Дацків Ігор Богданович

datskiv

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при М-ві закордон. справ України. - К., 2010. - 474 с.
 2. Дацків, Ігор Богданович Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 - 1923 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Дацків Ігор Богданович ; Дип. акад. України при МЗС України. - К., 2010. - 34 с.
 3. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2001. – 167.
 4. Дацків, Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. Б. Дацків; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Дацків, І. Дипломатичне протистояння між українською і російською делегаціями на Брест-Литовській мирній конференції / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 28-34.
 2. Дацків, І. Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 108-122.
 3. Дацків, І. Варшавська угода 1920 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 4. Дацків, І. Встановлення дипломатичних відносин української держави з країнами Четвертного союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С. 45-50.
 5. Дацків, І. Встановлення дипломатичних контактів гетьманату П. Скоропадського з країнами Антанти [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Сер. Історія. – 2002. – Вип. 22. – С. 37-47.
 6. Дацків, І. Б. Вихід України на міжнародну арену на початку національно-визвольної революції 1917-1921 рр. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків.
 7. Дацків, І. Головні вектори зовнішньої політики гетьманату П. Скоропадського 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Дацків // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. – Луцьк : Вежа, 2008. – Вип. 14. – С. 67-76.
 8. Дацків, І. Б. Дипломати Української Центральної Ради у протистоянні з більшовицькими делегаціями Петрограда і Харкова на Брестській мирній конференції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 20. – С. 31-42.
 9. Дацків, І. Дипломатичні зносини між Українською Державою і радянською Росією у 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 pp. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 3. – С. 112-122.
 10. Дацків, І. Діяльність дипломатичної служби Західно-Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. 18. – С. 346-352.
 11. Дацків, І. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 12. Дацків, І. Б. Міжнародна діяльність Західноукраїнської Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 43. – С. 39-45.
 13. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Української Центральної Ради в 1917-1918 роках [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. 29. – С. 88-92.
 14. Дацків, І. Проблема соборності України на брестських переговорах 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 5. – С. 20-26.
 15. Дацків, І. Становлення дипломатичної служби УНР доби Центральної Ради [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 2. – С. 92-98.
 16. Дацків, І. Б. Становлення українсько-французьких дипломатичних відносин у добу Директорії УНР [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 34. – С. 46-57.
 17. Дацків, І. Діяльність дипломатичного корпусу гетьманату П. Скоропадського за кордоном [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 93-98.
 18. Дацків, І. Діяльність зовнішньополітичної служби Західно-Української Народної Республіки у 1913-1923 роках [Електронний ресурс] // Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 30-33.
 19. Дацків, І. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Мандрівець. – 2011. – № 5. – С. 69-72.
 20. Дацків, І. Переміщення культурного надбання України під час Другої світової війни [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 93-100.
 21. Дацків, І. Укладення Центральною Радою військової конвенції у відповідності до Брест-Литовських угод 1918 р. та її наслідки для України [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 170-177.
 22. Дацків, І. Україно-англійські дипломатичні зв’язки у 1917-1921 роках [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 185-192.
 23. Дацків,І. Б. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, В. В. Маслій // "Гілея : Науковийвісник": збірник наукових праць. – 2013. –Вип. 77. – С.83-86.
 24. Дацків, І. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Дацків // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С. 210-218.
 25. Дацків, І. Б. Бібліотеки України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 103-110.
 26. Дацків, І. Б. Бойові дії на території України під час весняно-літньої кампанії 1942 р. на східному фронті в ході Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 72-80.
 27. Дацків, І. Б. Брестський мир у процесі становлення України суб'єктом міжнародної політики / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 80, ч. II. – С. 48-55.
 28. Дацків, І. Б. Брестський мирний договір в історії української дипломатії / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2007. – № 6. – С. 34-43.
 29. Дацків, І. Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XIX. – С. 366-376.
 30. Дацків, І. Б. Взаємини Тимчасового уряду з Центральною Радою / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 4 (42). – С. 29-36.
 31. Дацків, І. Б. Встановлення дипломатичних контактів Гетьманату Павла Скоропадського з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філосовія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. – Вип. 17. – С. 101-106.
 32. Дацків, І. Б. Втрати Україною історико-культурного надбання в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Українська наука на порозі ХХІ ст. : міжнар. наук. конгрес. – Чернівці : Рута, 2001. – Т. 2. – С. 153-157.
 33. Дацків, І. Б. Втрати Україною національно-культурних цінностей під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 8. – С. 126-128.
 34. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 6. – С. 273-294.
 35. Дацків, І. Б. Дипломатична діяльність Західно-Української Народної Республіки в еміграції. Співробітництво з діаспорою / І. Б. Дацків // Наш український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, метод. статей і матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, ЧОПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – С. 210-221.
 36. Дацків, І. Б. Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу Української Революції / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 1. – С. 61-70.
 37. Дацків, І. Б. Дипломатичний фронт Західно-Української Народної Республіки / І. Б. Дацків // Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. – Чернівці, 2007. – С. 178-183.
 38. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Директорії УНР з Антантою та українсько-французькі переговори / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Т. 11. – С. 28-38.
 39. Дацків, І. Б. Дипломатичні взаємини Української Держави гетьмана П. Скоропадського з Антантою: історіографія питання / І. Б. Дацків // Регіональні проблеми української історії : зб. наук. праць. – Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 92-100.
 40. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Гетьманату П. Скоропадського з Антантою: історіографія проблеми / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 31. – С. 46-53.
 41. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини між державами Антанти та представниками Української держави гетьмана П. Скоропадського у працях українських дослідників / І. Б. Дацків // Історична пам'ять 2'2008 : наук. зб. – Полтава : АСМІ. – № 2. – С. 159-165.
 42. Дацків, І. Б. Дипломатичні відносини Української Центральної Ради з країнами Антанти / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2010. – № 4 (88) – С. 21-26.
 43. Дацків, І. Б. Дипломатичні дії Української Держави за кордоном 1918 р., у захисті національних інтересів / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 91-95.
 44. Дацків, І. Б. Дипломатичні заходи Гетьманату П.  Скоропадського щодо міжнародного визнання і недоторканості кордонів України / І. Б. Дацків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. XIV. – С. 133-136.
 45. Дацків, І. Б. Дипломатичні зносини Української Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії / І. Б. Дацків // Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля. – 2008. – № 77 (129). – С. 77-84.
 46. Дацків, І. Б. Дипломатичні орієнтири Української Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Київська старовина : наук. істор.-філол. журн. – 2008. – Вип. 6. – С. 38-48.
 47. Дацків, І. Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. / І. Б. Дацків // Український історичний журнал. – 2008. – №. 5. – С. 121-137.
 48. Дацків, І. Б. Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917 – 1923 рр.): історіографія та джерела дослідження / І. Б. Дацків // Гілея : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 54 (№ 11). – С. 14-21.
 49. Дацків, І. Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : «Рада», 2008. – Т. XX. – С. 346-355.
 50. Дацків, І. Б. Діяльність дипломатичної делегенції ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 року / І. Б. Дацків // Науковий вісник Дипломатичної академії України : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 19. – С. 227-239.
 51. Дацків, І. Б. Діячі «Просвіти» – галицькі дипломати у захисті національних інтересів на Паризькій мирній конференції / І. Б. Дацків // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) / за ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 57-64.
 52. Дацків, І. Б. До питання реституції історико-культурних цінностей України, втрачених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Війна в історичній та індивідуальній пам’яті : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. [Кривий Ріг, 26 жовт. 2012 р.]. / В. О. Шайкан ; Г. П. Поліщук. – Кривий ріг : Вид-во «Діоніс», 2012. – С. 12-17
 53. Дацків, І. Б. До питання реституції культурних цінностей України, втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Інтелігенція і влада : матеріали Всеукр. наук. конф. – Одеса : Астропринт. – 1999. – С. 61-63.
 54. Дацків, І. Б. Доля музейних цінностей України періоду Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 1999. – Вип. 9. – С. 74-77.
 55. Дацків, І. Б. Економічні аспекти Брестського договору 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2008. – № 6. – С. 41-47.
 56. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії Гетьманату П. Скоропадського із державними утвореннями на руїнах Російської імперії / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. – 2008. – Вип. 9. – С. 130-148.
 57. Дацків, І. Б. Здобутки дипломатії гетьманату Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. – К. : Рада, 2009. – Т. XXIII. – С. 349-367.
 58. Дацків, І. Б. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 року / І. Б. Дацків // Мандрівець. – 2011. – Вип. 4. (94) – С. 30-33.
 59. Дацків, І. Б. Зовнішньополітичні орієнтири Української Держави Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Українська Держава Павла Скоропадського : державотворчі замисли та історичні наслідки : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-теорет. конф. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2008. – С. 35-44.
 60. Дацків, І. Б. Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 35. – С. 63-71.
 61. Дацків, І. Б. Культурна спадщина України та Друга світова війна / І. Б. Дацків // Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни : зб. матеріалів наук. конф. – Кривий Ріг : Мінерал. – 2000. – С. 93-95.
 62. Дацків, І. Б. Лонгин Цегельський – український дипломат і політичний діяч / І. Б. Дацків, М. І. Полич // Людина у структурах повсякдення в історії України : матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. [Луганськ, 23-24 листоп. 2011 р.]. – Луганськ, 2011. – С. 42-44.
 63. Дацків, І. Б. Міжнародне становище і зовнішня політика України доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2012. – № 4 (48). – С. 4-17.
 64. Дацків, І. Б. Міжнародні відносини Української Центральної Ради з державами Антанти: досягнення і втрати / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 366-371.
 65. Дацків, І. Б. Науково-практичні аспекти повернення в Україну її історико-культурних надбань, переміщених у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 174-178.
 66. Дацків, І. Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР / І. Б. Дацків // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк , 2011. – № 10. – С. 41-47.
 67. Дацків, І. Б. Особливості підготовки документознавців в умовах інформаційного суспільства / І. Б. Дацків, М. Я. Кічула // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. [Київ, 21-22 берез. 2013 р.]. / редкол. І. І. Тюрменко [та ін.]. – К. : НАУ, 2013. – С. 11-12.
 68. Дацків, І. Б. Питання соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2011. – № 5 (43). – С. 8-17.
 69. Дацків, І. Б. Підготовка фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у ТНЕУ: соціальні потреби, особливості, перспективи / І. Б. Дацків, О. Є. Гомотюк // Інформаційні технології в документознавчій сфері: матеріали Міжнар. конф. [30 берез.-1 квіт. 2011 р.]. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – С. 107-110.
 70. Дацків, І. Б. Пограбування національно-культурних цінностей України (1941-1945) / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 101-106.
 71. Дацків, І. Б. Правові аспекти, щодо реституції історико-культурних надбань, переміщених в період Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 93-99.
 72. Дацків, І. Б. Проблеми повернення культурної спадщини України, переміщеної у роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 91-94.
 73. Дацків, І. Б. Реституція культурних цінностей України втрачених в роки Другої світової війни / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 125-127.
 74. Дацків, І. Б. Розбудова дипломатичної служби Української держави 1918 р. / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 3. – С. 93-99.
 75. Дацків, І. Б. Становлення та основні напрямки дипломатії держави гетьмана Павла Скоропадського / І. Б. Дацків // Наукові записки. Сер. Історичні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 15. – С. 51-66.
 76. Дацків, І. Б. Створення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки / І .Б. Дацків // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 111-114.
 77. Дацків, І. Б. Структура і діяльність зовнішньополітичного відомства Директорії УНР/ І. Б. Дацків // Збірник наукових праць НДІ українознавства. — К.: «Рада», 2008. – Т. XXII. – С. 337-354.
 78. Дацків, І. Б. Трагічний досвід міжетнічної конфронтації / І. Б. Дацків // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – К.: Міленіум, 2012. – № 1. – С. 245-246. – Рец. на кн. : Гулай, В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни : монографія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 460 с.
 79. Дацків, І. Б. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект / І. Б. Дацків // Історичні записки : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Михайлюк. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – Вип. 29. – С. 39-48.
 80. Дацків, І. Б. Українські архіви під час Другої світової війни / І. Б. Дацків // Питання історії України : зб. наук. статей. – Чернівці : Золоті Литаври, 2000. – Т. 4. – С. 435-439.
 81. Дацків, І. Б. Українсько-німецькі відносини 1918 року: економічний аспект / І. Б. Дацків // Університет : наук. іст.-філос. журн. – К. : Київ. славіст. ун-т, 2009. – № 3. – С. 61-70.
 82. Дацків, І. Б. Українсько-польський союз 1920 р. у контексті дипломатичних стосунків РСФРР і Речі Посполитої / І. Б. Дацків // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип. 37. – С. 56-81.
 83. Дацків, І. Б. Українсько-польські взаємини 1919 – 1920 рр.: роль дипломатії УНР / І. Б. Дацків // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К. , 2011. – Вип. ХІІ. – С. 795-816.
 84. Дацків, І. Б. Українсько-французькі відносини в період Директорії УНР / І. Б. Дацків // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий зб. наук. праць / відп. ред. С. В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – Вип. 19. – С. 213-218.
 85. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіст. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 16. – С. 43-46.
 86. Дацків, І. Б. Формування зовнішньополітичної концепції Українською Центральною Радою: від автономії до незалежності / І. Б. Дацків // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІІ-ї Міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 3-4 квіт. 2012 р.]. / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 99-103.
 87. Дацків, І. Б. Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917 – квітень 1918 pp.) / І. Б. Дацків // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Історія. – 2009. – № 852. – С. 115-125.
 88. Дацків, І. Б. Концептуально-теоретичні засади з дослідження взаємовідносин УНР і ЗУНР та джерела їх вивчення / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2, ч. 1. – С. 226-231.
 89. Дацків, І. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 90. Дацків, І. Інформаційна політика України : проблеми взаємодії суспільства і влади / І. Дацків, О. Ляшенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 98-103.
 91. Дацків, І. Міжнародне становище України на початку Української революції 1917-1921 рр. / І. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. –Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1, ч. 2. – С. 190-198.
 92. Дацків, І. Б. Українська дипломатія доби Директорії УНР: персоналії, статус, функції [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2, ч. 3. – С. 125-135.
 93. Дацків, І. Б. Утворення системи дипломатичних представництв і місій Української Народної Республіки [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1 (109). – С. 22-25.
 94. Дацків, І. Б. Еволюція українсько-французьких відносин в умовах Української революції (1917 – 1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа– Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. –Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 13. – С. 152-162.
 95. Дацків, І. Б. Міжнародні економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського в 1918 р. [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 46-50.
 96. Дацків, І. Б. Політика Антанти щодо Гетьманату П. Скоропадського у працях українських дослідників [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 12. – С. 225-230.
 97. Дацків, І. Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнародних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 15. – С. 194-204.
 98. Ляшенко, О. Концептуальні засади формування інформаційної політики країни: світовий досвід [Електронний ресурс] / О. Ляшенко, І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія міжнаодних відносин. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 15. – С. 111-125.
 99. Дацків, І. Західноукраїнська Народна Республіка в системі міжнародних відносин (1918-1923 рр.) [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16. ч. 1. – С. 126-131.
 100. Дацків, І. Лонгин Цегельський в історії української дипломатії (до 140-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / І. Дацків, М. Полич // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 108-121.
 101. Дацків, І. Становлення і розвиток українсько-польських відносин наприкінці ХХ століття [Електронний ресурс] / І. Дацків // Мандрівець : всеукр. наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 40-44.
 102. Дацків, І. Актуальні питання протиріч інтеграції України до Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ігор Дацків, Оксана Ляшенко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 17. – С. 58-65.
 103. Дацків, І. Варшавський договір 1920 року в історії української дипломатії [Електронний ресурс] / І. Дацків // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 125-132.
 104. Дацків, І. Міжнародне становище та зовнішня політика України 1917-1918 рр. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 75-83.
 105. Ляшенко, О. Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р. [Електронний ресурс] / Оксана Ляшенко, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 2. – С. 88-94.
 106. Савчук, О. Основні напрямки формування інформаційного розвитку Українського суспільства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Олена Савчук, Ігор Дацків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1, ч. 1. – С. 91-95.
 107. Дацків, І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у Добу Центральної Ради [Електронний ресурс] / І. Дацків // ЕМІНАК : наук. щоквартальник. – 2016. – № 2 (14), т. 1. – С. 38-43.
 108. Дацків, І. Український і зарубіжний досвід реалізації державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 97-102.
 109. Дацків, І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / І. Дацків, О. Ролінська // ЕМІНАК : науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13), т. 3. – С. 115-120.
 110. Дацків, І. Б. Дипломатична служба Української Центральної Ради [Електроний ресурс] / І. Б. Дацків.
 111. Дацків, І. Дипломатична діяльність Української Народної Республіки у захисті державності в добу директорії [Електронний ресурс] / Ігор Дацків // Питання історії України : зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – т. 14. – С. 72-76.
 112. Дацків, І. Проблема соборності українських земель на Брест-Литовській мирній конференції 1918 р. [Електронний ресурс] / Ігор Дацків.
 113. Дацків, І. Б. Постать Лонгина Цегельського в історії української дипломатії (до 140-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, М. І. Полич.
 114. Дацків, І. Головні напрями зовнішнього курсу ЗУНР [Текст] / Ігор Дацків // Бінтел. – 2018. – № 1. – С. 39-53.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дацків, І. Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Крок, 2013. – 621 с.
 2. Дацків, І. Б. Брест 1918 : європейський прорив України [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2008. – 254 с .
 3. Дацків, І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917-1923 рр. [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Астон, 2009. – 520 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Роль та місце української діаспори в становленні незалежної Української держави [Текст]: навч. посіб. / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич [та ін.]; за ред. Б. Д. Лановика.– Тернопіль: Економічна думка, 2001.– 292 с.
 2. Дацків, І. Б. Документознавство : навч. посіб. / І. Б. Дацків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 160 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавура, О. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність») / уклад. : О. М. Гавура, І. Б. Дацків, О. І. Конопліцька. – Тернопіль, 2009. – 28 с.
 2. Дацків, І. Б. Архівознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 40 с.
 3. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 44 с.
 4. Дацків, І. Б. Бібліографознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 68 с.
 5. Дацків, І. Б. Документознавство : навч.-метод. матеріали / І. Б. Дацків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 20 с.
 6. Дацків, І. Б. Історія України : навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання / І. Б. Дацків. – Тернопіль. 2003. – 44 с.
 

Дивак Тарас Миколайович

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Ідентифікація параметрів різницевого оператора в задачах моделювання процесів поширення забруднень методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2009. – № 10. – С. 224-229.
 2. Дивак, М. П. Особливості побудови інтервальної системи алгебричних рівнянь та методу її розв’язку в задачах ідентифікації лінійного інтервального різницевого оператора [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2009. – Вип. 1. – С. 35-43.
 3. Дивак, Т. М. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 4. Марценюк, Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 5. Дивак, М. Дослідження цільової функції в задачах параметричної ідентифікації інтервального різницевого оператора із заданою точністю / Микола Дивак, Тарас Дивак, Петро Стахів // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 2, т. 10. – С. 162-170.
 6. Войтюк, І. Кількісні характеристики оцінки якості структури моделі у вигляді інтервального різницевого оператора [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, Т. М. Дивак // Відбір і обробка інформації. – 2011. – Вип. 34 (110). – С. 86-94.
 7. Войтюк, І. Застосування інтервального різницевого оператора для апроксимації полів концентрацій шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, Т.М. Дивак, М.П. Дивак, А.В. Пукас // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2011. - №1. – С. 44-52.
 8. Дивак, Т. М. Метод параметричної ідентифікації макромоделі у вигляді інтервального різницевого оператора із розділенням вибірки даних [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2011. – Вип. 3. – С. 49-60.
 9. Дивак, Т. М. Параметрична ідентифікація інтервального різницевого оператора на прикладі макромоделі розподілу вологості у листі гіпсокартону в процесі його сушіння [Електронний ресурс] / Т. М. Дивак // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія : міжнар. наук.–техн. журнал. – 2012. – Вип. 3. – С. 79–85.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дивак, М. П. Ідентифікація дискретних моделей систем з розподіленими параметрами на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] : монографія / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Т. М. Дивак. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. - 220 с.
 

Дуда Олександра Ігорівна

dudaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дуда, Олександра Ігорівна Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи): дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2001. - 258 арк.
 2. Дуда, Олександра Ігорівна Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури з кредитно-банківської справи) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови / Дуда Олександра Ігорівна ; Київський держ. лінгв. ун-т. – Тернопіль, 2001. – 19 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дуда, О. Два типи субстантивної термінологізації в англійській кредитно-банківській підмові [Електронний ресурс] / Олександра Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – № 1.– С. 107-113.
 2. Дуда, О. До питання про контекстуальну реалізацію термінологічного значення (на матеріалі англійських текстів з економіки) [Електронний ресурс] / Олександра Дуда // Studia methodologica. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНЛУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 42-46.
 3. Дуда, О. До питання про кореляцію загальновживаного слова і терміна [Електронний ресурс] / Олександра Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – № 1. – С. 151-154.
 4. Дуда, О. Місце поняття в структурі термінологічного значення [Електронний ресурс] / О. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. –  Тернопіль : ТДПУ, 1999. – № 1. – С. 74-78.
 5. Дуда, О. І. Особливості функціонування кредитно-банківських термінів англійської мови у фахових текстах [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Мандрівець. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – № 1 (115). – С. 102-106.
 6. Дуда, О. І. Термінологізація прикметника в англійській мові (на матеріалі літератури з фінансової справи) [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. – Сер. Філологічна. – Острог : вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 54. – С. 102-104.
 7. Дуда, О. І.  До питання про основні способи термінотворення в англійській фінансовій терміносистемі / О. І. Дуда, С. М. Рибачок // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 137. – С. 192- 196.
 8. Дуда, О. І. Структурно-семантична організація англійських термінологічних словосполучень атрибутивного типу у підмові кредитно-банківської справи / О. І. Дуда, С. М. Рибачок  // Наукові записки. – Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 381-384.
 9. Дуда, О. І. Основні способи термінотворення в англійській кредитно-банківській субмові / О. І. Дуда // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 29. – С. 133-137.
 10. Дуда, О. І. Використання фахових текстів для інтенсифікації вивчення іноземних мов в економічному ВНЗ / О. І. Дуда // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – № 5. – С. 250-256.
 11. Дуда, О. І. Семіотичний аспект термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі економічних текстів) / О. І. Дуда // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. Сер Іноземна філологія. – Черкаси : ЧДТУ, 2003. – Ч. 7. – С. 121-124.
 12. Дуда, О. І. Термінологізація та проблеми перекладу / О. І. Дуда // Мова і культура : наук. щоріч. журн. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. 6, т. 4 : Міжкультурна комунікація. Теорія і практика перекладу.  – С. 160-166.
 13. Дуда, О. І. Концептуальна цілісність та знаковість терміна (на матеріалі економічних текстів) [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – № 2. – С. 45-49.
 14. Дуда, О. І. Семантика терміна і контекст (на матеріалі англійських текстів з економіки) [Електронний ресурс] / О. І. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – № 2. – С. 51-55.
 15. Дуда, О. І. Субституція у фаховому дискурсі (на матеріалі текстів із кредитно-банківської справи) / О. І. Дуда // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ, 2002. – № 4. – С. 133-138.
 16. Дуда, О. І. Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів (на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови) / О. І. Дуда // Вісник Львівського національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми української термінології. – Львів : ЛНУ «Львівська політехніка», 2002. – № 453. – С. 296-300.
 17. Дуда, О. І. Завгороднєв Ю. А. Способи утворення фінансово-економічних термінів у сучасній англійській мові / О. І. Дуда, Ю. А. Завгороднєв // Іноземна філологія. – Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка. – 1999. – Вип. 111. – С. 201-207. 
 18. Дуда, О. І. Атрибутивна термінологізація в англійській кредитно-банківській субмові / О. І. Дуда // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 1999. – № 2. – С. 94-107.
 19. Дуда О. І. Семантична єдність терміна як мовного знака (на матеріалі англійських термінів економічної галузі) / О. І. Дуда // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 310-312.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 2. Дуда, О. І. Оптимізація мовно-фахової компетенції аспірантів у економічному ВНЗ / О. І. Дуда // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методики викладання іноземних мов : колективна монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – С. 159-162. 
 3. Дуда, О. І. Роль процесів термінологізації у реалізації основних категорій фахового тексту / О. І. Дуда // Стратегії іншомовної комунікації : колективна монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 47-53.
 

Длугопольська Тетяна Ігорівна

1453457708 img 519 dlugopolskaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Длугопольський, О. Менеджмент і маркетинг у сфері охорони здоров’я: фінансові та інституційні аспекти / О. Длугопольський, Т. Длугопольська // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 122-127.
 2. Длугопольська, Т. І. Цивільно-правова кваліфікація медичної (лікарської) помилки / Т. І. Длугопольська // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2009. – № 1. – С. 107-111.
 3. Длугопольська, Т. І. Проблеми правового регулювання лікарської (медичної) таємниці в законодавстві України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 174-178.
 4. Длугопольська, Т. І. Теоретико-методичні підходи до оцінювання конкурентоспро-можності фірми [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – 2014. – Вип.1 (33). – С. 63-69.
 5. Длугопольська, Т. І. Репродуктивні права та їх місце в системі особистих немайнових прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Журнал східноєвропейського права : електрон. наук.-практ. вид. – 2015. – № 18. –C. 53-64.
 6. Dluhopolskyi, О. Cultural guidelines and “institutional traps” of socio-economic systems [Електронний ресурс] / O. Dlugopolskyi, Y. Ivashchuk, Т. Dluhopolskyi // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach: Research articles. Economics. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2014. – Vol. 4. – P. 51-54.
 7. Dluhopolskyi, Т. Social Policy of China: Historical and Legal Context / Т. Dluhopolskyi // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия : сб. Восточного центра. – Чита : ЗабГУ, 2014. – Вип. 15. – С. 15-23.
 8. Длугопольська, Т. І. Дослідження соціальної безпеки в системі пріоритетів держави добробуту: зарубіжні підходи [Електронний ресурс] / Т. І. Длугопольська // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 3(5). - С. 48-53.
 9. Длугопольська, Т. Правова природа репродуктивних прав фізичних осіб [Електронний ресурс] / Т. Длугопольська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 103-107.
 10. Длугопольська, Т. Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний аспект [Електронний ресурс] / Т. Длугопольська // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 58-63.
 11. Мартинюк, В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння / В. П. Мартинюк, Т. І. Длугопольська // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 118-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Дубчак Леся Орестівна

дубчак

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації:

Дисертації:

 1. Дубчак, Леся Орестівна Методи та засоби розподілу доступу в комп'ютерних системах на основі нечіткої логіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Леся Орестівна Дубчак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 210 с.
 2. Дубчак, Леся Орестівна Методи та засоби розподілу доступу в комп'ютерних системах на основі нечіткої логіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Леся Орестівна Дубчак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 20 с.

Статті:

 1. Тимошенко, Л. М. Реінжиніринг вищого навчального закладу на основі інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Л. М. Тимошенко, Л. О. Дубчак // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 9, ч. 1. – С. 224-227.
 2. Карпінський, М. Захист інформації на основі нечіткої системи [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №3. – С. 236-242.
 3. Дубчак, Л. Спосіб вибору методу модулярного експоненціювання для побудови оптимальної системи захисту конфіденційної інформації [Електронний ресурс] / Дубчак Л.О., Тимошенко Л.М., Яремчук Т.О. // Інформаційна безпека. – 2011. - №1 (5). – С. 112-117.
 4. Карпінський, М. П. Система для проведення криптоаналізу [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, В.М. Карпінський // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. - №9 (127). – С. 95-98.
 5. Сапожник, Г. В. Комп’ютерна обробка інформації в сортуванні та валідації грошових знаків / Г. В. Сапожник, А. Ф. Карачка, О. В. Кочан, Л. О. Дубчак // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. – 2011. – № 7, т. 1. – С. 132-136.
 6. Широчин, В. П. Дослідження генераторів 128-бітних ключів / В. П. Широчин, І. В. Васильцов, Б. З. Карпінський, Л. О. Васильків // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2002. – № 39. – С. 31-39.
 7. Васильків, Л. О. Структура програмно-методичного комплексу “Спецкрипт-1.0” / Л. О. Васильків, І. В. Васильцов // Вісник Національного університтету ”Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 471. – С. 136-139.
 8. Широчин, В. П. Підвищення лінійної складності генераторів псевдовипадкових чисел, побудованих на основі регістрів зсуву / В. П. Широчин, І. В. Васильцов, Б. З. Карпінський, Л. О. Васильків // Радіотехніка : всеукр. міжвід. наук.-техн. збірник. – 2003. – № 134, темат. вип. : Інформаційна безпека. – С. 181-184.
 9. Васильків, Л. О. Стійкість сучасних алгоритмів модулярного експоненціювання до часового аналізу / Л. О. Васильків, І. В. Васильцов // Захист інформації. – 2005. – № 1. – С. 54-69.
 10. Карпінський, М. П. Оцінка ризику витоку конфіденційної інформації внаслідок часового аналізу алгоритмів модулярного експоненціювання / М. П. Карпінський, Л. О. Васильків, І. В. Васильцов // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2006. – № 4. –  С. 135-144.
 11. Васильцов, І. В. Класифікація сучасних атак спеціального виду на реалізацію / І. В. Васильцов, Л. О. Дубчак // Захист інформації. – 2007. – № 4. – С. 10-21.
 12. Васильцов, І. В. Методи захисту проти атак спеціального виду / І. В. Васильцов, Л. О. Дубчак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 5 (96). – С. 174-182.
 13. Дубчак, Л. О. Модель апаратного засобу вибору методу модулярного експоненціювання / Л. О. Дубчак // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2011. – Т. 2, вип. 4. – С. 44-48.
 14. Дубчак, Л. О. Спосіб обробки нечіткої інформації / Л. О. Дубчак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 8 (179), ч.1. – С. 306-309.
 15. Дубчак, Л. О. Метод обробки нечітких даних на основі механізму Мамдані [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Системи обробки інформації. – 2012. – № 7 (105). – С. 131-134.
 16. Дубчак, Л. О. Захист інформації в телемедичних системах на основі нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013 – Т. 3, № 1 – С. 91-97.
 17. Черешнюк, О. М. Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід [Електронний ресурс] / О. М. Черешнюк, Л. О. Дубчак // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – Хмельницький, 2014. – № 2 (34). – С. 207-215.
 18. Дубчак, Л. О. Засіб розподілу доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної системи [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2015. – № 3 (225). – С. 160-164.
 19. Дубчак, Л. О. Нечітка система захисту інформації в телемедицині [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Системи обробки інформації. – 2015. – № 8 (133). – С. 97-101.
 20. Березький, О. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / О. Березький, Л. Дубчак, Н. Васильків // Геометричне моделювання та інформаційні технології. - 2016. - № 2. - С. 11-16.
 21. Дубчак, Л. О. Телемедицина: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. О. Дубчак // Системи обробки інформації. - 2017. - Вип. 1. - С. 144-146.
 22. Shaikhanova, A. K.  Fuzzy system of access distribution within a computer network [Електронний ресурс] / A. K. Shaikhanova, A. D. Zolotov, O. A. Stepanova [and other] // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. –  2015. – Vol. 80, No 1. – P. 105-113.
 23. Дубчак, Л. О. Аналіз та формування критеріїв оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств: нечітко-множинний підхід / О. М. Черешнюк, Л. О. Дубчак // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 2 (34). – С. 207-215.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Березький, О. М. Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Л. О. Дубчак, І. Г. Цмоць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 164 с.