Десятнюк Оксана Миронівна

Десятнюк

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Десятнюк, О. М. Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України : дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Миронівна Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 425 с.
 2. Десятнюк, Оксана Миронівна Діалектика ризиковості розбудови податкової системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Миронівна Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 34 с.
 3. Десятнюк, О. М. Облік і внутрішній аудит основних засобів : організація та методика (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості Західного регіону) : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Оксана Миронівна Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 218 с.

СТАТТІ:

 1. Десятнюк, О. Адаптація системи оподаткування України у контексті реалізації національної стратегії євроінтеграції / О. Десятнюк, М. М. Фільо // Економіка : проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 259, т. VІ. – С. 1548-1557.
 2. Десятнюк, О. Альтернативні системи оподаткування: взаємодія стимулів та фіску / О. Десятнюк, Н. М. Ведашенко // Вісник Львівської державної фінансової академії. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 8. – С. 78-85.
 3. Десятнюк, О. Відхід від сплати податків: сутність та соціально-економічні наслідки / Оксана Десятнюк, Ігор Федун // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 94-99.
 4. Десятнюк, О. Дефініція ризику податкової системи / Оксана Десятнюк // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 24-34.
 5. Десятнюк, О. Деякі аспекти формування податкової політики підприємства / О. Десятнюк // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць Дніпропетровського державного університету. – 2002. – № 161. – С. 28-32.
 6. Десятнюк, О. Джерела податкових ризиків та теоретико-методологічний інструментарій їх дослідження / Оксана Десятнюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 81-95.
 7. Десятнюк, О. Джерела ризиків створення ефективного податкового механізму інноваційного розвитку / О. Десятнюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – № 1. – С. 76-82.
 8. Десятнюк, О. Дискусійні питання щодо принципів податкової системи та фіскальної політики держави / О. Десятнюк, Б. О. Галин // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 100-105.
 9. Десятнюк, О. Кабінетний аудит як новий напрям податкового контролю в Україні / Оксана Десятнюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2007. - Вип. 1. - С. 91-99,
 10. Десятнюк, О. Комплексний підхід до оцінювання податкових ризиків суб’єктів господарювання / О. Десятнюк // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог. – 2011. – Вип. 2. – С. 47-58.
 11. Десятнюк, О. М. Аксіологія ризикованості сфери оподаткування / О. М. Десятнюк // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 51-59.
 12. Десятнюк, О. М. Вектори гармонізації механізму адміністрування ПДВ в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 157-162.
 13. Десятнюк, О. М. Дивідендна політика: формування й аспекти оподаткування / О. М. Десятнюк // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 21-28.
 14. Десятнюк, О. М. Доминирующие инструменты предупреждения и минимизации рисков налоговой системы [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк // Бизнес Информ. - 2009. - № 4. - С. 7-9.
 15. Десятнюк, О. М. Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування / О. М. Десятнюк // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 107-115.
 16. Десятнюк, О. М. Прагматика реформування податкової системи в умовах ризиків / О. М. Десятнюк // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 22-26.
 17. Десятнюк, О. М. Реальні та потенційні загрози національній безпеці у сфері оподаткування / О. Десятнюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2008. - Вип. IV, т.2. - С. 243-252.
 18. Десятнюк, О. М. Система структуризации налоговых рисков по направлению действий правонарушений в сфере налогообложения [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк // Бизнес Информ. - 2009.- № 6. - С. 50-55.
 19. Десятнюк, О. Місцеві податки і збори: теоретичне обгрунтування і практичне впровадження / О. Десятнюк // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровського державного університету. – 2002. – № 134. – С. 183-187.
 20. Десятнюк, О. Модернізація державної податкової служби України: основні напрямки та проблеми їх реалізації / О. Десятнюк // Культура народів Причорномор’я. – 2007. – № 102. – С. 214-218.
 21. Десятнюк, О. Мониторинг налоговых рисков как метод повышения уровня добровольной уплаты налогов / О. Десятнюк // Бизнес информ. – 2006. – № 9. – С. 93-95.
 22. Десятнюк, О. Налоговые риски как реальная угроза обеспечения конкурентоспособности национальной экономики / О. Десятнюк // Бизнес информ. – 2008. – № 11. – С. 117-120.
 23. Десятнюк, О. Об’єктивна неминучість та доцільність моніторингу податкових ризиків / О. Десятнюк // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 84-88.
 24. Десятнюк, О. Объективно-субъективная структура рисков налоговой системы и их дефиниция / О. Десятнюк // Бизнес информ. – 2007. – № 12(2). – С. 40-43.
 25. Десятнюк, О. Основи ідентифікації ризиків діяльності державної податкової служби / О. Десятнюк // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 252, т. V. – С. 1332-1331.
 26. Десятнюк, О. Парадигматичні основи оцінювання податкових ризиків держави / Оксана Десятнюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 7-16.
 27. Десятнюк, О. Податковий інструментарій зниження ризикованості інноваційної діяльності / О. Десятнюк // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2008. – № 3. – С. 28-35.
 28. Десятнюк, О. Податкові ризики: сутність та об'єктивна необхідність моніторингу / Оксана Десятнюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 143-145.
 29. Десятнюк, О. Прагматизм налогового администирования в Украине / О. Десятнюк // Финансовая теория и политика современного государства : сб. научн. трудов. – Болгария, Велико-Тырново, 2002. – С. 57-60.
 30. Десятнюк, О. Реалії впровадження Болонського процесу в Україні / О. Десятнюк , С. І. Юрій // Вища освіта України. – 2009. – Т.2 (14), дод.4. – С. 253 -258.
 31. Десятнюк, О. Ризики у сфері оподаткування / О. Десятнюк // Науковий вісник Національного університету ДПС України. Сер. Економіка, право. – 2008. – № 2 (41). – С. 172-179.
 32. Десятнюк, О. Система заходів попередження та мінімізації податкових ризиків / О. Десятнюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника», 2009. – Вип. 5, т. 1. – С. 257-264.
 33. Десятнюк, О. Системный подход к управлению налоговыми рисками / О. Десятнюк // Налоги и финансовое право. – 2010. – № 4. – С. 296-301.
 34. Десятнюк, О. Суб’єкти малого підприємництва: деякі аспекти обліку і оподаткування / О. Десятнюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – Т. 1. – С. 210-212.
 35. Десятнюк, О. Теоретичні домінанти моделювання антиризикових заходів у сфері оподаткування / Оксана Десятнюк // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С.10-16.
 36. Десятнюк, О. Теоретичні основи інформатизації моніторингу податкових ризиків / О. Десятнюк // Прометей : зб. наук. праць Донецького економіко-гуманітарного інституту. – 2009. – Вип. 1 (28). – С. 190-193.
 37. Десятнюк, О. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків / О. Десятнюк // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 31-38.
 38. Десятнюк, О. Упорядкованість роботи з податковими ризиками в процесі адміністрування податків / О. Десятнюк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1 (22). – С. 109-117.
 39. Десятнюк, О. Управління податковими ризиками – нова парадигма розбудови податкової системи України / О. Десятник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – 2007. – №606. – С. 355-361.
 40. Десятнюк, О. М. Формування концепції аудиту: проблематика та методологічні аспекти / О. М. Десятнюк, Р. Р. Кулик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10). – С. 147-153.
 41. Десятнюк, О. М. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений: минимизация рисков и пути развития / О. М. Десятнюк, А. Я. Кизыма // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 183-188.
 42. Десятнюк, О.М. Вектори реформування податкової системи в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк.
 43. Десятнюк, О.М. Суб’єктивна компонента ризиковості розбудови податкової системи України [Електронний ресурс] / О. М. Десятник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – Острог, 2012. – Вип.19. – С. 13-17.
 44. Десятнюк, О. Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави / Оксана Десятнюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 23-32.
 45. Десятнюк, О. М. Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк // Бизнес Информ. – 2012. – № 11. – С. 248-251.
 46. Десятнюк, О. М. Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8. – С. 3-9.
 47. Десятнюк, О. М. Дисбаланс налоговой системы: причины и пути преодоления [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 1(60). – С. 45-50.
 48. Десятнюк, О. М. Теоретико-методологічні засади управління податковим боргом [Електронный ресурс] / О. М. Десятнюк // Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 21. – С. 148-152.
 49. Десятнюк, О. Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності / О. Десятнюк, В. Канюк // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 99-109.
 50. Десятнюк, О. Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні / Оксана Десятнюк, Володимир Угрин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 7–15.
 51. Десютнюк, О. М. Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк, В. І. Дмитрів / Економіст. – 2014. – № 1. – С. 71-73.
 52. Десютнюк, О. М. Теоретико-методологічні засади формування трансфертного ціноутворення на макрорівні в умовах вітчизняної економіки [Електронний ресурс] / О. М. Десятнюк, О. І. Черевко / Економіст. – 2015. – № 1. – С. 45-48.
 53. Десютнюк, О. М. Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду / О. М. Десятнюк // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 7-17.
 54. Десятнюк, О. Стабільність оподаткування та її вплив на економічний розвиток держави / Оксана Десятнюк, Володимир Дмитрів // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 18-27.
 55. Десятнюк, О. Вплив інтеграційних об'єднань на розвиток експортного потенціалу України / Оксана Десятнюк, Василь Войцешин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 65-76.
 56. Десятнюк, О. Антициклічне фіскальне регулювання економік країн світу - можливості для України / Оксана Десятнюк, Тарас Маршалок // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 187-211.
 57. Десятнюк, О. Проблеми і напрямки модернізації податкового регулювання в Україні / Оксана Десятнюк, Ірина Гузела // Світ фінансів. – 2018. – Вип. 3. – C. 58-68.
 58. Десятнюк, О. Фіскальне регулювання споживчого ринку України / О. Десятнюк, В. Сідляр // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 336.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Десятнюк, О. М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика : монографія / О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с.
 2. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. Кізима [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с.
 3. Десятнюк, О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат [Текст] : монографія / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 262 с. 
 4. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.
 5. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Електронний ресурс] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 440 с.
 6. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 7. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 8. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с. – Із змісту : Десятнюк О. М. Податкова гармонізація на глобальному рівні. – С. 480-497.
 9. Крисоватий, А. І. Фінанси, бюджет, податки (національна та міжнародна термінологія) : монографія : у 3-х т. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ЗАТ «ВІПОЛ», 2010.
 10. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 11. Десятнюк, О. М. Стратегічні ориєнтири фіскальної децентралізації : податковий вимір [Текст] / О. М. Десятнюк, Д. Р. Невідома // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 151-164.
 12. Десятнюк, О. М. Прагматика формування та управління державним боргом в Україні [Текст] / О. М. Десятнюк, С. В. Олексійчук // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 141-158.
 13. Налогообложение : проблемы науки и практики : монография / С. И. Юрий, О. М. Десятнюк. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2007. – 336 с. – Из содержания : Десятнюк О. М. Диалектика аксиомы фискального выбора. – С. 59-74.
 14. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крисоватого. – К. : Кондор, 2011. – 352 с. – Из содержания : Десятнюк О. М. Рискоориентированная система администрирования налогов: теоретические доминанты формированияю. – С. 330-341.
 15. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 192 с.
 16. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гарасим, П. М. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 736 с.
 2. Десятнюк, О. М. Моніторинг податкових ризиків : навч. посіб. / О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Воля, 2003. – 152 с.
 3. Десятнюк, О. Моніторинг податкових ризиків : навч.-метод. посіб. / О. Десятнюк. – Тернопіль : Воля, 2003. – 168 с.
 4. Десятнюк, О. М. Моніторинг податкових ризиків : навч. посіб. / О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Воля, 2005. – 216 с.
 5. Десятнюк, О. М. Управління податковим боргом : навч. посіб. / О. М. Десятнюк, О. В. Годованець. – Тернопіль : Воля, 2005. – 248 с.
 6. Десятнюк, О. Податкова система : навч.-метод. посіб. для студ. ін-ту банків. бізнесу / О. Десятнюк . – Тернопіль : Воля. – 2001. – 100 с.
 7. Іванов, Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 918 с.
 8. Крисоватий, А. І. Податкова система : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 331 с.
 9. Крисоватий, А. І. Податкова система : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Карт -бланш, 2006. – 331 с.
 10. Крисоватий, А. І. Податкова система : навч.-метод. посіб. / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Воля, 2007. – 237 с.
 11. Лучко, М. Р. Контролінг: теоретичні основи організації / М. Р. Лучко, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Тер Аудит, 2000. – 106 с.
 12. Лучко, М. Р. Основні засоби: облік, контроль та аналіз / М. Р. Лучко, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 50 с.
 13. Налоговые реформы. Теория и практика : монография / И. А. Майбуров, С. И. Юрий, О. М. Десятнюк [и др.] ; под. ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 c. – Из содержания : Десятнюк О. М. Развитие налоговых рисков в налогообложении. – C. 44-54.
 14. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посіб. / під ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова, д-ра екон. наук, проф. І. А. Майбурова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492 с. – Із змісту : Десятнюк О. М. Ідентифікація й управління податковими ризиками. – С. 377-384.
 15. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, П. М. Гарасим, О. М. Десятнюк, Г. П. Журавель [та ін.]. – К. : «Професіонал», 2005. – 485 с.
 16. Фінанси : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с. – Із змісту : Десятнюк О. М. Сутність, необхідність та види податків. – С. 103-113.
 17. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 3 : Податкова термінологія. Податкові системи і реформи. Податкові інститути. Податкове законодавство / З. С. Варналій, В. П. Вишневський, С. С. Гасанов [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – 576 с.
 18. Десятнюк, О. М. Прагматизм налогового администрирования в Украине [Текст] / О. М. Десятнюк // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 57-60.
 19. Крисоватий, А. І. Податки. Податкова система [Текст] / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк // Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 107-152.
 20. Десятнюк, О. М. Управління податковим боргом [Текст]: навч. посіб. / О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: Вектор, 2013. - 340 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» для студентів інституту фінансів / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль, ТАНГ, 2002. – 62 с.
 2. Крисоватий, А. І. Методичні вказівки та завдання з курсу «Моніторинг податкових ризиків» / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. - Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 48 с.
 3. Луцик, А. І. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» для студентів інституту банківського бізнесу / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк [та ін. ]. – Тернопіль : ТАНГ. – 2002. – 56 с.
 4. Луцик, А. І Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська [та ін.]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та завдання для проведення практичних занять з курсу «Управління податковим боргом» / О. М. Десятнюк, О. В. Годованець. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 72 с.
 6. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 7. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Моніторинг податкових ризиків» для слухачів центру підготовки магістрів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, Б. О. Галин [та ін.] – Тернопіль : ТАНГ. – 2004. – 40 с.
 8. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов, І. В. Плішко, К. В. Басий, А. І. Луцик, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 72 с.
 9. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» для студентів інституту банківського бізнесу / О. М. Десятнюк, В. П. Мартинюк, К. В. Хмільовська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 72 с.
 10. Практикум з дисципліни «Моніторинг податкових ризиків» для студентів денної та заочної форми навчання / О. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. О. Галин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 60 с.
 11. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 12. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 13. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. В. Башуцький, В. А. Валігура, С. Д. Герчаківський, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 86 с.
 14. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 15. Практикум з дисципліни «Управління податковим боргом» для студентів спеціальності «Оподаткування» денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 135 с.