються історичні передумови формування раціональної системи обліку та аналізу земельних ресурсів в Україні.

17

614.843(075.32)

В19

Васильєв, Микита Ігорович

   Моделі та методи ініціації проектів протипожежного захисту об'єктів на основі оцінки ризиків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Микита Ігорович Васильєв. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження на підставі аналізу стану питання в практиці та теорії управління проектами систем пожежогасіння була визначена мета і задачі дослідження. Розглянуто науково-методичні основи ініціації проектів створення систем протипожежного захисту об'єктів та ліквідації пожеж із врахуванням ризиків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

347.61/.64

В21

Ватрас, Володимир Антонович

   Джерела сімейного права [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Володимир Антонович Ватрас. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 516 с.

     Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, яка присвячена дослідженню теоретико-правових та прикладних проблем джерел сімейного права.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

347.61/.64

В21

Ватрас, Володимир Антонович

   Джерела сімейного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Володимир Антонович Ватрас. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертації є самостійною завершеною науковою роботою, яка присвячена дослідженню теоретико-правових та прикладних проблем джерел сімейного права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

20

339.137.2:334.72

В42

Відергольд, Катерина Володимирівна

   Економіко-управлінські механізми підвищення конкурентоспроможності сучасних фірм на ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 -демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Катерина Володимирівна Відергольд. – Львів : ЛУБП, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи щодо принципів врегулювання взаємовідносин на ринку праці в розрізі історії економічного вчення. Вивчено розвиток наукових концепцій поняття "ринок праці" та його трактування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

658.821:658.87(043.3)

В68

Волосов, Анатолій Михайлович

   Формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анатолій Михайлович Волосов. – Х. : ХДУХТТ, 2019. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі досліджено трансформацію підходів до визначення конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. Виокремлено сучасні підходи до трактування їх сутності та властивостей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

330.322

В75

Воробйов, Віталій Володимирович

   Комплексна оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості підприємства в кризових умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Віталій Володимирович Воробйов. – Львів : ЛУБТП, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукової проблеми обгрунтовання науково-теоретичних і практичних аспектів здійснення комплексної оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості підприємства в кризових умовах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

340.111.5:351.746.1(477)

Г19

Ганьба, Олег Борисович

   Правові відносини у сфері прикордонної безпеки України : теоретико-правові засади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Олег Борисович Ганьба. – Івано-Франківськ : Університет Короля Данила, 2020. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретико-правовому дослідженню правових відносин у сфері прикордонної безпеки України та розв'язвнню проблеми підвищення ефективності реалізації їх змісту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

342.951:351.82

Г61

Голодник, Юрій Андрійович

   Адміністративно-правові засади функціонування сфери житлово-комунального господарства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юрій Андрійович Голодник. – К. : НУБіПУ, 2020. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням адміністративно-правових засад функціонування сфери житлово-комунального господарства в Україні. В роботі акцентовано увагу на сутність житлово-комунального господарства як об'єкту адміністративно-правового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

621.396:51-74(043.3)

Г62

Голубничий, Олексій Георгійович

   Методологія синтезу та обробки узагальнених бінарних послідовностей баркера для широкосмугових каналів зв'язку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі / Олексій Георгійович Голубничий. – К. : НАУ, 2020. – 41 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі вирішується актуальна науково-технічна проблема синтезу бінарних дискретно-кодованих послідовностей (ДКП), які є оптимальними за мінімаксним критерієм щодо їх автокореляційної дункції (АКФ), у частині синтезу регулярних структур цих ДКП та їх комбінаторних систем в умовах обмежень на максимальний рівень абсолютних значень бічних пелюсток їх АКФ (ДКП Баркера).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

349.6

Д27

Дейнега, Марина Андріївна

   Предмет і система природоресурсного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Марина Андріївна Дейнега. – К. : НУБІПУ, 2020. – 39 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено концептуальні засади формування і розвитку природоресурсного права. Розкрито наукові концепції та принципи становлення взаємовідносин людини і природи як базису формування предмета природоресурсного права, проаналізовано розвиток наукової думки щодо визначення предмета природоресурсного права, а також виокремлено його особливості у контексті загальнотеоретичних положень про предмет галузі права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

330.342.24-028.79

Д41

Джинджоян, Володимир Вергарович

   Структурні детермінанти функціонування і розвитку туристичних рідприємств в контексті соціальної парадигми [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Вергарович Джинджоян. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено науково-практичні рекомендації щодо визначення наукових основ і соціальних детермінант діяльності туристичних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

004.942:616-072.7 (043.3)

Д56

Добродня, Ганна Сергіївна

   Модель та метод інформаційної технології діагностування порушення енергетичного балансу людини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ганна Сергіївна Добродня. – Х. : НАУ ім. М. Є. Жуковського, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження визначено порушення енергетичного балансу людини на ранніх етапах розвитку шляхом створення моделі та методу інформаційної технології діагностування порушення енергетичного балансу. Удосконалено метод визначення ступеню і направленості порушення балансу енергетичних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

005.8:629.113+614.842

Д66

Домбровський, Михайло Збишекович

   Проактивне управління проектами організаційного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Михайло Збишекович Домбровський. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійнено теоретичне узагальнення і вирішення актуальної науково-прикладної задачі підвищення результативності проактивного управління проектами організаційногго розвитку енергопостачальних компаній шляхом розробки моделей, методів і засобів, що формують інструментарій проактивного управління цими проектами на фазах планування і виконання в турбулентному оточенні при обмежених ресурсах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

338.246.01/.02-049.5:368.03]

Д75

Дробязко, Світлана Ігорівна

   Методологія управління економічною безпекою підприємств страхового сектору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Ігорівна Дробязко. – Х. : ХДУХТТ, 2019. – 38 с.

     В аторефераті дисертаційній роботі доведено дуальність економічної безпеки підприємств - "відсутність небезпеки" і "захищеність ід небезпеки" та визначено найважливіші її властивості. Уточнено визначення економічної безпеки підприємств страхового сектору, виділено її структурно-функціональні складові.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

005.2:330.3

Є26

Євстахевич, Андрій Львович

   Принципи та механізми менеджменту соціальної відповідальності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Львович Євстахевич. – Львів : ЛУБТП, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання обгрунтування принципів та механізмів менеджменту соціальної відповідальності підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

32

658.8:378(043.3)

Ж46

Жегус, Олена Валентинівна

   Формування системи маркетинг закладів вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Валентинівна Жегус. – Х. : ХДУХТТ, 2019. – 38 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі визначено передумови формування системи маркетинг в закладах вищої освіти України. Уточнено сутність освітнього продукту, ринку продуктів вищої освіти, визначено його структуру та особливості субринків продуктів - освітньої, наукової, консалтингової, інноваційної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

338.45:665.6/7:005.21:336.1(477)

З-13

Завгородній, Руслан Васильович

   Стратегія удосконалення ресурсоефективності в нафтогазовому секторі економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Руслан Васильович Завгородній. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений систематизації теоретичних засад та обґрунтуванню практичнир рекомендацій щодо розвитку сучасних напрямків і стратегій ресурсоефективності в нафтогазовому секторі економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

334.72:347.55:347.440.76

З-38

Захарова, Олена Леонідівна

   Хеджування підприємницьких ризиків на прикладі українського підприємства-експортера [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Леонідівна Захарова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретико-методичних основ і науково-практичних рекомендацій щодо формування та впровадження інструментів хеджування підприємницьких ризиків українських підприємств-експортерів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

338.24:338.43:338.47

З-48

Зеленко, Оксана Михайлівна

   Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Михайлівна Зеленко. – Львів : ЛУБТП, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано та розроблено теоретико-методичні підходи та практичні рекомендації щодо удосконалення управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

658.155.012.7

З-68

Злобіна, Катерина Сергіївна

Ефективність фінансового планування на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Злобіна. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних засад та вдлосконаленню науково-методичних підходів до визначення ефективності фінансового планування на підприємстві, розробленню методичних підходів до планування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

336.13.012.24(477)

К56

Коваленко, Віктор Миколайович

   Фінансова система України : концептуальні основи та стратегія розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Миколайович Коваленко. – Львів : ЛНУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні засади, проведено макроекономічний аналіз, оцінку стану управління фінансами та обґрунтовано практичні рекомендації щодо стратегії розаитку фінансової системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

658.1:330.322:637.1

К59

Козловський, Адріан Тарасович

   Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Адріан Тарасович Козловський. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2020. – 28 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений дослідженню контролінгу інвестиційної діяльності на вітчизняних молокопереробних підприємствах. Розглянуто теоретичні засади визначення суті контролінгу інвестиційної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

338.45:330.123.7(043.3)

К60

Колісник, Наталія Анатоліївна

   Управління основними засобами на підприємствах переробної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Анатоліївна Колісник. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління основними засобами на підприємствах переробної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

332.053:338.242.002.8

К61

Колодійчук, Ірина Анатоліївна

   Теоретико-методологічні засади формування територіально збалансованих систем управління відходами в регіонах України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Анатоліївна Колодійчук. – Львів : ДУ Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено теоретичні положення щодо сутності відходів, їхньої класифікації та позиціонування у регіональних соціально-економічних системах. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження та обгрунтовано методологічні підходи до вирішення проблеми існуючих диспропорцій між генеруванням й утилізацією відходів із подальшою розробкою відповідних методичних засад удосконалення системи управління у регіональному вимірі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

004.93'1

К68

Коробов, Артем Геннадійович

   Моделі і методи інформаційної технології автономного відеомоніторингу місцевості безпілотним літальним апаратом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Артем Геннадійович Коробов. – Х. : НАУ ім. М. Є. Жуковського ХАІ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі розроблено метод синтезу інформаційно-екстремальних класифікаційних та нейромережевих регресійних правил автономної бортової системи безпілотного літального апарата.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

65.01:[334.716:621](043.3)

К73

Котькалова, - Литвин Інна Володимирівна

   Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / - Литвин Інна Володимирівна Котькалова. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено аналіз діалектики понять щодо управління фінансовим забезпеченням розвитку промислових підприємств за різних умов зовнішнього середовища, проаналізовано роль сільськогосподарського машинобудування в забезпеченні пріоритетних напрямків розвитку агропромислового комплексу України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

005.8:005.953:374.72

К89

Кузьмінська, Юлія Миколаївна

   Моделі та методи формування команд освітніх проектів підвищення кваліфікації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Юлія Миколаївна Кузьмінська. – Львів : ЛДУБЖ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі розширено термінологію управління освітніми проектами через уточнення понять"освітній проект", "ступінь довіри" та введення поняття "освітній проект підвищення кваліфікації (ОППК)". Розроблено концептуальну модель параметрів креативності та кадрових ризиків членів команд ОППК.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

338.432:636.082

Л55

Лівінський, Анатолій Іванович

   Організаційно-економічні механізми реновації виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва : теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анатолій Іванович Лівінський. – Львів : ЛНАУ, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі уточнено зміст поняття "реновація виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва", запропоновано багаторівневу структурно-функціональну модель стратегічного управління забезпеченням реновації діяльності підприємств тваринництва та розроблено теоретико-методологічну конструкцію механізму державної підтримки реновації їх розвитку.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

336.011+336.1/.2+658.14

М15

Макаренко, Ульяна Богданівна

   Фінансовий механізм розвитку медійних підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ульяна Богданівна Макаренко. – Одеса : ЛНУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теорію та практику формування фінансового механізму роботи медійних підприємств в економіці України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

347.98

М59

Микуляк, Павло Павлович

   Самоконтроль суду першої інстанції в цивільному процесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Павло Павлович Микуляк. – Івано-Франківськ : Університет Короля Данила, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено теоретично-прикладне дослідження юридичної природи самоконтролю суду першої інстанції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

336.14(477)

М65

Мискін, Юрій Ігоревич

   Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Юрій Ігоревич Мискін. – Ірпінь : УДФСУ, 2020. – 35 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено розробці нових підходів до обгрунтування теоретико-методологічних засад та формування праксеологічних положень бюджетної політики забезпечення соціально-економічного розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

338.43:334.7

Н39

Небоженко, Тетяна Тарасівна

   Соціально-економічні засади розвитку організаційно-правових форм підприємницької діяльності у сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Тарасівна Небоженко. – Львів : ЛУБТП, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання обгрунтування соціально-економічних засад розвитку організаційно-правових форм підприємницької діяльності у сільському господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

658.5.330.34:343.25(43.3/.5)

Н54

Нерасова, Любов Аркадіївна

   Стратегування розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Любов Аркадіївна Нерасова. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 44 с.

     У дисертації розроблено концептуальний підхід і науково-педагогічний підхід до стратегування розвитку виробничого підприємства в умовах децентралізації та оцінки його результативності за індикаторами сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

347.94

О-54

Олійник, Андрея Іванівна

   Особливості формування системи доказів та меж доказування в справах окремого провадження : теорія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрея Іванівна Олійник. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ Короля Данила, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено історичний процес формування вчення про докази та доказування в цивільному процесуальному праві та встановлено, що вчені-процесуалісти, приділяючи значну увагу дослідженню такої правової категорії як докази та доказування в цивільному процесуальному праві у розрізі конкретних справ окремого провадження.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

342.95

П32

Піляй, Андрій Миколайович

   Ґенеза та сучасний стан адміністративної функції держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Миколайович Піляй. – К. : НУБіПУ, 2020. – 18 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження адміністративно-правової функції сучасної держави. Проведено дослідження історичного розвитку адміністративної держави від поліцейської до публічно-сервісної.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

005.35

П91

Пушкар, М. С.

   Соціальна відповідальність бізнесу : теорія і практика [Електронний ресурс] : монографія / М. С. Пушкар, Л. І. Голінач. – Тернопіль : Карт-бланш, 2018. – 245 с. – Режим доступу :   http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/40116.

     Монографія присвячена теоретичним узагальненням ролі соціальної відповідальності бізнесу і держави перед суспільством та практичній організації обліку й аналізу як складових інформаційної служби підприємства. Соціальна відповідальність за сталий розвиток і безпечні технології виробництва, які приводять до гармонійних відносин бізнесу з природним середовищем, працівниками і населенням прилеглих територій, повністю лежить на менеджменті підприємства.

53

Баг

   Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, П. В. Дзюба [та ін.] ; за ред. О. І. Рогача. – К. : ЦУЛ, 2020. – 368 с. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/37137.

     У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних тенденцій та перспектив міжнародного руху прямих іноземних інвестицій, основних напрямів трансформації стратегічного управління сучасних БНП і формування стратегій їхнього крос-культурного менеджменту,інвестування, інновацій, мобільності робочої сили.

54

341.9

С28

Сегеда, Іван Сергійович

   Правове регулювання діяльності підприємницьких товариств у Магрибі (Алжир, Марокко, Туніс) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Іван Сергійович Сегеда. – Івано-Франківськ : Університет Короля Данила, 2020. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню правового регулювання діяльності підприємницьких товариств у державах Магрибу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

657.633:658.8(043.3)

С30

Семенець, Аліна Олександрівна

   Методологія внутрішнього аудиту в системі управління торговельними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Аліна Олександрівна Семенець. – Х. : ХДУХТТ, 2019. – 42 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі представлено історико-компаративний аналіз становлення інституту внутрішнього аудиту та визначено передумови формування нового етапу його розвитку в умовах євроінтеграції; досліджено особливості нормативно-правового регулювання внутрішнього аудиту на світовому рівні та визначено напрямки імплементації передового досвіду в національну практику.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

004.942

С31

Сенько, Антон Олександрович

   Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для процесц подрібнення на основі непрямого визначення міцності руди [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Антон Олександрович Сенько. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальну науково-технічну задачу розробки інформаційної технології зворотного прогнозування параметру міцності руди в умовах роботи секції збагачення з використанням поєднання методів кластеризації та прогнозуючої нейромережі.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

340.12:342.41

С32

Сердюк, Наталія Аркадіївна

   Теоретико-правові основи розбудови України як соціальної держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Наталія Аркадіївна Сердюк. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ Короля Данила, 2019. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розкрито пріоритетні напрями державної політики соціального спрямування на засадах людиноцентризму, зокрема: державна культурна політика, яка в значній мірі визначає соціально-економічні, політичні, ідеологічні, правові й моральні цінності держави та збереження національної ідентичності в умовах глобалізації.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

331.3:658.3:005.95/.96

С32

Серняк, Ірина Ігорівна

   Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Серняк. – Львів : ЛУБП, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання з обгрунтування теоретико-методичних засад формування та розвитку соціального інструментарію управління персоналом підприємства й окреслення практичних напрямів удосконалення цього процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

659.186:334.716(043.3/.5)

С38

Сіньковська, Вікторія Миколаївна

   Оцінювання лояльності споживачів промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Миколаївна Сіньковська. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено науково-методичні підходи та рекомендації щодо оцінювання лояльності споживачів промислових підприємств в умовах сезонного попиту на продукцію промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

621.327:681.5

С65

Сорокун, Антон Дмитрович

   Метод зниження бітового об'єму відеознімків для підвищення якості відеосервісу з використанням інфокомунікаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Антон Дмитрович Сорокун. – К. : НАУ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі обгрунтовано, що зберігається дисбаланс між можливостями сучасних ІКС щодо швидкості передачі даних і зростанням потреб щодо надання високоякісних відеосервісів у реальному часі з використанням мобільного сегменту мережі.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

330.34:65.011.4:005

С87

Струтинська, Ірина Володимирівна

   Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-структур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Володимирівна Струтинська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню, аналізу, обґрунтуванню та розробленню теоретико-методичних положень, науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо раціональної організації процесу цифрової трансформації бізнес-структур як імперативу іх інноваційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

657.432:658.15 (043.3)

Т65

Трало, Ірина Миколаївна

   Бухгалтерський облік та аналіз дисконтованої довгостроковї дебіторської заборгованості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Миколаївна Трало. – Житомир : ДУ ЖП, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню наукового завдання - обгрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку та аналізу дисконтованої довгострокової дебіторської заборгованості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

339.5'923:303.43+316.422(477)

У74

Ус, Іван Васильович

   Стратегія забезпечення економічних інтересів України в умовах трансформації СОТ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 - економічна безпека держави (економічні науки) / Іван Васильович Ус. – К. : НІСД, 2019. – 18 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі систематизовано теоретичні підходи та методологічні засади забезпечення національних економічних інтересів в умовах лібералізації світової торгівлі. Визначено національні економічні інтереси країн-членів СОТ при зайняті цією організацією свого місця в системі провідних світових економічних інститутів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

005.8:658.631.3

Ф93

Фтома, Оксана Віталіївна

   Моделі та методи ціннісно-орієнтованого управління інтегрованими проєктами аграрного виробництва (на прикладі виробництва сировини та біопалива) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 - управління проектами та програмами / Оксана Віталіївна Фтома. – Львів : ЛДУБЖ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі на підставі проведених досліджень розв'язано важливу науково-прикладну задачу підвищення якості реалізації інтегрованих проєктів аграрного виробництва завдяки розвитку ціннісно-ризикового підходу та розробленню методів та моделей, які належать до інструментарію управління зазначеними проєктами під час їх ініціації та планування в мінливому проєктному середовищі за обмежених ресурсів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

339.17:331.102.344

Х12

Хаврова, Катерина Сергіївна

   Інтелектуалізація діяльності торговельних підприємств : концепція та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Хаврова. – Дніпро : ВНЗ У ім. Альфреда Нобеля, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено вирішення наукової проблеми щодо обгрунтування методологічних, концептуальних та прикладних аспектів інтелектуалізації діяльності торговельних підприємств. Узагальнено підходи та уточнено поняття інтелектуалізації діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

347.132.6

Х69

Ходак, Світлана Михайлівна

   Категорія інтересу в сімейному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Світлана Михайлівна Ходак. – Івано-Франківськ : Університет Короля Данила, 2020. – 16 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження є самостійною завершеною роботою, першим в Україні комплексним дослідженням поняття інтересу в сімейному праві та сімейних правовідносинах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

334.722:911.375.635

Ч-75

Чопик, Олександр Володимирович

   Економічний розвиток суб'єктів підприємництва приміських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Володимирович Чопик. – Львів : ЛУБТП, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі систематизовано підходи до розуміння категорій "економічний розвиток", "приміська територія". Уточнено різницю між приміською зоною і приміською територією.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

631.11:330.341.1

Ш12

Шабатура, Тетяна Сергіївна

   Соціально-економічні механізми комплементарності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Сергіївна Шабатура. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад та розробці практичних рекомендацій з формування соціально-економічних механізмів комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

338.47:65.011

Ш19

Шамін, Микола Вікторович

   Науково-прикладні основи розвитку інтелектуального потенціалу працівників підприємства зв'язку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Вікторович Шамін. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертації доповнено перелік ознак поділу потенціалу підприємства через додавання ознаки гнучкості. Наведено авторське бачення терміну "інтелектуальний потенціал працівників підприємства". Розширено спектр домінант, що обумовлюють розвиток інтелектуального потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

338.1:330.342:338.47

Ш38

Шевченко, Андрій Ігорович

   Стратегування сталого розвитку виробничої інфраструктури національної економіки з позиції безпеки (на прикладі залізничного транспорту) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Ігорович Шевченко. – К. : НАНУ ІЕП, 2020. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку концептуальних засад, науково-практичних підходів до визначення орієнтирів для розробки стратегій сталого розвитку виробничої інфраструктури національної економіки в безпековому вимірі на середньо- та довгострокову перспективу (на прикладі залізничного транспорту).

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

342.951

Ш38

Шевченко, Анна Василівна

   Адміністративно-правове забезпечення кадрової роботи в судовій системі України [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Анна Василівна Шевченко. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 430 с.

     Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням концептуальних засад адміністративно-правового забезпечення кадрової роботи в судовій системі України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

342.951

Ш38

Шевченко, Анна Василівна

   Адміністративно-правове забезпечення кадрової роботи в судовій системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анна Василівна Шевченко. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням концептуальних засад адміністративно-правового забезпечення кадрової роботи в судовій системі України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

73

342.725:340.12](477)

Ш38

Шевченко, Вячеслав Станіславович

   Інститут державної мови в Україні : історико-правовий вимір [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Вячеслав Станіславович Шевченко. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ Короля Данила, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено дослідженню історичних та правових засад становлення та розвитку інституту державної мови в Україні. Дисертантом сформовано і систематизовано джерела права, що стали основою формування інституту державної мови, зокрема наголошено на їх функціональному значенні для формування цього інституту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

[658.15:330.131.7]005.33(043.3)

Ш65

Шишкіна, Олена Вікторівна

   Методологія управління фінансовими ризиками промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Вікторівна Шишкіна. – Чернігів : НУ ЧП, 2020. – 42 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних, методологічних та методичних засад управління фінансовими ризиками промислових підприємств та розробці практичних рекомендацій щодо їх реалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

65.012.8.003.1:658.87(043.3)

Ш96

Шуміло, Ольга Станіславівна

   Управління економічною безпекою підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Станіславівна Шуміло. – Х. : ХДУХТТ, 2019. – 38 с.

     В авторефераті дисертаційній роботі досліджено теорію економічної безпеки підприємства та поглиблено її понятійно-категоріальне наповнення. Уточнено суть понять "система економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі" і "управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

343.1(075.8)

Я72

Яремко, О. М.

   Порівняльний кримінальний процес [Текст] : навч.-метод. рек. / О. М. Яремко, С. В. Банах. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 26 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)