Горин Володимир Петрович

Опубліковано: 29 серпня 2011

GorynКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Володимир Петрович Горин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 279 с.
 2. Горин, Володимир Петрович Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Петрович Горин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 21 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Горин, В. Концептуальні засади фінансового забезпечення соціальних гарантій / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2009 – № 3. – С. 97-106.
 2. Горин, В. Ретроспектива оподаткування акцизним збором в Україні / В. Горин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005.– № 19. – С. 141-145.
 3. Горин, В. Сутність соціальної безпеки: фінансові та організаційно-правові аспекти / В. Горин // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 52-57.
 4. Горин, В. П. Бюджетне фінансування освіти в світлі критеріїв соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 15. - С. 248-255.
 5. Горин, В. П. Вдосконалення методики і практики планування соціальних гарантій як передумова забезпечення соціальної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 159-170.
 6. Горин, В. Роль інститутів фінансового ринку у формуванні суспільного добробуту [Електронний ресурс] / В. Горин // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3(32). – С. 140-148.
 7. Горин, В. П. Роль бюджету держави в умовах перехідної економіки України [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5(8). – С. 259-265.
 8. Горин, В. П. Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення виробництва культурних благ: висновки для України / В. П. Горин // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 2 (19). – С. 155-160.
 9. Горин, В. Проблеми сучасного акцизного оподаткування: фіскальні та соціальні наслідки / Володимир Горин // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – № 2. – С. 133-136.
 10. Горин, В. П. Практика застосування соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям в контексті подолання бідності в Україні: реалії та проблеми [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2005. ­­– Ч. 2. – С. 29-36.
 11. Горин, В. Зарубіжний досвід регулювання доходів державного бюджету в умовах економічної нестабільності / В. Горин // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 186-199.
 12. Горин, В. Фінансові аспекти системи державних закупівель / Володимир Горин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 65-73.
 13. Горин, В. П. До питання про сутність і токсономію публічних послуг / В. П. Горин // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 72-77.
 14. Горин, Володимир Фінансовий механізм регулювання державного боргу / Володимир Горин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 46-48.
 15. Горин, В. П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів / В. П. Горин // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 4. – С. 13-19.
 16. Горин, В. П. Суспільно-політичні детермінанти бюджетної політики у сфері видатків [Електронний ресурс] / В. П. Горин.
 17. Горин, В. Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України / В. Горин // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 195-204.
 18. Горин, Володимир Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету / Володимир Горин // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 58-68.
 19. Горин, В. П. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Галицький економічний вісник. – 2013. – Вип. 2. – С. 118-126.
 20. Горин, В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 216-221.
 21. Горин, В. П. Проблеми ефективності бюджетного стимулювання житлового будівництва [Електронний ресурс] / В. П. Горин // Сталий розвиток економіки. – 2015. – Вип. 2. – С. 26-34.
 22. Горин, В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – C. 69–80.
 23. Горин, В. П. Бюджетне стимулювання кіноіндустрії в Україні: необхідність, реалії та перспективи / В. П. Горин // Перші наукові читання пам'яті С. І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - С. 65-69.
 24. Толуб'як, В. С. Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи / В. С. Толуб'як, В. П. Горин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. - 2016. - Вип. 18. - ч. 2. - С. 165-170.
 25. Горин, В. П. Проблеми впровадження в Україні інноваційних методів фінансування вищої освіти / В. П. Горин // Економіка.Фінанси.Право. - 2016. - №12/1. - С. 16-19.
 26. Горин, В. П. Дискусійні підходи до оцінювання ефективності податкового адміністрування / В. П. Горин, Ю. Д. Аракчеєва // Другі наукові читання пам'яті С .І. Юрія: збірник наукових праць; за ред. проф. О.П. Кириленко. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - С. 19-25.
 27. Горин, В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту / Володимир Горин // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 152-165.\
 28. Горин, В. П. Дискусійні питання сутності та критеріїв оцінювання ефективності бюджетного менеджменту / В. П. Горин // Економіка та держава. – 2020. – № 5. – C. 155-160.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б. С. Малиняк [та ін.] ; за ред. О.П.Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 432 с. – Із змісту : Горин В. П. Бюджетне забезпечення житлових потреб громадян як передумова підвищення якості життя населення / В. П. Горин. – С. 227-238.
 2. Горин, В. П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту : теоретична концептуалізація та проблеми функціонування [Текст] : монографія / В. П. Горин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 516 с.
 3. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 4. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 5. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 2. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – 349 с. – Із змісту : Горин В. П. – . Фінансове регулювання соціальної безпеки - С. 307-317.
 6. Science and education : organizational and economic aspects [Електронний ресурс] : collective monograph. – Nurnberg : SWG IMEX GmbH, 2015. – 128 p. – Із змісту : Горин В. П. – Тенденції формування та проблеми диверстфікації фінансових ресурсів галузі освіти С. 5-15.
 7. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 8. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Горин, В. П. Становлення розвиток державного кредиту [Текст] / В. П. Горин // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 35-43.
 2. Малиняк, Б. Аналізуємо бюджет : доступно про головне [Текст] : посібник / Б. Малиняк, В. Горин, В. Письменний ; за ред. Б. Малиняка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 76 с.
 3. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 4. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 5. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 6. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 7. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 8. Горин, В. П. Призначення і роль бюджету держави у суспільстві [Текст] / В. П. Горин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 19-26.
 9. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Фінанси" [Текст]: /П. В. Горин, Н. М. Ткачук – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 98 с.
 2. Кравчук, Н. Я. Фінанси [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Т. Б. Ясеновська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 432 с.
 3. Горин, В. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області за підсумками 3 кварталів 2017 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 25 с.
 4. Аналітична записка про ефективність використання коштів обласного бюджету Тернопільської області на підтримку і розвиток театрального та філармонійного мистецтва [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Тарас, В. Чубатий. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 57 с.
 5. Експрес-аналіз проекту бюджету міста Тернополя на 2018 рік [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Тарас. - Тернопіль : ZAZAPRINT, 2017. - 22 с.
 6. Аналітична записка за результатами публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільськоїобласті за підсумками 2016 року [Електронний ресурс] / В. Горин, Б. Малиняк, В. Письменний [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 32 с.
 

Герчаківський Святослав Дем'янович

Опубліковано: 07 липня 2014

ГерчаківськийКафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 260 с.
 2. Герчаківський, Святослав Дем'янович Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Святослав Дем'янович Герчаківський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Герчаківський С. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення / С. Герчаківський // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 44-50.
 2. Герчаківський, С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку / Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 35-43.
 3. Герчаківський С. Податкові делікти : особливості та маштабність в Україні / С. Герчаківський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 133-135.
 4. Герчаківський С. Прагматизм справляння податку з реклами у вітчизняній фіскальній практиці / Святослав Герчаківський, Тарас Михайлів // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. – № 1. – С. 49-53.
 5. Герчаківський С. Регіональні аспекти справляння ринкового збору в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва – 2003. – № 8. – С. 100-104.
 6. Герчаківський С. Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможність) територій / Святослав Герчаківський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – № 4. – С. 41-50.
 7. Герчаківський С. Д. Домінанти митного регулювання експортно-імпортних операцій на автомобільному ринку України [Електронний ресурс] / С. Д. Герчаківський // Фінансова система України : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 15. – С. 339-346..
 8. Герчаківський С. Д. Теоретичний логос фіскальної децентралізації / С. Д. Герчаківський, О. Р. Кабаш // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 133-141.
 9. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти формування податкових округів в Україні / О. Р. Квасовський, С. Д. Герчаківський // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 97-108.
 10. Герчаківський, С. Моніторинг податкового потенціалу територій з використанням економіко-математичного моделювання : [на прикладі Тернопільської області] / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – 2008. – Вип. 13. – С. 38-45.
 11. Герчаківський, Святослав Податки як інструмент розвитку територій: теоретичні та практичні аспекти використання / Святослав Герчаківський // Наука молода. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 123-127.
 12. Герчаківський, Святослав Прагматизм протидії корупції в системі митних органів України / Святослав Герчаківський, Євген Тесленко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 92-95.
 13. Герчаківський, С. Фінансова незалежність регіону: проблематика та прагматика розвитку в Україні / С. Герчаківський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць / Гол. ред. Качан Є.П. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 248-251.
 14. Герчаківський, С. Фінансування діяльності митних служб: досвід Російської Федерації / С. Герчаківський // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 232-236.
 15. Герчакивский, С. Д. Обеспечение финансово-экономической стабильности региона: бюджетно-налоговые аспекты / С. Д. Герчакивский, Ф. П. Ткачик // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 177-182.
 16. Герчаківський, С. Прагматизм контролю у сфері бюджетного фінансування митної служби України [Електронний ресурс] / С. Герчаківський, Т. Коропатницький  // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 45-52.
 17. Герчаківський, Святослав Протидія корупційним явищам в митній системі України [Текст] / Святослав Герчаківський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 42-44.
 18. Герчаківський, С. Девіантна поведінка суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії / Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 53-66.
 19. Сидорович, О. Інформаційне забезпечення митної справи України в контексті цифрової стратегії розвитку суспільства / Олена Сидорович, Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 210–225.
 20. Герчаківський, С. Фіскально-правовий моніторинг судового розгляду справ про митні правопорушення [Текст] / Святослав Герчаківський, Ольга Герчаківська // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 34-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Герчаківський, С. Д.  Митний контроль у контексті реалізації фіскальних інтересів держави [Текст] / С. Д. Герчаківський, О. В. Годованець // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 329-353.
 6. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 7. Герчаківський, С. Д. Місцеве оподаткування та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів [Текст] / С. Д. Герчаківський // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 118-134.
 8. Герчаківський, С. Д. Оцінка функціонування митних інституцій в Україні : проблемні аспекти [Текст] / С. Д. Герчаківський // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 189-206.
 9. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 10. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна справа [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с.
 2. Крисоватий, А. І. Податкова система України [Текст] : Збірка законодавчих актів із змінами і доповненнями за станом на 1 листопада 2002р. / А. І. Крисоватий, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський ; Крисоватий А.І.,Вакуліч І.П.,Герчаківський С.Д. – Тернопіль : Інтекс, 2002. – 468 с.
 3. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 4. Герчаківський, С. Д. Митна вартість товарів та методи її визначення [Текст] / С. Д. Герчаківський, К. В. Крисовата // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 137-158.
 5. Крисоватий, А. І. Митне оподаткування в Україні [Текст] / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 253-304.
 6. Герчаківський, С. Д. Порядок справляння митних платежів в Україні [Текст] / С. Д. Герчаківський // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 227-252.
 7. Дем'янюк, О. Б. Митне адміністрування [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Дем'янюк, С. Д. Герчаківський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 328 с.
 

Галещук Світлана Михайлівна

Опубліковано: 07 березня 2013

галещук світлана михайлівна

Кафедра обліку і оподаткування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с.
 2. Галещук, Світлана Михайлівна  Облік і аналіз операцій в іноземній валюті [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Михайлівна Галещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галещук, С. Окремі питання обліку експортно-імпортних операцій на вітчизняних підприємствах / Світлана Галещук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 339-343.
 2. Галещук, Світлана Єврооблігації: дослідження сутності боргового інструменту, відображення у фінансовій звітності емітента та облік курсових різниць /Світлана Галещук //Журнал європейської економіки.– 2012.– Т. 11, № 2: черв.– С. 243-253.
 3. Галещук, С. Проблеми використання колективних валют у контексті регулювання валютного курсу і забезпечення стабільності єврозони / С. Галещук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 121-128.
 4. Галещук, Світлана Перспективи оптимізації основних інструментів проведення валютної політики в Україні [Текст] / Світлана Галещук // Посткризовий розвиток світової економіки та Україна : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчен. [Тернопіль, 22-23 берез. 2012 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 504-506.
 5. Галещук, С. Статус Національного банку України в сучасних умовах [Текст] / С. Галещук // Бюлетень Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи <<Банкківський аналітик>>. – 2010. – Вип. 2. – С. 40-42.
 6. Кундеус, О. М. Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах / О. М. Кундеус, С. М. Галещук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – № 2. – C. 102-109.
 7. Галещук, С. Штучні нейронні мережі у прогнозуванні валютного ринку / Світлана Галещук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 3. – С. 101-114.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Галещук, С. М. Аналіз підходів до відображення операцій в іноземній валюті у фінансовій звітності підприємства [Текст] / С. М. Галещук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 79-92.
 2. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с. – Із змісту : Галещук, С. М. – Особливості обліку безготівкових розрахунків у іноземній валюті в умовах інтеграції України в світовий економічний простір. С. 35-42.
 3. Сучасний бухгатрерський облік, аналіз і аудит : галузевий аспект [Електронний ресурс] : кол. моногр. : у 2-х т. Т. 1 / за ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 357 с.
 4. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 

Гуменний Петро Володимирович

Опубліковано: 27 вересня 2017

1459342551 humennyiКафедра спеціалізованих комп'ютерних cистем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання:

Посада: доцент

 

 

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуменний, П. В. Принципи організації пам'яті на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний// Вісник національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. –2010. – № 688. – С. 90-95.
 2. Гуменний, П. В. Одноканальний аналогово-цифровий перетворювач у теоретико-числовому базисі Галуа, як компонента процесорів вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2011. – Т. 16, №3, – С. 174-182.
 3. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації асоціативної пам’яті колективного користування на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – № 4 (227). – С. 153-159.
 4. Гуменний, П. В. Метод побудови паралельного аналого-цифрового перетворювача у теоретико-числовому базисі Галуа з найменшим числом імпульсних компараторів / П. В. Гуменний// Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2013. – № 4. – С. 152-157.
 5. Гуменний, П. В. Функціональна структура спецпроцесора вертикально-інформаційної технології та його компоненти / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук// Вісник національного університету "Львівська політехніка", Комп'ютерні системи та мережі. – 2012. – № 745. – С. 69-77.
 6. Гуменний, П. В. Теоретические основы, методы и процессоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 3. – С. 17-26.
 7. Гуменний, П. В. Теоретичні засади організації компонентів цифрового інтерфейсу на основі рекурентних кодових шкал у теоретико-числовому базисі Галуа / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Б. Б. Круліковський // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2014. – № 6 (219). – С. 153-159.
 8. Николайчук, Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного технічного університету. – 2012. – № 2. – С. 190-197.
 9. Гуменний, П. В. Theoretical bases, methods, and processors, for transforming information in Galois fields codes on the basis of the vertical-information technolodgy / П. В. Гуменний, О. М. Заставний, Я. М. Николайчук // Cybernetics and system analysis : міжнар. наук. журнал. – Видавництво Springer США, 2014. – Вип. 50, № 3. – С. 338-347.
 10. Гуменний, П. В. Мethod of shared data acces in distributed computer network / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук, Н. І. Алішов, В. М. Гладюк // Mathematics and computer science : журн. Кавказького ун-ту. – Азербайджан, 2013. – Вип. 1. – С. 17-23.
 11. Гуменний, П. В. Дослідження архітектури комп’ютерів: принципи побудови процесорів на основі вертикально-інформаційної технології / П. В. Гуменний, Я. М. Николайчук // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – Вип. 5. – С. 69-73.
 12. Гуменна-Дерій, М. Системний підхід до побудови обліку та його автоматизації в підприємствах з альтернативними джерелами енергії [Текст] / Марія Гуменна-Дерій, Петро Гуменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 4. – С. 90-102.
 

Гончар Людмила Іванівна

Опубліковано: 28 січня 2013

gonchar-lyudmila-vanvna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат економічних наук

Вчене звання : доцент

Посада: доцент, заступник декана ФКІТ

 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 278 с.
 2. Гончар, Людмила Іванівна Моделювання та багатовимірний аналіз ключових показників бізнесової діяльності суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Гончар Людмила Іванівна ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2005. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дудко, О. Математична модель системи підтримки прийняття рішень для автоматизації організаційного управління інститутом / Остап Дудко, Людмила Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 129-153.
 2. Гончар, Л. Забезпечення інформаційної підтримки управління підприємством / Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – випуск 4. – С.20-25.
 3. Кушнір, О. К. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту [Електронний ресурс] / О. К. Кушнір, М. П. Дивак, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2011. – № 83.– С. 92-106.
 4. Гончар, Л. І. Підтримка прийняття рішень в організаційному управлінні інститутом / Л. І. Гончар, О. І. Дудко // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у III тисячолітті : зб. наук. праць. – Рівне : РЕГІ, 2000. – С. 399-403.
 5. Gonchar, L. Computer Support of Bisiness-Processes and Multi-Perspective Management as Basic of Business Operation / L. Gonchar, T. Lendyuk // Proceeding  of Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing System : Technology and Applications  IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – P. 508-517.
 6. Shevchuk,  R. Method of Converting Speech Codec Format between GSM 06.20 and G.729 / R. Shevchuk, P. Byкovyy, L. Gonchar // Proceedings of the 4 IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications  IDAACS. – Dortmund, Germany, 2007. – P. 686-689.
 7. Pukas, А. Mathematical Models of the Closed Business Situation / A. Pukas, L. Gonchar // International Workshop on Inductive Modelling IWIM. – Prague, 2007. – P. 35-38.
 8. Pasichnyk, N. Parametric Identifiication Methods of the Model of Website’s Attendance / N. Pasichnyk, L. Honchar // TCSET”14 “Modern problems of radio engineering, telecommunication and computer science”.  – Lviv, Ukraine, 2014. – P. 93-94.
 9. Саченко, А. INTRANET – мережа ІКІТ / А. Саченко, Л. Гончар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – № 4. – С. 122-124.
 10. Гончар, Л. Комп'ютеризована система підтримки прийняття рішень в організаційному управлінні / Л. Гончар // Вісник ХДПУ. – Х. : ХДПУ, 2000. – № 9. – С. 19-22.
 11. Гончар, Л. Використання математичних моделей підтримки прийняття рішень для організаційного управління інститутом / Л. Гончар, О. Дудко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – К. : КНЕУ, 2001. – № 65. – С. 197-204.
 12. Гончар, Л. Використання сучасних методів і технологій в процесі бізнесової діяльності суб′єктів господарювання / Л. Гончар, Т. Лендюк // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : зб. наук. праць. – Черкаси : Брама – ІСЕУЕП, 2003. – С. 15-24.
 13. Гончар, Л. Засоби комп′ютеризованої підтримки управлінських рішень / Л. Гончар // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 2. – С. 552-560.
 14. Ситник, В. Ф. Методи дейтамайнінгу та їх характеристики / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2004. – № 71. – С. 171-188.
 15. Ситник, В. Ф. Моделювання ключових показників (індикаторів) діяльності підприємства / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Б. О. Тішков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 74. – С. 78-87.
 16. Гончар, Л. Застосування Data Mining в бізнесовій діяльності / Л. Гончар, Д. Чирка // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2006. – № 16. – С. 163-171 .
 17. Ситник, В. Ф. Цільове лінійне програмування : концепція та приклади / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – № 75. – С. 26-40.
 18. Ситник, В. Ф. Організаційні та інструментальні засади  багатовимірного індикативного аналізу із побудовою гіперкубу даних / В. Ф. Ситник, Л. І. Гончар, Д. М. Чирка // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2007. – № 7. – С. 194-198.
 19. Гончар, Л. Математичні моделі закритих бізнесових ситуацій / Л. Гончар  // Менеджмент : зб. наук. праць. – К., 2008. – № 9. – С. 105-109.
 20. Гончар, Л. Використання технології OLAP в системах підтримки прийняття рішень / Л. Гончар, Т. Гончар // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – С. 130-134.
 21. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.
 22. Honchar L. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport / Lyudmyla Honchar, Mykhailo Shpintal, Oksana Kushnir // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 322. – Bibliography: 5 titles.
 

Гладій Григорій Михайлович

Опубліковано: 16 вересня 2011

гладій

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

 

 

 

 

Публікації:

Статті:

 1. Гладій, Г. "Нова економіка": від Е-COMMERCE до M-COMMERCE / Григорій Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 209-214.
 2. Гладій, І. Міжнародна торгівля послугами і регіональні торговельні угоди: динаміка потоків і проблеми регіляторних механізмів / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 75-85.
 3. Гладій, І. Специфіка міжнародних економічних криз у ХХ - ХХІ ст. і фрагментація світової економіки / Ірина Гладій, Григорій Гладій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 26-33.
 4. Гладій, Г. Прогнозне макромоделювання як засіб підтримки прийняття рішень під час планування роботи з платежами за комунальні послуги [Електронний ресурс] / Г.М. Гладій, Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 301-306.
 5. Гладій, Г. М. Позиціювання продукту на основі самоорганізованих карт [Електронний ресурс] / Г.М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту. – 2011. – Вип. 1(41). – С. 251-256.
 6. Гладій, Г. М. Модель оцінки стратегії запуску нового продукту [Електронний ресурс] / Г. М. Гладій, Х. Г. Гладій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 3(45). – С. 215–222.
 

Сторінка 1 із 15