Давидовська Галина Іванівна

1490254631 davydovskaКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Давидовська, Г. Електронні гроші та електронні платіжні системи в Україні / Галина Давидовська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 152-154.
 2. Давидовська, Г. Сучасне банківське обслуговування / Галина Давидовська // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 334-337.
 3. Давидовська, Г. І. Внесок С. О. Макарова у розвиток гідрологічних досліджень (остання чверть ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 32. – С. 77-84.
 4. Давидовська, Г. І. Адмірал С. О. Макаров – основоположник вітчизняної океанографії [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 35. – С. 48-56.
 5. Давидовська, Г. І. Історично-науковий аналіз праць адмірала С. О. Макарова з військово-морської проблематики [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 36. – С. 124-129.
 6. Давидовська, Г. І. С. О. Макаров як адмірал [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 37. – С. 103-112.
 7. Давидовська, Г. І. Адмірал С. О. Макаров – видатний діяч вітчизняного флоту [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Питання історії науки і техніки. – 2008. – № 4. – С. 45-48.
 8. Давидовська, Г. І. Проблеми розвитку мікрокредитування [Електронний ресурс] / Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 292-295.
 9. Давыдовская, Г. И. Кредитный потенциал региона в структуре финансового потенциала [Електронний ресурс] / Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. издание. – Институт управления и социально-экономического развития, 2013. – Вып. – № 4 (9).
 10. Сидор, Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184–189.
 11. Сидор, Г. В. Казначейский контроль как средство повышения эффективности управления государственными финансовыми ресурсами [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. И. Давыдовская // Экономика и социум : электрон. науч.-практ. издание. – Институт управления и социально-экономического развития, 2015. – Вып. 3 (16).
 12. Сидор, Г. В. Інвестиційна привабливість регіонів [Електронний ресурс] / Г. В. Сидор, Г. І. Давидовська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2 (27). – С. 184-189.
 

Дідоренко Тетяна Василівна

ddorenko-tetyana-vasilvna

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дідоренко, Тетяна Василівна Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Дідоренко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011.– 230 с.
 2. Дідоренко, Тетяна Василівна Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Дідоренко. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дідоренко, Т. В. Маркетингова діяльність у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / Т. В. Дідоренко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 204-208.
 2. Дідоренко, Т. В. Особливості організації внутрішнього оперативного обліку і контролю при здійсненні експортних операцій / Т. В. Дідоренко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 152-153.
 3. Мельник, Н. Особливості бухгалтерського обліку у Великобританії / Н. Мельник, Т. Дідоренко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 228-230.
 4. Дідоренко, Т. В. Підвищення трансфоспроможності сільськогосподарського машинобудування на основі венчурного інвестування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко // Інноваційна економіка. – 2010. – № 4. – С. 189-191.
 5. Дідоренко, Т. В. Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва / Т. В. Дідоренко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 92-99.
 6. Белова, І. М. Завдання та принципи побудови обліку розрахунків з покупцями і замовниками [Електронний ресурс] / І. М. Белова, Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 217-220.
 7. Дідоренко, Т. В. Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2014. - № 12(1). - С. 126-129.
 8. Дідоренко, Т. В. "Трансфоспроможність" і "адаптивнотрансформаційна здатність" підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень / Т. В. Дідоренко // Молодий вчений. - 2015. - № 2(2). - С. 53-55.
 9. Дідоренко, Т. В. Гносеологічні аспекти формування та розвитку оперативного обліку / Т. В. Дідоренко // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 2. - С. 253-257.
 10. Завитій, О. П. Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки / О. П. Завитій, Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 58-67.
 11. Дідоренко, Т. В. Адаптивність організаційних форм використання сільськогосподарської техніки / Т. В. Дідоренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 27, ч. 2. − С. 121-125.
 12. Дідоренко, Т. В. Вплив міжнародних стандартів фінансової звітності на систему стратегічного обліку і аналізу підприємства / Т. В. Дідоренко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. –  Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2015. – № 2, т. 1 (222). – С. 110-114.
 13. Дідоренко, Т. В. Логічна структура системи бухгалтерського обліку / Т. В. Дідоренко           // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10.
 14. Дідоренко, Т. В. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко, І. М. Белова // Молодий вчений. - 2017. - № 6. - С. 410-414.
 15. Дідоренко, Т. В. Сутність витрат як об’єкта бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко //  Молодий вчений : наук. журнал. – Херсон, 2015. –  № 1 (16). – С. 126-129.
 16. Дідоренко, Т. В. Вектор розвитку активно-адаптивної системи бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / Т. В. Дідоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. –  Вип. 10, ч. 2. –  С. 174-177.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Дідоренко, Т. В. Інституційні фактори інноваційного розвитку аграрного сектора регіональної економічної системи [Текст] / Т. В. Дідоренко // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 186-195.
 

Дудар Олена Вікторівна

dudarКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дудар, О. Особливості художньої реалізації архетипу матері в романах Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйвера «Оплот» [Електронний ресурс] / О. Дудар.
 2. Собчук, Л. Герменевтичні проекції міфопоетики ( на матеріалі художньої прози М. Вінграновського) [Електронний ресурс] / Л. Собчук, О. Дудар.
 3. Собчук, Л. В. Текстове втілення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі (на матеріалі роману Т. Драйзера «Оплот») [Електронний ресурс] / Л. В.Собчук, О. В. Дудар // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. Філологічні науки. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 71-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Дзіковська Юлія Миколаївна

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дзіковська, Юлія Миколаївна Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Юлія Миколаївна Дзіковська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 199 c.
 2. Дзіковська, Юлія Миколаївна Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об'єктів промисловості та медицини [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Дзіковська Юлія Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 

 

Домбровська Наталія Романівна

Домбровська

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Домбровська, Наталія Романівна Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Домбровська Наталія Романівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 203 с.
 2. Домбровська, Наталія Романівна Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Домбровська Наталія Романівна ; Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - К., 2006. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Домбровська, Н. Деякі особливості оперативного контролю формування витрат за технологічними стадіями переробки сільськогосподарської сировини / Н. Домбровська // Наукові записки. Сер. Економіка. – Чортків, 2002. – № 1. – С. 38-39.
 2. Домбровська, Н. Методика оцінки відхилень витрат виробництва в управлінському обліку [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – № 2. – С. 173-178.
 3. Домбровська, Н. Об’єктивні передумови впровадження управлінського обліку на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Домбровська // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С.81-85.
 4. Домбровська, Н. Р. Організаційна модель управлінського обліку витрат виробництва на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С. 149-153.
 5. Домбровська, Н. Р. Система збалансованих показників як засіб ефективного управління підприємством / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 30-32.
 6. Домбровська, Н. Р. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 184-188.
 7. Домбровська, Н. Р. Управлінський облік відхилень фактичних витрат виробництва від нормативних [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 6. − 2000. – С. 119-121.
 8. Домбровська, Н. Р. Формування облікової політики щодо витрат підприємств по заготівлі та переробці зерна / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 139-143.
 9. Домбровська, Н. Р. Аналіз кредитоспроможності підприємства / Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 88-89.
 10. Домбровська, Н. Р. До питання нарахування амортизації основнихзасобів [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 45-48.
 11. Домбровська, Н. Р. Методи оцінки виробничих запасів підприємства при їх використанні згідно національних стандартів [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 137-142.
 12. Палюх, М. Прийняття управлінських рішень на основі нормативного методу обліку витрат і системи «директор-костинг». [Електронний ресурс] / Микола Палюх, Наталя Домбровська // Наукові записки Тернопільського Державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 5. − 2000. – С. 78-85.
 13. Хархут, Н. М. Аналіз складу, динаміки та стану основних засобів / Н. М. Хархут, Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 93-95.
 14. Домбровська, Н. Управлінський облік: проблеми становлення [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – № 10, 2002. – С. 186-187.
 15. Домбровська, Н. Р. Формування облікової політики щодо витрат підприємств по заготівлі та переробці зерна / Н. Р. Домбровська //Інноваційна економіка.– 2012.– № 2.– С. 139-143.
 16. Домбровська, Н. Р. Класифікація витрат виробництва як основа управлінського обліку / Н. Р. Домбровська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 300-303.
 17. Домбровська, Н. Р. Система збалансованих показників як засіб управління стратегією підприємства / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 35-37.
 18. Домбровська, Н. Р. Організаційні аспекти управлінського обліку та контролю витрат на підприємствах із переробки сільськогосподарської продукції / Н. Р. Домбровська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 303-309.
 19. Домбровська, Н. Р. Дебіторська та кредиторська заборгованості : проблеми класифікації / Н. Р. Домбровська // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 182-187.
 20. Домбровська, Н. Р. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(1). – С. 340-349.
 21. Домбровская, Н. Р. Задания и особенности бухгалтерского учета затрат на содержание и эксплуатацию автопарка при переходе к рынку / Н. Р. Домбровская // Все о бухгалтерском учете. – 1995. – № 16 (47). – С. 8.
 22. Домбровська, Н. Р. Облік амортизації автомобілів та автопричепів / Н. Р. Домбровська // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. пр. викл., студ., аспірантів. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 47-48.
 23. Домбровська, Н. Р. Критерій ефективності та проблеми оцінки роботи вантажного автотранспорту / Н. Р. Домбровська // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць викл., студ., аспірантів. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 48-49.
 24. Домбровська, Н. Р. Методика оцінки відхилень витрат в управлінському обліку / Н. Р. Домбровська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. − № 8. – 2001. – С. 173-178.
 25. Домбровська, Н. Р. Особливості нормативного обліку витрат на підприємствах із заготівлі та переробки зерна / Н. Р. Домбровська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип., ч. 1. – С. 56-65.
 26. Домбровська, Н. Р. Необхідність впровадження системи збалансованих показників ефективності діяльності у практику вітчизняних підприємств / Н. Р. Домбровська // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів : ЛДФА, 2008. – № 14. – С. 59-62.
 27. Домбровська, Н. Р. Формування в обліку витрат виробництва за місцями їх виникнення і центрами відповідальності / Н. Р. Домбровська // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2008. – Вип. 35. – С. 305-311.
 28. Домбровська, Н. Р. Організація обліку витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. випуск. – С. 54-60.
 29. Домбровська, Н. Р. Особливості обліку вибуття основних засобів підприємства [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Формування ринкової економіки : наук. журн. – К. : КНЕУ, 2015. – № 33. – С. 540-548.
 30. Домбровська, Н. Р. Методичні аспекти обліку основних засобів підприємства по заготівлі та переробці зерна в частині облікової політики [Електронний ресурс] / Н. Р. Домбровська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Домбровська, Н. Р. Операційний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Р. Домбровська, П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 75 с.