Смерека Світлана Богданівна

1542894962 1517323911 smereka s bКоледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Смерека, Світлана Богданівна Антикризове управління сфери послуг житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Богданівна Смерека. – К. : НДЕІ, 2011. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Артус, М. М. Удосконалення формування тарифної політики в житлово-комунальному господарстві України [Текст] / М. М. Артус, С. Б. Смерека // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 2. – С. 66-70.
 2. Смерека, С. Б. Оцінка ефективності міжнародної торгівлі ліцензіями [Текст] / С. Б. Смерека // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – С. 9-15.
 3. Смерека, С. Б. Оцінка сучасного стану ЖКГ та обгрунтування можливості залучення та використання інвестиційних проектів у галузі [Текст] / С. Б. Смерека // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №10. – С. 65-69.
 4. Смерека, С. Б. Особливості антикризового управління в житлово-комунальному господарстві [Текст] / С. Б. Смерека // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 92-97.
 5. Смерека, С. Б. Вплив кризових чинників на окремі підгалузі житлово-комунального господарства [Текст] / С. Б. Смерека // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №1. – С. 92-98.
 6. Смерека, С. Б. Механізм антикризового управління в сфері житлово-комунального господарства України: сучасні особливості використання [Текст] / С. Б. Смерека // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №7. – С. 138-142.
 7. Смерека, С. Б. Особливості інвестиційного забезпечення антикризового управління розвитком сфери послуг житлово-комунального господарства [Текст] / С. Б. Смерека // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 84-88.
 8. Смерека, С. Б. Необхідність реформування сфери послуг житлово-комунального господарства: зарубіжний досвід [Текст] / С. Б. Смерека // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4. – С. 182-187.
 9. Смерека, Світлана Організація управлінської діяльності органу місцевого самоврядування [Текст] / Світлана Смерека // Інноваційні технології в менеджменті та публічному управлінні : зб. тез доп. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : Тайп, 2017. – С. 257-260.
 10. Смерека С. Формування концептуальних засад антикризового управління розвитком сфери послуг / Смерека С. // Галицький економічний вісник. – 2010. – №4(29). – с.72-80.
 11. Смерека С. Б. Зарубіжний досвід управління житлово-комунальним господарством: антикризові аспекти / С. Б. Смерека // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні : матеріали наук. конф., 14–15 квіт. 2010 р. / [редкол.: І. Й. Малий (голова) та ін.]. – С. 425-428.
 12. Смерека С. Б. Основні проблеми розвитку енергозберігаючих технологій в Україні / С. Б. Смерека // Університетські наукові записки. - 2017. - № 1. - С. 108-114.
 13. Собко, О. М. Впровадження інноваційних проектів з енергозбереження для посилення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / О. М. Собко, І. А. Крисоватий, С. Б. Смерека // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2021. Вип. 1. – С. 108–114.
 14. Вашків, О. П. Енергозбереження як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції [Текст] / О. П. Вашків, С. Б. Смерека // Проблеми економіки. – 2021. – № 2. – C. 120–125.
 15. Собко, О. М. Особливості нормативно-правового забезпечення сфери енергозбереження України [Текст] / О. М. Собко, С. Б. Смерека // Інноваційна економіка. – Тернопіль. – 2021. – № 1-2. – С. 34–36.
 16. Vashkiv, O. Comprehensive assessment of the company’s competitiveness / Oleksandr Vashkiv, Olha Sobko, Svitlana Smereka // Економіка та суспільство. – 2021. – № 29.
 17. Teremetskyi, V. Challenges for local authorities: the politics and practice of financial management in the way for substainable development / Vladyslav Teremetskyi, Valeriy Velychko, Oleksii Lialiuk // Journal of legal, ethical and regulatory issues / – 2021. – Vol. 24, special iss. 1. – P. 1–7.